2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI. CPA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI. CPA"

Transkript

1 Møde Tid og sted Referent Deltagere Generalforsamling 5. november 2012, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd Dato: 5. november 2012 Init: aap Doc: BentleyUser_Generalforsamling_2012 _referat_ aap-cpa Fordeling Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt. Næste møde Inden for 14 mdr. fra dato jf. foreningens vedtægter 1. Valg af dirigent Aktion Lars Straarup, Grontmij, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. vedtægter. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI. CPA Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 5. november 2012, kl Tanja Brusen, Vattenfall, spurgte til, hvorfor der på en slide var blevet vist 3 røde SIG er? - og hun rejste spørgsmålet, om ikke de i stedet burde have været vist horisontale, idet de indholdsmæssigt varetog fælles tværgående emner. Spørgsmålet udløste en drøftelse af foreningens organisering af arbejdet i de nuværende 8 SIG er, og det blev konkluderet, at bestyrelsen gives mandat til at arbejde videre med en re-formulering af SIG-strukturen, hvis der i bestyrelsen skønnes at være behov for det. Generalforsamlingens deltagere havde derudover ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor kunne godkendes. Formandens beretning er endvidere vedlagt dette referat som bilag. BentleyUser_Generalforsamling_2012_referat_ aap Side 1 af 5 bentleyuser.dk co/ Bentley Scandinavia A/S Gydevang DK-3450 Allerød Denmark

2 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter. CJ Resultatopgørelsen for det forløbne år viser en kontingent indtægt på ,- kr. Posten Sekretariat virksomhed på ,- kr. dækker generelle kontoromkostninger og ekstern assistance til bogholderi. Derudover er der under denne post forbrugt ,- kr. på hjemmesiden, der er under omlægning as we speak. Årsmødet 2011 gav i runde tal 1 mio.kr. i indtægter udgifterne var ,- kr. og vi havde dermed et overskud på ca ,- kr., hvilket var lidt over de forventede ,- kr. Den viste difference på kr. på BE-rejsen skyldes de sene tilmeldinger, der udløste uventet dyre flybilletter. Tilskuddet fra Bentley til gennemførelse af Årsmødet, dækker dog dette underskud grundet det store deltagerantal. Der er i regnskabet af et beløb på ,- kr. til tab grundet et fortsat eftersløb i betalinger af kontingenter og deltagelse i Årsmøder. Vi er på en række udestående nu nået udover en 3 års forældelsesfrist, og det har ikke været muligt at inddrive mere. Bestyrelsen har derfor valgt at foretage en afskrivning af de tabte tilgodehavender. Det samlede resultat viser dermed et underskud på ,- kr. mod oprindeligt budgetteret ,- kr. Foreningen har fortsat et tilgodehavende kontingent for årene 2010/2011/2012 på i alt ca ,- kr. Grundet fusioner mellem firmaer og udmeldelser af foreningen har det været vanskeligt at inddrive pengene, men nogle af pengene er dog fortsat på vej ind. Den forelagte version af regnskabet er underskrevet af foreningens 2 revisorer. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. CPA Jf. udsendt dagsorden har bestyrelsen givet flg. forslag: Med baggrund i de manglende indbetalinger ved foreningens arrangementer, søger Bestyrelsen Generalforsamlingens bemyndigelse til at undersøge muligheden for, at medlemmerne fremover skal betale f.eks. Årsmøde gebyr og kontingent med kreditkort. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at indføre denne betalingsform, hvis undersøgelserne falder positivt ud. CPA begrunder forslaget. Bestyrelsen er frustrerede over de mange manglende indbetalinger, som det er tidskrævende for bestyrelsen at håndtere. Bestyrelsen har derfor overvejet at overgå til et system, hvor der kan kræves on-line betaling med kreditkort ved tilmelding. Frank Møller Christensen, Rambøll, påpeger, at mange medarbejdere ikke har adgang til firmakreditkort. Han mener endvidere, at det er uhensigtsmæssigt at sende faktura direkte til den enkelte bruger og foreslår i stedet, at regninger sendes til bogholderiet i det enkelte firma, og derfra sendes internt ud i firmaet til godkendelse. Både Lone Blach, Banedanmark, og Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne, bifalder dette synspunkt. Forsamlingen beslutter derefter en både-og-løsning. BentleyUser_Generalforsamling_2012_referat_ aap Side 2 af 5

3 Fakturaer bør fortsat være attesteret individuelt, men sendes centralt til de enkelte firmaers bogholderi. Kassereren spørger til, om denne model kan tages i anvendelse allerede nu, ved udsendelse af fakturaer fra dette Årsmøde, hvilket forsamlingen bifalder. CPA foreslår dog, at bestyrelsen i det kommende år også undersøger priser på betalingssystemer, hvis det skulle være relevant. Dette godkendes. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter. CJ Budgettet forelægges af foreningens kasserer. Teksten under pkt. Kontingent er ikke korrekt. Kontingent skal anføres som uændret, og ikke som anført baseret på kontingentforhøjelse, da det var sidste år, vi hævede kontingentsatser. Der spørges fra salen til, hvorfor vi budgetterer med et underskud? CPA forklarer, at bestyrelsen ønsker at være konservative, og at vi derfor budgetterer med et mindre overskud på Årsmødet. Tilsvarende budgetterer vi ikke med et tilskud fra Bentley, idet vi fortsat ønsker at være uafhængige. Vi regner dog med at få et overskud på ca ,- kr. på dette års Årsmøde, grundet det høje deltagerantal. Frank Møller Christensen, Rambøll, foreslår, at Generalforsamlingen accepterer det nu, men at vi fremover søger at budgettere med balance eller overskud, således at vi på sigt opnår en egenkapital på de ca ,- kr. som et Årsmøde koster. Der spørges fra salen til, hvorfor Bestyrelsens mødedeltagelse vil koste ,- kr.? CPA svarer, at det dækker bestyrelsens deltagelse i forårets BE-konference og at vi, ifald vi ikke får tilskud til afholdelse af Årsmødet fra Bentley, ikke sender hele bestyrelsen af sted. Budgettet blev herefter godkendt med disse kommentarer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. v/dirigent Lars Straarup, Grontmij 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Det drejede sig om kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt sekretær Anette Persson, København Universitet. Begge var villige til genvalg, og begge blev genvalgt med applaus. Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Gita Monshizadeh var ikke på valg i år. Som suppleanter genopstillede Finn Larsen, Atkins, og Søren Krabbe, Vejdirektoratet. Begge blev genvalgt med applaus. Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen, COWI, og Lars Straarup, Grontmij. Begge blev genvalgt med applaus. BentleyUser_Generalforsamling_2012_referat_ aap Side 3 af 5

4 7. Eventuelt Foreningens hjemmeside Birte Bæk, HLT, spurgte til, om udgiften alene er for flytning eller også udvikling? GIM forklarede, at vi aktuelt havde stået uden backup, efter at vores udbyder var gået ned. Nu får vi i stedet en fast serviceudgift pr. år, der dækker 2 timers service pr. måned. GIM har møde med den ny web-host d. 12/ og vil derfor gerne modtage ønsker til forbedringer af hjemmesiden. Alle input er velkomne. Morten Stougaard, Rambøll, melder sig med et tilbud om at hjølpe foreningen med vedligehold og udvikling af hjemmesiden. Han kan arbejde med Drupal og vil meget gerne bidrage. Bestyrelsen takker for tilbuddet og vil herefter inddrage MS i den videre bearbejdning af foreningens webside. Birte Bæk kunne godt tænke sig, at det blev muligt at lægge fotos på forsiden. Henrik Hauge Thomsen, Union Engineering, ville gerne blive adviseret, når der var nye, der tilmeldte sig hans SIG. Tanja Brusen synes, at Nyhedsbrevene gerne måtte være lettere at finde frem til. Frank Møller Christensen og Birte Bæk danner en arbejdsgruppe og kommer med forslag til ny disponering af hjemmesidens mappestruktur og indhold. De modtager gerne input. Tilmelding til Årsmøde Jesper Stahl Madsen, Orbicon, synes, at det havde været rart at få en tilmeldingsbekræftelse ved tilmelding. Hertil svarer GIM, at det ville vi også meget gerne kunne, men det ville have krævet en del customization på websidens tilmeldingsmodul, hvis det skal virke, som vi gerne ville have det til. Vi valgte derfor i år at fortsætte med det åbne tilmeldingssystem på Survey Monkey, men det kan desværre ikke autogenerere mails. Vi kan til næste år forsøge at være hurtigere med manuelt at sende bekræftende mails ud til de tilmeldte. Måske ad flere større omgange, så opgaven bliver overkommelig. Brug af web-live-meeting ved SIG-møder Tanja Brusen spørger til, om foreningen har erfaringer med brug af on-line-meeting ved SIGmøder eller har forsøgt sig med at følge præsentationer fra USA. Det ville måske kunne bringe flere brugere til SIGmøder, hvis de kunne deltage on-lin? MJE har prøvet at deltage i en session fra USA, hvor deltagere kunne logge sig på i 1 time og følge indlægget fra sit eget kontor. Det fungerede udmærket. Henrik Hauge Thomsen supplerede med at orientere om, at vi ofte holder Formandsmøder, hvor han deltager via en on-line forbindelse. Det fungerer rigtig godt, og det sparer tid. Også Birte Bæk, HLT, bruger det rigtigt meget, og det fungerer fint. SIGformændene opfordres herefter til at forsøge sig med at tilbyde on-line-deltagelse i SIGmøder og herigennem måske udvide deltagerkredsen til de enkelte møder. Afslutning/ Herefter afsluttedes mødet med en tak til bestyrelsen for det store arbejde. Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden - og erklærede derefter Generalforsamlingen for afsluttet. BentleyUser_Generalforsamling_2012_referat_ aap Side 4 af 5

5 Bilag: Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale: bilag 1 / Årsregnskab bilag 2 / Budget Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag Deltagere i Generalforsamlingen: Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste: 102 Atkins 108 Grontmij 109 COWI A/S 122 Orbicon 124 Henning Larsen Architects 128 Hvenegaard og Jens Bo Landinspektører 142 Københavns Lufthavne A/S 148 Landinspektørfirmaet LE Mærsk Olie og Gas AS 166 PLH Arkitekter AS 167 Rambøll A/S 167 Rambøll Norge 169 Roskilde Kommune 179 Tele-Post Greenland 182 Vejdirektoratet 184 Vilhelm Lauritzen Arkitekter 202 Union Engineering a/s 208 Københavns Universitet 211 Vattenfall A/S 214 EnviDan A/S 230 DTU Transport 235 Banedanmark 238 Sønderborg Forsyning A/S 239 Svendborg Kommune 245 Femern A/S /aap Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent: Formand Carsten Ahm, COWI. Dirigent Lars Straarup, Grontmij CarlBro BentleyUser_Generalforsamling_2012_referat_ aap Side 5 af 5

10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle

10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle Dato: 21. februar 2015 Init: aap Doc: Generalforsamling 2014 Møde Tid og sted Referent Deltagere Fordeling Dagsorden Generalforsamling 10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro. Møde Tid og sted Referent Deltagere Generalforsamling 10. november 2008, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd Dato:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling. Casa d Arte. 8. marts 2015, Bogense Hotel

Referat af Generalforsamling. Casa d Arte. 8. marts 2015, Bogense Hotel Referat af Generalforsamling Casa d Arte 8. marts 2015, Bogense Hotel I alt 37 andele var tilmeldt generalforsamlingen, fordelt på 65 deltagere. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent. Formand Vagn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere