Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter Sørensen (PS), Lau Larsen (LL), Nanna Ilmer (NI), Peter Unold (PeU) Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Referent: FJ Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 1. Velkommen OT bød velkommen 2. Godkendelse af dagsorden Pkt. 6A4 tilføjet 3. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger 4. Diskussion A. Oplæg til ny politisk struktur Med udgangspunkt i SWOT analysen lavet i forbindelse med seancen med Hans Vixø, udspillet fra PeU/BBU og fra JD, kom bestyrelsens drøftelser vidt omkring. Den overordnede overskrift på hele struktursnakken var HVORFOR? altså hvad vil vi opnå med en evt. ændring af DKF s struktur? Det blev slutteligt besluttet at der i løbet af august afholdes en værdidag hvor BE forsøger at nå helt ind til benene i debatten; herunder de politiske målsætninger. BE ønskede ikke at tilknytte en ekstern konsulent til processen. Overskrift: HVOR VIL VI HEN? CJ: I tilknytning til hele debatten om værdier, prioriteringer og politikker kan det nævnes at DIF har afsat en pulje der skal være med til at sikre en målrettet udvikling frem mod indførelsen af en ny tipslov. Focusområdet vil i meget stor grad være hvervning af voksne medlemmer. DIF vil kunne vise de gode historier inden for udvikling og vækst. Der er 15 mill. I puljen og sammen med de 10 største forbund er atletik og bordtennis samt DKF med i ordningen. Der er dog endnu intet officielt modtaget fra DIF. Det forventes at DKF s egenfinansieringsandel vil være begrænset. B. Oplæg til ny hjemmeside 1) PeU foreslår at vi skifter til Drupal der er en open source platform med mange store brugere. Der er konkurrence på produktet og dermed også på priserne. Der kan købes billig udvikling i udlandet. Det anslås at driftsudgifterne vil ligge på kr /pa. incl support og uddannelse. For brugeren vil der kun være et og samme log-in til hjemmeside, forum og shop. Layoutet bliver en proces hvor udviklingen sker løbende. Der bliver knyttet forskellige bidragsydere til de forskellige områder af hjemmesiden. I forbindelse med den grafiske del, skal der en professional på opgaven. Herudover forestår der en større opgave med at flytte det eksisterende indhold. C. Rammer for mål & politik katalog 1) De områdeansvarlige skal inden septembermødet fremlægge forslag til fremtidige politikker jf. det hidtidige katalog der med fordel kan benyttes som template. Det samme gør sig gældende for målkataloget. DEADLINE FOR AFLEVERING: ULTIMO AUGUST! Side 1 af

2 D. Prioritering af udviklingskonsulentopgaver 1) PeU: Referaterne fra SEK-møderne er rigtig gode og de giver et godt indblik i hvad der arbejdes med og hvilke opgaver der løses. Ud fra referaterne påpeges det at der de sen este 9 uger har været en manglende indsats på BBU-området grundet opgaver på andre områder. Det er ønskeligt at BBU får 50% af arbejdstiden set i forhold til hvem der betaler lønnen. 2) JD: Udviklingskonsulenternes opgaver bestemmes først og fremmest af DIF-aftalerne, herefter af de prioriteringsbeslutninger der træffes i BE. Hvis disse prioriteringer ikke holder, skal dette drøftes/ændres af BE. 3) PeU: Hvis en konsulent benyttes til instruktøropgaver, bør den derved sparede udgift til en ekstern underviser, tilgå BBU. 4) CJ: Ud over de beskrevne opgaver ligger der rigtig mange overheadfunktioner/opgaver der skal løses hele tiden. Hvis man vælger at køre time/sagsregistrering, skal dette ses over min 2 år for at det kan give et retvisende billede. Her skal man samtidig være opmærksom på en sådan registrering også koster tid. De mange nye små og store opgaver har betydet at projektopgaverne er fordoblet og det er flere gange påpeget at vi har nået det maximale af hvad vi kan magte. Herudover påpeges det fra konsulenterne at de mange små opgaver der lige bliver stukket ud, er overordentlig belastende og samlet set også tidskrævende. 5) OT: BE og udvalgene skal kigge indad hvad gør vi selv og hvad kan vi gøre bedre for at mindske presset på konsulenterne? 5. Beslutning A. Optagelse af nye klubber 1) FK Odsherred Kano og Kajak Klub a) Godkendt B. Repræsentative opgaver 1) Flensborg Roklub a) LL 2) Korsør Roklub a) JD C. Input til DIF s politik katalog 1) Vi afventer udspil fra DIF. 6. Status /orientering FU / sek A. Formand 1) DIF årsmøde Der var ingen større nyheder. Referat fra mødet udsendes når det er modtaget. I forbindelse med at 2011 er Internationalt Frivillighedsår vil der blive afholdt en stor DIF-kongres i februar. Program og indhold følger snarest. 2) Dialogmøde TD/DIF Der har været afholdt dialogmøde med Elite Kurs der er en gruppe af forbund der er utilfredse med TD s støttepolitik. Den helt overordnede konklusion: DIF støtter ikke elite på særlige ordninger DIF støtter via fordelingsnøglen. 3) Internationale opgaver (WC2012 VM2013) OT/CJ har holdt møde med Gladsaxe kommune og den nye SEKD konsulent. Parterne drøfter videre internt og CJ + konsulent bearbejder kontraktforslag fra ICF med Gladsaxe kommune på sidelinien. Vi har fået henvendelser fra forskellige kommercielle bureauer vedr. de Side 2 af

3 to arrangementer primært omkring indkvartering og forplejning. 4) White water: Tange og Viborg OT deltog i møde i Viborg på vegne af PeU. Der blev fremlagt et flot prospekt og initiativtagerne forventer at kunne holde indvielse i PeU: Positivt møde med Gudenaasammenslutningens bestyrelse, som ønsker at samarbejde med andre brugergrupper om udviklingen af området omkring Tange sø. Muligheder for etablering af en fosbane blev diskuteret. Lystfiskersammenslutningen efterspørger i den forbindelse DKF s deltagelse i et høringssvar. NI/PeU koordinerer. CJ: I forbindelse med det kuldsejlede multiarenaprojekt i Taastrup, arbejdes der nu på nogle interessante alternativer for området. OT: Der er intet nyt om hverken Bagsværd eller Herning. B. Sekretariatet 1) Sommer / efterårs arbejdsplan CJ præsenterede den rullende arbejds-/opgaveplan for BE og udvalg. 2) Personale Jf. aftaler om barsel og udvidet ferie vil der være lidt konsulentmangel i juli-september. Der arbejdes på ansættelse af en studentermedhjælper nogle timer om ugen. MAJ venter barn til efteråret men forventer en begrænset barselsperiode. CJ arbejder på en personaleudviklingsdag. Sportschefen gør en rigtig god indsats omkring de mange opgaver og meget arbejde der ligger lige nu. Vi modtager kun positive tilkendegivelser fra omverdenen. 3) DIF udviklingskonsulent aftale Aftalerne er nu godkendt af DIF. 4) Sponsorarbejde Der arbejdes helt aktuelt på nogle emner ud fra Brand Sponsorships tidligere oplæg. Den mundtligt indgåede bus/bilaftale er gået i vasken, grundet medarbejderens jobskifte. Der arbejdes videre med alternativer. 5) Nye klubber Der er pt omk kontakter vedr. optagelse i DKF. Konkret er 2-3 på vej ind den almindelige godkendelsesproceduren kører. 6) Uheld Kerteminde Det i pressen omtalte uheld i Kerteminde med en række håndboldledere endte lykkeligt. Der kan ikke påpeges fejl fra nogens side. DKF støtter involverede personer med efterfølgende krisehjælp via Tryg forsikringen. 7) Medlemstal DIF har uden at lytte til diverse indsigelser besluttet at ændre på proceduren for indberetning af klubbernes medlemstal. Dette vil uden tvivl medføre problemer for både DKF og klubberne. Metode hvormed medlemstallet opgøres ændres og tidspunktet flyttes. 7. Status /orientering udvalg A. BBU Der var ikke supplerende bemærkninger til den udsendte orientering. PeU: BBU udarbejder orienteringerne løbende via GoogleDocs. Arbejdet er derfor meget mere overskueligt og tingene er klar hele tiden. B. ELITE Ved de 3 World Cups hvor vi har deltaget er det blevet til guld, sølv og bronze medaljer, ligesom vi har haft både i stort set alle A-finaler. Det niveau skal vi også gerne holde til EM. Side 3 af

4 Kim Wraae og Emil Stæhr danner par i K2 til EM. Der er afholdt styregruppemøde og der er tillid til det fremtidige arbejde, ligesom TD betragter os som en seriøs samarbejdspartner. TD stiller krav om min. 15. point til VM. Ved en evt. øget støtte fra TD har vi gjort det klart at DKF ikke har mulighed for at skyde yderligere økonomi i landsholdsarbejdet. C. Kap Der er afholdt en flot CSR i samarbejde med Lyngby Kanoklub. Der deltog mere end 400 roere fra 60 klubber. CSR er koordineret med de nordiske lande og vil i 2011 ligge i påsken. Der er afholdt møde med Viborg Kajakklub i forbindelse med afholdelse af DM Marathon. Gruppen er stærk med gode personer. Der er afholdt et kort møde med arrangørerne af DM Sprint. Der vil i år være øget focus på overholdelse af reglerne omkring udslusningsområdet. I forbindelse med DM vil der især blive holdt øje med løbsrækkefølgen af hensyn til en evt. senere optimering. Vedr. ændringen af de eksisterende DIF-mesterskaber, så mangler vi kun en enkelt godkendelse i forhold til de ændringer der blev foretaget på Årsmødet. Fra officialsgruppen deltager Nina ved VM maraton i Spanien og Per eksamineres under VM sprint i Poznan. City Sprint Cup i Århus blev aflyst pga. for få tilmeldte. Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af det fremtidige koncept. KU afholder udviklingsmøder i Jylland d. 24/6 og 19/7. Personen der skal være kontaktperson til BBU omkring divisionssystemet udpeges på mødet i juni. PeU svarer på indlæg på Forum vedr. kvindeløb/dmc. D. Kajakpolo Der er indkøbt to stk. brugte stævneure/resultattavler. Efter at vi er gået væk fra Infosport har der været lidt opstartsproblemer omkring resultatformidlingen. I Herreligaen er der jævnligt problemer med enkeltpersoners accept af dommernes autoritet. Årsagen er primært en snæver kreds af spillere med personlige relationer der samtidig også dømmer holdenes kampe. PU undersøger muligheden for at benytte udenlandske dommere. Der har været problemer omk. udtagelse til landsholdene. Problemstillingen afklares med MvS og landsholdsgruppen. Der har været afholdt stormøde i vest med omk. 30 deltagere. Der var mange helt unge deltagere, hvorfor erfaringerne var begrænset. Der afholdes møde i øst ultimo juni. Der er rigtig gode forhold i Odense efter renoveringen/omlægningen af havneområdet. Der er udgravet en kanal med de rigtige mål, hvor der er plads til op mod 6 ekstra baner, som til sammen med de nuværende 2 baner giver 8 baner med gode forhold for tilskuere og dommere. Det er derfor muligt på sigt at afholde store internationale stævner i Odense havn, som f.eks. Champions league, EM og VM Side 4 af

5 PU forventer fremover at benytte samme fremgangsmåde mht. orientering som BBU. E. Miljø DH er i gang med planlægning af miljøseminar og Naturens dag. Jørn Mathisen er i dialog med Skov og Naturstyrelsen omkring ændring af sejladsreglerne for Arresø, så etablering af en klub der kan blive realistisk. 8. Magasin A. Status og evaluering Der er indtil nu indkommet 178 svar på spørgeskemaundersøgelsen. Ud fra svarene ser det ud til at vi har ramt rigtigt ikke mindst på indhold, stof/områdefordeling, layout og billedvalg. De svar vi har fået giver os nogle gode informationer der kan bruges i forbindelse med annoncesalget, som der for øvrigt nu er en god udvikling på. Grundet det manglende annoncesalg har omkostningerne på de to første numre været større end budgetteret. 9. Økonomi A. Balance Situationen omkring magsinet og på sponsorsiden kan få stor indflydelse på resultatet. 10 Eventuelt Der har været enkelte indsigelser med mod den nye delvist sponserede tøjpakkeordning for landsholdsroerne. De seneste 2 år har vi købt tøj for mere end kr. tøj der ikke er leveret tilbage / er forsvundet. Det forventes at den nye ordning får en større ansvarlighed frem i roerne. DKF har ikke råd til at fortsætte den gamle model. Side 5 af

6 Arbejdsplan sommer 2010.doc Deadline Årsmøde materiale Bestyrelse Udvalg Noter 9. april Referat udkast årsmøde 12. april Deadline materiale til BE møde 19. april Lovudkast 19. april Møde: Evaluering af årsmødet Status på sæsonplaner Driftstatus på aktivitetsudvalg og løbende sager. Skriftlig status op til sæsonstart. 7. juni Deadline materiale til BE møde 14. juni Møde: DKF s politiske struktur Oplæg fra udvalg vdr. politisk struktur Udvalg: Jan Darfelt, Vibeke Preisler, Christian Jacobsen. Den øvrige bestyrelses skal indsende kommentarer og beskrive deres ønsker til en struktur. Temamøde med fokus på færdiggørelse af strukturoplæg. 25. august Deadline materiale til BE møde 1. september Møde: Budget i procent Revision af politikkatalog Udarbejdelse af målkatalog Udarbejde oplæg til politik og mål Budget Her er det, udover almindelig sagsopfølgning, hensigten at der fastlægges nogle procentuelle retningslinier for, hvorledes de enkelte områder prioriteres. Udvalgene skal derfor ikke have budget eller aktivitetsplaner på plads men have gjort sig overordnede overvejelser omkring omfang og ambitionsniveau for området. Afklaring af forhandlingsgrundlag for TD. Strategiarbejdet skal udgøre et væsentligt grundlag i denne beslutning. Politikkatalog skal opdateres men renses for specifikke tidsbegrænsede mål. Målkatalog er en sammenfatning af strategi og tilpassede mål fra de enkelte udvalg og DKF samlet. Senest revideret af CHRISTIAN JACOBSEN den :37:00

7 Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret maj 2009) Formand: Næstformand: DKF s bestyrelse og FU DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Kontaktperson KU, EA Presse Blad Int. arrangementer Herning Rostadion Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder I/S Bagsværd sø Kano samråd via Christian Jacobsen Kontaktperson MU, BBU DGI - samarbejde Uddannelse instruktør og træner Roer kurser og rejser projekt (EPP) Ligestilling 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Kontaktperson PU Fastholdelse af strategi Havneudvikling / Nye klubber /Kbh. Havn Søsportens Sikkerhedsråd Bestyrelsesmedlem Team Danmark / eliteansvarlig Eliteaktiviteter vedrørende landshold Kraftcentre Sponsor / marketing Bestyrelsesmedlem /form. for børne-/ breddeudvalget: Børne-/breddeudvalget Breddekonsulenter Havkajakarbejdsgruppe Aktivitetspulje Havkajaksamrådet Hjemmeside Senioridræt 60+ Bestyrelsesmedlem Miljøudvalget /form. for miljøudvalget: Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Aktivitetspulje Bestyrelsesmedlem /form. Polo udvalg Kajakpoloudvikling, herunder turnering Kajakpololandshold Aktivitetspulje PU konsulent Bestyrelsesmedlem DM arrangementer /form. kaproningsudvalg Stævneudvikling Officialsgruppe

8 Kapkano udvikling Maraton udvikling Vejle Idrætshøjskole Handicapidræt Aktivitetspulje Stige Ø

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

5. Orientering fra administrationen

5. Orientering fra administrationen Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer

Læs mere

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges. Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK.-2605 Brøndby Danmark Tlf. +45 43262094 Fax.+45 43262095 dkf@kano - kajak.dk www.kano - kajak.dk Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 27. marts 2011 Sted: Hotel

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler Den Danske Billard Union Årsmøde 2015 Indehaver af alle 4 DM titler i Pool Kasper har vundet 18 DM titler Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 26. marts.

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Marts 2014 KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 Totalseedning til fremtidige DM. For at undgå diverse diskussioner omkring regional

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere