Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr."

Transkript

1 Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet Parterne og hver for sig en Part/Parten ) er der indgået følgende EJERAFTALE Vedrørende Parternes fælles ejerskab af xxx Partnerselskab (CVR-nr. [ ]) (herefter benævnt Selskabet ) og xxx ApS (CVR-nr. [ ]) (herefter benævnt Komplementarselskabet ). 1 Baggrund og omfang 1.1 Baggrunden for indgåelse af nærværende aftale er, at parterne i fællesskab ønsker at erhverve ejendommen xxx. Ejendommen er ved underskrift af nærværende ejeraftale ikke købt, hvorfor der ved underskrift på nærværende aftale gives fuldmagt til køb af ejendommen, jf. punkt 5. Parterne er enige om, at investeringen i selskabet har en tidshorisont på 10 år. Som følge heraf er parterne enige om, at der som hovedregel ikke kan ske overgang af kapitalandele i denne periode, jfr. pkt Ejertidskravet er begrundet i, at parterne dels ønsker en kendt ejerkreds samt for at hindre, at parterne inden for en 10- årig periode skal investere yderligere i selskabet. Såfremt parter der ejer mere end 75 pct. af selskabskapitalen beslutter helt eller delvist at sælge Selskabet kan dette dog ske inden for den 10 årige ejerperiode, jf. pkt Selskabet stiftes med en aktiekapital på kr. Aktietegningen er sket på baggrund af et møde afholdt mellem parterne den xx/xx/20xx, og udleveret ejendomsbeskrivelse og budget for projektet. 1.2 I det omfang der i nærværende ejeraftale er anført, at meddelelser til parterne skal ske ved brev eller anbefalet brev bemærkes det, at parterne er enige om, at kommunikation tillige på gyldig vis kan ske pr. e- mail. Afsenderen har bevisbyrden og risikoen for, at en er kommet frem til rette adressat. 1.3 Nærværende ejeraftale regulerer sammen med vedtægterne for de respektive selskaber grundlaget og vilkårene for Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser som kapitalejere i Selskabet og Komplementarselskabet.

2 1.4 Ejeraftalen har forrang i forhold til Selskabets og Komplementarselskabets vedtægter. Såfremt en bestemmelse heri ikke gyldigt kan efterleves, er Parterne forpligtet til at erstatte en sådan bestemmelse med en beslutning, der i videst muligt omfang stiller Parterne som oprindeligt forudsat i ejeraftalen. 1.5 Parterne er forpligtet til, herunder ved afstemning på Selskabets og Komplementarselskabets generalforsamlinger, at sikre efterlevelse af ejeraftalen. Parterne skal endvidere sikre, at de af Parterne udpegede bestyrelsesmedlemmer er bekendt med og respekterer ejeraftalens bestemmelser. 1.6 Nærværende ejeraftale afløser eventuelle tidligere ejeraftaler og denne ejeraftale skal være den eneste ejeraftale mellem Parterne, hvorfor det således ikke er tilladt for nogen af parterne, at indgå en supplerende aftale om ejerskab af Selskabet og Komplementarselskabet. 2 Ejerskab og kapital 2.1 Parterne ejer Selskabet og Komplementarselskabet således: Selskabet: Kapitalejere Kapitalandele Ejerandel Person1, beløb, andel Person2, beløb, andel Person3, beløb, andel Person4, beløb, andel osv. Komplementarselskabet: Kapitalejere Kapitalandele Ejerandel Person1, beløb, andel Person2, beløb, andel Person3, beløb, andel Person4, beløb, andel osv. 2.2 Ejerskab af Selskabet er betinget af ejerskab af Komplementarselskabet og omvendt, således at de i nærværende ejeraftale anførte bestemmelser om forkøbsret mv., omfatter ejerskabet til begge selskaber, uanset at kun Selskabet måtte være nævnt. 2.3 Komplementarselskabet skal til enhver tid ejes af Parterne i samme forhold som Parterne ejer Selskabet. En overdragelse af kapitalandele i Selskabet, er derfor betinget af at der overdrages en tilsvarende forholdsmæssig ejerandel af Komplementarselskabet og omvendt. 2.4 Komplementarselskabet er forpligtet til at stille sin fulde anpartskapital til rådighed for Selskabet ved udlån, mod en årlig forrentning svarende til 10 % p.a. Renten forfalder og afregnes én gang årligt bagud i forbindelse med godkendelse af Selskabets årsrapport.

3 2.5 Ingen af Parterne er forpligtede til at indskyde yderligere kapital i Selskabet eller Komplementarselskabet, hverken som indskudskapital eller som fremmedkapital. Ingen af Parterne kan pålægges at påtage sig personlig hæftelse for Selskabet eller Komplementarselskabets forpligtelser. 3 Soliditet 3.1 Parterne ønsker, at selskabet skal være rimeligt velkonsolideret fra begyndelsen. Parterne er imidlertid enige om, at lånefinansieringen maksimalt må andrage 80 pct. af anskaffelsesprisen for den indkøbte ejendom inkl. købsomkostninger. Øvrige aftaler 4 Administrationsaftale 4.1 Parterne er enige om, at selskabets ejendom skal administreres af en professionel administrator. Ledelsen foranlediger, at sådan aftale indgås på sædvanlige vilkår. 4.2 Arkmedic ApS varetager administrationen i en periode på 12 måneder efter købet til kr inkl. moms pr. lejemål. Aftalen herom kan af Selskabet og Arkmedic ApS opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 5 Fuldmagt til køb af xxx 5.1 Arkmedic ApS har fuldmagt til at indkøbe ejendommen xxx uden bestyrelsens samtykke. Denne fuldmagt er uigenkaldelig. Bestyrelsen er forpligtet til pr. påkrav at udarbejde og underskrive en generel forevisningsfuldmagt, hvor de nævnte personer legitimeres til at indkøbe ejendommen uden at fuldmagten i øvrigt indeholder indskrænkninger i bemyndigelsen. 6 Honoraraftale med Arkmedic ApS 6.1 Arkmedic ApS oppebærer et vederlag på samlet 4 procent ekskl. moms fra Selskabet. Honoraret beregnes som 4 procent af anskaffelsessummen ekskl. købsomkostninger. Honoraret dækker alt arbejde inkl. bl.a. kørsel, udarbejdelse af budget, kontakt til realkredit, bogføring, ingeniør- og revisoromkostninger, administration og ledelse indtil ejendommen er indkøbt. I tilfælde af, at ejendommen erhverves fra Arkmedic ApS, er der ikke honorar/vederlag. 7 Generalforsamlinger 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, medmindre denne ejeraftale kræver anden majoritet. Nærværende bestemmelse fraviger således lovgivningens majoritetskrav på en række punkter. 8 Selskabets bestyrelse 8.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 3-5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen samt bestyrelsens formand. 8.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted og Parterne er enige om, at der skal tilstræbes kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

4 8.3 I bestyrelsen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal medmindre denne ejeraftale kræver anden majoritet. Nærværende bestemmelse fraviger således lovgivningens majoritetskrav på en række punkter. 8.4 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 8.5 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men i øvrigt træffer bestyrelsen selv ved en forretningsorden nærmere regler for udførelse af sit hverv. 8.6 Komplementarselskabet ledes af en direktør, der vælges af Komplementarselskabets generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal. 8.7 Til at foretage den daglige ledelse af Selskabet, ansætter og afskediger bestyrelsen en direktør. Bestyrelsen fastsætter direktørens kompetence og ansvarsområder jf. pkt. 9. Direktørhvervet er ulønnet. 9 Selskabets direktion 9.1 Når projektet er etableret og ejendommen er indkøbt, ansætter selskabets bestyrelse en direktion. Direktionen arbejdsopgaver er bl.a. kontrol og tilsyn med selskabets ejendom samt almindelige ledelsesopgaver, så som likviditetsstyring, regnskabsudarbejdelse, orientering til anpartshaverne m.m.. 10 Mindretalsbeskyttelse 10.1 Følgende beslutninger kan i Selskabet alene træffes med tiltrædelse af parter, der ejer mere end 75 % af selskabskapitalen: - Beslutning om påtagelse af gældsforpligtelser for mere end i alt kr ,00, med undtagelse af sædvanlig lån/kassekredit til ejendomsdrift, - Beslutning om pantsætning af Selskabets aktiver samt afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift, - Beslutning om udlån af penge eller kreditstiftelse, der går ud over, hvad der henset til den daglige drift er normalt, - Beslutning om indgivelse af begæring om betalingsstandsning, konkurs, frivillig likvidation, eller lignende, - Beslutning om investering i andre selskaber, ejendomme eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber, samt oprettelse af filialer, - Ændring af Selskabets og Komplementarselskabets vedtægter, - Beslutning om indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en Part eller dennes nærtstående, og - Beslutning om helt eller delvist salg af selskabet i en periode på 10 år fra underskrivelsen af nærværende ejeraftale Vedtagelse af følgende beslutninger kan alene træffes ved enighed mellem Parterne: - Beslutning om fusion, - Beslutning om ændring i selskabskapitalen, herunder ved udstedelse af warrants og andre instrumenter, hvorved ret til andele i selskabskapitalen opnås, - Beslutning om væsentlige ændringer i Selskabets idégrundlag eller strategi, - Beslutning om væsentlige indskrænkninger i eller udvidelser af Selskabets aktiviteter i øvrigt, herunder etablering af nye eller opgivelse af eksisterende markeder eller forretningsområder, - Indgåelse, opsigelse eller ophævelse af aftaler eller foretagelse af dispositioner i øvrigt, som på grund af deres karakter, størrelse, løbetid eller af anden grund er af væsentlig eller vidtrækkende betydning for Selskabet. 11 Ansættelsesforhold og loyalitetspligt

5 11.1 Det præciseres, at parterne i vidt omfang selv beskæftiger sig med køb, salg, administration og udlejning af fast ejendom. Nærværende ejeraftale begrænser ikke parternes ret til at udøve konkurrerende virksomhed med Selskabet. 12 Overgang af kapitalandele og forkøbsret A. Forkøbsretten 12.1 Enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele, pantsætning af kapitalandele eller overladelse af stemmeretten til tredjemand kræver Selskabets samtykke for at opnå gyldighed. Selskabets direktion træffer beslutning om meddelelse af samtykke, såfremt overgang af kapitalandele sker i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte bestemmelser Ved overgang af kapitalandele forstås enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en kapitalandel, herunder blandt andet, men ikke begrænset hertil, overdragelse til eje ved gave, ved arv, ved skifte i tilfælde af skilsmisse samt tvangsmæssig overgang i tilfælde af retsforfølgning Da kapitalandele i nærværende Selskab tillige ejes af andet end fysiske personer, eksempelvis af aktieselskaber, anpartsselskaber, m.v., ligestilles overgang af kapitalandele i nærværende Selskab med enhver hel eller delvis overgang af kapitalandele i de selskaber, som besidder kapitalandele i nærværende Selskab. Sker der selskabsretlig spaltning af en Part, der er organiseret som et aktie- eller anpartsselskab, ligestilles dette ikke med overgang af kapitalandele i nærværende Selskab, såfremt det selskab, der modtager kapitalandelene i Selskabet, og dermed indtræder som Part i nærværende ejeraftale, ejes af den/de samme fysiske person/er. I relation til overgang af kapitalandele i en Part på grund af hovedaktionærens/hovedanpartshaverens skilsmisse, død, insolvensbehandling eller overgang til ægtefælle eller børn henvises særligt til bestemmelserne i afsnit I tilfælde af sådanne ændringer i ejerkredsen i Parterne skal det pågældende selskabs kapitalandele i nærværende Selskab anses for overgået til tredjemand med de retsvirkninger, der fremgår af nærværende ejeraftale, herunder at der skal meddeles samtykke efter nærværende bestemmelse, og at der udløses forkøbsret efter nedenstående punkt Ved overgang af kapitalandele har de øvrige Parter forholdsmæssig forkøbsret til kapitalandelene til enten en beregnet kurs (jfr. nedenfor under B) eller den kurs, som bevisligt kan opnås hos tredjemand (jfr. nedenfor under C). B. Kursfastsættelse og fremgangsmåde, såfremt tilbud fra tredjemand ikke foreligger 12.6 Den Part, der ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindelig og anbefalet brev meddele dette til de øvrige Parter samt til Selskabets bestyrelse og revisor Revisor skal herefter inden 30 dage fastsætte kursen på de tilbudte kapitalandele og skriftligt meddele de øvrige Parter samt Selskabets bestyrelse resultatet heraf. Omkostningerne til revisor afholdes af den Part som ønsker at afstå sine kapitalandele Kursfastsættelsen sker på det tidspunkt, da kapitalandelene tilbydes de øvrige Parter med udgangspunkt i det sidst aflagte årsregnskab for Selskabet, perioderegnskab fra udløbet af det seneste

6 regnskabsår, og indtil kursfastsættelsen finder sted, og i øvrigt i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 19 og den i tilknytning hertil udviklede praksis. Revisor har i den forbindelse ret til at søge bistand hos en af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeget statsaut. ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme, idet selskabets ejendom skal indgå i vurderingen til markedspris i fri handel. Der afsættes udskudt skat Såfremt en Part ikke kan tiltræde revisors kursfastsættelse, er vedkommende Part berettiget til for egen regning af lade kursfastsættelsen efterprøve af to revisorer, som udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) Selskabets revisors, respektive de af FSR udpegede revisorers kursfastsættelse er endelig og bindende for Parterne og således ikke undergivet domstolsprøvelse eller voldgift Indbringelse af kursfastsættelsen for FSR skal ske inden 14 dage efter, at meddelelse om den af Selskabets revisor beregnede kurs er kommet frem til Parterne. I modsat fald er adgangen til at indbringe kursfastsættelsen for FSR bortfaldet Såfremt den Part, der ønskede at overdrage sine kapitalandele efter at have modtaget resultatet af vurderingen ikke ønsker at sælge på vurderingens vilkår skal vedkommende inden 14 dage efter modtagelse af vurderingen være berettiget til at kalde tilbuddet tilbage ved almindeligt og anbefalet brev til de øvrige Parter og Selskabets bestyrelse. I modsat fald anses vedkommendes kapitalandele for tilbudt solgt til de øvrige Parter til den kurs, der fremgår af vurderingen. C. Fremgangsmåde ved tilbud fra tredjemand Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand, tilbydes kapitalandelene til de øvrige Parter på samme vilkår som tilbudt af tredjemand Tredjemands tilbud skal bortset fra at være betinget af, at forkøbsretten ikke gøres gældende være ubetinget, må ikke være baseret på byttehandel eller i øvrigt indeholde sådanne særlige vilkår, som de øvrige Parter ikke kan opfylde Den Part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, skal ved almindeligt og anbefalet brev meddele dette til de øvrige Parter samt til Selskabets bestyrelse. Som bilag til den sælgende Parts tilbudsskrivelse skal medfølge bekræftet kopi af underskrevet tilbud fra tredjemand, hvoraf samtlige vilkår for den påtænkte overdragelse fremgår. D. Accept Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 30 dage efter, at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til de øvrige Parter (jfr. afsnit B ovenfor)/tilbud med bilag er kommet frem til de øvrige Parter (jfr. afsnit C ovenfor) De øvrige Parter har efter fælles overenskomst ret til at anvise en eller flere nye aktionærer som købere. Den sælgende Part kan dog afvise anvisning af Selskabet selv som køber, medmindre tilbudsgiver økonomisk efter skat kan blive stillet på samme måde, som hvis salg ikke skete til Selskabet selv. E. Købesummens berigtigelse og overtagelsesdagen

7 12.18 Købesummen for kapitalandelene vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig notering af overdragelsen i selskabets ejerbog Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen Fra overtagelsesdagen opnås ret til at udøve de forvaltningsmæssige beføjelser samt økonomiske rettigheder over de overdragne kapitalandele. F. Overgang til tredjemand Såfremt accept ikke er meddelt inden udløbet af den i punkt D nævnte frist, er den sælgende Part berettiget til, hvis tilbud fra tredjemand ikke oprindeligt har foreligget (jfr. ovenfor punkt B) at overdrage de tilbudte kapitalandele til tredjemand, såfremt dette sker inden 30 dage efter udløbet af de øvrige Parters acceptfrist og overdragelsen ikke sker på gunstigere vilkår, end de øvrige Parter fik tilbudt. De øvrige Parter er efter påkrav berettiget til at få tilsendt kopi af den med tredjemand indgåede aftale Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand (jfr. ovenfor punkt C), er den sælgende Part berettiget og forpligtet til at gennemføre den med tredjemand forelagte aftale Såfremt overdragelsen skal finde sted efter udløbet af den i foregående afsnit anførte frist eller på gunstigere vilkår end tilbudt de øvrige Parter (hvis tilbud fra tredjemand ikke foreligger, jfr. ovenfor punkt B) eller på andre vilkår end tilbudt de øvrige Parter (hvis tilbud foreligger fra tredjemand, jfr. ovenfor punkt C), skal den i de ovenfor anførte bestemmelser beskrevne forkøbsretsprocedure på ny iagttages Såfremt det ikke har været muligt at sælge kapitalandelene i henhold til pkt , kan den sælgende Part anmode de øvrige Parter om at købe de tilbudte aktier til vurderingen i henhold til afsnit B reduceret med 15 %. Såfremt de øvrige Parter heller ikke ønsker at købe de tilbudte kapitalandele til den reducerede værdi, så har pågældende Part kun mulighed for at sætte prisen yderligere ned eller beholde kapitalandelene. G. Betingelser for overgang af kapitalandele Enhver overgang af kapitalandele til tredjemand er betinget af, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende ejeraftale For at sikre at samtlige kapitalejere har mulighed for at realisere investeringen efter 10 års perioden har parterne aftalt, at bestyrelsen er forpligtet til at kontakte samtlige kapitalejere i april 2023 med anmodning om den enkelte kapitalejers uigenkaldelige stillingtagen til, hvorvidt vedkommende vil overdrage kapitalandelene/datterselskabet eller sælge aktiviteterne pr. xx/xx/20xx. Kapitalejernes stillingtagen skal være ubetinget og skal være kommet frem til bestyrelsen senest xx/xx/20xx. Den nævnte stillingtagen giver bestyrelsen fuldmagt til efter eget valg at overdrage kapitalandelene/datterselskabet eller sælge aktiviteterne pr. 1. januar De kapitalejere der ikke accepterer den nævnte overgang inden for fristen er forpligtet til at købe de øvrige kapitalejeres kapitalandele til vurderingen i pkt. 12 B. Såfremt samtlige kapitalejere accepterer den nævnte overgang, iværksætter bestyrelsen salgsarbejdet, og samtlige kapitalejere er forpligtet til at medvirke til at Selskabet og datterselskabet træder i likvidation mhb. på at realisere Selskabets aktiver. Omkostningerne i relation til pkt afholdes af Selskabet. H. Øvrige bestemmelser

8 12.27 En Part, som ønsker at overdrage sine kapitalandele, er forpligtet til at tilbyde sin fulde post af kapitalandele, og de øvrige Parter er alene berettiget til at udøve forkøbsret for samtlige de tilbudte kapitalandele Såfremt en eller flere af de øvrige Parter ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, er den eller de Parter, som ønsker at gøre brug af deres forkøbsret, således forpligtet til at overtage samtlige de tilbudte kapitalandele, i det indbyrdes forhold i forhold til deres eksisterende besiddelse af kapitalandele i Selskabet. I Overdragelse til 100 % ejede Selskaber Parterne er i de nedenfor anførte situationer berettiget til uden iagttagelse af forkøbsretten beskrevet i punkterne at lade de dem tilhørende kapitalandele overgå til tredjemand Parterne er hver især berettiget til at lade de dem tilhørende kapitalandele overgå til et af vedkommende Part eller ægtefælle 100 % ejet selskab, hvilket selskab skal være organiseret som et aktieeller anpartsselskab Tilbagesalg til den sælgende Part kan tilsvarende ske uden iagttagelse af forkøbsretten i punkterne Overgang til selskaber som nævnt er betinget af, at det selskab, som fremover skal eje kapitalandelene, til enhver tid indgår i det ejerforhold, som det var tilfældet ved overdragelsen. I modsat fald skal kapitalandelene efter påkrav enten tilbagesælges til den overdragende Part eller tilbydes de øvrige Parter i overensstemmelse med punkterne De øvrige Parter er berettiget til efter påkrav at få fremsendt udskrift af ejerbog bekræftet af det pågældende selskabs advokat som dokumentation for de til enhver tid værende ejerforhold. J. Pantsætning Parterne er berettiget til at pantsætte de dem tilhørende kapitalandele til et pengeinstitut betinget af, at pengeinstituttet tiltræder i tilfælde af realisation af de pantsatte kapitalandele at skulle tilbyde kapitalandelene til de øvrige Parter i overensstemmelse med de i nærværende overenskomst fastsatte regler og i øvrigt tiltræder at ville respektere nærværende ejeraftale Pantsætning af den til kapitalandelene knyttede stemmeret kræver dog, at et flertal af de øvrige Parter opgjort såvel efter antal som efter kapitalandele samtykker i pantsætningen af stemmeretten. K. Medsalgsret og pligt Såfremt Parter (majoriteten), der ejer mere end 75 % af Selskabets aktiekapital ønsker at overdrage alle deres kapitalandele til en tredjemand, er de øvrige Parter såfremt de ikke udnytter deres forkøbsret i henhold til ovenstående berettiget at kræve deres kapitalandele solgt med på samme vilkår som gældende for majoriteten. En part kan dog ikke i overdragelsesaftalen pålægges en konkurrenceklausul vedrørende køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom Såfremt Parter (majoriteten), der ejer mere end 75 % af Selskabets aktiekapital ønsker at overdrage alle deres kapitalandele til en tredjemand, er de øvrige Parter såfremt de ikke udnytter deres forkøbsret i henhold til ovenstående forpligtet til på anfordring at sælge deres kapitalandele med på samme vilkår

9 som gældende for majoriteten. En part kan dog ikke i overdragelsesaftalen pålægges en konkurrenceklausul vedrørende køb/salg, udlejning og administration af fast ejendom. 13 Tiltrædelse 13.1 Nye kapitalejere er forpligtet til at tiltræde denne ejeraftale, og Parterne er forpligtet til at gøre enhver overgang af kapitalandele betinget af, at dette sker. 14 Tegningsretter og køberettigheder 14.1 Bestemmelserne i punkt finder med de nødvendige ændringer tilsvarende anvendelse på tegningsretter, warrants og eventuelle køberettigheder til kapitalandele i Selskabet. 15 Misligholdelse 15.1 Såfremt en Part har væsentligt misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne ejeraftale eller Selskabets vedtægter, er de andre Parter berettiget men ikke forpligtet til straks at købe denne Parts post af kapitalandele helt eller delvist Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt inden 10 dage, efter at den er kommet til de krænkede Parters kendskab. I modsat fald anses de krænkede Parter for at have frafaldet deres ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre misligholdelsen består i opretholdelse af en tilstand Købesummen i henhold til pkt første punktum fastsættes endeligt af Selskabets revisor med bistand af en af Dansk Ejendomsmægler Forening udpeget statsautoriseret ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 67, stk. 2 og den med hjemmel heri udviklede praksis, dog fratrukket 30 % Købesummen for den misligholdende Parts kapitalandele vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig overlevering af eventuelle oprettede kapitalandele eller bekræftet kopi af behørigt noteret ejerbog Samtlige udgifter forbundet med overdragelsen af kapitalandele, herunder omkostninger til fastsættelse af værdien af kapitalandele i Selskabet afholdes af den misligholdende Part ved modregning i købesummen Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen Den misligholdende Part er forpligtet til at erstatte de andre Parters og Selskabets tab i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler i anledning af misligholdelsen. 16 Dødsfald, insolvensbehandling, skilsmisse samt overgang til ægtefæller og børn 16.1 Såfremt en Part eller hovedaktionærer/anpartshavere heri tages under konkursbehandling, der åbnes forhandling om frivillig akkord/tvangsakkord for den pågældende, denne standser sine betalinger eller denne indgiver begæring om gældssanering, er de andre Parter eller en af disse anvist køber berettiget, men ikke forpligtet til at overtage den pågældendes kapitalandele til en værdi, der fastsættes endeligt af Selskabets revisor med bistand fra en af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeget statsaut. Ejendomsmægler med kendskab til danske boligudlejningsejendomme i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 67, stk. 2 og den med hjemmel heri udviklede praksis, dog fratrukket 15 %.

10 16.2 Såfremt det i forbindelse med separation eller skilsmisse bliver relevant i forbindelse med bodelingen at overdrage kapitalandele i en Part, så er de øvrige Parter indforstået med at acceptere overgang til en ægtefælle uden at der udløses forkøbsret Såfremt en hovedaktionær eller hovedanpartshaver i en Part afgår ved døden, skal det forhold at kapitalandelene i pågældende Part overgår til afdødes hustru, børn eller testamentsarvinger ikke betragtes som en overgang der udløser forkøbsret Overgang af kapitalandele i en Part til hovedaktionæren eller hovedanpartshaverens ægtefælle, samlever eller livsarvinger betragtes ikke som overgang, der udløser forkøbsret. 17 Suspension af rettigheder 17.1 Såfremt der måtte opstå uenighed mellem Parterne vedrørende udøvelse af køberet, i tilfælde af en ved endelig aftale eller ved retsafgørelse konstateret væsentlig misligholdelse, jfr. afsnit 15, suspenderes den sælgende/misligholdende Parts forvaltningsmæssige rettigheder, det vil sige retten til at udnytte stemmeretten på kapitalandelene, ligesom Partens hertil svarende rettigheder i henhold til denne ejeraftale suspenderes, indtil endelig og retlig bindende afgørelse af tvisten om køberettens udøvelse foreligger. 18 Udbytte 18.1 Der udloddes ikke udbytte. 19 Afstemning m.v I alle tilfælde, hvor denne ejeraftale tillægger en Part forpligtelser, har Parten pligt til at foranledige, at dennes repræsentanter på generalforsamlingen og i bestyrelsen ved stemmeafgivningen tilstræber, at disse håndhæves I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne ejeraftale og Selskabets vedtægter eller bestyrelsens forretningsorden, gælder ejeraftalens bestemmelser i forholdet mellem Parterne. 20 Ikrafttræden og ophør 20.1 Denne ejeraftale træder i kraft på tidspunktet for Parternes underskrift heraf og kan kun ændres ved enstemmighed Ejeraftalen er uopsigelig for Parterne. 21 Ændringer og revision af ejeraftalen 21.1 Parterne forpligter sig til at genforhandle denne ejeraftale såfremt grundlæggende forudsætninger for ejeraftalen ændrer sig væsentligt Tilføjelser og ændringer i nærværende ejeraftale skal for at opnå gyldighed foreligge skriftligt og være underskrevet af samtlige parter. 22 Revision

11 22.1 Enhver kapitalejer kan til enhver tid for egen regning lade de regnskabsmæssige forhold i Selskabet eller datterselskaber gennemgå ved en af denne udpeget revisor Parterne er berettiget til at angive Selskabets og dets eventuelle datterselskabers navne og offentliggøre en kortere redegørelse om koncernens forhold i forbindelse med offentliggørelsen af egne regnskaber og beretninger. 23 Lovvalg og værneting 23.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres efter dansk ret Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres ved de almindelige domstole med retten i Aarhus som aftalt værneting i første instans. 24 Eksemplarer 24.1 Nærværende ejeraftale underskrives i et eksemplarer, der indsættes i Selskabets forhandlingsprotokol til opbevaring hos Selskabet. Hver Part får udleveret en bekræftet kopi af originalen. 25 Denunciation af ejeraftalen 25.1 Nærværende ejeraftale denuncieres over for Selskabet repræsenteret ved dettes bestyrelse Ved sin påtegning på ejeraftalen erklærer bestyrelsen sig bekendt med denne og erklærer sig samtidig indforstået med at ville betragte stemmeafgivning, som sker i strid med ejer15 aftalen som værende ugyldig Ejeraftalen vil endvidere være at denunciere over for dirigenter på Selskabets generalforsamlinger, såfremt dette af en af Parterne skønnes nødvendigt for at sikre en korrekt stemmeafgivning. Underskrifter: Den xx/xx/20xx Person 1 Den xx/xx/20xx Person 2 Den xx/xx/20xx Person 3 Den xx/xx/20xx Person 4 osv.

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Ejeraftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Ejeraftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 12453 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV

Ejer 2 CVR: CVR nr Nattergalevej 6, København NV E J E R A F T A L E Mellem undertegnede Ejer 1 CVR nr. xxx Postnr. By og medundertegnede Ejer 2 CVR: og medundertegnede Amino ApS CVR nr. 30581199 Nattergalevej 6, 2400 København NV er indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Havvind Århus Bugt A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er i Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_06 EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer 30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157964 ARBEJDSUDKAST 17112014 EJERAFTALE MELLEM OG ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere