Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 16/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske, der forlod ham Kl. 10, og da var der intet usædvanligt at mærke paa ham. Kl. 11 kom hans Husbestyrerinde hjem. Hun saa, at der var Lys i Soveværelset og mente, at han var ved at gaa til Ro eller laa og læste. I Morges, da hun stod op, brændte Lyset fremdeles, og da hun kom ind, laa Meldorf-Hanssen død paa Gulvet, kun iført sin Natdragt. Kredslæge Jensen, som blev tilkaldt, kunde kun konstatere, at Døden længst var indtraardt, formentlig som Følge af Hjertelammelse. Meldorf-Hanssen blev godt 70 Aar gammel. Han kom til Nykøbing i Slutningen af 90 eme som Byens første Tandlæge og oparbejdede her en betydelig Praksis, som dog tabte sig noget efterhaanden som han fik Konkurrence fra yngre Kræfter. Han nød Anseelse som en dygtig Tandlæge og var tillige kendt som en jovial og gemytlig Mand, der ofte gav sine Patienter en munter Historie i Tilgift til Behandlingen. Han var tillige en meget interesseret Mand ogsaa paa det politiske Omraade. Officielt var han Venstremand, men han var en kritisk Enspændernatur, hvilket vel antageligt var en medvirkende Aarsag til, at han ikke kom til at spille nogen Rolle i det politiske eller kommunale Liv. Ogsaa hans Hustru døde ganske pludseligt for nogle Aar siden. Han efterlader to Børn, hvoraf Sønnen er Lærer i Korsør, medens Datteren er bosat i København. Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing. Bliver De Gamles Hjem færdig til Indflytning til November? Dette Spørgsmaal rettes i denne Tid jævnlig til Byggeudvadgets Formand, der besvarer Snørgsmaalet baade med Ja og Nej. At faa hele Bygningen færdig inden 1. November ligger udenfor Mulighedens Grænse. Dette har Udvalget allerede længe været klar over, og derfor har man ogsaa maattet udvise stor Forsigtighed med at give Løfte om Optagelse. Men en halv Snes Mennesker har man givet saadan Løfte, og disse har derfor sagt deres nuværende Lejligheder op. Disse Mennesker er Udvalget derfor nødt til at skaffe Plads til og dette vil forhaabentlig ogsaa lykkes. Det er nu snart et Aar siden, at Bygningen blev udbudt I Licitation. Men de forskellige Haandværkere har i det forløbne Aar været saa stærkt optaget af anden Byggevirksomhed, at Alderdomshjemmet er gaaet frem i et meget langsomt Tempo. I disse Dage arbejdes der imidlertid i forceret Tempo, og man venter at kunne faa Stueetagen færdig til Indflytning til 1. November, og forhaabentlig vil alle Haandværkerne med Undtagelse af Malerne være ude af Huset til den Tid. Disse vil ogsaa kunne naa at blive færdig med de Lokaliteter, der nødvendigvis skal tages i Brug til den Tid. Men den officielle Indvielse af Hjemmet vil først kunne finde Sted paa et senere Tidspunkt, naar det hele er i Orden. Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Dommen blev stadfæstet. Ogsaa Landsretten fandt, der var Skyld paa begge Sider. Paa Hjørnet af Grundtvigsvej og Billesvej i Nykøbing S. skete der den 21. Marts i Aar et Sammenstød mellem to Biler, hvis Førere var Vognmand Poul Poulsen Nygaard og Murermester C. T. Nielsen, begge af Nykøbing. Dommeren i Nykøbing fandt, at der havde været lige stor Skyld paa begge Sider, hvorfor hver af Parterne burde bære Halvdelen af Skaden paa Bilerne, der udgjorde ca. 600 Kr. Vognmand Poulsen Nygaard, der mente, at han havde Krav paa, at Nielsen dømtes til at betale ham 340 Kr. i Erstatning, appellerede til Landsretten, men her blev Dommen i Gaar stadfæstet.

2 Omtale 20/10 (fuldt gengivet) Afvandingen af Ringholms Jorder. Afvandingskommissionens Plan gaar ud paa Oprettelses af et Digelag for alle Lodsejere, medens Pumpelaget begrænses. Afvandingskommissionen, der blev nedsat som Følge af Bruddet paa Ringholmsdæmningen, holdt i Gaar Møde i Nykøbing. Kommissionen foretog først et Syn af de Arealer, der omfattes af Afvandingen og samledes derefter med de respektive Lodsejere til et Møde i Byraadssalen. Med Undtagelse af ganske enkelte var alle Lodsejerne til Stede. Dommer Neergaard gav som Kommissionens Formand Oplysning om, hvad der var passeret siden sidste Kommissionsmøde. Dengang havde man forelagt Udkast til en Løsning paa Basis af, at der blev dannet et Dige- og Pumpelag, til hvilke alle de respektive Lodsejere var pligtige at yde Bidrag, fordelt efter Andele i Forhold til den Interesse, de enkelte Lodsejere havde i Afvandingen. Mod den skitserede Ordning var der fremkommet fire Indsigelser, hvilket har foranlediget, at Kommissionen har ændret sin Skitse derhen, at der dannes et Digelag med den begrænsede Opgave at sørge for at holde Diget i en saa forsvarsdygtig Stand, at det kan modstaa fremtidige Angreb fra Havet. Medlemmer af dette Digelag skal alle de Lodsejere være, hvis Jorder er udsat for at lide Overlast ved i et eventuelt Brud paa Dæmningen. Pumpelaget skal derimod kun omfatte Ringholm samt de tre Ejendomme, der tilhører Avlsbrugerne Harald Petersen og Peter Hansen samt Vognmand Chr. Madsen for en Del af sin Ejendom Egenæs. Han skal aarligt betale 10 Kr. medens de to førstnævnte skal betale hver 50 Kroner aarlig til Laget, medens Resten af Pumpeudgiften paalægges Ringholm med Forpligtelse til at holde Vandstanden nede paa et bestemt Niveau. Dette Vedtægtsudkast vil nu blive fremlagt til Eftersyn paa Dommerkontoret, hvortil eventuelle Klager maa være indgivet inden 28. Oktober. Lørdag den 21. November samles Kommissionen igen for endelig at afsige Kendelse. Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Sygekassen flytter. Nykøbing Sygekasse, der i en lang Aarrække har haft Kontor paa Hjørnet af Nørregade og Nordvestvej, holder paa Søndag Flyttedag til Ejendommen Grundtvigsvej 25, som man købte af Lotterikollektrice Frk. Pingel, umiddelbart før hun døde. Fra paa Mandag tages de nye Kontorlokaler i Brug. Omtale 31/10 (fuldt gengivet) Ny Leder paa Nykøbing Telefoncentral. 1. Januar 1937 trækker Forstanderinde Frk. Petersen, Nykøbing Telefoncentral, sig tilbage paa Grund af Svagelighed efter i 30 Aar at have ledet Centralen. Umaadelig afholdt har hun været af alle Abonnenterne, som har lært hende at kende som en elskværdig og pligtopfyldende Dame. Som Frk. Petersens Efterfølger er antaget Frk. Nicoline Christensen, Faxe.

3 Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Købmand Carl Jensen Vedde pludselig død. Natten mellem Lørdag og Søndag er Seniorchefen for Firmaet Carl Jensen & Søn, Nykøbing, pludselig afgaaet ved Døden. Carl Jensen-Vedde, der blev 66 Aar gl., plagedes for nogle Aar siden af en Hjertesygdom, men i de sidste otte Aar har han ingen Mén følt deraf, og man ansaa ham for fuldstændig helbredet. Natten mellem Lørdag og Søndag blev han imidlertid syg, og Læge Lind blev tilkaldt. Denne saa straks, at det drejede sig om et Tilfælde af Hjertekrampe og beredte sig til at give Patienten en Indsprøjtning. Men forinden Lægen naaede at faa fyldt Sprøjten, drog Carl Jensen det sidste Suk, og alle Forsøg paa at bringe Hjertet i Funktion igen var forgæves. Med Carl Jensen-Vedde er en særpræget Personlighed gaaet bort. Oprindelig var han Møller og i mange Aar Indehaver af Stenmagle Mølle og Bageri, men ved Siden heraf drev han en udstrakt Hestehandel. Han levede efter Formlen: Den ene Skilling kaster ikke den anden bort, og vejrede han en Chance, betænkte han sig ikke paa at gribe til. Undertiden var hans Dispositioner præget af Vovemod, og som Udtryk herfor maa det vel ogsaa betegnes, at han, der gennem Krigsaarene havde samlet sig en betydelig Formue, pludselig 1921 kastede sig ind i en hel ny Genre ved at købe A/S. I. H. Hansens Forretning her i Nykøbing. Det var en Købmandsforretning med Millionomsætning han gik ind til, og af dens forskellige Grene var der faktisk kun Foderstofhandelen, som han selv havde Indsigt i. De Aar, hvor Carl Jensen har drevet Forretning her paa Pladsen, har været præget af de stærkt skiftende Konjunkturer, under hvilke mangt et Storhandelsforetagende er sunket i Grus. Firmaet Carl Jensen & Søn gik heller ikke fri af Uvejret. Men ogsaa under dette viste dets Indehaver sig i Besiddelse af den tilbørlige Snarraadighed. Han lod Forretningen gaa over til Aktieselskaber, nemlig A/S. Nykøbing Trælasthandel, der overtog alt vedrørende Bygningsmaterialer, og et andet under det gamle Firmanavn, der førte den øvrige Forretning videre, og med ham selv som Seniorchef for begge Selskaber, medens hans to Sønner blev Meddirektører, en paa hvert Felt. Der var det Særkende ved Carl Jensen-Vedde, at hvad enten han sejlede i smult Vande eller Bølgerne gik højt om Skuden, saa tabte han ikke Hovedet, saa lidt som det formaaede at gøre Skaar i hans rolige og vennesæle Optræden. Han var født Bonde, og han blev ved med at være Bonde, dus med hele sin Kundekreds, jovial og indtagende i hele sin Færd. I en enkelt Periode var han Medlem af Byraadet, valgt af Venstre, men dette var en Forbier. Det kommunale Arbejde var ikke i Stand til at aftvinge ham Interesse, og da valgperioden var omme, skyndte Carl Jensen-Vedde sig at blive frigjort herfor, saa han helt og fuldt kunde hellige sig Forretningen. Omtale 5/12 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing staar nu færdigt. Der bliver ingen officiel Indvielsesfest, men Byraadet indbyder alle med Interesse for Hjemmet til at aflægge Besøg paa det Søndag og Mandag. Som vistnok en af de sidste i Rækken af Provinsbyer har Nykøbing nu faaet sit Alderdomshjem. Naar det ikke er sket tidligere, skyldes det flere Omstændigheder, men dog ikke, at Byens Styrelse ikke tidligere har forstaaet Trangen til et saadant Hjem. Da Byraadet i 1920 købte Amtstuegaarden, var det saaledes med den Bagtanke at indrette Alderdomshjem i en af Gaardens Fløje. Naar dette ikke blev til Alvor, skyldtes det flere Aarsager, bl. a. et meget energisk Byraadsmedlems Anstrengelser for at spænde Ben for Planen ved at samle Udtalelser fra Byens Aldersrentenydere om, at de frabad sig at bo paa et Alderdomshjem. Medens disse Drøftelser stod paa, skete tillige det, at Byggeudgifterne gik op i formidable Højder. Endelig kom hertil, at Byraadet blev klar over, at den erhvervede Bygning daarligt vilde egne sig til Formaalet, og at den Ombygning, der nødvendigvis

4 skulde foretages, vilde blive saa bekostelig, at det bedre kunde betale sig at lade Amtstuegaarden være, som den var, og i Stedet opføre en helt ny Bygning til Alderdomshjem. Siden blev der talt om det Mand og Mand imellem, og under Budgetbehandlingen i 1929 vovede den radikale Finansordfører sig ud med en spagfærdig Udtalelse om de Reformer, den kommende Tid vilde komme til at beskæftige sig med. Som de vigtigste nævnede han en Modernisering af Hovedgadens Belægning og Rejsningen af et Alderdomshjem. Det viste sig, at det var taktisk uklogt af bemeldte Ordfører at nævne disse Fremtidsproblemer. De havde nemlig den Virkning, at man fra den saakaldte borgerlige Side greb Udtalelsen og paa Grundlag af denne startede en rasende Valgkampagne ved Valget kort efter, hvor man kaldte alt, hvad der i vor lille Stad fandtes af Bagstræb og Snusfornuft under Vaaben for at redde By og Borgere fra radikal Ødselhed og Ødelæggelse. Og man havde ogsaa det Held, at Agitationen virkede saa godt, at vort Parti led et føleligt Nederlag ved Valget. Det gik dog her, som det plejer: Tiden arbejdede for de radikale Tanker. For Hovedgadens Vedkommende endog i saa hurtig et Tempo, at to Aar efter var den moderne Gadebelægning en fuldbyrdet Kendsgerning tiltraadt og anbefalet af hele Byraadet! Alderdomshjemmet gik det knap saa rask med. Bestræbelserne herfor havde mange konservative Betænkeligheder at overvinde, men de blev overvundne. Nu staar De Gamles Hjem som en Kendsgerning, og det var med fuld Føje, at Byens Borgmester ved Rejsegildet kunde udtale, at det staar der i Kraft af en eenstemmig Beslutning i det samlede Byraad. Hjemmets Tilblivelse. Da der først var opnået Enighed i Byraadet om, at man vilde have et Alderdomshjem, gik det øvrige forholdsvis let. Lidt Uoverensstemmelse var der baade om Beliggenhed og Bygningstype, hvilket dog ikke affødte Gnidninger, og nu staar Hjemmet saa nogenlunde fikst og færdigt, fraregnet Haveanlægget, der maa vente til Foraaret. Arkitekt Marius Pedersen. Holbæk, fik overdraget Arbejdet med Udarbejdelse af Tegninger etc. Som Direktiver for sit Arbejde fik han, at man ønskede et Hjem med Plads til 25 Gamle, en jævn Bygning, forsynet med alle Nutidens Bekvemmeligheder, solid og holdbar i Udførelsen, men uden Anvendelse af unødvendige Udsmykninger. Nu, da Huset staar færdigt, vil vistnok omtrent alle, der ser det, være enige om, at Arkitekten fuldtud har løst sin Opgave. Den stilrene 2-Etagers Bygning af røde Mursten og med blaat Eternittag virker baade smuk og tiltalende. Men hvad har saa Hjemmet kostet? Helt nøjagtigt kan dette endnu ikke opgives, men ogsaa paa dette Omraade har Arkitekten holdt sig inden for de Direktiver, han fik, og som gik ud paa, at Byraadet tænkte sig en Byggeudgift af omkring 100,000 Kr., heri indbefattet Inventar. Ved Licitationen blev Arbejdet overdraget følgende Bygningshaandværkere: Murerarbejdet L. Svendsen, Tømrerarbejdet: Laur. Nielsen, Snedkerarbejdet: L. S. Poulsen, Malerarbejdet: P. M. Christoffersen, Blikkenslagerarbejdet: Alfred Bendtsen, der tillige tik overdraget Centralvarme, Vand, Gas og Sanitetsanlæg. Elektrisk Installation: E. Larsen. Den samlede Entreprisesum for alle disse Arbejder er Kroner. Møblementet er fordelt - uden Licitation -, til Møbelsnedkerne Oscar Petersen, C. Bendixen, Adolf Nielsen og H. Mørch, ligesom det øvrige Inventar af forskellig Art er leveret af de stedlige Forretninger, nogenlunde skønsomt fordelt blandt disse. De samlede Regninger for Møbler og Inventar vil andrage ca. 10,000 Kroner, men som nævnt har man endnu ikke helt Klarhed over alle paaløbende Udgifter. Hjemmets Indretning. Ligesom Hjemmet tager sig godt ud i det Ydre, er det samme Tilfældet med de indre Regioner. Naar man fra Hovedindgangen kommer ind i Huset, fanges Øjet straks af de smukke, rolige Farver, der pryder saavel Væggene som Træværket i Korridorer og paa Trappegange. En bred og magelig Trappe fører til begge Etager. I Stueetagen ser man - lige ud for Trappen - gennem Glasdøre ind i den fælles Spisestue med rigelig Bordplads til 30 Personer monteret med et stilfuldt Spisestuemøblement i lys Eg. Midt gennem Bygningen og i hele dens Længde fører en 2 Meter bred Korridor, der i Sydgavlen ender i en saakaldt Solstue, eller Dagligstue, hvor de Gamle kan samles og snakke med hverandre. I Østsiden er hele Pladsen optaget af Beboelsesværelser for de Gamle, nemlig otte Enkeltværelser og et Dobbeltværelse, beregnet for Ægtepar. I Vestsiden er kun en Toværelsers Lejlighed. Den øvrige Plads er foruden af Spisestuen optaget af Anretterværelse, Køkken, Toiletrum samt et lille Thekøkken, beregnet paa, at de Gamle selv for egen Regning kan lave en Kaffetaar. Inddelingen er ens paa begge Etager kun med den Forskel, at den Plads, som Spisestue og Køkkenregioner optager i Stueetagen, paa 1. Sal er anvendt til Lejlighed for Bestyrerinden, Pigeværelse og to Sygeværelser. Ialt er der paa Hjemmet Plads til fire Ægtepar og sytten Enkeltpersoner. I Kælderetagen er et lille Værksted indrettet for Gamle, der ikke kan afstaa fra Fortidens

5 Sysler. Her findes ogsaa Hjemmets Ligstue. I øvrigt er Kælderen optaget af Kedel og Vaskerianlæg. Byggeriets Forsinkelse. Da Arbejdet for et Aar siden blev udbudt, lød Konditionerne paa, at det skulde staa færdigt til 1. August. Saaledes blev det dog ikke. Vinteren lagde Arbejdet Hindringer i Vejen, og Foraarets Lockout nye Hindringer. Dette forklarer dog ikke, at Huset ikke blev færdigt til Indflytning før 1. December. De fleste af Haandværkerne tog sig særdeles god Tid, for nogles Vedkommende endog i den Grad, at Arbejdet næsten fik Karakter af at være en Slags Fritidsbeskæftigelse. Dette gjaldt navnlig for Snedkerarbejdets Vedkommende, hvor Rekorden blev naaet. Denne store Forsinkelse medførte forskellige Ubehageligheder. Nogle Ansøgninger om Optagelse var fremkommet først paa Sommeren, og i Tillid til, at Hjemmet kunde staa færdig til 1. November, gav Udvalget de Paagældende Tilsagn om, at de kunde flytte ind til den Tid, hvorfor disse sagde deres respektive Lejligheder op. Til dem, der paa den Maade var blevet husvilde, maatte der skaffes Plads. Værelserne til dem blev bragt i Orden, men ellers flød Tingene i den ufærdige Bygning. De første fjorten Dage maatte de Gamle balancere mellem Høvlbænke og Murernes Baljer og finde sig i, at Huset fra Morgen til Aften genlød af Haandværkernes Tummel og Støj. Men det skal siges til de Gamles Ros, at de tog Forholdene med Anstand og godt Humør. Paa Hjemmet er nu optaget ti Personer. Naar der ikke allerede er flere, skyldes det, at Udvalget, da det saa, hvorledes det trak ud med Byggeriet, ikke turde give Tilsagn om Plads til Flyttedagen. Ud over den forholdsmæssige Fordyrelse af Driften, som en for lille Belægning naturligt maa medføre, er der dog ingen Grund til at sørge herover. Der er næppe Tvivl om, at Boligerne nok skal blive optaget i de kommende Aar, men i indeværende Finansaar maa Udgiften pr. Belægningsdag blive forholdsvis stor. En væsentlig Del af Generalomkostningerne er jo de samme, hvad enten Belægningen er stor eller lille. Som Bestyrerinde for Hjemmet har Byraadet ansat Frøken Anna Pyndt, en helbefaren paa dette Omraade, eftersom hun i de sidste tolv Aar har staaet i tilsvarende Virksomhed. Hendes Kvalifikationer var saa gode, at Byraadet eenstemmigt foretrak hende blandt de mange Ansøgere. Hun har kun virket her en Maaned, men dog længe nok til, at hvis de Gamle, der er flyttet ind paa Hjemmet, i Dag skulde vælge en Bestyrerinde, vilde Frøken Pyndt atter faa alle Stemmer! Nogen egentlig Indvielse af Hjemmet har der ikke været og vil heller ikke blive. Men Byens Skatteborgere har et rimeligt Krav paa at faa at se, hvorledes det nuværende Byraad har løst dette tidligere saa omstridte Problem. Derfor har Udvalget besluttet at slaa Dørene op paa vid Gab førstkommende Søndag og Mandag og indbyde enhver, der har Interesse derfor, til et Besøg paa Hjemmet i Tiden fra Kl , hvor de da vil faa Lejlighed til at bese det i alle Enkeltheder.

6

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde.

Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde. Finansminister H. P. Hansen gaar. Det er ikke godt med Helbredet, og allerede sidste Efteraar ønskede han at fratræde. I aftes meddeler Vestsjællands Social-Demokrat, at Finansminister H. P. Hansen har

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 9/7 (fuldt gengivet) En Bankfilial i Højby. Efter at Højby Haandværker- og Handelsforening forgæves har forhandlet med Bankerne i Nykøbing om Oprettelse af et Kontor derude, er der blevet sluttet

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere