Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr."

Transkript

1 Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet Parterne og hver for sig en Part/Parten ) er der indgået følgende EJERAFTALE Vedrørende Parternes fælles ejerskab af xxx Partnerselskab (CVR-nr. [ ]) (herefter benævnt Selskabet ) og xxx ApS (CVR-nr. [ ]) (herefter benævnt Komplementarselskabet ). 1 Baggrund og omfang 1.1 Baggrunden for indgåelse af nærværende aftale er, at parterne i fællesskab ønsker at erhverve ejendommen xxx. Ejendommen er ved underskrift af nærværende ejeraftale ikke købt, hvorfor der ved underskrift på nærværende aftale gives fuldmagt til køb af ejendommen, jf. punkt 5. Parterne er enige om, at investeringen i selskabet har en tidshorisont på 10 år. Som følge heraf er parterne enige om, at der som hovedregel ikke kan ske overgang af kapitalandele i denne periode, jfr. pkt Ejertidskravet er begrundet i, at parterne dels ønsker en kendt ejerkreds samt for at hindre, at parterne inden for en 10- årig periode skal investere yderligere i selskabet. Såfremt parter der ejer mere end 75 pct. af selskabskapitalen beslutter helt eller delvist at sælge Selskabet kan dette dog ske inden for den 10 årige ejerperiode, jf. pkt Selskabet stiftes med en aktiekapital på kr. Aktietegningen er sket på baggrund af et møde afholdt mellem parterne den xx/xx/20xx, og udleveret ejendomsbeskrivelse og budget for projektet. 1.2 I det omfang der i nærværende ejeraftale er anført, at meddelelser til parterne skal ske ved brev eller anbefalet brev bemærkes det, at parterne er enige om, at kommunikation tillige på gyldig vis kan ske pr. e- mail. Afsenderen har bevisbyrden og risikoen for, at en er kommet frem til rette adressat. 1.3 Nærværende ejeraftale regulerer sammen med vedtægterne for de respektive selskaber grundlaget og vilkårene for Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som kapitalejere i Selskabet og Komplementarselskabet.

2 1.4 Ejeraftalen har forrang i forhold til Selskabets og Komplementarselskabets vedtægter. Såfremt en bestemmelse heri ikke gyldigt kan efterleves, er Parterne forpligtet til at erstatte en sådan bestemmelse med en beslutning, der i videst muligt omfang stiller Parterne som oprindeligt forudsat i ejeraftalen. 1.5 Parterne er forpligtet til, herunder ved afstemning på Selskabets og Komplementarselskabets generalforsamlinger, at sikre efterlevelse af ejeraftalen. Parterne skal endvidere sikre, at de af Parterne udpegede bestyrelsesmedlemmer er bekendt med og respekterer ejeraftalens bestemmelser. 1.6 Nærværende ejeraftale afløser eventuelle tidligere ejeraftaler og denne ejeraftale skal være den eneste ejeraftale mellem Parterne, hvorfor det således ikke er tilladt for nogen af parterne, at indgå en supplerende aftale om ejerskab af Selskabet og Komplementarselskabet. 2 Ejerskab og kapital 2.1 Parterne ejer Selskabet og Komplementarselskabet således: Selskabet: Kapitalejere Kapitalandele Ejerandel Person1, beløb, andel Person2, beløb, andel Person3, beløb, andel Person4, beløb, andel osv. Komplementarselskabet: Kapitalejere Kapitalandele Ejerandel Person1, beløb, andel Person2, beløb, andel Person3, beløb, andel Person4, beløb, andel osv. 2.2 Ejerskab af Selskabet er betinget af ejerskab af Komplementarselskabet og omvendt, således at de i nærværende ejeraftale anførte bestemmelser om forkøbsret mv., omfatter ejerskabet til begge selskaber, uanset at kun Selskabet måtte være nævnt. 2.3 Komplementarselskabet skal til enhver tid ejes af Parterne i samme forhold som Parterne ejer Selskabet. En overdragelse af kapitalandele i Selskabet, er derfor betinget af at der overdrages en tilsvarende forholdsmæssig ejerandel af Komplementarselskabet og omvendt. 2.4 Komplementarselskabet er forpligtet til at stille sin fulde anpartskapital til rådighed for Selskabet ved udlån, mod en årlig forrentning svarende til 10 % p.a. Renten forfalder og afregnes én gang årligt bagud i forbindelse med godkendelse af Selskabets årsrapport.

3 2.5 Ingen af Parterne er forpligtede til at indskyde yderligere kapital i Selskabet eller Komplementarselskabet, hverken som indskudskapital eller som fremmedkapital. Ingen af Parterne kan pålægges at påtage sig personlig hæftelse for Selskabet eller Komplementarselskabets forpligtelser. 3 Soliditet 3.1 Parterne ønsker, at selskabet skal være rimeligt velkonsolideret fra begyndelsen. Parterne er imidlertid enige om, at lånefinansieringen maksimalt må andrage 80 pct. af anskaffelsesprisen for den indkøbte ejendom inkl. købsomkostninger. Øvrige aftaler 4 Administrationsaftale 4.1 Parterne er enige om, at selskabets ejendom skal administreres af en professionel administrator. Ledelsen foranlediger, at sådan aftale indgås på sædvanlige vilkår. 4.2 Arkmedic ApS varetager administrationen i en periode på 12 måneder efter købet til kr inkl. moms pr. lejemål. Aftalen herom kan af Selskabet og Arkmedic ApS opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 5 Fuldmagt til køb af xxx 5.1 Arkmedic ApS har fuldmagt til at indkøbe ejendommen xxx uden bestyrelsens samtykke. Denne fuldmagt er uigenkaldelig. Bestyrelsen er forpligtet til pr. påkrav at udarbejde og underskrive en generel forevisningsfuldmagt, hvor de nævnte personer legitimeres til at indkøbe ejendommen uden at fuldmagten i øvrigt indeholder indskrænkninger i bemyndigelsen. 6 Honoraraftale med Arkmedic ApS 6.1 Arkmedic ApS oppebærer et vederlag på samlet 4 procent ekskl. moms fra Selskabet. Honoraret beregnes som 4 procent af anskaffelsessummen ekskl. købsomkostninger. Honoraret dækker alt arbejde inkl. bl.a. kørsel, udarbejdelse af budget, kontakt til realkredit, bogføring, ingeniør- og revisoromkostninger, administration og ledelse indtil ejendommen er indkøbt. I tilfælde af, at ejendommen erhverves fra Arkmedic ApS, er der ikke honorar/vederlag. 7 Generalforsamlinger 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, medmindre denne ejeraftale kræver anden majoritet. Nærværende bestemmelse fraviger således lovgivningens majoritetskrav på en række punkter. 8 Selskabets bestyrelse 8.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 3-5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen samt bestyrelsens formand. 8.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted og Parterne er enige om, at der skal tilstræbes kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

4 8.3 I bestyrelsen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal medmindre denne ejeraftale kræver anden majoritet. Nærværende bestemmelse fraviger således lovgivningens majoritetskrav på en række punkter. 8.4 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 8.5 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men i øvrigt træffer bestyrelsen selv ved en forretningsorden nærmere regler for udførelse af sit hverv. 8.6 Komplementarselskabet ledes af en direktør, der vælges af Komplementarselskabets generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. 8.7 Til at foretage den daglige ledelse af Selskabet, ansætter og afskediger bestyrelsen en direktør. Bestyrelsen fastsætter direktørens kompetence og ansvarsområder jf. pkt. 9. Direktørhvervet er ulønnet. 9 Selskabets direktion 9.1 Når projektet er etableret og ejendommen er indkøbt, ansætter selskabets bestyrelse en direktion. Direktionen arbejdsopgaver er bl.a. kontrol og tilsyn med selskabets ejendom samt almindelige ledelsesopgaver, så som likviditetsstyring, regnskabsudarbejdelse, orientering til anpartshaverne m.m.. 10 Mindretalsbeskyttelse 10.1 Følgende beslutninger kan i Selskabet alene træffes med tiltrædelse af parter, der ejer mere end 75 % af selskabskapitalen: - Beslutning om påtagelse af gældsforpligtelser for mere end i alt kr ,00, med undtagelse af sædvanlig lån/kassekredit til ejendomsdrift, - Beslutning om pantsætning af Selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift, - Beslutning om udlån af penge eller kreditstiftelse, der går ud over, hvad der henset til den daglige drift er normalt, - Beslutning om indgivelse af begæring om betalingsstandsning, konkurs, frivillig likvidation, eller lignende, - Beslutning om investering i andre selskaber, ejendomme eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber, samt oprettelse af filialer, - Ændring af Selskabets og Komplementarselskabets vedtægter, - Beslutning om indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en Part eller dennes nærtstående, og - Beslutning om helt eller delvist salg af selskabet i en periode på 10 år fra underskrivelsen af nærværende ejeraftale Vedtagelse af følgende beslutninger kan alene træffes ved enighed mellem Parterne: - Beslutning om fusion, - Beslutning om ændring i selskabskapitalen, herunder ved udstedelse af warrants og andre instrumenter, hvorved ret til andele i selskabskapitalen opnås, - Beslutning om væsentlige ændringer i Selskabets idégrundlag eller strategi, - Beslutning om væsentlige indskrænkninger i eller udvidelser af Selskabets aktiviteter i øvrigt, herunder etablering af nye eller opgivelse af eksisterende markeder eller forretningsområder, - Indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet. 11 Ansættelsesforhold og loyalitetspligt

5 11.1 Det præciseres, at parterne i vidt omfang selv beskæftiger sig med køb, salg, administration og udlejning af fast ejendom. Nærværende ejeraftale begrænser ikke parternes ret til at udøve konkurrerende virksomhed med Selskabet. 12 Overgang af kapitalandele og forkøbsret A. Forkøbsretten 12.1 Enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele, pantsætning af kapitalandele eller overladelse af stemmeretten til tredjemand kræver Selskabets samtykke for at opnå gyldighed. Selskabets direktion træffer beslutning om meddelelse af samtykke, såfremt overgang af kapitalandele sker i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte bestemmelser Ved overgang af kapitalandele forstås enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en kapitalandel, herunder blandt andet, men ikke begrænset hertil, overdragelse til eje ved gave, ved arv, ved skifte i tilfælde af skilsmisse samt tvangsmæssig overgang i tilfælde af retsforfølgning Da kapitalandele i nærværende Selskab tillige ejes af andet end fysiske personer, eksempelvis af aktieselskaber, anpartsselskaber, m.v., ligestilles overgang af kapitalandele i nærværende Selskab med enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele i de selskaber, som besidder kapitalandele i nærværende Selskab. Sker der selskabsretlig spaltning af en Part, der er organiseret som et aktie- eller anpartsselskab, ligestilles dette ikke med overgang af kapitalandele i nærværende Selskab, såfremt det selskab, der modtager kapitalandelene i Selskabet, og dermed indtræder som Part i nærværende ejeraftale, ejes af den/de samme fysiske person/er. I relation til overgang af kapitalandele i en Part på grund af hovedaktionærens/hovedanpartshaverens skilsmisse, død, insolvensbehandling eller overgang til ægtefælle eller børn henvises særligt til bestemmelserne i afsnit I tilfælde af sådanne ændringer i ejerkredsen i Parterne skal det pågældende selskabs kapitalandele i nærværende Selskab anses for overgået til tredjemand med de retsvirkninger, der fremgår af nærværende ejeraftale, herunder at der skal meddeles samtykke efter nærværende bestemmelse, og at der udløses forkøbsret efter nedenstående punkt Ved overgang af kapitalandele har de øvrige Parter forholdsmæssig forkøbsret til kapitalandelene til enten en beregnet kurs (jfr. nedenfor under B) eller den kurs, som bevisligt kan opnås hos tredjemand (jfr. nedenfor under C). B. Kursfastsættelse og fremgangsmåde, såfremt tilbud fra tredjemand ikke foreligger 12.6 Den Part, der ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindelig og anbefalet brev meddele dette til de øvrige Parter samt til Selskabets bestyrelse og revisor Revisor skal herefter inden 30 dage fastsætte kursen på de tilbudte kapitalandele og skriftligt meddele de øvrige Parter samt Selskabets bestyrelse resultatet heraf. Omkostningerne til revisor afholdes af den Part som ønsker at afstå sine kapitalandele Kursfastsættelsen sker på det tidspunkt, da kapitalandelene tilbydes de øvrige Parter med udgangspunkt i det sidst aflagte årsregnskab for Selskabet, perioderegnskab fra udløbet af det seneste

6 regnskabsår, og indtil kursfastsættelsen finder sted, og i øvrigt i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 19 og den i tilknytning hertil udviklede praksis. Revisor har i den forbindelse ret til at søge bistand hos en af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeget statsaut. ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme, idet selskabets ejendom skal indgå i vurderingen til markedspris i fri handel. Der afsættes udskudt skat Såfremt en Part ikke kan tiltræde revisors kursfastsættelse, er vedkommende Part berettiget til for egen regning af lade kursfastsættelsen efterprøve af to revisorer, som udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) Selskabets revisors, respektive de af FSR udpegede revisorers kursfastsættelse er endelig og bindende for Parterne og således ikke undergivet domstolsprøvelse eller voldgift Indbringelse af kursfastsættelsen for FSR skal ske inden 14 dage efter, at meddelelse om den af Selskabets revisor beregnede kurs er kommet frem til Parterne. I modsat fald er adgangen til at indbringe kursfastsættelsen for FSR bortfaldet Såfremt den Part, der ønskede at overdrage sine kapitalandele efter at have modtaget resultatet af vurderingen ikke ønsker at sælge på vurderingens vilkår skal vedkommende inden 14 dage efter modtagelse af vurderingen være berettiget til at kalde tilbuddet tilbage ved almindeligt og anbefalet brev til de øvrige Parter og Selskabets bestyrelse. I modsat fald anses vedkommendes kapitalandele for tilbudt solgt til de øvrige Parter til den kurs, der fremgår af vurderingen. C. Fremgangsmåde ved tilbud fra tredjemand Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand, tilbydes kapitalandelene til de øvrige Parter på samme vilkår som tilbudt af tredjemand Tredjemands tilbud skal bortset fra at være betinget af, at forkøbsretten ikke gøres gældende være ubetinget, må ikke være baseret på byttehandel eller i øvrigt indeholde sådanne særlige vilkår, som de øvrige Parter ikke kan opfylde Den Part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindeligt og anbefalet brev meddele dette til de øvrige Parter samt til Selskabets bestyrelse. Som bilag til den sælgende Parts tilbudsskrivelse skal medfølge bekræftet kopi af underskrevet tilbud fra tredjemand, hvoraf samtlige vilkår for den påtænkte overdragelse fremgår. D. Accept Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 30 dage efter, at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til de øvrige Parter (jfr. afsnit B ovenfor)/tilbud med bilag er kommet frem til de øvrige Parter (jfr. afsnit C ovenfor) De øvrige Parter har efter fælles overenskomst ret til at anvise en eller flere nye aktionærer som købere. Den sælgende Part kan dog afvise anvisning af Selskabet selv som køber, medmindre tilbudsgiver økonomisk efter skat kan blive stillet på samme måde, som hvis salg ikke skete til Selskabet selv. E. Købesummens berigtigelse og overtagelsesdagen

7 12.18 Købesummen for kapitalandelene vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig notering af overdragelsen i selskabets ejerbog Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen Fra overtagelsesdagen opnås ret til at udøve de forvaltningsmæssige beføjelser samt økonomiske rettigheder over de overdragne kapitalandele. F. Overgang til tredjemand Såfremt accept ikke er meddelt inden udløbet af den i punkt D nævnte frist, er den sælgende Part berettiget til, hvis tilbud fra tredjemand ikke oprindeligt har foreligget (jfr. ovenfor punkt B) at overdrage de tilbudte kapitalandele til tredjemand, såfremt dette sker inden 30 dage efter udløbet af de øvrige Parters acceptfrist og overdragelsen ikke sker på gunstigere vilkår, end de øvrige Parter fik tilbudt. De øvrige Parter er efter påkrav berettiget til at få tilsendt kopi af den med tredjemand indgåede aftale Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand (jfr. ovenfor punkt C), er den sælgende Part berettiget og forpligtet til at gennemføre den med tredjemand forelagte aftale Såfremt overdragelsen skal finde sted efter udløbet af den i foregående afsnit anførte frist eller på gunstigere vilkår end tilbudt de øvrige Parter (hvis tilbud fra tredjemand ikke foreligger, jfr. ovenfor punkt B) eller på andre vilkår end tilbudt de øvrige Parter (hvis tilbud foreligger fra tredjemand, jfr. ovenfor punkt C), skal den i de ovenfor anførte bestemmelser beskrevne forkøbsretsprocedure på ny iagttages Såfremt det ikke har været muligt at sælge kapitalandelene i henhold til pkt , kan den sælgende Part anmode de øvrige Parter om at købe de tilbudte aktier til vurderingen i henhold til afsnit B reduceret med 15 %. Såfremt de øvrige Parter heller ikke ønsker at købe de tilbudte kapitalandele til den reducerede værdi, så har pågældende Part kun mulighed for at sætte prisen yderligere ned eller beholde kapitalandelene. G. Betingelser for overgang af kapitalandele Enhver overgang af kapitalandele til tredjemand er betinget af, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende ejeraftale For at sikre at samtlige kapitalejere har mulighed for at realisere investeringen efter 10 års perioden har parterne aftalt, at bestyrelsen er forpligtet til at kontakte samtlige kapitalejere i april 2023 med anmodning om den enkelte kapitalejers uigenkaldelige stillingtagen til, hvorvidt vedkommende vil overdrage kapitalandelene/datterselskabet eller sælge aktiviteterne pr. xx/xx/20xx. Kapitalejernes stillingtagen skal være ubetinget og skal være kommet frem til bestyrelsen senest xx/xx/20xx. Den nævnte stillingtagen giver bestyrelsen fuldmagt til efter eget valg at overdrage kapitalandelene/datterselskabet eller sælge aktiviteterne pr. 1. januar De kapitalejere der ikke accepterer den nævnte overgang inden for fristen er forpligtet til at købe de øvrige kapitalejeres kapitalandele til vurderingen i pkt. 12 B. Såfremt samtlige kapitalejere accepterer den nævnte overgang, iværksætter bestyrelsen salgsarbejdet, og samtlige kapitalejere er forpligtet til at medvirke til at Selskabet og datterselskabet træder i likvidation mhb. på at realisere Selskabets aktiver. Omkostningerne i relation til pkt afholdes af Selskabet. H. Øvrige bestemmelser

8 12.27 En Part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, er forpligtet til at tilbyde sin fulde post af kapitalandele, og de øvrige Parter er alene berettiget til at udøve forkøbsret for samtlige de tilbudte kapitalandele Såfremt en eller flere af de øvrige Parter ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, er den eller de Parter, som ønsker at gøre brug af deres forkøbsret, således forpligtet til at overtage samtlige de tilbudte kapitalandele, i det indbyrdes forhold i forhold til deres eksisterende besiddelse af kapitalandele i Selskabet. I Overdragelse til 100 % ejede Selskaber Parterne er i de nedenfor anførte situationer berettiget til uden iagttagelse af forkøbsretten beskrevet i punkterne at lade de dem tilhørende kapitalandele overgå til tredjemand Parterne er hver især berettiget til at lade de dem tilhørende kapitalandele overgå til et af vedkommende Part eller ægtefælle 100 % ejet selskab, hvilket selskab skal være organiseret som et aktieeller anpartsselskab Tilbagesalg til den sælgende Part kan tilsvarende ske uden iagttagelse af forkøbsretten i punkterne Overgang til selskaber som nævnt er betinget af, at det selskab, som fremover skal eje kapitalandelene, til enhver tid indgår i det ejerforhold, som det var tilfældet ved overdragelsen. I modsat fald skal kapitalandelene efter påkrav enten tilbagesælges til den overdragende Part eller tilbydes de øvrige Parter i overensstemmelse med punkterne De øvrige Parter er berettiget til efter påkrav at få fremsendt udskrift af ejerbog bekræftet af det pågældende selskabs advokat som dokumentation for de til enhver tid værende ejerforhold. J. Pantsætning Parterne er berettiget til at pantsætte de dem tilhørende kapitalandele til et pengeinstitut betinget af, at pengeinstituttet tiltræder i tilfælde af realisation af de pantsatte kapitalandele at skulle tilbyde kapitalandelene til de øvrige Parter i overensstemmelse med de i nærværende overenskomst fastsatte regler og i øvrigt tiltræder at ville respektere nærværende ejeraftale Pantsætning af den til kapitalandelene knyttede stemmeret kræver dog, at et flertal af de øvrige Parter opgjort såvel efter antal som efter kapitalandele samtykker i pantsætningen af stemmeretten. K. Medsalgsret og pligt Såfremt Parter (majoriteten), der ejer mere end 75 % af Selskabets aktiekapital ønsker at overdrage alle deres kapitalandele til en tredjemand, er de øvrige Parter såfremt de ikke udnytter deres forkøbsret i henhold til ovenstående berettiget at kræve deres kapitalandele solgt med på samme vilkår som gældende for majoriteten. En part kan dog ikke i overdragelsesaftalen pålægges en konkurrenceklausul vedrørende køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom Såfremt Parter (majoriteten), der ejer mere end 75 % af Selskabets aktiekapital ønsker at overdrage alle deres kapitalandele til en tredjemand, er de øvrige Parter såfremt de ikke udnytter deres forkøbsret i henhold til ovenstående forpligtet til på anfordring at sælge deres kapitalandele med på samme vilkår

9 som gældende for majoriteten. En part kan dog ikke i overdragelsesaftalen pålægges en konkurrenceklausul vedrørende køb/salg, udlejning og administration af fast ejendom. 13 Tiltrædelse 13.1 Nye kapitalejere er forpligtet til at tiltræde denne ejeraftale, og Parterne er forpligtet til at gøre enhver overgang af kapitalandele betinget af, at dette sker. 14 Tegningsretter og køberettigheder 14.1 Bestemmelserne i punkt finder med de nødvendige ændringer tilsvarende anvendelse på tegningsretter, warrants og eventuelle køberettigheder til kapitalandele i Selskabet. 15 Misligholdelse 15.1 Såfremt en Part har væsentligt misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne ejeraftale eller Selskabets vedtægter, er de andre Parter berettiget men ikke forpligtet til straks at købe denne Parts post af kapitalandele helt eller delvist Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt inden 10 dage, efter at den er kommet til de krænkede Parters kendskab. I modsat fald anses de krænkede Parter for at have frafaldet deres ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre misligholdelsen består i opretholdelse af en tilstand Købesummen i henhold til pkt første punktum fastsættes endeligt af Selskabets revisor med bistand af en af Dansk Ejendomsmægler Forening udpeget statsautoriseret ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 67, stk. 2 og den med hjemmel heri udviklede praksis, dog fratrukket 30 % Købesummen for den misligholdende Parts kapitalandele vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig overlevering af eventuelle oprettede kapitalandele eller bekræftet kopi af behørigt noteret ejerbog Samtlige udgifter forbundet med overdragelsen af kapitalandele, herunder omkostninger til fastsættelse af værdien af kapitalandele i Selskabet afholdes af den misligholdende Part ved modregning i købesummen Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen Den misligholdende Part er forpligtet til at erstatte de andre Parters og Selskabets tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler i anledning af misligholdelsen. 16 Dødsfald, insolvensbehandling, skilsmisse samt overgang til ægtefæller og børn 16.1 Såfremt en Part eller hovedaktionærer/anpartshavere heri tages under konkursbehandling, der åbnes forhandling om frivillig akkord/tvangsakkord for den pågældende, denne standser sine betalinger eller denne indgiver begæring om gældssanering, er de andre Parter eller en af disse anvist køber berettiget, men ikke forpligtet til at overtage den pågældendes kapitalandele til en værdi, der fastsættes endeligt af Selskabets revisor med bistand fra en af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeget statsaut. Ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 67, stk. 2 og den med hjemmel heri udviklede praksis, dog fratrukket 15 %.

10 16.2 Såfremt det i forbindelse med separation eller skilsmisse bliver relevant i forbindelse med bodelingen at overdrage kapitalandele i en Part, så er de øvrige Parter indforstået med at acceptere overgang til en ægtefælle uden at der udløses forkøbsret Såfremt en hovedaktionær eller hovedanpartshaver i en Part afgår ved døden, skal det forhold at kapitalandelene i pågældende Part overgår til afdødes hustru, børn eller testamentsarvinger ikke betragtes som en overgang der udløser forkøbsret Overgang af kapitalandele i en Part til hovedaktionæren eller hovedanpartshaverens ægtefælle, samlever eller livsarvinger betragtes ikke som overgang, der udløser forkøbsret. 17 Suspension af rettigheder 17.1 Såfremt der måtte opstå uenighed mellem Parterne vedrørende udøvelse af køberet, i tilfælde af en ved endelig aftale eller ved retsafgørelse konstateret væsentlig misligholdelse, jfr. afsnit 15, suspenderes den sælgende/misligholdende Parts forvaltningsmæssige rettigheder, det vil sige retten til at udnytte stemmeretten på kapitalandelene, ligesom Partens hertil svarende rettigheder i henhold til denne ejeraftale suspenderes, indtil endelig og retlig bindende afgørelse af tvisten om køberettens udøvelse foreligger. 18 Udbytte 18.1 Der udloddes ikke udbytte. 19 Afstemning m.v I alle tilfælde, hvor denne ejeraftale tillægger en Part forpligtelser, har Parten pligt til at foranledige, at dennes repræsentanter på generalforsamlingen og i bestyrelsen ved stemmeafgivningen tilstræber, at disse håndhæves I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne ejeraftale og Selskabets vedtægter eller bestyrelsens forretningsorden, gælder ejeraftalens bestemmelser i forholdet mellem Parterne. 20 Ikrafttræden og ophør 20.1 Denne ejeraftale træder i kraft på tidspunktet for Parternes underskrift heraf og kan kun ændres ved enstemmighed Ejeraftalen er uopsigelig for Parterne. 21 Ændringer og revision af ejeraftalen 21.1 Parterne forpligter sig til at genforhandle denne ejeraftale såfremt grundlæggende forudsætninger for ejeraftalen ændrer sig væsentligt Tilføjelser og ændringer i nærværende ejeraftale skal for at opnå gyldighed foreligge skriftligt og være underskrevet af samtlige parter. 22 Revision

11 22.1 Enhver kapitalejer kan til enhver tid for egen regning lade de regnskabsmæssige forhold i Selskabet eller datterselskaber gennemgå ved en af denne udpeget revisor Parterne er berettiget til at angive Selskabets og dets eventuelle datterselskabers navne og offentliggøre en kortere redegørelse om koncernens forhold i forbindelse med offentliggørelsen af egne regnskaber og beretninger. 23 Lovvalg og værneting 23.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres ved de almindelige domstole med retten i Aarhus som aftalt værneting i første instans. 24 Eksemplarer 24.1 Nærværende ejeraftale underskrives i et eksemplarer, der indsættes i Selskabets forhandlingsprotokol til opbevaring hos Selskabet. Hver Part får udleveret en bekræftet kopi af originalen. 25 Denunciation af ejeraftalen 25.1 Nærværende ejeraftale denuncieres over for Selskabet repræsenteret ved dettes bestyrelse Ved sin påtegning på ejeraftalen erklærer bestyrelsen sig bekendt med denne og erklærer sig samtidig indforstået med at ville betragte stemmeafgivning, som sker i strid med ejer15 aftalen som værende ugyldig Ejeraftalen vil endvidere være at denunciere over for dirigenter på Selskabets generalforsamlinger, såfremt dette af en af Parterne skønnes nødvendigt for at sikre en korrekt stemmeafgivning. Underskrifter: Den xx/xx/20xx Person 1 Den xx/xx/20xx Person 2 Den xx/xx/20xx Person 3 Den xx/xx/20xx Person 4 osv.

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Havvind Århus Bugt A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er i Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS Bilag 8 17. august 2015 EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS SHARED SERVICE SELSKAB MELLEM Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyningsservice A/S, Ringsted Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj

VEDTÆGTER. November 2012. For. Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Thomas Gjøl-Trønning. Our ref. 007359-0026 tgj/hpj '~ '~ i i Thomas Gjøl-Trønning Our ref. 007359-0026 tgj/hpj VEDTÆGTER November 2012 For Tjørneby Vindkraft I Kommanditaktieselskab (CVR-nr. ) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere