Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013"

Transkript

1 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 med høringssvar SSÆ - Årsrapport 2012 vedr forebyggende hjemmebesøg med høringssvar SSÆ - Godkendelse af kvalitetsstandard, personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens SSÆ - Eventuelt...17

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 12/25119 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - Opgjort 19. september Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 29 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 157 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. Gennemsnitlig ventetid på plejeboliger: 100 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. Nye ansøgninger Lejre borgere Ansøgere fra Lejre Kommune /til andre kommuner Ansøgere fra andre kommuner /til lejre Tilbudte plejeboliger Ventende fra sidste måned Ventende 19. september 2013 Under plejebolig garantien. (gældende for steder) alle 3 steder) I alt 3 16 Ældreboliger Nye ansøgninger fra lejre, til Lejre Ansøg. Fra anden kommune Tilbudt af de nye søgende Ventende fra sidste måned Flow for godkendte nye ansøgninger og tilbudte plejeboliger Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøjparken Skærmet enheder (gældende for alle 3 Ældrebolig for Hvalsø område Ældrebolig for Lejre område Ældrebolig for Bramsnæs området Anden kommune

5 Side 3 I lejre Ventende 19/ Ledige boliger Nogle borgere dør på ventelisten, trækker sig eller tilbydes noget andet end det søgte. Principper for ventelisten Ventelisten fungerer efter følgende principper: Borgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver tilbudt bolig først. Hvis der i øvrigt ikke skønnes at være væsentlige forskelle i de ventendes behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Det er muligt på ansøgningen til plejebolig at ønske et bestemt plejecenter. Der vil ved anvisningen af boligen blive taget hensyn til specielle ønsker. Såfremt en borger har et akut plejeboligbehov eller er indlagt på sygehuset, kan det ske, at borgeren ikke i første omgang får sit ønske opfyldt og visiteres til den først ledig plejebolig. Hvis hjemmeplejen ikke på forsvarlig vis kan varetage plejen i borgerens eget hjem, eller hvis borgeren er indlagt på sygehuset og ikke kan komme hjem i ventetiden, kan borgeren midlertidigt blive nødt til at flytte ind i den anviste bolig. Efterfølgende kan borgeren ansøge om flytning til det ønskede plejecenter. Borgere med det aktuelt største behov for bolig får først anvist en plejebolig. Har 2 borgere det samme behov vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig. B. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt vedlagt C. Referat fra Ældrerådet af 11. september 2013 Vedlagt D. Status førtidspensioner 3. kvartal I 3. kvartal 2013 har der været en ansøgning om førtidspension, og fremlæggelse af en kontrolsag om fortsat tildeling af førtidspension. En sag er blevet tildelt førtidspension og en kontrolsag er blevet bevilget fortsat førtidspension. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. E. Status El-biler Notat vedlagt F. Omsorgstandpleje ekstra borgerservice på nettet Hjemmetandlægen som er leverandør af omsorgstandpleje i Lejre Kommune har i fællesskab med Københavns Kommune og Viborg Kommune udviklet en public service hjemmeside om tænder og tandhygiejne til seniorer: Ideologien bag siden er, at vi som kommuner, interesseorganisationer og fagfolk løfter i flok for at sætte fokus på området.

6 Side 4 Hjemmesiden giver mulighed for borgere, pårørende og plejen, at finde oplysninger omkring de forskellige ordninger, muligheder for tilskud, vejledninger og information omkring forebyggelse og sundhed i forbindelse med tandhygiejne. Center for Velfærd & Omsorg har valgt at abonnere på hjemmesiden det betyder, at man på hjemmesiden kan klikke sig ind på Lejre Kommune og så vil alle de oplysninger, der er på siden gælde for Lejre Kommunes tilbud/muligheder. På kommunens egen hjemmeside om omsorgstandplejen vil vi desuden henvise til for flere oplysninger. Center for Velfærd & Omsorg ser positivt på muligheden for at både borgere, pårørende og plejen har et sted hvor det er muligt at erhverve sig information, få vejledning eller hjælp vedr. tandpleje til ældre, således at vi sikrer fortsat opmærksomhed på området og sørger for at gøre viden om området lettere tilgængeligt for vores borgere. G. Økonomi på specialiserede socialområde Bilag bliver udleveret på mødet. H. Orientering om arbejdet med mulige omkostningsreduktioner og handleplan på det specialiserede voksenområde. Administrationen arbejder aktuelt på at kvalificere den fremlagte handleplan udarbejdet i forbindelse med Forventet Regnskab og fremlagt for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 9. september Administrationen har indgået et samarbejde med et konsulentfirma for at kvalificere arbejdet med effektiviseringsmålene i handleplanen yderligere. I samarbejde med administrationen bidrager firmaet til at fokusere indsatsområderne med det sigte, at administrationen på udvalgsmøde i november 2013 kan fremlægge en konkret opfølgning på og evaluering af handleplanen kombineret med fremlæggelse af Forventet Regnskab Det kan nævnes, at der aktuelt er særligt fokus på: - Evaluering af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - Lejreborgere på bosteder i andre kommuner, Servicelovens 107 og Brug af støttekontaktpersoner, Servicelovens 85 - Task-force fokus på opfølgning og forhandling af indgåede kontrakter med bosteder, private som offentlige, herunder særlig fokus på særlig dyre enkeltsager - Samarbejde med Slagelse Kommune, som Lejre kommune har indgået samarbejdsaftale med, i forhold til visitering til bedre og billigere løsninger i forhold til bosteds placeringer - Omlægning af indsatsen på børn og ungeområde med henblik på tidligere indsats og herved på sigt en ændring af tilgangen fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. Administrationen har en stor opmærksomhed på inddragelse af relevante samarbejdspartnere omkring effektivisering af samarbejde og videndeling med henblik på tidlig indsats. Indstilling: Beslutning den : Pkt D Der ønskes evaluering af borgerens oplevelse af forløbene. Der ønskes en tidsplan for hvornår det vil være relevant at foretage en sådan evaluering Orientering taget til efterretning

7 Side 5 Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Referat af møde den 9. september 2013 i Ældrerådet.doc 2. Økonomi på pleje og Frit valgområdet september Orienteringsnotat vedr. E-biler CVO 4. Statistik førtidspensioner 3. kvartal 2013.

8 Side 6 3. SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 med høringssvar Sagsnr.: 12/8915 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal jf. Retssikkerhedsloven fastsætte sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skal evalueres en gang årligt. Hermed forelægges årlig evaluering af sagsbehandlingsfristerne samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister med høringssvar til politisk behandling. Evaluering af sagsbehandlingsfrister og forslag til ændringer heraf har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister 2013 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister tages til efterretning 2. at evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2013 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes Beslutning den : anbefaler indstillingens pkt 1 og 2. I forhold til pkt 3 kan udvalget anbefale administrationen forslag B og C men kan ikke anbefale pkt A på de sagsbehandlingsområder udvalget har ansvar for. Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Evalueringen er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område vedtaget i Det er kun sager, hvor borger selv har ansøgt om en ydelse, der indgår i evalueringen. Måling er foretaget ved manuel registrering af afsluttede sager i uge 9-12 eller via dataudtræk i it-systemer med oplysning om tilgang og afslutning af sager fra det foregående år. Ambitionen er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Der er i forbindelse med evalueringen modtaget følgende forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister. Ændringer vedrører alle job- og arbejdsmarkedsområdet (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats).

9 Side 7 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Center eller afdeling Nuværende frist Foreslået ændring Særligt løntilskud for personer over 55 år 67 A Jobcenter 26 uger Slettes. udgået. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 78 uger. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 39 uger. 12 uger ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Mentor 78, 79 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Befordring 82 Jobcenter 4 uger Ny. Tilføjet. Ændringsforslag vedrørende fleksjob skyldes ændringer i lovgivning for fleksjob, idet indholdet i sagsbehandlingsprocessen er ændret væsentligt i form af ændrede krav for indhentning af lægeattest, behandling i tværgående rehabiliteringsteam og længere afklaringsforløb. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I så fald er sagsbehandlingsfristen 12 uger. Resultat af evaluering: Evalueringen omfatter de områder, hvor det har været muligt at modtage data. I år indgår 55 af i alt 134 sagsområder på det sociale område. Sidste år indgik 53 områder. Samlet er der registreret 968 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 86,6 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er et betydeligt fald i forhold til sidste år, hvor tallet var 97,3 %. En overskridelse af sagsbehandlingsfristen er ikke i sig selv udtryk for, at der er sket en fejl i sagsbehandlingen. Det kan skyldes, at en sag viser sig mere kompliceret end først antaget. F.eks. hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser. Borgeren skal imidlertid have besked om at

10 Side 8 sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. I evalueringen indgår ikke oplysninger om, hvorvidt der er foretaget den pligtige orientering i de sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt. Ifølge evalueringen er der er en særlig udfordring på følgende områder: Ydelse Lovområde Center/enhed Lov om social Udvidet helbredstillæg 14 pension Borgerservice 64, Serviceloven CVO 16,2 Hjælpemidler Personlig og praktisk hjælp 83 Serviceloven CVO 7,4 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 86 Serviceloven CVO 76,5 Pleje eller ældrebolig 17 Lov om boliger for ældre og personer med handicap CVO 18,8 Tilskud til pasning af egne børn 86 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 12,5 Forlængelse af Lov om revalideringsperioden 56 sygedagpenge Jobcenter 10,5 Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Serviceloven CSF 10 % overskredet Herudover er der en række sagsområder, hvor antallet af registrerede sager i undersøgelsen er så lille, at der ikke kan konkluderes noget entydigt. F.eks. er der kun registeret 1 sag vedr. Handicapbil. Det drejer sig om følgende sagsområder: Ydelse Lovområde Center/enhed Handicapbil 114 Serviceloven CVO 100 Boligindretning 116 Serviceloven CVO 60 Udvidet helbredstillæg 18 Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Borgerservice 33,3 Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Dagtilbudsloven Pladsanvisningen 6,7 Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 c, d, e, f, g Det samlede resultat er vedlagt som bilag. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Jobcenter 14,3 % overskredet Udtalelser:

11 Side 9 Evaluering og forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet udtaler: Handicaprådet finder det positivt, at administrationen iværksætter initiativer, der skal afhjælpe kritikpunkter for 2012 (overholdelse af sagsbehandlingsfrister eller undtagelsesvis meddelelse om, at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes). Handicaprådet forventer ikke, at en forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder er en reel løsningsmulighed. Lejre Kommune har grelle overskridelser af sagsbehandlingsfristerne, og hver gang er det en families liv, der påvirkes. Området må tilføres flere ressourcer evt. kombineret med effektivisering. Handicaprådet er uforstående overfor forskelle i sagsbehandlingsfrister for så vidt angår arbejdsfastholdelse og ikke arbejdsfastholdelse. Der bør af oversigten over sagsbehandlingsfrister fremgå en sagsbehandlingsfrist for hjemviste sager jf. spørgsmål til Kommunalbestyrelsen 30/ Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt rådets høringssvar. Ældrerådet udtaler: Ældrerådet noterer sig, at antallet af sager, som ikke bliver behandlet inden for sagsbehandlingsfristen, er steget fra under 3 sager ud af 100, til godt 13 sager ud af 100. En voldsom, og efter vores mening, uacceptabel stigning. Vi noterer os dog også, at der allerede er iværksat foranstaltninger med henblik på at effektivisering af sags- og forretningsgange, og ser frem til, at denne effektiviseringsproces udmønter sig, således at andelen af sager, som behandles inden for behandlingsfristen bliver tilfredsstillende. Løsning af problemet ved at forøge de eksisterende sagsbehandlingsfrister, for derved at sænke antallet af sager der overskrider behandlingsfristen, vil Ældrerådet dog anse for at være aldeles uacceptabel, idet dette kun vil være en statistisk forbedring, uden nogen gavn for borgerne. Med ovenstående bemærkninger tager Ældrerådet evalueringen af sagsbehandlingsfristerne til efterretning. Administrationens vurdering: Evalueringen viser, at der er væsentlige udfordringer i forhold til overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på en række områder. Borgerrådgiveren har ligeledes i sin årsberetning for 2012 noteret sig fristoverskridelser på enkelte områder. Grundlæggende er der tre virkemidler, der kan tages i brug, for at mindske andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes: A) Forlængelse af eksisterende sagsbehandlingsfrister for udvalgte områder B) Øge mængden af administrative ressourcer til sagsbehandling af ansøgninger C) Effektivisere og kvalitetssikring af sags- og arbejdsgange Ad A + B): Det seneste år er antallet af sager på hjælpemiddelområdet øget. Det vurderes, at dette har medvirket til en øget andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke er overholdt. Samtidig skal det sammenholdes med, at der de seneste år er sket en personalereduktion på området.

12 Side 10 Administrationen vurderer, at forholdet mellem de nuværende sagsbehandlingsfrister på området på den ene side og antallet af sager og personaleressourcer på den anden er uholdbart, idet der som konsekvens heraf vil være en stor andel af sager på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes. Der udarbejdes derfor selvstændig indstilling i forbindelse med budgetproces for Budget 2014 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til det øgede antal sager på området. Ad C): Der er i 2013 iværksat projekt med henblik på at gennemgå sagsgange og udvikle forretningsgange for en lang række ydelser på det sociale område. Formålet er at sikre overholdelse af lovgivningen samt oparbejde fornøden kvalitet i sagsbehandlingen. Herunder også overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Projektet afsluttes ved udgangen af 2014 og omfatter både Borgerservice, Center for Social & Familie og Servicecenter Hvalsø. I Center for Social & Familie er der iværksat proces med henblik på ny organisering af myndighedsområderne. Ændringen gennemføres i 2. halvår Formålet med ændringen er blandt andet at gøre opgaveløsningen mindre sårbar i tilfælde af sygdom. Herudover skal der sikres ensretning af sagsbehandlerpraksis og anvendelsen af itsystemer, hvilket forventes at få en positiv indvirkning i forhold til at sikre rettidig sagsbehandling. På det specialiserede børne- og ungeområde vil der i løbet af 2014 blive implementeret det fællesoffentlige it-system DUBU eller et tilsvarende it-system. DUBU er et fagsystem, der forventes at fremme kvaliteten i sagsbehandlingen på området udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode Integrated Children s System (ICS). Administrationen vurderer, at de igangsatte aktiviteter er et vigtigt skridt på vejen til at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen og at reducere andelen af sager, hvor sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes. Ligeledes vil aktiviteterne imødekomme dele af de anbefalinger Borgerrådgiveren kom med i sin årsberetning for Det drejer sig blandt andet om: At al sagsbehandling etableres i et formaliseret sagsopfølgningssystem At der iværksættes initiativer for at kunne fastlægge sagsbehandlingsprocedurer. Herunder start- og sluttidspunkt. At der kommer mere ledelsesmæssigt fokus på at borgerne skal have besked før evt. overskridelse af sagsbehandlingsfrist. Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. Administrationen har følgende bemærkninger. Baggrunden for at der er forskel på sagsbehandlingsfristen for fleksjobsansøgning som hhv. arbejdsfastholdelse og ikke-arbejdsfastholdelse skyldes, at der er særlige regler for borgere, der er ansat på en arbejdsplads og søger om fleksjob. Det betyder blandt andet, at virksomheden i samarbejde med den ansatte og med råd og vejledning fra bl.a. Jobcenter skal have anvendt muligheder jf. de sociale kapitler igennem 12 måneder. Det vil sige arbejdspladsindretning, opgaveændringer mv. Der fremgår ikke en sagsbehandlingsfrist for hjemviste sager i oversigten over sagsbehandlingsfrister. Det skyldes, at sagsbehandlingsfristen for behandling af hjemviste sager er den samme som den frist, kommunen har vedtaget indenfor de enkelte lovparagraffer. Administrationen vil se på om der på hjemmesiden med fordel kan informeres om dette i sammenhæng med oversigten med sagsbehandlingsfrister.

13 Side 11 Handicappolitik: Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område vedrører i høj grad ydelser til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Af handicappolitikken fremgår blandt andet vigtigheden af at borgeren kan orientere sig og hente den fornødne information, at borgeren får en oplevelse af at blive vejledt og guidet, og at sagsgangen så vidt muligt opleves som et sammenhængende forløb. I forhold til handicappede borgeres mulighed for at deltage i samfundsliv og arbejdsliv er det væsentligt, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag 3. Notat - samlet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister Suppl. kommentar fra DH-Lejre vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister og forslag til ændringer Høringssvar fra Ældrerådetvedr. evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

14 Side SSÆ - Årsrapport 2012 vedr forebyggende hjemmebesøg med høringssvar Sagsnr.: 13/12950 Resumé: I henhold til Servicelovens 79a tilbydes borgere der er fyldt 75 år, besøg af en forebyggende medarbejder. Der er udarbejdet en årsrapport for aktiviteter i 2012, som har været sendt til høring i Ældrerådet. Udvalget bedes godkende årsrapport og høringssvar. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 for forebyggende hjemmebesøg godkendes 2. at høringssvaret fra Ældrerådet tages til efterretning. Beslutning den : Indstilling godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Ifølge Servicelovens 79a, skal der tilbydes hjemmebesøg til borgere der er fyldt 75 år. Formålet er at drøfte og understøtte den enkelte borger i en svær situation, hvor der kan være behov for ekstra støtte og hjælp. De forebyggende hjemmebesøg er i 2012 blevet tilbudt til 1470 borgere og der er gennemført besøg hos 837 borgere. Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er ændret og vedtaget i Ændringen medfører, at det er muligt at udelade besøg hos borgere, der er visiteret til og modtager praktisk og personlig bistand mere end 2 gange i døgnet og borgere der er bosat på institutioner. Kvalitetsstandarden blev ændret og vedtaget i ultimo 2012, og indarbejdes løbende i Den forebyggende indsats inkluderer særlige fokusområder i Lejre Kommune. Her kan nævnes enkebesøg, de forebyggende medarbejderes indsats i forbindelse med IT og den kommunale digitalisering, opsøgende besøg efter hospitalsindlæggelse og informations/cafe møder. Der er særlige indsatsområder i forbindelse med kost og vægtregulering, KOL-hold og rehabilitering, rygestop kurser og endelig Faldforebyggelse under konceptet Aktiv & Sund- hele livet. Udtalelser: Ældrerådet har gennemgået årsrapporten vedrørende de forebyggende hjemmebesøg i 2012.

15 Side 13 Vi synes det er en glimrende, og interessant rapport, som dels giver et godt overblik over de opgaver der løses af de forebyggende medarbejdere, og dels, ved en enkel og overskuelig tabel, giver overblik over "behovet" for hjemmebesøg i de enkelte aldersgrupper. Dog kunne vi have tænkt os, at rapporten også indeholdt en oversigt over nye tiltag, som måtte være planlagt for det kommende (indeværende) år. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at årsrapporten giver et troværdigt billede af de forebyggende hjemmebesøg og andre forebyggende aktiviteter. Administrationen tager Ældrerådets ønske om at præsentere eller angive planer for det kommende år, til efterretning og vil forsøgsvis indarbejde dette i årsrapporten for Handicappolitik: De forebyggende hjemmebesøg og dermed årsrapporten fra 2012 er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Årsrapport forebyggende om hjemmebesøg 2012.docx 2. Ældrerådet - Høringssvar - Årsrapport, Forebyggende hjemmebesøg 2012.doc

16 Side SSÆ - Godkendelse af kvalitetsstandard, personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 Sagsnr.: 13/8473 Resumé: Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, Serviceloven 83, skal revideres en gang årligt. Der er foretaget redaktionelle ændringer og præciseringer i forhold til den nuværende kvalitetsstand. Der er ikke ændret på serviceniveauet for den kommende kvalitetsstandard for området. Det indstilles, at udvalget sender udkast til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 for 2014 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender, at undlade at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens at udkast til kvalitetsstand for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Beslutning den : Indstilling godkendt Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Ydelserne er beskrevet i Servicelovens 83. Kvalitetsstandarden har til formål at beskrive det serviceniveau Lejre Kommune har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interessenter. Udkast til revidering af kvalitetsstandarderne for 2014 er vedlagt som bilag. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Der udarbejdes tillige et udkast til en folder til borgeren, der giver et hurtigt overblik over kvalitetsstandarderne med eksempler på de enkelte ydelser. Denne folder lægges på lejre Kommunes nye hjemmeside tilgængeligt for alle borger og leverandører i udgangen af Ændringer Der er i udkast til kvalitetsstandarderne foretaget redaktionelle rettelser, for at skabe yderligere sammenhæng mellem det politisk fastlagt serviceniveau og de konkrete afgørelser om hjælp samt udførelsen af hjælpen. Desuden er formuleringen af tekstmaterialet forenklet, således det bliver mere forståeligt for den enkelte borger. Der er sket en mere konkret præcisering af, at behov for praktisk hjælp og personlig pleje i Lejre Kommune som udgangspunktet leveres som hjælp til selvhjælp. Endvidere er der sket en forenkling af de indledende afsnit om generel information og samarbejde.

17 Side 15 Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er taget ud og anbefales godkendt sammen med kvalitetsstandarden for specialtandplejen i Lejre Kommune. Dette gøres i udgangen af Desuden er kvalitetsstandarden for nødkald taget ud, idet denne hører under kvalitetsstandarden efter Serviceloven 112. Kvalitetsstandarden for midlertidig boliger og hverdagsrehabilitering er tilføjet. Nyt vurderingsredskab I Lejre Kommune er man overgået til Fælles Sprog II ved vurderingen af borgerens behov. Fælles Sprog II retter sig dels mod en afdækning af borgerens oplevelser af egne evner og muligheder (borgerens hverdagsliv), dels en faglig vurdering og dels andre faktorers indflydelse på borgerens evner og muligheder (fx omgivelserne og borgerens evne til at mester eget liv). I Fælles Sprog II er funktionsevnen gradueret i fem overordnede funktionsniveauer (mod fire niveauer i Fælles Sprog I). Beskrivelsen af de enkelte niveauer er ændret i kvalitetsstandarden. På baggrund af helhedsvurderingen fastsætter visitator et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål angiver, hvad der skal være toneangivende i leveringen af indsatsen til borgerne. I Fælles Sprog II skelnes mellem fire retningsgivende mål. Hvis visitator vurderer at borgeren har mulighed for at udvikle sine færdigheder, er kommunens tilbud til borgeren træning eller hverdagsrehabilitering. Hvis borgeren har udviklingspotentiale, men ikke ønsker at tage imod hverdagsrehabilitering eller træning, bevilges der ikke hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Hvad koster hjælpen Al bevilget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp er gratis. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undlade at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens 161 og bekendtgørelse nr. 343 af 26. marts I 2012 blev der bevilget midlertidig hjælp til 25 borgere, hvor der blev opkrævet et beløb på ,91 kr. og i 2013, 9 borgere, hvor beløbet dags dato er 2.818,95 kr. Efter at hverdagsrehabilitering er implementeret i Lejre Kommune bevilges de fleste borgere, der har brug for midlertidig hjælp, hverdagsrehabilitering efter SL 86, hvor der ikke kan opkræves betaling. Det vil derfor fremadrettet være ganske få borgere, der kan opkræves for midlertidig hjælp. Robotstøvsuger til borgere med praktisk hjælp Ankestyrelsen har i foråret 2012 afgjort, at en kommunal myndighed gerne må henvise en borger med behov for praktisk hjælp til at anskaffe en robotstøvsuger. Flere kommuner har herefter iværksat forsøg med robotstøvsugere til hjemmeboende borgere eller ændret serviceniveau, hvor borgere med behov for praktisk hjælp anmodes om at anskaffe en robotstøvsuger. Der arbejdes på et forslag til kvalitetstandard 2014, der præsenteres i udgangen af året 2013 med forslag til at afprøve robotstøvsugere hos borgere, der modtager praktisk hjælp i eget hjem.

18 Side 16 Det foreslås, at udkast til reviderede kvalitetsstandard for 2014 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden vil træde i kraft 1. januar Administrationens vurdering: Efter at hverdagsrehabilitering er implementeret i Lejre Kommune bevilges de fleste borgere der har brug for midlertidig hjælp, hverdagsrehabilitering efter Servicelovens 86, hvor der ikke kan opkræves betaling. Administrationen anbefaler, at der undlades at opkræve betaling fra borgere der bevilges midlertidig hjælp, jf. Servicelovens 161. Dette grundet af, at de beløb Lejre Kommune får opkrævet, vurderes ikke til at stå mål med den administrative tid der bruges ressourcemæssigt, men der vil være løbende være fokus på området. Der arbejdes på et forslag til kvalitetstandarden 2014, der præsenteres i udgangen af året 2013 med forslag til at afprøve robotstøvsugere hos borgere, der modtager praktisk hjælp i eget hjem. Handicappolitik: Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens 83, er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Udkast til kvalitetsstandarder 2013 Servicelovens 83.pdf

19 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Der var spørgsmål til hvordan viceværtfunktion fungerer på plejecentrene. Christian Østeraas inviteres til næste møde Afbud: Gitte Geertsen (F) Martin Stokholm (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. december 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. december 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 02.12.13...2 3. Lukket - SSÆ - Orienteringssag...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1 509 på Smørum Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 3. Kvalitetsstandarder visitation indenfor Sundhed og omsorgsområdet 4. Handicappolitik,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2014 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Koncernsekretariat & Udvikling D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: Juni 2014 J.nr.: 14/3825 Høringsmateriale:

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. marts 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. marts 2013 Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 04.03.13...2 3. SSÆ - Handleplan

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. august 2012. Kl. 17:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. august 2012. Kl. 17:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 13. august 2012 Kl. 17:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Indstilling af nyt medlem af

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. oktober 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. oktober 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. oktober 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i oktober...2 3. JA - Indstilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere