TRACTIIOINI,jflftllf. Redaktionelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRACTIIOINI,jflftllf. Redaktionelt"

Transkript

1

2 6 TRACTIIOINI,jflftllf Redaktionelt Vi er a l lerede nu godt i nde i Tractionens store jubilæumsår. Vor klubs medlemstal er efterhånden nået op omkring de bo. Siden sidst har der været afh~ldt klubmøder og best yrel sesmøde. I dette blad kan du læse noget om hvad der er kommet ud af det. En del aktiviteter er blevet planlagt i løbet af året i forbindelse med jubilæet, de fleste af international karakter. Der bli ver nok at se til. Men det er i kke blot i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne at :der, skal gøres et stykke arbejde. Det gælder også blandt klubbens almene 1 unktioner. Vor selvbestaltede bestyrelse, der i sin tid startede klubben op, er blevet reduceret til tre personer, efter at Kim Clasen i december ski ppede sin "elver" til fordel 1'or en Morris Miner. Han var pa daværende tidspunkt godt i gang med at organisere arbejdet på reservedelsomradet, så her mangler vi altså en mand. Ki m var blandt andet i færd med at etablere en aftale med hollænderne om køb af dele derfra, samt ved at lave en liste over dele som findes blandt medlemmerne. Han har lovet at informere og hjæl pe en eventuel efterføl ger pa jobbet. Årets arrangementer og reservedel sområdet er blot et par eksempl er på at vi skal bruge flere aktive folk, hvis klubben skal f ungere bedre. Selvføl gel ig skal man ikke gå ind i det aktive arbejde hvi s man i kke har lyst! Men der er sikkert mange der ikke mangler lysten, men som holder sig tilbage fordi det kan være svært at se l ige p r æc i s hv o r og hvordan man kan gøre nytte. Elle r og s å ford i det er svært at overskue hvor meget tid der kræves. Til det er der kun at sige : vi e r lykkelige for ethvert initiativ! Arbejdsopgavernes omfang bestemmer du selv - i kke mindst ved at gå med i planlægningen. Forhåbentlig kan dette blad gi ve lidt inspirati on. I hvert bl ad fremover vi l jeg lave en rubrik, hvor medl emmerne præsenterer sig selv og deres bi ler for hinanden. Da jeg ikke har modtaget nogen bidrag, har jeg val gt at begynde selv, ved at fortæll e lidt om min danskbyggede " 4'JO kg. Varebi l". Hermed en opfordring: Send et bi l lede af din bi l (s/h eller farve) og skriv et par l i nier om dens historie, dit forhold til den eller hvad du nu kan finde pa. Bill ederne vil naturligv i s blive returneret straks efter brug, hvis det ønskes. Held og lykke med din smukke bil i 84 og god fornøjelse med bladet! Jens. 31

3 Lokalmøde-referater: Den 14/l havde vi kombineret bestyrelses- og klubmøde hos Hroar i Ålborg. Som det ses, var der stort fremmøde. Blandt punkterne pa dagsord~nen stod et forslag til vedtægter for vor klub. Vi fandt en del ændringer og enedes om at bestyrelsen arbejder videre med det. Forslaget vil blive udsendt til medlemmerne et stykke tid inden v i skal afholde generalforsamling. Dernæst snakkede vi om arrangementerne i 1~84. Der var mange gode ideer og kommentarer og vi naede frem til følgende plan for jubilæumsaret: l) En tur til Pari s, sidst i april, til det gigantiske arrangement som Citro~n og de tre franske traction- klubber star for. ~) Endnu en tur t i l Paris i juli måned, h vor vi eventuelt mødes med den hollandske Par i s - Moskva- Paris gruppe og følger dem til København. Jørgen bl ev udnævnt til kontaktmand for Paris- tur ene. 3) Afholdelse af et t r æf i Kø benhavn eller omegn i den weekend hvor hol lænderne er her. Jens tager sig af koord i nati onen af dette. 4) Et weekend- træf i maj eller september, med afholdelse af vor klubs førs t e egentlige generalfor samling. Hroar tager sig af dette træf. (Eft er mødet hos Hr oar e r vi i bestyrelsen blevet eni ge om a t afhol de dette træf i september). Mere om arrangemente rne på de følgende sider. Den mere kedelige side - økonomi en, var også fremme på møde t. Vi kan ikke undgå at skulle forhøje kontingent e t. Vi enedes om at opk ræve f or 1984 pr. l. april. Det vil i gen blive på kr. 95,- men kun gæl dende å ret ud. I vil altså få tilsendt girokort her i begyndel sen a f mar ts. Næste opkrævni ng kommer så l / l - 85 og skal gælde he l e året. Efter dette så vi l ysb i lleder, bl.a. fra Hadstentræf 83 samt en stribe af Finn Lysters lystige liv med e l verne. Vi blev også kosteligt beværtede, med stort pølse- pat og ostebor d. Tak til Hroar for e t velor ganiseret møde. For et par af os der kom fra København, blev turen t i l Ålbor g i kke sa l i dt begivenhedsrig. Vi begik den fejl ikke a t køre i C i tro~n og bl ev følgel i g af naturkræfterne belært om hvad baghjul s træk kan f øre t i l på glatte veje. En tur i grøften med en hård men elegan t l andi ng - desværre med landingshjulene øverst! Heldi gv i s kom i ngen noget til. 32

4 Den 19/l holdt Vl klubmøde hjeome hos Benny i Herlev. Det blev et meget overskueligt møde : fire deltagere! Trods dette kom der noget konstruktivt ud af det, idet vore to medlemmer fra Helsingør fremover vil forsøge at organiesere udlaning af specialværktøj til klubbens medlemmer.. Minsandten om ikke det denne ga!1g lykkedes os at få set t'ilm fra C i t ro~n! To film som viste Citrci~ns mest epokegørende modeller i perioden l:jl':j-38. Benny håndterede filmsapparatet med sikker og professio!1el elegance og bollerne var yderst velsmagende. Synd for alle dem som ikke kom til mødet... CJ~tf. Værktøjsudlåning En glædelig nyhed for klubbens medlemmer er det, at vi nu er ved at fa gang i værktøjsudlåningen. Bjørn Megensen og Gunnar Rasmussen i Helsingør. har tilbudt at sta for opgaven. Der er allerede en del værktøj til låns, men det er meningen at registre~e hvilke medlemmer der eventuelt matte llgge inde med noget de vil lane ud, sa man ogsa kan blive hjulpet pa lokalt plan. Der foreligger dog mulighed for forsendelse med posten. Låneren ma beregne depositum samt eventuel dækning af portouctgifter. Ring snarest til Bjørn eller Gunnar, hvis du har værktøj til udlan eller hvis du selv står og mangler noget. Bjørn 1'1ogensen, Lundegade loa, 3000 Helsingør. Tlf: 0:2-lOl4'f'f/2l4b4b, Gunnar Rasmussen, Skjoldsvej Ll, JOOO Helsingør. Tlf: UL-~l4tl ' (b. TRACTIIOINI J!ID'Jif Redaktion: Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo lo, 2860 Søborg. Tlf.: OBS! Jeg mangler til stadighed stof til bladet - især historisk/teknisk materiale. TIP=====================~ CATERPILLAR no. l , bv/':15 amp. timer. Dette batteri passer fint i størrelsen til Traction Avant. Kassen er sort, med sorte hætter. Der er 4 ars garanti. Batteriet forhandles af et firma. som hedder ENMACO. Afdeling i Glostrup Tlf: 0:2-4J22ll. Tom Kristensen. 33

5 Første efter krigen? Under en billedindsamling, som jeg straks skal vende tilbage til, er vi stødt pa ovenstående foto. Det er taget pi Citro~n i Sydhavnen og stammer efter al sandsynlighed fra 1Y46. De tidlige 46-modeller havde jo som bekendt stor lighed med årgang 39, men skulle jo adskille sig fra denne ved a t have malede lygtehuse. Tilsyneladende drejer det sig om en reception - vi har flere billeder fra den samme lejlighed. Desuden har vi andre billeder af vogne med den sølvgra farve~ der ser ud til at stamme fra den samme tid. Vor teori gii.r ud på at man her på billedet ser den første efterkrigsvogn i landet og at receptionen er afholdt af samme grund. Vi ved jo også at Citro~n var blandt de allerførste, der kunne levere nye biler efter krigen. Er der nogen blandt medlemmerne der kender til dette og kan af- eller bekræfte vor teori? Billedindsamlingen sker i anledning af udgivelsen af et særnummer af Dansk Veteranbilklubs "Bilhistorisk Tidsskrift" i forbindelse med 'JO Arsjubil~et, som Peter Juel Jeppesen og jeg i øjeblikket arbejder med. Det er et dyrt blad, men vi håber naturligvis at kunne tilbyde det til medlemmerne af Traction Avant Danmark (trods vor økonomi), nar det udkommer i løbet af foråret. Jens. 34

6 Årgang=:>- 34 3'J j ':l 4'J 46 4'/ 4tl 49 'JO 51 5 ~ 'J j 'J4 'J5 'J b i alt 'fc/7s 8 o o o 11 Sport o! ~~ o. 8 ~ ~ a lo o s -c ab Norm o o o ~ o l N-cab o Bl5six o o 4 Famili o l Varebil o l Ialt: 4 2 l 2 2 l 'l j 2f6 9~ ir..~ :..i o = ej indregistreret, = indregistreret, ikke i produktion. Fra registret Her er en opgørelse over køretøjer der er registreret i klubben, lavet på baggrund af de registerark som er udfyldte af medlemmerne. Som det fremgår har vi nu b':l vogne registreret i klubben, heraf 21 stk. på nummerplader. Rundt omkring i landet findes der med garanti mindst ligesa mange, s om endnu ikke er tilknyttet klubben. Skal vi ikke have dem med i 1984? Gør nu en indsats allesammen! Der er flere der har vist sig ved vore arrangementer, som endnu ikke har meldt sig ind. Det må vist være en forglemmelse! Da vi nu har kontakt med en del udenlandske klubber, var det jo rarest at kunne give et sandt billede a f enthusiasmen i Danmark. Hvis der er nogle der ikke ønsker medlemsskab, men er i besiddelse af en Citroen , vil jeg under alle omstændigheder være glad for en registreringsseddel med navn og køretøj Sedlerne kan fås ved henvendelse hos mig. God t jubilæumsår! MEDLEMSNYT: Ryan Hansen, Flinterupvej 25, 4480 Fuglede. Bent Erik Nielsen,Sædding Strandvej lbl, 6700 Esbjerg. Ny adresse: Per Jensen, Klyvervangen 37, 8500 Grenå. OBS!.. Er du interesseret i medlemsskab, så rin8 og få en snak med Jørgen Kjær pa Jørgen Kjær. 35

7 PARIS 1984 som alle andre fanatikere valfarter til arnestedet for deres religion, vil tusinder af Tr acti on Avant-ejere f lokkes i Paris i jubilæumsåret ly84. Den største koncentration vil foregå i weekenden den L8- L9. april. He r vil der v~re kortegekørsel gennem Paris med mi ndst 1000 Bll'ere. Møde og opstilling af alle køretøjerne under Eiffeltårnet samt s tor fest søndag afoen i Paris ' kongreshal. Som de fleste and r e klubber verden over, vil vi også fors øge a t arrangere en fælles tur til jubilæumsfestllghederne. I nden vi planl~gger alle detaljer vil vi gerne vide hvor mange der er seriøst interesserede i en sadan tur. Vi tænker os ai gang i"ra Danmark fredag den ~8. april og hjemkomst sent mandag den 30. april. Det er jo en lang tur på kort tid, men vore kære gamle køretøjer skulle nok kunne holde til det. Der vil forsøges at arrangere overnatning pa billige hotelle r. Endelig besked om deloagelse bedes me l d t undertegnede senest l. marts, hv i s vi skal have nogen som helst muli ghed for at arrangere noget f ælles. Jeg håber at vi vil blive mange der repræsenoerer de danske farve r samt vor klub dernede. Jørgen Kjær Ll. KØBENHAVN 1984 Alle har vel efterhanden hørt om gru ppen fra vor hollandske søsterklub som vil følge i Francois Lecots hjulspor pa hans km lang e tur Pari s - Moskva- Paris fra Starten går fra Eiffeltårnet den 11. juli og på nuværende tidspunkt er antallet af tilmeldte vogne nået op på omkring 100! Will de Hek og Peter Wilders, som ses på billedet er initiativtagere t i l turen, hvor der altsa i alt skal køres 7.? tractionkilometer. I Danmark e r Automobiles Citro~n bleve t informationscentral for gruppen. Samtidig har man her lovet at hjælpe med forskellige praktiske opgaver i f orbindelse med opholdet. Hollænderne har også foreslaet at vi afhold e r træf i denne weekend. 36

8 På denne baggrund har vi besluttet at arrangere et stort trær i samarbejde med Automobiles Citroen. Forberedelserne er allerede begyndt. En tidsplan kan se ud som følger: Fredag d. 20. juli lander gruppen i Rødbyhavn om formiddagen. Forhåbentlig sammen med en mindre gruppe af biler fra vor.klub, som har rulgt dem undervejs fra Paris. Under turen til København kunne vi tænke os et par timers rast -f.eks; på Aalholm Automobilmuseum eller et lignende sted. Efter ankomsten til København indkvartering - pa Citroen leder man i øjeblikket efter et passende sted. Om aftenen giver vi hollænderne "rri" -nogle vil maske i Tivoli eller andre steder. Lørdag fortsætter arrangementet - en køretur i rolige omgivelser - stumpemarked - opstilling på Rådhuspladsen, eller hvad vi nu kan finde på. Om aftenen holder vi naturligvis en rigtig jubilæumsfest. Søndag morgen rartsætter hollænderne via Helsingør til Sverige. Sådan ser strøtankerne ud i øjeblikket, naturligvis er der intet rastlagt endnu. Med 100 tractioner som "forhåndstilmeldte" og hjælp fra Automobiles Citroen, må vi regne med at dette bliver noget ar et mammut-træ!". Vi vil naturligvis invitere vore venner fra bade Frankrig, Tyskland, England, Norge og Sverige, sa snart vi har faet lidt mere styr pa det hele. Jeg vil blive meget glad, hvis der skulle være nogle medlemmer fra Københavnsområdet, som vil ga med i planlægningsgruppen. Jens: Ul-69tj

9 ~ -= Den store vogn med den lille vogns økonomi 'Den~ CIITROitiNI Vognen med de uovertrufne køreegenskaber! e.p.a. De fleste Citro~n-folk kender nok til rorlaget B.P.A. i Paris. Vi vil naturligvis også l~gge vores vej forbi, nar vi kører derned i april. For dem som ikke tager med pa turen, vil vi gerne købe bøger med hjem. Det er jo lidt billigere end at på dem sendt dernede fra. Det var meningen at vi skulle have bragt en komplet liste over de bøger, som har med Traction erne at gøre, men det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af en misforståelse her pa redaktionens sidste dag. vis du skulle være interesseret har Jens EPA's katalog og kan give ~rmere oplysninger om titler, priser m. m. Kort fortalt har E.P. A. en del genoptryk af instruktionsbøger, reservedelskataloger og reparati- enshåndbøger til både Bll og Bl5 (naturligvis kun pq fransk) samt en del nyere bøger om La Traction. Blandt andet "L'Album de la Traction", som er en fantastisk billedbog, der dækker et bredt udsnit af elverens brogede karriere. Bagerst i bogen findes et appendix med en oversigt over de ~ndringer, af både kosmetisk og teknisk art, som bilerne har gennemgået. En højst anbefalelsesværdig bog. Jørgen vil tage sig a r bestillinger og indkøb af bøgerne i Paris. Det er Eelvfølgelig nødvendigt at de r betales rorud. 38

10 Lokalinøde i Helsingør Sa er der igen lokalmøde i Traction Avant Danmark. Vi håber at denne smukke elver kan danne tilpas blikfang, så vi far et større 1'remmøde end til!'ældet var, da vi holdt møde hos Benny i januar! Denne gang raregår det hjemme hos Bjørn Mogensen, Lundegade loa, juoo Helsingør. På nuværende tidspunkt har vi ikke lagt os fast på n o get specielt program, men med alle de aktiviteter der nu er planlagt i klubregi bliver der jo rigeligt at snakke om. Dels er dar je. PaE~s~turen i april, men også i!'orbindelse med det kommende træf i København, vil der blive brug f or en praktisk indsats. Derudover kommer vi jo helt sikkert ind pa værktøjsudlåningen. Hen iøvrigt er det jo ikke mindst dig selv, der bestemmer mødets 1'orløb. Har du f.eks. dias eller billeder, eller maske helt andre ting, du vil vise frem, så tag det endelig med! Skulle du være blandt dem der endnu ikke er blevet medler:j a!' klubben, vil der også være mulighed for at melde dig ind. Hødet bliver afholdt torsdag d. e. marts kl. 19. jo. Af hensyn til indkøb og planlægning bedes du ringe besked om deltagelse et par dage i rorvejen til : Bjørn ell eller: Jens Vi håber at dei kommer lidt flere end sidste gang! 39

11 11 Sport 450 kg. Varebil 1950 Med disse linier håber jeg at vi kan starte en lille r~kke af artikler hvor vor klubs medlemmer kan præsentere deres biler for hinanden. Snart efter at jeg fik min første Bll, en stadig urestaureret sport fra 19~1, blev jeg interesseret i de danskbyggede varevogne, hvis historie efter alt at dømme var ved at ga helt i glemmebogen. Jeg har siden da systematisk søgt oplysninger om disse biler og det er faktisk lykkedes mig at afdække en hel del dunkle punkter. Dette ma jeg vende tilbage til i en sp.nere artikel. For et lille Ars tid siden, fandt jeg hele to varevogne i løbet af en uge. Den ene stod pa et ophug i Tørring. Den var fra 19~2, men desværre i fuldstændig sammensunket stand. Den anden var fra 19~0 og af en tidligere type, hvor taget er forl~nget. Den stoa hos vort medlem Tom Kristensen på Sydsjælland. Selvom også denne var i meget dårlig stand, var den betydeligt bedre end den første. I løbet af sommeren blev de t min vogn ; Tom fik min Renault 4 i bytte. Sandsynligvis er denne vogn den eneste overlevende af s i n type. Jeg kan her tilføje at Citro~n ialt solgte 530 varevogne i peri oden ~3 i Danmark (samt et mindre antal til Norge ). Ved hj~lp af t oldattesten (fra 19~3) lykkedes det mig at komme i kontakt med den førs t e ejer. Han hed Axel B. Hansen og boede i Hudkøbing. Bilen blev købt i ma r ts 19~0 hos den lokale forhandler Oluf Chri sten og kostede kr. Den havde da jalousibagdør af egetr~ og var l ukket i siderne. Senere ombyggedes den til personvogn og fik bagdør af jern (19~3). Den beholdt dog sit indregistreringsnummer : O I l~b6 solgte Axel B. vognen til sin kones fætter, som kørte i den til 1972, hvoreft e r den desv~rre har sta~t ude det meste af tiden. Naturligvis skal den genopstå som i 1950, dog med bibeholdelse af jerndøren. Billedet er t aget da jeg hentede vognen nede hos Tom. Jens. 40

12 Køb& salg, bytte, kontakt- TRAGTION-ANNONCER - sendes eller indtelefoneres til Jens Møller Nicolaisen, Bækkebo 10, 2860 Søborg. Tlf: (01) S'l!lges: Gitroen 11 Sport 1946, restaureret, synet og indregistreret. Benny Sørensen, tl1": 06-4~9306 eller U6-4705i3'(, Sælges : Reservedele til Sport efter 195~. se annoncen i TS nr. 5. Købes: Forkofanger til Sport, buet i kraftig kvalitet og god stand. Søges: Gamle billeder af Bll 1 ere, danske hverdagsbilleder af biler i brug. Specielt lillebiler og taxa, to-dørs, varevogne og familialer. Artikler om Citroen, især før krigen, fra gamle blade og lignende. Jens Møller.Nicolaisen, Bækkebo 10, ~860 Søborg, Tlf: Gives væk: Rørs'l!der + bagsæde til Sport, i darlig stand. Tom Kristensen, Skovhusegade 39, 4772 Langebæk. Tlf: Sælges: Gitroen Bll Sport 1953, restaurerbar stand, 5000,- kr. Gitroen Bll Normale 195~, dårlig, men med mange gode dele, ~000,- kr. C i troen Bll Sport 1946, rustarbejde v.irkelig godt lavet 1'or ca. kr ,- lakering mangler. Anvises til salg. Købes: Gamle forlygter med plane glas samt motor og gearkasse til llal 1934, eventuelt andre dele til '34-modellen. T23 lastbil købes. Byttes: Ford A 1930, ~-dørs sedan, indregistreret og køreklar, byttes med køreklar Gitroen 11 Sport eller Normale. Jørgen Kjær, Solkjærvej 19, Tin~ing, 8382 Hinnerup

13 Køb &:. salg, fortsat: Anvises : Virkelig dygtig pladesmed som kan lave nye paneler (ca. 600-'/00,- kr. ), ny bund plade (ca. 1000,- kr. ), nye bagsk~rme Dele : Højre for- og bagdør, bagagerumskl ap og d~kse l samt indersk~rme Jørgen Kj~r, 06 -~ (ca. 1200,- kr.stk.). til reservehjul, for, anvises til salg, r estaureret ell. urestaureret. s~ l ges : Bll-bl adet fra Svenska Bll- Klubben, ca. 20 stk. fra l~u kr. Jens Møller Nicolaisen, Tlf : Købes : Komplet s~t blinklys og baglygter til Bll efter 1~52. Bjørn Sørensen, Or emensve j 8A, 26~0 Hvidovre. Tlf: ntraction-reservedelsservice" v/ CHR. FRIIS. BOSHOLMVEJ 5 _ 6261 BREDEBRO Vandpumpe- renaveringssæt. (Pumpe efter sept. 50) Indhold : Skovlhjul , bøsning 32~3 -S, leje 89951, not 30189, lås 47? 394/02, sk~l , møtrik og pakning 451~7 2. Kølerslange (øverst e) K~lerslange 3 ~96 42 (nederste) V3ndr0r Udstødningssystem. Indhold : Lydd~ rnppr (fordel ingsrør i topstykket) htning , 2614-S, pakning 457,50 kr. 90, 00 kr. 8 5, 00 kr. 155,00 kr. med a fgangsrør , tilgangsrø r eller , krumt r ør 30t3553 eller , 2 pakninger og pakning ,00 kr. (Udstødningsdelene kan ogsa købes enkeltvis). T'ilp p es'ilt til både Sport og Berline. Kl ar til montering 1.450,00 kr. Har du problemer med andr~ reservedele, så ring eller skriv og vi prøver ~t klare S8gen. Tlf. : efter kl

14 Berline Normale Foto: Peter Juel Jeppesen. 43

15 G~AINJ[D) IPRIIX DIE CONSOIMIMIAT~ON IL!E IMIAI~lS - 28 Mai LITRES493 de Carburant eux IOOkilomitrea 4 Pl.c~3 occuptiu. PRIX DE RE.VIE.NT par ~=~ t"'.:=6t lllbultat JAMAlS AlTtiNT C.t.ur.tcur SOIAX GAGNE TROIS ANNEES DESUITE l 44

Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12. Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf.

Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12. Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf. Formand: Kim Bo Ciasen Stengårds Alle 118, 2800 Lyngby. T el f. 44 44 37 12 Kasserer: Jens E. Sanning Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 45 70 Sekretær: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370

Læs mere

~ Attraction 215. Januar '98

~ Attraction 215. Januar '98 ~ Attraction 215 Januar '98 Redaktion: 111 d 1 1 i; 1 ' * 1: Peter Juel Jeppesen Strandgade lob, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N.

Læs mere

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlroction l72 nr. 46 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: 44443712. Kasserer, medlems- og vognregister: J ens E. Sanning, Hårbyvej

Læs mere

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 208 A ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200

Læs mere

TRACTIIOINI J'/1/t'/11

TRACTIIOINI J'/1/t'/11 ~ At ~roction l36 lo TRACTIIOINI J'/1/t'/11 Gensyn LØrdag den 3/11 kl. 12.00 (den lille redaktion håber på at bladet er læserne ihænde) bliver der mulighed for at se den vidunderlige gamle 7A fra 1934,

Læs mere

TRACTIIOINI J!llt'llf

TRACTIIOINI J!llt'llf - Atrroction l38 12 TRACTIIOINI J!llt'llf Traction A vant Kære læser/tad-medlem. På denne dag, hvor du har modtaget dette nummer af vort kluborgan, skulle du gerne have modtaget et tykt brev fra klubben.

Læs mere

TRACTII@INI J!IIZ'IIf

TRACTII@INI J!IIZ'IIf Atlraction 163 A 37 TRACTII@INI J!IIZ'IIf Redaktionelt Ja så er foråret næsten overstået og sommeren i fuld anmarch, ihvertfald i skrivende stund, og de f l e ste har vel nu fået Tractionen på gaden igen.

Læs mere

TRACTIIINI J!O'IIf

TRACTII<O>INI J!O'IIf tlroction l47 21 TRACTIIINI J!O'IIf Redaktionelt Si sidder jeg igen ved den gamle skrivemaskine. Jeg hiber at alle vil bære over med at bladets omfang denne gang er noget begrænset. Det har været en

Læs mere

Attraction 213. September '97

Attraction 213. September '97 & ~ Attraction 213 September '97 PeterJuel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes

Læs mere

BIBLIOTEK, FOTO OG UDKLIPSARKIV:

BIBLIOTEK, FOTO OG UDKLIPSARKIV: Attraction 193 A_ Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

TlfiACTII@INI J!l/t'/11

TlfiACTII@INI J!l/t'/11 Atrraction l65 39 TlfiACTII@INI J!l/t'/11 Klubblad for Traction Avant Danmark Redaktionelt Endnu et blad blev færdigt til tiden og med masser af stof. I skrivende stund (beg. af aug.) var det varmt at

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

Så er det tid at bruge de lange mørke vinteraftner på at pudse og polere

Så er det tid at bruge de lange mørke vinteraftner på at pudse og polere Så er det tid at bruge de lange mørke vinteraftner på at pudse og polere 16 1 Klubben Aalestrup Classic - Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området.

Læs mere

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV:

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV: Attraction 197 A Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

nr.52 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Atlraction l78 ~ nr.52 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand : Kim Bo Clasen, Stengårds Alle ll8, 2800 Lyngby. Tlf: 444437 12. Kasserer, medlems- og vognregister: Klubbens gironr. :

Læs mere

Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Nr+f. Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer. Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark Nr+f. Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: 444437 12. Kasser er, medlems- og vognregister: Jens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby,

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen nr. 4 februar 2008-2. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

TRACTIIINI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat

TRACTII<O>INI Ktllf. Tour de Belgique. Tur på Kattegat 24 TRACTIIINI Ktllf Foriu et ~r pa vej - hvor svært det end kan være at fatte! Vi nærmer os en ny køresæson og har man noget at køre i, bliver der rigeligt at køre efter, i savel 1nd- som udland. Her

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr.

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr. Aarhuus Nimbus Klub Maj 2006 11. årgang nr. 43 Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer 10 år. i år! Lørdag d 17-6-06 i True! Side 2 Blad 43 Maj 2006 Informationer om Aarhuus

Læs mere

Magasin for medlemmer af Jaguar Club of Denmark # 252 / juni 2007. Så starter sommeren: Buldrende XK er kvindemagnet

Magasin for medlemmer af Jaguar Club of Denmark # 252 / juni 2007. Så starter sommeren: Buldrende XK er kvindemagnet Magasin for medlemmer af Jaguar Club of Denmark # 252 / juni 2007 Så starter sommeren: Buldrende XK er kvindemagnet Nyheder Jaguar House udgives af Jaguar Club of Denmark www.jaguarclub.dk Oplag: 1825

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere