"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *"

Transkript

1 $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ * ": "##$$&* B# ) ")* E# $** $$ * B#* ")#) ;"$# $# $ # #*! 8;"$# $$!# $! "! # ")# # *

2 Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den

3 2

4 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for skiltning i kommunen. Formålet med disse retningslinier er at få et administrationsgrundlag i sagen, hvor der er ønske om etablering af skilte, flag, plakater og andre indretninger i form af reklamer. Regulering af skilte er kompleks og skal administreres efter en række forskellige love og bekendtgørelser. Fælles for den lovgivning, der regulerer skiltning i Danmark, er at begrænse skiltningen til et lavt niveau. Siden 1937 har Naturbeskyttelsesloven reguleret skiltningen i det åbne land, og denne lov er suppleret med Lov om planlægning og Lov om offentlige veje med til at regulere skiltning ved vejarealer. Den regulering, der sker via færdselsloven, varetages af Politiet og beskrives ikke nærmere i dette skilteregulativ! Gældende lovgivning hvor der indgår mulighed / krav om regulering af skiltning: - Naturbeskyttelsesloven - Lov om offentlige veje - Lov om Planlægning - Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte - Bekendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2004 om servicevejvisning på almindelige veje - Bygningsreglement for erhverv 3

5 Indhold Forord Generelle retningslinier for det Det åbne land Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Skilte i erhvervsområder (når skiltet er synlig fra det åbne land) Generelle retningslinier for Sommerhusområder Generelle retningslinier for Byområder Skiltning efter vejloven ( skilte i vejarealet ) Skilte med privat vej mv. i det åbne land Stisystemer, naturområder mv Skiltning på stranden Idrætsanlæg - herunder golfbaner Midlertidig skiltning På kommunal grund eller offentlig vej På privat grund Nationale flag Skiltning på vindmøller Håndhævelse af regler om skilte Byggeansøgning Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Udskiftning / fjernelse af gamle skilte Fjernelse af gamle skilte

6 1. Generelle retningslinier for det Det åbne land Skiltning i det åbne land reguleres efter Naturbeskyttelsesloven 21, som indeholder et forbud mod friluftsreklamer. Forbudet blev indført i 1937 og har betydet, at Danmark hidtil i det væsentligste har været friholdt for skæmmende reklamer en situation, som adskiller Danmark fra en række andre lande i Europa. Af hovedreglen i 21 følger modsætningsvis, at det i princippet er tilladt at opstille reklameskilte i byer. Dette gælder dog ikke opsætning af usædvanligt store og dominerende skilte, såfremt de virker, ikke blot som om de var placeret i det åbne land, men tillige har en dominerende karakter eller er synlige over lange afstande fra det åbne land. Begrebet det åbne land knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om arealet er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, at området ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse. ( Kilde : vejledningen til Naturbeskyttelsesloven) 21 ( Naturbeskyttelsesloven ) I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke 1) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren 2) trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed 3) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger 4) mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. Nærmere regler vedr. stk. 2 punkt 1 og 4 samt stk. 3 er fastsat af Miljøministeren i Bek af 11/ om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Gældende fra 1. januar

7 1.1 Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Virksomhedsreklamer er tilladte når de anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, og de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Ved»umiddelbar tilknytning, til virksomheden«forstås, at reklamen indgår i den helhed, der omfattes af beboelsesbygninger, driftsbygninger, gårdsplads, P-plads o.lign. Udover at virksomhedsreklamer skal være anbragt i umiddelbar tilknytning til virksomheden, skal de have en udformning og placering, så de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Disse kriterier er ikke entydige, men afhængige af virksomhedens størrelse, omgivelsernes karakter, samt af reklamens størrelse, udformning, højde over terræn, farver, bevægelighed og lysvirkning. Det skal bemærkes, at der for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden i øvrigt ikke gælder særlige krav m.h.t. skiltenes udformning og lignende i Naturbeskyttelsesloven. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skilte over 4 m² normalt ikke godkendes, da de virker dominerende. at der normalt ikke godkendes mere end ét skilt i samme retning. at at belysning af skilte eller skilte med lys normalt ikke godkendes, da de kan ses over stor afstand og virker dominerende. at flagstænger som hovedregel ikke tilladelses, da de kan ses over store afstande. Undtagelse kan være hvor 1-2 flagstænger anvendes som vejvisning til at markerr en indkørsel. 6

8 1.1.2 Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Etablering af erhvervsvirksomheder i tomme landbrugsbygninger i det åbne land har skabt et behov for en vis lempelse af forbudet mod friluftsreklamer. Ikke blot ønsket fra erhvervslivet, men også stigningen i det traditionelle»stalddørssalg«samt værelsesudlejningen til turister på landet har medført behov for nye regler på området. Hensynet til erhvervslivet er i rimelig grad blevet imødekommet med de nye bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at bestemmelserne ikke skal opfattes som en generel lempelse i administrationen af det i loven opretholdte forbud mod reklame- og propagandaskilte i det åbne land. ( Kilde : vejledningen til Naturbeskyttelsesloven) Mindre oplysningsskilte ved indkørslen jf. Bek af 11/ En næringsdrivende eller en virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til ejendommen, samt hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m², og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion. Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal. Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt. Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i stk. 1-5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at begrebet virksomhed tolkes bredt således, at bekendtgørelsen også omfatter private, der sælger landbrugsprodukter, blomster, kunst mv. at begrebet virksomhed også omfatter reklamer for ikke profitorienterede virksomheder, foreninger, fritidsanlæg, grundejerforeninger mv. at bekendtgørelsens krav om at skiltet skal være rektangulært og ikke må overstige 0,25 m² og størrelsen på logo behandles som vejledende. 7

9 1.1.3 Skilte i erhvervsområder (når skiltet er synlig fra det åbne land) Skilte i erhvervsområder jf. Bek af 11/ I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 2, nr. 1, anbringes skilte som nævnt i 4-6, uanset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. 4. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og skal opfylde følgende: 1) Skiltet må ikke overstige 0,5 m². 2) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. 3) Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i én galge. 5. På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m² med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. Stk. 2. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maskimalt 4 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. 6. Skilte som nævnt i 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. VIGTIGT : For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinier. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at bek anvendes som vejledning i områder. hvor andet ikke er gældende. 8

10 2. Generelle retningslinier for Sommerhusområder Skiltning i Sommerhusområder der er synlig fra det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, og her gælder afsnit og for virksomheder. Lov om offentlige veje vedr. servicevejvisning gælder også i sommerhusområdet - se afsnit 5. Lov om Planlægning regulerer skiltning indirekte via de lokalplaner, der er udarbejdet for sommerhusområdet. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at det er et ønske at begrænse skiltningen i sommerhusområdet til et min., og skiltningen primært skal have vejvisning som formål. at servicevejvisningen kan også ske på private fællesveje i sommerhusområdet. VIGTIGT : For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinier. 9

11 3. Generelle retningslinier for Byområder I de tilfælde, hvor skiltet kan ses fra Det åbne land, sker reguleringen direkte efter Naturbeskyttelsesloven og her gælder afsnit og for virksomheder. Skiltning i Byområde, der ikke er synlig fra Det åbne land, reguleres indirekte efter Lov om Planlægning, såfremt en lokalplan fastsætter retningslinier for skiltning. I de Lokalplaner, hvor der er krav om, at Kommunalbestyrelsen godkender alle skilte anvendes administrationsgrundlagt herunder. Er skilte ikke synlige fra Det åbne land, eller er området ikke omfattet af en lokalplan, er administrationsgrundlaget kun vejledende. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : 10 at skiltet skal afpasses bygningens størrelse og arkitektur, f.eks. i form af bogstaver påsat eller påmalet facaden som let typografi på huset eller på skilteplader, at skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige og ikke må dominere facaden eller bybilledet. Skiltene må ikke få karakter af facadebeklædning og tilklæbning eller blænding af vinduer, at skilte normalt begrænses til at være maks. 1 m² og en maks. længde / højde på 2 meter, at flere forretninger i samme bygning bør samordne skiltningen, så der opnås en god helhedsvirkning, at selvlysende farver normalt ikke er tilladt, og lysskilte og spots på skilte ikke må virke blændende, ligesom skiltning i form af laserlys normalt ikke godkendes, at fritstående skilte på fortove kræver tilladelse fra Jammerbugt Kommune i de tilfælde, hvor kommunen er ejer af fortorvet, at udhængsskilte skal placeres over stueetagen, og arealet skal normalt være under 0,5 m². Skiltets fremspring fra facaden skal være mindre end 1 m, og skiltets underkant skal være mindst 2,80 m over terræn at reklameflag og bannere normalt ikke tilladelse. at markiser kun tilladelse i meget begrænset omfang

12 4. Skiltning efter vejloven ( skilte i vejarealet ) Bekendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2004 fastsætter retningslinier for anvendelse af servicevejvisning. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikkegeografiske mål, som f.eks. seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler. Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet. Der kan henvises til f.eks. : - Offentlige og private institutioner og virksomheder - Overnatningsmål - Fritids- og turistmål - Rastepladser, WC, telefon Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land, som virksomhederne dækker omkostningerne til. Antik 2 Gårdbutik Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skilte der opsættes efter vejloven skal behandles af Jammerbugt Kommune, der enten giver afslag/tilladelse eller som sikrer, at andre relevante myndigheder får ansøgningen til behandling. 11

13 5 Skilte med privat vej mv. i det åbne land Der har i forbindelse med private fællesveje i sommerhusområdet, private fællesvej i det åbne land og private fællesvej i skove og naturområder været en vis interesse for at opsætte skilte med Privat vej ingen adgang. I det åbne land fastsætter Naturbeskyttelseslovens 26, at adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, at ejeren ved skiltning kun helt eller delvis kan forbydes, hvis færdselen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Naturklagenævnet har fastsat, at særlig grad skal tolkes meget stramt for at sikre, at der normalt er adgang til alle veje og stier, når man færdes til fods eller på cykel. Ligeledes er ridning normalt tilladt på gennemgående private fællesveje. Derfor skal skilt med Privat vej suppleret med et tydeligt underskilt, hvoraf det fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. Kun i særlige tilfælde og når der f.eks. holdes jagt, eller der foregår særlige erhvervsmæssige aktiviteter, der kan være til fare for forbipasserende, kan underskiltet fjernes. Skiltningen med Privat vej sker efter Færdselsloven og kræver en tilladelse fra Politiet. Underskiltet åben for færdsel til fods og på cykel er et krav efter Naturbeskyttelsesloven og en dispensation til ikke at opsætte dette underskilt, kræver en godkendelse fra Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skilte med Privat Vej skal være de officielle godkendte skilte fra Vejdirektoratet eller fra Skov- og Naturstyrelsen I by og sommerhusområde gælder Naturbeskyttelsesloven ikke i forbindelse med regulering af skilte ved private fællesveje. Derimod er det vejloven, der anvendes til regulering. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skilte med Privat Vej i sommerhusområder og byzone ikke tillades. at ridning som udgangspunkt er tilladt på gennemgående private fællesveje. 12

14 6. Stisystemer, naturområder mv. Skiltning af stisystemer og naturområder må kun ske, når skiltningen har til formål at vise vej eller give information om området. Dette gælder både for arealer, der er ejet af Staten, kommunen eller private. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at opsætning af skilte ved stier og i naturområder mv. skal ske med de skiltetyper som Jammerbugt Kommune har godkendt. at skilte om sikkerhed eller skilte, som andre myndigheder ønsker at sætte op, ikke kræver godkendelse fra Jammerbugt Kommune uanset de placeres i et naturområde mv. 13

15 7 Skiltning på stranden Alt skiltning på stranden skal behandles / godkendes af Jammerbugt Kommune og i mange tilfælde også af Miljøcenter Aalborg. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at der som udgangspunkt er forbud mod skiltning, undtaget er dog skiltning, der har sikkerhedsmæssig betydning at Teknik- og Miljøudvalget i særlige tilfælde kan godkende skiltning, flagstænger mv. såfremt det har en almen betydning 14

16 8 Idrætsanlæg - herunder golfbaner Skiltning på idrætsanlæg i Det åbne land eller anlæg, der er synlig fra Det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven og Bek af 11/ Reklamer på idrætsanlæg m.v. Bek af 11/ Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer. 8. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i 7 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm². 2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale. 3) Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul men kun en pr. teestedsinformationstavle. 4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10 % af reklameskiltets areal. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger cm². Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm² og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet at anvende Bek 1328 direkte som formuleret herover VIGTIGT : For skilte der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinier. 15

17 9 Midlertidig skiltning Omfatter alt skiltning der er opsat under 6 uger. 9.1 På kommunal grund eller offentlig vej Denne form for skiltning omfatter primært reklamer for cirkus, koncerter mv. Denne type skiltning godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skilte må kun opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. at skilte må tidligst opsættes 5 dage før det enkelte arrangement afholdes. at skilte må ikke opsættes nærmere vejkryds end 50 meter. at skilte må ikke opsættes så færdselstavler og lignende generes. at ansøgeren har ansvaret for de opsatte skilte. at skilte skal nedtages senest 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes, kan skiltene nedtages af Jammerbugt Kommune på arrangørens regning. at skilte, der ikke overholder regulativet, nedtages af kommunen på opsætterens regning. at skilte skal opsættes, forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignende. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. at der må max. opsættes 15 skilte i hver af de 4 hovedbyer: Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Der må max. opsættes 5 skilte i øvrige byer med byzonetavler (tavle E 55). Uden for byerne og på Torvet i Blokhus må der ikke opsættes midlertidige skilte. 9.2 På privat grund I forbindelse med salg af boliger, sommerhuse og grunde opsættes der ofte små skilte. Denne form for skiltning er også midlertidig skiltning, men skiltningen har ofte en varighed på over 6 uger. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at skiltning med små salgsskilte kan betragtes som værende af underordnet betydning, såfremt der kun opsættes et skilt pr. grund, og at skiltet opsættes på grunden. Denne type skiltning kræver derfor ikke tilladelse. 16

18 10 Nationale flag Man har lov til frit at flage med de nordiske landes flag, med EU flaget og med FN flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog. Ønsker man ved udenlandske besøg, at flage med andre landes flag, skal man have en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Man skal i reglen sørge for tilladelse fra gang til gang. Ved flagning med flere flag gælder, at Dannebrog altid skal have førstepladsen, hvilket som hovedregel vil sige på stangen længst til venstre eller i midten. Man kan også hejse Dannebrog på den højeste stang eller på bedste stang set fra tilskuerens plads f.eks. nærmest indgangen. Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales ned til sidst. De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landes navn på fransk, startende fra venstre. D.v.s. at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske (Austriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten placeres først til venstre herfor og derefter til højre og så fremdeles: E C A Dannebrog B D F. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at nationalflag, herunder nationale vimpler, ikke er omfattet af Naturbeskyttelsesloven eller andre retningslinier om skiltning, reklamer mv. 17

19 11 Skiltning på vindmøller En vindmølleproducents firmanavn/logo må påførtes møllens maskinhus. Naturklagenævnet afgjorde i afgørelse af , j.nr / : En vindmølleproducents firmanavn/logo opsat på en vindmølle omfattes ikke umiddelbart af begreberne plakater, afbildninger, fritstående skilte og lysreklamer. Spørgsmålet er herefter, om producentens logo omfattes af begrebet andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Forudsætningen for, at producentnavnet ikke omfattes af Naturbeskyttelsesloven 21 er, at reklameformålet er af underordnet betydning. Såfremt producentangivelsen fremtræder dominerende i forhold til omgivelserne, vil det efter omstændighederne være omfattet af forbudet. Naturklagenævnet finder i den konkrete sag, at producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus, og således er begrænset til en mindre og afgrænset del af møllen, vel kan siges at have et reklameformål, men at dette er af klart underordnet betydning set i forhold til møllens funktion og set i forhold til det samlede synsindtryk af møllen i landskabet. Nævnet finder på den baggrund ikke, at producentlogoet er omfattet af reklameforbudet efter Naturbeskyttelsesloven 21. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus er tilladt. at producentnavnet ikke må belyses. 18

20 12 Håndhævelse af regler om skilte I Jammerbugt Kommune er administrationen af skilte organiseret således: Skiltning der reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, administreres normalt af Team Plan, i særlige tilfælde af Drift og anlæg eller Team Miljø og natur. Skiltning der reguleres efter Lov om Planlægning, administreres af Team Plan Skiltning der reguleres efter Vejloven, administreres af Drift og Anlæg Skiltning der reguleres efter Færdselsloven, administreres af Politiet og delvis af Drift og Anlæg Skiltning af stier, naturområder mv. administreres af Team Miljø og Natur. Skiltning der er midlertidig under 6 uger administreres af Forvaltningsservice i Teknik og Miljøforvaltningen Flagning med særlige nationale flag administreres af Politiet 12.1 Byggeansøgning Skilte kan jf. bygningsreglement for erhverv kræve byggetilladelse. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at kun skilte, der ved sin størrelse, konstruktion eller placering kan udgøre en fare, skal have en byggetilladelse. 19

21 13 Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Selvhjælpshandlinger er omtalt udtrykkeligt i Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelsesskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug, og tilsynsmyndigheden må derfor kun anvende selvhjælpshandlinger i de særlige tilfælde, som er omtalt i lovgivningen. Selvhjælpshandlinger kan kun anvendes i følgende tilfælde: 1. Hvor ejer/bruger har fået påbud ved dom om at lovliggøre et ulovligt forhold 2. Hvor der er overhængende fare for skade på natur, planter, dyr (Naturbeskyttelseslovens 74, stk. 4) 3. Hvor ejer/bruger har fået et påbud om at fjerne en friluftsreklame omfattet af Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1 Efter reglerne har tilsynsmyndigheden (Jammerbugt Kommune) ret til at fjerne skilte, der er opstillet i strid med forbuddet mod friluftsreklamer i det åbne land, hvis et påbud om at fjerne skiltet ikke efterleves rettidigt. Skiltet fjernes for ejer/brugers regning. Reglerne er formuleret ud fra et ønske om at skaffe en hurtig og effektiv håndhævelse af forbuddet mod friluftsreklamer i det åbne land. Hvis tilsynsmyndigheden beslutter at fjerne et ulovligt skilt for ejer/brugers regning, skal selvhjælpshandlingen varsles. (Kilde : Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven - Vej. nr af ) Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at der gives et skriftligt varsel på 14 dage, og herefter fjernes skiltet. Skiltet opbevares i 4 uger, hvorefter det kasseres. at der er tale om en administrativ opgave, og der vil kun i særlige tilfælde ske orientering af Teknik- og Miljøudvalget. 20

22 14 Udskiftning / fjernelse af gamle skilte Ønsker en virksomhed at udskifte den eksisterende reklame, skal den nuværende lovgivning og de administrative retningslinier overholdes uanset hvad virksomheden tidligere har fået tilladelse til. Administrationen skal bygger på følgende principsag fra 1999 Naturklagenævnet har i afgørelse af , j.nr / udtalt følgende i en sag vedrørende skiltningen på vandtårnet i Rødbyhavn bemærkes følgende: Nævnet lægger til grund, at vandtårnet er placeret i bymæssig bebyggelse, og at skiltningen på tårnet er synlig på lang afstand fra det omliggende åbne land. Dette er i 1991 fundet i overensstemmelse med reglerne i den dagældende Naturfredningslov, og den oprindelige skiltning ville derfor kunne bibeholdes. De nye skilte skal derimod vurderes efter den nugældende lov. Det skal derfor afgøres, om skiltningen er omfattet af forbudet i Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at der løbende skal arbejdes på, at alle skilte tilpasses dette administrationsgrundlag, og derfor skal nye skilte eller fornyelse af eksisterende skilte godkendes Fjernelse af gamle skilte I Jammerbugt Kommune er der desværre mange tilfælde af, at skiltningen ikke fjernes, når en virksomhed eller butik nedlægges. Det er naturligvis ejere, der har ansvaret for at rydde op, men i de tilfælde hvor ejeren ikke påtager sig dette ansvar, vil Jammerbugt Kommune forsøge at få gamle skilte fjernet. Jammerbugt Kommune har som administrationsgrundlag besluttet : at i alle tilladelser hvor det er muligt at indbygge et kravom at skilte fjernes ved lukning af virksomheden, butikken mv., skal dette krav indbygges. at der løbende lægges pres på ejere, der ikke fjerner gammel skiltning. 21

23 Teknik- og Miljøforvaltningen Lundbakvej Pandrup Tlf.:

24 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

25 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato: November 2008 Redaktion: Pia Brix, Henrik Høj Andersen og Jørgen Valentiner Layout: Majbrit Honoré Fotos: Vejdirektoratet Udgiver Vejdirektoratet Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse

26 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler Information om regler for almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål samt særlig servicevejvisning til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Begge typer vejvisning omhandler offentlige vejtavler. Almindelig servicevejvisning til turist- og servicemål vises på tavler, som er hvide/ blå. Det vil sige, tavler med hvid bund og blå skrift. Særlig servicevejvisning til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter vises på tavler, som er sort/hvide. Det vil sige, tavler med sort bund og hvid skrift. Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land. Virksomhederne dækker normalt omkostningerne til særlig servicevejvisning. Reklameskilte i det åbne land Hovedudgangspunktet er, at der ikke kan opstilles reklameskilte i det åbne land. Der findes dog undtagelser i naturbeskyttelsesloven for blandt andet virksomhedsreklamer, skilte i erhvervsområder og mindre oplysningsskilte. De tre typer omhandler alle reklameskilte. Virksomhedsreklamer Virksomhedsreklamer kan anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Virksomheder i områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget, kan med skiltning inden for erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Der kan også opsættes ét skilt på ejendomme til salg og på ejendomme, hvor der foregår byggearbejder. Mindre oplysningsskilte Mindre oplysningsskilte er private reklameskilte, som kan opsættes på egen ejendom. Skiltene kan indeholde information om blandt andet virksomhedens navn, art og produktion. 1

27 På en smuk vej......skal man tage hensyn, når man skilter......ellers kan det gå galt. 2

28 Regler eller kaos Vejbestyrelserne i Danmark får dagligt henvendelser fra virksomheder inden for industri, service og turisme, som har et ønske om at få opsat en tavle eller et reklameskilt ved en offentlig vej. At der er et behov for tavler, er der ingen tvivl om. Tavler hjælper trafikanterne til at finde vej til målet og til de servicetilbud, der findes undervejs. Virksomheder og institutioner kan have et behov for at profilere sig, og serviceudbydere har behov for at kommunikere med deres kunder, for nu blot at nævne nogle af de mest indlysende grunde til, at der ønskes tavler og reklameskilte. Tavler er ikke noget, der opsættes én gang for alle, og som står til evig tid. Dagligt fjernes tavler, som er blevet uaktuelle, og der opsættes andre tavler, der skal opfylde nye behov for vejvisning. Der sker derfor hele tiden en udvikling på dette område. Virksomhedsreklame og mindre oplysningsskilte (reklameskilte) kan også blive aktuelt. Der er regler for, hvad der må skiltes for og til langs vejene. Disse regler bygger på, hvad der er hensigtsmæssigt, når også færdselssikkerheden, fremkommeligheden og det ydre miljø skal tilgodeses. Derfor er det sådan, at nogle tavler og skilte må opsættes, og andre ikke må. Hvordan reglerne for almindelig hvid/blå servicevejvisning, og særlig sort/hvid servicevejvisning, og reklameskilte er, fortæller vi dig om her. Den geografiske vejvisning (tavle med hvid bund og rød skrift) - som er den primære vejvisning langs de almindelige veje - udgør sammen med vejnavnetavler ofte en tilstrækkelig information til, at trafikanterne finder vej mod et givent mål. Vi anbefaler, at du læser beskrivelsen igennem og derudfra overvejer, om du mener at kunne komme i betragtning, inden du eventuelt søger om at få opsat en tavle eller et skilt. Et tilsyneladende harmløst skilt kan stride mod vejregler og naturfredningsbestemmelser. 3

29 Almindelig servicevejvisning - Hvide/blå tavler skal opfylde trafikale behov Det gælder som hovedprincip for al vejvisning, at tavler kun opsættes, når der findes et trafikalt behov. Dermed menes, at det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt at opsætte tavler. Beskrivelsen er et uddrag af vejregler for almindelig servicevejvisning. Under adressen & regler/vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/ vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje - fremgår de samlede regler. Der er tale om følgende behov: - Vejbestyrelsen skal kunne informere trafikanterne tydeligt og i god tid for at opnå en sikker og smidig trafikafvikling uden fejlkørsel. - Trafikanterne skal kunne få information for hurtigt og sikkert at kunne finde frem til den ønskede by. Hertil benyttes primært den hvid/røde vejvisning med geografiske mål med bynavne og rutenumre. Denne såkaldte geografiske vejvisning er den vigtigste. Dernæst er vejnavnetav- ler medvirkende til, at trafikanten kan finde vej frem til en adresse. - Trafikanterne skal - efter at være nået frem til området - kunne finde vejnavneskilt og husnummer. En byinformationstavle med kort på fx. en p-plads er en god hjælp i større byer. - Langturstrafikanterne skal kunne finde spise- og sovemuligheder for ikke at blive trætte og ukoncentrerede under kørslen. Derfor kan der vejvises uden for byområder til spise- og overnatningssteder langs ruten. Til overnatningssteder kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Til spisesteder kan der vejvises fra nærmeste større vej, anført på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Erhvervstrafikanterne skal kunne finde virksomheder og institutioner. Principielt findes disse ved hjælp af geografisk vejvisning, vejnavnetavler og husnumre. Men til grupper af virksomheder eller større enkeltvirksomheder kan der være et trafikalt behov for at vejvi- 4

30 se med almindelig servicevejvisning, det vil sige den hvid/blå vejvisning. Der henvises typisk med symbolet for industriområde, eventuelt suppleret med områdets navn. Et kort over det enkelte industriområde med oplysning om virksomhederne er en stor hjælp. Kortet kan placeres umiddelbart efter indkørslen til området, såfremt pladsforholdene gør det muligt at parkere, så kortet kan læses. - Fritidstrafikanterne skal kunne finde f.eks. sportsanlæg. Hvis et anlæg besøges af mange ikke-stedkendte trafikanter, kan det være nødvendigt med almindelig servicevejvisning. Vejvisningen er også her hvid/ blå og ofte med de særlige servicesymboler (piktogrammer), f.eks. et symbol som viser indendørs badested. - Turisterne - som normalt ikke er stedkendte - forventes at kunne finde frem til byerne ved hjælp af den sædvanlige geografiske vejvisning. Det er dog vigtigt, at de kan finde seværdigheder og turistanlæg. Der kan vejvises til kirker, større idrætsanlæg, naturområder, fritidsområder, større turistanlæg, fiskesøer og golfbaner. I henhold til nærmere fastsatte kvalitetskrav og tilladelse fra den aktuelle vejmyndighed kan der vejvises med godkendt servicesymbol for lokal seværdighed, M 52,1. Der er endvidere fastsat kvalitetskrav og andre krav i forbindelse med tildeling af servicesymbol M 52,2 (brun/hvid tavle): Servicevejvisning med servicesymbol for seværdighed af national interesse må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra For Danmarks ry som turistland er det vigtigt, at trafikanterne ledes frem til attraktioner og seværdigheder, som er af høj kvalitet. Derfor foretages der, i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark en kvalitetsbedømmelse, der sikrer at der opsættes servicevejvisning til turistmæssigt værdifulde besøgsmål. Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark. Servicesymbol M 52,2 Seværdighed af national interesse må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Servicevejvisning med servicesymbol for UNESCO verdensarvsmonument må kun ske efter godkendelse fra Vejdirektoratet, og kan kun ske efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvmonument må kun anvendes til de seværdigheder og attraktioner, der er optaget på UNESCO s verdens- arvsliste. Det kan særligt bemærkes, at servicetavle med symbol for seværdighed af national interesse og UNESCO verdensarvsmonument, sammen med en række øvrige ændringer, indgår i en revideret udgave af vejregel om servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. 5

31 Det siger reglerne Vejvisning (hvid/rød) og almindelig servicevejvisning (hvid/blå) skal være trafikalt begrundet, fordi: trafiksikkerheden og trafikafviklingen tæller højere end alle andre hensyn. Dette er beskrevet i afsnittet Trafikal begrundelse i vejreglerne. Vejvisningen skal opfylde trafikanternes behov for relevant information, fordi: det er vigtigt, at trafikanterne ledes sikkert og effektivt frem mod målet. Der stilles store krav til trafikanterne: De skal være opmærksomme f.eks. på sving, vejkryds, andre trafikanter og færdselstavler. Ikke sjældent i mørke og usigtbart vejr. Vejvisningen skal være overskuelig, fordi: der ellers skabes unødig risiko for dem, som færdes på vejen. Forsøg har vist, at det tager de fleste trafikanter omkring 4 sekunder at læse 4 normalt lange ord - f.eks. på en tavle. På en vej med tilladt hastighed på 80 km/t vil trafikanten - mens tavlen læses - køre ca. 75 m uden at have øjnene på trafikken og vejen. Derfor må der kun gives de nødvendige - og højst 4 - informationer. Vejvisningen skal være klar og forståelig, fordi: der kan skabes trafikfarlige situationer, hvis trafikanterne bliver sat i en tvivlssituation eller bliver forkert informeret om vejen til målet. Vejvisningen skal have kontinuitet, fordi: trafikanterne skal kunne holde orienteringen. Derfor siger reglerne, at hvis et vejvisningsmål én gang er vist på en vejviser fra et kryds, skal dette mål vises på alle efterfølgende vejvisningstavler, som trafikanterne møder på sin vej frem til målet. Vejvisningen skal være ensartet, fordi: trafikanterne skal kunne genkende og finde information hurtigt. Derfor skal informationen være forståelig og læsbar under alle vejr- og lysforhold, også på afstand, så den kan læses, mens køretøjet er i fart. Ved udviklingen af skrifttyper, skriftstørrelser, symboler og tavletyper er der lagt stor vægt på, at læsbarheden er god, også under disse forhold. Piktogrammer, der er udviklet til reklamer, firmasymboler m.v., er ofte udviklet til at kunne læses på tæt hold og er derfor forfinet i streg og skrift. Sådanne piktogrammer er sjældent egnede til at kunne læses i fart. Placeringen af tavlerne skal også være ensartet for at trafikanterne ikke skal bruge tid på at lede efter informationen, mens de kører. Vejvisningen skal være fri for reklame i form af firmanavne og logoer, fordi: trafikanterne skal koncentrere sig om det, som har trafikal betydning. Det vil sige først og fremmest geografisk information til at finde vej frem til målet. Kommercielle hensyn tæller ikke Når der opsættes tavler med almindelig servicevejvisning (hvid/blå), kan sådanne tavler som en bieffekt have en kommerciel værdi for de virksomheder, der vejvises til. Da dette indebærer risiko for konkurrenceforvridning, må vejbestyrelserne ikke opsætte tavler for at øge besøgstallet til en virksomhed. Kun hensynet til trafikken eller trafikanterne kan begrunde en vejvisning. Heri ligger naturligvis også, at trafikanterne kan have behov for vejvisning til visse servicefaciliteter f.eks. overnatningssteder nær ruten eller vejbestyrelsen ønsker at lede trafikken til et bestemt mål uden om et følsomt byområde. 6

32 En anden type vejvisning Særlig servicevejvisning (sort/hvid) skal ikke være trafikalt begrundet Særlig servicevejvisning er en sort/hvid vejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter. Takster for særlig servicevejvisning, ansøgningsskema og yderligere vejledning fås ved henvendelse til de enkelte vejbestyrelser. I dette afsnit er beskrevet et uddrag af vejregler vedr. særlig servicevejvisning. Under adressen Love & regler/ vejregler/vejregelteksterne/færdselsregulering/vejvisning, hæfte 3, Servicevejvisning på almindelige veje, findes de samlede regler og krav for vejvisningen. Virksomheder, som ønsker særlig servicevejvisning, skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til vejvisningen. Ansøgningsskemaet sendes til den vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen i krydset. Der kan kun etableres særlig servicevejvisning til virksomheder, som er beliggende i landzone eller uden for tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle E 55, tættere bebygget område. Dette indebærer, at der ikke kan vejvises til virksomheder beliggende i de af kommuneplanen udlagte byzonebyer (større bysamfund) inden for bytavlerne E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises til virksomheder i mindre bysamfund beliggende i landzone, selv om de er afmærket med E 55, tættere bebygget område. Der kan vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med et indbyggertal under indbyggere. Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning i byzone, med mindre den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Principskitse for placering af vejvisning til virksomheder i det åbne land. 7

33 - Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er offentlige veje. Det vil sige, hvor der er almindelig adgang. Ved almindelige veje forstås veje, som ikke er motorveje og motortrafikveje. Der kan således ikke vejvises fra motorveje og motortrafikveje. Der anvendes pilvejvisere med tekst om virksomhedens type. Vejviserne er med sort bund, hvid ramme og hvid tekst. F.eks. anvendes teksten Gårdbutik. i det omfang, de er godkendt af Vejdirektoratet. Hvis der findes et godkendt symbol, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvor alle trafikanter har adgang, jf. Vejdirektoratets kort i målforhold 1: Der må højst være 4 vejvisningsinformationer i det kryds, hvor der ønskes opsat særlig servicevejvisning. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo. Anvendelse af symboler for særlig servicevejvisning må kun ske Der kan kun opsættes særlig servicevejvisning i kryds, hvor der ikke er svingspor eller vejvisning med tabelvejvisere. 8

34 Reklameskilte Reklameskilte i det åbne land Ifølge naturbeskyttelseslovens 21 må der ikke i det åbne land anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser: Virksomhedsreklamer Der kan opsættes virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Skilte i erhvervsområder Der kan opsættes skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., hvis de opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. Reglerne giver virksomheder mulighed for med skiltning at oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Herudover stiller bekendtgørelse nr om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land følgende krav til skiltningen. Skiltet må ikke overstige 0,5 m 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion, eventuelt med et logo. Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. For ovennævnte skiltning i erhvervsområder gælder følgende væsentlige begrænsning: Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Anden reklame i erhvervsområder På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 kvm med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maximalt 4 m 2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. For sådanne skilte gælder i øvrigt, at Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt og Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Skiltene må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. 9

35 Mindre oplysningsskilte Der kan opsættes mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved indkørslen til ejendommen, og hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Dog må skiltet ikke placeres på vejarealet eller i oversigts-areal. Loven stiller følgende krav til de mindre oplysningsskilte: Skal være rektangulært. Må højst være 0,25 m2. Må ikke opsættes højere end 1 meter over terræn. Må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion, eventuelt med logo. Skal være i en ensartet, afdæmpet bundfarve med hvid tekst. Må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt. Ulovlige reklameskilte Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der ikke opfylder de nævnte krav, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne, står på vejarealet eller generer trafikken. Et godt råd: Spørg vejbestyrelsen, inden skiltet sættes op. Vejdirektoratet fører - i henhold til bekendtgørelse nr , stk. 2, jfr. naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3 - tilsyn med, at bekendtgørelsen og forbuddet i naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1 overholdes. Tilsynet vedrører skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene. I henhold til samme bekendtgørelses 10 kan Vejdirektoratet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis oplysningsskiltet eller reklameindretningen ikke opfylder reglerne i bekendtgørelsen eller vilkår fastsat efter denne. Såfremt et påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, kan Vejdirektoratet umiddelbart lade det nødvendige udføre for den forpligtedes regning, jævnfør naturbeskyttelseslovens 74, stk. 5 og bekendtgørelsens 10, stk.2. Naturbeskyttelsesloven er restriktiv vedrørende reklamer i åbent land, men tillader visse mindre oplysningsskilte ved privat vejs tilslutning til anden vej og ikke-dominerende reklamer i umiddelbart tilknytning til virksomheden. 10

36 For midlertidige skilte gælder de samme regler. Disse skilte skal altså opsættes i overensstemmelse med bestemmelserne for mindre oplysningsskilte. Der kan f.eks. være tale om reklame for salg af frugt, æg og lignende selvproducerede produkter. Andre forhold Tilladelse ved adgangsbegrænset vej Tilladelse til ændret anvendelse af ejendomme, der ligger ved en såkaldt adgangsbegrænset vej, kan indeholde bestemmelser om virksomhedens skiltning. Servitut - byggerlinjer Endvidere kan der for ejendomme med facade til en offentlig vej være pålagt servitut om vejbyggelinjer, der kan hindre opstilling af skilte - spørg vejbestyrelsen. Turistinformationstavler Vejbestyrelserne har ved rastepladser over hele landet, opsat turistinformationstavler over landområder. Tilsvarende har de fleste større byer opsat en byinformationstavle på parkeringspladser eller større rastepladser ved indkørsel til byen. På tavlen er der de relevante serviceinformationer, som kommunen ønsker, turisterne skal have. Det er oplagt at medtage overnatningssteder på disse informationstavler, som således kan vælges ud fra en oversigt, og ikke ud fra en pludselig indskydelse, som kan indebære en farlig trafikmanøvre. Ved større industriområder I eller ved indkørslen til større industriområder har mange kommuner opstillet informationstavler, som viser vejnavnene og virksomhedernes placering. Det er langt mere sikkert for trafikanterne at modtage information, når de holder stille, end når de kører. Rutevejledning Det er en god ide, hvis virksomheden på sit brevpapir og i sit brochuremateriale og på deres hjemmeside anfører en rutevejledning for besøgende. F.eks. ved at vise et vejkortudsnit med virksomhedens placering og med rute- /frakørselsnumre og vejnavn. Desuden kan det ofte være en hjælp for de besøgende, at virksomheden supplerer sin postadresse med navnet på nærmeste vejviste lokalitet. Vejbestyrelsens ansvar Hvis trafikanter har vanskeligt ved at finde vej til en adresse, kan det måske hænge sammen med, at der ikke er opsat tydelige vejnavneskilte og husnumre. Vejnavneskiltene er vejbestyrelsernes ansvar. Det er normalt, at ejere af virksomheder foranstalter og betaler skilte med angivelse af husnumre. Husnumre er ejendommens ejers ansvar. Der skal vises hensyn til at udrykningskøretøjer kan se husnumre tydeligt. Politiet er tilsynsmyndighed mht husnumres synlighed fra vejen. 11

37 Hvis du har brug for mere Information På adressen findes der link til lovgivning og vejregler. For lovgivning og bekendtgørelser kan følgende være relevant: Færdselsloven (LBK nr af 24/10/2007, 96 99). Vejloven (Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK nr. 432 af 22/05/2008, 2, 34, 42, 70, 80, 102, 103 og 105). Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 783 af 06/07/ Bekendtgørelse om vejafmærkning. BEK nr. 784 af 06/07/2006. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje BEK nr. 243 af 10/04/2008. Læs også om Miljøministeriets love og bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 749 af 21/06/2007, 21) Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr af 11/12/2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 9, 10, 11, 12 og 13. For vejregler under afsnit 5, Færdselsregulering, kan følgende være relevant: Vejvisning Generelt om vejvisning på almindelige veje, hæfte 0 Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, hæfte 1 Servicevejvisning på almindelige veje, hæfte 3. Endvidere kan lokalplaner og kommunale regulativer samt standardvilkår hos de enkelte vejbestyrelser indeholde bestemmelser om skiltning. 12

38 Ansøgningsprocedure Henvendelse fra en virksomhed skal altid rettes til den vejbestyrelse/vejmyndighed, der er ansvarlig for vejvisningen på det pågældende sted. Er du i tvivl om, hvem der er rette vejmyndighed, kan du få hjælp på adressen hvor der under afsnit om veje, broer og tunneler findes link til Hvem er vejmyndighed? Ansøgning om vejvisning og skiltning ved kommuneveje sendes til den relevante kommune. Ansøgning om vejvisning og skiltning ved hovedlandeveje sendes til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet giver gerne svar på tvivlsspørgsmål om vejvisning og reklameskiltning. Vejdirektoratet udgiver hvert forår en trafik- og turisthåndbog om service langs det danske motorvejsnet. Bogen optager annoncer for overnatningssteder og seværdigheder/oplevelser inden for en afstand af 25 km fra motorvejen. Nærmere oplysninger om annoncering i håndbogen der i 2009 hedder Motorvej 2009/10 fås på telefon

39 Oversigt over M-servicetavler M 9 Containerhavn M 17 Posthus M 10 Færge for cyklende og gående M 21 Førstehjælp M 11 Færge M 22 Telefon M 12 Lufthavn M 23 Værksted M 13 Jernbanestation M 24 Tankanlæg M 14 Busterminal M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter M 15 Transportcenter M 31 Campingplads M 16 Parker og rejs M 32 Campingplads for autocampere 14

40 M 33 Campinghytter M 43 Restaurant M 34 Rasteplads M 45 Cafeteria M 35,1 Udendørs badested M 46 WC M 35,2 Indendørs badested M 46,1 WC for handicappede M 36 Golfbane M 47 Tømning af kemisk toilet M 37 Fiskesø (Put and Take) M 51 Kirke M 41 Vandrehjem M 52,1 Lokal seværdighed M 42 Hotel (Motel/kro) M 52,2 National seværdighed 15

41 M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 100 Mindre virksomheder M 57 Industriområde M 100,1 Dagligvareforretning M 61,1 Udendørs information M 100,2 Værelser til leje M 61,2 Indendørs information 16

42 Oversigt over vejvisere F 11 Pilvejviser til geografiske mål samt til havne, lufthavne og lignende. F 13 Pilvejviser til seværdigheder, serviceanlæg og lignende. F 30 Pilvejviser til særlig servicevejvisning

43 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax vejdirektoratet.dk

44 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR STREETRACE REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Streetrace er en disciplin under DASUs dragracingudvalg. Dette reglement omhandler streetrace og beskriver afvigelser i forhold til reglement 8 i forbindelse med afholdelse af streetrace. I tvivlsspørgsmål er det altid reglement 8 der gælder. Hvis bilerne kører hurtigere end sekunder på ¼ mile eller 7.00 sekunder på 1/8 mile kan dette tillæg ikke anvendes. Køres der under de nævnte tider, medfører det udelukkelse fra resten af arrangementet. KONKURRENCE REGLER FOR STREETRACE Streetrace er en accelerationskonkurrence der afvikles på en lige asfaltvej/bane, der opmåles efter standard strækningerne hhv. 1/4 mile (402,33 m) og 1/8 mile (201,17 m), eller en anden defineret strækning over 60 (18m.). Der køres med to biler ad gangen fra stillestående start. Et Streetrace arrangement kan bestå af kvalificering og eliminering. Efter endt kvalificering tages de bedste kørere i hver klasse og placeres i et skema kaldet en stige, derefter deltager de i elimineringen. I elimineringen starter man også parvis, og den som kommer først over stregen vinder uanset tid og hastighed, forudsat at der ikke er tyvstartet. Et Streetrace arrangement kan også afvikles på en lidt mere simpel måde, uden kvalificering og eliminering. Streetrace kan derfor også være 2 konkurrenter som gerne vil prøve hinanden af, og hvert heat kan derfor afvikles uden kvalificering og uden yderligere konkurrence. FØRERLICENSER Førerne skal have kørerkort. Minimum licenskrav er grundlicens eller endagslicens. Derudover giver alle dragracinglicenser adgang til at deltage i streetrace. OFFICIALS Løbsledelsen skal have licenser i henhold til nedenstående tabel. De skal alle assisteres af officials med licens til enten dragracing, asfaltbanesport eller rally. Ved publikumsarrangementer vil der altid være en Dasu dommer til stede. Hans ansvarsområde er at sikre at sikkerhedsreglerne overholdes, og at break-out tiderne overholdes. Februar 2010 Side 1

45 REGLEMENT FOR STREETRACE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Officialskategorier: Stilling Løbsleder Teknisk chef Sikkerhedschef Tidtager Starter Official krav 1C / OF-514 / OF-344 1C / OF-522 / OF-523 1C / OF-533 1C / OF-531/OF-356 1C / OF-534/OF-356 REGLER FOR STREETRACE BANER Offentlig vej. Streetrace kan afholdes enten på alm. offentlig vej eller en lukket bane.. Maximum konkurrence strækning på almindelig offentlig vej er 1/8 mile, og hurtigste tilladte tid er 7,00 sek. Løbsansøgning med en tegning over banen indsendes til DASU senest en måned inden arrangementet. Tillige skal banen forhåndsgodkendes af Dasu senest en måned inden arrangementet. Tegningen skal indeholde kørestrækning, bremsestrækning, publikumsafspærring, faste genstande m.m. Umiddelbart inden første kørsel skal baneopsætning, sikkerhedsberedskab m.m. godkendes af DASU udsendt dommer. TIDTAGNINGSREGLER Lukket bane. Køres der på lukket bane må der køres ned til 11,00 sek. på ¼ mile, eller 7,00 sek. på 1/8 mile. Vedr. baneudformning se reglement 8 paragraf 84. Umiddelbart inden første kørsel skal baneopsætning, sikkerhedsberedskab m.m. godkendes af DASU udsendt dommer. Umiddelbart inden første kørsel skal baneopsætning, sikkerhedsberedskab m.m. godkendes af DASU udsendt dommer. Der skal være elektronisk tidtagningsanlæg til stede. Anlægget skal som minimum kunne måle tiden for den kørte strækning for 2 biler ad gangen. Såfremt tidtagningen ikke har betydning for konkurrencens afvikling kan stopure benyttes for at sikre at der ikke køres under break-out. STREETRACING SIKKERHED OG REDNINGSREGLEMENT Der skal være læge og ambulance til stede, såfremt der er adgang for publikum. Ambulance efter gældende bekendtgørelse. Er der ikke adgang for publikum kræves som minimum at der er en uddannet samaritter til stede og tillige skal der være et samaritterrum. Side 2 februar 2010

46 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR STREETRACE Hvis der kommer dragracing biler og giver opvisning, så skal den ansvarlige vide det på forhånd, således at han kan have det relevante sikkerhedsberedskab på plads. Der skal altid være radiokontakt mellem løbsleder, sikkerhedschef, starter og brandbilen / brandbilerne. Beredskab på offentlig vej. 1 brandmand placeres i starten med mindst 1 x 6 kg pulverslukkere og 1 x 3 kg kulsyreslukker, og 1 brandmand placeres i baneslut i et køretøj med mindst 1 x 6 kg pulverslukkere og 1 x 3 kg kulsyreslukker. I bilen skal der forefindes udstyr til bugsering og brækjern, økse og andet alm. værktøj, især noget der kan hjælpe med en evt. befrielse fra en havareret bil. Det anbefales at der er klippeværktøj eller lign. til rådighed. Beredskab ved lukket bane. 2 brandmænd placeres i starten med mindst 2 x 6 kg pulverslukkere hver og 1 x 3 kg kulsyreslukker, og 2 brandmænd placeres i baneslut i et køretøj med chauffør med mindst 2 x 6 kg pulverslukkere hver og 1 x 3 kg kulsyreslukker. I bilen skal der forefindes udstyr til bugsering og brækjern, økse og andet alm. værktøj, især noget der kan hjælpe med en evt. befrielse fra en havareret bil. Det anbefales at der er klippeværktøj eller lign. til rådighed. TEKNISK REGLEMENT Følgende krav er gældende: Bilerne skal være indregistreret enten i DK eller andet land. Registreringsattest skal altid kunne forevises. Der skal anvendes DOT eller E mærkede dæk, som under hele konkurrencen skal have mindst 1,6 mm mønsterdybde. Åbne biler hurtigere end 13,50 sek. på ¼ mile (8,40 sek. på 1/8 mile) skal være forsynet med styrtbøjle, enten fabriksmonteret eller efter forskrifterne i dragracing teknisk reglement. Der skal anvendes 3 punkts sikkerhedssele. Bilen må ikke lække olie, vand eller andre væsker. Godkendt hjelm skal anvendes. Kørerdragt anbefales, (bomuldskedeldragt kan her anvendes). Sko med snørebånd er obligatorisk. Der må under ingen omstændigheder anvendes tøj af nylon eller lignende. Kortærmede trøjer og korte bukser er forbudt. Løse genstande fjernes eller fastspændes (eks.: værktøjskasse tages ud af bilen, batteri fastspændes). Februar 2010 Side 3

47 0+0# 1 +)( 2 0+ *,3- + *$+' % *$&()(((((04()(5555 6##+& 777&##+& *#8 + ()((525 +6##+& )5, 2,) " 9& ) ",2 "&1 &!9-#+) " :$0+0# &#&&&$# ++$ &$#$%$+ %++% %+#: % $0+&! $# + % )"&#) " &!++/## $+#$% " & )&##$-& ;##+## # ++$+$ +# +++: +++% %% $ 0+:0+0#$%+$$#+ :$$%& < # ++&#$%+## ) :$- : "& )& '& < #$++)"#+# ##/ $%+0+ +%$%#: $ $# # /+ $%#: & < / $ +$%#: ++"& < #: %++$- ++++#++$ #&)+$)'5+ $$#: + " ##$%$&&&'($"(&#) ) *+,#++ +-&")$"'&.#) # $+$+#$%/!

48 & & 2& +#:###"'*;=:&!:;##+##$ 0+0# #+$% $:'& :/+++++#$% $%#: +>$+,$$+++ #& < +$ :$#+ + %+++ )5&) ")& $- :+/+&+& +;##+##& '&< $##$-&? $-;##+##++ "& )& '& & & 2& (& 5& +$- #:"'*;=: /$ :0+0#&+# # -: )"2*;=:# +// +&0+ 0# /+#:) *;=:# /.++ $ & 0%#: +#$++#: <-++8%9/#A *$ ++ + ##+#+++## #: & ## ++#++$#:$ )& 2 $A '2$*2"$<-++ +###+#$%& +#$+ 0+##&!+$++ +-B C %#+)'5++$B=+++C +++$#$%&.&' ++$ +++$# ++#:.&)'*;=:&!++ /#$ -#) ::.& ))#&&!+$+%+++#$-: + % $$: # / $0+&++#+++ +-#+% & -#$ $#.&)#&&:+ +) :$ +$.++B/ #$%C&!

49 & D% + +$-+& " &$++- $%/ &!

50 &E$.++>#$ -##-!+$+ +$ ++ # "& )& F/ #$%B+#$%C +$+'3G$$%+#. /# ## $%#: #++ ++/## 0+9& +++/#++:.&'"#&&# ++ $+ :&))5#&#$ -#$ ) : (2#& $+++ #$-$++&+++# + +/ +$%/ # +& ;##+##+++++ / #'H, # #$ -#&++% #+ + $% $$+> :+ $- :$#/+>+-# ++ $$.+++& +$#:$+++ $ID )B#:+#ID ),/+C.$"&('+ID ),/++ )(+$.,+++> +:(H&FD 4,#+ H#9D ) /+ ##&9#++++/+ +$ & &;##+### ;##+##$ +++ $#/ #$ -##-#/ #++$ + -&;##+##$ $+ ++ $+ +$+& -#+: $J0 /+$ #$ -#%:#: +J& -$ ++#$% //+++- =+ + & A $:#+ $+$/ %!

51 ++%$ /+- +$ #$ -#%#&&+++ + # :&? ;I&< = $# F !!;% ") 9-! ;##+##*,3-$+!A%!

52 A" 0%#: ++% %% $0+ 0+0#!

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning Aabenraa kommune Politik for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier 6 31 Vejvisningsprincipper 6 32 Typer 9 4 Strategi 10 41 Eksisterende

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Dokumentnr. P-70265-C-1 Version F 15. august 2011 Udgivelsesdato Godkendt i Sønderborg Byråd

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum. Villeruphus ApS Martin Christensen Stavadvej 310 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2.

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2. Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-07-2015

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og etablering af privat institution (vuggestue og børnehave) på Hovensvej 63, 9440 Aabybro.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og etablering af privat institution (vuggestue og børnehave) på Hovensvej 63, 9440 Aabybro. Louise Bundgaard Nielsen Torngårdsallé 52 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2012 12/12196 OM VARSEL AF PÅBUD M.M. Kommunen har i mail af 25. oktober 2012 bedt Vejdirektoratet besvare en række spørgsmål vedrørende lejlighedsskiltning.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere