Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Registrer dit produkt, og få support på 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Xsmall! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Philips Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8743, HD8745 og HD8747. Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele kaffebønner. Den kan også levere damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 INDHOLD INSTALLATION... 8 Oversigt over maskinen... 8 Generel beskrivelse... 9 KLARGØRING...10 Maskinens emballage Klargøring FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...12 Påfyldning af kredsløb Automatisk skyllecyklus/selvrensning Manuel skyllecyklus Installation af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...17 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Indstilling af mængden af kaffe i en kop BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...20 MÆLKESKUM/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO...21 Sådan skummer du mælk Skift mellem damp/kaffe Sådan tilbereder du en cappuccino UDLØB AF VARMT VAND...25 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...26 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Ugentlig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Ugentlig rengøring af kaffeenheden og kaffekanalen Månedlig smøring af kaffeenhed AFKALKNING...32 Forberedelse Afkalkning Skyllecyklus Skyllecyklus ADVARSELSSIGNALERNES BETYDNING...36 Betjeningspanel AFHJÆLPNING AF PROBLEMER...39 ENERGIBESPARELSE...41 Standby Bortskaffelse TEKNISKE SPECIFIKATIONER...42 GARANTI OG ASSISTANCE...42 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...43

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Dette symbol signalerer, at det er vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarsel Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer. Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader. På grund af fare for elektrisk stød må maskinen, stikket eller strømkablet aldrig nedsænkes i vand! På grund af fare for forbrænding må varmtvandsstrålen aldrig rettes mod kroppen!

5 DANSK 5 Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb. Tag stikket ud af stikkontakten: - I tilfælde af fejlfunktion. - Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid. - Inden rengøring af maskinen. Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare. Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen. Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen.

6 6 DANSK Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen. Advarsel! Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder." Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade. Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat eller lignende varmekilder. Hæld kun kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig. Afkalk maskinen jævnligt. Maskinen angiver, hvornår den har brug for afkalkning. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen.

7 DANSK 7 Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen. Overensstemmelse med standarder Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005, Gennemførelse af direktiverne 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af affald. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Dette husholdningsapparat fra Philips er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 INSTALLATION 26 Oversigt over maskinen

9 Generel beskrivelse 1. Låg til kaffebønnebeholder 2. Kaffebønnebeholder 3. Kaffeudløb 4. Indikator for fuld drypbakke 5. Skuffe til kafferester 6. Kaffeenhed 7. Inspektionslåge 8. Betjeningspanel 9. Beskyttelsesgreb 10. Damp-/varmtvandsrør 11. Gitter 12. Dryppebakke 13. Vandbeholder 14. Strømkabel 15. Keramisk kaffekværn 16. Nøgle til indstilling af kaffekværnen 17. Pannarello (ekstraudstyr - findes kun på visse modeller) 18. Kontrollampe for dobbelt kaffe 19. Knap til espresso 20. Kontrollampe for temperatur 21. Kontrollampe for vandmangel 22. Kaffeknap 23. Drejeknap 24. Advarselslampe 25. ON/OFF-knap 26. Knap til indstilling af kaffekværn DANSK 9

10 10 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport. Klargøring 1 Fjern låget på kaffebønnebeholderen og drypbakken med risten fra emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. 4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er helt indsat. Bemærk: Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Bemærk: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

11 DANSK 11 5 Fjern vandbeholderen. MAX 6 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 7 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat. Bemærk: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Hæld langsomt kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen. Bemærk: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen. 10 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

12 12 DANSK 11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 12 Drejeknappen skal stå på positionen. 13 Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen; kontrollampen begynder at blinke hurtigt for signalere, at der skal foretages en påfyldning af kredsløbet. FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager nogle få sekunder. 1 Stil en beholder (1 l) under damp-/varmtvandsrøret eller Pannarello'en (hvis det forefindes).

13 DANSK 13 2 Stil drejeknappen på positionen og vent nogle få sekunder. 3 Når vandet løber jævnt ud af udløbet, blinker kontrollampen langsomt; stil drejeknappen tilbage til positionen. Maskinen er i opvarmningsfase (kontrollampen blinker langsomt). Automatisk skyllecyklus/selvrensning Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 2 Indikatorlamperne blinker mod uret. 3 Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Bemærk: Du kan stoppe udløbet ved enten at trykke på knappen eller. Blinker 4 Vent, indtil udløbet af vand er stoppet. Kontrollampen lyser nu uden at blinke.

14 14 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffebrygningscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil beholderen under udløbet. 2 Kontrollér, at kontrollampen lyser uden at blinke. Tændt uden at blinke 3 Tryk på knappen. Maskinen begynder at brygge kaffe. 4 Vent, til brygningen er færdig, og tøm derefter beholderen. 5 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 6 Stil drejeknappen i positionen. 7 Lad alt vand løbe ud. Kontrollampen lyser uden at blinke.

15 DANSK 15 8 Stil drejeknappen i positionen. 9 Fyld igen vandbeholderen, og sæt den i maskinen. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus, som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe. Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din kaffe en mere intens aroma. INTENZA+ vandfilter sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i kaffetilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten. 1 Fjern det lille, hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

16 16 DANSK 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Indstil vandfilteret INTENZA+ afhængigt af vandets hårdhed: A = Blødt vand B = Hårdt vand (standard) C = Meget hårdt vand 4 Sæt vandfilteret "INTENZA+" i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld beholderen med frisk vand, og sæt den i maskinen igen. 6 Lad alt vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet Udløb af varmt vand ). 7 Fjern beholderen, og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 8 Når de ovenstående procedurer er udført, lyser kontrollampen uden at blinke. Bemærk: Det anbefales, at Intenza +-vandfilter udskiftes hver 2. måned. Tændt uden at blinke

17 INDSTILLINGER DANSK 17 Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen karamelliserede eller aromatiserede bønner. Maskinen reguleres automatisk efter udløb af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens aroma fuldstændigt og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Advarsel: Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Advarsel: Du kan kun justere kværningsgraden, når maskinen kværner kaffebønner. 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Brug nøglen til indstilling af kaffekværnen, der medfølger maskinen. Forskellen i smagen kan registreres efter at have brygget 2-3 kopper espresso. Advarsel: Kaffekværnen må ikke drejes mere end et klik ad gangen for at undgå at beskadige maskinen.

18 18 DANSK Indikationerne inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede maling. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag. 1 2 Indstilling af mængden af kaffe i en kop Maskinen gør det muligt at indstille den mængde espressokaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker og slipper espressoknappen eller brygger maskinen en programmeret mængde kaffe. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen programmeres. 1 Stil en kop under udløbet.

19 DANSK 19 2 Tryk og hold knappen ; kontrollampen blinker i denne fase. Blinker 3 Slip knappen, så snart den ønskede kaffemængde er nået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen brygges den samme programmerede mængde espresso. Samme procedure gælder for knappeknappen.

20 20 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at den grønne kontrollampe lyser uden at blinke, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Tændt uden at blinke Drejeknappen skal stå på positionen. 1 Sæt 1 eller 2 kopper under udløbet. 2 En espressokaffe brygges ved at trykke på espressoknappen ; kaffeknappen er til kaffe. 3 For brygning af 1 kop kaffe trykkes kun én gang på den ønskede knap. For brygning af 2 kopper kaffe trykkes der to gange på den ønskede knap. I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Brygning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som udføres automatisk; så længe det varer, lyser kontrollampen uden at blinke. 4 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Kaffebrygningen standser automatisk, når det programmerede niveau er nået. Du kan enten trykke på knappen eller for at standse udløbet tidligere.

21 DANSK 21 MÆLKESKUM/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt: Undgå at røre ved det med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. Sådan skummer du mælk Hvis du ønsker at lade damp løbe ud, når maskinen tændes eller efter brygning af kaffe, kan det være nødvendigt at lade vandet i kredsløbet løbe ud, inden du fortsætter. Følg nedenstående trin for at gøre dette: 1 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 2 Stil drejeknappen i positionen. 3 Kontrollampen blinker i foropvarmningsfasen, som er nødvendig for maskinen. Blinker

22 22 DANSK 4 Damp begynder at løbe ud, når den grønne kontrollampe lyser uden at blinke. Tændt uden at blinke 5 Stil drejeknappen tilbage til positionen for at standse dampen. 6 Fyld en kande med 1/3 kold mælk. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk, afhængigt af din personlige smag. 7 Sænk damp-/varmtvandsrøret (Pannarello'en, hvis den forefindes) ned i mælken, som skal varmen, og stil drejeknappen i positionen. Pisk mælken ved at udføre lette cirkelbevægelser med beholderen i op- og nedadgående retning.

23 DANSK 23 8 Når mælkeskummet har nået den ønskede konsistens, stilles drejeknappen i positionen for at afbryde udløbet af damp. Bemærk: Efter piskning af mælken med damp skal damp-/varmtvandsrøret (eller Pannarello'en, hvis den forefindes) rengøres ved at lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" for at få detaljerede oplysninger om rengøringen. Hvis maskinen er blevet brugt til damp, skal den først køle ned, før du kan brygge en espresso eller en kop kaffe. Det gør du ved at følge trinnene, som er beskrevet i det følgende: Skift mellem damp/kaffe 1 Tryk på knappen eller ; kontrollampen blinker hurtigt for at vise, at maskinen er for varm og ikke kan brygge kaffe. Blinker hurtigt 2 Du er nødt til at lade lidt vand løbe ud for at afkøle maskinen.

24 24 DANSK 3 Placér en beholder under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello'en, hvis den forefindes), og stil drejeknappen i positionen. 4 Varmt vand vil løbe ud. 5 Vent indtil temperaturlampen er tændt uden af blinke. 6 Stil drejeknappen tilbage til positionen for at stoppe udløbet. 7 Nu kan du brygge en espresso eller en kop kaffe. Sådan tilbereder du en cappuccino Hvis du vil tilberede en cappuccino, skal du stille koppen med mælkeskummet under kaffeudløbet og brygge en espresso.

25 DANSK 25 UDLØB AF VARMT VAND Advarsel: Fare for forbrændinger! Inden udløbet kan der sprøjte små mængder varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt: Undgå at røre ved det med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb. 1 Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at den grønne kontrollampe er tændt uden at blinke. Hvis kontrollampen blinker langsomt, skal du vente, mens maskinen varmer op. Tændt uden at blinke 2 Stil en kop under damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). 3 Stil drejeknappen i positionen. Maskinen varmer op, og efter få sekunder vil det varme vand løbe ud. 4 Stil drejeknappen tilbage i positionen, når du vil standse udløbet.

26 26 DANSK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Bemærk: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk. Dette kapitel beskriver punkt for punkt, hvilke procedurer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien! Bemærk: Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Sænk ikke maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Brug ikke sprit, opløsningsmidler og/eller ridsende genstande til at rengøre maskinen. Tør ikke maskinen og/eller dens dele i en mikroovn eller i en almindelig ovn. 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske med slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

27 Daglig rengøring af vandbeholderen DANSK 27 1 Fjern det lille, hvide filter eller vandfilteret Intenza+ (hvis monteret) fra vandbeholderen og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille, hvide filter eller vandfilteret Intenza+ på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld vandbeholderen med frisk vand. Daglig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes). Damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) skal gøres rent, hver gang du har pisket mælk. Bemærk: Nogle maskinmodeller er udstyret med en Pannarello, mens andre er uden. Følg den rengøringsprocedure, som passer til din maskine. Maskiner uden Pannarello: 1 Tør damp-/varmtvandsrøret af med en fugtig klud for at fjerne mælkerester. Maskiner med Pannarello: 1 Fjern den udvendige del af Pannarello'en, og vask den med frisk vand.

28 28 DANSK Ugentlig rengøring af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello, hvis den forefindes) Maskiner uden Pannarello: 1 Fjern beskyttelsesgrebet fra damp-/varmtvandsrøret. 2 Vask det i frisk vand, og tør det af med en klud. 3 Tør damp-/varmtvandsrøret af med en fugtig klud for at fjerne mælkerester og tør det af. 4 Sæt beskyttelsesgrebet tilbage på damp-/varmtvandsrøret. Maskiner med Pannarello: 1 Fjern den udvendige del af Pannarello'en. 2 Fjern den øverste del af Pannarello'en fra damp-/varmtvandsrøret. 3 Vask den øverste del af Pannarello'en i frisk vand. 4 Tør damp-/varmtvandsrøret af med en fugtig klud for at fjerne mælkerester. 5 Sæt den øverste del på plads i damp-/varmtvandsrøret (sørg for, at den er sat korrekt i). 6 Genmonter den udvendige del af Pannarello'en.

29 Ugentlig rengøring af kaffeenheden og kaffekanalen DANSK 29 Kaffeenheden skal rengøres hver gang, kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen og tage strømkablets stik ud. 2 Træk skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. 3 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. Bring den i vandret stilling med håndtaget uden at dreje det. 4 Gør kaffekanalen grundigt ren med skaftet på en ske eller et andet køkkenredskab med afrundet spids. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Bemærk: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

30 30 DANSK 6 Lad kaffeenheden tørre helt i luften. 7 Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden som beskrevet i punkt (8). 9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden. 10 Sørg for, at kaffeenhedens låsekrog sidder i den rigtige position. Dette kontrolleres ved at trykke knappen "PUSH" helt ned, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 11 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. 12 Sæt skuffen til kafferester i. Luk inspektionslågen.

31 Månedlig smøring af kaffeenhed DANSK 31 Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedtet til kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for at få flere oplysninger. Bemærk: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen. 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads. (se afsnittet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). 4 Sæt skuffen til kafferester i og luk inspektionslågen.

32 32 DANSK AFKALKNING Når den røde kontrollampe begynder at blinke hurtigt, og den grønne kontrollampe er tændt, skal du afkalke maskinen. Afkalkningstid: 30 minutter Bemærk: Hvis du ikke afkalker den, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Du kan købe Saeco-afkalkningsmidlet separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Advarsel: Når afkalkningscyklussen en gang er startet, skal den gøres helt færdig. Du kan ikke slukke for maskinen på on/off-knappen under processen. Hvis du har trukket strømkablet ud for at afbryde, skal du sætte det i stikket igen, tænde for maskinen og gentage afkalkningsprocessen fra trin 7. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Forberedelse 1 Tøm drypbakken, og sæt den på plads. Fjern Pannarello'en og vandfilteret Intenza+ (hvis de forefindes). 2 Tøm vandbeholderen, og hæld hele afkalkningsmidlet i den. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. 3 Sluk maskinen! Advarsel: Hvis du ikke slukker maskinen, vil du brygge en kop kaffe i stedet for at aktivere afkalkningscyklussen!

33 DANSK 33 4 Kontrollér, at drejeknappen befinder sig i positionen. 5 Stil en stor beholder under damp-/varmtvandsrøret. Afkalkning 6 Tryk samtidigt på knapperne og i cirka 5 sekunder. 7 Den røde kontrollampe begynder at blinke hurtigt og vil fortsætte med at blinke under hele afkalkningscyklussen. Maskinen lader afkalkningsmidlet løbe indvendigt og ud i drypbakken i flere intervaller på et minut. Det løber ikke ud gennem damp-/varmtvandsrøret. Dette tager omtrent 5 minutter. 8 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen i positionen. 9 Efter cirka 1 minut lader maskinen vand løbe ud i flere intervaller à et minut gennem damp-/varmtvandsrøret, indtil vandbeholderen er tom. Dette tager omtrent 15 minutter.

34 34 DANSK 10 Når den grønne kontrollampe begynder at blinke langsomt, skal du stille drejeknappen på. Den røde kontrollampe tænder. 11 Tøm den store beholder og drypbakken, og sæt dem på plads. Skyllecyklus 1 12 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand op til mærket MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 13 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen i positionen. Maskinen klargør de indvendige kredsløb. 14 Herefter begynder den grønne kontrollampe at blinke langsomt. Stil drejeknappen i positionen. 15 Maskinen lader vand løbe indvendigt og ud i drypbakken. Det løber ikke ud gennem damp-/varmtvandsrøret. 16 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen i positionen. Maskinen lader nu vand løbe ud gennem damp-/varmtvandsrøret, indtil vandbeholderen er tom. Bemærk: Hvis du vil stoppe udløbet (for eksempel for at tømme beholderen), skal du stille drejeknappen på. Stil drejeknappen på igen, når du vil genstarte udløbet.

35 DANSK Når den grønne kontrollampe begynder at blinke langsomt. Stil drejeknappen i positionen. Den røde kontrollampe tænder. 18 Tøm den store beholder og drypbakken, og sæt dem på plads. Skyllecyklus 2 19 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand op til mærket MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 20 Når den grønne kontrollampe tænder, skal du stille drejeknappen i positionen. 21 Maskinen lader vand løbe ud gennem damp-/varmtvandsrøret, indtil vandbeholderen er tom. 22 Herefter slukker maskinen. Den røde kontrollampe slukker. Stil drejeknappen i positionen. 23 Skyl drypbakken, og sæt den på plads. Geninstallér Pannarello'en og vandfilteret Intenza (hvis de forefindes). 24 Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk vand op til mærket MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 25 Tænd maskinen for at brygge kaffe.

36 36 DANSK ADVARSELSSIGNALERNES BETYDNING Betjeningspanel Kontrollampesignaler Grund Løsninger Maskinen er nu varmet op og er klar til: - kaffebrygning - aftapning af varmt vand - dampaftapning tændt uden at blinke Maskinen varmer op til at brygge espressokaffe, varmt vand eller damp. blinker langsomt Overophedningsbeskyttelsen er aktiv. Du kan ikke brygge kaffe endnu. Du er nødt til at lade lidt vand løbe ud for at afkøle maskinen. blinker hurtigt Du skal afkalke maskinen! Hvis du ikke afkalker den, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Dette er IKKE dækket af garantien! blinker hurtigt, og kontrollampen er tændt uden at blinke

37 DANSK 37 Kontrollampesignaler Grund Løsninger Maskinen er i afkalkningstilstand. Gør afkalkningsproceduren helt færdig. Stil drejeknappen i positionen. blinker hurtigt, og kontrollampen er tændt uden at blinke Maskinen er i afkalkningstilstand. Gør afkalkningsproceduren helt færdig. Stil drejeknappen i positionen. blinker hurtigt, og blinker langsomt. Maskinen er i afkalkningstilstand. Gør afkalkningsproceduren helt færdig. Skyl vandbeholderen, og fyld den op til mærket MAX. blinker hurtigt, og kontrollampen er tændt uden at blinke. Maskinen er ved at programmere mængden af kaffe, der skal brygges. Slip knappen, så snart den ønskede kaffemængde er nået. blinker langsomt Maskinen er ved at brygge en dobbelt kaffe. tændt uden at blinke Lavt vandniveau. Fyld vandbeholderen med frisk vand. Når den fyldte vandbeholder er sat tilbage, slukker kontrollampen. tændt uden at blinke

38 38 DANSK Kontrollampesignaler Grund Løsninger Tændt uden at blinke Kaffebønnebeholderen er tom. Skuffen til kafferester er fuld. Vandkredsløbet er tomt. Fyld beholderen med kaffebønner og genstart proceduren. Tøm skuffen til kafferester, mens maskinen er tændt. Hvis du tømmer kafferesterne ud, når maskinen er slukket, bliver optællingen af kaffecyklusser ikke nulstillet. Vent med at sætte skuffen til kafferester tilbage, indtil kontrollampen begynder at blinke. Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud som beskrevet i afsnittet "Første gang maskinen tages i brug". Blinker hurtigt Kaffeenheden er ikke sat i. Skuffen til kafferester er ikke sat i. Inspektionslågen er åben. Drejeknappen er ikke i den korrekte stilling. Kontroller, at alle komponenter er blevet sat korrekt i og lukket. Den blinkende kontrollampe slukker. Blinker langsomt Maskinen er ved at udføre en skylning/ selvrensningscyklus. Maskinen er ved at afslutte en automatisk skylning/ selvrensningscyklus. Du kan afbryde skylning/selvrensningscyklussen ved enten at trykke på knappen eller Blinker i retning mod uret Fejl i kaffeenheden. Prøv at brygge en ny kop kaffe eller espresso. Blinker skiftevis Maskinen er ude af drift. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Kontakt Philips Saecos hotline, hvis maskinen IKKE starter. Blinker samtidigt

39 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER DANSK 39 Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført på garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Mulig årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Der kommer ikke varmt vand eller damp ud. Espressokaffen er ikke tilstrækkelig cremet (se bemærkning). Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller mængden af vand, som løber ud af damp-/varmtvandsrøret, er utilstrækkelig. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud (se bemærkning). Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Kopperne er kolde. Hullet i damp-/varmtvandsrøret er tilstoppet. Pannarello'en (hvis monteret) er snavset. Kaffeblandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskristet eller for groft malet. Maskinens vandkredsløb er spærret af ophobede kalkaflejringer. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffe til kafferester isat. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand i kredsløbet. Dette kan nogen gange ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Forbind maskinen til strømforsyningen. Foropvarm kopperne med varmt vand. Rengør hullet i damp-/varmtvandsrøret med en nål. Inden rengøringen udføres skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Pannarello'en. Skift kaffeblanding, eller indstil den keramiske kaffekværn som beskrevet i afsnittet Indstilling af keramisk kaffekværn. Foretag afkalkning af maskinen. Tænd for maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i korrekt stilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud. Rengør kaffeenheden (afsnittet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud. Bryg et par kopper kaffe, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør udløbet.

40 40 DANSK Fejl Mulig årsag Afhjælpning Kaffen er for tynd (se bemærkning). Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning). Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen. Dette kan nogen gange ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Den keramiske kaffekværn er indstillet til grov kværning. Kaffen er for fint malet. Der mangler vand i kredsløbet. Kaffeenheden er snavset. Maskinen tapper af og til automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion. Bryg et par kopper kaffe, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Indstil den keramiske kaffekværn til en finere kværning (se afsnittet "Justering af den keramiske kaffekværn") Skift kaffeblanding eller indstil kværnen som forklaret i afsnittet "Justering af den keramiske kaffekværn". Fyld vandbeholderen med frisk vand, og lad varmt vand løbe ud. Rengør kaffeenheden (afsnittet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Denne adfærd anses som normal. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System.

41 DANSK 41 ENERGIBESPARELSE Standby Kaffemaskinen er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 60 minutters inaktivitet. Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. Emballagen kan bortskaffes til genbrug. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller en offentlig genbrugsstation. Dette produkt overholder EU-direktivet 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller dets emballage indikerer, at dette produkt ikke må bortkastes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til det beregnede affaldsdepot med henblik på genbrug af dets elektriske og elektroniske dele. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at beskytte miljø og mennesker mod potentielle negative følgevirkninger, som kan opstå på grund af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Kontakt din kommune, din lokale genbrugsstation eller den forhandler, hvor produktet er købt, for at få flere oplysninger om genbrug og bortskaffelse af dette produkt.

42 42 DANSK TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre produktets tekniske specifikationer. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Se typeskiltet på indersiden af inspektionslågen ABS - Termoplastisk materiale Mål (b x h x d) 295 x 325 x 420 mm x 13 x 16.5 Vægt 6.9 kg - 15 lbs Kabellængde mm / Betjeningspanel Front Pannarello (findes kun på visse Specialudstyr til cappuccino modeller) Kopstørrelse Op til 95 mm Vandbeholder 1,0 liter 33 oz. / Kan tages ud Kapacitet for kaffebønnebeholder 170 g / 6.5 oz. Kapacitet for skuffe til kafferester 8 Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring GARANTI OG ASSISTANCE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge hjemmesiden eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Du kan finde telefonnummeret i brochuren med adresser i hele verden, som er pakket separat, eller på adressen

43 BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE DANSK 43 Brug kun Saeco-produkter til rengøring og vedligeholdelse. Du kan købe disse produkter i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på din lokale forhandler eller autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - VANDFILTER INTENZA+ (CA6702) - SMØREFEDT (HD5061) - AFKALKNINGSMIDDEL (CA6700) - VEDLIGEHOLDELSESSÆT (CA6706)

44 11 11 Rev.00 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere