Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling"

Transkript

1 Vejle sportsfiskerforening Buldalen Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl i DGI-byen Vejle 2015 Formanden Jørgen Asger Nielsen bød på bestyrelsens vegne de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægter 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag fra medlemmerne 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af bilagskontrollant 9. Eventuelt Som en del af referatet indgår dels formandens bemærkning samt de fremlagte beretninger fra udvalgene i MEDLEMSINFO, som er sendt ud til medlemmerne, og som indvarsler generalforsamlingen. Du kan læse medlemsinfo her 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået Anders Christian Rasmussen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Anders Christian Rasmussen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt jf. Vedtægternes 3, stk Bestyrelsens beretning Fiskeriet Der har gennem de senere år, på baggrund af faldende fangster, været sået tvivl om, hvorvidt Vejle Å nu også var selvreproducerende. I år kan vi konstatere, at fangsterne har været stigende. I

2 skrivende stund nærmer fangsten sig 50 % mere end sidste års. Mange flere af foreningens medlemmer har fanget fisk - nogle flere end andre, og nogle få har hjemtaget måske lige rigeligt. Bestandsanalysen fra 2014 har vist, at fiskebestanden i Vejle Å er lidt mindre end i 2006, men stadig stor. Så der er noget der tyder på, at Vejle Å er blevet selvreproducerende ikke mindst på grund af det store arbejde, der er udført af foreningens medlemmer. Der har igen i år været en del diskussion om manglende grødeskæring specielt i Rhoden Å. Om, hvornår og hvordan grødeskæring skal ske, bestemmes af kommunerne i. h. t. regulativet for åen. Grødeskæring sker ikke af hensyn til fiskeriet, men af hensyn til afvandingen af de tilstødende jorder. Vi må nok vænne os til, at grødeskæringen fremover, på grund af miljøhensyn, vil være mere skånsom, end vi har set tidligere. Åens grøde er med til at forbedre vandmiljøet til gavn for livet i og ved åen - herunder også for fiskene. Medlemsnedgang Igen i år kan vi desværre konstatere en nedgang i antallet af medlemmer. Bestyrelsen har, som i tidligere år, fokuseret på at regulere udgifterne i forhold til indtægterne, så vi i år har balance i regnskabet. Fremover vil bestyrelsen være lige så opmærksom på evt. indtægtsnedgang og foretage de nødvendige tiltag. Generelt har VSF en god og stabil økonomi, men det er klart, at hvis medlemsnedgangen fortsætter i de kommende år, kan det blive nødvendigt med nogle kraftigere greb i de håndtag vi råder over. Udvalgsarbejde Basis for foreningens aktiviteter er den frivillige arbejdskraft såvel i bestyrelsen, i udvalgene og blandt medlemmerne i øvrigt. Bl.a. kan nævnes renovering af klubhuset, beskæring af vegetation ved åen, kontrol og opsyn ved åen, deltagelse i og planlægning af diverse arrangementer, gennemgang og vurdering af forskellige officielle skrivelser og projekter, møder med vore lodsejere, ekspedition af den daglige post m. m. i sekretariatet, planlægge og gennemføre arrangementer for juniorerne og meget mere. Alle har ydet en rigtig god indsats. Tak for det! har haft åbent hver mandag formiddag fra kl til i perioden fra den 1. november til den 31. marts. Der har været mellem 30 og 40 deltagere hver gang. Verdens problemer blev ordnet flere gange hver mandag og til afveksling har vi haft besøg af Mogens Dyhr, der fortalte historier, alle sande, fra Karup Å. Sæsonens udflugt gik til Fjord og Bælt i Kerteminde med frokost på Carlslund i Odense. Å-udvalg Der er kommet en ny Fiskeplejeplan for Vejle Å systemet. Planen med resultaterne fra en bestandsanalyse i 2014 er tilgængelig på DTU Aqua s hjemmeside og kan findes på følgende link, hvor du også finder fiskeplejeplanerne for de andre tilløb til Vejle fjord. Følgende er uddrag fra rapporten: På en række stationer er bestanden af ½-års fisk mindre end i Der er dog også en række stationer, hvor bestanden er gået frem. Men samlet set må det konkluderes, at der ved denne

3 undersøgelse i 2014 er fundet en mindre bestand af ørred end ved undersøgelsen i Undersøgelsen har ikke vist nogen indlysende årsag til dette. De stationer, hvor yngeltætheden er gået tilbage, ligger spredt i hele Vejle Å-systemet, og ligeledes ligger de stationer, der havde fremgang, også spredt. DTU Aqua har i en årrække undersøgt en række stationer i forskellige vandløb med naturlige ørredbestande, hvor der ikke bliver sat ørred ud. Den undersøgelse har vist, at bestanden på naturlig vis kan svinge med over 50 % fra det ene år til det andet. DTU Aqua anser det for sandsynligt, at naturlige svingninger er hovedårsagen til, at bestanden i 2014 er mindre end i Bestanden er dog fortsat langt højere end i alle de undersøgelser, der blev foretaget før Selvom bestanden er mindre end i 2006, er den fortsat stor, og DTU Aqua ser derfor ingen grund til at ændre det udsætningsstop, der har været gældende siden Bestyrelsen støtter op om rapportens konklusion Å-udvalget har i løbet af året lavet en række tiltag til forbedring af åen. Den 9. maj blev der lagt gydegrus ud i Egtved Å, og der blev deltaget i forårsrengøringen af naturen den april. Der er blevet beskåret pil nedstrøms Ravning Bro og topkappet siv på Godset og dele af Knapperupstykket. Fiskevandet Der er blevet indgået en ny kontrakt med den nye ejer af ejendommen Vorkvej 93 i Ravning tilhørende Jens Jørgen Olesen og lejemålet omfatter 346 meter på åens sydside af zone 7 i Ravning. I Rohden Å har grødeskæringen været utilfredsstillende..hedensted Kommune har overdraget grødeskæringen i år til Vejle Kommune. Lodsejerudvalget forsøger at få det forbedret i 2016 gennem samarbejde med lodsejerne. Klubhuset Der er færdigrenoveret toiletter og entre, og klubhusfaciliteterne fremstår derfor igen i fin stand. Nu, hvor vinterens mange gøremål står for døren, er det vigtigt at understrege, at lokalerne altid skal efterlades i opryddet stand, og at der skal være sat i opvaskemaskine m.v.. Solcellerne på taget sparer ca. halvdelen af varmeudgifterne. Medlemsstatus Pr. 15. oktober 2015 er der i alt 703 medlemmer, som er fordelt på følgende kategorier: Seniorer 459 (526) Pensionister 171 (163) Juniorer 25 (22) Minifiskere 6 (8) Samlever 20 (21) Passive 22 (26) I perioden 15. okt til 15. okt er der 138 (117) medlemmer, som er meldt ud, og der er optaget 75 (94) nye medlemmer, en netto nedgang

4 på 63 medlemmer. (Tallene i parentes er for 2014). Foreningens har søgt at hverve nye medlemmer i forbindelse med naturens dag og tilbud om gratis medlemskab fra 1. august 2015 mod straks-indbetaling af kontingent for Tilbagegangen i medlemstallet giver anledning til bekymring. Det medfører en noget anstrengt økonomi for VSF. Derfor opfordres medlemmerne til at udbrede kendskabet til Vejle Sportsfiskerforening. Det er forudsætning for en sund foreningsøkonomi, at medlemskvoten er fuldt udnyttet. Fangstrapporter 2015 (status) 3 uger før sæsonens afslutning er der 237 personer - svarende til 34 % af medlemmerne, som har indrapporteret fangster. Ifølge fangstrapporter pr. 10. okt fordeler hjemtagne fangster fra Vejle å, Rohden å, og Grejs å, samt Vingsted og Fåruphuse sø sig som følger (endelige tal for 2014 er vist i parentes): Havørred 975 (611) Regnbue 171 (167) Laks 2 (8) Bækørred 17 (10) Gedde 4 (3) Suder 0 (1) Selvom havørred-fiskeriet kom sent i gang, har det være det bedste i de seneste 5 år. I forhold til 2014 er antallet af hjemtagne havørreder steget med ca. 50 %. Så vores håb i Medlemsinfo Efterår 2014 om bedre tider er blevet opfyldt. Endelig fangstrapport vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af november Kontingentopkrævning 2016 er ændret i forhold til tidligere Foreningens bestyrelse har besluttet at lade Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) varetage opkrævning af både VSF s og DSF s medlemskontingent. Opkrævning af kontingent for medlemmer, som er tilmeldt Nets-betaling, kan foregå via Nets (PBS Pengeinstitutternes betalingsservice). Medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS, vil pr. brev modtage et giroindbetalingskort Medlemskort udstedt af DSF vil fremtidig være gyldigt til fiskeri i VSF`s fiskevande. Det særlige VSF-medlemskort udstedt af VSF falder hermed bort. Mere information vil blive fremsendt til samtlige medlemmer pr. mail eller brev, så snart detaljerne er afklaret med DSF. Afgående medlemmer Tre medlemmer af bestyrelsen har valgt ikke at fortsætte. Henrik Bach har efter 8 år i bestyrelsen valgt at stoppe. Henrik har som medlem af sekretariatet medvirket til at få vores IT- systemer og hjemmeside udviklet. Henrik har siddet i og været formand

5 for Fiskeriopsynet. Henrik stopper dog ikke helt, men vil fremover hjælpe til med driften af ITsystemerne m.m. Anders Chr. Rasmussen stopper efter 20 år i bestyrelsen. Anders har i gennem årene arbejdet i flere udvalg og har været formand for foreningen i 3 år. Anders har, via sin uddannelse som biolog og sin ansættelse ved Kolding Kommune, kendskab til forholdene i det offentlige system og været en rigtig god repræsentant for VSF i møder og forhandlinger med Vejle Kommune og andre offentlige myndigheder. Anders fortsætter i klubhusudvalget. Stor tak til Henrik og Anders. Sidst men ikke mindst: Æresmedlem Leo Mikkelsen stopper efter 45 år som kasserer og medlem af bestyrelsen. Leo har i de 45 år holdt styr på regnskabet, som han med begejstring år for år har forelagt for generalforsamlingen, besvaret spørgsmål med faglighed og humor, og der har ikke i de 45 år kunnet sættes en plet på regnskabet. Ud over arbejdet som kasserer har Leo været et skattet bestyrelsesmedlem, som altid har været villig til at hjælpe andre, hvis der opstod problemer, eller man blot havde behov for en snak. Leo har også sørget for klubhusets drift med bl.a. indkøb og rengøring, hvilket han stadig vil være behjælpelig med. Stor tak til Leo for 45 års uvurderligt arbejde for VSF. 2.1 Bemærkninger til beretningen Der blev stillet nogle spørgsmål til Vejle Naturpark: Der blev stillet spørgsmål til om VSF stiller sig i vejen for nogle af de forslag, der ligger her om at gøre ådalen til et rekreativt område? Jørgen Asger Nielsen svarede, at det ikke er tilfældet. Hvordan forholder VSF sig til frit fiskeri på kommunens stykker? Jørgen Asger Nielsen svarede, at det er nogle af politikerne, der ønsker frit fiskeri, men foreningen har besluttet, blandt andet efter et møde med udvalgsformanden, at vi holder lav profil. Sidder der nogle fra foreningen i div. udvalg i forbindelse med projektet? Ole Damgaard tilføjede, at foreningen var repræsenteret ved de indledende møder, og at der er rettet henvendelse om deltagelse i den videre proces Der blev stillet spørgsmål til tilgængeligheden i åen både i forhold til beskæring af kanter og i forholdt til grøde i sær i Rohden Å. Ole Damsgaard svarede her, at der først må beskæres kanter efter 1.juli, og at der er slået på Godset og på dele af Knapperup-stykket. Jørgen Asger Nielsen svarede, at kommunen har været træge i forhold til at slå grøden i Rohden Å. Det var Vejle Kommune, der skulle slå grøden, men de kom for sent i gang og kunne derfor ikke slå store dele af åen, fordi engene allerede var oversvømmet. En lodsejer har lovet at henvende sig til kommunen næste år. Pointen er, at der ikke bliver slået grøde af hensyn til lystfiskerne, men for at forebygge oversvømmelse.

6 Endelig fortalte Ole Damsgaard at han har fået en henvendelse fra en lodsejer ved Vork, om at der er sket beskæring af buske. Det har en anden lodsejeren ved Skibet kraftigt frabedt sig, og at det kan betyde, at vi mister stykket. Lad være med selvtægt og kontakt istedet foreningen Der blev stillet spørgsmål til, om der er fiskevand, der må falde bort i tilfælde at en fortsat medlemsnedgang. Jørgen Asger Nielsen svarede her, at det vil være det sidste foreningen bør røre ved. Dette afstedkom en kommentar, om der vil blive tale om kontingentstigning. Jørgen Asger svarede her, at foreningen skal være varsom med dette, da kontingent i VSF er høj i forvejen. Dette førte til en række kommentarer i forhold til at finde ud af hvilke fiskevande, der bliver brugt. Det blev bl.a. foreslået, at man kunne udstikke et spørgeskema om, hvilket vand man bruger. I øjeblikket giver indrapporteringen af fangster ikke mulighed for dette, da 60% af medlemmerne benytter sig af muligheden for at skjule, hvilket vand de har fanget fiskene i. Endvidere er fangstrappoterne ikke specifikke nok i forhold til at træffe de nødvendige valg i forhold til fiskevand. Bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor man kan registrere den zone, man har fanget fisken i uden at offentliggøre det Der blev stillet spørgsmål til årsagen til medlemsnedgangen. Der kom flere forslag til hvad årsagen kunne være fx prisen, tilgængeligheden, demografien, hvor de store årgange begynder at falde fra og hvor færre unge fisker. Den hovedårsag som de medlemmer, der melder sig ud, giver, er de mangler tid eller er flyttet. Der kom flere forslag til hvordan foreningen kunne sikre flere medlemmer. Bestyrelsen forsøger sig med en mentorordning, hvor gamle medlemmer kan tage nye med ud at fiske. Andre forslag var, at vi skal slå på det særlige ved Vejle Å, nemlig at det er en selvreproducerende å i en fantastisk natur. Vi skal som medlemmer være ambassadører for foreningen. Vejle Naturpark kan være en mulighed for at nogen kommer ud i naturen og ser åen og oplever at der bliver fisket og at der bliver fanget fisk. Vi skal gøre fiskevandet tilgængeligt så man kan komme til at fiske. Arbejde på en mere spændende aktivitetskalender. Endelig blev det foreslået at man skal kunne købe et gæstekort eller dagkort, der skal gælde i 24 timer fra udstædelsen, så gæster og dermed potentielle medlemmer ikke skal betale 2 kort for at få lov til at opleve natfiskeriet. 3. Regnskab Henrik Hauge fremlagde et regnskab, som viste et underskud på kroner. Underskuddet er væsentlig mindre end det budgetterede. Når resultatet er så relativt positivt, skyldes det at bestyrelsen har strammet op i forhold til økonomien og budget Der blev stillet spørgsmål til opsynets udgiftspost, og om det betyder at der bliver taget mange tyvfiskere. Henrik Bach svarede, at det er meget få, der bliver taget uden medlemskort og statstegn. Regnskabet blev godkendt 4. Indkomne forslag fra medlemmer Forslag 1: Henrik Hauge har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 2 stk. 4:

7 Som minifiskere optages børn fra det fyldte 10. år til og med det fyldte 12. år, og som juniorer optages unge fra det fyldte 13. år til og med det fyldte 18. år. Henrik Hauges bemærkninger: Bestemmelser ved optagelse af medlemmer i VSF bør generelt stå i VSF s vedtægter. Forslaget harmoniserer aldersgrænserne i VSF og DSF. Bestyrelsen kan støtte forslaget. Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget Forslag 2: Peder Rasmussen har indsendt følgende forslag til beslutning og tilføjelse til regler for fiskeri: Fiskevandets zoner opdeles i flere delzoner og fiskeriet startes ved zonens start, og det er ikke tilladt at gå ned foran andre. Nogle zoner ændres til opstrøms fiskeri. Forslaget blev sat til afstemning og der var ikke tilslutning til det Forslag 3: Kim Iburg har indsendt følgende forslag til ændring af regler for fiskeri pkt. 7a : I pkt. 7a ændres juni, juli og august til september og oktober Kim Iburgs bemærkninger: Jeg har i 2014 og 2015 i ugerne 28 til 33 flere gange om ugen færdes på Nørager stykket om aftenen, fisket min ene ugentlige fiskedag og øvrige dage hilst på de lokale naboer uden at måtte fiske, skønt der ikke var andre fiskere på stykket. Det er min opfattelse, at der ikke er behov for regulering på stykket i juni, juli og august, men behovet er der i september og oktober. Kommentarer til forslaget: Forslaget affødte en kommentar om at fiskepresset er blevet større efter at reguleringen er blevet en gang om ugen. Henrik Bach kommenterede dette med, at den gamle regulering med lige og ulige uger ikke var fair, fordi det var de samme, der besatte stykket hver anden dag. Hvis fiskepresset er blevet mindre, er det en succes Forslaget blev sat til afstemning og der var ikke tilslutning til det Forslag 4: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag til ændring af pkt. 3a 1. punktum i regler for fiskeri: Der må maksimalt hjemtages 2 stk. laksefisk, regnbueørreder undtaget, pr. døgn pr. medlem. Begrænsningen gælder også dagkortfiskere Gert Pedersen motiverede kort forslaget med at fangstrapporterne viser, at nogle fiskere i foreningen fanger uforholdsmæssigt mange fisk, og at det derfor er nødvendigt at foreningen tager stilling til hvad der er ret og rimeligt at tage med hjem. Forslaget affødte en diskussion. En del kommentarer gik på, at der ikke skal være større begrænsninger, fx at reguleringen ikke hjælper de medlemmer, der ikke fanger fisk, og at vi ikke

8 skal være nidkære over, hvor meget forskellige fiskere fanger. Forslaget kan endvidere ramme de fiskere som fisker sjældent. Forslaget blev sendt til afstemning og der var ikke tilslutning til det Forslag 5: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag til tilføjelse til pkt. 3a i regler for fiskeri: Der må maksimalt hjemtages 10 stk. laksefisk, regnbueørreder undtaget, pr. år pr. medlem. Begrænsningen gælder også dagkortfiskere Gert Pedersen motiverede sit forslag med, at bestyrelsens kritik af punktet ikke er et argument for ikke at støtte forslaget. Der er meget få, der hjemtager mere end 10 laksefisk, hvilket betyder at forslaget kun vil ramme de få der fanger for meget. Det er heller ikke et argument at nogle fiskere ikke indrapporterer deres fisk. Forslaget blev sendt til afstemning og der var ikke tilslutning til det Forslag 6: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag generalforsamlingsbeslutning: Klubhuset åbnes for medlemmer via udlevering af nøglebrik Der opstod herefter en livlig diskussion om brugen af klubhuset. Flere medlemmer fremførte den holdning, at klubhuset skal bruges af så mange medlemmer som muligt, og at dette er muligt i mange andre foreninger fx sejlklubben og kajakklubben. Fra Morten Løyche blev der fremført bekymring for, hvordan klubhuset vil blive behandlet, og om medlemmerne vil rydde ordentligt op efter sig. Endvidere er der allerede nu mulighed for at låne klubhuset, når man har brug for det. Andre medlemmer fremførte, at det kunne vise sig, at medlemmerne bliver mere ansvarsfulde, når alle har adgang til klubhuset. Jørgen Asger Nielsen kom med en sidste kommentar om, at en løsning, hvor medlemmerne får udleveret en låsebrik er meget dyrt for foreningen. Kim Iburg fremførte et alternativt forslag om, at der laves en prøveperiode. Det oprindelige forslag kom til afstemning og der var ikke tilslutning til det Niels Risak foreslog herefter at man i klubhusudvalget arbejder hen mod et forslag til, hvordan klubhuset kan bruges i fremtiden og undersøge en brikløsning. Kim Iburg lod derefter sit forslag falde og overlod arbejdet til bestyrelsen. Forslag 7: Michael Døssing har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 3 stk. 3: Retningslinjer for dirigenten vedr. afvikling af indkomne forslag på generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten skal sikre at de fremsatte forslag bringes til afstemning. Bliver der fremsat ændringsforslag, der relaterer sig til det stillede forslag, skal dette ligeledes bringes til afstemning. Er ændringsforslaget mere vidtgående end det oprindelige forslag, skal det mest vidtgående forslag bringes til afstemning først.

9 Dirigenten skal i sin vurdering af ændringsforslaget kun vurdere hvorvidt det kan relateres til det oprindelige forslag, og ændringsforslaget kan kun afvises hvis det ingen relation har til det stillede forslag. Forslaget affødte en diskussion om, hvorvidt der kan komme ændringer af væsentlig karakter under generalforsamlingen. Et medlem bemærkede fx, at når det drejer sig om generalforsamling, skal kun punkter, som er skriftligt indleveret, behandles. Det, der skal lægges mærke til, er varslingsperioden, så deltagerne kender forslagene på forhånd og kan forberede sig på dem Henrik Bach bemærkede endvidere, at hvis man kigger på eksemplet som bestyrelsen har motiveret sin manglende anbefaling af punktet med, viser det, at det er at tage røven på flertallet af medlemmerne, hvis mere vidtgående forslag kan sættes til en afstemning på en generalforsamling. Døssing: ønskede en principiel diskussion af dirigenten til vurdering af, hvad der er mere eller mindre vidtgående. Forslaget blev sat til afstemning og der var ikke tilslutning til det. 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastsættes uændret. Dog bliver det pristalsreguleret jf. beslutning på generalforsamlingen Pristalsreguleringen for 2016 følger forbrugerprisindekset, som pr. 1. Oktober 2015 er fastlagt til indeks 131,4, hvilket for en seniormedlem vil betyde 5 kroner. Kontingentet blev vedtaget 7. Valg til bestyrelsen På valg er Anders Christian Rasmussen, Henrik Bach, Leo Mikkelsen, Ole Damsgaard, Arne Rasmussen og Morten Løyche. Anders Christian Rasmussen, Henrik Bach og Leo Mikkelsen modtager ikke genvalg Inden generalforsamlingen var følgende kandidater opstillet: Per Holbæk Kristiansen, Mathias Rieper Andersen og Søren Lauridsen Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, så de opstillede blev valgt. 8. Valg af bilagskontrollant På valg er bilagskontrollant Søren Østergaard, som blev genvalgt 9. Eventuelt

10 Der blev opfordret til at problemet med dagskort eller gæstekort bliver taget op, så man kan fiske over natten Der blev spurgt til, om det er muligt at ændre reglen om, at man skal bo max 15 km fra Vejle Rådhus for at blive valgt til bestyrelsen. Dette punkt har været rejst på tidligere generalforsamlinger. Jørgen Asger Nielsen svarede, at der skal ske en vedtægtsændring ved at ¾ dele af samtlige medlemmer stemmer for forslaget på en generalforsamling, for at det kan lade sig gøre. En løsning kunne være, at der kan stemmes ved fuldmagt. Denne løsning med fuldmagt blev dog fra salen påtalt som problematisk. Endvidere blev der peget på at nuværende regel kunne være med til at sikre, at det er lokale interesser, der bliver plejet. Bestyrelsen lovede at kigge videre på Der blev også spurgt til tilgængeligheden, og om medlemmerne kan forvente at der sker noget inden sæsonstart. Jørgen Asger Nielsen svarede her, at det vil blive taget op på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar. Formanden rundede generalforsamlingen af med en stor tak til dirigenten og til de fremmødte medlemmer for en god og saglig debat. Vejle Sportsfiskerforenings 90. Ordinære generalforsamling sluttede således vanen tro med suset fra Vejle Å Uffe Ladegaard Referent

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015

VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 90. ordinære

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 91. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 91. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 01. december 2016 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 91. generalforsamling Afholdt torsdag d. 17. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2016

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Vejle Sportsfiskerforening, referat 82. generalforsamling, side 1 af 11 Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Næstformand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere