Forudsætningerne for arbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætningerne for arbejdet"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet. Den ene skulle udarbejde et oplæg til de fremtidige udviklingsmål og pejlemærker, som skal supplere de skolepolitiske visioner og mål. Den anden arbejdsgruppe skulle udarbejde forslag til ny skolestruktur. Forudsætningerne var dels forventningen om en kommende folkeskolereform der jo skal besluttes på Christiansborg og dels Solrød Kommunes Aftale om Budget af 26. september 2010 der handler om at fremtidens folkeskoler skal være pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige. Byrådet ønskede en analyse af en skolestruktur - helt præcist med 3 skoledistrikter: 1) Havdrup, 2) Munkekær og 3) en sammenlægning af Jersie og Uglegård på enten én eller to matrikler. Det sidste medfører i givet fald en eventuel ændring af skoleudbygningsplanen, som derfor samtidig skal analyseres for de to modeller for Jersie/Uglegård. Årsagen til Byrådets ønske om en analyse var dels prognoser om et faldende elevtal, specielt i Uglegårds distriktet, med et efterfølgende behov for at finde måder at effektivisere på. Spørgsmålet handlede om enten at danne færre klasser i alt, men nu på tre skoledistrikter eller få et yderligere reduceret budget til skolernes drift. På dette dialogmøde får vi først en hurtig præsentation af status, prognoser, de fysiske rammer og de strukturmodeller arbejdsgruppen har beskrevet. Den forventede videre proces efter 4. april 2011: Den 5. april til den 13. april: Administrationen udarbejder på baggrund af oplægget og drøftelserne med skolebestyrelserne sagen til FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET som indstiller til Byrådet. Den 9. maj: Forslag til ny skolestruktur på FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET møde Den 30. maj: Forslag til ny skolestruktur på BYRÅDET møde Den 9. juni: Forslag offentliggøres i Solrød Nyt og på Hjemmesiden Den 10. juni: Forslag sendes i høring med svarfrist den 5. august skolebestyrelserne skal varsles allerede nu. Høringssvar kan indeholde indsigelser mod forslaget. Fristen for høringssvar er meget vigtig, da endelig beslutning i BYRÅDET tidligst kan ske 4 uger efter denne tidsfrist hvis der er modtaget indsigelser.

2 Den 16. juni: Borgermøde Den 5. september: Høringssvar sammenskrives til FAMILIE OG UDDANNELSESUDVAL- GET der behandler indkomne høringssvar Den 19. september: Sagen med høringssvar til BYRÅDET der skal beslutte. Hvis der er fremsendt indsigelser mod forslaget kan vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen En endelig beslutning om nedlæggelse af en skole skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår (2012), hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. De fire modeller i et Jersie / Uglegård distrikt Model 1: Én matrikel - alle klasser og 2

3 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Model 1: Én matrikel - alle klasser og Tildelingsmodel for normalundervisning som i dag med forbehold for de variable faktorer i modellen, der gør det muligt at differentiere på timetallet mellem skolerne. Én matrikel giver muligheder for høj gennemsnitlig klassekvotient og ændret driftsøkonomi. Tildelingsmodel: se Model 1 For at opnå en høj klassekvotient skal skolebestyrelsen løbende revidere principper for klassedannelse og vil kunne forvente kritik om dette fra forældrene. Skolebestyrelsen: Se Model 1 Tildelingsmodel: se Model 1 Mulighed for høj klassekvotient som for Model 1 og dermed ændret driftsøkonomi. Skolebestyrelsen: Se Model 1 Hvad koster en klasse? Tildelingsmodel: se Model 1 Mulighed for høj klassekvotient som for Model 1 og dermed ændret driftsøkonomi. Skolebestyrelsen: Se Model 1 Hvad koster en klasse? Driftsøkonomi Skolebestyrelsen: Principielt uændret, jfr. FL 44 stk. 3 Hvad koster en klasse? En gennemsnits normalklasse koster ca kr. om året i lønudgift. Der er desuden udgifter til undervisningsmidler, vikarudgifter, bygninger, rengøring, el/vand/varme m.m. Disse udgifter analyseres af ØKA og TEA ift. en ny skolestruktur. Hvad koster en klasse? - se Model 1 - se Model 1 - se Model 1 Der vil til mødet den 4. april ligge en beregning på antallet af klasser med 4 og 3 skoledistr. og den beregnede udgift.

4 Personale og undervisning Personaleorganisering: indskoling + mellemtrin + overbygning, samt om årgange og klasser. Fagudvalg tilpasses lokalt. Personaleorganisering: indskoling + mellemtrin + overbygning, samt om årgange og klasser Fagudvalg tilpasses lokalt Ressourcer til at samle medarbejdere til visse opgaver Fokus på: Koordinering nødvendig af fagfordeling mellem de to afdelinger Tilhørsforhold, rekrutteringsdilemma i forhold til nærmeste gruppe/team og den samlede skole Utryghed ved flere geografiske arbejdssteder Personaleorganisering: overbygning Jersie, indskoling + mellemtrin Uglegård Fagudvalg tilpasses lokalt Ressourcer til at samle medarbejdere til visse opgaver Fokus på: Koordinering nødvendig af fagfordeling mellem de to afdelinger Tilhørsforhold, rekrutteringsdilemma i forhold til nærmeste gruppe/team og den samlede skole Overordnet koordination vedr. placering af medarbejdere Personaleorganisering: Indskoling Jersie, mellemtrin + overbygning Uglegård Fagudvalg tilpasses lokalt Ressourcer til at samle medarbejdere til visse opgaver Fokus på: Koordinering nødvendig af fagfordeling mellem de to afdelinger Tilhørsforhold, rekrutteringsdilemma i forhold til nærmeste gruppe/team og den samlede skole Overordnet koordination vedr. placering af medarbejdere Nødvendig overordnet kontinuitet for elever og lærere i forhold til gruppe/team og den samlede skole Utryghed ved flere geografiske arbejdssteder Nødvendig overordnet kontinuitet for elever og lærere i forhold til gruppe/team og den samlede skole Utryghed ved flere geografiske arbejdssteder Nødvendig overordnet kontinuitet for elever og lærere i forhold til gruppe/team og den samlede skole 2

5 Elever/Klasser, set fra et personalesynspunkt Sammenlægning af klasser fra hver matrikel dilemma Kontinuitet i fagfordelingen - dilemma Yderligere overordnet fokus på koordinering af placering af specialklasser: - ved start - ved evt. overflytning Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Modellen skal være så fleksibel at Jersie yderligere skal kunne have 1-2 klasser fra 6. klassetrin hvis det ønskes. Kontinuitet i fagfordelingen - dilemma Yderligere overordnet fokus på koordinering af placering af specialklasser: - ved start - ved evt. overflytning Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Kontinuitet i fagfordelingen - dilemma Yderligere overordnet fokus på koordinering af placering af specialklasser: - ved start - ved evt. overflytning - kørsel af specialklasseelever Kørsel af elever, der skal deltage i specialsvømning Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. 3

6 Centralt placeret iht. Idrætscenter, S-tog, stranden og Væksthuset Klubstruktur som nuværende Jersie Søskende risikerer at blive delt på 2 matrikler. Øget risiko for flere matrikelskift for den enkelte elev. Alle skifter matrikel i løbet af et skoleforløb. Klub kan bevares på Jersie skole. Mulighed for et ungdomsmiljø. Det sociale samspil mellem store og små elever forsvinder. Flere indskolingselever får længere til skole Gode udenoms arealer Elever/Klasser set fra elev synspunkt Øget pres på Munkekærskolen m.fl. ved matrikelskift. Kan fremskyde alternative skoleskiftovervejelser Nem adgang til Jersiehallen Udflugter med tog/til strand besværliggøres Udfordringer med at flytte udskolingselever fra byen til landet Udnyttelse af idrætscenter - idrætsfaciliteter mindskes (svømmehal) 4

7 Elever/Klasser set fra forældresynspunkt Det lokale liv i Jersie landsby påvirkes. Forældre kan føle mindre tilknytning til en samlet skole. Ingen/begrænset mulighed for at vælge mindre skole i kommunen. Manglende mangfoldighed i skolesystemet Nærhed til skolen kan forsvinde ved lang skolevej. Mulighed for større faglig bredde. Klubstruktur som nuværende Jersie To matrikler kan give øget konflikter til behandling i skolebestyrelsen. Kan besværliggøre tilknytningen til skolen ved børn placeret på flere matrikler Valgfrihed af matrikel kan i perioder være reduceret Mindre fleksibel på tværgående undervisningsdeling i fremtidens skole. Mindste indgreb på kort sigt for eksisterende klasser/elever Svært at implementere en fælles kultur Kan besværliggøre tilknytningen til skolen ved børn placeret på flere matrikler Kendskabet til lærerne / lokalerne reduceres for forældrene. Kendskabet til skolemiljøet gennem skoleforløbet reduceres for forældrene. Samling af fagliner på overbygninger, kan give øget fagligt niveau. Svært at skabe en fælles kultur. Udnyttelse af nuværende lokalefaciliteter Kan besværliggøre tilknytningen til skolen ved børn placeret på flere matrikler Svært at skabe en fælles kultur. Udnyttelse af nuværende lokalefaciliteter 5

8 Det skal sikres, at ledelse tæt på borgeren som værdi kan opfyldes, hvilket betyder, at den enkelte elevgruppe / personalegruppe i modellens underopdeling sikres tilstrækkelig nærledelse. Det skal sikres, at ledelse tæt på borgeren som værdi kan opfyldes, hvilket betyder, at den enkelte elevgruppe / personalegruppe i modellens underopdeling sikres tilstrækkelig nærledelse. Det skal sikres, at ledelse tæt på borgeren som værdi kan opfyldes, hvilket betyder, at den enkelte elevgruppe / personalegruppe i modellens underopdeling sikres tilstrækkelig nærledelse. Det skal sikres, at ledelse tæt på borgeren som værdi kan opfyldes, hvilket betyder, at den enkelte elevgruppe / personalegruppe i modellens underopdeling sikres tilstrækkelig nærledelse. Den overordnede nødvendige ledelsesmæssige koordination mellem afdelingernes ledere bliver af afgørende karakter for sammenhængskraften. Den overordnede nødvendige ledelsesmæssige koordination mellem afdelingernes ledere bliver af afgørende karakter for sammenhængskraften. Den overordnede nødvendige ledelsesmæssige koordination mellem afdelingernes ledere bliver af afgørende karakter for sammenhængskraften. Ledelse Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. 6

9 Fastlæggelse / udvikling af faglinjer, når den ændrede folkeskolelov foreligger Fastlæggelse / udvikling af faglinjer, når den ændrede folkeskolelov foreligger Fastlæggelse / udvikling af faglinjer, når den ændrede folkeskolelov foreligger Fastlæggelse / udvikling af faglinjer, når den ændrede folkeskolelov foreligger Skolens fag Særlige faglokaliteter, til evt. faglinjer i overbygningen, skal etableres (afhængig af linjerne) Etablering af særligt auditorium til fælles formidling til varieret elevtal efter afdelingsstørrelse Etablering af ekstra IT lokale til afgangsprøve- og testafvikling grundet stort elevtal. Faglinjerne skal fordeles mellem afdelingerne, hvortil så kommer etablering af relevante faglokaliteter knyttet til linjerne. Særlige faglokaliteter, til evt. faglinjer i overbygningen, skal etableres (afhængig af linjerne) Etablering af særligt auditorium til fælles formidling til varieret elevtal efter afdelingsstørrelse. Særlige faglokaliteter, til evt. faglinjer i overbygningen, skal etableres (afhængig af linjerne) Etablering af særligt auditorium til fælles formidling til varieret elevtal efter afdelingsstørrelse Etablering af ekstra IT lokale til afgangsprøve- og testafvikling grundet stort elevtal. 7

10 Se Notat om skolestruktur - konsekvenser for skoleudbygningsplanen Se Notat om skolestruktur - konsekvenser for skoleudbygningsplanen Se Notat om skolestruktur - konsekvenser for skoleudbygningsplanen Se Notat om skolestruktur - konsekvenser for skoleudbygningsplanen Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Rapport om afdelingsopdelt skole nederst ved Link 1. Skolebygninger 8

11 Der kommer en større belastning på de udendørs arealer, da brugen af legeområderne intensiveres. Det nødvendiggør en opgradering og supplering af de eksisterende legearealer. Modellen kræver udvidelse af cykel parkering og forbedring af afsætningsmuligheden for børn der køres til skolen. Her er det vigtig at have fokus på adskillelse af gående/cyklende og kørende trafik. Skole- /SFO integration stiller krav og en opgradering af og supplering af de eksisterende legearealer på Uglegård. For Jersie videreføres aktiviteten vedr. udearealer fra tidligere skoleudbygningsplan. For Uglegård gælder samme forhold som for model 1. For Jersie videreføres aktiviteten vedr. udearealer fra tidligere skoleudbygningsplan. På Uglegård bør afsætningsforhold forbedres samtidig med en adskillelse af kørende og cyklende/gående trafik. For Jersie videreføres aktiviteten vedr. udearealer fra tidligere skoleudbygningsplan og modellen stiller krav om en udbygning af P-pladser i form af bedre afsætningsforhold. Udearealer 9

12 Der skal undersøges om der er tilstrækkelige tilkørselsforhold og parkeringspladser. Store udfordringer med tilkørselsforhold. Store udfordringer med tilkørselsforhold. Der vil være behov for mere buskørsel og der skal være plads til bussen. Trafik, parkering og tilkørselsforhold Trafik og tilkørselsforhold bliver overbelastet ved flere der skal køres til skole. 10

13 Transport af elever Kørsel af elever jfr. Folkeskolelovens 26 (kursiv): 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen ( ) og hjemmet eller dettes nærhed af 1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse, og 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. ( ) Der tages udgangspunkt i afstanden mellem hjemmet og den afdeling, som eleven undervises på, når det skal vurderes, om eleven skal ydes befordring. Kørsel af specialklasseelever (se Model 1 referencen til lovens 26) Der tages udgangspunkt i afstanden mellem hjemmet og den afdeling, som eleven undervises på, når det skal vurderes, om eleven skal ydes befordring. Kørsel af specialklasseelever (se Model 1 referencen til lovens 26) Kræver ekstra bustransport. Der tages udgangspunkt i afstanden mellem hjemmet og den afdeling, som eleven undervises på, når det skal vurderes, om eleven skal ydes befordring. Kørsel af specialklasseelever (se Model 1 referencen til lovens 26) 11

14 Demokratisystem Bestyrelse: Regler følges, særlige regler ved nyvalg Pædagogisk råd: Ét MED-udvalg: Ét Elevråd: Ét Tillids - Repræsentantfunktioner(de store personalegrupper): Lærere: én TR Pædagoger: én TR Arbejds Miljø - Repræsentant: SFO-personalet: én AMR Resten: én AMR Ved delingsmodellerne kan det forventes at mødeaktiviteten bliver større, fordi der for alle instanser skal ske en koordination på overordnet niveau. Bestyrelsen: særlige valgregler, underopdeling i afdelinger efter gældende regler Pædagogisk Råd: ét fælles PR med faste undergrupper i afdelingerne MED-udvalg: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Elevråd: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Tillidsrepr.: (aftaler skal indgås med de faglige organisationer) Lærere: én i hver af afdelingerne BUPL: én repr. på begge SFO lokaliteter Ved delingsmodellerne kan det forventes at mødeaktiviteten bliver større, fordi der for alle instanser skal ske en koordination på overordnet niveau. Bestyrelsen: særlige valgregler, underopdeling i afdelinger efter gældende regler Pædagogisk Råd: ét fælles PR med faste undergrupper i afdelingerne MED-udvalg: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Elevråd: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Tillidsrepr.: (aftaler skal indgås med de faglige organisationer) Lærere: én i hver af afdelingerne BUPL: én repr. det sted SFO lokaliseres Ved delingsmodellerne kan det forventes at mødeaktiviteten bliver større, fordi der for alle instanser skal ske en koordination på overordnet niveau. Bestyrelsen: særlige valgregler, underopdeling i afdelinger efter gældende regler Pædagogisk Råd: ét fælles PR med faste undergrupper i afdelingerne MED-udvalg: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Elevråd: ét fælles med faste underudvalg i afdelingerne Tillidsrepr.: (aftaler skal indgås med de faglige organisationer) Lærere: én i hver af afdelingerne BUPL: én repr. det sted SFO lokaliseres Arbejds - Miljø - Repræsentant Faste undergrupper i hver af de to afdelinger Arbejds - Miljø - Repræsentant Faste undergrupper i hver af de to afdelinger Arbejds - Miljø - Repræsentant Faste undergrupper i hver af de to afdelinger 12

15 Der skal være plads til alle klubbørn. Tingbo kan inddrages og kan opfylde lokalebehov for både børn og personale. Udearealet kan indgå. Når alle indskolingsklasser flyttes til lokalefællesskab vil der opstå forskellige dilemmaer, herunder: Der skal være plads til alle klubbørn. Som i dag, men ændret ledelsesstruktur og sammensætning. Der skal være plads til alle klubbørn. Skoleudbygningsplanen tilpasses for Uglegårdsskolens bygninger. Juniorklub flyttes til Uglegårdsskolen / Strandklubben. Disse lokaler kan anvendes som projektlokaler for Jersie afdelingen om formiddagen i august-marts så de kan anvendes til 1.4 børnene og fælles ferie-sfo i aprilaugust. SFO og/eller Klub Hvor flytter 3. klasse hen for at give plads til 1. april børnene? 13

16 Enhver løsning anbefales i overgangsperioden at bygge på følgende nøgleord mhp. at skabe tryghed for alle involverede: Enhver løsning anbefales i overgangsperioden at bygge på følgende nøgleord mhp. at skabe tryghed for alle involverede: Enhver løsning anbefales i overgangsperioden at bygge på følgende nøgleord mhp. at skabe tryghed for alle involverede: Enhver løsning anbefales i overgangsperioden at bygge på følgende nøgleord mhp. at skabe tryghed for alle involverede: Overblik, gennemskuelighed Overblik, gennemskuelighed Overblik, gennemskuelighed Overblik, gennemskuelighed Overgangsordning Praktiske forholds betydning Samtidighed for store grupper i ændringerne, så f.eks. klasser flytter og lærere flytter med Samspil med folkeskolelovændringer (fra Folketinget) Samlet beslutning i denne byrådsperiode Eksisterende klasser overføres uændret det første skoleår med klasselærer Dannelse af ny fælles skolekultur. Praktiske forholds betydning Samtidighed for store grupper i ændringerne, så f.eks. klasser flytter og lærere flytter med Samspil med folkeskolelovændringer (fra Folketinget) Samlet beslutning i denne byrådsperiode Dannelse af ny fælles skolekultur. Praktiske forholds betydning Samtidighed for store grupper i ændringerne, så f.eks. klasser flytter og lærere flytter med Samspil med folkeskolelovændringer (fra Folketinget) Samlet beslutning i denne byrådsperiode Eksisterende klasser overføres uændret det første skoleår med klasselærer Dannelse af ny fælles skolekultur. Praktiske forholds betydning Samtidighed for store grupper i ændringerne, så f.eks. klasser flytter og lærere flytter med Samspil med folkeskolelovændringer (fra Folketinget) Samlet beslutning i denne byrådsperiode Eksisterende klasser overføres uændret det første skoleår med klasselærer Dannelse af ny fælles skolekultur. 14

17 Konsekvenser af for lille kapacitet ved ny udgave af prognose. Konsekvenser af for lille kapacitet ved ny udgave af prognose. Konsekvenser af for lille kapacitet ved ny udgave af prognose. Konsekvenser af for lille kapacitet ved ny udgave af prognose. Generel usikkerhed ved prognosens antal af år. Uforudsigelighed i forhold til til- og fraflytning. Generel usikkerhed ved prognosens antal af år. Uforudsigelighed i forhold til til- og fraflytning. Generel usikkerhed ved prognosens antal af år. Uforudsigelighed i forhold til til- og fraflytning. Generel usikkerhed ved prognosens antal af år. Uforudsigelighed i forhold til til- og fraflytning. Risikovurdering ved udvikling af elevtal Eventuelle ændringer af det maksimale elevtal fra 28 til 24 via folkeskoleloven. Ændringer af antallet af elever, der søger til privatskole. Eventuelle ændringer af det maksimale elevtal fra 28 til 24 via folkeskoleloven. Ændringer af antallet af elever, der søger til privatskole. Eventuelle ændringer af det maksimale elevtal fra 28 til 24 via folkeskoleloven. Ændringer af antallet af elever, der søger til privatskole. Eventuelle ændringer af det maksimale elevtal fra 28 til 24 via folkeskoleloven. Ændringer af antallet af elever, der søger til privatskole. 15

18 Se notat om Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan Se notat om Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan Se notat om Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan Se notat om Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan Teknisk Administration 16

19 Så snart Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, der skal sendes til høring, skal processen angående vurdering af konsekvenserne for de implicerede personalegrupper påbegyndes. Så snart Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, der skal sendes til høring, skal processen angående vurdering af konsekvenserne for de implicerede personalegrupper påbegyndes. Så snart Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, der skal sendes til høring, skal processen angående vurdering af konsekvenserne for de implicerede personalegrupper påbegyndes. Så snart Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, der skal sendes til høring, skal processen angående vurdering af konsekvenserne for de implicerede personalegrupper påbegyndes. Personaleafdeling Økonomiafdeling 17

20 Oversigt over nuværende og nye skoledistrikter vedlægges sammen med elevtalsprognoser, der viser elevtal fordelt på henholdsvis 3 og 4 distrikter. Oversigt over nuværende og nye skoledistrikter vedlægges sammen med elevtalsprognoser, der viser elevtal fordelt på henholdsvis 3 og 4 distrikter. Oversigt over nuværende og nye skoledistrikter vedlægges sammen med elevtalsprognoser, der viser elevtal fordelt på henholdsvis 3 og 4 distrikter. Oversigt over nuværende og nye skoledistrikter vedlægges sammen med elevtalsprognoser, der viser elevtal fordelt på henholdsvis 3 og 4 distrikter. Distriktsinddeling Link 1 rapport om afdelingsopdelt skole: 18

21 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole

Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole Skolebestyrelsen ved Grønnevang Skole 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Grønnevang Skole Nyhedsbrev nr. 4 - december 2011... 4 2 Baggrund for processen... 6 3 Den inddragende process... 7 2.1 Bestyrelsens kommunikation

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7 1 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 5 SKOLEPROGNOSE... 5 ØKONOMI... 5 SPECIALUNDERVISNING... 5 NAVNE PÅ SKOLERNE I FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 VISION...

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 9. juni 2008, Kl. 16.30 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 9. juni 2008, Kl. 16.30 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 9. juni 2008, Kl. 16.30 i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser fra formanden

Læs mere

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune Version 23. november 2010 Sag nr. 10/24607 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20 Referat Byrådet Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20 Mødested: Kongressen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil

Læs mere