Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013"

Transkript

1 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 med høringssvar SSÆ - Årsrapport 2012 vedr forebyggende hjemmebesøg med høringssvar SSÆ - Godkendelse af kvalitetsstandard, personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens SSÆ - Eventuelt...17

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 12/25119 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - Opgjort 19. september Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 29 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 157 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. Gennemsnitlig ventetid på plejeboliger: 100 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. Nye ansøgninger Lejre borgere Ansøgere fra Lejre Kommune /til andre kommuner Ansøgere fra andre kommuner /til lejre Tilbudte plejeboliger Ventende fra sidste måned Ventende 19. september 2013 Under plejebolig garantien. (gældende for steder) alle 3 steder) I alt 3 16 Ældreboliger Nye ansøgninger fra lejre, til Lejre Ansøg. Fra anden kommune Tilbudt af de nye søgende Ventende fra sidste måned Flow for godkendte nye ansøgninger og tilbudte plejeboliger Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøjparken Skærmet enheder (gældende for alle 3 Ældrebolig for Hvalsø område Ældrebolig for Lejre område Ældrebolig for Bramsnæs området Anden kommune

5 Side 3 I lejre Ventende 19/ Ledige boliger Nogle borgere dør på ventelisten, trækker sig eller tilbydes noget andet end det søgte. Principper for ventelisten Ventelisten fungerer efter følgende principper: Borgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver tilbudt bolig først. Hvis der i øvrigt ikke skønnes at være væsentlige forskelle i de ventendes behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Det er muligt på ansøgningen til plejebolig at ønske et bestemt plejecenter. Der vil ved anvisningen af boligen blive taget hensyn til specielle ønsker. Såfremt en borger har et akut plejeboligbehov eller er indlagt på sygehuset, kan det ske, at borgeren ikke i første omgang får sit ønske opfyldt og visiteres til den først ledig plejebolig. Hvis hjemmeplejen ikke på forsvarlig vis kan varetage plejen i borgerens eget hjem, eller hvis borgeren er indlagt på sygehuset og ikke kan komme hjem i ventetiden, kan borgeren midlertidigt blive nødt til at flytte ind i den anviste bolig. Efterfølgende kan borgeren ansøge om flytning til det ønskede plejecenter. Borgere med det aktuelt største behov for bolig får først anvist en plejebolig. Har 2 borgere det samme behov vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig. B. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt vedlagt C. Referat fra Ældrerådet af 11. september 2013 Vedlagt D. Status førtidspensioner 3. kvartal I 3. kvartal 2013 har der været en ansøgning om førtidspension, og fremlæggelse af en kontrolsag om fortsat tildeling af førtidspension. En sag er blevet tildelt førtidspension og en kontrolsag er blevet bevilget fortsat førtidspension. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. E. Status El-biler Notat vedlagt F. Omsorgstandpleje ekstra borgerservice på nettet Hjemmetandlægen som er leverandør af omsorgstandpleje i Lejre Kommune har i fællesskab med Københavns Kommune og Viborg Kommune udviklet en public service hjemmeside om tænder og tandhygiejne til seniorer: Ideologien bag siden er, at vi som kommuner, interesseorganisationer og fagfolk løfter i flok for at sætte fokus på området.

6 Side 4 Hjemmesiden giver mulighed for borgere, pårørende og plejen, at finde oplysninger omkring de forskellige ordninger, muligheder for tilskud, vejledninger og information omkring forebyggelse og sundhed i forbindelse med tandhygiejne. Center for Velfærd & Omsorg har valgt at abonnere på hjemmesiden det betyder, at man på hjemmesiden kan klikke sig ind på Lejre Kommune og så vil alle de oplysninger, der er på siden gælde for Lejre Kommunes tilbud/muligheder. På kommunens egen hjemmeside om omsorgstandplejen vil vi desuden henvise til for flere oplysninger. Center for Velfærd & Omsorg ser positivt på muligheden for at både borgere, pårørende og plejen har et sted hvor det er muligt at erhverve sig information, få vejledning eller hjælp vedr. tandpleje til ældre, således at vi sikrer fortsat opmærksomhed på området og sørger for at gøre viden om området lettere tilgængeligt for vores borgere. G. Økonomi på specialiserede socialområde Bilag bliver udleveret på mødet. H. Orientering om arbejdet med mulige omkostningsreduktioner og handleplan på det specialiserede voksenområde. Administrationen arbejder aktuelt på at kvalificere den fremlagte handleplan udarbejdet i forbindelse med Forventet Regnskab og fremlagt for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 9. september Administrationen har indgået et samarbejde med et konsulentfirma for at kvalificere arbejdet med effektiviseringsmålene i handleplanen yderligere. I samarbejde med administrationen bidrager firmaet til at fokusere indsatsområderne med det sigte, at administrationen på udvalgsmøde i november 2013 kan fremlægge en konkret opfølgning på og evaluering af handleplanen kombineret med fremlæggelse af Forventet Regnskab Det kan nævnes, at der aktuelt er særligt fokus på: - Evaluering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - Lejreborgere på bosteder i andre kommuner, Servicelovens 107 og Brug af støttekontaktpersoner, Servicelovens 85 - Task-force fokus på opfølgning og forhandling af indgåede kontrakter med bosteder, private som offentlige, herunder særlig fokus på særlig dyre enkeltsager - Samarbejde med Slagelse Kommune, som Lejre kommune har indgået samarbejdsaftale med, i forhold til visitering til bedre og billigere løsninger i forhold til bosteds placeringer - Omlægning af indsatsen på børn og ungeområde med henblik på tidligere indsats og herved på sigt en ændring af tilgangen fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. Administrationen har en stor opmærksomhed på inddragelse af relevante samarbejdspartnere omkring effektivisering af samarbejde og videndeling med henblik på tidlig indsats. Indstilling: Beslutning den : Pkt D Der ønskes evaluering af borgerens oplevelse af forløbene. Der ønskes en tidsplan for hvornår det vil være relevant at foretage en sådan evaluering Orientering taget til efterretning

7 Side 5 Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Referat af møde den 9. september 2013 i Ældrerådet.doc 2. Økonomi på pleje og Frit valgområdet september Orienteringsnotat vedr. E-biler CVO 4. Statistik førtidspensioner 3. kvartal 2013.

8 Side 6 3. SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 med høringssvar Sagsnr.: 12/8915 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skal evalueres en gang årligt. Hermed forelægges årlig evaluering af sagsbehandlingsfristerne samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister med høringssvar til politisk behandling. Evaluering af sagsbehandlingsfrister og forslag til ændringer heraf har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister tages til efterretning 2. at evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2013 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes Beslutning den : anbefaler indstillingens pkt 1 og 2. I forhold til pkt 3 kan udvalget anbefale administrationen forslag B og C men kan ikke anbefale pkt A på de sagsbehandlingsområder udvalget har ansvar for. Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via dataudtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Der er i forbindelse med evalueringen modtaget følgende forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Ændringer vedrører alle job- og arbejdsmarkedsområdet (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats).

9 Side 7 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Center eller afdeling Nuværende frist Foreslået ændring Særligt løntilskud for personer over 55 år 67 A Jobcenter 26 uger Slettes. udgået. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Befordring 82 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Ændringsforslag vedrørende fleksjob skyldes ændringer i lovgivning for fleksjob, idet indholdet i sagsbehandlingsprocessen er ændret væsentligt i form af ændrede krav for indhentning af lægeattest, behandling i tværgående rehabiliteringsteam og længere afklaringsforløb. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I så fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Resultat af evaluering: Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er et betydeligt fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 97,3 %. En overskridelse af sagsbehandlingsfristen er ikke i sig selv udtryk for, at der er sket en fejl i sagsbehandlingen. Det kan skyldes, at en sag viser sig mere kompliceret end først antaget. F.eks. hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser. Borgeren skal imidlertid have besked om at

10 Side 8 sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. I evalueringen indgår ikke oplysninger om, hvorvidt der er foretaget den pligtige orientering i de sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt. Ifølge evalueringen er der er en særlig udfordring på følgende områder: Ydelse Lovområde Center/enhed Lov om social Udvidet helbredstillæg 14 pension Borgerservice 64, Serviceloven CVO 16,2 Hjælpemidler Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO 7,4 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO 76,5 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer med handicap CVO 18,8 Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 12,5 Forlængelse af Lov om revalideringsperioden 56 sygedagpenge Jobcenter 10,5 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10 % overskredet Herudover er der en række sagsområder, hvor antallet af registrerede sager i undersøgelsen er så lille, at der ikke kan konkluderes noget entydigt. F.eks. er der kun registeret 1 sag vedr. Handicapbil. Det drejer sig om følgende sagsområder: Ydelse Lovområde Center/enhed Handicapbil 114 Serviceloven CVO 100 Boligindretning 116 Serviceloven CVO 60 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Borgerservice 33,3 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 6,7 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 c, d, e, f, g Det samlede resultat er vedlagt som bilag. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 14,3 % overskredet Udtalelser:

11 Side 9 Evaluering og forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet udtaler: Handicaprådet finder det positivt, at administrationen iværksætter initiativer, der skal afhjælpe kritikpunkter for 2012 (overholdelse af sagsbehandlingsfrister eller undtagelsesvis meddelelse om, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes). Handicaprådet forventer ikke, at en forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder er en reel løsningsmulighed. Lejre Kommune har grelle overskridelser af sagsbehandlingsfristerne, og hver gang er det en families liv, der påvirkes. Området må tilføres flere ressourcer evt. kombineret med effektivisering. Handicaprådet er uforstående overfor forskelle i sagsbehandlingsfrister for så vidt angår arbejdsfastholdelse og ikke arbejdsfastholdelse. Der bør af oversigten over sagsbehandlingsfrister fremgå en sagsbehandlingsfrist for hjemviste sager jf. spørgsmål til Kommunalbestyrelsen 30/ Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt rådets høringssvar. Ældrerådet udtaler: Ældrerådet noterer sig, at antallet af sager, som ikke bliver behandlet inden for sagsbehandlingsfristen, er steget fra under 3 sager ud af 100, til godt 13 sager ud af 100. En voldsom, og efter vores mening, uacceptabel stigning. Vi noterer os dog også, at der allerede er iværksat foranstaltninger med henblik på at effektivisering af sags- og forretningsgange, og ser frem til, at denne effektiviseringsproces udmønter sig, således at andelen af sager, som behandles inden for behandlingsfristen bliver tilfredsstillende. Løsning af problemet ved at forøge de eksisterende sagsbehandlingsfrister, for derved at sænke antallet af sager der overskrider behandlingsfristen, vil Ældrerådet dog anse for at være aldeles uacceptabel, idet dette kun vil være en statistisk forbedring, uden nogen gavn for borgerne. Med ovenstående bemærkninger tager Ældrerådet evalueringen af sagsbehandlingsfristerne til efterretning. Administrationens vurdering: Evalueringen viser, at der er væsentlige udfordringer i forhold til overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på en række områder. Borgerrådgiveren har ligeledes i sin årsberetning for 2012 noteret sig fristoverskridelser på enkelte områder. Grundlæggende er der tre virkemidler, der kan tages i brug, for at mindske andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes: A) Forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder B) Øge mængden af administrative ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger C) Effektivisere og kvalitetssikring af sags- og arbejdsgange Ad A + B): Det seneste år er antallet af sager på hjælpemiddelområdet øget. Det vurderes, at dette har medvirket til en øget andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt. Samtidig skal det sammenholdes med, at der de seneste år er sket en personalereduktion på området.

12 Side 10 Administrationen vurderer, at forholdet mellem de nuværende sagsbehandlingsfrister på området på den ene side og antallet af sager og personaleressourcer på den anden er uholdbart, idet der som konsekvens heraf vil være en stor andel af sager på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes. Der udarbejdes derfor selvstændig indstilling i forbindelse med budgetproces for Budget 2014 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til det øgede antal sager på området. Ad C): Der er i 2013 iværksat projekt med henblik på at gennemgå sagsgange og udvikle forretningsgange for en lang række ydelser på det sociale område. Formålet er at sikre overholdelse af lovgivningen samt oparbejde fornøden kvalitet i sagsbehandlingen. Herunder også overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Projektet afsluttes ved udgangen af 2014 og omfatter både Borgerservice, Center for Social & Familie og Servicecenter Hvalsø. I Center for Social & Familie er der iværksat proces med henblik på ny organisering af myndighedsområderne. Ændringen gennemføres i 2. halvår Formålet med ændringen er blandt andet at gøre opgaveløsningen mindre sårbar i tilfælde af sygdom. Herudover skal der sikres ensretning af sagsbehandlerpraksis og anvendelsen af itsystemer, hvilket forventes at få en positiv indvirkning i forhold til at sikre rettidig sagsbehandling. På det specialiserede børne- og ungeområde vil der i løbet af 2014 blive implementeret det fællesoffentlige it-system DUBU eller et tilsvarende it-system. DUBU er et fagsystem, der forventes at fremme kvaliteten i sagsbehandlingen på området udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode Integrated Children s System (ICS). Administrationen vurderer, at de igangsatte aktiviteter er et vigtigt skridt på vejen til at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen og at reducere andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes. Ligeledes vil aktiviteterne imødekomme dele af de anbefalinger Borgerrådgiveren kom med i sin årsberetning for Det drejer sig blandt andet om: At al sagsbehandling etableres i et formaliseret sagsopfølgningssystem At der iværksættes initiativer for at kunne fastlægge sagsbehandlingsprocedurer. Herunder start- og sluttidspunkt. At der kommer mere ledelsesmæssigt fokus på at borgerne skal have besked før evt. overskridelse af sagsbehandlingsfrist. Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. Administrationen har følgende bemærkninger. Baggrunden for at der er forskel på sagsbehandlingsfristen for fleksjobsansøgning som hhv. arbejdsfastholdelse og ikke-arbejdsfastholdelse skyldes, at der er særlige regler for borgere, der er ansat på en arbejdsplads og søger om fleksjob. Det betyder blandt andet, at virksomheden i samarbejde med den ansatte og med råd og vejledning fra bl.a. Jobcenter skal have anvendt muligheder jf. de sociale kapitler igennem 12 måneder. Det vil sige arbejdspladsindretning, opgaveændringer mv. Der fremgår ikke en sagsbehandlingsfrist for hjemviste sager i oversigten over sagsbehandlingsfrister. Det skyldes, at sagsbehandlingsfristen for behandling af hjemviste sager er den samme som den frist, kommunen har vedtaget indenfor de enkelte lovparagraffer. Administrationen vil se på om der på hjemmesiden med fordel kan informeres om dette i sammenhæng med oversigten med sagsbehandlingsfrister.

13 Side 11 Handicappolitik: Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Af handicappolitikken fremgår blandt andet vigtigheden af at borgeren kan orientere sig og hente den fornødne information, at borgeren får en oplevelse af at blive vejledt og guidet, og at sagsgangen så vidt muligt opleves som et sammenhængende forløb. I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundsliv og arbejdsliv er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag 3. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister Suppl. kommentar fra DH-Lejre vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister og forslag til ændringer Høringssvar fra Ældrerådetvedr. evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

14 Side SSÆ - Årsrapport 2012 vedr forebyggende hjemmebesøg med høringssvar Sagsnr.: 13/12950 Resumé: I henhold til Servicelovens 79a tilbydes borgere der er fyldt 75 år, besøg af en forebyggende medarbejder. Der er udarbejdet en årsrapport for aktiviteter i 2012, som har været sendt til høring i Ældrerådet. Udvalget bedes godkende årsrapport og høringssvar. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 for forebyggende hjemmebesøg godkendes 2. at høringssvaret fra Ældrerådet tages til efterretning. Beslutning den : Indstilling godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Ifølge Servicelovens 79a, skal der tilbydes hjemmebesøg til borgere der er fyldt 75 år. Formålet er at drøfte og understøtte den enkelte borger i en svær situation, hvor der kan være behov for ekstra støtte og hjælp. De forebyggende hjemmebesøg er i 2012 blevet tilbudt til 1470 borgere og der er gennemført besøg hos 837 borgere. Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er ændret og vedtaget i Ændringen medfører, at det er muligt at udelade besøg hos borgere, der er visiteret til og modtager praktisk og personlig bistand mere end 2 gange i døgnet og borgere der er bosat på institutioner. Kvalitetsstandarden blev ændret og vedtaget i ultimo 2012, og indarbejdes løbende i Den forebyggende indsats inkluderer særlige fokusområder i Lejre Kommune. Her kan nævnes enkebesøg, de forebyggende medarbejderes indsats i forbindelse med IT og den kommunale digitalisering, opsøgende besøg efter hospitalsindlæggelse og informations/cafe møder. Der er særlige indsatsområder i forbindelse med kost og vægtregulering, KOL-hold og rehabilitering, rygestop kurser og endelig Faldforebyggelse under konceptet Aktiv & Sund- hele livet. Udtalelser: Ældrerådet har gennemgået årsrapporten vedrørende de forebyggende hjemmebesøg i 2012.

15 Side 13 Vi synes det er en glimrende, og interessant rapport, som dels giver et godt overblik over de opgaver der løses af de forebyggende medarbejdere, og dels, ved en enkel og overskuelig tabel, giver overblik over "behovet" for hjemmebesøg i de enkelte aldersgrupper. Dog kunne vi have tænkt os, at rapporten også indeholdt en oversigt over nye tiltag, som måtte være planlagt for det kommende (indeværende) år. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at årsrapporten giver et troværdigt billede af de forebyggende hjemmebesøg og andre forebyggende aktiviteter. Administrationen tager Ældrerådets ønske om at præsentere eller angive planer for det kommende år, til efterretning og vil forsøgsvis indarbejde dette i årsrapporten for Handicappolitik: De forebyggende hjemmebesøg og dermed årsrapporten fra 2012 er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Årsrapport forebyggende om hjemmebesøg 2012.docx 2. Ældrerådet - Høringssvar - Årsrapport, Forebyggende hjemmebesøg 2012.doc

16 Side SSÆ - Godkendelse af kvalitetsstandard, personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 Sagsnr.: 13/8473 Resumé: Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven 83, skal revideres en gang årligt. Der er foretaget redaktionelle ændringer og præciseringer i forhold til den nuværende kvalitetsstand. Der er ikke ændret på serviceniveauet for den kommende kvalitetsstandard for området. Det indstilles, at udvalget sender udkast til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 for 2014 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender, at undlade at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens at udkast til kvalitetsstand for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Beslutning den : Indstilling godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Ydelserne er beskrevet i Servicelovens 83. Kvalitetsstandarden har til formål at beskrive det serviceniveau Lejre Kommune har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interessenter. Udkast til revidering af kvalitetsstandarderne for 2014 er vedlagt som bilag. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Der udarbejdes tillige et udkast til en folder til borgeren, der giver et hurtigt overblik over kvalitetsstandarderne med eksempler på de enkelte ydelser. Denne folder lægges på lejre Kommunes nye hjemmeside tilgængeligt for alle borger og leverandører i udgangen af Ændringer Der er i udkast til kvalitetsstandarderne foretaget redaktionelle rettelser, for at skabe yderligere sammenhæng mellem det politisk fastlagt serviceniveau og de konkrete afgørelser om hjælp samt udførelsen af hjælpen. Desuden er formuleringen af tekstmaterialet forenklet, således det bliver mere forståeligt for den enkelte borger. Der er sket en mere konkret præcisering af, at behov for praktisk hjælp og personlig pleje i Lejre Kommune som udgangspunktet leveres som hjælp til selvhjælp. Endvidere er der sket en forenkling af de indledende afsnit om generel information og samarbejde.

17 Side 15 Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er taget ud og anbefales godkendt sammen med kvalitetsstandarden for specialtandplejen i Lejre Kommune. Dette gøres i udgangen af Desuden er kvalitetsstandarden for nødkald taget ud, idet denne hører under kvalitetsstandarden efter Serviceloven 112. Kvalitetsstandarden for midlertidig boliger og hverdagsrehabilitering er tilføjet. Nyt vurderingsredskab I Lejre Kommune er man overgået til Fælles Sprog II ved vurderingen af borgerens behov. Fælles Sprog II retter sig dels mod en afdækning af borgerens oplevelser af egne evner og muligheder (borgerens hverdagsliv), dels en faglig vurdering og dels andre faktorers indflydelse på borgerens evner og muligheder (fx omgivelserne og borgerens evne til at mester eget liv). I Fælles Sprog II er funktionsevnen gradueret i fem overordnede funktionsniveauer (mod fire niveauer i Fælles Sprog I). Beskrivelsen af de enkelte niveauer er ændret i kvalitetsstandarden. På baggrund af helhedsvurderingen fastsætter visitator et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål angiver, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgerne. I Fælles Sprog II skelnes mellem fire retningsgivende mål. Hvis visitator vurderer at borgeren har mulighed for at udvikle sine færdigheder, er kommunens tilbud til borgeren træning eller hverdagsrehabilitering. Hvis borgeren har udviklingspotentiale, men ikke ønsker at tage imod hverdagsrehabilitering eller træning, bevilges der ikke hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Hvad koster hjælpen Al bevilget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er gratis. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undlade at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens 161 og bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts I 2012 blev der bevilget midlertidig hjælp til 25 borgere, hvor der blev opkrævet et beløb på ,91 kr. og i 2013, 9 borgere, hvor beløbet dags dato er 2.818,95 kr. Efter at hverdagsrehabilitering er implementeret i Lejre Kommune bevilges de fleste borgere, der har brug for midlertidig hjælp, hverdagsrehabilitering efter SL 86, hvor der ikke kan opkræves betaling. Det vil derfor fremadrettet være ganske få borgere, der kan opkræves for midlertidig hjælp. Robotstøvsuger til borgere med praktisk hjælp Ankestyrelsen har i foråret 2012 afgjort, at en kommunal myndighed gerne må henvise en borger med behov for praktisk hjælp til at anskaffe en robotstøvsuger. Flere kommuner har herefter iværksat forsøg med robotstøvsugere til hjemmeboende borgere eller ændret serviceniveau, hvor borgere med behov for praktisk hjælp anmodes om at anskaffe en robotstøvsuger. Der arbejdes på et forslag til kvalitetstandard 2014, der præsenteres i udgangen af året 2013 med forslag til at afprøve robotstøvsugere hos borgere, der modtager praktisk hjælp i eget hjem.

18 Side 16 Det foreslås, at udkast til reviderede kvalitetsstandard for 2014 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden vil træde i kraft 1. januar Administrationens vurdering: Efter at hverdagsrehabilitering er implementeret i Lejre Kommune bevilges de fleste borgere der har brug for midlertidig hjælp, hverdagsrehabilitering efter Servicelovens 86, hvor der ikke kan opkræves betaling. Administrationen anbefaler, at der undlades at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens 161. Dette grundet af, at de beløb Lejre Kommune får opkrævet, vurderes ikke til at stå mål med den administrative tid der bruges ressourcemæssigt, men der vil være løbende være fokus på området. Der arbejdes på et forslag til kvalitetstandarden 2014, der præsenteres i udgangen af året 2013 med forslag til at afprøve robotstøvsugere hos borgere, der modtager praktisk hjælp i eget hjem. Handicappolitik: Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83, er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Udkast til kvalitetsstandarder 2013 Servicelovens 83.pdf

19 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Der var spørgsmål til hvordan viceværtfunktion fungerer på plejecentrene. Christian Østeraas inviteres til næste møde Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. august 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. august 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. august 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat. til. Ældrerådet

Referat. til. Ældrerådet Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere