NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land

2 Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal forbedres. Denne Informationsskrivelse henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til vandløb, søer eller badesteder, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Vi fortæller desuden, hvor du kan få yderligere oplysninger om både de tekniske anlæg og de planer, som Århus Amt og Kommune har udarbejdet for at leve op til Folketingets krav. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Natur og Miljø, hvis du har spørgsmål. På side 16 i denne brochure står kontaktoplysninger anført. Formålet med denne informationsskrivelse er at oplyse dig om, hvorfor, hvor og hvornår der skal ske forbedret rensning af spildevand. Derudover beskriver vi, hvordan du med forskellige tekniske anlæg kan forbedre rensningen af dit spildevand. Der er en ordforklaring på side 17, som forklarer de tekniske udtryk. 2

3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvad siger loven?... 4 Hvor?... 5 Hvordan?... 6 Hvad koster det?... 7 Hvad sker der nu?... 8 Du skal have en bundfældningstank på din ejendom... 9 Nedsivningsanlæg Biologisk sandfilteranlæg Beplantet filteranlæg Pileanlæg Biologisk minirenseanlæg Fælles renseanlæg Yderligere oplysninger og adresser Ordforklaring

4 Hvorfor hvad siger loven? Rensning af spildevand bidrager til, at vandkvaliteten i vandløb forbedres til gavn for drikkevandet og hygiejnen og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet. Derfor vedtog Folketinget i 1998 Vandmiljøplan II, som blandt andet stiller krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Denne side fortæller om, hvordan love og planer hænger sammen. Vandmiljøplanen er baggrunden Efter vedtagelsen af Vandmiljøplan II i 1998 er der især opnået gode resultater med at rense spildevandet fra private ejendomme og virksomheder i byerne. Det er desværre ikke tilfældet med det spildevand, som udledes uden for byerne. Der er stadigvæk en hel del søer, vandløb og badesteder, som forurenes af urenset spildevand. En væsentlig del af årsagen hertil er, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra mange af disse ejendomme i det åbne land skal renses bedre. Amtets Regionplanudpeger områderne Regionplanen for Århus Amt er vedtaget i Amtsrådet. I Regionplanen findes Vandkvalitetsplanen, som angiver miljøkravene til søer, vandløb og badesteder. Dermed udpeger Regionplanen de geografiske områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Uanset nedlægning af amterne er Regionplanen fortsat gældende. Kommunens Spildevandsplan udpeger ejendommene På grundlag af Amtets Regionplan har Aarhus Kommune Natur og Miljø udarbejdet en Spildevandsplan, som er vedtaget i Aarhus Byråd. Spildevandsplanen er en detaljeret oversigt over, hvilke ejendomme der konkret skal forbedre deres spildevandsrensning og hvornår. Yderligere information På side 16 er der en oversigt over adresser og hjemmesider, hvor du kan henvende dig for at bestille Regionplanen og den overordnede Spildevandsplan. Du kan ikke få Spildevandsplanen for det åbne land tilsendt, da denne er for omfattende. Miljøbeskyttelsesloven er lovgrundlaget Miljøbeskyttelsesloven følger op på, at Vandmiljøplanen føres ud i praksis. Den seneste udgave blev vedtaget i Folketinget i Loven siger, at de ejendomme, som er med til at forurene søer, vandløb og badesteder, skal etablere forbedret spildevandsrensning. 4

5 Hvor? Det åbne land i Aarhus Kommune er på kortet inddelt i 3 farver. Farverne angiver, om der er krav om forbedret spildevandsrensning fra områdets ejendomme og hvad der eventuelt skal renses for. Områder med ejendomme, som er tilsluttet offentlig kloakering. Der er ingen krav om forbedret spildevandsrensning. Udløb til områder med utilfredsstillende miljøtilstand i vandløb. Der er kraf tom rensning af spildefandet for 90 % organiske stoffer fra ejendommene i området Udløb til særligt følsomme vandløb, der ender i en sø, eller vandløb der ender ved et badested. Der er krav om rensning for 90 % af de organiske stoffer og 90 % af fosforen fra ejendommene i området. 5

6 Hvordan? Du kan vælge imellem følgende tre muligheder: Medlemskab af Kloakforsyningen Etablering af dit eget private renseanlæg Etablering af et fælles renseanlæg med f.eks. naboer Alle tre muligheder kræver, at du allerede har eller installerer bundfældningstank, der lever op til funktionskravene i miljøministeriets bekendtgørelse, som renseanlægget skal tilsluttes. Du kan læse mere om den obligatoriske bundfældningstank og kravene til denne på side 9. For at leve op til kravene om forbedret spildevandsrensning foruden det, som bundfældningstanken medvirker til, skal du vælge en af følgende tre muligheder: Etablering af dit eget private renseanlæg På siderne gennemgår vi de forskellige muligheder for etablering af private renseanlæg. Hvis du kommer med et velbegrundet forslag til at rense dit spildevand på en alternativ måde, vil det være muligt at opnå tilladelse til at etablere andre rensemetoder. Kontakt Natur og Miljø, hvis du har alternative forslag. Etablering af et fælles renseanlæg med f.eks. naboer Denne mulighed kan spare plads og være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden. I princippet går flere ejendomme sammen om at vælge et af de private renseanlæg, som er beskrevet lige oven for og på siderne Læs mere om fælles renseanlæg på side 15. Medlemskab af Kloakforsyningen Aarhus Vand har pligt til at tilbyde dig kontraktligt medlemskab af Kloakforsyningen. Hvis du vælger denne mulighed, sørger de for etablering og drift af spildevandsrensningen på din ejendom. Til gengæld skal du betale et tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag og el-udgift. Priserne fremgår af Aarhus Vands hjemmeside: www. aarhusvand.dk 6

7 Hvad koster det? Beløbet inkluderer ikke bortskaffelse af regnvand, som du således selv skal sørge for at udlede til f.eks. dræn eller vandløb. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug. For ejendomme uden vandmåler fastsættes et anslået forbrug på 170 m 3 pr. år. Endelig skal du også betale for elforbruget til at drive anlægget. Hvad koster det at etablere et renseanlæg? Uanset om der er tale om et privat eller fælles renseanlæg, varierer prisen meget. Priser for private spildevandsanlæg udvikler sig hele tiden. Vi angiver derfor ikke priser på spildevandsanlæg, men vil anbefale at du henter prisoverslag hjem fra en eller flere kloakmestre. Prisen afhænger af, om du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, etablerer dit eget private renseanlæg eller etablerer et fælles renseanlæg med f.eks. naboer. Alle priser ændrer sig løbende Derudover ændrer prisen sig for hver af de tre muligheder med tiden. Hvis du vælger et medlemskab af Kloakforsyningen, skal du regne med, at vandafledningsbidraget og prisen på vand ændrer sig fra år til år. Hvis du vælger at etablere et privat eller et fælles renseanlæg, kan prisen ændre sig i takt med, at efterspørgsel og udbud for de forskellige renseanlæg enten bliver højere eller lavere. Der kan således også være prisforskelle fra ét lokalområde til et andet. Hvad kan bedst betale sig? På kort sigt er medlemskab af Kloakforsyningen ofte billigere end etablering af et privat eller fælles renseanlæg. På lang sigt kan et privat eller fælles renseanlæg være billigere, fordi du ikke betaler vandafledningsbidrag. En autoriseret kloakmester kan give et overslag over udgifterne, samt en vurdering af de enkelte renseløsningers levetid, så du kan vurdere, om det kan betale sig for dig at blive medlem af Kloakforsyningen. Hvad koster et medlemskab af Kloakforsyningen? Du kan se de aktuelle priser for tilslutning og vandafledning på Aarhus Vand hjemmeside - 7

8 Hvad sker der nu? På side 4 har vi beskrevet det overordnede forløb for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det konkrete forløbet for hvornår en forbedret spildevandsrensning skal iværksættes, er når det konstateres, at spildevandet fra din ejendom ikke lever op til rensekravene, der gælder for det opland du bor i. Det vil starte med at vi udsender et varsel om påbud. Selve udførelsen af forbedringen Hvis du ønsker medlemskab af Kloakforsyningen, indgår Aarhus Vand A/S en kontrakt med dig og påbegynder arbejdet på din ejendom. Hvis du ønsker at etablere et privat eller fælles renseanlæg, skal du selv sørge for, at arbejdet bliver udført inden for den frist, som vi giver dig. Varsel om påbud Baseret på de oplysninger Natur og Miljø har, angående spildevandet på din ejendom, vil vi have en klar formodning om, hvorvidt du skal forbedre din spildevandsrensning. Det kan dog vise sig, at din ejendom ikke leder spildevand til et dræn eller vandløb, hvor der er krav om forbedret spildevandsrensning. Derfor får du med varslet en mulighed for at gøre indsigelse inden et eventuelt påbud. Påbud om forbedret spildevandsrensning Hvis vi sender dig et påbud, er det et krav, at du forbedrer din spildevandsrensning. I påbuddet tilbyder vi dig medlemskab af Kloakforsyningen, hvilket du skal give os et svar på. 8

9 Du skal have en bundfældningstank på din ejendom Hvad er en bundfældningstank? En bundfældningstank kaldes også en hustank eller en septiktank. Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder. Derudover bidrager bundfældningstanken kun til at rense spildevandet for ca. 30 % organisk stof og en lille smule fosfor og kvælstof. For at opnå bedre spildevandsrensning skal der derfor en mere omfattende indsats til foruden det, som bundfældningstanken medvirker til. Der skal altså etableres et individuelt eller fælles renseanlæg, hvor en række muligheder kan benyttes, afhængigt af de aktuelle forhold. Udluftning Hvilke krav er der? Alle nyetablerede bundfældningstanke eller tanke, der skal godkendes i forbindelse med et nyt anlæg, skal leve op til funktionskravene i miljøministeriets bekendtgørelse nr fra 15/12/2010. Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med f.eks. naboer, er størrelsen på tanken afhængig af antallet af ejendomme, som er fælles om bundfældningstanken. Der må kun tilsluttes husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af regnvand fra tag og andre overflader skal løses på anden måde, f.eks. ved nedsivning eller udledning til dræn eller vandløb. Yderligere information Retningslinierne for bundfældningstanke er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1, 2 og 3 fra Indløb fra ejendommen Udløb til vandløb eller dræn 9

10 Nedsivningsanlæg Bundfældningstank Udluftning Pumpestation Sivestreng Nedsivning af egnet jord Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når jordbundsforholdene og grundvandsstanden tillader det. Jorden skal være sandholdig, så spildevandet kan nedsive. Afstandskravene til et nedsivningsanlæg er angivet i den vejledning, som vi henviser til nederst på siden. Vær opmærksom på, at afstandskravene kan umuliggøre etablering af et nedsivningsanlæg. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem jordlagene, nedbrydes eller bindes affaldsstofferne fra spildevandet. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler, som er synlige. I nogle tilfælde skal nedsivningsanlægget hæves, og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper Er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. Kræver begrænset vedligeholdelse. Overholder alle rensekrav, og er ikke særlig synligt. Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 1999, Nedsivningsanlæg op til 30 PE. 10

11 Biologisk sandfilteranlæg Sivestreng Sandfilterlag Dræn Membran Udluftning Udluftning Bundfældningstank Pumpestation Udløb Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, når nedsivningsanlæg ikke er muligt. Anlægget kan dog ikke rense for fosfor. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation til nedsivningsanlæggets sivestrenge. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandfilterlaget, sker der en biologisk rensning. Nederst i anlægget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Kan anlægget ses? Ofte vil der kun være 2 brønddæksler og et par udluftningsrør, som er synlige. I nogle tilfælde skal sandfilteranlægget hæves og vil derfor fremstå som en lille jordvold i terrænet. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan normalt ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Ikke særlig synligt. Renseklasse: O (OP, ved fosforfældningsbrønd) Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3, 1999, Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE. I områder hvor der er krav til fosforfjernelse er det muligt at placere en fosforfældningsbrønd i forbindelse med bundfældningstanken. 11

12 Beplantet filteranlæg Membran Dræn Sivestreng Bundfældningstank Udluftning Pumpestation Udluftning Filterlag Træflis Brønd Udløb Kan det lade sig gøre? Kan med fordel etableres, hvis der ønskes et beplantet anlæg og der ikke er plads til et pileanlæg. Anlægget kan ikke rense for fosfor. Kan anlægget ses? Er placeret højt i terrænet og vil fremstå med ca. 1 1,5 meter høje tagrørsplanter. Kræver et areal på ca. 40 m 2. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene, og når spildevandet løber gennem sandet, hvor planterne forbruger vandet og en del af næringsstofferne, sker der en biologisk rensning. Nederst i filterlaget er der et drænrør, som opsamler det rensede spildevand og leder det ud af anlægget. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. I områder hvor der er krav til fosforfjernelse er det muligt at placere en fosforfældningsbrønd i forbindelse med bundfældningstanken. Fordele og ulemper En god og stabil løsning ved rensning for organisk stof. Kan normalt ikke anvendes ved krav om fjernelse af fosfor. Meget synligt. Renseklasse: O (OP, ved fosforfældningsbrønd) Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens retningslinier fra 2004 om Beplantede filteranlæg op til 30 PE. 12

13 Pileanlæg Tæt membran Fordampning fra planter Bundfældningstank Pumpestation Sivestreng Faskine Udluftning Kan det lade sig gøre? Etableres helt uden afløb, da spildevandet fordamper. Er derfor velegnet alle steder, hvor der samtidig er meget plads. Kan anlægget ses? Kræver et stort areal på ca m 2 og vil fremstå som et vådt område med flere meter høje piletræer. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet igennem en pumpestation. Spildevandet pumpes ud gennem huller i sivestrengene og fordeles gennem faskiner til pileplanterne, som forbruger vandet og en del af næringsstofferne. Anlægget ligger på en plastmembran, der holder anlægget tæt. Fordele og ulemper Driftserfaringerne er gode. Piletræer skal fældes ca. hvert tredje år. Kræver meget plads. Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens rapport Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE. 13

14 Biologisk minirenseanlæg Bundfældningstank Udluftning Biologisk renseanlæg Udløb til vandløb eller sø Kan det lade sig gøre? Kan etableres alle steder, da det opfylder alle rensekrav og kræver meget lidt plads. Hvordan virker anlægget? Efter bundfældningstanken ledes spildevandet over i minirenseanlægget, der i princippet er en lille kopi af de store moderne renseanlæg. Et minirenseanlæg kan etableres kun med biologisk rensning eller med supplerende kemisk rensning, der fjerner fosfor. Ved etablering af minirenseanlæg forpligter man sig til en hver tid at have en gyldig serviceordning med minirenseanlægsproducenten eller en af producentens godkendt servicetekniker, i anlæggets fulde levetid. Kan anlægget ses? Anlægget er nedgravet i terrænet og derfor ikke synligt bortset fra et dæksel på ca. 1,4 m i diameter, som er hævet ca. 20 cm over terrænet. Fordele og ulemper Relativt store udgifter til drift (årlige serviceeftersyn, analyser) og elforbrug. Kræver ikke meget plads. Ikke særlig synligt. Renseklasser: O, SO, OP og SOP Yderligere oplysninger Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 1999, Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg (BEK nr af 11/12/2007) 14

15 Fælles renseanlæg Hvad går det ud på? På side 6 nævner vi, at du også kan vælge den mulighed, at du sammen med dine naboer i fællesskab etablerer et af de renseanlæg, som er beskrevet på siderne Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, når ejendomme ligger tæt på hinanden, fordi længden på kloakledningerne i så fald kan begrænses. Fælles renseanlæg egner sig især, hvis en af parterne har særlig meget plads de andre ejere sparer således plads på deres ejendom. Hvilke krav er der? Hvis du vælger at etablere et fælles renseanlæg med f.eks. naboer, kan der etableres en stor, fælles bundfældningstank, eller I kan aflede spildevandet fra hver jeres tanke til det fælles anlæg. Bundfældningstankens størrelse afhænger af antallet af ejendomme, som er tilsluttet det fælles renseanlæg. Derudover skal ejerne stifte en forening, et spildevandslav, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og dermed til at fordele udgifterne til etablering og drift. Som i alle andre foreninger skal der udarbejdes vedtægter. Vedtægterne og valg af fælles renseanlæg skal godkendes af Natur og Miljø. Hvem kan hjælpe jer? Natur og Miljø hjælper gerne med råd om, hvorvidt det kan betale sig i jeres lokalområde, hvordan I etablerer en forening, og hvad I selv kan starte med at gøre. Fælles bundfældningstank Udluftning Biologisk renseanlæg Afløb fra husstand til fælles bundfældningstak Afløb fra husstand til fælles bundfældningstak Udløb til anlæg Udløb til vandløb eller sø 15

16 Yderligere oplysninger og adresser Yderligere oplysninger og adresser Aarhus Kommune Natur og Miljø Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1D 8260 Viby J Tlf. nr Regionplanen Kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Spildevandsplanen for det åbne land Kan kun ses og ikke bestilles på følgende steder: Kommune Information (Rådhuset ved tårnindgangen) Hovedbiblioteket Højbjerg Bibliotek Risskov Bibliotek Åby Bibliotek Natur og Miljø Den overordnede Spildevandsplan Kan ses hos Natur og Miljø samt følgende internetadresse: Planen kan også bestilles hos Aarhus Kommune Natur og Miljø. Vejledninger til renseanlæg Kan ses på følgende internetadresse eller bestilles ved henvendelse til: Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf. nr

17 Ordforklaring Fosfor: Grundstoffet phosfor (P). Et vigtigt næringsstof for planter. Husspildevand: Brugt vand fra toilet, bad, køkken, vaskemaskine og andre afløb i huset. Kvælstof: Grundstoffet nitrogen (N). Et vigtigt næringsstof for planter. Næringsstof: Se fosfor og kvælstof. Organisk stof: Materiale, der stammer fra levende organismer. Plastmembran: Vandtæt plasticdug eller bassinfolie. Pumpestation: Brønd med pumpe, der pumper spildevandet videre ud i f.eks sivestrengene. Rensekrav O: Rensekrav for de ejendomme, der leder til vandløbsstrækninger, hvor der er behov for rensning for organisk materiale (O). Rensekrav OP: Rensekrav for de ejendomme, der leder vandløbsstrækninger og søer, hvor der er behov for rensning for organisk materiale(o) og fosfor (P). Sivestreng: Rør eller slange med huller i, hvor vandet kan sive fra. Vandafledningsbidrag: Det beløb, der betales for at komme af med spildevandet. Udluftningsrør: Rør, der stikker op af jorden og som sørger for udluftning af anlægget. Det åbne land: Område uden for bymæssig bebyggelse 17

18 Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks 79 DK-8100 Aarhus C Tel Udgivet af: Aarhus Kommune Natur og Miljø Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J.

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere