Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep Kl Sted: Quality Hotel Høje Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep. 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag den 5. sep Kl Sted: Quality Hotel Høje Taastrup Deltagere: (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter Sørensen (PS), Jan Darfelt (JD), Lau Larsen (LL), Peter Unold (PeU), Tayo Lill Andreasen (TA) Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Referent: FJ Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave A. Velkommen OT bød alle velkommen 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 6A behandles som 1. punkt 3. Diskussion a. Budget 2011 prioritering og omlægning PS præsenterede den nye budgetopbygning som følge af strukturændringen. LL ønskede at der blev afsat midler på elitebudgettet til maraton i forbindelse med WC og VM. I forhold til TD skal vi tage hensyn til de regnskabsmæssige forhold i forbindelse med hvad vi afsætter til henholdsvis sprint og maraton. BE skal fastlægge nogle principielle retningslinier for deltagerbetaling på vores arrangementer. BE drøftede forskellige modeller for deltagerbetaling, herunder differentiering mellem medlemmer og ikke-medlemmer. De ikke-medlemmer vi har kontakt til accepterer fuldt ud at der er forskel i deltagerpris på f.eks. surftræf. I budgetindstillingerne fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal brugerbetalingen være synliggjort således at bestyrelsen kan forholde sig samlet til brugerbetalingsniveauet. b. Foreløbige erfaringer med arbejdsgrupper PU: Har måtte konstatere at det tager tid at få omvendt omverdenen fra rollen som initiativtager til at være udførende. OT: Det er bedre at vi får gang i nogle få fungerende grupper frem for mange der måske ikke fungerer. VP: Nævner Kano AG som en velfungerende arbejdsgruppe. LL: Er ikke kommet i gang men arbejder på sagen. Arbejdsgrupperne synliggøres via skema på hjemmesiden efterhånden som AGbeskrivelserne klarmeldes til FAJ. BE skal senest d. 19. september 2011 have indsendt specifikke ønsker til AG er for deres område til FAJ. Herefter offentliggøres AG erne og evt. deres kommisorier på hjemmesiden. c. Sponsormålsætninger & metoder (samt historik) Udskydes til næste møde d. Samarbejde med DKV (Tyske forbund) om guidemateriale PU arbejder videre med sagen og undersøger intentioner, muligheder mv. e. Samarbejde med Kan være interessant, men vi afventer ny hjemmeside, ligesom DKF s rolle skal klarlægges. 4. Beslutning a. Fastlæggelse af dato og arrangør DM maraton og DM sprint 2012 DM SPRINT 2012: AUGUST - BAGSVÆRD Side 1 af

2 DM MARATON 2012: SEPTEMBER RINGSTED DM ERGOMETER 2012: 14. JANUAR RØDOVRE DM OCEANRACING (hav-maraton): 18. AUGUST HELSINGØR b. Godkendelse af arbejdsgrupper Se 3B c. Optagelse af nye klubber i. Orø Bådlaug ii. Kajakpolo Bornholm iii. Skarø Kajakklub iv. Solrød Strand Kajakklub Alle fire klubber godkendt og optaget i DKF. Skarø betinget af at de endelige ansøgningsmaterialer indkommer. d. Ansvarsfordeling bestyrelse Se bilag Det blev besluttet at der udarbejdes en oversigt over hvor DKF er repræsenteret og af hvem. e. Udviklingskonsulentopgaver (proces og plan) BE debatterede oplægget og drøftede den generelle opfattelse af konsulenternes opgaver. BE arbejder videre på at komme med en skarpere prioritering og synliggørelse af opgavefordelingen og den ønskede indsats fra konsulentstaben. PS er ansvarlig for sammen med CJ at koordinere og prioriterer i konsulentopgaverne således at det matcher dels de krav som DIF stiller dels er i overensstemmelse med det timetal der er til rådighed. f. Strategi turkano uddannelse BE besluttede at DKF intensiverer etableringen om implementeringen af EPP KANO og arbejder samtidig videre på at præge Søfartsstyrelsens kommende retningslinjer. g. Lobbyarbejde: Ændring fra U23 -> U21 internationalt DKF vil i samarbejde med de andre nordiske lande forsøge at få ændret U23 til U21. JD udfærdiger forslag til skrivelse som OT præsenterer på nordisk plan. 5. Status /orientering formænd. OT bød velkommen til vores to nye medarbejdere, Lisa og Malene. Herudover ønskede formanden alle i DKF tillykke med de flotte internationale resultater med både medaljer og OL-kvalifikation. De nuværende kvalifikationer er 6 nationspladser der som udgangspunkt giver adgang til Mænd K4 1000m K1 200m og Kvinder K1 500m. Det er fortsat muligt for personer som IKKE har deltagelse i kvalifikationen af de 6 nuværende nationspladser at opnå kvalifikationer i maj DKF skal i foråret sammen med DIF/Olympisk Komite udpege hvilke personer som skal tildeles disse nationspladser. Nationspladserne kan også give adgang til at ro distancer som der ikke er kvalificeret til pt. såfremt DIF/DKF vurderer at dette er sportsligt berettiget og ikke påvirke resultatsniveauet af de kvalificerede både. Vi opnåede overordentlig flotte resultater ved UNM som bedste nation, hvilket har høstet anerkendelse blandt de andre lande. a. WC /VM I forbindelse med weekendens DM maraton blev der holdt bestyrelsesmøde med bl.a. deltagelse af de berørte kommuners borgmestre og vores internationale repræsentant og tidligere DKF formand Jørn Cronberg. Hele projektet mødes af stor velvilje og der arbejdes nu intenst på at få etableret de forskellige arbejdsgrupper. Side 2 af

3 OT udsender en samlet orientering snarest. b. Udviklingsudvalg DIF Lotte Büchert er vores nye kontaktperson i DIF s bestyrelse der samtidig udtrykker ønske om et tættere samarbejde. VP blev desværre ikke genvalgt til DIF s Udviklingsudvalg grundet et ønske om netop udvikling og dermed løbende udskiftning af udvalgets medlemmer. c. Rostadion status Herning & Bagsværd Vedr. Bagsværd så er OT indkaldt til et møde hvor COWI skal fremlægge en redegørelse for projektet med at undersøge rostadion potentialer i Danmark. Vedr. Herning så har det været overordentlig svært at finde et mødetidspunkt med formanden for DFfR og DIF s repræsentant for at drøfte synspunkter på projektet. Herning kommune arbejder videre med planerne om et kajakstadion som DKF bakker 100% op om. Nanna Ilmer er genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse. Samtidig har DIF fået en ny repræsentant i bestyrelsen: Kristine Roug DIF s formand Niels Nygaard gør meget ud af at skabe netværksmuligheder specialforbundsformændene imellem. Der etableres erfa-grupper der bl.a. skal søge at fremme Danmarks repræsentation i internationale sammenhæng. Indtil nu har året budt på rigtig god presseomtale, med bl.a. projektet med kajakruter, om udviklingsprojektet og ikke mindst de internationale resultater her senest fra VM hvor både Politiken og DR var til stede. DM havkajak teknik og rul der foregik i Svendborg blev vist i landsdækkende TV. Bestyrelsen vil gerne takke alle der har arrangeret, afholdt eller på anden måde været involveret i vores fælles arrangementer. Fra DKF er der et stort tillykke til vores tidligere toproer Anne Lolk der efter et par års omskoling har kvalificeret sig til OL i London i roning. 6. Status /orientering sekr. a. Arbejdsplan efterår 2011 Arbejdsplanen blev justeret i forhold til fristerne i forbindelse med Årsmagasinet, DIF og TD. Jf. ændringerne i aftalen med DIF udarbejdes der fremover et personalebudget. Deadline for materiale til Årsmagasinet er d. 5. december. Årsmagasinet vil sammen med det første nummer af Magasinet Kano & Kajak blive udsendt i uge 3. b. Revideret budget 2011 Se bilag c. Samarbejde søfartsstyrelse Der arbejdes hårdt på at præge evt. fremtidige regler og lovgivning på området. d. Øget samarbejde med skoler Vi får rigtig mange henvendelser og forsøger at servicere på bedste vis. Mange skoler indgår EPP-aftaler og der er pt. 44 aktive aftaler. e. Fysiske rammer Vi har lejet os ind hos bowlingforbundet mens mulighederne for at leje andre lokaler samlet i Idrættens Hus undersøges. f. DIF udviklingsprojekt Bevillingen fra DIF kom i hus den 7. juni. Vi havde heldigvis et grundigt forarbejde og Malene kunne tiltræde allerede 2. august. Malene kommet rigtig godt fra start og der er allerede nye klubber på vej ind. Der er lagt planer for en intensivering på forskellige områder i hele landet. Side 3 af

4 g. Ny ansættelser Lisa Weidich er ansat som deltids sekretær primært med henblik på at aflaste direktøren, ikke mindst i forbindelse med WC og VM. Malene Hjorth er ansat som konsulent i forbindelse med Udviklingsprojektet i DIF. h. Lederkursus BE medlemmer PS og TA er tilmeldt. i. Mål & politik katalog Kataloget skal arbejdes igennem og tilpasses den nye struktur, således at det ligger klar til Årsmødet i j. Appeludvalgs afgørelse sag Sagen er nu afsluttet med appeludvalgets kendelse. k. Hjemmeside Der laves en kravspecifikation og en køreplan for udvikling af en ny hjemmeside der forventes klar til sæsonen Bestyrelsen opfordres kraftigt til at benytte Google i deres arbejde for DKF. SEK hjælper gerne. 7. Status /orientering bestyrelse a. KFM (Klub, facilitet & miljø) Rundt omkring opleves det at havne og marinaer laver lokale kajakforbud. For at sådanne regler kan være gældende, skal de være godkendt i Kystdirektoratet. TLA arbejder videre på at oplyse klubber og marinaer om hvilke krav der er til lovlige forbud og på at reducere mængden af sådanne forbud. b. UA (Udvikling og Aktivitet) Generelt ser det godt ud på området. Der er god aktivitet. WW Viborg har snart næste møde hvor PU følger udviklingen. Arbejdet i Havkajaksamrådet fungerer rigtig godt. PU deltager i EPP-møde i Leipzig i slutningen af måneden. Lisa gør et rigtig stort arbejde med omskrivningen/tilpasningen/oversættelsen af EPP. Det er længe siden der har været så stor aktivitet på området. Det ser ud til at udskrivningen af EPP-licenser kommer til at lande på nogenlunde samme niveau som sidste år. PU har haft et rigtig godt møde med Malene. Ikke mindst projektet omkring 60+ tegner spændende. c. MK (Motion og Konkurrence) Der er et godt aktivitetsniveau. Det er besluttet at vi på trods af fravær af de andre nordiske lande, deltager med et U16 udviklingslandshold til TdG under ledelse af Finn Pape. Projektet i Kronjylland når ikke målet. Projektet i tre-kantsområdet er gået godt. Der er kommet mange unge roere til og der har været en øget stævnedeltagelse. Projektet fortsættes i Projektet omkring Ringsted, Køge og Næstved opstartes nu og fortsættes ligeledes i Det har været gode DM er over hele linjen. Tak til arrangørerne. LL er i fuld gang med at forberede Terminslisten og må erkende at vi ikke når alle de planlagte aktiviteter i år. Det undersøges om der er basis for afholdelse af 1-2 holdlederkurser hen over Side 4 af

5 vinteren. d. LE (Landshold og Elite) Henviser til formanden orientering om OL og VM René og Henriette har netop deltaget ved for-ol i London hvor René opnåede bronze, mens Henriette blev nr. 4. Vi har deltaget med et meget ungt hold ved junior EM og VM med deraf følgende begrænsede succes. Der udtrykkes stor tilfredshed med hele landsholdsstaben! 8. Økonomi a. Balance 2011 Regnskabet ser fornuftigt ud. Der er en hel del aktiviteter der endnu ikke er afregnet grundet den sene afholdelse. 9. Eventuelt På grund af et underforbrug på nogle forskellige områder har BE besluttet at DKF helt ekstraordinært yder et ekstra tilskud til de tre roere der skal deltage ved VM i Singapore senere på året. Tilskuddet udgør kr pr roer ud over de kr der allerede er afsat til dækning af fælles omkostningerne for maraton landshold. Side 5 af

6 Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret SEP 2011) Formand: DKF s bestyrelse DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Presse Blad Int. arrangementer Herning Rostadion Handicapidræt Næstformand: Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder I/S Bagsværd sø Kano samråd DGI samarbejde Friluftsrådets Mølleå gruppe 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Fastholdelse af strategi Udviklingskonsulenter Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold: Team Danmark Elitecenter Kraftcentre Sponsor / marketing Kajakpololandshold Sprint landshold Maraton landshold Bestyrelsesmedlem Udvikling & Aktivitet: Uddannelse instruktør, træner, EPP Havkajakarbejdsgruppe Aktivitetspulje Havkajaksamrådet Hjemmeside Senioridræt 60+ Kajakpoloudvikling White Water Viborg Bestyrelsesmedlem Klub, Facilitet & Miljø: Miljønetværk Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Aktivitetspulje Havneudvikling / Nye klubber /Kbh. Havn DIF udviklingsprojekt Bestyrelsesmedlem Motion & Konkurrence: DM arrangementer (Sprint, Maraton, Ergometer, Turbåd) Stævneudvikling Officialsgruppe Vejle Idrætshøjskole Aktivitetspulje Stige Ø Kajakpolo turnering / dommer / jury Sea Challenge Fyn Side 6 af

7 DKF officielle repræsentanter (opdateret SEP 2011) DIF Repræsentantskab Ole Tikjøb Medlem Herning Rostadion Ole Tikjøb Medlem I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Ole Tikjøb Medlem Vejle Idrætshøjskole Repræsentantskab Lau Larsen Medlem Stige Ø Lau Larsen Medlem Sea Challenge Fyn Bestyrelse Lau Larsen Medlem Havkajak Samrådet Peter Unold Medlem White Water Viborg Peter Unold Medlem Friluftsrådet bestyrelse Nanna Ilmer Medlem Friluftsrådets Mølleå gruppe Vibeke Preisler Medlem Kano Samråd Vibeke Preisler Medlem Søsporten Sikkerhedsråd Christian Jacobsen Medlem Euro Paddle Pass Core group Christian Jacobsen Formand Euro Paddle Pass Core group Rune Mortensen Sekretær ICF Bestyrelse Jørn Cronberg Medlem ICF Maraton Racing Committee Jørn Cronberg Formand Friluftsrådet arbejdsgruppe for primitive overnatningspladser Bjørn Ole Ejlersen Medlem Side 7 af

8 Bestyrelsesnotat Bilag 1A Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3a Form Diskussion Ansvarlig Christian Jacobsen Emne Opgave Budget Prioritering og omlægning Budget 2010 og 2011 er omlagt således at konti nu sorteres i forhold til den nye struktur. Baggrund Indstilling Næste opfølgning Totalerne i den ny fremgår nu af bilaget. Der er udover omlægning af konti også foretaget en principiel ændring således at konsulentlønninger for MAJ RDM DH er samlet under lønninger. Idet den principielle tilknytning til et udvalg er nedlagt. MAJ løn er fortsat knyttet til projekt og FJ til uddannelse. Bestyrelsen diskuterer ud fra de aktuelle fordleinger4 hvorledes udviklingen skal være. Hvilke op og nedprioriteringer, herunder prioritering mellem de forskellige landshold. Bestyrelsen drøfter principper for indtægter på de 4 hovedområder. 12. september fra arbejdsgrupper -> bestyrelsesansvarlig 19. september fra bestyrelsesansvarlig - > PS & CJ 3

9 Dansk Kano og Kajak Forbund Budget 2010 og 2011 i ny opstilling LS1 Beskrivelse budget 2010 budget 2011 INDTÆGTER 1080 LANDSHOLD & ELITE (L & E) kr kr MOTION & KONKURRENCE (M & K) kr kr UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) kr kr Gl. kajakpolo kr kr. 0 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) kr. 0 kr. 0 ANDEN ELITE kr Licenser mm eksterne kr kr Licenser klubber kr kr UDDANNELSE (UDD) kr kr Tilskud biblioteksstyrrelsen kr kr Sponsorindtægter kr kr Klubkontingenter kr kr tilskud fra Kulturministeriet kr kr Deltagerbetaling årsmøde kr kr Tilskud udviklingskonsulenter kr kr Deltagerbetaling DM kr kr Tilskud DIF - bloktilskud kr kr DIF-tilskud udviklingsprojekt kr kr DIF udviklingsprojekt kr Tilskud Team Danmark-satsning kr kr DIF-tilskud internationalt arbejde & kongres kr kr Revisionstilskud kr kr DKF's 80 års jubilæumsfond kr kr Diverse salg kr kr Hensættelser kr INDTÆGTER I ALT kr kr UDGIFTER 2699 LANDSHOLD & ELITE (L & E) kr kr ANDEN ELITE kr kr MOTION & KONKURRENCE (M & K) kr kr UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) kr kr Gl. kajakpolo 3299 UDDANNELSE (UDD) kr kr KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) kr kr FORBUNDSPROJEKTER I ALT kr kr PULJEAKTIVITETER I ALT kr kr PR / MARKETING I ALT kr kr ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT kr kr LØNNINGER I ALT kr kr MØDER I ALT kr kr FINANCIERING I ALT kr kr UDGIFTER I ALT kr kr Balance kr kr

10 Bestyrelsesnotat Bilag 2 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3d Form Diskussion Ansvarlig Peter Unold Emne Opgave Baggrund Samarbejde med DKV (Tyske forbund) om guidemateriale Diskussion DKV har kontaktet PeU med henblik på et samararbejde om guidemateriale. PeU fremlægger muligheder og praktiske konsekvenser. Indstilling Bestyrelsen tager stilling til om der skal arbejdes videre med projektet. Næste opfølgning Ikke afklaret 5

11 Fra: Peter Unold Til: Christian Jacobsen Emne: Fwd: DKV-Flussführer für Skandinavien Dato: 13. august :01:38 Hej Christian Nedenstående t.o. Lad os kort diskutere det i.f.m bestyrelsesmødet. Venlig hilsen Peter -- / / Forwarded message From: Peter Unold Date: 2011/8/13 Subject: Re: DKV-Flussführer für Skandinavien To: Lieber Hermann Ich denke, eine Zusammenarbeit zwischen dem Deutsch und Dänisch Kanu-Verband auf dem Flussführers klingt nach einer interessanten Idee. Die nächste geplante Vorstandsitzung des DKF wird auf dem 5. September, wo ich die Zustimmung vom Rest des Vorstandes wird sich bemühen werden. Dieses Jahr werde ich nicht an der Kanumesse sein aber wahrscheinlich werde ich an der EVP-Core-group Treffen in Leipzig am den 3. Oktober teilnehmen. Ein Skype basiert Telefonkonferenz wäre ebenfalls eine gute Idee sein. Zum Schluss bin ich positiv, dass wir eine Einigung zu erzielen und werden wiederkommen, wenn ich die Unterstützung der Rest des Vorstandes wurde. Herzliche Grüße Peter Unold -- Peter Unold / / Danish Canoe Federation / chairman of committee for recreational canoeing 2011/8/12 > > Hallo Peter, > > > > der Deutsche Kanu-Verband will seinen Flussführer für Skandinavien neu auflegen. Dabei ist mir unser Gespräch im letzten Jahr auf der Messe in Nürnberg wieder eingefallen. > > > > Könntest Du dir bei der Bearbeitung des neuen Flussführers eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen? Ulrich Clausing und ich werden die Kanu-Messe in Nürnberg besuchen. Sofern Du auch einen Besuch in Nürnberg eingeplant hast, sollten wir dort das Thema erörtern. Anderenfalls können 6

12 wir auch gerne telefonieren. Über eine Nachricht von Dir würde ich mich freuen. > > > > Mit freundlichen Grüßen > > > > Hermann > > > > Deutscher Kanu-Verband e.v. > > Hermann Thiebes > > Vizepräsident Freizeitsport > > Wallensteinstr. 8 > > Hamm > > > > Telefon: > > Handy: > > > > > > > Postfach fast voll? Jetzt kostenlos sichern und endlich Platz für tausende Mails haben. > 7

13 Bestyrelsesnotat Bilag 3 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3e Form Diskussion Ansvarlig Vibeke Preisler Emne Opgave Samarbejde med Diskussion tilbyder at der kan laves en funktion på / via DKF hjemmeside som tilbyder en form for online personlig træner. Baggrund DKF medlemmer / brugere vil mod betaling kunne får hjælp til at optimere den daglige træning. DKF vil visuelt stå som udbyderen af ydelsen men handlen vil reelt være mellem kunden og din-form.dk Det bør overvejes om DKF kan komme i en uhensigtsmæssig rolle som mellemmand hvis der fx er problemer med teknik, økonomiske mellemværende o.l. Indstilling Det bør overvejes om ikke det primære hjemmeside projekt skal gennemføres ført. Bestyrelsen tager stilling til om DKF skal indgå i et sådan partnerskab og i givent fald på hvilket tidspunkt. Næste opfølgning 8

14 Fra: Til: Cc: Emne: Vibeke Preisler Christian Jacobsen; Jan Darfelt; Lau larsen Ole Tikjøb; Peter Michael Sørensen; Peter Unold; Tayo Lill Andreasen Vibeke Preisler Tilbud om samarbejde til gavn for vores medlemmer Dato: 27. maj :13:20 Vedhæftede filer: image003.png Hej alle Jeg har lige været til kongres i regi af Idrættens Analyseinstitut, inviteret af DIF. Supergod kongres, jeg har hovedet fyldt med inspiration og ny viden der skal tænkes over. Men jeg har også noget mere med hjem: En af indlægsholderne var Carsten Hejbøl Jensen, der har et internetfirma kaldet Din Form.dk (www.din-form.dk) Ham tog jeg en længere snak med bagefter i pausen. Den ydelse Din-form leverer er personlig coaching/træner. Det er temmelig meget brugt i fitness verdenen, men vi andre kan jo også have glæde af det. Selve konceptet fremgår ret tydeligt af hjemmesiden, så den synes jeg I skal gå ind og kigge på. Tilbuddet til DKF er så at han lægger deres template (tror jeg kan kaldte det) ind på vores hjemmeside og fjerne deres navn, så det ser ud som en ydelse DKF leverer og vupti har vi et tilbud til vores medlemmer om at de kan få en personlig træner til at hjælpe dem i gang med egentlig rotræning i stedet for bare hyggeroning. Man kan også forestille sig at der er nogen der har lyst til at bruge kræfter med et af de store løb herhjemme eller i udlandet men som har brug for hjælp til træningen. Prisen fremgår af hjemmesiden, jeg synes det er ganske billigt, jeg kunne i hvert fald selv sagtens finde på at gøre brug af det. Trænerne formidler vi kontakt til, vi kan pege på nogle vi mener har de rette kvalifikationer, så kan Carsten selv tage en snak med dem om de vil være med, han kræver at man som træner dedikerer sig til opgaven, men de bliver jo også betalt for det, og jeg tror sagtens vi kan finde nogen der både kan og vil. Din-form står for alt det praktiske og økonomiske, det koster ikke DKF andet en ca. 1 times arbejde når det skal lægges ind på vores hjemmeside + til arbejde med at formidle kontakt til trænere. Kendskabet til tilbuddet breder vi ud via hjemmeside og blad. Carsten fortalte mig også at der er mulighed for at bygge videre på systemet, så man kan måske kan bruge det til internetbaseret handicapløb mv. Han fortalte at det komplicerde var det grundlæggende system, men det er jo færdigt og lige til at lægge ind på vores hjemmeside. Han vil meget gerne komme og fortælle os mere om det ved et bestyrelsesmøde, eller vi kan nedsætte en lille ad hoc gruppe med Peter, Peter og Christian der kan stille ham alle de frække spørgsmål, der går hen over hovedet på os andre. Afledt af bl.a. min snak med Carsten fik jeg også den tanke at vi kunne køre en serie i bladet, hvor vi fortæller om forskellige løb både i Danmark og i udlandet. Det kunne være en blanding af interview med arrangører og tidligere deltagere kombineret med en faktaboks. Faktaboksinformationerne lægger vi så også på hjemmesiden, så man kan gå ind og bladre lidt i dem hvis man har mod og lyst til nogle nye udfordringer fx fordi ens personlige træner har rykket grænserne for hvad man tror man kan. Endelig kan vi jo lægge en mulighed for kørselsdating på forum og eller facebook hvor vi opfordrer folk til at køre sammen til løb, fx: Jeg bor i Kolding og skal deltage i kronborgløbet. Jeg har plads til en kajak og 2 passagerer i min bil. Er der nogen der vil med? Forummet blive i 9

15 mindre omfang brugt til det, men vi kunne da godt opfordre til at man gør meget mere af den slags. Det kunne jo være der sad en i Odense der også gerne ville deltage i kronborgløbet men som manglede kørelejlighed. Med venlig hilsen Vibeke Preisler Sagscenter Erhverv Kontoret for Moms og LSR sager Østbanegade 123, 2100 København Ø Telefon: (+45)

16 Bestyrelsesnotat Bilag 4 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4b Form Beslutning Ansvarlig Alle Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Godkendelse af arbejdsgrupper Oplæg til arbejdsgrupper skal godkendes. Foreløbigt er fremlagt forslag fra KFM. Jf den nye vedtægter kan arbejdsgrupper godkendes i bestyrelse på møder eller pr mail. Der er ikke taget stilling til oplæg fra TLA pr mail. Arbejdsområdet godkendes principielt. TLA overvejer på hvilken måde der kan prioriteres og kombineres således at der maksimalt oprettes 3-4 arbejdsgrupper på KFM området. Snarest pr mail. 11

17 Klub, Facilitet & Miljø Tayo Lill Andreasen, DKF bestyrelsen 2011/12 Oversigt over Forslag til Arbejdsgrupper Dette er en oversigt over KFM AG i tilknytning til Klub, Facilitet & Miljø. Hver enkelt KFM AG er eller er ved at blive beskrevet i KFM AG kommissorium de grå er ikke beskrevet endnu. Hver enkelt foreligger i en kommissorium skabelon. 1. KFM AG Strategi, klub og facilitet (overordnet) 2. KFM AG Strategi Miljø (overordnet) 3. KFM AG Kommunikation o Klubkontakt og dialog o Vidensportal facilitering til og fra klubber/medlemmer 4. KFM AG Branding o Gule Veste med logo til begynder instruktion, konkurrence sjov og leg. 5. KFM AG Klubudvikling 6. KFM AG Klubopstart: First Aid Kit 7. KFM AG Klubbesøg skal (DIF), kan og bør o Casebeskrivelser (konsulent ønske) o Afklaring af skal, bør og kan opgaver i forhold til klubbesøg- ressourcer, økon og tid (DIF betalte). og udbytte. AG tiltag og resultater. Vækst. Udbytte og outcome af klubbesøg. 8. KFM AG DKF ambassadører o Klubopstart og foredragsholdere o Klubudvikling o Aktiviteter og uddannelse (samarbejde med PeU) 9. KFM AG havneudvikling o What to do o How to do o Get it done 10. KFM AG medlemsregistrering, administration, regnskab mv. 11. KFM AG Ture og udstyr 12. KFM AG Kommercialisering 13. KFM AG sponsorering og fundraising o Lokal sponsor gaver til arrangementer o Lokal aftale med kajakforhandlere om rabatordning o Sponsoraftale med firma om kajak med firma logo 12

18 o o Trygfonden til redningsveste Fundraisers.dk købsaftaler tilmelding. 13

19 DKF Klub, Facilitet og Miljø Tayo Lill Andreasen, DKF bestyrelsen Søstjernen Klubopstart Klubudvikling Havneprojekter Portal Miljø DKF/DIF projekt DKF Klub, Facilitet og Miljø. Meld dig til et af hovedtemaerne og/eller til konkrete AG opgaver. Med venlig hilsen Tayo Lill Andreasen, DKF Bestyrelsesmedlem for mobil Se DKF s Arbejdsgruppehåndbog. DKF Klub, Facilitet og Miljø er en ny post i DKF, som i sig selv skal udvikles. Herunder er der indtil videre 6 sammenhængende hovedtemaer, som vist i Søstjernen ovenfor. For at understøtte denne udvikling er der behov for sparring med klubber og etablering af flere arbejdsgrupper (AG) både til ideudvikling og til konkrete opgaver. Arbejdsformen vil foregå via elektroniske medier og ganske få faceto-face møder. Jeg håber, du vil bidrage med din viden og erfaringer, ikke nødvendigvis til det hele, men gerne til det, du har at byde ind med. 14

20 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT DKF KFM Strategiarbejdsgruppe RELEVANTE FOTOS INDSÆTTES KFM AG KLUBUDVIKLING STRATEGI Rammer Kommissorium Mål Midler KFM AG KLUBUDVIKLING STRATEGI skal arbejde for og varetager DKF s medlemsinteresser. AG strategi gruppens opgave er, at være sparring med ideer og input til strategi og til implementering af konkrete AG er og tiltag. AG er bidrager med vidensdeling Prioritering af indsatsområder om muligt på kort og på langt sigt. Det skal afklares hvad der er sekretariatets driftsmæssige opgaver, nyansatte konsulent rolle, ansvar og opgaver og hvad der er AG ens udviklingsopgaver. Sikre DKF interesser varetages. Fremme klubudvikling til åbne moderne klubber baseret på frivillighed og på principper om ordentlighed, hjælpsomhed og mangfoldighed. Best og next praksis- de gode historier / skrækhistorierne. Artikler. Det strategiske fremadrettede bestyrelsesarbejde klubdrift og klubudvikling. Workshops for bestyrelser og medlemmer. Hej Christian Efter weekendens inspirerende instruktørtræf her i Kerteminde er jeg kommet på den ide, at der er brug for noget mere fokus på de problemer, der opstår i nogle klubberne med konflikter, uforsonlighed og "fundamentalisme". Jeg hørte, at i Flensborg har de i mange år haft hård kamp mellem roere og kajakroere, hvor de ene part ikke ville anerkende den anden osv. Jeg hørte, at Vejle kajakklub er kendt for ikke at kunne samarbejde mellem roere og kajakroere. Jeg hører om klubber, der har en gammel garde af sure gamle mænd, der ikke ror ret meget mere, men som er en plage for de øvrige i klubben. Jeg hører om små drikkeklubber i roklubbers klublokaler, som forhindrer fornuftigt ungdomsarbejde. Jeg ved jo også at Michael Jakobsen har overtaget en gammel, dyb og rigtig ubehagelig konflikt i Odense Kajakklub. Jeg har selv haft en lettere "psykopatisk" person med i bestyrelsen, der så det hele alene ud fra egen navle. Og sådan hører jeg 15

21 mange historier om, at en god og rigtig tanke og de bedste idealer udvikler sig til intolerance og konflikter i lommer af medlemsflokken og bringes fra dagliglivet i klubhuset og ind på generalforsamlingen og gør livet rigtig surt for formand og bestyrelse. Jeg mener, at der er brug for fokus på området - hvordan forebygger man, hvordan undgår man, hvad gør man når det kommer, hvordan kan vi støtte hinanden som formænd og bestyrelse. Hvordan kan DKF/DIF støtte og hjælpe. Vi har brug for artikler i vores blad, for workshops på årsmødet og for møder rundt i landet om det her, hvor formænd og bestyrelsesmedlemmer kan diskutere disse ting. Vi har ikke problemer i Kerteminde, men jeg arbejder konstant med at holde åbenhed, ordentlighed, hjælpsomhed i højsædet osv. og indtil nu er det lykkedes, men man er som klubformand meget udsat, hvis der er nogen, der starter bagtalelse, bagvaskelse og negativ snak i krogene. Venlig hilsen Gorm Rønved Larsen Formand for Kerteminde Kajakklub Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub, facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Gorm Rønved Larsen (ikke bekræftet) Tlf.: Adr: Kerteminde Kajakklub 16

22 Blog / beslutninger / informationer Dato Maj 2011 Tekst Opstart på AG for området: KFM AG Miljø. AG deltagere er kontaktet og har givet positivt tilsagn om deltagelse i AG er. AG udspecificeres og konkretiseres i forlængelse af AG strategi sparring. 17

23 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT DKF KFM Strategiarbejdsgruppe RELEVANTE FOTOS INDSÆTTES KFM AG MILJØ STRATEGI Rammer Kommissorium Mål Midler KFM AG MILJØ STRATEGI skal arbejde for DKF miljø og adgang til naturen interesser. AG strategi gruppens opgave er, at være sparring med ideer og input til strategi og til implementering af konkrete AG er og tiltag. AG er repræsenteret i Friluftsrådet og bidrager med vidensdeling og varetager DKF s interesser. Udarbejdes en oversigt over afsluttede og verserende sager. Prioritering af indsatsområder om muligt på kort og på langt sigt. Varetager høringssager. Miljøseminar. Andet? Det skal afklares hvad der er sekretariatets driftsmæssige opgaver og hvad der er AG ens udviklingsopgaver. Sikre DKF interesser varetages. Fremme kano og kajakroning på søer og åer nationalt under hensyntagen til natur og miljø. Kontakt til relevante klubber ang. miljø og adgang til natur. Interesse varetagelse. Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub, facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer 18

24 Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Maj 2011 Tekst Opstart på AG for området: KFM AG Miljø. AG deltagere er kontaktet og har givet positivt tilsagn om deltagelse i AG er. AG udspecificeres og konkretiseres i forlængelse af AG strategi sparring. 19

25 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Kommunikation Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler Udvikle strategi for kommunikation og dialog med klubber og medlemmer og andre aktører. Afdække eksterne og interne interessenter mhp. en styrket kommunikation og dialog med klubber og medlemmer. Afdække elektroniske kommunikationsmidler og udvælge best practice. Opstille budget for mulige og sammenlignelige løsninger. Styrke kommunikation og dialog mellem DKF, klubber og medlemmer samt potentielt nye roere. Samle aktuel bedste viden om Dansk og udenlandsk kano og kajak. Formidle aktuel bedste viden til brug i praksis. Støtte klubber og kajakentusiaster i at vælge effektive og fagligt velfunderede løsninger til klubopstart og klubudvikling og aktiviteter. Formilde baggrundsviden og behov for udvikling af såvel sociale aktiviteter som motions og træningsaktiviteter. Vidensportal og andre elektroniske og sociale medier: fx Iphone, ipod, ipad App Opgaver: udvikle ny struktur for vidensportal. Research på andre portaler om kano og kajak. Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen 20

26 (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst Udarbejdet udkast til AG for Kommunikation 21

27 22

28 KFM AG Branding Rammer OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Udvikle strategi for branding. Afdække klubber og medlemmers praksis og behov. Omsætte praksis i konkrete branding produkter / tiltag med DKF og klublogo. Afdække klubbernes klubbranding, annoncering og rekruttering. Opstille budget for mulige og sammenlignelige løsninger. Styrke sammenhæng og dialog mellem DKF, klubber og medlemmer. Midler Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 23

29 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst Udarbejdet udkast til AG for Branding 24

30 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Klubopstart First-Aid-Kit Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler First Aid Kit Klubuopstart Udvikle et koncept / ramme for klubopstart, med fokus på organisatorisk grundlag og kano-kajak aktiviteter. Skabe et grundlag for den enkelte klub til at starte klub: Kommune henvendelse procesbeskrivelse eksempler. Formalia: stiftende generalforsamling, annoncering mv. Basis org: Medlemsregistrering, budget og regnskab, bestyrelse, arbejdsgrupper, IT teknisk løsninger mv Opstarts aktiviteter: EPP, begynderinstruktion, DKF arr. mv. Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 25

31 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 26

32 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Klubudvikling First-Aid-Kit Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium First Aid Kit Klubudvikling Udvikle et koncept / ramme for klubudvikling, med fokus på at kunne afdække og beskrive klubben, som den er, hvor vil vi gerne være og hvordan kommer vi derhen? Mål Skabe et grundlag for den enkelte klub at udvikle sig i retning af målsætning om rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Midler Afdække, beskrive en klub, som den ser ud lige nu: antal medlemmer, sammensætning køn alder mv, organisatorisk, årshjul, deltagelse i DKF arr. Hvor vi vi hen? Skabelon for projektbeskrivelse, skabelon for strategiudvikling, samt eksempler på best og next practise Ta pulsen på din klub! Skabelon for interview undersøgelse. Skabelon for evaluering af instruktionsforløb. Finde lette IT tekniske løsninger til at håndtere interviews (findes på nettet gratis-tjekkes). Afdække diverse organisatoriske systemer til håndtering af basis klub info f.eks.: o Km pc o Medlemsregistrering o Økonomisystemer Andet? Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer 27

33 Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 28

34 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Havneudvikling Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler DH Proaktiv i forhold til havneudvidelser, havneomlægninger mhp. Kano og kajak faciliteter. Sikre gode roforhold og klubfaciliteter for eksisterende og nye klubber. Afdække kommunale forhold hvor er der noget i gang rundt i landet? Kontakt til klubber og ambassadører. Støtte igangsætter initiativer til at få indflydelse på dispositions planer, deltage i høringer skabe positiv kontakt til kommune mv. Havneomdannelser Vejledning til klubberne Udarbejde håndbog i manøvrering i det politiske system (Teknik & Miljøforvaltningerne) samt Fritids og kulturforvaltninger Dialog med kommunerne Facilitator på samarbejde mellem forskellige vandsportsklubber Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 29

35 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 30

36 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Ambassadører for DKF Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Oprette et korps af DKF ambassadører og foredragsholdere om DKF (DIF) og om klubopstart og klubudvikling. Mål Midler Klubudvikling og klubopstart Aktiviteter og uddannelse (samarbejde med PeU) Registrere og ajourføre et korps af DKF ambassadører let teknisk løsning til at håndtere det. Udarbejde materiale min. viden om DKF / (DIF) til brug for ambassadører og undervisere m.fl. Til inspiration Fra Maxim hjemmeside maxim ændret til DKF Om ambassadør-programmet DKF ambassadørprogram er et attraktivt tiltag overfor instruktører og trænere, der beskæftiger sig målrettet med træning. Hensigten med programmet er at samle et netværk af ambassadører, som vi vil engagere i DKFs fremtidige tiltag med det formål at udbrede kendskabet og brugen af DKF. Hvad betyder det for dig at blive ambassadør? Det første år modtager ambassadøren gratis produkter for kr i vejledende udsalgspriser. De efterfølgende år modtager ambassadøren gratis produkter for kr i vejledende udsalgspriser. Jævnligt vil vi kontakte ambassadørerne med information om produkter, begivenheder, tilbud om at deltage i produktudvikling, events etc. Vi vil ligeledes tilsende smagsprøver på produktnyheder m.m. Hvilke krav stiller vi til vores ambassadører? Som DKF amabasadør skal man være aktiv sportsudøver med en omfattende viden indenfor såvel træning som kost. Man skal have en bred kontaktflade i det sportsmiljø, man befinder sig i og forstå at kommunikere sit budskab på en pålidelig og professionel facon. Formålet er at hjælpe andre opnå bedre resultater med deres træning ved hjælp af DKF produkter. Som DKF ambassadør skal man stille sin arbejdskraft til rådighed 2x3 timer årligt for DKF. Dette vil hovedsageligt dreje sig om sampling af DKF produkter (uddeling af smagsprøver) i udvalgte fitnesscentre. Opfylder man ikke dette krav, vil man automatisk blive opsagt som ambassadør. Ligeledes forventer vi en høj grad af personligt initiativ, hvor ambassadøren uopfordret kontakter DKF med forslag/ideer til eksponering af DKF produkter. DKF støtter altid gerne op med produkter, marketingmateriale etc. hvis dette er muligt og relevant. 31

37 Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde 32

38 Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 33

39 Bestyrelsesnotat Bilag 5 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4d Form Beslutning Ansvarlig Christian Jacobsen / Ole Tikøb Emne Opgave Baggrund Ansvarsfordeling bestyrelse Beslutning Udover de fastlagte opgaver i vedtægterne er en række opgaver fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Denne fordeling revideres løbende. Bestyrelsen drøfter den foreslåede arbejdsfordeling og godkender et evt revideret oplæg. Indstilling Næste opfølgning Der bør være fokus på at opgaverne har forskellige belastningsgrad og at der også er forskel på hvor stor bistand der er fra sekretariatet på de enkelte områder. Løbende. 34

40 Oplæg til ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret aug 2011) Formand: DKF s bestyrelse DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Presse Blad Int. arrangementer Herning Rostadion Udviklingskonsulenter Handicapidræt Næstformand: Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder I/S Bagsværd sø Kano samråd DGI - samarbejde Bestyrelsesmedlem Klub, Facilitet & Miljø: Miljønetværk Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Aktivitetspulje Havneudvikling / Nye klubber /Kbh. Havn Bestyrelsesmedlem Motion & Konkurrence: DM arrangementer (Sprint, Maraton, Ergometer, Turbåd) Stævneudvikling Officialsgruppe Vejle Idrætshøjskole Aktivitetspulje Stige Ø Kajakpolo turnering 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Fastholdelse af strategi Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold: Team Danmark Elitecenter Kraftcentre Sponsor / marketing Kajakpololandshold Sprint landshold Maraton landshold Bestyrelsesmedlem Udvikling & Aktivitet: Uddannelse instruktør, træner, EPP Havkajakarbejdsgruppe Aktivitetspulje Havkajaksamrådet Hjemmeside Senioridræt 60+ Kajakpoloudvikling 35

41 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Økonomiske konsekvenser 5. september e Beslutning Christian Jacobsen Bilag 6 Udviklingskonsulentopgaver (proces og plan) Ansvaret for koordineringen af konsulentopgaver skal aftales. Arbejdsproces skal aftales Evaluering skal gennemføres Der aftales opgaver for konsulenterne i 2 årige periodder en nyd periode starter januar 2012 DIF har ændret på procedure og form således at kun 20% af arbejdstiden disponeres i fællesskab men det forventes så at være tæt sammenhængende med DIF politiske mål. Ansvaret placeres hos 1 bestyrelsesmedlem som koordinere og medvirker til at prioriterer input fra samtliges af bestyrelsens medlemmer. Ingen såfremt aftalen gennemføres 36

42 37

43 38

44 Bestyrelsesnotat Bilag 7 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4f OBS bilaget eftersendes Form Beslutning Ansvarlig Vibeke Preisler Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Strategi for turkano uddannelse Beslutning DKF arbejde med at forberede sig til EPP turkano har i sammenfaldet med den megen fokus på turkano området efter Præstø ulykken givet meget turbulens. Dette har affødt et behov for en klar strategi således at vi dels kan informere partnere og interessenter og dels har en rettesnor til det interne arbejde.?? 39

45 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. 5. september 2011 Bilag 8 Dagsordens punkt 6 Form Orientering Ansvarlig Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Status/orientering fra sekretariatet Ingen Daglig drift af sekretariatet Orientering tages til efterretning Ingen 40

46 Status /orientering sekretariatet. Christian Jacobsen 15. august Arbejdsplan efterår 2011 Arbejdsplanen blev sendt ud medio juli. Den beskriver hvilke deadlines og delmål der er for at vores 3 store, gensidigt afhængige, opgaver i efteråret kan færdiggøres. Budget 2012 (inkl. TD budget og ansøgning) Samarbejdsaftale (opgavebeskrivelse). DIF udviklingskonsulenter (inkl. evaluering ) Årsmagasin (sæson og terminsplan) 2012 Vi er pga. eksterne deadlines ret tæt bundet af denne arbejdsplan Revideret budget 2011 Er udsendt i juni og afspejler alene implementeringen af Udviklingsprojektet. Der er nu et mindre budgetteret overskud på kr , men det matcher det i foråret aftalte. Sekretær stillingen er ikke indarbejdet, den financierers i 2011 af VM/WC budget og løntilskud. Samarbejde søfartsstyrelse Der er en relativ god dialog med SFS. De er dog noget enerådige og det tager tid at forandre beslutninger. Det, af SFD, udsendte notat er dog brugbart for DKF og sikre at vores systemer nu er i brug i myndighedsregi. Øget samarbejde med skoler Vi har haft dialog med efterskoleforeningen den er aftaget lidt men et løst samarbejde er aftalt. Der har været en del vejledning af skoler i forlængelse af SFS s notat og der er på samme baggrund indgået nogle skoleaftaler. Dette arbejde kan fortsættes nu da ferien er forbi. Fysiske rammer Vi har fået 2/3 af bowlings kontor. Det har sammen med omlægning af borde i Elitefløjen sikret at der er arbejdsplads til alle samt en mindre gæsteplads. Gæstepladsen forventes anvendt til en evt. kommende ATK konsulent, når det projekt er udviklet så langt. Vi mangler hyppigt faciliteter til personalemøder, gruppemøder og møder med gæster udefra. Vi har ikke fået svar på vores anmodning til Idrættens Hus om flere m2 41

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges. Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK.-2605 Brøndby Danmark Tlf. +45 43262094 Fax.+45 43262095 dkf@kano - kajak.dk www.kano - kajak.dk Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 27. marts 2011 Sted: Hotel

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

5. Orientering fra administrationen

5. Orientering fra administrationen Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere