2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet"

Transkript

1 12. marts handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling, forskning og uddannelse. Hertil knytter der sig i Vision 2020 to vigtige understøttende områder: produktivitet og arbejdsliv. Der er udarbejdet overordnede mål for begge områder, som er beskrevet i Visioner og mål for 2020, Rigshospitalet Danmarks internationale hospital. Det fremgår også af denne strategi, at Vision 2020 målene for arbejdsliv bør samtænkes med målene for produktivitet, da det gode arbejdsliv og et effektivt flow i opgaveløsning er to sider af samme sag. En effektivisering af flow skal samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø i bred forstand, og et bedre arbejdsmiljø skal medvirke til at skabe større effektiviseringsgevinster. I den sammenhæng er det vigtigt, at arbejdsmiljøet bliver naturligt integreret i de mange effektiviseringsprojekter. Ikke kun for at komme mulige belastninger eller problemer i forkøbet, men i høj grad også for øge effektiviseringen, og fordi de største potentielle gevinster for arbejdsmiljøet ligger i at frigøre tid og ressourcer til at udføre kerneopgaverne. I 2012 er det ambitionen at komme fra tale til handling i at skabe synergi mellem arbejdsmiljø og effektivisering. Både i de konkrete indsatser, men også ved at udarbejde strategiske mål i for produktivitets- og arbejdslivsdelen i Vision 2020, som er tænkt sammen. Fokusområder i 2012 I 2012 skal der arbejdes videre med de tre indsatsområder, som Rigshospitalet valgte at prioritere i 2011 som opfølgning på TrivselOP: 1. Styrkelse af flow og fokus i opgaveløsningen 2. Styrkelse af de professionelle relationer og omgangstonen 3. Styrkelse af det fysiske arbejdsmiljø I den sammenhæng er det vigtigt at fastholde engagementet fra TrivselOP og at opnå konkrete resultater. Derfor er det betydningsfuldt, at målene for arbejdsmiljøet også er indarbejdet i de enkelte centres og klinikkers strategier således, at der lokalt er en naturlig sammenhæng mellem arbejdsmiljø, drift og udvikling af kerneydelsen. Arbejdsmiljøenheden Afsnit 3351, Panum Instituttet, Bygning 33, 5. Etage Nørre Allé 20, 2200 København Tlf , mail:

2 2 Aktiviteter i 2012 Langt hovedparten af udfordringerne i arbejdsmiljøet håndteres af arbejdsmiljøgrupperne. Det er lokalt, at man kender til den nærmere karakter af udfordringerne, og det er her, man er bedst til at finde de bedste løsninger og til at få disse implementeret. Erfaringen fra TrivselOP viser, at man i de enkelte klinikker og afsnit er meget selvkørende. Denne stærke platform skal styrkes og udnyttes i det fortsatte arbejdsmiljøarbejde. Udviklingsafdelingen vil supplere denne indsats, dels ved at styrke rammebetingelserne for arbejdsmiljøarbejdet, dels gennem deltagelse i konkrete forbedringsprojekter, hvor der arbejdes med at integrere afdelingens fagligheder inden for arbejdsmiljø, kvalitet, ledelse, organisation og forbedring af flow. Altsammen med henblik på at levere en højere grad af komplethed i den samlede løsning. I de fleste konkrete indsatser og udviklingsprojekter kan der dokumenteres en direkte, målbar effekt på arbejdsmiljø, produktivitet og en eller flere af de tre kerneydelser, mens de indsatser, der retter sig mod rammebetingelserne for arbejdets udførelse, som hovedregel har en indirekte effekt, det er vanskeligere at måle. Det er for eksempel en god ide at have guidelines om takt og tone, men dette sikrer ikke i sig selv, at den konkrete omgangstone er i top. Vi tror dog på, at de udgør et nødvendigt fundament for at sætte retning for omgangsformen i vores virksomhed. Handleplanen rummer en blanding af disse to typer af aktiviteter. Hvad enten der er tale om indsatser med direkte eller indirekte effekt, skal arbejdsmiljøet i størst muligt omfang sammentænkes med projekter, der går efter at optimere kerneydelsen. Aktiviteter med målbar effekt 1. Integrere arbejdsmiljø i effektiviseringsprojekter - At opstille målbare mål for arbejdsmiljøet i effektiviseringsprojekter på RHniveau og i de enkelte centre - At opnå erfaringer med, hvordan det at integrere arbejdsmiljøaspekter (både fysisk arbejdsmiljø, omgangstone, professionelle relationer etc.) i effektiviseringsprojekter kan øge effektiviseringsgevinsten og styrke arbejdsmiljøet - At spare tid i klinikker og afsnit ved at sætte et færre antal projekter i gang, fordi vi integrerer arbejdsmiljø og effektivisering i ét og samme projekt Målgruppe Alle centre efter aftale. Aktiviteten vil være et af de store satsningsområder i 2012, da det formentlig er på denne måde, at der kan høstes de største gevinster for både arbejdsmiljø og produktivitet. Leverancerne vil bestå i: - Rådgivning om at opstille, arbejde med og realisere mål for arbejdsmiljøet med direkte effekt som en integreret del af konkrete effektiviseringsprojekter på RH-niveau og i centrene. Indsatsen sker efter prioritering fra center- og kliniklederne og koordineres via Udviklingsafdelingens key account funktion. - Uddanne arbejdsmiljøorganisationen (i forbindelse med den 1½ dags lovpligtige efteruddannelse om arbejdsmiljø) i at opstille mål for

3 3 arbejdsmiljøet i effektiviseringsprojekt samt at bidrage med input i projekterne - Kvalitativ erfaringsopsamling på hvordan arbejdsmiljøaspekter kan øge effektiviseringsgevinsten i indsatserne, eksempelvis gennem udbredelse af gode erfaringer om, hvad der har virket godt, til hele RH Øget effekt for såvel arbejdsmiljø som produktivitet i effektiviseringsprojekter. 2. Social kapital At gennemføre aktiviteter, der både styrker kerneydelsen, produktiviteten og arbejdsmiljøet - den sociale kapital. Målgruppe HOC samt andre centre efter aftale. - Ansøgning om midler i Forebyggelsesfonden til et projekt om social kapital og Productive Ward. Det vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra projekter om social kapital og involvere HOC og et til to andre centre. Ansøgningen fremsendes i 2012, og projektet gennemføres fra Rådgivning i konkrete indsatser om social kapital - Samarbejde / partnerskaber med forskningsinstitutioner om hvordan man ved at styrke den social kapital kan frigøre ressourcer til kerneydelsen, som imødekommer de langsigtede udfordringer for Rigshospitalet Målbare positive effekter for arbejdsmiljø, produktivitet og kerneydelsen i konkrete indsatser. 3. Forebyggelse af arbejdsulykker - At gennemføre aktiviteter, der både forebygger arbejdsulykker og øger produktiviteten - At opnå erfaringer med, hvordan konceptet om gennembrudsklinikker kan anvendes inden for arbejdsmiljøområdet Målgruppe Følgende fire klinikker / afdelinger: Transporten(SEC), Klinisk Biokemisk Klinik(DIA), Kardiologisk Lab.(HJE) og Neuroanæstesiologisk Klinik (NEU). - gennemføre projekt om spydspidsklinikker finansieret af regionale midler. - gennemføre pilotprojekt i NEU og DIA om decentralisering af indtastning af arbejdsskader. - Ansøgning om midler i Forebyggelsesfonden til gennemførelse af AHAprojektet (Ansat Hjælper Ansat - og Afdeling Hjælper Afdeling med ulykkesforebyggelse). Projektet gennemføres i samarbejde med firmaerne

4 4 Alecita og Kubix samt NFA (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Ansøgningen fremsendes i 2012, og projektet gennemføres fra Målbare positive effekter for arbejdsulykker og produktivitet. 4. Kemikaliestyringsprojekt forsyningstrusler mod patientbehandling og forskning - At få et overblik over forsyningstruede kemikalier således, at de forskellige delelementer i kerneydelsen på RH kan opretholdes - At undersøge besparelsespotentialer i forhold til indkøb og opbevaring af kemikalier - At undersøge mulige gevinster for arbejdsmiljø Varighed Forprojektet gennemføres i 2012, hovedprojektet startes i Målgruppe Alle centre. Baggrunden for projektet er EU s kemikalielovgivning (REACH), som trådte i kraft den 1. juni 2007, og som skal være fuldt implementeret i Umiddelbart kan det blive en stor opgave at vurdere forsyningstruede kemikaliers effekt for RHs kerneydelse, og derfor gennemføres der et forprojekt, der skal komme med forslag til, hvordan et projekt kan gennemføres med anvendelse af færrest mulige ressourcer og med størst mulig effekt samt, om projektet evt. helt eller delvist skal gennemføres i regionalt regi. Opretholdelse af kerneydelsen, besparelser ved indkøb af kemikalier samt gevinster for arbejdsmiljøet ved substitution af kemikalier. 5. Projekt om forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver At gennemføre aktiviteter i forbindelse med forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver, der kan frigøre arbejdstid samt forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø. Varighed April september Målgruppe To klinikker til pilotforsøg, herefter relevante centre efter aftale. Erfaringer fra et projekt på Bornholm Hospital viser, at der kan frigøres arbejdstid, og at det ergonomiske arbejdsmiljø kan forbedres ved at implementere badebækkenstole og gennemføre personaletræning. - Pilotprojekt om implementering af bade-bækkenstol samt personaletræning i 2 klinikker - Forslag til udbredelse af koncept på resten af Rigshospitalet - Vurdere andre typer af arbejdsgange, hvor der kan effektiviseres og ske en forbedring af det ergonomiske arbejdsmiljø Målbar effekt for at frigøre arbejdstid og at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø.

5 5 Aktiviteter der forbedrer rammebetingelserne for arbejdsmiljøet 6. Retningslinierne Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme - At udbrede kendskabet til og anvendelse af retningslinjerne Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme - At tilbyde de enkelte afsnit og klinikker konkrete værktøjer til at kunne arbejde med Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme Målgruppe Alle centre efter behov. - Information om retningslinjerne i nyhedsbreve, Indenrigs m.m. - Finde og udbrede konkrete eksempler på, hvordan man har arbejdet med Takt og tone og Travlhed uden stress, f.eks. Arbejdsmiljø og effektivitet, prioriteringstrekanten og løft til det faglige og arbejdsmiljøet. - Udarbejde korte guides til arbejdet med Takt og tone og Travlhed uden stress, f.eks. drejebog for personalemøde om spilleregler for det professionelle samarbejde, 5 gode spørgsmål til den stressramte, etc. - 2½ times workshops til centrenes arbejdsmiljøfora eller til klinikker om Takt og tone og Travlhed uden stress - RH-indsats med særligt fokus på Rigshospitalets værdier og spilleregler for det professionelle samarbejde. Indsatsen skal bestå af lokale indsatser kombineret med opmærksomhed fra ledelsen samt arrangementer for arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene om takt og tone. - Samarbejde med Københavns Universitet om PhD, der har det sigte at arbejde organisatorisk og forebyggende med krænkende adfærd Værktøjer der kan anvendes til håndtering og forebyggelse af stress og krænkende adfærd. Derudover oversigt over sundhedsfremmeaktiviteter på RH. 7. 1½ dags efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationen i de enkelte centre At kvalificere arbejdsmiljøorganisationen til de væsentligste udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet i Varighed 2. halvdel Målgruppe Alle centre. I henhold til den nye lov skal der hvert år tilbydes 1½ dags efteruddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Som i 2011 vil der blive tilbudt forløb til de enkelte centre, og temaerne skal styrke RHs tre indsatsområder. Hovedtemaerne vil være: Arbejdsmiljø og effektivisering og Arbejdsmiljøtjek, men der tilbydes også halvdagsmoduler i f.eks. Social kapital eller Indeklima. Kvalificering af arbejdsmiljøorganisationen til at kunne arbejde med arbejdsmiljø og effektivisering og til at kunne gennemføre arbejdsmiljøtjek.

6 6 8. Rigshospitalets arbejdsmiljødag: Hvordan frigøre tid til kerneydelsen? At udveksle erfaringer og give input til, hvordan arbejdsmiljø og effektivisering skaber synergi. Varighed 1 dag, 19. september Målgruppe Arbejdsmiljøorganisationen på RH, dvs. MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og alle ledelsesniveauer. Der vil blive gennemført en arbejdsmiljødag Hvordan frigøre tid til kerneydelsen?, der fokuserer på synergien mellem arbejdsmiljø og effektivisering. Formen vil som i 2011 være involverende / aktiv. Input og erfaringsudveksling mellem deltagerne (arbejdsmiljøorganisationen inklusive alle ledelsesniveuaer) samt uddeling af årets arbejdsmiljøpris. 9. Færre forstyrrelser og afbrydelser At opnå mere flow og færre forstyrrelser i arbejdet. Målgruppe Alle centre efter behov. Der skal gennemføres en RH-indsats i forhold til, hvordan der organisatorisk og kulturelt kan arbejdes med færre forstyrrelser / afbrydelser. Lokale indsatser der er initieret af og gennemføres af centrene udarbejde guides for effektive og lærende møder samt værktøjsbaserede guides til, hvordan der kan arbejdes organisatorisk med mere flow og færre forstyrrelser integrere problematikken om forstyrrelser i effektiviseringsprojekter Værktøjer der kan anvendes til at minimere forstyrrelser samt færre forstyrrelser i de konkrete indsatser. 10. Udarbejdelse af standarder for god arbejdsmiljømæssig indretning At indarbejde hensyn til arbejdsmiljøet ved ny- og ombygning. Målgruppe Alle centre efter behov. Både ved ny- og ombygning er det vigtigt med nogle standarder for god arbejdsmiljømæssig indretning. Der har været flere eksempler på, at loven ikke er opfyldt ved ombygninger, og det kan betyde store udgifter til renovering, når det i praksis viser sig, at arbejdsmiljøforholdene ikke er i orden. I første omgang skal det undersøges hvilke standarder, der er behov for at udarbejde. Samtidig vil det blive undersøgt, om der kan indgås et regionalt samarbejde om udvikling af standarder.

7 7 Det ligger fast, at der skal udarbejdes standarder for Det gode medicinrum og Den gode PC-arbejdsplads. Værktøjer for bygherrer, byggefolk og arbejdsmiljøgrupper til at indarbejde hensyn til arbejdsmiljøet ved ny- og ombygninger. 11. Iværksættelse af arbejdsmiljøtjek i forbindelse med selvinspektion Målgruppe Alle centre. Generelt løft af det lokale arbejde med fysisk arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en model for, hvordan det fysiske arbejdsmiljø kan tjekkes i forbindelse med selvinspektion. I 2012 skal modellen afprøves og justeres i forhold til de erfaringer, der opnås. - Information om arbejdsmiljøtjek i nyhedsbrev - I forbindelse med 1½ dags efteruddannelsen for arbejdsmiljø-organisationen kvalificeres arbejdsmiljøgrupperne til at kunne gennemføre arbejdsmiljøtjek Metode til at arbejde systematisk med fysisk arbejdsmiljø lokalt i afsnittene.

8 8 Evaluering af succeskriterierne fra 2011-handleplanen I handleplanen for 2011 var succeskriterierne følgende. Senest ved udgangen af 2011: TrivselOP At der for Rigshospitalet udpeges og iværksættes 1-3 konkrete arbejdsmiljøindsatser, der er relateret til 2020 strategien Der er godkendt tre indsatsområder for Rigshospitalet. At alle medarbejdere har fået tilbud om at deltage i dialogmøder med deres nærmeste leder som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen Alle ledere har fået besked på, at de skulle tilbyde dialogmøde til deres medarbejdere. Tilbagemeldingen fra centrene er, at langt de fleste har fået tilbudt dialogmøde, og at der i langt hovedparten af de enkelte afsnit og klinikker er gennemført dialogmøder. At ledelserne og arbejdsmiljøgrupperne får iværksat lokale arbejdsmiljøaktiviteter, der sigter på at styrke de enkelte klinikkers / funktionsenheders strategi Det er fortsat intentionen, at de lokale arbejdsmiljøaktiviteter skal styrke de enkelte klinikkers / funktionsenheders strategi, men der er ikke klarhed over, om det også er tilfældet. En stor del af forklaringen på det er, at mange klinikker og centre stadig er i gang med en strategiproces. At Udviklingsafdelingen rådgiver i opfølgningen på TrivselOP efter prioritering af centerlederne Det var ventet, at der ville opstå en massiv efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med TrivselOP, og at det var nødvendigt med prioritering fra centerledelserne. De enkelte afsnit og klinikker var dog langt mere selvkørende end først antaget, og derfor var det kun i begrænset omfang nødvendigt at have centerlederne inddraget i prioriteringen. At processen og effekten i TrivselOP evalueres inden udgangen af 2011 Det eksterne firma Haslebo & Partnere har gennemført fokusgruppeinterviews, og firmaet har afleveret en afrapportering, der skal drøftes i styregruppen for TrivselOP og i VMU. Resultatet af erfaringsopsamlingen vil blive offentliggjort i 1. kvartal Arbejdsmiljøorganisationens funktion At der udarbejdes relevant information om arbejdsmiljøarbejdet, der er målrettet nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne Arbejdet med udarbejdelse af information til nye personer i arbejdsmiljøarbejdet har været nedprioriteret til fordel for udarbejdelse af retningslinjerne Takt og tone og Travlhed uden stress. Informationen vil blive udarbejdet i 1. halvdel At der tilbydes intromøder for nye i arbejdsmiljøgrupperne Der har været afholdt kvartalsvise intromøder for nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne, og dette vil fortsætte i At der afholdes to møder i centrenes arbejdsmiljøfora, hvor både arbejdsmiljøgrupperne og de arbejdsmiljøansvarlige klinikledere deltager Alle centre har etableret arbejdsmiljøfora, og der afholdes minimum to møder årligt.

9 9 At det både i CMU erne og i VMU drøftes hvorledes kommunikationen kan styrkes mellem niveauerne i arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljønetværket vil i 1. kvartal 2012 drøfte arbejdsmiljønetværkets fremtid samt i øvrigt sammenhængen og kommunikationen i arbejdsmiljøorganisationen. Herefter vil disse drøftelser blive fremlagt for direktionen, centerledelserne og VMU. At den nye struktur for arbejdsmiljøarbejdet evalueres i CMU erne og i VMU inden udgangen af 2011 Projekt Sundt Hospital At projekt afsluttes og evalueres inden udgangen af 2011, herunder at relevante aktiviteter videreføres af Servicecentret i en driftsfase Projektet er afsluttet, og regnskabet udarbejdes i 1. kvartal De gode erfaringer fra projektet indarbejdes i de nye retningslinjer for sundhedsfremme. Projekt Forflytning At delprojekterne Kultur og forflytning (finansieret af afbødende foranstaltninger) og Forflytning og bedre arbejdsgange (finansieret af regionens risikostyringspulje) afsluttes inden udgangen af 2011, og at erfaringerne indarbejdes i hovedprojektet De to pilotprojekter er afsluttet, og erfaringerne herfra vil blive indarbejdet i et kommende projekt. At projekt forflytning etableres, projektbeskrivelse godkendes i VMU (herunder nedsættelse af styregruppe), og at 1. fase gennemføres i Projektet vil blive påbegyndt som Projekt om forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver At arbejdet med at udarbejde retningslinjer for forflytning på Rigshospitalet igangsættes Bliver en del af det kommende projekt om ergonomi og arbejdsgange. At netværk for forflytningsvejledere videreføres i 2011 Der er ikke etableret et decideret netværk, men behovet herfor undersøges i F.eks. kan det komme på tale at afholde en temadag om bariatriske patienter. At der tilbydes relevant uddannelse om forflytning Der er afholdt forløb i ABD og i HJE, og der afholdes løbende kurser efter behov. Gennembrudsklinikker - fysisk arbejdsmiljø At der udvælges minimum seks klinikker, hvor der etableres et pilotprojekt med sigte på at styrke det fysiske arbejdsmiljø Der er udvalgt fire klinikker, som skal deltage i projektet: Transporten(SEC), Klinisk Biokemisk Klinik(DIA), Kardiologisk Lab.(HJE) og Neuroanæstesiologisk Klinik(NEU). At projektet afsluttes ultimo december Projektet er blevet forsinket og er først startet op i december Det forventes at blive afsluttet i september 2012.

10 10 Projekt Kemikaliestyring At projektet etableres, projektbeskrivelse godkendes i VMU (herunder nedsættelse af styregruppe), og at kortlægningsdelen (fase 1) i projektet gennemføres Det har været nødvendigt at iværksætte et forprojekt for at kunne vurdere, hvordan et kemikaliestyringsprojekt om forsyningstrusler mod RHs kerneydelser kan gennemføres. Forprojektet skal afsluttes i Eksterne midler til projekter At det i løbet af 2011 undersøges, om der kan søges eksterne midler til følgende projekter: Social kapital Der er søgt om midler i regionen til projekt om social kapital og effektivisering i HOC. Social teknologi Der er ikke søgt om midler til et projekt, men der er indledt et samarbejde om et muligt udviklings- og forskningsprojekt med Neurocentret på Aarhus Universitetshospital samt forskningsinstitutionerne CBS, RUC og Aarhus Universitet. Forebyggelse af arbejdsulykker Der blev søgt om midler i Forebyggelsesfonden til AHA-projektet, som imidlertid fik afslag. Der søges på ny i Derudover skal pilotprojekterne i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik og i Neurokirurgisk Klinik gennemføres, og erfaringerne anvendes i arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet. Der er udarbejdet en rapport fra Neurokirurgisk Klinik, som vil blive tilgængelig for andre klinikker på Rigshospitalet. Projektet i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik er ikke afsluttet endnu. Retningslinier At der inden udgangen af 2011 udarbejdes: Retningslinier og indsats for forebyggelse af stress, mobning og chikane Der er udarbejdet retningslinjerne Travlhed uden stress og Takt og tone. Retningslinier og indsats for sundhedsfremme Udarbejdes i 1. kvartal Retningslinier og indsats for gravides arbejdsmiljø Er ikke blevet udarbejdet, og arbejdet vil først blive påbegyndt i Derudover skal der tilbydes workshops om forebyggelse af stress, mobning og chikane for arbejdsmiljøgrupperne. Der har været tilbudt workshops inden for ovennævnte og en lang række andre temaer.

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Fra Kortlægning Til Forbedring

Fra Kortlægning Til Forbedring Fra Kortlægning Til Forbedring Forberedelse Spørgeskemaundersøgelse Rapporter og dialog Prioritering og handleplan Handlinger og løsninger Opfølgning Faldgruber for APV-processen Kortlægningsdøden det

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 AMR har ikke mod på genvalg revitalisering af AMO Arbejdsmiljøorganisationen i PPG/Dyrup Ulla Siggaard EHS Manager Scandinavia Architectural

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere. Glostrup Hospital

Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere. Glostrup Hospital Samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen og noget mere Glostrup Hospital AM:2011, workshop 316 Tirsdag den 8. november kl. 8.45 Arbejdsmiljøkoordinator, Annette Ledskov Hvad vil jeg komme ind på? Arbejdsmiljørunder

Læs mere

Arbejdsmiljødagen September 2015

Arbejdsmiljødagen September 2015 Arbejdsmiljødagen 2015 28. September 2015 Program for arbejdsmiljødagen 1. Velkommen til arbejdsmiljødrøftelsen 2015 2. Præsentation af Hovedudvalgets medlemmer 3. Arbejdsmiljøtemaer behandlet i HU 4.

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.

- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere