Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt"

Transkript

1 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt september 2007

2 2

3 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag Lokalplanpligt Borgerdeltagelse Vedtagelse Tinglysning Hvordan er en lokalplan opbygget? Lokalplanredegørelse... 9 Lokalplanens område. Lokalplanens baggrund. Eksisterende forhold. Lokalplanens formål og indhold Bebyggelsens placering og udformning. Vejadgang Vejledning i økologi og arkitektur Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanen i forhold til forsyning og miljøforhold i området Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zoneforhold 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Bebyggelsens omfang og placering 6. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 7. Ubebyggede arealer 8. Veje og parkering 9. Tekniske anlæg 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11. Grundejerforening 12. Servitutter 13. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A Kortbilag B Bilag iøvrigt

4 4

5 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at etablere et nyt boligområde på en del af det ubebyggede areal syd for Abildvej mellem Niels Juels Vej og Flade Engvej. Planen giver mulighed for, at der kan opføres helårsbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse i området. Lokalplanen har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 9. maj 2007 til den 4. juli Lokalplanen er ikke ændret i forhold til offentliggjort forslag. Lokalplanområdet set fra Abildvej 5

6 6

7 Hvad er en lokalplan? Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. aug med evt. senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet kan byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af Miljøministeriet. Tinglysning Når byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 7

8 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Hvad er en lokalplan? Luftfoto over lokalplanområdet 8

9 Lokalplanredegørelse Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse Lokalplanens område. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Frederikshavn By, nord for Hjørringvej. Området afgrænses mod nord af Abildvej og mod syd af Islandsvej. Vestgrænsen er Sverigesvejs flugt mod nord, og herfra strækker området sig ca. 135 m mod øst. Lokalplanområdet udgør 1.9 ha og er beliggende i byzone. Lokalplanens baggrund. Lokalplanen er udarbejdet for at dække et behov for mindre parcelhusgrunde i den nordlige del af Frederikshavn By. En udbygning af området vil bidrage til en huludfyldning af et areal, der hidtil har været anvendt som landbrugsjord. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammernebestemmelser om at anvende området til boligformål. Med virkeliggørelse af lokalplanen, er der mulighed for at danne en harmonisk udbygning af området mellem Hjørringvej og Abildvej. Mod nord,- Abildgårdskolen Eksisterende forhold. Arealet henligger som landbrugsjord til den tidligere landbrugsejendom Gaden, som for ca. 25 år siden blev overtaget af MAN B&W for at sikre udvidelsesmuligheder for motorfabrikken. Det er et fladt areal, som gennemskæres af høje, gamle nord-syd gående granhegn. Nord for Abildvej ligger Abildgårdskolen, som også har børnehave og fritidshjem. Mod syd og vest mellem Islandsvej og Hjørringvej er parcelhuse på grunde ned til 600 m². Bebyggelsen her er trukket tilbage fra vejskel og giver gadebilledet et grønt præg. Bebyggelsen er overvejende etplanshuse uden udnyttet tagetage. Mod syd,- parcelhusbebyggelse Lokalplanens formål og indhold Det er lokalplanens formål at sikre områdets anvendelse til boligformål, i form af helårs bebyggelse og at sikre områdets sammenhæng med de omgivende boligkvarterer ved Islandsvej og Sverigesvej samt de nye område mod vest og øst. Abildvej ved Abildgårdskolen 9

10 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 21 boliger i max. 1 etage. Formålet er : - at fastholde områdets anvendelse til boligformål. - at lovliggøre grundstørrelser ned til 700 m². - at fastlægge vejadgang. Bebyggelsens placering og udformning. Bebyggelsen tænkes opført som individuelle parcelhuse i én etage uden udnyttet tagetage med taghældning mellem 0 og 35. Der stilles i lokalplanen krav til bygningernes ydre fremtræden i form af farver og materialer for at sikre harmoni, variation og høj kvalitet i bebyggelsen. Vejadgang Vejadgang til området etableres fra Abildvej. Fra området er der stiforbindelse til Hjørringvej ad Sverigesvej. Vejledning i økologi og arkitektur Byrådet har i kommuneplanen vedtaget, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse så vidt muligt skal tages økologiske hensyn, og at nybyggeriet skal have en høj arkitektonisk værdi. Formålet er på sigt, at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel nye som gamle boliger til gavn for miljøet og ejernes og lejernes økonomi. Den arkitektoniske vejledning skal være med til at sikre, at både boligen og de omkringliggende arealer har en vis kvalitet både visuelt og funktionelt, og samtidig passer naturligt ind i byen/bydelen. I kommuneplanens rammedel under de generelle rammebestemmelser findes en detaljeret beskrivelse af de arkitektoniske og byøkologiske anbefalinger. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanen vurderes til at være i overensstemmelse med regionplanen, da områdets anvendelse uændret vil være til boligformål. Kommuneplanen Lokalplanens område er beliggende i kommuneplanens rammeområde B i Frederikshavn Nord. Ifølge rammebestemmelserne er området for lokalplanen udlagt til boligformål, og lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Dette indebærer, at der skal redegøres for den kommende bebyggelses påvirkning af det visuelle miljø i forhold til kysten. Lokalplanområdet er skærmet af bymæssig front bebyggelse, og lokalplanbestenmmelserne giver ikke ernbane Hjørringvej FREDERIKSHAVN BY Frederikshavn Havn Lokalplanområdets placering 1:

11 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse mulighed for, at den nye bebyggelse kan overskride en højde på 8,5 m. Området er desuden beliggende godt 1,5 km fra kysten, og den planlagte bebyggelse vil på denne baggrund ikke have nogen form for påvirkning af det visuelle kystmiljø. Miljøvurdering Den overordnede anvendelse af lokalplanområdet ændres ikke med vedtagelse af denne lokalplan, ligesom der ikke gives mulighed for nyt byggeri eller anlæg, der vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Den bebyggelse, lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter, og vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor vurderet, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Trafik Lokalplanområdet grænser op til Abildvej og trafikbetjenes fra denne. Abildvej er i Frederikshavn Kommunes Trafikpolitik angivet som boligvej. Der er beliggende en skole ved vejen med indkørsel ud for lokalplanområdet. Det overvejes, om fortovet langs nordsiden af Abildvej af hensyn til trafiksikkerheden skal forlænges, og om der eventuelt skal etableres en cykelsti lang vejen. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Lokalplanen i forhold til forsyning og miljøforhold i området Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i henhold til varmeplanen for Frederikshavn Kommune inden for fjernvarmeforsyningsområdet og der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Der må ikke rumopvarmes med el. Der skal etableres vandbårne opvarmningsanlæg. Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S. Vandforsyning Lokalplanområdet er tilsluttet Frederikshavn Vandforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen skal området separatkloakeres. Hermed menes, at spildevand og regnvand afledes i hvert sit ledningssystem. Kloakforsyningen gør opmærksom på, at der langs lokalplanområdets vestlige grænse findes en eksisterende kloakledning. I forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet skal ledningen omlægges til et nyt tracé fra Abildvej til Islandsvej via vej A-A og det fælles friareal. Den nye ledning skal tinglyses med en deklaration på det fælles friareal. Deklarationen indeholder bl.a. vilkår om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand på hver sin side af kloakanlægget ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Kloakforsyningen have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder. Renovation Området indgår i kommunens renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af områdets affald skal ske i henhold til gældende regulativer. Miljøbeskyttelsesloven Jordforurening Frederikshavn Kommune har ikke kortlagt forurening på ejendommen. Teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune skal kontaktes, hvis man støder på forurening i forbindelse med gravearbejde. Støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugspligt Området er omfattet af landbrugspligt, der forudsættes ophævet Museumsloven Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre faste fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum. Ifølge Museumslovens 25 kan en bygherre forud for igangsætning af gravearbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, om hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. 11

12 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse 12

13 Lokalplanbestemmelser Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at udlægge et areal til helårsbeboelse som åben og lav bebyggelse. at muliggøre grundstørrelser ned til 700 m². at fastlægge vejadgang. 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A. 2.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af matr. nr. 19er, Flade, Frederikshavn Jorder, samt alle ejendomme, der efter den 1. april 2007 udstykkes fra denne ejendom. 2.3 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.4 Området er omfattet af landbrugspligt, der forudsættes ophævet. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse som åben-lav bebyggelse. Boliger skal overholde et støjniveau 30 db(a) i beboelsesrum og køkkener. Kan støjniveauet ikke overholdes, skal der kompenseres for støj gennem valg af lydisolerende byggematerialer, eks. lydglas eller anden lyddæmpning i fundament, facade- og/eller tagkonstruktion. at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke forandres, herunder med skiltning eller lignende. at områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder skiltning. at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom og at virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv og lugt. 4. Udstykning 4.1 I ngen grund må udstykkes med en størrelse på mindre end 700 m². 4.2 Udstykningen skal i princippet følge udstykningsplanen vist på kortbilag B. 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende enfamiliehuse. 5.2 Bebyggelsen må opføres i én etage uden udnyttet tagetage. 5.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for hverenkelt ejendom. 5.4 Bygningshøjden må ikke overstige 8.5 m over terræn. 3.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes butikker til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer. 3.3 Byrådet kan dog tillade, at der inden for lokalplanområdet drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af: 13

14 Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser 6. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 6.1 Alle bygninger skal opføres med sadeltage, flade tage eller ensidig taghældning, herunder ensidigt hvælvede tage. Der skal tilstræbes, at bebyggelsen opføres af materialer af høj kvalitet. Det er vigtigt, at materialerne er naturrene og sunde. Der skal hovedsageligt anvendes naturprodukter til udendørs og indendørs brug, og der skal vælges materialer, der patinerer smukt. Traditionelle grundmurede såvel som moderne, teknologiske konstruktionsmetoder accepteres under forudsætning af en høj detaljeringsgrad og et højt kvalitetsniveau. Der lægges vægt på, at den samlede bebyggelse får en harmonisk helhedsvirkning. 8. Veje og parkering 8.1 Vejadgang til området skal ske fra Abildvej. Der må til området kun etableres én vejadgang. Vejadgangen skal godkendes af vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje. 8.2 Vej A-A, B-B og C-C udlægges i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 5.5 m. Vejene udformes som opholds- og legeområder efter vejreglerne herom. Vejene er vist på kortbilg B. 8.3 Vejene skal anlægges med fast belægning som belægningssten eller asfalt. 8.4 Der skal etableres 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 6.2 Synlige tagbeklædninger skal bestå at tegl, betontagsten, tagpap, eternit eller skiffer. 6.3 Facader skal som udgangspunkt opføres af murværk, beton eller træ. 6.4 Opmurede facader må kun opføres af tegl, som blank mur eller med en pudset eller vandskuret overflade. 6.5 Øvrige facade- og tagmaterialer kan anvendes, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur, og hvis de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 6.6 Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver og sort, grå eller hvid. 6.7 Der må ikke opsættes antenneanlæg inden for lokalplanområdet. 6.8 Bygninger må ikke forsynes med iøjnefaldende skiltning, tekster eller lignende. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Fælles friarealer, som vist på kortbilag B må ikke bebygges. 7.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end 0.5 m i forhold til det eksisterende terræn uden byrådets tilladelse. 9. Tekniske anlæg 9.1 Elledninger må kun fremføres som jordkabler. 9.2 Ny bebyggelse skal forsynes med vandbårne opvarmningsanlæg. Der må ikke rumopvarmes med el. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenneanlæg, og der må ikke opsættes individuelle udvendige antenner. 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme Opføres bebyggelsen som lavenergibebyggelse har byrådet pligt til at dispensere fra Lavenergibebyggelse er bebyggelse, der dokumentert opfylder klassifikationskravene i Bygningsregelementet Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er kloakeret med afledning til offentlig kloak. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af boligerne er taget i brug, eller når byrådet kræver det. 14

15 Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser 11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og veje Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 12. Servitutter 12.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen, 13. Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 15

16 16

17 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 25. april Erik Sørensen borgmester Jane Wiis kommunaldirektør Lokalplanen er endelig vedtaget af Frederikshavn byråd den 19. september Erik Sørensen borgmester Jane Wiis kommunaldirektør 17

18 18

19 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Kortbilag Kortbilag A NORD Abildvej Islandsvej Sverigesvej Norgesvej Lokalplangrænse Hjørringvej Oversigtskort med lokalplanområdet Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Målforhold 1:

20 20

21 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Kortbilag Kortbilag B NORD Abildvej A C 8.00 m br. pr. fls. vej 8.00 m br. pr. fls. vej B 8.00 m br.pr.fls.vej B C A Fælles friareal Islandsvej Sverigesvej Lokalplangrænse Udstykningsplan Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Målforhold 1:

22 22

23 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Bilag iøvrigt Bilag iøvrigt KOMMUNEN INFORMERER Møde i Frederikshavn Byråd Frederikshavn Byråd holder møde onsdag den 10. oktober 2007 kl i Det Musiske Hus, Lille sal, Rådhus Allé 98, Frederikshavn Dagsorden for det åbne møde er fra fredag den 5. oktober 2007 fremlagt i Rådhusenes forhal/borgerservicecentre, bibliotekerne, bogbussen eller på Referat bliver efter mødet fremlagt samme steder. Frederikshavn Lokalradio transmitterer direkte fra byrådets møde: Frederikshavn - 106,6 Mhz (fællesantenne 94,9 Mhz) Sæby - 97,4 Mhz (fællesantenne 91,5 Mhz) Skagen - fællesantenne 88,2 Mhz Øvrige dele af Vendsyssel - 103,5 Mhz Byrådet Hjortetur i Bangsbo Dyrehave Torsdag den 11. oktober kl Mødested: P-pladsen ved Bangsbo Museet i Frederikshavn. Nærmere oplysninger, tlf eller Naturvejleder Bo Storm Vedtagelse af 5 lokalplaner Frederikshavn Byråd har onsdag den 19. september 2007 vedtaget følgende lokalplaner: Lokalplan SKA.219-L samt miljøvurdering Skiveren Camping Planen omfatter en del af mat. nr. 4bk samt matr. nr. 4ct, Råbjerg, Råbjerg sogn og åbner mulighed for at campingpladsen kan udvide sine faciliteter med aktivitetshal og svømmehal samt opføre en mindre varmecentral. Der er i forhold til lokalplanforslaget kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer i den vedtagne plan. Her kan du se lokalplanen Lokalplan og miljøvurdering samt byrådets vurdering af de bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr.. tlf Lokalplan. SKA.231-B boligbebyggelse ved Skagavej/Carl Johansens Vej Planen omfatter et areal der tidligere har været anvendt til benzinstation og autoværksted og åbner mulighed for udstykning op opførelse af dobbelthuse/kædehue. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplan kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgersevicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde ved Gærum Skole og kommuneplantillæg nr. 88 Planerne omfatter matr. nr. 77 Gærum by, Gærum og åbner mulighed for udstykning af ca. 35 grunde til helårsbeboelse i form af åben-lav bebyggelse. Der er i forhold til lokalplanforslaget alene foretaget redaktionelle ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde Gaden vest Planen omfatter et areal syd for Abildvej umiddelbart øst for firmaklubbernes boldbaner i Frederikshavn, og giver mulighed for at området kan anvendes til åben-lav helårsboligbebyggelse, primært i form af dobbelthuse. Området er i dag ubebygget og benyttes til landbrugsformål. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde Gaden midt Planen omfatter et areal syd for Abildvej i Frederikshavn, og giver mulighed for at området kan anvendes til åbenlav helårsboligbebyggelse. Området er i dag ubebygget og benyttes til landbrugsformål. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Fælles for de 5 planer: Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Klagemuligheder Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen. Det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage. Klage sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse. Teknisk Forvaltning Sund By Dig og din vægt Tilbudet henvender sig til dig, der gerne vil tabe dig. Vægtkontrol og fedtmåling I Sund By Frederikshavn kan du i åbningstiden: mandag kl tirsdag, onsdag og torsdag kl Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan inden for Sund By s åbningstid komme, når det passer dig. Møde med diætist Hver tirsdag i september, oktober og november kan du møde Sund Bys diætist Jette Abildgaard i Sund By Frederikshavn, Nytorv 1. Har du: - en overvægt med en BMI over 30 - forhøjet kolesterol, - diabetes 2 - forhøjet blodsukker - KOL / rygelunger kan du desuden træffe aftale med diætisten om en kostsamtale og evt.vægtkontrol. Tilbudene er gratis og alle er velkomne. Sund By i Frederikshavn Nytorv 1, 9900 Frederikshavn, tlf Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.: Indrykket i Lokalavisen, Sæby Folkeblad, Østvendsyssel Folkeblad og Skagen Onsdag den 3. oktober

24 Grafik JF Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.130

Lokalplan nr. 01.130 Lokalplan nr. 01.130 For et område til boligformål på Herningvej 28-30 og 32, Ringkøbing RINGKØBING KOMMUNE, 12. september 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund

Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juli 2007 INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Nærmere oplysninger

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 603.6 40 parcelhusgrunde i Trylleskov Strand Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere