Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard"

Transkript

1 Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard

2 2

3 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om hverdagsrehabilitering. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune, når du ansøger om personlig hjælp og pleje eller praktisk hjælp, og vi vurderer, at du har potentiale til at udvikle din funktionsevne. Hvem kan få hverdagsrehabilitering?... 4 Hvordan får du hverdagsrehabilitering?... 5 Hvad kan indsatsen indeholde?... 6 Hvad kan indsatsen ikke indeholde?... 7 Hvad koster hverdagsrehabilitering?... 7 Hvem understøtter din hverdagsrehabilitering?... 7 Hvornår leveres hverdagsrehabilitering?... 8 Hvad forventes af dig?... 8 Kvalitetsmål for leverancen og borgeren... 9 Hjemmet som arbejdsplads Tavshedspligt Klageadgang Lovgrundlag Information Godkendelse

4 Hvem kan få hverdagsrehabilitering? Sønderborg Kommune tager afsæt i, at vi hver især har ansvar for os selv og vores familie, og at alle ønsker at klare sig selv bedst muligt og længst muligt. Vi tror på, at det giver dig livskvalitet at opleve, at du har selvbestemmelse, frihed i og indflydelse på din egen hver dag. Det er derfor vigtigt, at du opretholder de aktiviteter, som gør hverdagen meningsfuld for dig. Hverdagsrehabilitering er en målrettet og tidsbegrænset indsats, som vi tilbyder til dig, hvis vi vurderer, at du har potentiale til at udvikle din funktionsevne i forhold til at udføre hverdagens aktiviteter. Hverdagsrehabilitering foregår som udgangspunkt i dit eget hjem. Har du oplevet et fald i din funktionsevne eksempelvis efter en fald episode, som følge af sygdom o. l, vil visitator, forud for bevilling af hjælp, vurdere, om du ved et tilbud om hverdagsrehabilitering vil kunne genvinde hele eller dele af din funktionsevne og derved blive mest muligt selvhjulpen i hverdagen igen. Du kan som borger derfor ikke forvente, at du kan fravælge et tilbud om rehabilitering og i stedet søge om at modtage kompenserende hjælp. Det fremgår af Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje, at: For at kunne modtage personlig og praktisk hjælp er det en forudsætning, at funktionsnedsættelsen ikke kan afhjælpes ved træning, råd og vejledning i udførelse af opgaverne, brug af hjælpemiddel, indkøb af forbrugsgoder eller ved en mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet. 4

5 Hvordan får du hverdagsrehabilitering? Når der opstår behov for hjælp til personlige eller praktiske opgaver, kan du eller dine pårørende kontakte visitatorerne i Social og Sundheds visitationsafdeling. Du vil få besøg af en visitator, som i samarbejde med dig afdækker og vurderer din funktionsevne samt dit behov for hjælp. I fællesskab aftaler I, hvilke mål du gerne vil opnå via indsatsen. Visitator udarbejder en skriftlig afgørelse. Du vil herefter få besøg af en rehabiliteringsterapeut, som i samarbejde med dig og personalet vil lave en plan for, hvordan du når det mål, der er sat for hverdagsrehabiliteringen. Personalet vil støtte dig i at nå målet i hverdagen med udgangspunkt i dit individuelle behov. Viser det sig, at der er aktiviteter i hverdagen, som du ikke kan kla re, når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, vil visitator foretage en for nyet vurdering af din funktionsevne. 5

6 Hvad kan indsatsen indeholde? Du får hjælp i forhold til din aktuelle situation og omfanget vil afhæn ge af hvor meget du selv og andre i husstanden er i stand til at ud føre. Indsatsen retter sig imod udførelse af hverdagens aktiviteter. Hverdagsrehabilitering kan omfatte følgende: Instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Instruktion i og træning af daglige aktiviteter Eksempelvis bad, påklædning, rengøring, anretning af måltider Oplæring i brug af hjælpemidler Fysiske øvelser jf. udarbejdet program Eksempelvis gangtræning, balancetræning, styrketræning i arme og ben Struktur i dagligdagens aktiviteter Eksempelvis planlægning af aftaler, planlægning af dagligdagens aktiviteter mm. 6

7 Hvad kan indsatsen ikke indeholde? Du kan som udgangspunkt ikke få træning i aktiviteter, som ikke er indeholdt i Sønderborg Kommunes serviceniveau for personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp. Hvad koster hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering er gratis. Hvem understøtter din hverdagsrehabilitering? Personalet fra den kommunale hjemmepleje og fra de godkendte private leverandører vil støtte dig i at nå dine mål. Det sker i samarbejde med rehabiliteringsterapeuten, som sikrer løbende opfølgning og evaluering af forløbet. Modtager du allerede hjælp til personlige og/eller praktiske opgaver, og har du valgt en leverandør, som ikke er godkendt til at levere hverdagsrehabilitering, kan du blive nødt til at acceptere, at du, måske i en periode, er nødt til at skifte til en leverandør, som er godkendt til at levere indsatsen. Dette skift kan ske fra dag til dag. Hvis det viser sig, at du fortsat er berettiget til hjælp, når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, kan du igen frit vælge, hvem du ønsker som leverandør. 7

8 Hvornår leveres hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering leveres alle ugens dage i en tidsbegrænset periode. Hverdagsrehabilitering iværksættes hurtigst muligt og senest 2 hverdage efter bevillingen. Hvad forventes af dig? Sønderborg Kommune opfatter hverdagsrehabilitering som en samarbejdsproces, og det er vores hensigt at skabe et velfungerende samarbejde med dig - og hvis du ønsker det også med dine pårørende. Det er en forudsætning, at du er aktiv i forhold til at nå målene og at du samarbejder med personalet om dette. Vi forventer også, at du tager ansvar for at holde dig i gang i hverdagen og fx udfører den træning, som du har aftalt med rehabiliteringsterapeuten. Det forventes af dig, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret grundet eventuelle andre aftaler du er hjemme og ikke er optaget af gæster eller andre aktiviteter hvis du ikke har afmeldt et aftalt besøg, og personalet ikke kan komme i kontakt med dig eller pårørende, kan personalet blive nødt til at tilkalde låsesmed for din regning. hvis du selv aflyser et planlagt besøg, får du som udgangspunkt ikke et erstatningsbesøg 8

9 Kvalitetsmål for leverancen og borgeren Kvalitetsmål for leverancen Sønderborg Kommune har som kvalitetsmål, at hverdagsrehabilitering iværksættes hurtigst muligt efter aftale med dig og senest 2 hverdage efter bevillingen at der gennemføres et opstartsmøde hos dig at der udarbejdes en rehabiliteringsplan indenfor 1 uge efter opstartsmødet at leverandøren ikke må aflyse hjælpen at de aftalte indsatser skal leveres +/- 60 minutter før/efter den aftalte tid. Hvis personalet afviger mere end det i forhold til det aftalte tidspunkt, skal leverandøren kontakte dig at hjælpen leveres med et aktiverende og forebyggende sigte med henblik på at du opnår at blive så selvhjulpen som muligt Kvalitetsmål for borgeren Sønderborg Kommune har som kvalitetsmål, at du oplever, at indsatsen ydes med nærvær, tryghed og respekt at du tildeles en fast kontaktperson hos leverandøren at du oplever at blive inddraget i planlægningen af dit rehabiliteringsforløb at du oplever, at de tildelte indsatser udføres som planlagt og i nært samarbejde med dig at du oplever hverdagsrehabilitering som virksom og effektiv Sønderborg Kommune har ansvaret for at følge op på kvalitetsmålene. 9

10 Hjemmet som arbejdsplads Når du modtager træning, hjælp og støtte, er dit hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at dit hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt Klageadgang Klagevejledning vil fremgå afgørelsen om tildeling af hverdagsrehabilitering. 10

11 Lovgrundlag Servicelovens 1. Formålet med denne lov er 1. at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2. at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3. at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. 11

12 12

13 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Stk. 3. Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86, stk.1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 13

14 Information Denne kvalitetsstandard og Sønderborg Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne ved at kontakte Social og Sundhed. Godkendelse Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet den 18. december

15 Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte: Social og Sundhed Visitationsafdelingen Ellegårdvej 25 A 6400 Sønderborg T

16 Digitalisering Sønderborg Kommune Social og Sundhed Visitationsafdelingen Ellegårdvej 25 A 6400 Sønderborg T

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere