2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet"

Transkript

1 12. marts handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling, forskning og uddannelse. Hertil knytter der sig i Vision 2020 to vigtige understøttende områder: produktivitet og arbejdsliv. Der er udarbejdet overordnede mål for begge områder, som er beskrevet i Visioner og mål for 2020, Rigshospitalet Danmarks internationale hospital. Det fremgår også af denne strategi, at Vision 2020 målene for arbejdsliv bør samtænkes med målene for produktivitet, da det gode arbejdsliv og et effektivt flow i opgaveløsning er to sider af samme sag. En effektivisering af flow skal samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø i bred forstand, og et bedre arbejdsmiljø skal medvirke til at skabe større effektiviseringsgevinster. I den sammenhæng er det vigtigt, at arbejdsmiljøet bliver naturligt integreret i de mange effektiviseringsprojekter. Ikke kun for at komme mulige belastninger eller problemer i forkøbet, men i høj grad også for øge effektiviseringen, og fordi de største potentielle gevinster for arbejdsmiljøet ligger i at frigøre tid og ressourcer til at udføre kerneopgaverne. I 2012 er det ambitionen at komme fra tale til handling i at skabe synergi mellem arbejdsmiljø og effektivisering. Både i de konkrete indsatser, men også ved at udarbejde strategiske mål i for produktivitets- og arbejdslivsdelen i Vision 2020, som er tænkt sammen. Fokusområder i 2012 I 2012 skal der arbejdes videre med de tre indsatsområder, som Rigshospitalet valgte at prioritere i 2011 som opfølgning på TrivselOP: 1. Styrkelse af flow og fokus i opgaveløsningen 2. Styrkelse af de professionelle relationer og omgangstonen 3. Styrkelse af det fysiske arbejdsmiljø I den sammenhæng er det vigtigt at fastholde engagementet fra TrivselOP og at opnå konkrete resultater. Derfor er det betydningsfuldt, at målene for arbejdsmiljøet også er indarbejdet i de enkelte centres og klinikkers strategier således, at der lokalt er en naturlig sammenhæng mellem arbejdsmiljø, drift og udvikling af kerneydelsen. Arbejdsmiljøenheden Afsnit 3351, Panum Instituttet, Bygning 33, 5. Etage Nørre Allé 20, 2200 København Tlf , mail:

2 2 Aktiviteter i 2012 Langt hovedparten af udfordringerne i arbejdsmiljøet håndteres af arbejdsmiljøgrupperne. Det er lokalt, at man kender til den nærmere karakter af udfordringerne, og det er her, man er bedst til at finde de bedste løsninger og til at få disse implementeret. Erfaringen fra TrivselOP viser, at man i de enkelte klinikker og afsnit er meget selvkørende. Denne stærke platform skal styrkes og udnyttes i det fortsatte arbejdsmiljøarbejde. Udviklingsafdelingen vil supplere denne indsats, dels ved at styrke rammebetingelserne for arbejdsmiljøarbejdet, dels gennem deltagelse i konkrete forbedringsprojekter, hvor der arbejdes med at integrere afdelingens fagligheder inden for arbejdsmiljø, kvalitet, ledelse, organisation og forbedring af flow. Altsammen med henblik på at levere en højere grad af komplethed i den samlede løsning. I de fleste konkrete indsatser og udviklingsprojekter kan der dokumenteres en direkte, målbar effekt på arbejdsmiljø, produktivitet og en eller flere af de tre kerneydelser, mens de indsatser, der retter sig mod rammebetingelserne for arbejdets udførelse, som hovedregel har en indirekte effekt, det er vanskeligere at måle. Det er for eksempel en god ide at have guidelines om takt og tone, men dette sikrer ikke i sig selv, at den konkrete omgangstone er i top. Vi tror dog på, at de udgør et nødvendigt fundament for at sætte retning for omgangsformen i vores virksomhed. Handleplanen rummer en blanding af disse to typer af aktiviteter. Hvad enten der er tale om indsatser med direkte eller indirekte effekt, skal arbejdsmiljøet i størst muligt omfang sammentænkes med projekter, der går efter at optimere kerneydelsen. Aktiviteter med målbar effekt 1. Integrere arbejdsmiljø i effektiviseringsprojekter - At opstille målbare mål for arbejdsmiljøet i effektiviseringsprojekter på RHniveau og i de enkelte centre - At opnå erfaringer med, hvordan det at integrere arbejdsmiljøaspekter (både fysisk arbejdsmiljø, omgangstone, professionelle relationer etc.) i effektiviseringsprojekter kan øge effektiviseringsgevinsten og styrke arbejdsmiljøet - At spare tid i klinikker og afsnit ved at sætte et færre antal projekter i gang, fordi vi integrerer arbejdsmiljø og effektivisering i ét og samme projekt Målgruppe Alle centre efter aftale. Aktiviteten vil være et af de store satsningsområder i 2012, da det formentlig er på denne måde, at der kan høstes de største gevinster for både arbejdsmiljø og produktivitet. Leverancerne vil bestå i: - Rådgivning om at opstille, arbejde med og realisere mål for arbejdsmiljøet med direkte effekt som en integreret del af konkrete effektiviseringsprojekter på RH-niveau og i centrene. Indsatsen sker efter prioritering fra center- og kliniklederne og koordineres via Udviklingsafdelingens key account funktion. - Uddanne arbejdsmiljøorganisationen (i forbindelse med den 1½ dags lovpligtige efteruddannelse om arbejdsmiljø) i at opstille mål for

3 3 arbejdsmiljøet i effektiviseringsprojekt samt at bidrage med input i projekterne - Kvalitativ erfaringsopsamling på hvordan arbejdsmiljøaspekter kan øge effektiviseringsgevinsten i indsatserne, eksempelvis gennem udbredelse af gode erfaringer om, hvad der har virket godt, til hele RH Øget effekt for såvel arbejdsmiljø som produktivitet i effektiviseringsprojekter. 2. Social kapital At gennemføre aktiviteter, der både styrker kerneydelsen, produktiviteten og arbejdsmiljøet - den sociale kapital. Målgruppe HOC samt andre centre efter aftale. - Ansøgning om midler i Forebyggelsesfonden til et projekt om social kapital og Productive Ward. Det vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra projekter om social kapital og involvere HOC og et til to andre centre. Ansøgningen fremsendes i 2012, og projektet gennemføres fra Rådgivning i konkrete indsatser om social kapital - Samarbejde / partnerskaber med forskningsinstitutioner om hvordan man ved at styrke den social kapital kan frigøre ressourcer til kerneydelsen, som imødekommer de langsigtede udfordringer for Rigshospitalet Målbare positive effekter for arbejdsmiljø, produktivitet og kerneydelsen i konkrete indsatser. 3. Forebyggelse af arbejdsulykker - At gennemføre aktiviteter, der både forebygger arbejdsulykker og øger produktiviteten - At opnå erfaringer med, hvordan konceptet om gennembrudsklinikker kan anvendes inden for arbejdsmiljøområdet Målgruppe Følgende fire klinikker / afdelinger: Transporten(SEC), Klinisk Biokemisk Klinik(DIA), Kardiologisk Lab.(HJE) og Neuroanæstesiologisk Klinik (NEU). - gennemføre projekt om spydspidsklinikker finansieret af regionale midler. - gennemføre pilotprojekt i NEU og DIA om decentralisering af indtastning af arbejdsskader. - Ansøgning om midler i Forebyggelsesfonden til gennemførelse af AHAprojektet (Ansat Hjælper Ansat - og Afdeling Hjælper Afdeling med ulykkesforebyggelse). Projektet gennemføres i samarbejde med firmaerne

4 4 Alecita og Kubix samt NFA (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Ansøgningen fremsendes i 2012, og projektet gennemføres fra Målbare positive effekter for arbejdsulykker og produktivitet. 4. Kemikaliestyringsprojekt forsyningstrusler mod patientbehandling og forskning - At få et overblik over forsyningstruede kemikalier således, at de forskellige delelementer i kerneydelsen på RH kan opretholdes - At undersøge besparelsespotentialer i forhold til indkøb og opbevaring af kemikalier - At undersøge mulige gevinster for arbejdsmiljø Varighed Forprojektet gennemføres i 2012, hovedprojektet startes i Målgruppe Alle centre. Baggrunden for projektet er EU s kemikalielovgivning (REACH), som trådte i kraft den 1. juni 2007, og som skal være fuldt implementeret i Umiddelbart kan det blive en stor opgave at vurdere forsyningstruede kemikaliers effekt for RHs kerneydelse, og derfor gennemføres der et forprojekt, der skal komme med forslag til, hvordan et projekt kan gennemføres med anvendelse af færrest mulige ressourcer og med størst mulig effekt samt, om projektet evt. helt eller delvist skal gennemføres i regionalt regi. Opretholdelse af kerneydelsen, besparelser ved indkøb af kemikalier samt gevinster for arbejdsmiljøet ved substitution af kemikalier. 5. Projekt om forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver At gennemføre aktiviteter i forbindelse med forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver, der kan frigøre arbejdstid samt forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø. Varighed April september Målgruppe To klinikker til pilotforsøg, herefter relevante centre efter aftale. Erfaringer fra et projekt på Bornholm Hospital viser, at der kan frigøres arbejdstid, og at det ergonomiske arbejdsmiljø kan forbedres ved at implementere badebækkenstole og gennemføre personaletræning. - Pilotprojekt om implementering af bade-bækkenstol samt personaletræning i 2 klinikker - Forslag til udbredelse af koncept på resten af Rigshospitalet - Vurdere andre typer af arbejdsgange, hvor der kan effektiviseres og ske en forbedring af det ergonomiske arbejdsmiljø Målbar effekt for at frigøre arbejdstid og at forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø.

5 5 Aktiviteter der forbedrer rammebetingelserne for arbejdsmiljøet 6. Retningslinierne Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme - At udbrede kendskabet til og anvendelse af retningslinjerne Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme - At tilbyde de enkelte afsnit og klinikker konkrete værktøjer til at kunne arbejde med Takt og tone, Travlhed uden stress og Sundhedsfremme Målgruppe Alle centre efter behov. - Information om retningslinjerne i nyhedsbreve, Indenrigs m.m. - Finde og udbrede konkrete eksempler på, hvordan man har arbejdet med Takt og tone og Travlhed uden stress, f.eks. Arbejdsmiljø og effektivitet, prioriteringstrekanten og løft til det faglige og arbejdsmiljøet. - Udarbejde korte guides til arbejdet med Takt og tone og Travlhed uden stress, f.eks. drejebog for personalemøde om spilleregler for det professionelle samarbejde, 5 gode spørgsmål til den stressramte, etc. - 2½ times workshops til centrenes arbejdsmiljøfora eller til klinikker om Takt og tone og Travlhed uden stress - RH-indsats med særligt fokus på Rigshospitalets værdier og spilleregler for det professionelle samarbejde. Indsatsen skal bestå af lokale indsatser kombineret med opmærksomhed fra ledelsen samt arrangementer for arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene om takt og tone. - Samarbejde med Københavns Universitet om PhD, der har det sigte at arbejde organisatorisk og forebyggende med krænkende adfærd Værktøjer der kan anvendes til håndtering og forebyggelse af stress og krænkende adfærd. Derudover oversigt over sundhedsfremmeaktiviteter på RH. 7. 1½ dags efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationen i de enkelte centre At kvalificere arbejdsmiljøorganisationen til de væsentligste udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet i Varighed 2. halvdel Målgruppe Alle centre. I henhold til den nye lov skal der hvert år tilbydes 1½ dags efteruddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Som i 2011 vil der blive tilbudt forløb til de enkelte centre, og temaerne skal styrke RHs tre indsatsområder. Hovedtemaerne vil være: Arbejdsmiljø og effektivisering og Arbejdsmiljøtjek, men der tilbydes også halvdagsmoduler i f.eks. Social kapital eller Indeklima. Kvalificering af arbejdsmiljøorganisationen til at kunne arbejde med arbejdsmiljø og effektivisering og til at kunne gennemføre arbejdsmiljøtjek.

6 6 8. Rigshospitalets arbejdsmiljødag: Hvordan frigøre tid til kerneydelsen? At udveksle erfaringer og give input til, hvordan arbejdsmiljø og effektivisering skaber synergi. Varighed 1 dag, 19. september Målgruppe Arbejdsmiljøorganisationen på RH, dvs. MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og alle ledelsesniveauer. Der vil blive gennemført en arbejdsmiljødag Hvordan frigøre tid til kerneydelsen?, der fokuserer på synergien mellem arbejdsmiljø og effektivisering. Formen vil som i 2011 være involverende / aktiv. Input og erfaringsudveksling mellem deltagerne (arbejdsmiljøorganisationen inklusive alle ledelsesniveuaer) samt uddeling af årets arbejdsmiljøpris. 9. Færre forstyrrelser og afbrydelser At opnå mere flow og færre forstyrrelser i arbejdet. Målgruppe Alle centre efter behov. Der skal gennemføres en RH-indsats i forhold til, hvordan der organisatorisk og kulturelt kan arbejdes med færre forstyrrelser / afbrydelser. Lokale indsatser der er initieret af og gennemføres af centrene udarbejde guides for effektive og lærende møder samt værktøjsbaserede guides til, hvordan der kan arbejdes organisatorisk med mere flow og færre forstyrrelser integrere problematikken om forstyrrelser i effektiviseringsprojekter Værktøjer der kan anvendes til at minimere forstyrrelser samt færre forstyrrelser i de konkrete indsatser. 10. Udarbejdelse af standarder for god arbejdsmiljømæssig indretning At indarbejde hensyn til arbejdsmiljøet ved ny- og ombygning. Målgruppe Alle centre efter behov. Både ved ny- og ombygning er det vigtigt med nogle standarder for god arbejdsmiljømæssig indretning. Der har været flere eksempler på, at loven ikke er opfyldt ved ombygninger, og det kan betyde store udgifter til renovering, når det i praksis viser sig, at arbejdsmiljøforholdene ikke er i orden. I første omgang skal det undersøges hvilke standarder, der er behov for at udarbejde. Samtidig vil det blive undersøgt, om der kan indgås et regionalt samarbejde om udvikling af standarder.

7 7 Det ligger fast, at der skal udarbejdes standarder for Det gode medicinrum og Den gode PC-arbejdsplads. Værktøjer for bygherrer, byggefolk og arbejdsmiljøgrupper til at indarbejde hensyn til arbejdsmiljøet ved ny- og ombygninger. 11. Iværksættelse af arbejdsmiljøtjek i forbindelse med selvinspektion Målgruppe Alle centre. Generelt løft af det lokale arbejde med fysisk arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en model for, hvordan det fysiske arbejdsmiljø kan tjekkes i forbindelse med selvinspektion. I 2012 skal modellen afprøves og justeres i forhold til de erfaringer, der opnås. - Information om arbejdsmiljøtjek i nyhedsbrev - I forbindelse med 1½ dags efteruddannelsen for arbejdsmiljø-organisationen kvalificeres arbejdsmiljøgrupperne til at kunne gennemføre arbejdsmiljøtjek Metode til at arbejde systematisk med fysisk arbejdsmiljø lokalt i afsnittene.

8 8 Evaluering af succeskriterierne fra 2011-handleplanen I handleplanen for 2011 var succeskriterierne følgende. Senest ved udgangen af 2011: TrivselOP At der for Rigshospitalet udpeges og iværksættes 1-3 konkrete arbejdsmiljøindsatser, der er relateret til 2020 strategien Der er godkendt tre indsatsområder for Rigshospitalet. At alle medarbejdere har fået tilbud om at deltage i dialogmøder med deres nærmeste leder som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen Alle ledere har fået besked på, at de skulle tilbyde dialogmøde til deres medarbejdere. Tilbagemeldingen fra centrene er, at langt de fleste har fået tilbudt dialogmøde, og at der i langt hovedparten af de enkelte afsnit og klinikker er gennemført dialogmøder. At ledelserne og arbejdsmiljøgrupperne får iværksat lokale arbejdsmiljøaktiviteter, der sigter på at styrke de enkelte klinikkers / funktionsenheders strategi Det er fortsat intentionen, at de lokale arbejdsmiljøaktiviteter skal styrke de enkelte klinikkers / funktionsenheders strategi, men der er ikke klarhed over, om det også er tilfældet. En stor del af forklaringen på det er, at mange klinikker og centre stadig er i gang med en strategiproces. At Udviklingsafdelingen rådgiver i opfølgningen på TrivselOP efter prioritering af centerlederne Det var ventet, at der ville opstå en massiv efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med TrivselOP, og at det var nødvendigt med prioritering fra centerledelserne. De enkelte afsnit og klinikker var dog langt mere selvkørende end først antaget, og derfor var det kun i begrænset omfang nødvendigt at have centerlederne inddraget i prioriteringen. At processen og effekten i TrivselOP evalueres inden udgangen af 2011 Det eksterne firma Haslebo & Partnere har gennemført fokusgruppeinterviews, og firmaet har afleveret en afrapportering, der skal drøftes i styregruppen for TrivselOP og i VMU. Resultatet af erfaringsopsamlingen vil blive offentliggjort i 1. kvartal Arbejdsmiljøorganisationens funktion At der udarbejdes relevant information om arbejdsmiljøarbejdet, der er målrettet nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne Arbejdet med udarbejdelse af information til nye personer i arbejdsmiljøarbejdet har været nedprioriteret til fordel for udarbejdelse af retningslinjerne Takt og tone og Travlhed uden stress. Informationen vil blive udarbejdet i 1. halvdel At der tilbydes intromøder for nye i arbejdsmiljøgrupperne Der har været afholdt kvartalsvise intromøder for nye medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne, og dette vil fortsætte i At der afholdes to møder i centrenes arbejdsmiljøfora, hvor både arbejdsmiljøgrupperne og de arbejdsmiljøansvarlige klinikledere deltager Alle centre har etableret arbejdsmiljøfora, og der afholdes minimum to møder årligt.

9 9 At det både i CMU erne og i VMU drøftes hvorledes kommunikationen kan styrkes mellem niveauerne i arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljønetværket vil i 1. kvartal 2012 drøfte arbejdsmiljønetværkets fremtid samt i øvrigt sammenhængen og kommunikationen i arbejdsmiljøorganisationen. Herefter vil disse drøftelser blive fremlagt for direktionen, centerledelserne og VMU. At den nye struktur for arbejdsmiljøarbejdet evalueres i CMU erne og i VMU inden udgangen af 2011 Projekt Sundt Hospital At projekt afsluttes og evalueres inden udgangen af 2011, herunder at relevante aktiviteter videreføres af Servicecentret i en driftsfase Projektet er afsluttet, og regnskabet udarbejdes i 1. kvartal De gode erfaringer fra projektet indarbejdes i de nye retningslinjer for sundhedsfremme. Projekt Forflytning At delprojekterne Kultur og forflytning (finansieret af afbødende foranstaltninger) og Forflytning og bedre arbejdsgange (finansieret af regionens risikostyringspulje) afsluttes inden udgangen af 2011, og at erfaringerne indarbejdes i hovedprojektet De to pilotprojekter er afsluttet, og erfaringerne herfra vil blive indarbejdet i et kommende projekt. At projekt forflytning etableres, projektbeskrivelse godkendes i VMU (herunder nedsættelse af styregruppe), og at 1. fase gennemføres i Projektet vil blive påbegyndt som Projekt om forflytnings-, løfte og hygiejneopgaver At arbejdet med at udarbejde retningslinjer for forflytning på Rigshospitalet igangsættes Bliver en del af det kommende projekt om ergonomi og arbejdsgange. At netværk for forflytningsvejledere videreføres i 2011 Der er ikke etableret et decideret netværk, men behovet herfor undersøges i F.eks. kan det komme på tale at afholde en temadag om bariatriske patienter. At der tilbydes relevant uddannelse om forflytning Der er afholdt forløb i ABD og i HJE, og der afholdes løbende kurser efter behov. Gennembrudsklinikker - fysisk arbejdsmiljø At der udvælges minimum seks klinikker, hvor der etableres et pilotprojekt med sigte på at styrke det fysiske arbejdsmiljø Der er udvalgt fire klinikker, som skal deltage i projektet: Transporten(SEC), Klinisk Biokemisk Klinik(DIA), Kardiologisk Lab.(HJE) og Neuroanæstesiologisk Klinik(NEU). At projektet afsluttes ultimo december Projektet er blevet forsinket og er først startet op i december Det forventes at blive afsluttet i september 2012.

10 10 Projekt Kemikaliestyring At projektet etableres, projektbeskrivelse godkendes i VMU (herunder nedsættelse af styregruppe), og at kortlægningsdelen (fase 1) i projektet gennemføres Det har været nødvendigt at iværksætte et forprojekt for at kunne vurdere, hvordan et kemikaliestyringsprojekt om forsyningstrusler mod RHs kerneydelser kan gennemføres. Forprojektet skal afsluttes i Eksterne midler til projekter At det i løbet af 2011 undersøges, om der kan søges eksterne midler til følgende projekter: Social kapital Der er søgt om midler i regionen til projekt om social kapital og effektivisering i HOC. Social teknologi Der er ikke søgt om midler til et projekt, men der er indledt et samarbejde om et muligt udviklings- og forskningsprojekt med Neurocentret på Aarhus Universitetshospital samt forskningsinstitutionerne CBS, RUC og Aarhus Universitet. Forebyggelse af arbejdsulykker Der blev søgt om midler i Forebyggelsesfonden til AHA-projektet, som imidlertid fik afslag. Der søges på ny i Derudover skal pilotprojekterne i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik og i Neurokirurgisk Klinik gennemføres, og erfaringerne anvendes i arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet. Der er udarbejdet en rapport fra Neurokirurgisk Klinik, som vil blive tilgængelig for andre klinikker på Rigshospitalet. Projektet i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik er ikke afsluttet endnu. Retningslinier At der inden udgangen af 2011 udarbejdes: Retningslinier og indsats for forebyggelse af stress, mobning og chikane Der er udarbejdet retningslinjerne Travlhed uden stress og Takt og tone. Retningslinier og indsats for sundhedsfremme Udarbejdes i 1. kvartal Retningslinier og indsats for gravides arbejdsmiljø Er ikke blevet udarbejdet, og arbejdet vil først blive påbegyndt i Derudover skal der tilbydes workshops om forebyggelse af stress, mobning og chikane for arbejdsmiljøgrupperne. Der har været tilbudt workshops inden for ovennævnte og en lang række andre temaer.

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens opbygning og et kort resume... 2 2

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere