Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020"

Transkript

1 Administrationen Dato: Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: Doknr.: Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan Tid Torsdag den , kl Sted Deltagere Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 33 borgere og repræsentanter fra vandværker Rådmand Preben Pedersen Vandforsyningschef Klaus Kolind-Hansen Afdelingsingeniør Jane Stampe Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Louise Appel Bjergbæk Dagsorden for mødet 1. Velkomst v/rådmand Preben Pedersen Preben Pedersen bød velkommen og orienterede bl.a. om, at Vandforsyningsplanen er sendt i offentlig høring frem til den 18. september Herudover bemærkede rådmanden, at referatet fra mødet vil blive inddraget i det videre arbejde med vandforsyningsplanen. Hvis der er bemærkninger, som politikerne skal tage stilling til i forbindelse med vedtagelse af planen, skal disse sendes til Forsyningsvirksomhederne, i brev eller på Orientering om forslag til Vandforsyningsplan Der blev orienteret om forslag til Vandforsyningsplan. Præsentationen ligger på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside. 3. Pause m. øl/vand 4. Spørgsmål Vi har noteret os følgende spørgsmål og bemærkninger fra debatten:

2 Vedr. vandanalyser Spm.: Der blev spurgt til, hvilket datagrundlag projektområderne er blevet udpeget på baggrund af? Svar: Områderne er udpeget på grundlag af de analyser, vi har registreret i vores elektroniske system. Spm.: Der blev spurgt til, hvornår projektområderne bliver låst fast? Svar: Områderne bliver ikke låst på noget tidspunkt. Når vi starter sagsbehandlingen for et område, starter vi med at udtage en ny vandanalyse ved alle ejendomme inden for området. Vandanalysen bliver betalt af Aalborg Kommune. Hvis analysen viser en vandkvalitet, der overholder de gældende kvalitetskrav, vil den pågældende ejendom ikke blive påbudt at blive tilsluttet almen vand. Spm.: Der blev spurgt til, om der er indlagt en usikkerhed i forhold til nitratmålingerne? Svar: Kommunen lader pt. analyseusikkerheden komme borgerne til gode, og har derfor valgt, at det er ejendomme med et nitratindhold fra 55 mg/l, der medtages i projektområderne. Spm.: Der blev i flere omgange spurgt til, om vi har de seneste analyser? Svar: Vi har kun de analyser, som analyseinstitutterne har indberettet elektronisk, eller som er blevet sendt til os. Hvis der er borgere, der mener at ligge inde med analyser, som vi ikke har, så opfordrer vi på det kraftigste til, at disse sendes ind til os. Hvis man vælger at få taget vandanalyser, der ligger ud over de lovpligtige, så er det en god ide at bede analyseinstituttet indberette dem elektronisk, da dette ikke nødvendigvis sker automatisk. Vedr. vandkvalitet Spm.: Der blev spurgt til, om der findes oplysninger om, at vand med et nitratindhold over 50 mg/l er farligt for voksne? Svar: Det er ikke Aalborg Kommunes opgave at fastsætte grænseværdier og forsvare rigtigheden af grænseværdien. Vi forholder os til loven, og ifølge loven har kommunerne tilsyn med, at små vandindvindingsanlæg overholder de fastsatte grænseværdier. Spm.: Der blev spurgt til, hvordan kommunen forholder sig til nitratfiltre? Svar: Nitratfiltre er arbejdskrævende, og så fjerner de kun nitrat. Man bør aldrig installere et nitratfilter, uden at der foreligger en pesticidanalyse. Der skal søges om tilladelse til at installere et nitratfilter, og denne gives som udgangspunkt kun, hvis der ikke er andre muligheder. Spm.: Hvordan er vandkvaliteten på de almene vandværker i kommunen? Overholder vandværkerne grænseværdien for nitrat? Svar: Alle vandværkerne på nær Volsted Vandværk overholder grænseværdien for nitrat. Volsted Vandværk bliver tilsluttet nabovandværket i løbet af Hvert 2. år kommer der en oversigt over de almene vandværkers vandkvalitet på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside en ny oversigt vil være at finde ultimo Spm.: Findes der pesticidanalyser for vandindvinding i Aalborg Kommune? Svar: Der bliver udtaget pesticidanalyser på alle almene vandværker i kommunen. Herudover blev ca. 10 enkeltindvindere tilbudt en pesticidanalyse i forbindelse med indsatsplanen i Drastrup. Dette resulterede efterfølgende i, at nogle enkeltindvindere selv bad om at blive tilsluttet almen vandforsyning, pga. indholdet af pesticider i deres egen vandforsyning. Spm.: Der blev spurgt til, hvad der batter ift. at reducere nitratindholdet i ens egen vandforsyning. Svar: Det er svært at sige, hvad der skal til, idet der er mange faktorer, der påvirker nitratindholdet i drikkevandet. Her er det en god idé at snakke med en brøndborer. 2/5

3 Bemærkninger: Det blev bemærket, at nitratfiltre ofte ikke er en god ide, idet de kræver stor vedligeholdelse. Samtidig er der mange rensningsanlæg, der ikke vil modtage spildevand derfra, da det salt, der benyttes i filtrene kan ødelægge de biologiske renseprocesser. Flere borgere fra Dall bemærkede, at kommunens oplysninger ikke bygger på de seneste analyser, udført i 2004 og 2005, idet flere af analyserne viser, at vandkvaliteten er ved at blive bedre i Dall. Det blev bemærket, at borgerne i Dall er blevet ramt af mange ting de seneste år, herunder en motorvej, højspændingsledninger og nu også et krav om tilslutning til almen vandforsyning. Herudover blev der slået et slag for kvaliteten af vandet i Dall, der, bortset fra at det ikke overholder kravet til nitrat, er dejligt koldt og smager godt. Derfor kan det være svært at forstå, at det er bedre at modtage vand, der kommer fra et vandværk 3 km væk. Vedr. åben land-projekter Spm.: Der blev spurgt til, om det er muligt, at få et område rykket frem i tidsplanen Svar: Hvis der er 50 % tilslutning til åben land-projektet kan et projekt igangsættes efter behov. 50 % af ejendommene, uanset størrelse, på en given ledningsstrækning skal tilsluttes, for at der kan igangsættes et åben land-projekt. Spm.: Der blev spurgt til hvad det koster at deltage i åben land-samarbejdet? Samtidig blev det bemærket, at samarbejdet har en gæld på mio. kr. som vandværkerne herefter får del i, og at økonomien i det hele taget er svær at gennemskue. Svar: Der er pt. ikke underskud på åben land-samarbejdet, men derimod penge på kontoen. Vandforsyningen vil gerne beregne, hvad det koster for de enkelte vandværker at tilslutte sig samarbejdet. Pt. koster det 5 øre pr. m 3 solgt vand ekskl. moms i løbende betaling. Nye vandværker, der vil med i samarbejdet skal betale for solgt vandmængde, for den årrække samarbejdet har eksisteret, inkl. renter. Vandforsyningen bemærkede, at det nok mere drejer sig om holdning end pris, når det gælder deltagelse i åben land-samarbejdet. Vedr. finansiering Spm.: Hvad koster det at blive tilsluttet via åben land-samarbejdet? Svar: Landzonebidraget koster i kr. ekskl. moms. Dette inkluderer sløjfning af den eksisterende brønd/boring. Ejendomme, der tilsluttes hovedledningen, når denne bliver lagt, vil få 20 % rabat (her og nu rabat). Herudover kommer tilslutningsbidrag til vandværket samt installation på egen grund. Spm.: Er der lavet en finansieringsplan for tilslutning af ejendommene til almen vandforsyning? Svar: Alle de vandværker, der deltager i åben land-samarbejdet yder tilskud til tilslutningerne. Herudover, er det ejerne selv, der skal finansiere tilslutningen. Bemærkninger: Det blev bemærket, at det er meget dyrt at blive tilsluttet, og at det ville være meget billigere at udbedre sin egen boring eller lave en erstatningsboring. Vandforsyningen bemærkede, at det er deres erfaring, at det i de fleste tilfælde er dyrere at lave sin egen boring, end at blive tilsluttet via åben land-samarbejdet. 3/5

4 Øvrige spørgsmål Spm.: Der blev spurgt til, hvad dialogen går ud på, når kommunen alligevel har lagt en plan, der skal tvinge borgerne til at blive tilsluttet almen vandforsyning? Det blev i den forbindelse bemærket, at der i Dall er et par boringer, med god vandkvalitet var det en mulighed at blive tilsluttet disse boringer? Svar: Kommunen vil gerne indgå i en dialog om, hvorvidt borgerne i Dall kan blive tilsluttet de eksisterende boringer med god vandkvalitet. Spm.: Der blev spurgt til, om referatet fra orienteringsmødet vil blive sendt rundt efterfølgende, og om referatet vil blive forelagt Forsyningsudvalget. Svar: Referat og overheads vil blive lagt ud på Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside. Referatet vil ligeledes blive forelagt Forsyningsudvalget i forbindelse med 2. behandling af vandforsyningsplanen, men indsigelser skal sendes skriftligt til Forsyningsvirksomhederne. Spm.: Skal man selv vedligeholde sin jordledning? Svar: Det er ejers ansvar selv at anlægge og vedligeholde ledninger på egen grund. Vandledninger har typisk en meget lang levetid, hvorfor vedligeholdelse som regel ikke er aktuelt de første år. Spm.: Hvad siger Forsyningsudvalget og Rådmanden til forslag til Vandforsyningsplan? Svar: Forsyningsudvalget har anbefalet at planen sendes i offentlig høring. Inden endelig vedtagelse af planen vil både Forsyningsudvalget og Byrådet vurdere alle indsigelser mod planen. Spm.: Skørbæk Vandværk bemærkede, at vandværket tidligere har gjort indsigelse mod en udvidelse af deres forsyningsopland. Der ligger et stort landbrug inden for deres forsyningsopland, og det vil kræve en stor udvidelse af vandværkets kapacitet at forsyne dette landbrug. Svar: Almene vandværker har som udgangspunkt kun pligt til at forsyne ejendomme inden for deres naturlige forsyningsområde med vand til husholdningsbrug. Sager som disse kræver individuel sagsbehandling, hvor der bl.a. ses på vandværkets kapacitet og beliggenhed. Spm.: Kan kommunen tvinge ejendomme til at blive tilsluttet? Svar: Ja der er mulighed for at tvinge ejendomme med egen vandforsyning til at blive tilsluttet almen vandforsyning. I de foreslåede projektområder er det kun ejendomme, der ikke overholder de fastsatte grænseværdier for vandkvalitet, der skal tilsluttes almen vandforsyning. Spm.: Vil kommunen først tage fat i Lundby-området efter 2013 mht. forbedring af vandkvaliteten? Svar: Nej, kommunen vil påbegynde en dialog med borgerne i Lundby-området umiddelbart efter, at vandforsyningsplanen er vedtaget. Spm.: En borger fra Dall spurgte til, hvorfor man ikke bare kan blive tilsluttet almen vandforsyning den dag man får problemer, hvis fx ens egen vandforsyning bryder sammen? Svar: Idet der ikke ligger et ledningsnet fra et alment vandværk i Dall, er det ikke muligt fra dag til dag at lægge vand ud til en ejendom. Herudover er det ikke teknisk muligt at forsyne en enkelt ejendom i Dall, da den lange ledningslængde fra Dall Villaby kræver et større vandforbrug end det fra en enkelt husholdning. Spm.: Hvor tæt på skel må landmanden sprede gylle ud? Landmændene overholder ikke altid afstandskravene. Svar: Landmændenes udbringning af gylle er ikke Forsyningsvirksomhedernes ansvarsområde. Vi sender gerne referatet til Teknik- og Miljøforvaltningen, men vi opfordrer til, at man selv henvender sig til Teknik- og Miljøforvaltningen med de konkrete sager. 4/5

5 Øvrige bemærkninger Det blev bemærket, at kommunen kun er ude på at nedlægge de private brønde. Det ville være bedre, hvis kommunen i stedet for ville samarbejde om at forbedre de eksisterende brønde. Det blev fra en borger i Dall bemærket, at det er fint, at kommunen starter en dialog, og viser interesse for borgerne. Men grundlaget for at udpege området i Dall er for spinkelt. Vandanalyser viser en faldende tendens i nitratindholdet fra 1995 til sidste analyse. Borgeren mente samtidig også, at området fremover vil blive bedre beskyttet, hvilket må betyde faldende nitratindhold. Der blev givet udtryk for, at vandforsyningsloven er gammeldags, idet det moderne menneske godt kan tage vare på sig selv og sit helbred. Det minder om sovjetiske tilstande. Hertil bemærkede Rådmanden, at man i et demokrati nu engang bliver nødt til at følge loven. Dall Villaby Vandværk konstaterede, at vandværket selvfølgeligt påtager sig at forsyne Dall, hvis borgerne ønsker det, eller det bliver pålagt dem at blive tilsluttet, men vandværket har ellers ikke noget speciel interesse i at forsyne området, så hvis borgerne kan finde en anden løsning, så er det fint med vandværket. Forsyningsvirksomhedernes datagrundlag På baggrund af diskussionen om hvorvidt nitratindholdet i vandet i bl.a. Dall er faldende eller stigende, vil der medio september her på hjemmesiden blive lagt grafer ud, der viser udviklingen i nitratindholdet i boringer og brønde inden for projektområderne. 5/5

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU

Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Orienteringsmøde 2012 - Torsdag den 9. juni 2011, kl. 19:00 21:30 - på AAU Udkast til Dagsorden 1. Velkomst v. Rådmand Tommy Eggers 2. Orientering fra Forsyningsvirksomhederne (Lise Højmose Kristensen)

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk

Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken. for. Ganløse Nordre Vandværk Dato 20.02.2014 Sag nr. 13315 Rapport over mulige løsninger for ledningsrenovering i Søtofteparken og Højgårdsparken for Ganløse Nordre Vandværk DINES JØRGENSEN & CO. A/S Mulige løsninger for ledningsrenovering

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere