PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007"

Transkript

1 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj

2 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation Plejeboliger Plejeboliger - kvalitetsstandard Øvrige boliger Øvrige boliger - Kvalitetsstandard Alternativpladser indhold, omfang m.v Akutpladser kvalitetsstandard Dag og natpladser kvalitetsstandard Korttidspladser kvalitetsstandard Boligforeningslejligheder deltagelse ved visitation Administrativ styring m.v Bilag: Ansøgningsblanket (ikke med p.t.) 2

3 Indledning. Som udgangspunkt for visitationen til plejehjemspladser, ældreboliger, lejeboliger m.v. indstilles følgende til godkendelse: * Kompetence til visitation * Kvalitetsstandarder * Administrative retningslinier m.v. Kompetence til visitation 1. Visitation til plejeboliger, lejeboliger m.v. Bestillerenheden 2. Visitation til plejeboliger m.v. for borgere, der Bestillerenheden søger optagelse i en anden kommune end Norddjurs 3. Visitation til plejebolig m.v. for borgere, der søger optagelse i Norddjurs Kommune fra en anden kommune. Bestillerenheden Visitation. Visitation til boligerne foretages af visitationsudvalget, som består af områdelederen for bestillerenheden og de relevante visitatorer. De medarbejdere og samarbejdspartnere der er relevante for vurderingen og afgørelsen skal involveres i visitationen. Afgørelse om visitation til plejebolig m.v. træffes på visitationsmøde. Der afvikles visitationsmøde hver uge. For god ordens skyld bemærkes, at der ikke visiteres efter en venteliste. Der visiteres ud fra følgende størst behov = først tilbud om bolig 3

4 1. Plejeboliger Ved visitationen til plejeboliger d.v.s. boliger med døgnbemanding indstilles følgende kvalitetsstandard til godkendelse: Standarden anvendes i forbindelse med visitation til: Plejebolig- sted Pladser Posthaven- Kærnehuset, Grenaa 12 Lyngbygård, Grenaa 32 Fuglsanggården-Grenaa 40 Violskrænten-Grenaa 39 Hedebo-Centret-Grenaa 41 Vestervang, Ørum 34 Nørrevang, Rimsø 22 Farsøhthus- Allingåbro 52 Bakkely- Gjesing 19 Møllehjemmet- Auning 18 I alt Plejeboliger - kvalitetsstandard Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 192 a. Lov om almene boliger 54a Hvad dækker ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje pleje og omsorg af borgere med særlige sociale behov pleje og omsorg af borgere med behov for tryghed, sikkerhed og nærvær pleje og omsorg af borgere med behov for 4

5 Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? samvær og daglig støtte pleje og omsorg af borgere med behov for vedligeholdelse af funktionsniveau At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Plejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Leve/bo - miljøer. Bo-enheder for borgere med demens. Boliger for borgere med demens. Boliger med fælles opholdsrum Boliger med mulighed for træning eller andre aktiviteter Hvem kan bo i plejeboligerne? Borgere der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Plejebolig: Er specielt for ældre og handicappede, der har brug for pleje og omsorg og tilstedeværelse af personale døgnet rundt. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i en plejebolig Plejebolig til borgere med demens: Borgeren skal være diagnostisk udredt, og have særlige behov som ikke kan løses i en almindelig plejebolig. Hvem kan ikke tilbydes en plejebolig? Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig Ydelsens omfang? Pleje og omsorg. Brug af fælles arealer Tilbud om samvær, aktiviteter og træning. Hvilke valgmuligheder? Borgeren kan frit vælge mellem kommunens plejecentre. 5

6 Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder Norddjurs kommunes visitationskriterier og visitationskriterierne i den pågældende kommune. Hvad koster ydelsen borgeren? Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Norddjurs Kommune, såfremt de opfylder Norddjurs kommunes visitationskriterier. Konkrete oplysninger om huslejen i den plejebolig man søger, kan indhentes ved Plejeforvaltningen, Østergade 36, Grenaa. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Seneste en uge efter anmodning om ansøgning af plejebolig kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en plejebolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. - leverancesikkerhed og udførelsen Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 1) et konkret tilbud om bolig, 2) optaget på ansøgerliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Ydelsen? Bestillerenheden gennemgår ansøgerlisten hver måned. Borgere som er opført på ansøgerlisten revurderes løbende. Visitationsudvalgets afgørelse kan ankes til Det Sociale Nævn : Statsforvaltningen Midtjylland Det Sociale Nævn St. Blichers vej 6 Postboks Ringkøbing 6

7 Denne klage skal være Det Sociale Nævn i hænde, senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen fra Kommunen. 3. Øvrige boliger Ved visitationen til øvrige boliger uden døgnbemanding indstilles følgende kvalitetsstandard til godkendelse: Standarden anvendes i forbindelse med visitation til: Øvrige boliger- sted Pladser Holbæk Ældreboliger, Holbæk 8950 Ørsted 12 Boliger ved Doktorgården 8950 Ørsted 10 Vestervænget i Ørsted- Boligforening 19 Stadionparken, 8961 Allingåbro ældreboliger 10 Stadionparken, 8961 Allingåbro lejeboliger 11 Østervangsvej Vivild, 8961 Allingåbro 8 Stadionparken, Allingåbro Randers egnens 5 Boligforening- nr og 19 Posthaven nr. 2 til Fuglsanggården, trekanten 7 til 41 Grenaa 18 Ørum Dystrupvej 2A-2E, Ørum Djurs 5 Ørum Dystrupvej 6A- 6H Ørum Djurs 8 Grønnevang 1 15 Rimsø 8 Potetevej 9 40 Auning 32 Ialt 169 7

8 4. Øvrige boliger - Kvalitetsstandard Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 192 a. Lov om almene boliger 54a Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Behov for bolig med egnet adgangsforhold eller indretning Forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig Hvilke boligtyper findes der? Der findes ældreegnede boliger jævnt fordelt i kommunen. Boligerne er kommunale - eller ejet af en boligforening. Kommunen har visitationsret til de anførte boliger. Boligerne ejes og administreres, enten af en boligforening eller af Norddjurs Kommune. Ældreboliger: 2 rums bolig af forskellig størrelse, hvor adgangsforhold og indretning er velegnet for borgere som er gangbesværet eller bruger kørestol. Der kan være centerfunktioner i nærheden af boligen. Boligerne er omfattet af visitation og frit valg. Der er ikke fasttilknyttet personale til boligerne. Hvem kan bo i boligerne? Borgere som har et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov. Borgere som kan bevare eller forbedrer deres funktionsniveau ved at bo i en hensigtsmæssig bolig. Borger hvis livskvalitet og mulighed for egenomsorg bedres. Borgere som har svært ved at klare sig i nuværende bolig, på grund af de fysiske rammer. 8

9 Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere, hvis behov kan tilgodeses ved at flytte ind i en privat- eller boligforening. Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig. Ydelsens omfang? Borgere kan søge bolig hvor i kommunen de ønsker det. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i ældre/handicapvenlig bolig Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Hvilke valgmuligheder? Borgere har mulighed for at vælge mellem kommunens boliger. Borgere, der er visiteret til en ældrebolig i Norddjurs Kommune har retskrav på at flytte til en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i norddjurs kommune og i den pågældende kommune. Borger, der er visiteret til en ældrebolig i andre kommuner har ligeledes retskrav på at flytte til Norddjurs Kommune. Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes på Norddjurs Kommunes Plejeforvaltning, eller i den enkelte boligforening. Seneste 14 dage efter anmodning om ansøgning af bolig kontakter visitator borgeren for at aftale tidspunkt for et besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 4 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 9

10 - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på 1)et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på ansøgerliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Visitator foretager halvårlige revurderinger af ansøgere på ansøgerliste. 5. Alternativpladser indhold, omfang m.v. Sted og indhold Antal Violskrænten, Grenaa dag/nat - alternativafdelingen 8 Violskrænten, Grenaa - korttidspladser 3 Nørrevang Rimsø korttidspladser 2 Vestervang, Ørum korttidspladser 1 Farsøhthus, Allingåbro aflastningsplads demensafdeling 1 Bakkely, Gjesing - korttidspladser 3 Vetservang, Ørum 1 Nørrevang-Rimsø - akutplads 1 Bakkely, Gjesing - akutpladser 2 Violskrænten Alternativafdelingen akutpladser 4 Ialt 26 Alternative pladser omfatter korttidspladser, dag-og nat pladser og akutpladser. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for hver af de 3 typer pladser. 10

11 6. Akutpladser kvalitetsstandard Hvad er ydelsens Servicelovens 84 stk. 2 lovgrundlag? Hvad dækker Hvad er formålet med Ophold fra 1-7 dage i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale hele døgnet til borgere med pludselig opstået kritisk situation, hvor en sygehusindlæggelse ikke er nødvendig At forebygge unødvendige indlæggelse på sygehus, hvor behandling ikke er påkrævet, og derved give borgeren mulighed for at forblive i sit nærmiljø Hvilke boligtyper findes der? Møbleret 1 rumsbolig. Nogle akutpladser har plads til 2 borgere på samme stue Hvem kan bo i boligerne? Borgere med et pludseligt opstået behov for særlig pleje og omsorg Hvem kan ikke tilbydes Borgere der kan forblive i eget hjem med pleje og omsorg en akutplads? Ydelsens omfang? Pleje og omsorg Iværksættelse af nødvendige tiltag, så borgeren kan komme hjem i egen bolig Valgmulighed Borgeren har mulighed for at vælge mellem kommunens akutpladser Hvad koster ydelsen Der betales for kost og leje og vask af sengelinned borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Borgeren kan selv ønske sig indskrevet på en akutplads. Det er afdelingens leder, som afgør hvornår udskrivning finder sted. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Ved stikprøver via teamleder og bestillerheden 11

12 7. Dag og natpladser kvalitetsstandard. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvad dækker Servicelovens 84. stk. 2. Ydelsen dækker ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje Hvad er formålet med At give borgere med stort behov for pleje og omsorg mulighed for at bevare en del af deres hverdag i egne bolig og understøtte deres egenomsorg. Plejehjemmet Violskrænten har 4 dag- og 4 natpladser. Pladserne er møbleret 1 rumsboliger. Hvilke boligtyper findes der? Hvem kan bo i boligerne? Borgere, som ellers ville få tilbudt en plejebolig Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere som ikke opfylder visitationskriterierne til en plejebolig Ydelsens omfang? Pleje og omsorg. Brug af fælles arealer Tilbud om samvær, aktiviteter og træning. valgmulighed Der forefindes kun denne type bolig på plejehjemmet Hvad koster ydelsen borgeren? Violskrænten, Grenaa Der betales for kost og evt. leje og vask af sengelinned Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Seneste 1 uge efter anmodning om ansøgning af dag/nat plads kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en dag/natplads. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet 12

13 ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: - leverancesikkerhed og udførelsen 2) et konkret tilbud om dag eller natplads, 2) optagelse på ansøgningsliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Bestillerenheden gennemgår ansøger listen hver måned. Borgere som er opført på ventelisten revurderes løbende 8. Korttidspladser kvalitetsstandard. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 84 stk. 2 hvad dækker Hvad er formålet med Midlertidigt ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med behov for aflastning og rehabilitering. At borgeren efter endt ophold igen er i stand til at komme hjem og klare sig i egen bolig. Hvilke boligtyper findes Der er i alt 12 kortidspladser fordelt i kommunen der? Hvem kan bo i boligerne? Borgere der ikke kan være alene ved families sygdom eller ferie Borgere som har behov for at få afklaret deres fremtidige behov for pleje og omsorg eller boligsituation Borgere der har behov for at genvinde kræfter til igen at kunne klare hverdagen hjemme Borgere hvis pårørende har behov for aflastning i forhold til den pleje og omsorg de er yder i dagligdagen. Hvem kan ikke tilbydes en aflastningsplads? Borgere der på anden vis kan blive hjulpet med deres behov i egen bolig. Ydelsens omfang? Pleje og omsorg Brug af fællesarealer 13

14 Tilbud om samvær, aktiviteter og træning Afklaring og etablering af fremtidige behov for bolig, pleje og omsorg valgmulighed Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Der kan frit vælges mellem kommunens kortidspladser Borgeren betaler selv for kørsel til og fra aflastningpladsen. Borgeren betaler for kost og evt. leje og vask af sengelinned. Pris fastsættes af kommunalbestyrelsen Senest 1 uge efter anmodning om ansøgning af kortidsplads, kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for et besøg. Ved akut behov indenfor 24 timer. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en kortidsplads. Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Senest 1 uge efter, at borgeren har underskrevet ansøgning om kortidsplads foreligger der svar på afgørelsen i form af : 1. et konkret tilbud om kortidsplads 2. optagelse på ansøgningsliste 3. eller begrundet afslag med ankevejledning Bestillerenheden gennemgår løbende ventelisten for borgere der ønsker kortidsplads 14

15 9. Boligforeningslejligheder deltagelse ved visitation. Norddjurs Kommune deltager med 1 visitator i visitationen til boliger under Boligselskabet Grenaa af Visitatoren har høringsret, men ingen stemmeret. Bestillerenheden/visitator deltager med henblik på at formidle et godt botilbud for ældre med særlige behov og ønsker. Oversigt over ældrevenlige boliger under Boligselskabet Grenaa af 1945 : Boligtype : 2 vær. 3 vær. 4 vær. Beliggenhed Afd. 5 Fasanvej Afd. 6 De Lichtenbergsvej Afd. 7 Glentevej Afd. 14 Bakkehegnet Grønland Afd. 18 Bærhaven og Afd. 19 Violskrænten Afd. 20 Storegade Afd. 25 Solhøjvej 1, 3 og Afd. 26 Toftevangen 15, 17 og Afd. 27 Valmuevej 2-4 og Cikorievej Afd. 28 De Lichtenbergsvej 47a-c, 59a-c, a-c, 77a-c og 83a-c Afd. 29 Violskrænten/Grønland DVB Kaj Munksvej Posthaven I alt Ansøgningsskema kan fås hos Boligselskabet, Engdalen 2, 8500 Grenaa 15

16 10. Administrativ styring m.v. ANSØGNING Der skal udarbejdes en ansøgning i forbindelse med en bolig, hvor Bestillerenheden har visitationskompetencen. Bestillerenheden har udarbejdet en ansøgning vedlagt som bilag../. Ansøgningen tilrettes efter behov ved Bestillerenheden. Ansøgning skal ligeledes være tilgængelig på Norddjurs Kommunes hjemmeside. ANSØGERLISTE/VENTELISTE. Visitationsenheden fører ansøgerliste med oplysning om modtaget ansøgning, visiteret til, afslag m.v. Denne ansøgerliste á jourføres løbende. Ansøgerlisten er påbegyndt 1. juni Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig eller for en plejehjemsplads. En sådan bolig eller plejehjemsplads skal tilbydes senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem. (Frit valgsmuligheden). ANVISNING AF BOLIG I ANDEN KOMMUNE Bestillerenheden kan visitere til en bolig i en anden kommune, på betingelse af At lovgrundlaget for flytning til anden kommune er iagttaget, samt 16

17 At der sker en folkeregisterregistrering på kode 0707 Kommunale forhold (andel bloktilskud) skal iagttages. Der udarbejdes efterfølgende refusionstilsagn. BOLIG I NORDDJURS TILBYDES TIL EN BORGER FRA ANDEN KOMMUNE Bestillerenheden kan visitere til en bolig i Norddjurs Kommune, på betingelse af At Lovgrundlaget er iagttaget og der foreligger ansøgning og tilsagn fra an søgers opholdskommune. At Der foreligger refusionstilsagn fra ansøgers opholdskommune. 17

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL:

KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL: PLEJEBOLIGER TRYGHEDSBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE PLADSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Revideret den 26. januar 2009. 2

Revideret den 26. januar 2009. 2 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2009 OM KVALITETSSTANDARDER... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD... 3 ÆLDREOMRÅDETS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING... 4 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG STØTTE?...

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 18. november 2015 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger Midlertidige pladser (Flexpladser og rehabiliteringspladser) Dagtilbud (Daghjem og dagcenter) Brøndby

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

PLEJEBOLIGER. Værdigrundlag og Kvalitetsstandarder. Norddjurs Kommune

PLEJEBOLIGER. Værdigrundlag og Kvalitetsstandarder. Norddjurs Kommune PLEJEBOLIGER Værdigrundlag og Kvalitetsstandarder 2008 12. august 2008 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 1.1 Harmonisering...3 2. Lovgivning...4 3. Værdier...4 3.1 Norddjurs Kommunes politik på ældreområdet...5

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune

Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Ældre- og plejeboliger i Hjørring kommune Kvalitetsstanddard for plejebolig 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti), 58a (frit boligvalg). Hvilket behov dækker

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger.

Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Kvalitetsstandard for visitation til handicapegnede boliger. Lovgrundlag: Almenboligloven og LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008. Områder inden for Ved visitation til handicapegnede boliger forstås boligerne:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Afdelingsoversigt B 45, Engdalen 2, 8500 Grenaa

Afdelingsoversigt B 45, Engdalen 2, 8500 Grenaa soversigt B 45, Engdalen 2, 8500 Grenaa 1 Korsgade 11+13 og 16-20 40 2 Ådalen 2A-2H og 4A-4H, 6A-6B, 10A-10B, 12A- 12B, 14A-14B. Ålunden 5A-5H, 7A-7B, 9A-9B, 11A-11B, 13A-13B, 8500 Grenaa 16 Ældreboliger

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet ældreboliger ikke er omfattet af servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger

Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger ÆLDREBOLIGER 2014 Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Ældreboliger er omfattet

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse. Standarden er godkendt af Serviceudvalget den 16.12.2008. Denne kvalitetsstandard revideres efter behov, idet plejecenterboliger ikke er omfattet Servicelovens krav om kvalitetsstandarder. Rammer Visitation

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Boliger. For ældre og handicappede

Boliger. For ældre og handicappede Boliger For ældre og handicappede Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund E-mail: plejeogsundhed@gentofte.dk Se også: www.gentofte.dk tlf. 39 98 05 83 20 GENTOFTE KOMMUNE

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016

Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016 Kvalitetsstandard for Vedligeholdende træning 2016 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundhedsudvalgsmødet d. 11. 4 2016 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger ÆLDREBOLIGER Kvalitetsstandard for ældreboliger Lovgrundlag Ældreboliger er omfattet af Lov om almene boliger 5. Hvilke behov dækker ydelsen Ældreboliger tildeles ældre, som har særligt, varigt behov for

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré: 13/141237. 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2015 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Plejeboliger LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout & foto: Ole Lund Andersen Intern Service INDHOLD Plejeboliger i Lyngby-Taarbæk Kommune 5 Hvem kan

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere