PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007"

Transkript

1 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj

2 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation Plejeboliger Plejeboliger - kvalitetsstandard Øvrige boliger Øvrige boliger - Kvalitetsstandard Alternativpladser indhold, omfang m.v Akutpladser kvalitetsstandard Dag og natpladser kvalitetsstandard Korttidspladser kvalitetsstandard Boligforeningslejligheder deltagelse ved visitation Administrativ styring m.v Bilag: Ansøgningsblanket (ikke med p.t.) 2

3 Indledning. Som udgangspunkt for visitationen til plejehjemspladser, ældreboliger, lejeboliger m.v. indstilles følgende til godkendelse: * Kompetence til visitation * Kvalitetsstandarder * Administrative retningslinier m.v. Kompetence til visitation 1. Visitation til plejeboliger, lejeboliger m.v. Bestillerenheden 2. Visitation til plejeboliger m.v. for borgere, der Bestillerenheden søger optagelse i en anden kommune end Norddjurs 3. Visitation til plejebolig m.v. for borgere, der søger optagelse i Norddjurs Kommune fra en anden kommune. Bestillerenheden Visitation. Visitation til boligerne foretages af visitationsudvalget, som består af områdelederen for bestillerenheden og de relevante visitatorer. De medarbejdere og samarbejdspartnere der er relevante for vurderingen og afgørelsen skal involveres i visitationen. Afgørelse om visitation til plejebolig m.v. træffes på visitationsmøde. Der afvikles visitationsmøde hver uge. For god ordens skyld bemærkes, at der ikke visiteres efter en venteliste. Der visiteres ud fra følgende størst behov = først tilbud om bolig 3

4 1. Plejeboliger Ved visitationen til plejeboliger d.v.s. boliger med døgnbemanding indstilles følgende kvalitetsstandard til godkendelse: Standarden anvendes i forbindelse med visitation til: Plejebolig- sted Pladser Posthaven- Kærnehuset, Grenaa 12 Lyngbygård, Grenaa 32 Fuglsanggården-Grenaa 40 Violskrænten-Grenaa 39 Hedebo-Centret-Grenaa 41 Vestervang, Ørum 34 Nørrevang, Rimsø 22 Farsøhthus- Allingåbro 52 Bakkely- Gjesing 19 Møllehjemmet- Auning 18 I alt Plejeboliger - kvalitetsstandard Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 192 a. Lov om almene boliger 54a Hvad dækker ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje pleje og omsorg af borgere med særlige sociale behov pleje og omsorg af borgere med behov for tryghed, sikkerhed og nærvær pleje og omsorg af borgere med behov for 4

5 Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? samvær og daglig støtte pleje og omsorg af borgere med behov for vedligeholdelse af funktionsniveau At sikre borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Plejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Leve/bo - miljøer. Bo-enheder for borgere med demens. Boliger for borgere med demens. Boliger med fælles opholdsrum Boliger med mulighed for træning eller andre aktiviteter Hvem kan bo i plejeboligerne? Borgere der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Plejebolig: Er specielt for ældre og handicappede, der har brug for pleje og omsorg og tilstedeværelse af personale døgnet rundt. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i en plejebolig Plejebolig til borgere med demens: Borgeren skal være diagnostisk udredt, og have særlige behov som ikke kan løses i en almindelig plejebolig. Hvem kan ikke tilbydes en plejebolig? Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig Ydelsens omfang? Pleje og omsorg. Brug af fælles arealer Tilbud om samvær, aktiviteter og træning. Hvilke valgmuligheder? Borgeren kan frit vælge mellem kommunens plejecentre. 5

6 Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder Norddjurs kommunes visitationskriterier og visitationskriterierne i den pågældende kommune. Hvad koster ydelsen borgeren? Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Norddjurs Kommune, såfremt de opfylder Norddjurs kommunes visitationskriterier. Konkrete oplysninger om huslejen i den plejebolig man søger, kan indhentes ved Plejeforvaltningen, Østergade 36, Grenaa. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Seneste en uge efter anmodning om ansøgning af plejebolig kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en plejebolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. - leverancesikkerhed og udførelsen Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 1) et konkret tilbud om bolig, 2) optaget på ansøgerliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Ydelsen? Bestillerenheden gennemgår ansøgerlisten hver måned. Borgere som er opført på ansøgerlisten revurderes løbende. Visitationsudvalgets afgørelse kan ankes til Det Sociale Nævn : Statsforvaltningen Midtjylland Det Sociale Nævn St. Blichers vej 6 Postboks Ringkøbing 6

7 Denne klage skal være Det Sociale Nævn i hænde, senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen fra Kommunen. 3. Øvrige boliger Ved visitationen til øvrige boliger uden døgnbemanding indstilles følgende kvalitetsstandard til godkendelse: Standarden anvendes i forbindelse med visitation til: Øvrige boliger- sted Pladser Holbæk Ældreboliger, Holbæk 8950 Ørsted 12 Boliger ved Doktorgården 8950 Ørsted 10 Vestervænget i Ørsted- Boligforening 19 Stadionparken, 8961 Allingåbro ældreboliger 10 Stadionparken, 8961 Allingåbro lejeboliger 11 Østervangsvej Vivild, 8961 Allingåbro 8 Stadionparken, Allingåbro Randers egnens 5 Boligforening- nr og 19 Posthaven nr. 2 til Fuglsanggården, trekanten 7 til 41 Grenaa 18 Ørum Dystrupvej 2A-2E, Ørum Djurs 5 Ørum Dystrupvej 6A- 6H Ørum Djurs 8 Grønnevang 1 15 Rimsø 8 Potetevej 9 40 Auning 32 Ialt 169 7

8 4. Øvrige boliger - Kvalitetsstandard Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 192 a. Lov om almene boliger 54a Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Behov for bolig med egnet adgangsforhold eller indretning Forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig Hvilke boligtyper findes der? Der findes ældreegnede boliger jævnt fordelt i kommunen. Boligerne er kommunale - eller ejet af en boligforening. Kommunen har visitationsret til de anførte boliger. Boligerne ejes og administreres, enten af en boligforening eller af Norddjurs Kommune. Ældreboliger: 2 rums bolig af forskellig størrelse, hvor adgangsforhold og indretning er velegnet for borgere som er gangbesværet eller bruger kørestol. Der kan være centerfunktioner i nærheden af boligen. Boligerne er omfattet af visitation og frit valg. Der er ikke fasttilknyttet personale til boligerne. Hvem kan bo i boligerne? Borgere som har et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov. Borgere som kan bevare eller forbedrer deres funktionsniveau ved at bo i en hensigtsmæssig bolig. Borger hvis livskvalitet og mulighed for egenomsorg bedres. Borgere som har svært ved at klare sig i nuværende bolig, på grund af de fysiske rammer. 8

9 Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere, hvis behov kan tilgodeses ved at flytte ind i en privat- eller boligforening. Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig. Ydelsens omfang? Borgere kan søge bolig hvor i kommunen de ønsker det. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i ældre/handicapvenlig bolig Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Hvilke valgmuligheder? Borgere har mulighed for at vælge mellem kommunens boliger. Borgere, der er visiteret til en ældrebolig i Norddjurs Kommune har retskrav på at flytte til en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i norddjurs kommune og i den pågældende kommune. Borger, der er visiteret til en ældrebolig i andre kommuner har ligeledes retskrav på at flytte til Norddjurs Kommune. Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes på Norddjurs Kommunes Plejeforvaltning, eller i den enkelte boligforening. Seneste 14 dage efter anmodning om ansøgning af bolig kontakter visitator borgeren for at aftale tidspunkt for et besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 4 uger efter at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: 9

10 - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på 1)et konkret tilbud om bolig 2) optagelse på ansøgerliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Visitator foretager halvårlige revurderinger af ansøgere på ansøgerliste. 5. Alternativpladser indhold, omfang m.v. Sted og indhold Antal Violskrænten, Grenaa dag/nat - alternativafdelingen 8 Violskrænten, Grenaa - korttidspladser 3 Nørrevang Rimsø korttidspladser 2 Vestervang, Ørum korttidspladser 1 Farsøhthus, Allingåbro aflastningsplads demensafdeling 1 Bakkely, Gjesing - korttidspladser 3 Vetservang, Ørum 1 Nørrevang-Rimsø - akutplads 1 Bakkely, Gjesing - akutpladser 2 Violskrænten Alternativafdelingen akutpladser 4 Ialt 26 Alternative pladser omfatter korttidspladser, dag-og nat pladser og akutpladser. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for hver af de 3 typer pladser. 10

11 6. Akutpladser kvalitetsstandard Hvad er ydelsens Servicelovens 84 stk. 2 lovgrundlag? Hvad dækker Hvad er formålet med Ophold fra 1-7 dage i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale hele døgnet til borgere med pludselig opstået kritisk situation, hvor en sygehusindlæggelse ikke er nødvendig At forebygge unødvendige indlæggelse på sygehus, hvor behandling ikke er påkrævet, og derved give borgeren mulighed for at forblive i sit nærmiljø Hvilke boligtyper findes der? Møbleret 1 rumsbolig. Nogle akutpladser har plads til 2 borgere på samme stue Hvem kan bo i boligerne? Borgere med et pludseligt opstået behov for særlig pleje og omsorg Hvem kan ikke tilbydes Borgere der kan forblive i eget hjem med pleje og omsorg en akutplads? Ydelsens omfang? Pleje og omsorg Iværksættelse af nødvendige tiltag, så borgeren kan komme hjem i egen bolig Valgmulighed Borgeren har mulighed for at vælge mellem kommunens akutpladser Hvad koster ydelsen Der betales for kost og leje og vask af sengelinned borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Borgeren kan selv ønske sig indskrevet på en akutplads. Det er afdelingens leder, som afgør hvornår udskrivning finder sted. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Ved stikprøver via teamleder og bestillerheden 11

12 7. Dag og natpladser kvalitetsstandard. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvad dækker Servicelovens 84. stk. 2. Ydelsen dækker ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med særlige behov for fysisk/psykisk/social omsorg og pleje Hvad er formålet med At give borgere med stort behov for pleje og omsorg mulighed for at bevare en del af deres hverdag i egne bolig og understøtte deres egenomsorg. Plejehjemmet Violskrænten har 4 dag- og 4 natpladser. Pladserne er møbleret 1 rumsboliger. Hvilke boligtyper findes der? Hvem kan bo i boligerne? Borgere, som ellers ville få tilbudt en plejebolig Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere som ikke opfylder visitationskriterierne til en plejebolig Ydelsens omfang? Pleje og omsorg. Brug af fælles arealer Tilbud om samvær, aktiviteter og træning. valgmulighed Der forefindes kun denne type bolig på plejehjemmet Hvad koster ydelsen borgeren? Violskrænten, Grenaa Der betales for kost og evt. leje og vask af sengelinned Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Seneste 1 uge efter anmodning om ansøgning af dag/nat plads kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for besøg. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en dag/natplads. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. Senest 3 uger efter at borgeren har underskrevet 12

13 ansøgning om bolig foreligger der svar på afgørelsen i form af: - leverancesikkerhed og udførelsen 2) et konkret tilbud om dag eller natplads, 2) optagelse på ansøgningsliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Bestillerenheden gennemgår ansøger listen hver måned. Borgere som er opført på ventelisten revurderes løbende 8. Korttidspladser kvalitetsstandard. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Servicelovens 84 stk. 2 hvad dækker Hvad er formålet med Midlertidigt ophold i bolig med tilstedeværelse af plejepersonale døgnet rundt til borgere med behov for aflastning og rehabilitering. At borgeren efter endt ophold igen er i stand til at komme hjem og klare sig i egen bolig. Hvilke boligtyper findes Der er i alt 12 kortidspladser fordelt i kommunen der? Hvem kan bo i boligerne? Borgere der ikke kan være alene ved families sygdom eller ferie Borgere som har behov for at få afklaret deres fremtidige behov for pleje og omsorg eller boligsituation Borgere der har behov for at genvinde kræfter til igen at kunne klare hverdagen hjemme Borgere hvis pårørende har behov for aflastning i forhold til den pleje og omsorg de er yder i dagligdagen. Hvem kan ikke tilbydes en aflastningsplads? Borgere der på anden vis kan blive hjulpet med deres behov i egen bolig. Ydelsens omfang? Pleje og omsorg Brug af fællesarealer 13

14 Tilbud om samvær, aktiviteter og træning Afklaring og etablering af fremtidige behov for bolig, pleje og omsorg valgmulighed Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Der kan frit vælges mellem kommunens kortidspladser Borgeren betaler selv for kørsel til og fra aflastningpladsen. Borgeren betaler for kost og evt. leje og vask af sengelinned. Pris fastsættes af kommunalbestyrelsen Senest 1 uge efter anmodning om ansøgning af kortidsplads, kontakter visitator borgeren for at aftale et tidspunkt for et besøg. Ved akut behov indenfor 24 timer. Bestillerenheden træffer afgørelse om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en kortidsplads. Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse på ansøgningen. - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Senest 1 uge efter, at borgeren har underskrevet ansøgning om kortidsplads foreligger der svar på afgørelsen i form af : 1. et konkret tilbud om kortidsplads 2. optagelse på ansøgningsliste 3. eller begrundet afslag med ankevejledning Bestillerenheden gennemgår løbende ventelisten for borgere der ønsker kortidsplads 14

15 9. Boligforeningslejligheder deltagelse ved visitation. Norddjurs Kommune deltager med 1 visitator i visitationen til boliger under Boligselskabet Grenaa af Visitatoren har høringsret, men ingen stemmeret. Bestillerenheden/visitator deltager med henblik på at formidle et godt botilbud for ældre med særlige behov og ønsker. Oversigt over ældrevenlige boliger under Boligselskabet Grenaa af 1945 : Boligtype : 2 vær. 3 vær. 4 vær. Beliggenhed Afd. 5 Fasanvej Afd. 6 De Lichtenbergsvej Afd. 7 Glentevej Afd. 14 Bakkehegnet Grønland Afd. 18 Bærhaven og Afd. 19 Violskrænten Afd. 20 Storegade Afd. 25 Solhøjvej 1, 3 og Afd. 26 Toftevangen 15, 17 og Afd. 27 Valmuevej 2-4 og Cikorievej Afd. 28 De Lichtenbergsvej 47a-c, 59a-c, a-c, 77a-c og 83a-c Afd. 29 Violskrænten/Grønland DVB Kaj Munksvej Posthaven I alt Ansøgningsskema kan fås hos Boligselskabet, Engdalen 2, 8500 Grenaa 15

16 10. Administrativ styring m.v. ANSØGNING Der skal udarbejdes en ansøgning i forbindelse med en bolig, hvor Bestillerenheden har visitationskompetencen. Bestillerenheden har udarbejdet en ansøgning vedlagt som bilag../. Ansøgningen tilrettes efter behov ved Bestillerenheden. Ansøgning skal ligeledes være tilgængelig på Norddjurs Kommunes hjemmeside. ANSØGERLISTE/VENTELISTE. Visitationsenheden fører ansøgerliste med oplysning om modtaget ansøgning, visiteret til, afslag m.v. Denne ansøgerliste á jourføres løbende. Ansøgerlisten er påbegyndt 1. juni Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig eller for en plejehjemsplads. En sådan bolig eller plejehjemsplads skal tilbydes senest 2 måneder efter optagelse på venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem. (Frit valgsmuligheden). ANVISNING AF BOLIG I ANDEN KOMMUNE Bestillerenheden kan visitere til en bolig i en anden kommune, på betingelse af At lovgrundlaget for flytning til anden kommune er iagttaget, samt 16

17 At der sker en folkeregisterregistrering på kode 0707 Kommunale forhold (andel bloktilskud) skal iagttages. Der udarbejdes efterfølgende refusionstilsagn. BOLIG I NORDDJURS TILBYDES TIL EN BORGER FRA ANDEN KOMMUNE Bestillerenheden kan visitere til en bolig i Norddjurs Kommune, på betingelse af At Lovgrundlaget er iagttaget og der foreligger ansøgning og tilsagn fra an søgers opholdskommune. At Der foreligger refusionstilsagn fra ansøgers opholdskommune. 17

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36

Faaborg-Midtfyn Kommune. Pleje og Omsorg. Kvalitetsstandarder 2013. Side 1 af 36 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Kvalitetsstandarder 2013 Side 1 af 36 Indledning... 3 Kvalitetsstandarden er grundlaget for tildeling af støtte og hjælp til:... 3 personlige og praktiske opgaver...

Læs mere

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012

Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 27. november 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 4 Struer

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere