Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt"

Transkript

1 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt september 2007

2 2

3 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag Lokalplanpligt Borgerdeltagelse Vedtagelse Tinglysning Hvordan er en lokalplan opbygget? Lokalplanredegørelse... 9 Lokalplanens område. Lokalplanens baggrund. Eksisterende forhold. Lokalplanens formål og indhold Bebyggelsens placering og udformning. Vejadgang Vejledning i økologi og arkitektur Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplanen i forhold til forsyning og miljøforhold i området Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2. Lokalplanens område og zoneforhold 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Bebyggelsens omfang og placering 6. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 7. Ubebyggede arealer 8. Veje og parkering 9. Tekniske anlæg 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11. Grundejerforening 12. Servitutter 13. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A Kortbilag B Bilag iøvrigt

4 4

5 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at etablere et nyt boligområde på en del af det ubebyggede areal syd for Abildvej mellem Niels Juels Vej og Flade Engvej. Planen giver mulighed for, at der kan opføres helårsbebyggelse i form af åben-lav bebyggelse i området. Lokalplanen har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 9. maj 2007 til den 4. juli Lokalplanen er ikke ændret i forhold til offentliggjort forslag. Lokalplanområdet set fra Abildvej 5

6 6

7 Hvad er en lokalplan? Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lovgrundlag Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af Lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. aug med evt. senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af byrådet. Vedtagelse Lokalplaner skal udarbejdes inden for de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er dette tilfældet kan byrådet alene vedtage lokalplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. En sådan ændring skal godkendes af Miljøministeriet. Tinglysning Når byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågældende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterfølgende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterfølgende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejedommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der tinglyses på de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbilagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der billedliggør, hvordan området kan komme til at se ud. 7

8 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Hvad er en lokalplan? Luftfoto over lokalplanområdet 8

9 Lokalplanredegørelse Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse Lokalplanens område. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Frederikshavn By, nord for Hjørringvej. Området afgrænses mod nord af Abildvej og mod syd af Islandsvej. Vestgrænsen er Sverigesvejs flugt mod nord, og herfra strækker området sig ca. 135 m mod øst. Lokalplanområdet udgør 1.9 ha og er beliggende i byzone. Lokalplanens baggrund. Lokalplanen er udarbejdet for at dække et behov for mindre parcelhusgrunde i den nordlige del af Frederikshavn By. En udbygning af området vil bidrage til en huludfyldning af et areal, der hidtil har været anvendt som landbrugsjord. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammernebestemmelser om at anvende området til boligformål. Med virkeliggørelse af lokalplanen, er der mulighed for at danne en harmonisk udbygning af området mellem Hjørringvej og Abildvej. Mod nord,- Abildgårdskolen Eksisterende forhold. Arealet henligger som landbrugsjord til den tidligere landbrugsejendom Gaden, som for ca. 25 år siden blev overtaget af MAN B&W for at sikre udvidelsesmuligheder for motorfabrikken. Det er et fladt areal, som gennemskæres af høje, gamle nord-syd gående granhegn. Nord for Abildvej ligger Abildgårdskolen, som også har børnehave og fritidshjem. Mod syd og vest mellem Islandsvej og Hjørringvej er parcelhuse på grunde ned til 600 m². Bebyggelsen her er trukket tilbage fra vejskel og giver gadebilledet et grønt præg. Bebyggelsen er overvejende etplanshuse uden udnyttet tagetage. Mod syd,- parcelhusbebyggelse Lokalplanens formål og indhold Det er lokalplanens formål at sikre områdets anvendelse til boligformål, i form af helårs bebyggelse og at sikre områdets sammenhæng med de omgivende boligkvarterer ved Islandsvej og Sverigesvej samt de nye område mod vest og øst. Abildvej ved Abildgårdskolen 9

10 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 21 boliger i max. 1 etage. Formålet er : - at fastholde områdets anvendelse til boligformål. - at lovliggøre grundstørrelser ned til 700 m². - at fastlægge vejadgang. Bebyggelsens placering og udformning. Bebyggelsen tænkes opført som individuelle parcelhuse i én etage uden udnyttet tagetage med taghældning mellem 0 og 35. Der stilles i lokalplanen krav til bygningernes ydre fremtræden i form af farver og materialer for at sikre harmoni, variation og høj kvalitet i bebyggelsen. Vejadgang Vejadgang til området etableres fra Abildvej. Fra området er der stiforbindelse til Hjørringvej ad Sverigesvej. Vejledning i økologi og arkitektur Byrådet har i kommuneplanen vedtaget, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse så vidt muligt skal tages økologiske hensyn, og at nybyggeriet skal have en høj arkitektonisk værdi. Formålet er på sigt, at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel nye som gamle boliger til gavn for miljøet og ejernes og lejernes økonomi. Den arkitektoniske vejledning skal være med til at sikre, at både boligen og de omkringliggende arealer har en vis kvalitet både visuelt og funktionelt, og samtidig passer naturligt ind i byen/bydelen. I kommuneplanens rammedel under de generelle rammebestemmelser findes en detaljeret beskrivelse af de arkitektoniske og byøkologiske anbefalinger. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Regionplanen Lokalplanen vurderes til at være i overensstemmelse med regionplanen, da områdets anvendelse uændret vil være til boligformål. Kommuneplanen Lokalplanens område er beliggende i kommuneplanens rammeområde B i Frederikshavn Nord. Ifølge rammebestemmelserne er området for lokalplanen udlagt til boligformål, og lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Dette indebærer, at der skal redegøres for den kommende bebyggelses påvirkning af det visuelle miljø i forhold til kysten. Lokalplanområdet er skærmet af bymæssig front bebyggelse, og lokalplanbestenmmelserne giver ikke ernbane Hjørringvej FREDERIKSHAVN BY Frederikshavn Havn Lokalplanområdets placering 1:

11 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse mulighed for, at den nye bebyggelse kan overskride en højde på 8,5 m. Området er desuden beliggende godt 1,5 km fra kysten, og den planlagte bebyggelse vil på denne baggrund ikke have nogen form for påvirkning af det visuelle kystmiljø. Miljøvurdering Den overordnede anvendelse af lokalplanområdet ændres ikke med vedtagelse af denne lokalplan, ligesom der ikke gives mulighed for nyt byggeri eller anlæg, der vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Den bebyggelse, lokalplanen muliggør, har meget lokal karakter, og vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor vurderet, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Trafik Lokalplanområdet grænser op til Abildvej og trafikbetjenes fra denne. Abildvej er i Frederikshavn Kommunes Trafikpolitik angivet som boligvej. Der er beliggende en skole ved vejen med indkørsel ud for lokalplanområdet. Det overvejes, om fortovet langs nordsiden af Abildvej af hensyn til trafiksikkerheden skal forlænges, og om der eventuelt skal etableres en cykelsti lang vejen. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Lokalplanen i forhold til forsyning og miljøforhold i området Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger i henhold til varmeplanen for Frederikshavn Kommune inden for fjernvarmeforsyningsområdet og der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Der må ikke rumopvarmes med el. Der skal etableres vandbårne opvarmningsanlæg. Elforsyning Lokalplanområdet elforsynes af Frederikshavn Elnet A/S. Vandforsyning Lokalplanområdet er tilsluttet Frederikshavn Vandforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem. I henhold til spildevandsplanen skal området separatkloakeres. Hermed menes, at spildevand og regnvand afledes i hvert sit ledningssystem. Kloakforsyningen gør opmærksom på, at der langs lokalplanområdets vestlige grænse findes en eksisterende kloakledning. I forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet skal ledningen omlægges til et nyt tracé fra Abildvej til Islandsvej via vej A-A og det fælles friareal. Den nye ledning skal tinglyses med en deklaration på det fælles friareal. Deklarationen indeholder bl.a. vilkår om, at der indenfor en nærmere fastsat afstand på hver sin side af kloakanlægget ikke må bygges, foretages beplantning af træer og buske med dybtgående rødder eller anbringes langsgående hegn af permanent karakter. Derudover skal Kloakforsyningen have adgang til at foretage de nødvendige tilsyns-, drifts- samt reparationsarbejder. Renovation Området indgår i kommunens renovationsordning. Opbevaring, sortering og bortskaffelse af områdets affald skal ske i henhold til gældende regulativer. Miljøbeskyttelsesloven Jordforurening Frederikshavn Kommune har ikke kortlagt forurening på ejendommen. Teknisk Forvaltning i Frederikshavn Kommune skal kontaktes, hvis man støder på forurening i forbindelse med gravearbejde. Støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbehandling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet. Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugspligt Området er omfattet af landbrugspligt, der forudsættes ophævet Museumsloven Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre faste fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Vendsyssel Historiske Museum. Ifølge Museumslovens 25 kan en bygherre forud for igangsætning af gravearbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, om hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. 11

12 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanredegørelse 12

13 Lokalplanbestemmelser Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser I henhold til bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at udlægge et areal til helårsbeboelse som åben og lav bebyggelse. at muliggøre grundstørrelser ned til 700 m². at fastlægge vejadgang. 2. Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdet er beliggende som vist på kortbilag A. 2.2 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af matr. nr. 19er, Flade, Frederikshavn Jorder, samt alle ejendomme, der efter den 1. april 2007 udstykkes fra denne ejendom. 2.3 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.4 Området er omfattet af landbrugspligt, der forudsættes ophævet. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse som åben-lav bebyggelse. Boliger skal overholde et støjniveau 30 db(a) i beboelsesrum og køkkener. Kan støjniveauet ikke overholdes, skal der kompenseres for støj gennem valg af lydisolerende byggematerialer, eks. lydglas eller anden lyddæmpning i fundament, facade- og/eller tagkonstruktion. at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke forandres, herunder med skiltning eller lignende. at områdets karakter af boligområde ikke brydes - herunder skiltning. at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom og at virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv og lugt. 4. Udstykning 4.1 I ngen grund må udstykkes med en størrelse på mindre end 700 m². 4.2 Udstykningen skal i princippet følge udstykningsplanen vist på kortbilag B. 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsen skal opføres som fritliggende enfamiliehuse. 5.2 Bebyggelsen må opføres i én etage uden udnyttet tagetage. 5.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for hverenkelt ejendom. 5.4 Bygningshøjden må ikke overstige 8.5 m over terræn. 3.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes butikker til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer. 3.3 Byrådet kan dog tillade, at der inden for lokalplanområdet drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af: 13

14 Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser 6. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 6.1 Alle bygninger skal opføres med sadeltage, flade tage eller ensidig taghældning, herunder ensidigt hvælvede tage. Der skal tilstræbes, at bebyggelsen opføres af materialer af høj kvalitet. Det er vigtigt, at materialerne er naturrene og sunde. Der skal hovedsageligt anvendes naturprodukter til udendørs og indendørs brug, og der skal vælges materialer, der patinerer smukt. Traditionelle grundmurede såvel som moderne, teknologiske konstruktionsmetoder accepteres under forudsætning af en høj detaljeringsgrad og et højt kvalitetsniveau. Der lægges vægt på, at den samlede bebyggelse får en harmonisk helhedsvirkning. 8. Veje og parkering 8.1 Vejadgang til området skal ske fra Abildvej. Der må til området kun etableres én vejadgang. Vejadgangen skal godkendes af vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje. 8.2 Vej A-A, B-B og C-C udlægges i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 5.5 m. Vejene udformes som opholds- og legeområder efter vejreglerne herom. Vejene er vist på kortbilg B. 8.3 Vejene skal anlægges med fast belægning som belægningssten eller asfalt. 8.4 Der skal etableres 2 p-pladser pr. bolig på egen grund. 6.2 Synlige tagbeklædninger skal bestå at tegl, betontagsten, tagpap, eternit eller skiffer. 6.3 Facader skal som udgangspunkt opføres af murværk, beton eller træ. 6.4 Opmurede facader må kun opføres af tegl, som blank mur eller med en pudset eller vandskuret overflade. 6.5 Øvrige facade- og tagmaterialer kan anvendes, hvis de medvirker til at fremme bygningens arkitektur, og hvis de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. Der må ikke anvendes reflekterende materialer. 6.6 Facader kan udover at fremstå med materialets naturlige overflade males i jordfarver og sort, grå eller hvid. 6.7 Der må ikke opsættes antenneanlæg inden for lokalplanområdet. 6.8 Bygninger må ikke forsynes med iøjnefaldende skiltning, tekster eller lignende. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Fælles friarealer, som vist på kortbilag B må ikke bebygges. 7.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end 0.5 m i forhold til det eksisterende terræn uden byrådets tilladelse. 9. Tekniske anlæg 9.1 Elledninger må kun fremføres som jordkabler. 9.2 Ny bebyggelse skal forsynes med vandbårne opvarmningsanlæg. Der må ikke rumopvarmes med el. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenneanlæg, og der må ikke opsættes individuelle udvendige antenner. 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme Opføres bebyggelsen som lavenergibebyggelse har byrådet pligt til at dispensere fra Lavenergibebyggelse er bebyggelse, der dokumentert opfylder klassifikationskravene i Bygningsregelementet Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er kloakeret med afledning til offentlig kloak. 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af boligerne er taget i brug, eller når byrådet kræver det. 14

15 Forslag til Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Lokalplanbetemmelser 11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og veje Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 12. Servitutter 12.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse Vedrørende servitutforhold i øvrigt henvises til ejendommens blade i tingbogen, 13. Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 15

16 16

17 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 25. april Erik Sørensen borgmester Jane Wiis kommunaldirektør Lokalplanen er endelig vedtaget af Frederikshavn byråd den 19. september Erik Sørensen borgmester Jane Wiis kommunaldirektør 17

18 18

19 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Kortbilag Kortbilag A NORD Abildvej Islandsvej Sverigesvej Norgesvej Lokalplangrænse Hjørringvej Oversigtskort med lokalplanområdet Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Målforhold 1:

20 20

21 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Kortbilag Kortbilag B NORD Abildvej A C 8.00 m br. pr. fls. vej 8.00 m br. pr. fls. vej B 8.00 m br.pr.fls.vej B C A Fælles friareal Islandsvej Sverigesvej Lokalplangrænse Udstykningsplan Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Målforhold 1:

22 22

23 Lokalplan FRE Boligområde Gaden midt Bilag iøvrigt Bilag iøvrigt KOMMUNEN INFORMERER Møde i Frederikshavn Byråd Frederikshavn Byråd holder møde onsdag den 10. oktober 2007 kl i Det Musiske Hus, Lille sal, Rådhus Allé 98, Frederikshavn Dagsorden for det åbne møde er fra fredag den 5. oktober 2007 fremlagt i Rådhusenes forhal/borgerservicecentre, bibliotekerne, bogbussen eller på Referat bliver efter mødet fremlagt samme steder. Frederikshavn Lokalradio transmitterer direkte fra byrådets møde: Frederikshavn - 106,6 Mhz (fællesantenne 94,9 Mhz) Sæby - 97,4 Mhz (fællesantenne 91,5 Mhz) Skagen - fællesantenne 88,2 Mhz Øvrige dele af Vendsyssel - 103,5 Mhz Byrådet Hjortetur i Bangsbo Dyrehave Torsdag den 11. oktober kl Mødested: P-pladsen ved Bangsbo Museet i Frederikshavn. Nærmere oplysninger, tlf eller Naturvejleder Bo Storm Vedtagelse af 5 lokalplaner Frederikshavn Byråd har onsdag den 19. september 2007 vedtaget følgende lokalplaner: Lokalplan SKA.219-L samt miljøvurdering Skiveren Camping Planen omfatter en del af mat. nr. 4bk samt matr. nr. 4ct, Råbjerg, Råbjerg sogn og åbner mulighed for at campingpladsen kan udvide sine faciliteter med aktivitetshal og svømmehal samt opføre en mindre varmecentral. Der er i forhold til lokalplanforslaget kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer i den vedtagne plan. Her kan du se lokalplanen Lokalplan og miljøvurdering samt byrådets vurdering af de bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr.. tlf Lokalplan. SKA.231-B boligbebyggelse ved Skagavej/Carl Johansens Vej Planen omfatter et areal der tidligere har været anvendt til benzinstation og autoværksted og åbner mulighed for udstykning op opførelse af dobbelthuse/kædehue. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplan kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgersevicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde ved Gærum Skole og kommuneplantillæg nr. 88 Planerne omfatter matr. nr. 77 Gærum by, Gærum og åbner mulighed for udstykning af ca. 35 grunde til helårsbeboelse i form af åben-lav bebyggelse. Der er i forhold til lokalplanforslaget alene foretaget redaktionelle ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde Gaden vest Planen omfatter et areal syd for Abildvej umiddelbart øst for firmaklubbernes boldbaner i Frederikshavn, og giver mulighed for at området kan anvendes til åben-lav helårsboligbebyggelse, primært i form af dobbelthuse. Området er i dag ubebygget og benyttes til landbrugsformål. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Lokalplan. FRE Boligområde Gaden midt Planen omfatter et areal syd for Abildvej i Frederikshavn, og giver mulighed for at området kan anvendes til åbenlav helårsboligbebyggelse. Området er i dag ubebygget og benyttes til landbrugsformål. Der er i forhold til lokalplanforslaget ikke foretaget ændringer i den vedtagne lokalplan. Her kan du se lokalplanen Lokalplanen kan ses i Borgerservicecentrene, på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune og desuden på kommunens hjemmeside Alle interesserede kan købe lokalplanen i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen. Planen koster 70,00 kr. - tlf Fælles for de 5 planer: Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Klagemuligheder Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen. Det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage. Klage sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Spørgsmål om planernes lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse. Teknisk Forvaltning Sund By Dig og din vægt Tilbudet henvender sig til dig, der gerne vil tabe dig. Vægtkontrol og fedtmåling I Sund By Frederikshavn kan du i åbningstiden: mandag kl tirsdag, onsdag og torsdag kl Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan inden for Sund By s åbningstid komme, når det passer dig. Møde med diætist Hver tirsdag i september, oktober og november kan du møde Sund Bys diætist Jette Abildgaard i Sund By Frederikshavn, Nytorv 1. Har du: - en overvægt med en BMI over 30 - forhøjet kolesterol, - diabetes 2 - forhøjet blodsukker - KOL / rygelunger kan du desuden træffe aftale med diætisten om en kostsamtale og evt.vægtkontrol. Tilbudene er gratis og alle er velkomne. Sund By i Frederikshavn Nytorv 1, 9900 Frederikshavn, tlf Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.: Indrykket i Lokalavisen, Sæby Folkeblad, Østvendsyssel Folkeblad og Skagen Onsdag den 3. oktober

24 Grafik JF Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt

Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden midt 2 Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02. Boligområde Gaden midt Indholdsfortegnelse Indhold Forord... 5 Hvad er en lokalplan?... 7 Lokalplaners indhold

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7

Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7 Lokalplan FRE.10.31.03 Flade Engvej 7 maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....2 Hvad er en lokalplan?.... 3 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag... 4 Lokalplanpligt...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Sæbyvej. Havbakken SÆBYVEJ E45. Hulda Lütkens Vej LOKALPLAN FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Sæbyvej. Havbakken SÆBYVEJ E45. Hulda Lütkens Vej LOKALPLAN FREDERIKSHAVN KOMMUNE E45 Sæbyvej Havbakken Hulda Lütkens Vej SÆBYVEJ 92-106 LOKALPLAN 12.24.02. FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 15.01.18 FREDERIKSHAVN KOMMUNE NIELS MØRCHS GADE 17

LOKALPLAN 15.01.18 FREDERIKSHAVN KOMMUNE NIELS MØRCHS GADE 17 LOKALPLAN 15.01.18 FREDERIKSHAVN KOMMUNE NIELS MØRCHS GADE 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003.

LOKALPLAN NR For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. LOKALPLAN NR. 3018. For et offentlig område i Nr. Lyndelse ÅRSLEV KOMMUNE 2003. Lokalplan 3018 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Offentliggørelse. Lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere