Gruppe C Møde 1/2011. REFERAT MØDE 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier, 17/8 2011, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe C Møde 1/2011. REFERAT MØDE 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier, 17/8 2011, kl. 10-15"

Transkript

1 REFERAT MØDE 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier, 17/8 2011, kl Deltagere: Gudrun Hansen (GHA), Lars Nondal (LNO), Bertil Dorch (BDO), Tonny Skovgård Jensen (TSJ), Gitte Andersen (GAN), Bjarne Christensen (BCH), Lone Jensen (LJE), Per Steen Hansen (PSH), Anne-Mette Morthorst (AMM), Lars Jørgensen (LJØ), Claus Vesterager Pedersen (CVP), Mikkel Christoffersen (MCH), Anne Sandfær (ASA) Afbud: Mikael Elbæk (MEL) Mødeleder: Claus Vesterager Pedersen Ordstyrer: Mikkel Christoffersen 1. Velkomst og dagsorden (CVP, MCH) Der er fire DEFF-grupper., hvoraf denne handler om forskerservice. Formanden, CVP, har udpeget medlemmer af gruppen i samarbejde med sekretæren. Sekretæren i denne gruppe MCH - er i modsætning til tidligere nu også fuldgyldigt medlem. Det tilstræbes i denne gruppedannelse , at grupperne har øget samarbejde, koordination og kommunikation, hvorfor der afholdes kvartalsvise møder mellem de respektives gruppers formænd og sekretærer og DEFF-sekretariatet. Der har allerede været et indledende formandsmøde. Der er en musketér-ed mellem formændene om at forpligte sig på gruppesamarbejde. Der forestår allerede indledningsvist en koordinationsindsats omkring de tværgående emner i DEFF-stategien, hvoraf OA er den vigtigste. Gruppen skal ganske hurtigt have lavet en handlingsplan og skal have projekter i søen i CVP anbefaler, der satses på færre, men tungere projekter. 2. Præsentationsrunde og forventningsafstemning (alle) UC'erne er nu repræsenterede i denne forskningsorienterede gruppe, og PSH orienterede, at UC'erne har oprustet på forskningssiden og er gået fra 'udvikling' til 'videnscentre' typisk under ledelse af folk på ph.d.-niveau. Der blev bordet rundt endvidere rejst et par problemstillinger: Projekter bør etableres i åbenhed. Bibliotekernes kompetence lag bør/skal synliggøres og forståeliggøres for forskerne. Hvilke produkter har vi på hylderne og hvilke produkter bør vi have/hvad er der brug for? Der skal fokus på at udnytte hinanden på nye og mere effektive måder. 3. Introduktion til DEFF-grupper og arbejdsgange (MCH) - Formalia omkring gruppen Gruppen har kr. p.a. til sig selv fx til konsulentbistand, studentermedhjælp, studierejse m.v. To tredjedele i denne gruppe går til frikøb, så formanden kan lægge arbejde i gruppen. Pengene kan i princippet spares op, men det er viist at gøre DEFFsekretariatet opmærksom på, at det er det, man gør og hvorfor. Gruppen har 2 mio. kr. til projekter i 2011, og disse kan spares op under gyldig hensyntagen til udefrakommende risiko herved. Gruppens midler i 2012 er ikke afgjort endnu. DEFFstyregruppen og -sekretariatet indstiller indtrængende, at grupperne får projekter i søen i Deadline for projektansøgninger er nu fire uger før de kvartalsvise DEFF-

2 styregruppemøder. Det er nu en ufravigelig deadline. Sekretæren skriver projektindstilling, hvorfor han ikke kan deltage i projektforhandlinger. Styregruppen har hernæst mulighed for at stille spørgsmål til typisk formanden, inden der tages beslutning om tilsagn. Projekter på under kr. kan behandles af sekretariatet alene. Rejseafregninger kan sendes til MCH for mødedeltagelse. Institutionen, der lægger hus til gruppemøderne, betaler forplejning. Gruppen beslutter mestendels at bruge Styrelsen som mødested og at tage afstikkere ca. hver tredje gang. 30/9 er der DEFF-dag med DEFF-styregruppen, hvor der skal foreligge i al fald noget, der ligner en handlingsplan. CVP anbefaler, der laves handlingsplan, der holder hele perioden til trods for den stramme deadline. Eventuel projektansøgningers deadline til dette møde er 5. september. Det er vigtigt at påpege, at det er DEFF s intention, at der ikke på noget tidspunkt behandles DEFF-ansøgninger udenom programgrupperne. Der er i øvrigt mulighed for at et par øvrige repræsentanter fra gruppen deltager. Gruppen skal beslutte, hvordan der kommunikeres. Der er blandede erfaringer med wiki'er, mens alene heller ikke er heldigt pga. dokumentversioneringsproblemer. Der er i DEFF's nye webside-software en wiki-funktionalitet, sekretariatet vil kigge nærmere på. Under alle omstændigheder skal grunddokumenter som dagsordener og referater på DEFF's hjemmeside. MCH indstiller, at han laver en liste til diskussioner og en wiki (http://forskergruppen.deff.wikispaces.net) til diverse dokumenter og baggrundslæsning. 4. Orientering (CVP, MCH, alle) - Fast punkt; her inkl. nedarvede projekter MCH fortalte, at Nordbib ender med en international konference om åben, digital forskning i juni Mere på næste møde. KE s forskningsdatagruppe er på trapperne med en rapport om ophavsret til forskningsdata og en rapport om, hvad der er af aktiviteter på dataområdet i de fire medlemslande. Der er workshops om begge rapporter i henholdsvis Bruxelles og Bonn i efteråret. Gruppen har nedarvet to projekter fra den gamle informationsforsyningsgruppe: Forvaltning af forskningsdata; et større projekt om forskningsinstitutionernes datapolitik. 1 Dansk Open Access Netværk; videreførsel af netværket. Ansøgningen er på under kr. og behandles pt. i sekretariatet. Det vurderes, at projektet pga. sin driftskarakter bliver ganske selvkørende. LNO anførte, at det er uklart, hvad rolle gruppen har mht. projekter, og hvad gruppens rolle er i forhold til DEFF-styregruppen, Knowledge Exchange, DEFF Licenser m.v. Den efterfølgende diskussion præciserede, at gruppens rolle i forhold til de andre organisationer er koordinering og videndeling og inspiration, mens gruppens rolle i forhold til projekter er at monitorere fremskridt og afhjælpe eventuelle problemer; dvs. overordnet faglig tovholderi mellem projektet og DEFF-styregruppen. Projekter har altid kontaktpersoner og juridisk/økonomisk ansvarlige institutioner. Gruppen kan ligeledes fx beslutte sig for at kræve styregrupper i projekter og at sætte en egen repræsentant heri. 5. Introduktion til handlingsplan og projekter (CVP) Oprindeligt punkt 6 - Gruppens handlingsplan plus filosofi og koordination med projekter 1

3 CVP vil helst ikke skrive handlingsplanen alene, men CVP og MCH laver et skelet på baggrund af dette møde og forestår indsamling, redigering og færdigskrivning af bidrag fra gruppens medlemmer. Det diskuteres, om handlingsplanen skal struktureres klassisk tematisk eller måske som en stiliseret udgave af forskningsprocessen. Den kunne ligeledes struktureres om valgte forskerservices, man vil satse på. KUBIS har lavet et review over forskerservices nationalt og internationalt 2 og endte med ti kategorier, der ligner listen i CVP s skriv ganske godt (se s. 9 i rapporten). TSJ foreslog, man kunne overveje at inddele efter en stiliseret udgave af en generisk forskningsproces. LNO anførte, at CVP s skriv sammenholdt med KUBIS-rapporten burde kunne give en fornuftig inddeling. Der skal ikke nødvendigvis foreligge en helt færdig handlingsplan til september, men der skal foreligge et skelet i al fald. CVP og MCH udfærdiger en kladde på baggrund af den følgende diskussion om emnerne for gruppen. Der bliver et nyt styregruppe-møde 22/ med deadline for projektansøgninger 25/10. Der er en generel uvilje i gruppen mod at haste projekter igennem. ASA s gruppe (gruppe B: Undervisning og læring) har haft samme problem og skal diskutere, om ikke man kan identificere indsatsområder på kort sigt, der uvægerligt falder inden for gruppens emnekreds jf. DEFF-strategien. Det ville være ønskeligt at have ansøgning(er) til andet Styregruppe-møde pengene kan dog med minimal risiko bringes med over til 2012 og tredje Styregruppe-møde (ca. ultimo februar med deadline primo februar). [Det anbefales d.d. 18/8, at der tilsagnsføres en god bid pr. 25/10, og resten kan gemmes til tredje styregruppemøde i februar 2012 /MCH]. Til første Styregruppemøde kan CVP og MCH tage projekt-ideer med (se nedenfor). Gruppen debatterede sig frem til, at projekter skal anvendes til også at komme tættere på aftagerne, forskerne, og at komme i dialog med dem og inddrage dem, om end begrebet forsker er ganske stort og uafklaret og der er meget stor forskel på dem. Vi er i øjeblikket for langt væk, vi er der i begyndelsen og i enden, men bliver ligeledes ofte set som et appendiks. Der advares mod at teoretisere for meget over forskningsprocesser og i endnu en række afklaringer, der allerede er foretaget. MCH orienterer, at talen i sekretariatet går på, at forholdet til gruppe A typisk kan blive et, hvor gruppe A udarbejder teknologi, mens gruppe C skal få den i brug i forskerverdenen. 6. Gruppens område & DEFF-strategien (CVP, alle) Oprindeligt punkt 5 - Hoveddiskussionen Open Access: LN: Ministeren siger ingenting om OA, og der er snart folketingsvalg. Vi behøver ikke bruge tid på det i ASA var uenig: Der sker ikke noget på ministerfronten, men der er et klart mandat i OA-udvalgsrapporten og klare indsatser. I KE's OA-udvalg sker der ligeledes ting og sager. Kan vi skabe nogle platforme, hvor der kan OApubliceres? Der er kommet en henvendelse fra videnskab.dk, om vi kan lave noget sammen for fx de tidsskrifter, der ikke har økonomi. Det har et OA-perspektiv, men det er uklart, om der er en rolle for denne gruppe. PSH oplever, at folk gerne vil publicere OA, men mangler et sted. BDO anførte, at punkterne som skrevet måske opleves overgribende for institutionerne. KUBIS kan ikke gøre så meget pga. KU s politik for indeværende, men kan dog facilitere. CVP påpegede, at hvis ikke institutionerne ikke vil følge OA-udvalget, er de fri til det, men DEFF-strategien giver 2

4 denne gruppe et klart mandat. BDO understregede rettigheds-spørgsmålet som væsentligt. GAN foreslog perspektivet hvad kan du, når du har publiceret der, hvor det forventes? Hvad er rent praktisk muligt? Forskerne vil jo sådan set bare gerne have lov at aflevere deres publikationer på biblioteket. LNO spurgte ind til ideen om DEFF som videnscenter, og LJE understregede problemer i denne tilgang. ASA påpegede, at DEFF ikke skal forstås som sekretariatet, men hele DEFF. BDO angav problemer i samfundsvidenskaberne med pre-prints som et muligt indsatsområde. CVP angav problemstillingen hvordan kan vi optimere vores arkiver?' Hvordan gør vi det. Er det en fælles indsats eller lokal? Infrastruktur er gruppe A, men C skal få den brugt. GAN foreslog at kigge på fælles procedurer mellem fx DTIC og KU. Der er tydeligvis en masse dobbeltarbejde rundt omkring. BDO nævnte samarbejde med BMC som en mulighed. MCH indskød omkring Den Danske Forskningsdatabase, at den som andre FI-ting ikke er i vores hænder. GAN foreslog integration med PURE som et område, mens LNO foreslog igen at kigge på Sherpa/Romeo og emnebaserede repositories frem for institutionelle ditto. Ligeledes er der klar berøringsflade til VRE'er her; fx Druid inden for økonomi. BDO foreslog at se på tæt samarbejde med forskere om at lave emnebaserede repositories, hvor der ikke er nogen, fx nye, typisk tværfaglige områder. Man kunne ligeledes forestille sig fx overlay journals. En anden mulighed er projekter med samkøring mellem PURE og OJS. Informationskompetence (IK) LNO er ikke fan af begrebet IK. Man skal tage fat i den konkrete faglighed. MCH nævnte et kommende notat om en brugerundersøgelse på IVA, der viste et de facto behov herunder hjælp til at finde rundt i digitale services, men at det næppe skal komme fra biblioteket. BDO nævnte et stort internationalt studie med 3000 udsendte spørgeskemaer. Studiet peger på, at mange ph.d. studerende både ønsker og har brug for bedre informationskompetencer. 3 LJE indvender, at det erfaringsmæssigt ikke skal handle om generel informationssøgning, men om avancerede metoder til informationssøgning og -håndtering, f.eks. citations- og referencesøgning, citationspraksis og referencehåndtering. Forskerne mener selvfølgelig, de har styr på søgning. PSH anførte, at man selvfølgelig ikke skal sælge konceptet som til de studerende, men det skal ind. Man kan dog ikke gøre noget generelt. Til gengæld kan andre services komme ind, hvis man får forskernes øre. BDO påpegede, at vi også skal bruge lejligheden til selv at lære; hvor er problemerne? Hvad er egentlig videnskabelig information? Det er essentielt med feedback her. GHA fortalte, at man på AUB havde fået foden inden for på forskerskolerne, og at perspektivet 'hvordan performer du bedst' giver kontakt og interesse og dialog. Citations-impact er ligeledes en god teaser. LNO: Hvad med en publishing plan ligesom en data plan jf. datapolitikprojektet? BDO har et konkret projektforslag: En platform. Der er tegn på private penge til 50% finansiering. Det er et forstudie til, hvordan en platform kunne tænkes at se ud. Målgruppen er ph.d.-studerende, og der vil være elementer af bl.a. gamification. BDO sender yderligere info, så CVP og MCH har noget til Styregruppemødet ultimo september. Virtual Research Environments (VRE) LNO: Vi halter efter de andre KE-lande på VRE-området. JISC har konstrueret en knowledge base. 4 BDO: KUBIS har fået KUM-penge til at kigge på virtual observatories. Det endte med, at KUBIS gerne ville gå mere systematisk til værks, og man fik penge fra Det Fri Forskningsråd, Kultur og Kommunikation til at udvikle nye metoder til forskningskommunikation og -formidling. KUBIS har efterfølgende lavet en kravspecifikation til et sådan system inden for space science. 5 LNO: Man kan også lave

5 mindre profilerede projekter. Der er diskussion i VRE-gruppen i KE, om fem forskere kan gå sammen og lave et VRE. Så mangler man ikke en stort formidlingsdel. BDO mente det lød mere som et Virtual Knowledge Center (VKC). LNO: Vi kan måske lave noget med Sharepoint. ASA anførte, at når vi sakker bagud i KE-regi, er det, fordi DEFF kun er biblioteker, mens de andre lande er andet eller mere. Hvad er bibliotekernes rolle her? GAN foreslår PURE som muligt udgangspunkt. Interoperabilitet er essentiel. CVP mente vi bør arbejde på VKC'er også og ikke kun kæmpeprojekter. LNO og BDO sender yderligere information til MCH. Konferencetjeneste fjernes fra gruppens fokus. Forskningsdata: MCH orienterede, at Danmark ligeledes halter voldsomt efter de andre KE-lande på dette område. Ét af de få projekter i sektoren er KB's bevaringsafdeling og Statens Arkiver, som er i færd med at forsøge at omkostningsmodellere alle processer i digital data-kuration efter OAIS-modellen. Man samarbejder med to projekter i Storbritannien (LIFE & KRDS) og ét i Holland (DANS) om at samkøre modeller. Projektet kan besvare det store, uundgåelige spørgsmål Hvad koster det her egentlig? Projektet mangler at omkostningsmodellere sig igennem de to sidste overordnede processer i OAIS-referencemodellen, før man er helt færdig. Der forestår ligeledes dialog med gruppe A på dette område. Der kan givet laves projekter under denne overskrift, men der er også mulighed for at monitorere det nedarvede projekt løbende for ideer, der måtte springe herfra. Effektivitets-emnet sendes til fælles sumning. Herudover nævnte LNO forskerdating altså en forskerdatabase - som en mulighed. CVP indvendte, at den er svær, da de grundlæggende data slet ikke haves. De mobile ting i strategien har foreløbig ingen gang på gruppe C's jord. 7. Konkretisering / opsummering af projekter (MCH, alle) - Der skal udkrystalliseres konkrete handlinger Der vil indløbe yderligere information om nogle af de nævnte projektmuligheder. Ideen er at have projektideer med til Styregruppemødet ultimo september, og at forhåbentligt nå 1-2 projekter til deadline ultimo oktober. Resten af 2011-midlerne må udmøntes til Styregruppemødet i februar Gruppen vil ligeledes projektmodne, mens strategi og handlingsplan udarbejdes og forhandles. 8. Eventuelt Næste møde bliver uge 41. Doodle udsendes snarest. Stedet bliver København. Aarhus tænkes som hjemsted for gruppens tredje møde.

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier

Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning. 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Møde 7 Informationsforsyning Referat Referat af Møde 7 i programgruppen Informationsforsyning 11. marts 2008 kl. 10.30 15.00 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Deltagere: Indbudte: Afbud: Referent: Mogens

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indledning... 4 Struktur... 4

Indledning... 4 Struktur... 4 Indledning... 4 Struktur... 4 Sammenfatning: anbefalinger og handlinger... 5 Materialet som socialt objekt for uddybende beskrivelse se emne 1... 5 Biblioteket som et skabelsessted for uddybende beskrivelse

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund

BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN. Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket - en port til det danske samfund BIBLIOTEKSSTYRELSEN NYT FRA NYHAVN B I B L I O T E K S S T Y R E L S E N O R I E N T E R E R N U M M E R 4. D E C E M B E R 2 0 0 3. 1 3. Å R G A N G BS Tema: Netværk Biblioteksledermøde 2003 Biblioteket

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Forskerservice på KADKs bibliotek

Forskerservice på KADKs bibliotek Forskerservice på KADKs bibliotek -en brugerundersøgelse Maiken Bjerrum Louise Skovgaard Ryhl Det Erhvervsrelaterede Projekt Januar 2012 Vejleder: Camilla Moring Antal ord: 10.031 ABSTRACT Denne rapport

Læs mere