(Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010)"

Transkript

1 Virksomhedsplan og indflydelsesstrategi for ANE 2011 (Vedtaget af ANE s bestyrelse den 8. september 2010) 1. Indledning ANE s overordnede formål er, jf. 5 i ANE s vedtægter, at styrke varetagelsen af de nordiske in- geniørers interesser i forhold af international karakter. ANE udøver sin virksomhed på baggrund af en årligt fastsat virksomhedsplan, som beskriver mål og indsatser jf. vedtægtens 6. De vigtigste udfordringer kan beskrives som globaliseringen, klimaforandringer, teknologisk udvikling og uddannelse af kvalificerede ingeniører og teknologer. ANE skal markedsføre ingeniørernes afgørende rolle for samfundsudviklingen på tværs af grænserne. Virksomhedsplanen 2011 indeholder mål, konkrete forslag til indsatser og succeskriterier for 5 overordnede områder: Professionsfaglige projekter af international karakter Lobbyvirksomhed for varetagelse af ingeniørernes interesser i EU Ingeniørfaglige dagsordener i nordiske og europæiske organisationer Øget fælles viden om betydningen af internationale relationer Styrkelse af samarbejdet og ejerskabet i ANE Disse indsatser sammenkædes med eventuelle yderligere bidrag fra de 3 medlemsorganisationer. Som bilag vedlægges en opdateret liste over aktuelle EU-sager af interesse for ANE. De seneste ændringer er angivet med kursiv. 2. Professionsfaglige projekter af international karakter ANE vil fortsat deltage i projektet Future Climate. Den britiske ingeniørorganisation IMechE har ovetaget stafetten, og der planlægges en international konference i London n den september ANE vil være aktiv og drivende i både forberedelsen og gennemførelsen af konferencen, som skal handle om opdaterede og udvidede nationale klimaplaner. Association of Nordic Engineers : Kalvebod Brygge : DK-1780 København V : Tlf.: : :

2 2 At klimakonferencen i september 2011 fokuserer på de deltagende ingeniørorganisationers nationale energiplaner, som indeholder konkrete løsninger på klimaproblemet og udledningen af drivhusgasser At klimakonferencen sætter fokus på energieffektivisering kombineret med perspektiverne for vækst og nye jobs At konferencen i pressen og andre steder synliggør ingeniørernes altafgørende betydning for en samfundsmæssig udvikling, som skal sikre vækst og beskæftigelse på en bæredygtig måde At konferencen vedtager fælles budskaber, som gør indtryk på FN s klimakonference i Sydafrika i december 2011 At der deltager 10 flere ingeniørorganisationer fra vigtige lande end ved konferencen i 2009 At de deltagende organisationers nationale klimaplaner fokuserer på konkrete, troværdige løsninger At klimaplanerne udvides med en omtale af de positive muligheder for vækst og beskæftigelse, som klimatilpasningerne rummer for de pågældende lande At en deltagende ingeniørorganisation overtager stafetten og ansvaret for at videreføre Future Climate projektet ANE vil i løbet af 2011 drøfte fremtidige muligheder for nye professionsfaglige projekter. Blandt mulige emner har følgende været drøftet på ANE s miniseminar i maj 2010 Et uddannelsesprojekt. Der er forskellige traditioner i Norden, men også fælles udfordringer. De unge er ikke tilstrækkeligt interesserede i teknik og naturfag. En arbejdsgruppe i ANE kunne se nærmere på dette sammen med finske TEK. Muligheden for støtte fra Nordisk Råd skal undersøges Velfærdsteknologier 3. Lobbyvirksomhed for ingeniørernes interesser i EU EU2020 ANE vil fortsætte sit arbejde med at øve indflydelse på EU s nye strategi for vækst og beskæftigelse EU2020. Særligt vil ANE fokusere på forskning, uddannelse, fri bevægelighed af ingeniører, uddannelse af ingeniører og velfærdsteknologi. Generelt skal EU afsætte flere midler til højteknologiske demonstrations- og udviklingsprojekter. Det er lykkedes at få Kommissionen til i sit flagskibsinitiativ Innovation Union at pointere, at medlemsstaterne skal uddanne flere ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Desuden nævner Kommissionen behovet for velfærdsteknologi. Kommissionen vil i løbet af efteråret fremlægge nærmere forslag til flagskibsinitiativets gennemførelse. ANE vil fortsætte arbejdet med at synliggøre nødvendigheden af flere og bedre ingeniører gennem direkte henvendelser til Kommissionen, til Europa-Parlamentet, til de europæiske organisationer og via sekretariatets plads i det danske kontaktudvalg for EU 2020.

3 3 At de nordiske lande opfylder kravet i EU2020 om at mindst 3 % af BNP anvendes til forskning (1 % fra det offentlige) At øge bevægeligheden af højt uddannede ingeniører (blue card) til og fra Norden At Kommissionen i sit udspil til flagskibsinitiativet Innovation Union opfordrer medlemslandene til at fastsætte nationale mål for uddannelsen af flere og bedre ingeniører At flagskibsprojektet Innovation Union opfordrer til at prioritere udviklingen af velfærdsteknologier At Kommissionen i sit flagskibsprojekt opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte nationale mål for Uddannelse af flere og bedre (innovative) ingeniører Uddannelse af flere kvindelige ingeniører Indsatser som kan skabe større interesse for teknik og naturfag i skolerne At Kommissionen tager initiativ til at medlemslandene udveksler erfaringer om best practice Arbejdsvilkår ANE vil fortsat arbejde for at EU vedtager minimumsregler om arbejdsvilkår, som kan gavne ingeniørernes tryghed i ansættelsen. Et eksempel er arbejdstidsdirektivet, som blandt andet fastsætter en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer. Kommissionen forsøger fortsat at ændre direktivet, så passive rådighedsvagter ikke skal medregnes i arbejdstiden. Den politiske situation i Ministerrådet er for tiden fastlåst. UK og en række østeuropæiske lande blokerer for forbedringer af direktivet og ønsker mere fleksibilitet. Kommissionen har for nyligt hørt de europæiske parter om deres forslag. Parterne har foreløbigt svaret afvisende og henholdende. ANE vil holde øje med om nye initiativer fra Kommissionen kan få væsentlige konsekvenser for ingeniørerne. ANE vil i givet fald gå ind i sagen og om nødvendigt fremlægge nye forslag til fælles holdning. ANE ønsker at fjerne eller indskrænke opt out regelen i arbejdstidsdirektivet, som giver arbejdsgiverne mulighed for at indgå individuelle aftaler med de ansatte om en arbejdstid på mere end 48 timer om ugen Ane ønsker at fastholde passive rådighedsvagter som arbejdstid ANE arbejder imod ethvert forsøg på at holde højere funktionærer uden for arbejdstidsdirektivets dækningsområde ANE forhindrer enhver forringelse af arbejdstidsdirektivets nuværende minimumsregler Ligestilling og ikke diskrimination ANE vil forsat følge udviklingen i Kommissionens pakke om bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, som indeholder forslag om bedre barselsorlov og anbefalinger om flere pasningsmuligheder for børn og ældre af høj kvalitet

4 4 De eksisterende europæiske minimumsregler om barselsorlov til lønmodtagere og selvstændige, herunder ved adoption, forbedres Succeskriterium Alle fædre i Europa får (øremærket) adgang til barselsorlov 4. Indsatsen i nordiske og europæiske organisationer ANE vil fremme ingeniørernes interesser og sætte særlige ingeniørrelevante dagsordener i de tværnationale organisationer. IN (Industrianställda i Norden) ANE vil Påvirke IN s beslutninger gennem forudgående koordinering af fælles ANE-holdninger i de permanente arbejdsgrupper og i IN s styrelse Arbejde for fælles nordiske holdninger med henblik på at påvirke beslutninger i EMF vedrørende EU-forslag og social dialog Fremme en fælles nordisk holdning til skabelsen af en ny europæisk industriføderation, som tager konkrete initiativer for at anerkende det stigende antal af white collar medlemmer IN støtter at white collar members skal have en særlig platform for eksempel en arbejdsgruppe i den nye europæiske industriføderation EMF (European Metalworkers Federation) ANE koordinerer effektivt indsatsen i EMF s permanente komitéer og i eksekutivkomitéen ANE fremmer i EMF (sammen med IN) en proaktiv og ikke protektionistisk dagsorden i forhold til globaliseringen ANE deltager aktivt i udformningen af en europæisk industri- og uddannelsespolitik i den sociale dialog mellem CEEMET og EMF ANE sætter i samarbejde med alliancepartnere tydelige fingeraftryk i EMF s ad hoc gruppe om individuelle ansættelser (tjänstemän), som vil højne retssikkerheden for ingeniører, der ikke er omfattede af en kollektiv overenskomst ANE opnår, at EMF s ad hoc gruppe for tjänstemän arbejder for etableringen af en tilsvarende platform for white collar workers i den nye europæiske industriføderation En ny europæisk industriføderation er etableret i 2011/2012 Vedtægterne anerkender betydningen af white collar members Ad hoc gruppen for tjänstemän behandler emner og fremsætter forslag af særlig interesse for ingeniører, herunder om rekruttering af white collar members, whistleblowers, Work Life Management og individuelle ansættelsesformer Den sociale dialog mellem CEEMET og EMF tydeliggør behovet for flere og bedre ingeniører i EU

5 5 UNI (Union for Skills and Services) UNI Global repræsenterer 20 millioner arbejdstagere i 900 faglige organisationer. UNI Europa er den største brancheorganisation på europæisk plan. UNI Europa har gode muligheder for at påvirke EU-institutionerne. Men UNI har i modsætning til EMF en kompliceret struktur, som gør det svært at manøvrere. UNI er opdelt i geografiske regioner, i forskellige brancher og i tværgående sektorer, som hver har deres besluttende organer. ANE er primært aktiv i den tværgående sektor P&MS (Professional and Managerial Staff) for højt uddannede funktionærer med særligt ansvar og ledere. ANE-sekretæren er aktiv i Management Committee and Steering Committee. ANE er med mellemrum også aktiv i UNI ICTSbranchedelen. Desuden er ANE s sekretariat aktiv i den nordiske UNI-koordinering, hvor alle nordiske medlemsorganisationer fastlægger fælles nordiske holdninger forud for møder i UNI s øverste besluttende organer inklusiv kongressen. ANE påvirker beslutningerne i UNI Europa gennem koordinerede holdninger parallelt med indsatsen i IN og EMF ANE bliver mere synlig i UNI ANE sætter ingeniørrelevante dagsordener i UNI Europa P&MS ANE får med UNI s hjælp etableret et europæisk projekt med støtte fra Europa- Kommissionen om work life management, som fokuserer på videnarbejderes (ingeniørers) arbejdsmiljø UNI Europa P&MS igangsætter et arbejde om whistleblowers, som undersøger mulighederne for international regulering af emnet Den 5. internationale konference for organisationer af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Paris fokuserer på ingeniørernes rolle for en bæredygtig udvikling og får sammenhæng med Future Climate projektet ANE får i samarbejde med alliancepartnere lanceret et fremtidigt UNI-projekt, som skal se på, hvordan de nyeste elektroniske værktøjer (web 3.0) vil påvirke arbejdsmarkedet FEANI (Fédération Européenne d Associations Nationales des Ingénieurs) FEANI har en dansk formand. Et af de store emner i FEANI er etableringen af et engcard, som skal give ingeniører et synligt bevis for deres faglige kompetencer. ANE har hidtil arbejdet for væsentlige ændringer i forslaget til et engcard blandt andet fordi Forslaget var for bureaukratisk Forslaget havde til formål at give FEANI et diskutabelt monopol på at udstede kortet Ingen arbejdsgiverorganisationer har i tilstrækkeligt omfang stillet sig bag kortet og dets finansiering FEANI besluttede derfor, at VDI i Tyskland skulle arbejde videre med forslaget. VDI har nu etableret et engcard i Tykland, som støttes af store tyske virksomheder. Kortet mærkes med koder, der viser niveauet af uddannelse, gennemført efteruddannelse og erhvervserfaring i det private, det offentlige eller som selvstændig. Det tyske initiativ ændrer situationen, og det må formodes, at VDI vil presse på for at få kortet gjort europæisk.

6 6 ANE vil arbejde for et engcard, som er ubureaukratisk, inddrager ingeniører fra tredielande også omfatter uorganiserede og bakkes aktivt op af europæiske arbejdsgiverorganisationer FEANI vedtager en europæisk udgave af et engcard i overensstemmelse med ANE s ønsker. 5. Øget fælles viden om betydningen af internationale relationer ANE vil i 2011 udvide medlemsorganisationernes viden om betydningen af internationale relationer gennem tværnationale projekter, studieture, opbygning af netværk og kontakter til beslutningstagere og personer med særlig viden og indflydelse. Tværnationale projekter ANE vil i 2011 fokusere på projektet Progress-in-Demand. Nordisk Råd har besluttet at støtte projektet med euros. Der var søgt om euros, så ANE vil i første omgang se på, hvordan projektet kan tilpasses med hensyn til omfang og økonomiske muligheder. Projektet er et forprojekt, som eventuelt kan føre til et opfølgende projekt senere. Ud over Sverige, Norge og Danmark omfatter projektet Estland, Letland og Litauen. Også Finland (TEK) deltager. Projektet er juridisk forankret i ANE, som forestår administrationen. Ledelsen vil blive foreslået udøvet af en styregruppe med en repræsentant fra hvert deltagende land. Projektet skal starte en dialog mellem på den ene side ingeniører (medlemmer) i små og mellemstore virksomheder og på den anden side tekniske universiteter og teknologiske institutter. Virksomhederne skal blive bedre til at identificere og efterspørge viden. Universiteter og institutter skal blive bedre til at synliggøre, hvad de kan hjælpe med. Projektet igangsættes i efteråret 2010 og slutter i Det vil blandt andet omfatte en elektronisk rundspørge til ingeniører i hvert af de 7 lande, bearbejdning af data og afholdelse af en fælles konference. At identificere og foreslå initiativer, som kan styrke et innovativt samspil mellem ingeniører i små og mellemstore virksomheder og teknologiske rådgivningsinstitutioner At projektet omsættes til innovative kontakter mellem virksomheder og videninstitutioner, som styrker virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne At der åbnes mulighed for et opfølgende projekt med støtte fra eksterne kilder At ANE markerer sig i regionen

7 7 Studieture ANE vil planlægge og gennemføre en studietur til Kina i foråret 2011 for bestyrelsen og medlemmer af Sveriges Ingenjörer, NITO og IDA. Turen skal gå til området omkring Shanghai og skal give grundlag for at besvare spørgsmålet: Hvad skal vores medlemmer leve af i fremtiden? Studieturen skal bygge på kontakter til (nordiske) virksomheder med ingeniører, kinesiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Gennemførelse af en studietur til Kina Succeskriterium Deltagerne finder, at turen har givet et stort udbytte af viden, som kan anvendes af medlemsorganisationerne i deres arbejde for at udvikle medlemmernes kompetencer og sikre deres konkurrenceevne Kontakter til beslutningstagere og eksperter ANE vil sikre, at medlemmer af bestyrelsen jævnligt møder medlemmer af Europa-Parlamentet og højt rangerende embedsmænd i de europæiske institutioner. ANE vil fortsat invitere eksperter i ingeniørrelevante emner af tværnational karakter til ANE s styrelsesmøder. ANE vil styrke kontakterne til beslutningstagere og relevante eksperter ANE s styrelse møder mindst 2 gange i 2011 medlemmer af Europaparlamentet Sekretariatet inviterer relevante beslutningstagere og/eller eksperter til halvdelen af styrelsesmøderne i 2011 Flere medlemmer i ANE Et centralt punkt er en udvidelse af ANE med flere medlemsorganisationer. Etableringen af en ny europæisk industriføderation vil aktualisere behovet for et tættere nordisk samarbejde mellem ingeniørorganisationerne. Der bliver færre pladser i de ledende organer og muligvis også i arbejdsgrupperne. Samtidigt sker der en udvidelse af sagsområderne til kemi- og beklædningssektoren. Det vil aktualisere behovet for at overveje fordelene ved en fælles nordisk koordinering af ingeniørorganisationernes indsats. Flere nordiske ingeniørorganisationer som medlemmer af ANE ANE har i 2011 indledt reelle forhandlinger med nordiske ingeniørorganisationer om en udvidelse eller et tættere samarbejde 6. Styrkelse af det interne samarbejde og ejerskab i ANE ANE vil i 2011 styrke det interne samarbejde og ejerskab på en række områder. ANE vil blandt andet følge op på miniseminaret i Stockholm den 12. maj 2010 og via de 3 ANE-koordinatorer drage Sveriges Ingenjörer, IDA og NITO mere ind i arbejdet.

8 8 Udveksling af erfaringer ANE har i 2010 nedsat 2 arbejdsgrupper. Den første om kontakt til medier og pressen. Den anden om marketing og rekruttering. Desuden har ANE igangsat et fælles projekt om foreningsledelse i faglige interesseorganisationer. Projektet skal i 2011 fremlægge en benchmarkanalyse om best practice og governance i Sveriges Ingenjörer, IDA og NITO. Sekretariatet vil i 2010 og 2011 fremlægge resultaterne af arbejdet i de 2 arbejdsgruppergrupper og af benchmarksanalysen Deltagerne i de 2 arbejdsgrupper har gensidigt beriget hinanden med anvendelige ideer og initiativer, som kan omsættes til større synlighed i medierne og til flere medlemmer i organisationerne Benchmarksanalysen giver klare og anvendelige signaler om sammenhængen mellem ledelsesstrukturer og resultater Større synlighed ANE arbejder blandt andet i ovennævnte arbejdsgruppe om kontakten til medier og pressen med forslag, som kan gøre ANE mere synlig i offentligheden og hos medlemmerne. Desuden er ANE ved at lægge sidste hånd på en egen hjemmeside. At ANE i 2011 driver sin egen hjemmeside med egne nyheder i tæt kontakt med medlemsorganisationerne At ANE i 2011 har oprettet en nordisk ingeniørportal på nettet, hvor alle medlemsorganisationernes korte henvisninger til sidste nyt samles på ANE s hjemmeside.

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr6/2005 UDDANNELSE 2 Lissabonstrategien og Uddannelse 2010 hvad er status på uddannelsesområdet? 2 En europæisk referenceramme for kvalifikationer

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Tillidsreform. Beretning november 2012 - marts 2014. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

Tillidsreform. Beretning november 2012 - marts 2014. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte Beretning november 2012 - marts 2014 Tillidsreform Sommeren 2013 indgik FTF en mini-trepartsaftale med regeringen og arbejdsgiverne om en tillidsreform i hele den offentlige sektor. Reformen skal give

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere