AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN"

Transkript

1 AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN VOR FÆLLES VISION Vi, europæiske lokale myndigheder, der er forenede i European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for bæredygtige europæiske byer), og forsamlede ved Aalborg+10 konferencen, bekræfter vor fælles vision om en bæredygtig fremtid for vore byer. Vor vision er byer, der er rummelige, fremgangsrige, kreative og bæredygtige og som giver alle indbyggere en god livskvalitet og mulighed for at deltage i alle aspekter af bylivet. Siden Rio topmødet i 1992 og indførelsen af bæredygtigheds principperne udtrykt i the Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability Aalborg Charter fra 1994(Bæredygtighedscharteret for europæiske byer), er vor vision vokset via the Lisbon Action Plan 'From Charter to Action' (Lissaboncharterets handlingsplan Fra charter til handling ) fra 1996, the Hannover Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century (Hannover opfordring til europæiske lokale ledere på tærsklen til det 21. århundrede, fra 2000 og 'Johannesburg Call'(Johannesburg-opfordringen), fra Vi betragter Inspiring Futures - Aalborg+10' (Inspiration for fremtiden Aalborg+10) konferencen fra 2004, som en milepæl i den fortsatte proces. VORE UDFORDRINGER I forvaltningen af vort ansvar som lokale myndigheder og ledelse af disse, er vi i stigende grad under pres fra kombinationen af økonomisk globalisering og teknologisk udvikling. Vi står overfor fundamentale økonomiske forandringer, såvel som menneskeskabte og naturlige trusler mod vore samfund og vore ressourcer. Vi står overfor rigtigt store udfordringer: At skabe beskæftigelse i en vidensbaseret økonomi, at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, at sikre effektiv beskyttelse af vort miljø, at reducere vort økologiske fodaftryk, at reagere på demografiske forandringer og at forvalte kulturel forskellighed såvel som afværge konflikter og opretholde freden i tidligere krigsramte områder. VORT ANSVAR Vi spiller en central rolle med hensyn til at sikre en bæredygtig udvikling, samtidig med at vi møder vores udfordringen i samarbejde med alle andre myndigheds niveauer. Denne centrale rolle kræver at vi indtager en mere energisk og helhedsorienteret tilgang til det lokalpolitiske arbejde, så vi kan integrere miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske mål. Samtidigt må vi sikre, at vore bestræbelser på at forbedre den lokale livskvalitet ikke truer livskvaliteten for mennesker i andre dele af verden eller for kommende generationer. Vi er det myndighedsniveau, der dagligt er den europæiske borger nærmest, og har derfor enestående muligheder for at påvirke individets adfærd hen imod bæredygtighed gennem uddannelse og øget bevidsthed. Vi kan yde lokal støtte til implementeringen af europæiske strategier og politikker såsom the Lisbon Strategy (Lissabonstrategien), the European Sustainable Development Strategy (Den europæiske strategi for bæredygtig udvikling), the Sixth Environment Action Programme (Det sjette miljøhandlingsprogram), den kommende EU Thematic Strategy on the Urban Environment (EU s tematiske strategi for byudvikling), og europæiske initiativer omkring klimaændring, sundhed, styring og ledelse, og til implementeringen af the UN Millennium Development Goals (FN's mål for årtusindets udvikling) og the Johannesburg Plan of Implementation (Johannesburg-implementationsplanen). VORT SVAR AALBORG COMMITMENTS Vi, europæiske lokale myndigheder, tager imod disse udfordringer og påtager os vort ansvar. Vi tiltræder The Aalborg Commitments som et væsentligt skridt fremad, fra program til strategisk og samordnet handling. Vi vil fremskynde vore bestræbelser for lokal bæredygtig udvikling og finde inspiration i Aalborg Charterets principper for bæredygtighed. Vi sigter efter at omsætte vore fælles visioner for bæredygtig by udvikling til konkrete bæredygtighedsmål og handling på det lokale niveau. Vi tiltræder Aalborg Commitments som en ressource, fra hvilken vi vil vælge prioriteringer, der passer til vores lokale forhold og behov, og samtidig tager den globale effekt af vores aktiviteter i betragtning. Vi vil påbegynde en lokal og demokratisk proces med henblik på at identificere specifikke mål og tidshorisonter, så fremskridtene kan måles. VORE PARTNERE Vi opfordrer alle lokale og regionale myndigheder i Europa til at underskrive Aalborg Commitments sammen med os og til at oplyse the European Sustainable Cities & Towns Campaign(Kampagnen for bæredygtige europæiske byer) om deres beslutning. 1

2 Vi opfordrer vore nationale sammenslutninger af regionale og lokale myndigheder, vore nationale regeringer, Europa- Kommissionen og andre europæiske institutioner til at anerkende Aalborg Commitments, som væsentligt bidrag til Europas bestræbelser hen imod bæredygtighed, og til at støtte vort arbejde med Aalborg Commitments. Vi opfordrer lokale myndigheds netværk, herunder the Association of Cities and Regions for Recycling (ACRR), Climate Alliance - Klima-Bündnis - Alianza del Clima e.v., Council of European Municipalities & Regions (CEMR), Energie-Cités, EUROCITIES, ICLEI - Local Governments for Sustainability, Medcities, Union of Baltic Cities (UBC) and World Health Organisation (WHO) - Healthy Cities, til at støtte vort arbejde med Aalborg Commitments, hjælpe os til at nå og overvåge vore fremskridt og stille deres respektive specialviden til rådighed. 2

3 1 Styring & LEDELSE THE AALBORG COMMITMENTS Vi er forpligtede til at øge dynamikken i beslutningsprocessen gennem et øget nærdemokrati. 1. videreudvikle en fælles og langsigtet vision for en bæredygtig by. 2. opbygge deltagelse og mulighed for bæredygtig udvikling i lokalsamfundet og i byens administration. 3. indbyde alle dele af lokalsamfundet til at deltage effektivt i beslutningsprocesserne. 4. træffe vore beslutninger åbent, ansvarligt og gennemsigtigt. 5. samarbejde effektivt og i partnerskab med nabo kommuner, andre byer og andre myndighedsniveauer. 2 LOKAL LEDELSE FOR BÆREDYGTIGHED Vi er forpligtede til at implementere effektive ledelsesrutiner, fra formulering over implementering til evaluering. 1. styrke Lokal Agenda 21 eller andre lokale bæredygtighedsprocesser og integrere dem centralt i lokalstyret. 2. levere integreret ledelse for bæredygtighed baseret på forsigtighedsprincippet og under hensyntagen til den kommende EU Thematic Strategy on the Urban Environment. 3. fastlægge mål og tidshorisonter indenfor rammerne af Aalborg Commitments og skabe og følge statusovervågningen af Aalborg Commitments. 4. sikre at emnet bæredygtighed står centralt i byens beslutningsprocesser, og at allokeringen af ressourcer er baseret på stærke og brede kriterier for bæredygtighed. 5. samarbejde med the European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for Bæredygtige Europæiske Byer) og dets netværk, for at overvåge og evaluere vore fremskridt hen imod opfyldelsen af vore bæredygtighedsmål. 3 Naturlige fælles goder Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os vort ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder. Vi vil derfor, i hele vort lokal samfund, arbejde for at: 1. reducere det primære energiforbrug og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. 2. forbedre vandkvaliteten, spare på vandet og bruge vand mere effektivt. 3. fremme og øge biodiversiteten, og udvide og pleje udpegede naturområder og grønne områder. 4. forbedre jordkvaliteten, bevare økologisk produktive landområder og fremme bæredygtigt landbrug og skovbrug. 5. forbedre luftkvaliteten. 4 Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil Vi er forpligtede til at indføre og fremme en fornuftig og effektiv brug af ressourcer og at opfordre til bæredygtigt forbrug og produktion. Vi vil derfor, i hele vort lokal samfund, arbejde for at: 1. undgå og reducere spild, og øge genanvendelse og genbrug. 2. håndtere og behandle affald i overensstemmelse med de bedste standarder(best practice). 3. undgå unødigt energiforbrug og forbedre energieffektiviteten hos slutbrugeren. 4. foretage bæredygtig anskaffelse og indkøb. 5. aktivt fremme bæredygtig produktion og forbrug, især af øko-mærkede, økologiske, etiske og fair-trade-produkter. 3

4 5 PLANLÆGNING OG DESIGN Vi er forpligtede til at byplanlægningen skal være til gavn for alle og spille en strategisk rolle i behandlingen af miljømæssige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og kulturelle emner. 1. genbruge og forny forfaldne eller dårligt stillede byområder. 2. undgå uhensigtsmæssig byspredning ved at sikre passende bebyggelsestæthed og prioritere byudvikling i udnyttede områder frem for nye grønne områder. 3. sikre en blandet brug af bygninger og bebyggelser med en god balance mellem arbejdspladser, boliger og serviceerhverv, og prioritere boliger i midtbyerne. 4. sikre passende bevarelse, renovering og brug/genbrug af vore byers kulturelle arv. 5. gøre krav om bæredygtigt design og konstruktion gældende, og fremme arkitektur og byggeteknologi af høj kvalitet. 6 BEDRE MOBILITET, MINDRE TRAFIK Vi anerkender sammenhængen mellem transport, sundhed og miljø og er forpligtede til seriøst at fremme bæredygtige valg af transportformer. 1. reducere nødvendigheden af privat, motoriseret transport og fremme alment tilgængelige, attraktive alternativer. 2. øge andelen af rejser, der foretages med offentlig transport, til fods og på cykel. 3. opmuntre til overgang til køretøjer med mindre forurenende udstødningsgasser. 4. udvikle en integreret og bæredygtig mobilitetsplan for byen. 5. reducere transportens virkning på miljø og sundhed. 7 LOKAL HANDLING FOR SUNDHED Vi er forpligtede til at beskytte og fremme sundheden og velværet hos vore borgere. 1. øge bevidstheden om og handle i forhold til de faktorer, der i bredere forstand er bestemmende for sundheden, og som for de flestes vedkommende ligger udenfor sundhedssektoren. 2. fremme byernes sundhedsudviklingsplanlægning, som giver vore byer et middel til at opbygge og vedligeholde strategiske sundhedspartnerskaber. 3. mindske uligheder på sundhedsområdet og gøre noget ved fattigdommen, hvilket vil kræve regelmæssig rapportering af status i bestræbelserne på at reducere afstanden. 4. fremme vurderingen af virkningen på sundheden som et middel til at fokusere arbejdet på sundhed og livskvalitet for alle sektorer. 5. mobilisere byplanlæggerne til at integrere sundhedshensyn i deres planlægningsstrategier og -initiativer. 8 LEVENDE OG BÆREDYGTIG LOKAL ØKONOMI Vi er forpligtede til at skabe og sikre en levende lokal økonomi, der giver adgang til arbejdspladser uden at skade miljøet. 1. tage midler i brug, der stimulerer og støtter lokal beskæftigelse og nye virksomheder. 2. samarbejde med lokale virksomheder om at fremme og implementere gode forretningsprincipper. 3. udvikle og implementere bæredygtige principper for placeringen af virksomheder. 4. fremme markedet for lokale og regionale produkter af høj kvalitet. 5. fremme bæredygtig lokal turisme. 4

5 9 SOCIAL LIGHED OG RETFÆRDIGHED Vi er forpligtede til at sikre rummelige og støttende fællesskaber. 1. udvikle og implementere programmer, der forebygger og afhjælper fattigdom. 2. sikre ligelig adgang til offentlige ydelser, uddannelse, beskæftigelsesmuligheder, oplæring, information og kulturelle aktiviteter. 3. skabe social rummelighed og ligestilling mellem kønnene. 4. forbedre sikkerheden og trygheden i samfundet. 5. sikre socialt integrerede, kvalitetsprægede boliger og levevilkår. 10 FRA LOKAL TIL GLOBAL Vi er forpligtede til at påtage os vort globale ansvar for fred, retfærdighed, lighed, bæredygtig udvikling og beskyttelse af klimaet. 1. udvikle og følge en strategisk og integreret tilgang til at mindske klimaændringer og arbejde hen imod et bæredygtigt niveau for udledningen af drivhusgasser. 2. give indsatsen mod klimaændringer en central placering i vore politikker for energi, transport, indkøb, affald, landbrug og skovbrug. 3. øge bevidstheden om årsagerne og de sandsynlige virkninger af klimaændringer og integrere forebyggende handlinger i vor politik for klimaændring. 4. reducere vort fingeraftryk på det globale miljø og fremme princippet om miljømæssig retfærdighed. 5. styrke byers internationale samarbejde og udvikle lokale løsninger på globale problemer i partnerskab med lokale myndigheder, fællesskaber og relevante interessenter (stakeholders). 5

6 IDET JEG/VI MED MIN/VORE UNDERSKRIFT(ER) ANDERKENDER OG TILTRÆDER FØLGENDE, VIL JEG/VI: 1. tilslutte os Aalborg Charter 2. tilslutte os Aalborg Commitments 3. acceptere at udarbejde en integreret Aalborg Commitments statusrapport inden 12 måneder efter datoen for vores underskrift som grundlag for vores målsætnings proces. Denne rapport vil indeholde en politisk kontekst, henvise til eksisterende politiske forpligtelser og beskrive aktuelle udfordringer 4. accepterer at indgå i en lokal nærdemokratisk målsætnings proces, som indbefatter eksisterende Lokal Agenda 21 eller andre lokale bæredygtighedshandlingsplaner og tager resultatet af den lokale statusrapport i betragtning. 5. acceptere at prioritere vore opgaver med henblik på at adressere de 10 commitments: 1 Styring & Ledelse 2 Lokal Lokal ledelse for bæredygtighed 3 Naturlige fælles goder 4 Ansvarligt forbrug og ansvarlig livsstil 5 Planlægning og design 6 Bedre mobilitet, mindre trafik 7 Lokal handling for sundhed 8 Levende og bæredygtig lokal økonomi 9 Social lighed og retfærdighed 10 Fra lokal til global 6. acceptere at fastlægge individuelle lokale mål indenfor 24 måneder efter datoen for vores underskrift, under hensyntagen til Aalborg Commitments Annex, som inspirationskilde og at fastlægge tidsrammer for de mål, der vil være egnede til at påvise fremskridt i forhold til vore forpligtelser. 7. acceptere at udarbejde og offentliggøre Aalborg Commitments moniteringsrapporter omhandlende de opnåede resultater. 8. acceptere regelmæssigt at afgive informationer om vore mål og fremskridt til the European Sustainable Cities & Towns Campaign og igennem dette samarbejde, at evaluere forløbet og lære af hinanden. Den første europæiske vurdering er planlagt til 2010, med efterfølgende vurderinger hver 5. år. Navn(e) og titel(er) med blokbogstaver: Lokal/regional myndighed eller organisation: Sted og dato for underskrift: Underskrift(er): 6

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT EKSPERTGRUPPEN FOR BYMILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XI MILJØ, NUKLEAR SIKKERHED OG CIVILBESKYTTELSE BRUXELLES, MARTS 1996 Rapporten om bæredygtige

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2 3 Forord Naturparker er en god mulighed for at udvikle områder

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 C(2012) 4701 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE BYER OG SAMFUND - DET EUROPÆISKE INNOVATIONSPARTNERSKAB DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN INTELLIGENTE

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere