Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 16/10 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske, der forlod ham Kl. 10, og da var der intet usædvanligt at mærke paa ham. Kl. 11 kom hans Husbestyrerinde hjem. Hun saa, at der var Lys i Soveværelset og mente, at han var ved at gaa til Ro eller laa og læste. I Morges, da hun stod op, brændte Lyset fremdeles, og da hun kom ind, laa Meldorf-Hanssen død paa Gulvet, kun iført sin Natdragt. Kredslæge Jensen, som blev tilkaldt, kunde kun konstatere, at Døden længst var indtraardt, formentlig som Følge af Hjertelammelse. Meldorf-Hanssen blev godt 70 Aar gammel. Han kom til Nykøbing i Slutningen af 90 eme som Byens første Tandlæge og oparbejdede her en betydelig Praksis, som dog tabte sig noget efterhaanden som han fik Konkurrence fra yngre Kræfter. Han nød Anseelse som en dygtig Tandlæge og var tillige kendt som en jovial og gemytlig Mand, der ofte gav sine Patienter en munter Historie i Tilgift til Behandlingen. Han var tillige en meget interesseret Mand ogsaa paa det politiske Omraade. Officielt var han Venstremand, men han var en kritisk Enspændernatur, hvilket vel antageligt var en medvirkende Aarsag til, at han ikke kom til at spille nogen Rolle i det politiske eller kommunale Liv. Ogsaa hans Hustru døde ganske pludseligt for nogle Aar siden. Han efterlader to Børn, hvoraf Sønnen er Lærer i Korsør, medens Datteren er bosat i København. Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing. Bliver De Gamles Hjem færdig til Indflytning til November? Dette Spørgsmaal rettes i denne Tid jævnlig til Byggeudvadgets Formand, der besvarer Snørgsmaalet baade med Ja og Nej. At faa hele Bygningen færdig inden 1. November ligger udenfor Mulighedens Grænse. Dette har Udvalget allerede længe været klar over, og derfor har man ogsaa maattet udvise stor Forsigtighed med at give Løfte om Optagelse. Men en halv Snes Mennesker har man givet saadan Løfte, og disse har derfor sagt deres nuværende Lejligheder op. Disse Mennesker er Udvalget derfor nødt til at skaffe Plads til og dette vil forhaabentlig ogsaa lykkes. Det er nu snart et Aar siden, at Bygningen blev udbudt I Licitation. Men de forskellige Haandværkere har i det forløbne Aar været saa stærkt optaget af anden Byggevirksomhed, at Alderdomshjemmet er gaaet frem i et meget langsomt Tempo. I disse Dage arbejdes der imidlertid i forceret Tempo, og man venter at kunne faa Stueetagen færdig til Indflytning til 1. November, og forhaabentlig vil alle Haandværkerne med Undtagelse af Malerne være ude af Huset til den Tid. Disse vil ogsaa kunne naa at blive færdig med de Lokaliteter, der nødvendigvis skal tages i Brug til den Tid. Men den officielle Indvielse af Hjemmet vil først kunne finde Sted paa et senere Tidspunkt, naar det hele er i Orden. Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Dommen blev stadfæstet. Ogsaa Landsretten fandt, der var Skyld paa begge Sider. Paa Hjørnet af Grundtvigsvej og Billesvej i Nykøbing S. skete der den 21. Marts i Aar et Sammenstød mellem to Biler, hvis Førere var Vognmand Poul Poulsen Nygaard og Murermester C. T. Nielsen, begge af Nykøbing. Dommeren i Nykøbing fandt, at der havde været lige stor Skyld paa begge Sider, hvorfor hver af Parterne burde bære Halvdelen af Skaden paa Bilerne, der udgjorde ca. 600 Kr. Vognmand Poulsen Nygaard, der mente, at han havde Krav paa, at Nielsen dømtes til at betale ham 340 Kr. i Erstatning, appellerede til Landsretten, men her blev Dommen i Gaar stadfæstet.

2 Omtale 20/10 (fuldt gengivet) Afvandingen af Ringholms Jorder. Afvandingskommissionens Plan gaar ud paa Oprettelses af et Digelag for alle Lodsejere, medens Pumpelaget begrænses. Afvandingskommissionen, der blev nedsat som Følge af Bruddet paa Ringholmsdæmningen, holdt i Gaar Møde i Nykøbing. Kommissionen foretog først et Syn af de Arealer, der omfattes af Afvandingen og samledes derefter med de respektive Lodsejere til et Møde i Byraadssalen. Med Undtagelse af ganske enkelte var alle Lodsejerne til Stede. Dommer Neergaard gav som Kommissionens Formand Oplysning om, hvad der var passeret siden sidste Kommissionsmøde. Dengang havde man forelagt Udkast til en Løsning paa Basis af, at der blev dannet et Dige- og Pumpelag, til hvilke alle de respektive Lodsejere var pligtige at yde Bidrag, fordelt efter Andele i Forhold til den Interesse, de enkelte Lodsejere havde i Afvandingen. Mod den skitserede Ordning var der fremkommet fire Indsigelser, hvilket har foranlediget, at Kommissionen har ændret sin Skitse derhen, at der dannes et Digelag med den begrænsede Opgave at sørge for at holde Diget i en saa forsvarsdygtig Stand, at det kan modstaa fremtidige Angreb fra Havet. Medlemmer af dette Digelag skal alle de Lodsejere være, hvis Jorder er udsat for at lide Overlast ved i et eventuelt Brud paa Dæmningen. Pumpelaget skal derimod kun omfatte Ringholm samt de tre Ejendomme, der tilhører Avlsbrugerne Harald Petersen og Peter Hansen samt Vognmand Chr. Madsen for en Del af sin Ejendom Egenæs. Han skal aarligt betale 10 Kr. medens de to førstnævnte skal betale hver 50 Kroner aarlig til Laget, medens Resten af Pumpeudgiften paalægges Ringholm med Forpligtelse til at holde Vandstanden nede paa et bestemt Niveau. Dette Vedtægtsudkast vil nu blive fremlagt til Eftersyn paa Dommerkontoret, hvortil eventuelle Klager maa være indgivet inden 28. Oktober. Lørdag den 21. November samles Kommissionen igen for endelig at afsige Kendelse. Omtale 30/10 (fuldt gengivet) Sygekassen flytter. Nykøbing Sygekasse, der i en lang Aarrække har haft Kontor paa Hjørnet af Nørregade og Nordvestvej, holder paa Søndag Flyttedag til Ejendommen Grundtvigsvej 25, som man købte af Lotterikollektrice Frk. Pingel, umiddelbart før hun døde. Fra paa Mandag tages de nye Kontorlokaler i Brug. Omtale 31/10 (fuldt gengivet) Ny Leder paa Nykøbing Telefoncentral. 1. Januar 1937 trækker Forstanderinde Frk. Petersen, Nykøbing Telefoncentral, sig tilbage paa Grund af Svagelighed efter i 30 Aar at have ledet Centralen. Umaadelig afholdt har hun været af alle Abonnenterne, som har lært hende at kende som en elskværdig og pligtopfyldende Dame. Som Frk. Petersens Efterfølger er antaget Frk. Nicoline Christensen, Faxe.

3 Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Købmand Carl Jensen Vedde pludselig død. Natten mellem Lørdag og Søndag er Seniorchefen for Firmaet Carl Jensen & Søn, Nykøbing, pludselig afgaaet ved Døden. Carl Jensen-Vedde, der blev 66 Aar gl., plagedes for nogle Aar siden af en Hjertesygdom, men i de sidste otte Aar har han ingen Mén følt deraf, og man ansaa ham for fuldstændig helbredet. Natten mellem Lørdag og Søndag blev han imidlertid syg, og Læge Lind blev tilkaldt. Denne saa straks, at det drejede sig om et Tilfælde af Hjertekrampe og beredte sig til at give Patienten en Indsprøjtning. Men forinden Lægen naaede at faa fyldt Sprøjten, drog Carl Jensen det sidste Suk, og alle Forsøg paa at bringe Hjertet i Funktion igen var forgæves. Med Carl Jensen-Vedde er en særpræget Personlighed gaaet bort. Oprindelig var han Møller og i mange Aar Indehaver af Stenmagle Mølle og Bageri, men ved Siden heraf drev han en udstrakt Hestehandel. Han levede efter Formlen: Den ene Skilling kaster ikke den anden bort, og vejrede han en Chance, betænkte han sig ikke paa at gribe til. Undertiden var hans Dispositioner præget af Vovemod, og som Udtryk herfor maa det vel ogsaa betegnes, at han, der gennem Krigsaarene havde samlet sig en betydelig Formue, pludselig 1921 kastede sig ind i en hel ny Genre ved at købe A/S. I. H. Hansens Forretning her i Nykøbing. Det var en Købmandsforretning med Millionomsætning han gik ind til, og af dens forskellige Grene var der faktisk kun Foderstofhandelen, som han selv havde Indsigt i. De Aar, hvor Carl Jensen har drevet Forretning her paa Pladsen, har været præget af de stærkt skiftende Konjunkturer, under hvilke mangt et Storhandelsforetagende er sunket i Grus. Firmaet Carl Jensen & Søn gik heller ikke fri af Uvejret. Men ogsaa under dette viste dets Indehaver sig i Besiddelse af den tilbørlige Snarraadighed. Han lod Forretningen gaa over til Aktieselskaber, nemlig A/S. Nykøbing Trælasthandel, der overtog alt vedrørende Bygningsmaterialer, og et andet under det gamle Firmanavn, der førte den øvrige Forretning videre, og med ham selv som Seniorchef for begge Selskaber, medens hans to Sønner blev Meddirektører, en paa hvert Felt. Der var det Særkende ved Carl Jensen-Vedde, at hvad enten han sejlede i smult Vande eller Bølgerne gik højt om Skuden, saa tabte han ikke Hovedet, saa lidt som det formaaede at gøre Skaar i hans rolige og vennesæle Optræden. Han var født Bonde, og han blev ved med at være Bonde, dus med hele sin Kundekreds, jovial og indtagende i hele sin Færd. I en enkelt Periode var han Medlem af Byraadet, valgt af Venstre, men dette var en Forbier. Det kommunale Arbejde var ikke i Stand til at aftvinge ham Interesse, og da valgperioden var omme, skyndte Carl Jensen-Vedde sig at blive frigjort herfor, saa han helt og fuldt kunde hellige sig Forretningen. Omtale 5/12 (fuldt gengivet) Alderdomshjemmet i Nykøbing staar nu færdigt. Der bliver ingen officiel Indvielsesfest, men Byraadet indbyder alle med Interesse for Hjemmet til at aflægge Besøg paa det Søndag og Mandag. Som vistnok en af de sidste i Rækken af Provinsbyer har Nykøbing nu faaet sit Alderdomshjem. Naar det ikke er sket tidligere, skyldes det flere Omstændigheder, men dog ikke, at Byens Styrelse ikke tidligere har forstaaet Trangen til et saadant Hjem. Da Byraadet i 1920 købte Amtstuegaarden, var det saaledes med den Bagtanke at indrette Alderdomshjem i en af Gaardens Fløje. Naar dette ikke blev til Alvor, skyldtes det flere Aarsager, bl. a. et meget energisk Byraadsmedlems Anstrengelser for at spænde Ben for Planen ved at samle Udtalelser fra Byens Aldersrentenydere om, at de frabad sig at bo paa et Alderdomshjem. Medens disse Drøftelser stod paa, skete tillige det, at Byggeudgifterne gik op i formidable Højder. Endelig kom hertil, at Byraadet blev klar over, at den erhvervede Bygning daarligt vilde egne sig til Formaalet, og at den Ombygning, der nødvendigvis

4 skulde foretages, vilde blive saa bekostelig, at det bedre kunde betale sig at lade Amtstuegaarden være, som den var, og i Stedet opføre en helt ny Bygning til Alderdomshjem. Siden blev der talt om det Mand og Mand imellem, og under Budgetbehandlingen i 1929 vovede den radikale Finansordfører sig ud med en spagfærdig Udtalelse om de Reformer, den kommende Tid vilde komme til at beskæftige sig med. Som de vigtigste nævnede han en Modernisering af Hovedgadens Belægning og Rejsningen af et Alderdomshjem. Det viste sig, at det var taktisk uklogt af bemeldte Ordfører at nævne disse Fremtidsproblemer. De havde nemlig den Virkning, at man fra den saakaldte borgerlige Side greb Udtalelsen og paa Grundlag af denne startede en rasende Valgkampagne ved Valget kort efter, hvor man kaldte alt, hvad der i vor lille Stad fandtes af Bagstræb og Snusfornuft under Vaaben for at redde By og Borgere fra radikal Ødselhed og Ødelæggelse. Og man havde ogsaa det Held, at Agitationen virkede saa godt, at vort Parti led et føleligt Nederlag ved Valget. Det gik dog her, som det plejer: Tiden arbejdede for de radikale Tanker. For Hovedgadens Vedkommende endog i saa hurtig et Tempo, at to Aar efter var den moderne Gadebelægning en fuldbyrdet Kendsgerning tiltraadt og anbefalet af hele Byraadet! Alderdomshjemmet gik det knap saa rask med. Bestræbelserne herfor havde mange konservative Betænkeligheder at overvinde, men de blev overvundne. Nu staar De Gamles Hjem som en Kendsgerning, og det var med fuld Føje, at Byens Borgmester ved Rejsegildet kunde udtale, at det staar der i Kraft af en eenstemmig Beslutning i det samlede Byraad. Hjemmets Tilblivelse. Da der først var opnået Enighed i Byraadet om, at man vilde have et Alderdomshjem, gik det øvrige forholdsvis let. Lidt Uoverensstemmelse var der baade om Beliggenhed og Bygningstype, hvilket dog ikke affødte Gnidninger, og nu staar Hjemmet saa nogenlunde fikst og færdigt, fraregnet Haveanlægget, der maa vente til Foraaret. Arkitekt Marius Pedersen. Holbæk, fik overdraget Arbejdet med Udarbejdelse af Tegninger etc. Som Direktiver for sit Arbejde fik han, at man ønskede et Hjem med Plads til 25 Gamle, en jævn Bygning, forsynet med alle Nutidens Bekvemmeligheder, solid og holdbar i Udførelsen, men uden Anvendelse af unødvendige Udsmykninger. Nu, da Huset staar færdigt, vil vistnok omtrent alle, der ser det, være enige om, at Arkitekten fuldtud har løst sin Opgave. Den stilrene 2-Etagers Bygning af røde Mursten og med blaat Eternittag virker baade smuk og tiltalende. Men hvad har saa Hjemmet kostet? Helt nøjagtigt kan dette endnu ikke opgives, men ogsaa paa dette Omraade har Arkitekten holdt sig inden for de Direktiver, han fik, og som gik ud paa, at Byraadet tænkte sig en Byggeudgift af omkring 100,000 Kr., heri indbefattet Inventar. Ved Licitationen blev Arbejdet overdraget følgende Bygningshaandværkere: Murerarbejdet L. Svendsen, Tømrerarbejdet: Laur. Nielsen, Snedkerarbejdet: L. S. Poulsen, Malerarbejdet: P. M. Christoffersen, Blikkenslagerarbejdet: Alfred Bendtsen, der tillige tik overdraget Centralvarme, Vand, Gas og Sanitetsanlæg. Elektrisk Installation: E. Larsen. Den samlede Entreprisesum for alle disse Arbejder er Kroner. Møblementet er fordelt - uden Licitation -, til Møbelsnedkerne Oscar Petersen, C. Bendixen, Adolf Nielsen og H. Mørch, ligesom det øvrige Inventar af forskellig Art er leveret af de stedlige Forretninger, nogenlunde skønsomt fordelt blandt disse. De samlede Regninger for Møbler og Inventar vil andrage ca. 10,000 Kroner, men som nævnt har man endnu ikke helt Klarhed over alle paaløbende Udgifter. Hjemmets Indretning. Ligesom Hjemmet tager sig godt ud i det Ydre, er det samme Tilfældet med de indre Regioner. Naar man fra Hovedindgangen kommer ind i Huset, fanges Øjet straks af de smukke, rolige Farver, der pryder saavel Væggene som Træværket i Korridorer og paa Trappegange. En bred og magelig Trappe fører til begge Etager. I Stueetagen ser man - lige ud for Trappen - gennem Glasdøre ind i den fælles Spisestue med rigelig Bordplads til 30 Personer monteret med et stilfuldt Spisestuemøblement i lys Eg. Midt gennem Bygningen og i hele dens Længde fører en 2 Meter bred Korridor, der i Sydgavlen ender i en saakaldt Solstue, eller Dagligstue, hvor de Gamle kan samles og snakke med hverandre. I Østsiden er hele Pladsen optaget af Beboelsesværelser for de Gamle, nemlig otte Enkeltværelser og et Dobbeltværelse, beregnet for Ægtepar. I Vestsiden er kun en Toværelsers Lejlighed. Den øvrige Plads er foruden af Spisestuen optaget af Anretterværelse, Køkken, Toiletrum samt et lille Thekøkken, beregnet paa, at de Gamle selv for egen Regning kan lave en Kaffetaar. Inddelingen er ens paa begge Etager kun med den Forskel, at den Plads, som Spisestue og Køkkenregioner optager i Stueetagen, paa 1. Sal er anvendt til Lejlighed for Bestyrerinden, Pigeværelse og to Sygeværelser. Ialt er der paa Hjemmet Plads til fire Ægtepar og sytten Enkeltpersoner. I Kælderetagen er et lille Værksted indrettet for Gamle, der ikke kan afstaa fra Fortidens

5 Sysler. Her findes ogsaa Hjemmets Ligstue. I øvrigt er Kælderen optaget af Kedel og Vaskerianlæg. Byggeriets Forsinkelse. Da Arbejdet for et Aar siden blev udbudt, lød Konditionerne paa, at det skulde staa færdigt til 1. August. Saaledes blev det dog ikke. Vinteren lagde Arbejdet Hindringer i Vejen, og Foraarets Lockout nye Hindringer. Dette forklarer dog ikke, at Huset ikke blev færdigt til Indflytning før 1. December. De fleste af Haandværkerne tog sig særdeles god Tid, for nogles Vedkommende endog i den Grad, at Arbejdet næsten fik Karakter af at være en Slags Fritidsbeskæftigelse. Dette gjaldt navnlig for Snedkerarbejdets Vedkommende, hvor Rekorden blev naaet. Denne store Forsinkelse medførte forskellige Ubehageligheder. Nogle Ansøgninger om Optagelse var fremkommet først paa Sommeren, og i Tillid til, at Hjemmet kunde staa færdig til 1. November, gav Udvalget de Paagældende Tilsagn om, at de kunde flytte ind til den Tid, hvorfor disse sagde deres respektive Lejligheder op. Til dem, der paa den Maade var blevet husvilde, maatte der skaffes Plads. Værelserne til dem blev bragt i Orden, men ellers flød Tingene i den ufærdige Bygning. De første fjorten Dage maatte de Gamle balancere mellem Høvlbænke og Murernes Baljer og finde sig i, at Huset fra Morgen til Aften genlød af Haandværkernes Tummel og Støj. Men det skal siges til de Gamles Ros, at de tog Forholdene med Anstand og godt Humør. Paa Hjemmet er nu optaget ti Personer. Naar der ikke allerede er flere, skyldes det, at Udvalget, da det saa, hvorledes det trak ud med Byggeriet, ikke turde give Tilsagn om Plads til Flyttedagen. Ud over den forholdsmæssige Fordyrelse af Driften, som en for lille Belægning naturligt maa medføre, er der dog ingen Grund til at sørge herover. Der er næppe Tvivl om, at Boligerne nok skal blive optaget i de kommende Aar, men i indeværende Finansaar maa Udgiften pr. Belægningsdag blive forholdsvis stor. En væsentlig Del af Generalomkostningerne er jo de samme, hvad enten Belægningen er stor eller lille. Som Bestyrerinde for Hjemmet har Byraadet ansat Frøken Anna Pyndt, en helbefaren paa dette Omraade, eftersom hun i de sidste tolv Aar har staaet i tilsvarende Virksomhed. Hendes Kvalifikationer var saa gode, at Byraadet eenstemmigt foretrak hende blandt de mange Ansøgere. Hun har kun virket her en Maaned, men dog længe nok til, at hvis de Gamle, der er flyttet ind paa Hjemmet, i Dag skulde vælge en Bestyrerinde, vilde Frøken Pyndt atter faa alle Stemmer! Nogen egentlig Indvielse af Hjemmet har der ikke været og vil heller ikke blive. Men Byens Skatteborgere har et rimeligt Krav paa at faa at se, hvorledes det nuværende Byraad har løst dette tidligere saa omstridte Problem. Derfor har Udvalget besluttet at slaa Dørene op paa vid Gab førstkommende Søndag og Mandag og indbyde enhver, der har Interesse derfor, til et Besøg paa Hjemmet i Tiden fra Kl , hvor de da vil faa Lejlighed til at bese det i alle Enkeltheder.

6

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Beretning fra Amtssygehuset. I den af Amtsraadet udsendte Beretning for Sygehusene oplyser Sygehuslæge Aage Madsen bl. a., at Sygehuset i Nykøbing i 1920 har behandet i alt

Læs mere

MAGASIN. S o 9. 6> & VI. / x Z. fap Jjjr KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK

MAGASIN. S o 9. 6> & VI. / x Z. fap Jjjr KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK MAGASIN S o 9. 6> & VI / x Z EX LIBRI3 fap Jjjr Tu M im p mw KØBENHAVNS RAADHUS- BIBLIOTEK EH En Eg vokser op... Jens Villadsens Fabriker gennem 50 Aar København 1944 Stadsingeniørens Oirektomt Kai mhaon

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4

Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4 Nr. 21 Marts 2005 Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4 Billedet her er fra Nørregade i Vinderup i 1905, et af de store byggeår. De moderne tider var allerede da

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

gennem 40 Åar i I 1 8 9 3 ] Kovember J Q JJ

gennem 40 Åar i I 1 8 9 3 ] Kovember J Q JJ Jubilæum snum^v ' m 4 0 v 1933 Sundbyernes Handels forening gennem 40 Åar i I 1 8 9 3 ] Kovember J Q JJ?! ~å t Siden Foreningens 25 Aars Jubilæum i 1918 har saavel Sundbyerne som Is- t I lands Brygge undergaaet

Læs mere

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG 1955 Der er tusinde Øer i sølvblanke Søer, med Græsstepper, Skovland og frodige Pur; men de rager os ikke, vi lader dem ligge, kun Møgelø er det, der batter

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere