Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Dato Peter Iversen Tel Sagsnr Oversigt over udbudsmateriale Side 1 Udbudsbetingelser Udbudsbilag 1: Tilbudsblanketten Udbudsbilag 2: Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet Udbudsbilag 3: Region Midtjyllands IT-miljø Udbudsbilag 4: Oversigt over eksisterende løsning Udbudsbilag 5: Integration til RegionsID Udbudsbilag 6: Tro- og love-erklæring Udkast til kontrakt Kontraktbilag 1: Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 2: Tilgængelighed Kontraktbilag 3: Tilbudslisten 1. Indledning Udbudsbetingelser gælder for Region Midtjyllands udbud af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

2 implementering (herefter omtalt som Løsningen) med hertil hørende support og vedligeholdelse i henhold til annoncering offentliggjort på og 03. juni Løsningen udbydes efter reglerne i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (med senere ændringer). Udbudsdirektivet, EU direktiv nr. 2004/18 EF af marts 2004, finder ikke anvendelse. 2. Ordregiver Ordregiver under udbudsforretningen er: Region Midtjylland Skottenborg Viborg 2.1. Kontaktperson Alle henvendelser til Region Midtjylland forud for tilbudsafgivelsen skal rettes pr. til: Region Midtjylland, Koncern Kommunikation Att: Webredaktør Peter Iversen NB! Ovenstående kontaktperson holder ferie fra 27/6 til og med 17/ Tidsplan for udbudsforretningen Dato Mandag 03. juni 2013 Mandag 22. juli 2013 Senest 26. juli 2013 Fredag den 2. august 2013 kl. 12 Milepæl Offentliggørelse af udbud på www. udbud.dk og Spørgemøde Offentliggørelse af spørgsmål og svar Sidste frist for modtagelse af tilbud august 2013 Tilbudspræsentationsmøder 28. september 2013 Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder 1. oktober/1.november 2013 Aftalestart 1. marts 2014 Region Midtjyllands hjemmesider og intranet kører på det nye system Side 2

3 3. Den udbudte løsning 3.1. Baggrund for udbuddet Regionen ønsker at udskifte sit nuværende CMS, Synkron Via, som bruges til at oprette og vedligeholde hjemmesider og intranet. Løsningen er ikke tidssvarende og belastet i et sådant omfang, at det påvirker arbejdet med hjemmesider og intranet. Region Midtjylland er den arealmæssigt største af Danmarks fem regioner. Her bor 1,25 millioner mennesker. Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede samt politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling. En af regionens kommunikationskanaler er hjemmesider. Regionen har omkring ansatte, opdelt i forskellige faggrupper. Hovedparten arbejder på hospitalerne. Alle er brugere af Region Midtjyllands intranet. Se mere om regionen på Udbuddets omfang, afgrænsning og målsætning Region Midtjylland udbyder indkøb af en samlet løsning med CMS, inkl. og support og vedligeholdelse i 4 år, samt tilretning og implementering. Region Midtjylland er dermed åben over for, at der indgår flere systemer i løsningen, ligesom både open source systemer og proprietære systemer kan indgå i løsningen. CMS et skal tilrettes efter Region Midtjyllands ønsker og behov. Købet omfatter dermed ikke udarbejdelse af nyt design, ny informationsarkitektur eller nyt indhold på hjemmesider og intranet. Indkøbet forudsætter, at der i fællesskab udarbejdes en foranalyse og på baggrund af denne en detaljeret projektplan. Region Midtjylland ønsker selv at stå for driften af Løsningen. Regionen er åben overfor, at der indgår flere systemer i løsningen. Region Midtjylland ønsker, udover ovenstående, option på teknisk migration/overførsel af det eksisterende indhold på Region Midtjyllands hjemmesider og intranet til det nye CMS. Det er målsætningen, at det nye system skal være en stærk og fleksibel udviklingsplatform, der, udover at kunne redigere hjemmesider og intranet, kan løse bestående og fremtidige udfordringer som f.eks. personaliserede intranet, interaktion med sociale medier, digital understøttelse af administrative arbejdsgange og patientservice og selvbetjening af borgere. Se endvidere Udbudsbilag 2, hvori Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet beskrives Om regionens it Udbudsbilag 2 rummer en beskrivelse af regionens it-miljø, som det nye CMS skal være en del af. Side 3

4 Regionen har en installation af Drupal. 4. Generelle form- og procedurekrav 4.1. Tilbudsgivers kontaktperson Region Midtjylland vil sende alle meddelelser under udbudsforretningen til den person, der er angives som kontaktperson i Udbudsbilag Tilbudsfrist Tilbudsfristen er fredag den 2. august 2013, klokken Indleveringsadresse Tilbud skal sendes pr. til: Att.: Webredaktør Peter Iversen Tilbuddet bedes mærket Offentligt udbud af CMS-løsning. Tilbuddet anses for rettidigt modtaget, såfremt tilbuddet er modtaget pr. inden tilbudsfristen Sprog Tilbuddet skal afleveres på dansk, dog kan tekniske specifikationer angives på engelsk. Spørgsmål skal stilles på dansk, og svar vil blive givet på dansk Honorar og omkostninger Tilbudsgiver modtager ikke honorar for udarbejdelse af tilbud. Alle omkostninger og eventuelle tab, der kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen og indsendelsen af tilbud eller andre aktiviteter i den forbindelse, afholdes af tilbudsgiver. 4.6 Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som tilbudsgiver indleverer til Region Midtjylland, vil blive betragtet som Region Midtjyllands ejendom Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i tre (3) måneder regnet fra tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere tre måneder Ét tilbud Hver tilbudsgiver kan alene afgive ét (1) tilbud. Side 4

5 Koncernforbundne tilbudsgivere bør i deres tilbud beskrive, hvordan uafhængigheden mellem dem er sikret Alternative tilbud Der kan ikke indleveres alternative tilbud. 5. Forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer i udbuddet indebærer, at tilbuddet vil blive anset for ukonditionsmæssigt. Ukonditionsmæssige tilbud vil blive afvist, og indgår derfor ikke i den endelige evaluering. Region Midtjylland er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold i øvrigt. Såfremt Region Midtjylland vælger at acceptere sådanne forbehold, vil forbeholdet blive prissat af Region Midtjylland i forbindelse med tilbudsevalueringen. På baggrund af ovenstående opfordres tilbudsgiver til ikke at tage forbehold. Såfremt tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser eller andre standardiserede vilkår, vil disse dog ikke blive anset for at udgøre et forbehold, men derimod blot blive bortfortolket. Tilbudsgiver vil i så fald blive bedt om at bekræfte, at de pågældende vilkår ikke finder anvendelse. 6. Tilbudsevaluering 6.1. Vurdering af konditionsmæssighed Region Midtjylland kontrollerer, at tilbuddet er konditionsmæssigt, hvilket vil sige, at tilbuddet opfylder følgende punkter: At tilbuddet er fremkommet rettidigt, jf. afsnit 4.2. At tilbuddet er fremsendt til den korrekte adresse, jf. afsnit 4.3. At tilbuddet i øvrigt overholder alle form- og procedurekrav, jf. afsnit 4. At der ikke er taget forbehold for grundlæggende elementer, jf. afsnit 5. At Udbudsbilag 1, er udfyldt og vedlagt. At Udbudsbilag 6, er udfyldt og vedlagt At Kontraktbilag 1, er udfyldt og vedlagt. At Kontraktbilag 2, er udfyldt og vedlagt. At kontraktbilag 3, er udfyldt og vedlagt Tildelingskriterium Tilbuddet vil blive evalueret på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Side 5

6 6.3. Underkriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive identificeret ved anvendelse af nedenstående underkriterier, hvor vægtningen af hvert underkriterium er angivet. Underkriterier Vægtning Økonomi 30 % Kvalitet 50 % Kompetencer/kvalifikationer 20 % 6.4. Beskrivelse af underkriterier Som det fremgår af Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 har Region Midtjylland lavet en liste over mindstekrav og evalueringskrav, herunder scenarier. Besvarelsen af mindstekrav og evalueringskrav skal angives i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2. Scenarierne skal samlet set fortælle om løsningens potentiale og udviklingsmuligheder. Region Midtjylland forventer at scenarierne bliver besvaret i kort form i det skriftlige tilbud, herunder hvad løsningen kan løfte af opgaverne som standardfunktionalitet. Scenarierne skal endvidere demonstreres til præsentationen. Det bemærkes, at såfremt - Et tilbud ikke opfylder et mindstekrav, vil Region Midtjylland være forpligtet til at afvise tilbuddet i dets helhed. - Et tilbud ikke opfylder et evalueringskrav, vil det blive tillagt vægt i den endelige evaluering Økonomi Underkriteriet Økonomi omfatter: - Pris på foranalyse og projektplan - Pris på Løsningen, inkl. eventuelle tilretninger og implementering - Support og vedligeholdelse i fire (4) år. - Pris på migrering af eksisterende indhold (option) Side 6

7 De ovenfor anførte priser skal angives i Kontraktbilag 3 i DKK ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger. Priserne skal være faste og indeksreguleres ikke. Priserne vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud. Det bemærkes, at Region Midtjyllands budget for den udbudte opgave er ca kr. Tilbud, der har en samlet pris på over dette beløb, vil derfor blive betragtet som ukonditionsmæssige, hvilket betyder at de ikke vil blive taget i betragtning ved evalueringen af de indkomne tilbud Kvalitet Evalueringen af underkriteriet Kvalitet foretages på grundlag af en samlet vurdering af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse i forhold til evalueringskrav i henholdsvis Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2, idet der lægges særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelse af følgende forhold: CMS ets brugervenlighed CMS ets udviklingsmuligheder CMS ets fleksibilitet og mulighed for integration med andre systemer CMS ets tekniske muligheder CMS ets udbredelse Den valgte projektmodel - Tilbudsgivers support og vedligeholdelse Kompetencer/kvalifikationer Ved evalueringen af underkriteriet Kompetencer/kvalifikationer lægges der vægt på: - At tilbudsgiver har erfaring fra lignende ydelser hos sammenlignelige ordregivere - At opgaven bliver løst af medarbejdere med høje kompetencer Ved beskrivelsen af tilbudsgivers erfaring, skal tilbudsgiver vedlægge en referenceliste over de væsentligste sammenlignelige ydelser hos sammenlignelige ordregivere de seneste tre (3) år, Region Midtjylland forbeholder sig retten til at undersøge de indsendte referencer. Ved beskrivelsen af medarbejdernes kompetence, skal tilbudsgiver vedlægge CV på det team, der skal levere ydelsen, med angivelse af pågældende medarbejderes anciennitet og erfaring med lignende opgaver. Herudover skal vedlægges opgavefordelingen for det team, der skal levere ydelsen. 7. Spørgsmål til udbudsmaterialet 7.1. Spørgsmål og svar Der afholdes spørgemøde mandag den 22. juli fra klokken 10 til klokken 12. Mødet afholdes på følgende adresse: Region Midtjylland Skotteborg Viborg Side 7

8 Tilmelding til spørgemødet skal ske senest torsdag 18. juli 2013, klokken 14 pr. til: Att.: Webredaktør Peter Iversen På spørgemødet bliver der mulighed for at se regionens intranet og hvis der er behov for det Regions Midtjyllands eksisterende CMS. Spørgsmål, der stilles i forbindelse med spørgemødet, vil blive offentliggjort 24. juli på og Af hensyn til referat af mødet bliver lyden på mødet optaget. Alle spørgsmål der fremsendes efter spørgemødet, vil kun blive besvaret i det omfang, at det er muligt at besvare dem senest fredag 26. juli Supplerende oplysninger Såfremt Region Midtjylland finder det relevant, vil Region Midtjylland frem til seks (6) dage før tilbudsfristens udløb offentliggøre supplerende oplysninger til udbudsmaterialet. Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig løbende orienteret på Rettelser Såfremt Region Midtjylland har rettelser til det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, vil det tilrettede udbudsmateriale blive gjort tilgængeligt på og 8. Tilbudspræsentation Der vil blive afholdt individuelle tilbudspræsentationsmøder med alle tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Her vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere det afgivne tilbud. Det bemærkes at tilbudsgivers præsentation vil danne grundlag for evalueringen sammen med tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2. Tilbudspræsentation finder sted i uge 34 på følgende adresse: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Den nærmere plan for tilbudspræsentationsmøderne offentliggøres af Region Midtjylland efter tilbudsfristen. Vi forventer at hver præsentation får en varighed på seks timer. 9. Praktiske forhold 9.1. Åbning af tilbud Tilbud vil først blive åbnet efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Indhentelse af supplerende oplysninger Side 8

9 Hvis Region Midtjylland finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at oplyse de supplerende informationer. Region Midtjylland sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver overholdt. Derudover vil Region Midtjylland have mulighed for at anvende princippet i 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (implementeringsbekendtgørelsen) Meddelelse af resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidig skriftligt via til den i Udbudsbilag 1 angivne kontaktperson, blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at dennes tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et aftaleretligt løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen aftale eller løfte herom, før en eventuel aftale er underskrevet af begge parter. Meddelelse om, at et tilbud ikke er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, udgør ikke et aftaleretligt afslag på tilbuddet. Tilbuddet er bindende, indtil endelig rammeaftale er indgået og underskrevet Fortrolighed Region Midtjylland vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Regionen bruger J.Boye APS som rådgiver i forbindelse med udbuddet. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, forpligter Region Midtjylland til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Region Midtjylland er i forbindelse med tildeling af kontrakten forpligtet til at give en begrundelse for valg og fravalg af tilbudsgivere. Det betyder, at Ordregiver er forpligtet til at beskrive de vindende tilbuds karakteristika, samt hvilke forhold Ordregiver særligt har lagt vægt på ved tildeling af kontrakten Ubetinget tavshedspligt for tilbudsgiver Tilbudsgivere samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om Region Midtjylland, der kommer til deres kendskab ved tilbudsafgivelse. 11. Tjekliste for tilbudsgiver Side 9

10 Tilbudsgiver opfordres til at tjekke, at følgende krævede dokumenter/oplysninger er vedlagt tilbuddet og udfyldt: Udbudsbilag 1 Udbudsbilag 6 Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Side 10

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere