TRACTIIOINI,jflftllf. Redaktionelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIOINI,jflftllf. Redaktionelt"

Transkript

1

2 6 TRACTIIOINI,jflftllf Redaktionelt Vi er a l lerede nu godt i nde i Tractionens store jubilæumsår. Vor klubs medlemstal er efterhånden nået op omkring de bo. Siden sidst har der været afh~ldt klubmøder og best yrel sesmøde. I dette blad kan du læse noget om hvad der er kommet ud af det. En del aktiviteter er blevet planlagt i løbet af året i forbindelse med jubilæet, de fleste af international karakter. Der bli ver nok at se til. Men det er i kke blot i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne at :der, skal gøres et stykke arbejde. Det gælder også blandt klubbens almene 1 unktioner. Vor selvbestaltede bestyrelse, der i sin tid startede klubben op, er blevet reduceret til tre personer, efter at Kim Clasen i december ski ppede sin "elver" til fordel 1'or en Morris Miner. Han var pa daværende tidspunkt godt i gang med at organisere arbejdet på reservedelsomradet, så her mangler vi altså en mand. Ki m var blandt andet i færd med at etablere en aftale med hollænderne om køb af dele derfra, samt ved at lave en liste over dele som findes blandt medlemmerne. Han har lovet at informere og hjæl pe en eventuel efterføl ger pa jobbet. Årets arrangementer og reservedel sområdet er blot et par eksempl er på at vi skal bruge flere aktive folk, hvis klubben skal f ungere bedre. Selvføl gel ig skal man ikke gå ind i det aktive arbejde hvi s man i kke har lyst! Men der er sikkert mange der ikke mangler lysten, men som holder sig tilbage fordi det kan være svært at se l ige p r æc i s hv o r og hvordan man kan gøre nytte. Elle r og s å ford i det er svært at overskue hvor meget tid der kræves. Til det er der kun at sige : vi e r lykkelige for ethvert initiativ! Arbejdsopgavernes omfang bestemmer du selv - i kke mindst ved at gå med i planlægningen. Forhåbentlig kan dette blad gi ve lidt inspirati on. I hvert bl ad fremover vi l jeg lave en rubrik, hvor medl emmerne præsenterer sig selv og deres bi ler for hinanden. Da jeg ikke har modtaget nogen bidrag, har jeg val gt at begynde selv, ved at fortæll e lidt om min danskbyggede " 4'JO kg. Varebi l". Hermed en opfordring: Send et bi l lede af din bi l (s/h eller farve) og skriv et par l i nier om dens historie, dit forhold til den eller hvad du nu kan finde pa. Bill ederne vil naturligv i s blive returneret straks efter brug, hvis det ønskes. Held og lykke med din smukke bil i 84 og god fornøjelse med bladet! Jens. 31

3 Lokalmøde-referater: Den 14/l havde vi kombineret bestyrelses- og klubmøde hos Hroar i Ålborg. Som det ses, var der stort fremmøde. Blandt punkterne pa dagsord~nen stod et forslag til vedtægter for vor klub. Vi fandt en del ændringer og enedes om at bestyrelsen arbejder videre med det. Forslaget vil blive udsendt til medlemmerne et stykke tid inden v i skal afholde generalforsamling. Dernæst snakkede vi om arrangementerne i 1~84. Der var mange gode ideer og kommentarer og vi naede frem til følgende plan for jubilæumsaret: l) En tur til Pari s, sidst i april, til det gigantiske arrangement som Citro~n og de tre franske traction- klubber star for. ~) Endnu en tur t i l Paris i juli måned, h vor vi eventuelt mødes med den hollandske Par i s - Moskva- Paris gruppe og følger dem til København. Jørgen bl ev udnævnt til kontaktmand for Paris- tur ene. 3) Afholdelse af et t r æf i Kø benhavn eller omegn i den weekend hvor hol lænderne er her. Jens tager sig af koord i nati onen af dette. 4) Et weekend- træf i maj eller september, med afholdelse af vor klubs førs t e egentlige generalfor samling. Hroar tager sig af dette træf. (Eft er mødet hos Hr oar e r vi i bestyrelsen blevet eni ge om a t afhol de dette træf i september). Mere om arrangemente rne på de følgende sider. Den mere kedelige side - økonomi en, var også fremme på møde t. Vi kan ikke undgå at skulle forhøje kontingent e t. Vi enedes om at opk ræve f or 1984 pr. l. april. Det vil i gen blive på kr. 95,- men kun gæl dende å ret ud. I vil altså få tilsendt girokort her i begyndel sen a f mar ts. Næste opkrævni ng kommer så l / l - 85 og skal gælde he l e året. Efter dette så vi l ysb i lleder, bl.a. fra Hadstentræf 83 samt en stribe af Finn Lysters lystige liv med e l verne. Vi blev også kosteligt beværtede, med stort pølse- pat og ostebor d. Tak til Hroar for e t velor ganiseret møde. For et par af os der kom fra København, blev turen t i l Ålbor g i kke sa l i dt begivenhedsrig. Vi begik den fejl ikke a t køre i C i tro~n og bl ev følgel i g af naturkræfterne belært om hvad baghjul s træk kan f øre t i l på glatte veje. En tur i grøften med en hård men elegan t l andi ng - desværre med landingshjulene øverst! Heldi gv i s kom i ngen noget til. 32

4 Den 19/l holdt Vl klubmøde hjeome hos Benny i Herlev. Det blev et meget overskueligt møde : fire deltagere! Trods dette kom der noget konstruktivt ud af det, idet vore to medlemmer fra Helsingør fremover vil forsøge at organiesere udlaning af specialværktøj til klubbens medlemmer.. Minsandten om ikke det denne ga!1g lykkedes os at få set t'ilm fra C i t ro~n! To film som viste Citrci~ns mest epokegørende modeller i perioden l:jl':j-38. Benny håndterede filmsapparatet med sikker og professio!1el elegance og bollerne var yderst velsmagende. Synd for alle dem som ikke kom til mødet... CJ~tf. Værktøjsudlåning En glædelig nyhed for klubbens medlemmer er det, at vi nu er ved at fa gang i værktøjsudlåningen. Bjørn Megensen og Gunnar Rasmussen i Helsingør. har tilbudt at sta for opgaven. Der er allerede en del værktøj til låns, men det er meningen at registre~e hvilke medlemmer der eventuelt matte llgge inde med noget de vil lane ud, sa man ogsa kan blive hjulpet pa lokalt plan. Der foreligger dog mulighed for forsendelse med posten. Låneren ma beregne depositum samt eventuel dækning af portouctgifter. Ring snarest til Bjørn eller Gunnar, hvis du har værktøj til udlan eller hvis du selv står og mangler noget. Bjørn 1'1ogensen, Lundegade loa, 3000 Helsingør. Tlf: 0:2-lOl4'f'f/2l4b4b, Gunnar Rasmussen, Skjoldsvej Ll, JOOO Helsingør. Tlf: UL-~l4tl ' (b. TRACTIIOINI J!ID'Jif Redaktion: Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo lo, 2860 Søborg. Tlf.: OBS! Jeg mangler til stadighed stof til bladet - især historisk/teknisk materiale. TIP=====================~ CATERPILLAR no. l , bv/':15 amp. timer. Dette batteri passer fint i størrelsen til Traction Avant. Kassen er sort, med sorte hætter. Der er 4 ars garanti. Batteriet forhandles af et firma. som hedder ENMACO. Afdeling i Glostrup Tlf: 0:2-4J22ll. Tom Kristensen. 33

5 Første efter krigen? Under en billedindsamling, som jeg straks skal vende tilbage til, er vi stødt pa ovenstående foto. Det er taget pi Citro~n i Sydhavnen og stammer efter al sandsynlighed fra 1Y46. De tidlige 46-modeller havde jo som bekendt stor lighed med årgang 39, men skulle jo adskille sig fra denne ved a t have malede lygtehuse. Tilsyneladende drejer det sig om en reception - vi har flere billeder fra den samme lejlighed. Desuden har vi andre billeder af vogne med den sølvgra farve~ der ser ud til at stamme fra den samme tid. Vor teori gii.r ud på at man her på billedet ser den første efterkrigsvogn i landet og at receptionen er afholdt af samme grund. Vi ved jo også at Citro~n var blandt de allerførste, der kunne levere nye biler efter krigen. Er der nogen blandt medlemmerne der kender til dette og kan af- eller bekræfte vor teori? Billedindsamlingen sker i anledning af udgivelsen af et særnummer af Dansk Veteranbilklubs "Bilhistorisk Tidsskrift" i forbindelse med 'JO Arsjubil~et, som Peter Juel Jeppesen og jeg i øjeblikket arbejder med. Det er et dyrt blad, men vi håber naturligvis at kunne tilbyde det til medlemmerne af Traction Avant Danmark (trods vor økonomi), nar det udkommer i løbet af foråret. Jens. 34

6 Årgang=:>- 34 3'J j ':l 4'J 46 4'/ 4tl 49 'JO 51 5 ~ 'J j 'J4 'J5 'J b i alt 'fc/7s 8 o o o 11 Sport o! ~~ o. 8 ~ ~ a lo o s -c ab Norm o o o ~ o l N-cab o Bl5six o o 4 Famili o l Varebil o l Ialt: 4 2 l 2 2 l 'l j 2f6 9~ ir..~ :..i o = ej indregistreret, = indregistreret, ikke i produktion. Fra registret Her er en opgørelse over køretøjer der er registreret i klubben, lavet på baggrund af de registerark som er udfyldte af medlemmerne. Som det fremgår har vi nu b':l vogne registreret i klubben, heraf 21 stk. på nummerplader. Rundt omkring i landet findes der med garanti mindst ligesa mange, s om endnu ikke er tilknyttet klubben. Skal vi ikke have dem med i 1984? Gør nu en indsats allesammen! Der er flere der har vist sig ved vore arrangementer, som endnu ikke har meldt sig ind. Det må vist være en forglemmelse! Da vi nu har kontakt med en del udenlandske klubber, var det jo rarest at kunne give et sandt billede a f enthusiasmen i Danmark. Hvis der er nogle der ikke ønsker medlemsskab, men er i besiddelse af en Citroen , vil jeg under alle omstændigheder være glad for en registreringsseddel med navn og køretøj Sedlerne kan fås ved henvendelse hos mig. God t jubilæumsår! MEDLEMSNYT: Ryan Hansen, Flinterupvej 25, 4480 Fuglede. Bent Erik Nielsen,Sædding Strandvej lbl, 6700 Esbjerg. Ny adresse: Per Jensen, Klyvervangen 37, 8500 Grenå. OBS!.. Er du interesseret i medlemsskab, så rin8 og få en snak med Jørgen Kjær pa Jørgen Kjær. 35

7 PARIS 1984 som alle andre fanatikere valfarter til arnestedet for deres religion, vil tusinder af Tr acti on Avant-ejere f lokkes i Paris i jubilæumsåret ly84. Den største koncentration vil foregå i weekenden den L8- L9. april. He r vil der v~re kortegekørsel gennem Paris med mi ndst 1000 Bll'ere. Møde og opstilling af alle køretøjerne under Eiffeltårnet samt s tor fest søndag afoen i Paris ' kongreshal. Som de fleste and r e klubber verden over, vil vi også fors øge a t arrangere en fælles tur til jubilæumsfestllghederne. I nden vi planl~gger alle detaljer vil vi gerne vide hvor mange der er seriøst interesserede i en sadan tur. Vi tænker os ai gang i"ra Danmark fredag den ~8. april og hjemkomst sent mandag den 30. april. Det er jo en lang tur på kort tid, men vore kære gamle køretøjer skulle nok kunne holde til det. Der vil forsøges at arrangere overnatning pa billige hotelle r. Endelig besked om deloagelse bedes me l d t undertegnede senest l. marts, hv i s vi skal have nogen som helst muli ghed for at arrangere noget f ælles. Jeg håber at vi vil blive mange der repræsenoerer de danske farve r samt vor klub dernede. Jørgen Kjær Ll. KØBENHAVN 1984 Alle har vel efterhanden hørt om gru ppen fra vor hollandske søsterklub som vil følge i Francois Lecots hjulspor pa hans km lang e tur Pari s - Moskva- Paris fra Starten går fra Eiffeltårnet den 11. juli og på nuværende tidspunkt er antallet af tilmeldte vogne nået op på omkring 100! Will de Hek og Peter Wilders, som ses på billedet er initiativtagere t i l turen, hvor der altsa i alt skal køres 7.? tractionkilometer. I Danmark e r Automobiles Citro~n bleve t informationscentral for gruppen. Samtidig har man her lovet at hjælpe med forskellige praktiske opgaver i f orbindelse med opholdet. Hollænderne har også foreslaet at vi afhold e r træf i denne weekend. 36

8 På denne baggrund har vi besluttet at arrangere et stort trær i samarbejde med Automobiles Citroen. Forberedelserne er allerede begyndt. En tidsplan kan se ud som følger: Fredag d. 20. juli lander gruppen i Rødbyhavn om formiddagen. Forhåbentlig sammen med en mindre gruppe af biler fra vor.klub, som har rulgt dem undervejs fra Paris. Under turen til København kunne vi tænke os et par timers rast -f.eks; på Aalholm Automobilmuseum eller et lignende sted. Efter ankomsten til København indkvartering - pa Citroen leder man i øjeblikket efter et passende sted. Om aftenen giver vi hollænderne "rri" -nogle vil maske i Tivoli eller andre steder. Lørdag fortsætter arrangementet - en køretur i rolige omgivelser - stumpemarked - opstilling på Rådhuspladsen, eller hvad vi nu kan finde på. Om aftenen holder vi naturligvis en rigtig jubilæumsfest. Søndag morgen rartsætter hollænderne via Helsingør til Sverige. Sådan ser strøtankerne ud i øjeblikket, naturligvis er der intet rastlagt endnu. Med 100 tractioner som "forhåndstilmeldte" og hjælp fra Automobiles Citroen, må vi regne med at dette bliver noget ar et mammut-træ!". Vi vil naturligvis invitere vore venner fra bade Frankrig, Tyskland, England, Norge og Sverige, sa snart vi har faet lidt mere styr pa det hele. Jeg vil blive meget glad, hvis der skulle være nogle medlemmer fra Københavnsområdet, som vil ga med i planlægningsgruppen. Jens: Ul-69tj

9 ~ -= Den store vogn med den lille vogns økonomi 'Den~ CIITROitiNI Vognen med de uovertrufne køreegenskaber! e.p.a. De fleste Citro~n-folk kender nok til rorlaget B.P.A. i Paris. Vi vil naturligvis også l~gge vores vej forbi, nar vi kører derned i april. For dem som ikke tager med pa turen, vil vi gerne købe bøger med hjem. Det er jo lidt billigere end at på dem sendt dernede fra. Det var meningen at vi skulle have bragt en komplet liste over de bøger, som har med Traction erne at gøre, men det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af en misforståelse her pa redaktionens sidste dag. vis du skulle være interesseret har Jens EPA's katalog og kan give ~rmere oplysninger om titler, priser m. m. Kort fortalt har E.P. A. en del genoptryk af instruktionsbøger, reservedelskataloger og reparati- enshåndbøger til både Bll og Bl5 (naturligvis kun pq fransk) samt en del nyere bøger om La Traction. Blandt andet "L'Album de la Traction", som er en fantastisk billedbog, der dækker et bredt udsnit af elverens brogede karriere. Bagerst i bogen findes et appendix med en oversigt over de ~ndringer, af både kosmetisk og teknisk art, som bilerne har gennemgået. En højst anbefalelsesværdig bog. Jørgen vil tage sig a r bestillinger og indkøb af bøgerne i Paris. Det er Eelvfølgelig nødvendigt at de r betales rorud. 38

10 Lokalinøde i Helsingør Sa er der igen lokalmøde i Traction Avant Danmark. Vi håber at denne smukke elver kan danne tilpas blikfang, så vi far et større 1'remmøde end til!'ældet var, da vi holdt møde hos Benny i januar! Denne gang raregår det hjemme hos Bjørn Mogensen, Lundegade loa, juoo Helsingør. På nuværende tidspunkt har vi ikke lagt os fast på n o get specielt program, men med alle de aktiviteter der nu er planlagt i klubregi bliver der jo rigeligt at snakke om. Dels er dar je. PaE~s~turen i april, men også i!'orbindelse med det kommende træf i København, vil der blive brug f or en praktisk indsats. Derudover kommer vi jo helt sikkert ind pa værktøjsudlåningen. Hen iøvrigt er det jo ikke mindst dig selv, der bestemmer mødets 1'orløb. Har du f.eks. dias eller billeder, eller maske helt andre ting, du vil vise frem, så tag det endelig med! Skulle du være blandt dem der endnu ikke er blevet medler:j a!' klubben, vil der også være mulighed for at melde dig ind. Hødet bliver afholdt torsdag d. e. marts kl. 19. jo. Af hensyn til indkøb og planlægning bedes du ringe besked om deltagelse et par dage i rorvejen til : Bjørn ell eller: Jens Vi håber at dei kommer lidt flere end sidste gang! 39

11 11 Sport 450 kg. Varebil 1950 Med disse linier håber jeg at vi kan starte en lille r~kke af artikler hvor vor klubs medlemmer kan præsentere deres biler for hinanden. Snart efter at jeg fik min første Bll, en stadig urestaureret sport fra 19~1, blev jeg interesseret i de danskbyggede varevogne, hvis historie efter alt at dømme var ved at ga helt i glemmebogen. Jeg har siden da systematisk søgt oplysninger om disse biler og det er faktisk lykkedes mig at afdække en hel del dunkle punkter. Dette ma jeg vende tilbage til i en sp.nere artikel. For et lille Ars tid siden, fandt jeg hele to varevogne i løbet af en uge. Den ene stod pa et ophug i Tørring. Den var fra 19~2, men desværre i fuldstændig sammensunket stand. Den anden var fra 19~0 og af en tidligere type, hvor taget er forl~nget. Den stoa hos vort medlem Tom Kristensen på Sydsjælland. Selvom også denne var i meget dårlig stand, var den betydeligt bedre end den første. I løbet af sommeren blev de t min vogn ; Tom fik min Renault 4 i bytte. Sandsynligvis er denne vogn den eneste overlevende af s i n type. Jeg kan her tilføje at Citro~n ialt solgte 530 varevogne i peri oden ~3 i Danmark (samt et mindre antal til Norge ). Ved hj~lp af t oldattesten (fra 19~3) lykkedes det mig at komme i kontakt med den førs t e ejer. Han hed Axel B. Hansen og boede i Hudkøbing. Bilen blev købt i ma r ts 19~0 hos den lokale forhandler Oluf Chri sten og kostede kr. Den havde da jalousibagdør af egetr~ og var l ukket i siderne. Senere ombyggedes den til personvogn og fik bagdør af jern (19~3). Den beholdt dog sit indregistreringsnummer : O I l~b6 solgte Axel B. vognen til sin kones fætter, som kørte i den til 1972, hvoreft e r den desv~rre har sta~t ude det meste af tiden. Naturligvis skal den genopstå som i 1950, dog med bibeholdelse af jerndøren. Billedet er t aget da jeg hentede vognen nede hos Tom. Jens. 40

12 Køb& salg, bytte, kontakt- TRAGTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo 10, 2860 Søborg. Tlf: (01) S'l!lges: Gitroen 11 Sport 1946, restaureret, synet og indregistreret. Benny Sørensen, tl1": 06-4~9306 eller U6-4705i3'(, Sælges : Reservedele til Sport efter 195~. se annoncen i TS nr. 5. Købes: Forkofanger til Sport, buet i kraftig kvalitet og god stand. Søges: Gamle billeder af Bll 1 ere, danske hverdagsbilleder af biler i brug. Specielt lillebiler og taxa, to-dørs, varevogne og familialer. Artikler om Citroen, især før krigen, fra gamle blade og lignende. Jens Møller.Nicolaisen, Bækkebo 10, ~860 Søborg, Tlf: Gives væk: Rørs'l!der + bagsæde til Sport, i darlig stand. Tom Kristensen, Skovhusegade 39, 4772 Langebæk. Tlf: Sælges: Gitroen Bll Sport 1953, restaurerbar stand, 5000,- kr. Gitroen Bll Normale 195~, dårlig, men med mange gode dele, ~000,- kr. C i troen Bll Sport 1946, rustarbejde v.irkelig godt lavet 1'or ca. kr ,- lakering mangler. Anvises til salg. Købes: Gamle forlygter med plane glas samt motor og gearkasse til llal 1934, eventuelt andre dele til '34-modellen. T23 lastbil købes. Byttes: Ford A 1930, ~-dørs sedan, indregistreret og køreklar, byttes med køreklar Gitroen 11 Sport eller Normale. Jørgen Kjær, Solkjærvej 19, Tin~ing, 8382 Hinnerup

13 Køb &:. salg, fortsat: Anvises : Virkelig dygtig pladesmed som kan lave nye paneler (ca. 600-'/00,- kr. ), ny bund plade (ca. 1000,- kr. ), nye bagsk~rme Dele : Højre for- og bagdør, bagagerumskl ap og d~kse l samt indersk~rme Jørgen Kj~r, 06 -~ (ca. 1200,- kr.stk.). til reservehjul, for, anvises til salg, r estaureret ell. urestaureret. s~ l ges : Bll-bl adet fra Svenska Bll- Klubben, ca. 20 stk. fra l~u kr. Jens Møller Nicolaisen, Tlf : Købes : Komplet s~t blinklys og baglygter til Bll efter 1~52. Bjørn Sørensen, Or emensve j 8A, 26~0 Hvidovre. Tlf: ntraction-reservedelsservice" v/ CHR. FRIIS. BOSHOLMVEJ 5 _ 6261 BREDEBRO Vandpumpe- renaveringssæt. (Pumpe efter sept. 50) Indhold : Skovlhjul , bøsning 32~3 -S, leje 89951, not 30189, lås 47? 394/02, sk~l , møtrik og pakning 451~7 2. Kølerslange (øverst e) K~lerslange 3 ~96 42 (nederste) V3ndr0r Udstødningssystem. Indhold : Lydd~ rnppr (fordel ingsrør i topstykket) htning , 2614-S, pakning 457,50 kr. 90, 00 kr. 8 5, 00 kr. 155,00 kr. med a fgangsrør , tilgangsrø r eller , krumt r ør 30t3553 eller , 2 pakninger og pakning ,00 kr. (Udstødningsdelene kan ogsa købes enkeltvis). T'ilp p es'ilt til både Sport og Berline. Kl ar til montering 1.450,00 kr. Har du problemer med andr~ reservedele, så ring eller skriv og vi prøver ~t klare S8gen. Tlf. : efter kl

14 Berline Normale Foto: Peter Juel Jeppesen. 43

15 G~AINJ[D) IPRIIX DIE CONSOIMIMIAT~ON IL!E IMIAI~lS - 28 Mai LITRES493 de Carburant eux IOOkilomitrea 4 Pl.c~3 occuptiu. PRIX DE RE.VIE.NT par ~=~ t"'.:=6t lllbultat JAMAlS AlTtiNT C.t.ur.tcur SOIAX GAGNE TROIS ANNEES DESUITE l 44

1002 P ~ TER JU EL J EPP ESE N HES TETA N3S VEJ 14 3.520 FA RUM. Atlraction l30

1002 P ~ TER JU EL J EPP ESE N HES TETA N3S VEJ 14 3.520 FA RUM. Atlraction l30 1002 P ~ TER JU EL J EPP ESE N HES TETA N3S VEJ 14 3.520 FA RUM Atlraction l30 4 TRACTIIOINI Ktllf T.A.D. -en realitet Tak for det store og aktive fremmøde til Hadstentræf 198 3! Det var en glæde for arrangementskomiteen

Læs mere

TRACTIIOINI jjl/t'/lf.

TRACTIIOINI jjl/t'/lf. Atlroction l3l 5 TRACTIIOINI jjl/t'/lf. Godt nytår! Så skal vi til at tage hul på endnu et nyt år, et år som ikke bliver som de andre. Truetionens halvtredsårs fødselsdag vil blive fejret ved forskellige

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

21.årgang nr.l29. sep~l983. f 9 31--- CROISIERt JAU!fE

21.årgang nr.l29. sep~l983. f 9 31--- CROISIERt JAU!fE 21.årgang nr.l29 sep~l983. f 9 31--- CROISIERt JAU!fE 3 TRACTIIOINI JIO'IIf Status Klubben har nu rundet de 30 medlemmer, hvilket nok må betragtes som "det magiske tal" vi mindst skulle op på, for at komme

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

TRACTIIOINI Kfllf. 1. l

TRACTIIOINI Kfllf. 1. l ~ Atrroction l40 14 TRACTIIOINI Kfllf Vinteren blev lige pludselig til sommer og livet går sin gang - ikke mindst i TractionAvant Danmark. Blandt de aktiviteter sommeren bringer, er ikke blot sommertræffet,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TRACTIIINI J!O'IIf

TRACTII<O>INI J!O'IIf tlroction l47 21 TRACTIIINI J!O'IIf Redaktionelt Si sidder jeg igen ved den gamle skrivemaskine. Jeg hiber at alle vil bære over med at bladets omfang denne gang er noget begrænset. Det har været en

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

LaTraction 50år. En af de tidligste vogne. En 11 Sport med klapper i motorhjælmen. Den større 11 Normale, omkring 1950, med "gæller"

LaTraction 50år. En af de tidligste vogne. En 11 Sport med klapper i motorhjælmen. Den større 11 Normale, omkring 1950, med gæller Atlraction l33 En af de tidligste vogne. En 11 Sport med klapper i motorhjælmen. LaTraction 50år Som vel ingen har kunnet undgå at bemærke, fejrer man i år 50-året for den første forhjulstrukne Citroln,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlraction l80 -. 54 Bestyrelsen: Klubblad for Traction Avant Danmark Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. Tlf: 44 44 37 12. Kasserer: Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 1 104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje Vi Spiser Sammen i Forsamlingshuset. Holdet bag Vi Spiser Sammen er glade for den

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014.

Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Beretning for Jelling Bryggeri A/S regnskabsåret 2013/2014 afgivet på generalforsamlingen fredag den 29.august 2014. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ifølge vedtægterne

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for september 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, September 11, 2011 3:53 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten september 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for

Læs mere

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar

AFGANG CPH: Lørdag den 12. februar via Paris, Frankfurt og Adis Abeba, Etiopien ANKOMST: Kigali søndag 13. februar København oktober 2004 Umubano 2005 deltagerbrev 1 Kære Alle deltagere. Først og fremmest tak fordi I har tilmeldt jer Umubanoturen 2005. Det er vi fra planlægningsgruppens side meget glade for, og vi

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

EX-TABLE DANMARK. Formandens beretning på Landsmødet 2006.

EX-TABLE DANMARK. Formandens beretning på Landsmødet 2006. Formandens beretning på Landsmødet 2006. To be or not to be.here! Citatet stammer fra skuespillet Hamlet af Shakespeare, men er egentlig meget relevant for landsforeningen EX-Table Danmark, at være aktivt

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

SYLT LAUF 2009 15. Marts

SYLT LAUF 2009 15. Marts SYLT LAUF 2009 15. Marts REKORD LØB!! Ja, så kom tiden til det årlige SYLT LAUF, hvor IAM har været godt repræsenteret de 2 foregående år. I år var der desværre ikke så mange som havde denne tur på ønske

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 13 Generel status på implementeringen Implementering af Hovedstadens Beredskab er nu for alvor i gang. De fleste opgaver er overleveret fra de 10 arbejdsgrupper til administrationen

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX

PETANQUE I FRANKRIG juni 2009 CHÂTEAUROUX PETANQUE I FRANKRIG 01. 07. juni 2009 CHÂTEAUROUX Arrangeret af Niels og Birthe Toft Med hjælp af Jean Claude Besnard, UFOLEP DGI s samarbejdspartner UFOLEP i Frankrig har inviteret DGI petanquespillere

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Hvem kommer til generalforsamlingen Skrevet af superbee - 2016/01/19 10:51 Hej med jer. Så er vi i gang med tilmelding til generalforsamlingen den 5. marts. Adressen er.: FDF Strandlyst Græsmarken 19 B,

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

20. Udgave. Spejder side 1á4

20. Udgave. Spejder side 1á4 20. Udgave 2014 Spejder side 1á4 5. november 1999 Kære Dagbog - det hele er ad helvede til. De har lige sagt i Sveriges Radio at både Tyskland og Sverige nu har lukket grænserne fil Danmark for at sygdommen

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE 6. april 1983 FfELLESARBEJDE Lørdag d. 16. april starter fællesarbejdet op. Vi skal igang inden ukrudtet tager overhånd. Da vi ved der navnlig i starten er meget der skal nås, indkaldes der også til fællesarbejde

Læs mere