TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNERINGSREGLEMENT FOR HOLDTURNERING I BADMINTON UDSKREVET AF DGI VESTSJÆLLANDs BADMINTONUDVALG."

Transkript

1 TURNRINGSRGLMNT FOR HOLTURNRING I AMINTON USKRVT AF GI VSTSJÆLLANs AMINTONUVALG. Indholdsfortegnelse. A: Gyldighedsområde. : Turneringsform og inddeling. : Spillere. : Kampenes afvikling. : Afgørelse af placering. F: Protester. G: Turneringsafslutning. H: ispensationer. I: Turneringsledelse. GYLIGHSOMRÅ. A. Reglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af GI Vestsjællands badmintonudvalg. Turneringen afvikles under ansvar over for landsorganisationen. TURNRINGSFORM OG INLING. 1. Hver forening kan anmelde et ubegrænset antal hold i overensstemmelse med turneringens faste rækkeinddeling. eltager en forening med flere hold, skal disse anmeldes efter styrke, således at det bedste hold betegnes som 1 o.s.v., og klubben skal anvende sine stærkeste spillere på det højest rangerende hold. (enne regel er den grundlæggende regel for afviklingen af holdturneringen). 2. Såfremt 2 eller flere klubber tilsluttet GI Vestsjælland enes om at tilmelde et fælles hold, kan badmintonudvalget i Vestsjælland efter ansøgning give tilladelse hertil. Ansøgning sendes til kontoret, att.: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk inden holdtilmeldingen. 3. For matcherne gælder, at en spiller kun må spille 2 kampe og i forskellige kategorier (undtaget holdmatcher, hvor der kun spilles doubler); en dame må ikke spille både i single og i mixeddouble. I rækker med 4 spillere, hvor der spilles 6 doubler, må spillerne spille 3 kampe. 4. For alle holdmatcher gælder, at spillerne skal opstilles efter styrke i såvel singler som doubler. 5. eltager en forening med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede match i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt ved et af de andre holds første matcher dog undtaget veteraner og ungdomsspillere over 15 år, der deltager på seniorhold.

2 6. r der 2 hold i samme pulje, spiller de første match mod hinanden. r der 3 hold i samme pulje, spiller hold 1 og hold 2 første match mod hinanden, mens hold 3 samtidig har udebane. 7. GI Vestsjællands badmintonudvalg udsender programmet for holdturneringen med dato for de enkelte spillerunder/miniholdtræf. en arrangerende klub skal returnere programmet med angivelse af dato og klokkeslæt for afviklingen af de enkelte matcher indenfor den angivne frist ved programmets udsendelse, således at matcherne kan indtastes på Infosport. Hvis en klub undtagelsesvis ikke har sin reservation af haltider på plads inden fristens udløb, kan GI Vestsjællands badmintonudvalg give udsættelse for indsendelse af oplysninger. GI Vestsjællands badmintonudvalg skal skriftligt orienteres om de manglende haltider inden fristens udløb. Såfremt den arrangerende klub ikke rettidigt har meddelt dato og klokkeslæt for sine hjemmekampe, kan der ikendes bøde. Hvis spilletidspunktet for matchen ikke er optaget i holdturneringsprogrammet på Infosport, skal den arrangerende klub senest 1 måned inden matchen give den tilrejsende klub samt GI Vestsjællands kontor v/lida Jensen skriftlig meddelelse om det nøjagtige spillested og tidspunkt. en tilrejsende klub skal bekræfte senest 14 dage inden matchen. Matcher i miniholdtræf, hvor der afvikles 3 matcher mellem 3 klubber på arrangørklubbens baner, kan kun flyttes sammenhængende til en anden dato og kun efter aftale med GI Vestsjællands kontor. I miniholdtræf spiller arrangøren første og sidste match, mens de tilrejsende klubber spiller match nr. 2. Holdkampene spilles fortløbende; der skal dog tages hensyn til, at spillerne har passende pause mellem kampene. 8. t trukket hold i serie 1, serie 2 eller serie 3 starter i den efterfølgende sæson i nærmeste underliggende serie. admintonudvalget kan foretage yderligere op- eller nedrykninger for at opnå det ønskede antal hold i serierne/divisionerne/puljerne. SPILLR. 1. n spiller må deltage i holdturneringen for flere foreninger i samme lands-, del, dog ikke i samme pulje/række under GI og skal være medlem af denne. I holdturneringen må en spiller kun deltage for én landsdelsforening. 2. Aldersinddeling: Skæringsdatoen for ungdomsspillere er den 31. december. U 9 født 2002 eller senere. U 11 født 2000 eller U 13 født 1998 eller U 15 født 1996 eller 1997.

3 8. U 17 født 1994 eller U 19 født 1992 eller U 21 født 1990 eller Seniorer skal være fyldt 15 år i det kalenderår, sæsonen starter (U 17). Veteran 35 skal være fyldt 35 år inden d Veteran 40 skal være fyldt 40 år inden d Veteran 45 skal være fyldt 45 år inden d Veteran 50 skal være fyldt 50 år inden d Veteran 55 skal være fyldt 55 år inden d Veteran 60 skal være fyldt 60 år inden d Motionsholdsspillere skal på spilledagen være fyldt 16 år. 3. U 9, U 11, U 13, U 15, U 17, U 19 og U 21 må spille på det pågældende hold/aldersgruppe hele det turneringsår (1. september 31. august), hvori de fylder henholdsvis 9, 11, 13, 15, 17, 19 eller 21 år. 4. U 9 må spille på U 11-hold, U 11 må spille på U 13-hold, U 13 må spille på U 15-hold, U 15 må spille på U 17-hold, U 17 må spille på U 19-hold og seniorhold uden dispensation, men er kun spilleberettiget for én aldersgruppe (med undtagelse af U 17- og U 19-spillere). Ang. ungdomsspilleres deltagelse på div. ungdomshold henvises til det udvidede pointsystem, der er gældende pr , ved denne sæsons begyndelse. 5. Tilladelse til foreningsskifte under en turnerings forløb skal indhentes hos GI Vestsjællands badmintonudvalg. 6. n spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold. n ungdomsspiller der er fyldt 15 år i det kalenderår, sæsonen starter (U 17) - kan i samme spillerunde også deltage i seniorholdturneringen. Spillere, der er fyldt 15 år, men endnu ikke 16 år, kan i samme spillerunde, men ikke på samme spilledag, deltage på mere end et hold d.v.s. at spillere indenfor ovennævnte aldersgrænse kan deltage på et ungdomshold den ene dag og på seniorhold den anden dag i samme spillerunde. n veteranspiller kan i samme spillerunde deltage i senior- og veteranholdturneringen. 7. e enkelte kategorier skal altid afvikles i rækkefølgen 1., 2. o.s.v., hvorfor oprykning om nødvendigt må foretages, hvis en spiller ikke er mødt op ved udveksling af holdopstilling, jf. dog 9. I tilfælde af, at en spiller efter udveksling af holdopstillinger bliver skadet eller af anden årsag udgår inden sin første kamp, kan der ikke indsættes reserve. er skal i sådanne tilfælde foretages oprykning af spillere/par i de berørte kategorier. I tilfælde af, at en spiller bliver skadet eller af anden årsag udgår under sin første kamp, kan spilleren ikke deltage i anden kamp, og der kan ikke ind-

4 sættes reserve. I sådanne tilfælde fastholdes den oprindelige opstilling i den anden kategori, som den udgåede spiller skulle have spillet. I tilfælde af en spillers udeblivelse inden udveksling af holdopstillingen, er det muligt at indsætte en anden spiller, der i samme spillerunde har deltaget på et af klubbens lavere rangerende hold. n sådan spiller er herefter oversidder i den kommende spillerunde. et skal tydeligt fremgå af holdsedlen, at der er brugt en sådan reserve. Såfremt et hold trækkes inden turneringens start afgør badmintonudvalget, hvilke spillere der, og i hvilket omfang disse, må anvendes på andre hold. Spillere fra et trukket/udgået holds sidste spillede match kan ikke i den resterende del af turneringen deltage på et hold, der spiller i samme eller lavere serie. eltager en klub med flere hold i samme serie/pulje gælder følgende regler vedr. overflytning af spillere mellem holdene: Spillere kan ikke rykke fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold, såfremt de pågældende har deltaget mindst 3 gange på det højest rangerende hold. e i turneringsplanen fastlagte spillerunder er gældende for en spillers berettigede overflytning til andre hold, uanset om matchen afvikles på en anden dag. Nedrykning af en spiller til et lavere rangerende hold kan kun ske, når det højere rangerende hold i samme spillerunde spiller en match uden denne spillers deltagelse. n spiller må kun rykke ét hold ned pr. spillerunde. 12. Fra næstsidste spillerunde, samt i puljematcher o. lign. kan nedrykning af spillere ikke finde sted. Ansat match, der ikke bliver spillet, hverken løser eller binder en spiller. I puljematcher o. lign. gælder, at kun spillere, der har spillet fast på holdet, kan benyttes. I tilfælde af nødvendig brug af reserve, kan kun spillere fra lavere rangerende hold benyttes. 13. I den hjemlige holdturnering må der benyttes piger/damer på pladser, der normalt spilles af drenge/herrer dog skal reglerne om styrkeforholdet af spillerne overholdes. KAMPNS AFVIKLING. 1. er spilles efter de internationale spilleregler, nyeste udgave. 2. Til alle matcher skal arrangøren senest 1 måned inden matchen skriftligt kontakte modparten for at få aftalt dag, tid og sted. Har I ikke hørt fra den arrangerende klub senest 21 dage før sidste spilledag (dette gælder dog ikke 1. spillerunde efter udsendelsen af turneringsplanen) så skal I selv kontakte modparten. egge (alle) hold er ansvarlige for, at der træffes aftale om spilledato. Kam-

5 pene aftales skriftligt evt. pr. mail, så der er et holdepunkt ved evt. senere misforståelser. Svarfristen for udeholdet er 14 dage intet svar fra udeholdet er det samme som accept af kamptidspunkt. Hvis udeholdet ikke møder frem på kamptidspunktet, har udeholdet tabt kampen. Hvis kamp aftales pr. mail, bør der indsættes læsningskvittering. Alle aftalte datoer skal indtastes i Infosport/indmeldes til Kontoret, så de kan komme på Infosport. en i turneringsplanen førstnævnte klub er arrangør af matchen og skal som sådan sørge for spillested uden udgift for den tilrejsende klub. et i programmet førstnævnte hold er hjemmeholdet. er kan aftales andet, såfremt klubberne vælger at mødes med 3 hold og spille alle mod alle. Kan 2 klubber ikke blive enige, fastsætter turneringsledelsen spilletid og sted for matchens afholdelse. Til matcher, der skal afvikles på neutral bane, deles udgifter til baneleje og bolde ligeligt mellem parterne. Uforudsete situationer, der hindrer afvikling af en match, afgøres af GI Vestsjællands badmintonudvalg. 3. en forening, på hvis bane matchen skal spilles, er ansvarlig for at holdkampen afvikles korrekt. 4. Til matcher med over 7 kampe kræves spillesteder med mindst 2 baner (herfra kan søges dispensation). 5. oldudgifter til en match afholdes af den arrangerende klub, dette gælder også hvor 3 hold mødes samt i finalekampe. Alle kampe i en match skal spilles med samme boldtype. 6. Holdlederne møder begge med forudopstillet hold. Holdene skal spille med spillerne/parrene i styrkerækkefølge. 7. Overtrædelse af reglementet af en af parterne berettiger ikke nogen forening til at undlade at spille de ansatte matcher/kampe. 8. Regler for flytning af en i forvejen aftalt holdmatch: begge foreninger skal sende besked til kontoret, att.: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk om, at man accepterer flytningen på denne måde vil kontoret få klarhed over, om det er noget begge foreninger er enige om eller ej. Aftalen skal ske skriftligt senest 4 dage før kampafviklingen. 9. Såfremt et hold ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det fastsatte starttidspunkt, er holdet taber af matchen. Matchen skal dog afvikles, hvis der er mødt deltagere nok til, at matchen kan vindes eller uafgjort opnås. 10. Hvis et hold ikke møder fuldtalligt betragtes den manglende spiller som lavest rangerende (2. dame, 4. herre). Såfremt et hold ikke er fuldtalligt, mistes der 2 kampe for den første spiller, henholdsvis damer og herrer. e kampe som scratches skal være sådanne, som de manglende spillere reelt

6 kunne have spillet I en holdkamp er det tilladt at benytte ekstra spiller(e), således at nogle spillere kun spiller én match i en holdkamp. 12. Hvis ikke andet aftales skal kampene i en match afvikles som følger: mixeddouble damesingle herresingle damedouble herredouble. e enkelte kategorier skal altid afvikles i rækkefølge 1., 2. o.s.v., hvorfor oprykning om nødvendigt må foretages, hvis en spiller ikke er mødt op ved udveksling af holdopstillingen. 13. Holdopstillingen påføres resultatskemaet. Arrangøren er ansvarlig for, at indtaste holdsedlen på Klubportalen straks efter matchens afslutning og senest 48 timer efter kampens afslutning. n holdseddel underskrives af begge holdledere umiddelbart efter matchens afslutning, men skal ikke indsendes til GI-kontoret, att: adminton, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk, idet holdsedlen blot opbevares af begge klubber til evt. senere dokumentation for kampens resultat. Undladelse medfører bøde på 200 kr. Holdsedlen skal give oplysning om de enkelte spillernavne (fornavn og efternavn), de enkelte kampes resultat, klubnavne samt rækker/pulje og match-/kampnummer. liver an kamp ikke spillet (afbud, udeblivelse m.m.) skal begrundelse klart angives på holdsedlen. 14. Skriftligt afbud skal være modparten og kontoret, att.: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk, i hænde senest 8 dage før den fastsatte spilledag. I modsat fald regnes med manglende afbud. 15. Udebliver et hold, eller afgives ikke rettidigt afbud, kan foreningen idømmes en bøde. et hold, der er årsag til, at en holdmatch ikke bliver spillet, kan ikke blive vinder i den pågældende turnering. n w.o.-kamp i sidste runde betyder automatisk nedrykning for det udeblevne hold. Afbud, senere end 3 dage før den fastsatte spilledag, er at betragte som for sent/manglende afbud, og det vil medføre en bøde på kr. 200, Såfremt et hold mener at have en gyldig grund til udeblivelsen skal denne meddeles badmintonudvalget skriftligt senest 5 dage efter kampens fastsatte tidspunkt. 17. n fra en match udebleven forening skal afholde alle udgifter som modparten eventuelt måtte have haft. Møder et hold op til kamp, hvor hjemmeholdet ikke stiller op, kan udeholdet stille krav om kørselsgodtgørelse. Krav herom skal sendes til den udeblevne forening samt med efterretning til kontoret, att.: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk.

7 18. Ved trækning af et hold er det altid lavest rangerende hold, der skal trækkes, badmintonudvalget kan dog dispensere herfra. 19. Trækning fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige bøder og erstatninger. 20. Trækning af hold skal altid foretages skriftligt. Såfremt en klub trækker et tilmeldt hold inden eller under turneringen, ikendes klubben en bøde på kr. 100,- for ungdomshold, resp. kr. 200,- for senior-/veteran-/motionisthold. t trukket hold hæfter under alle omstændigheder for de eventuelle udgifter i forbindelse med ikke spillede matcher.. 21 et er stillingen pr. 3. februar 2011, der er afgørende for udtagelse af hold til LM I rækker/puljer hvor der skal spilles afsluttende kampe er det stillingen pr. 1. marts, der er afgørende for hvilke hold, der skal spille afsluttende kamp(e). e afsluttende kampe lægges ind på Infosport, ligesom klubberne/foreningerne orienteres pr. mail. AFGØRLS AF PLARING. 1. For alle serier, divisioner, aldersgrupper, rækker m.m. gælder: Vunden match giver 2 point, uafgjort match giver 1 point og tabt match giver 0 point. 2. Såfremt 2 eller flere hold opnår lige mange point, afgøres deres placering efter følgende retningslinier: 1) Flest vundne kampe i samtlige holdmatcher 2) Største difference imellem vundne og tabte sæt i samtlige holdmatcher 3) Største difference imellem vundne og tabte bolde i samtlige holdmatcher 4) Omkamp på neutral bane. 3. Såfremt et hold undlader at spille 2 matcher i holdturneringen, betragtes holdet som trukket. Point opnået mod et trukket hold bortfalder. 4. Hvis et hold udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregningen af holdenes placering. 5. For ikke spillede og for afbrudte holdmatcher og kampe gælder, at vinderen altid har vundet størst muligt. F.eks.: en ikke spillet eller afbrudt holdmatch vindes 4 0, 6 0 eller 8 0. n ikke spillet eller afbrudt kamp vindes med 2 sæt mod 0, og 2 gange I en p.g.a. skade afbrudt kamp gælder følgende: I færdigspillede sæt er resultatet gældende. I ikke færdigspillede sæt noteres taber for sine vundne point - vinder noteres for point til sejr

8 F F F F G H d.v.s. 21. Ikke påbegyndte sæt vindes med maksimum cifre. 6. et hold, der er årsag til, at en holdmatch ikke bliver spillet, kan ikke blive vinder eller præmietager af puljen/rækken i den pågældende turnering. Stiller et hold ikke op i en match, kan klubben ikendes en bøde. 7. Såfremt en klub benytter en ikke deltagerberettiget spiller eller ikke opstiller i styrkerækkefølge, tabes den eller de kampe, som den begåede ulovlighed har haft indflydelse på. PROTSTR. 1. Protest vedrørende bane eller arrangement af matchen skal for at være gyldig meddeles modparten før matchen. 2. Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt senest 3 dage efter matchens afvikling, ligesom kopi af protesten skal sendes til den implicerede klub. en implicerede klub sender en skriftlig kommentar til kontoret, att.: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk med kopi til modparten senest 10 dage efter matchens afvikling. Protester afgøres af GI Vestsjællands badmintonudvalg. Ved bedømmelse af styrkeforholdet mellem spillerne lægges kun vægt på de tidligere spillede holdturneringsmatcher samt nyligt spillede åbne turneringer i GI-regi. Interne styrketurneringer vil ikke have indflydelse på vurderingen. 3. Protester skal for at kunne behandles være ledsaget af et depositum på kr. 200,-, der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. 4. Kendelse(r) afgivet af GI Vestsjællands badmintonudvalg er endelig(e). TURNRINGSAFSLUTNING. 1. Senest 3 dage efter sidste spillerunde i puljen og senest 3 dage efter de afsluttende kampes spilledatoer, skal kontoret, att: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk, have alle resultater eller oplysning om evt. manglende kampe (d.v.s. at man skal meddele kontoret, att: AMINTON, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk, hvornår disse kampe afvikles). Såfremt dette ikke overholdes idømmes arrangørklubben en bøde på kr. 300,-, og holdet dømmes som taber af kampen. ISPNSATIONR. 1. ispensationer kan søges hos GI Vestsjællands badmintonudvalg, Oldvejen 25, 1. sal, 4300 Holbæk. TURNRINGSLLS. I 1. Alle spørgsmål turneringen vedrørende afgøres af GI Vestsjællands badmintonudvalg. Udvalget forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre spillesteder og spilletider.

9 I 2. Konsekvensen af uforudsete opståede situationer der hindrer afvikling af en match afgøres af GI Vestsjællands badmintonudvalg. I 3. Såfremt en forening udviser en efter GI Vestsjællands badmintonudvalgs skøn usømmelig opførsel, fremkommer med vildledende eller urigtige oplysninger eller ikke efterkommer de af badmintonudvalget givne forskrifter kan den idømmes bøde, som fastsættes af badmintonudvalget. I 4. Overtrædelse af reglementet kan i øvrigt medføre: 1. Annullering af spillede matcher med fastsættelse af nye. 2. Fortabelse af matcher. 3. øde. 4. Karantæne som spiller og/eller leder. I 5. Ved usportslig optræden kan spillere/ledere/klubber idømmes karantæne eller bøde. I 6. Ukendskab til reglementet fritager ikke for ansvar ved overtrædelse af dette.

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING

REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING REGLEMENT FOR Firmaidræt Storkøbenhavns (FSKBH) BADMINTONAFDELING Sidst opdateret: 10. oktober 2010 1 FORMÅL 2 GYLDIGHEDSPERIODE 3 TURNERINGSFORM OG INDDELING 3.1 Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3 Aldersgrupper

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

Turneringsplan 2013/14

Turneringsplan 2013/14 Turneringsplan 2013/14 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles som en dobbeltturnering for ungdomsholdene og seniorer / veteraner. Afviklingen skal afvikles på fast holdrunde dage for

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton VOKSNE Opdateret den 14.10.2014 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Tennis turnering. DGI Sønderjylland Tennis

Tennis turnering. DGI Sønderjylland Tennis Tennis turnering DGI Sønderjylland Tennis Turnering 2015 2 Indholdsfortegnelse side 2 side 3 side 4-6 side 7 side 8 side 9-18 side 19 Indholdsfortegnelse DGI info Spilleregler Turneringssystemet Holdkort

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold

DGI Fodbold. 1www.dgi.dk/fodbold. Turneringsreglement Indefodbold. Revideret november dgi.dk/fodbold 1 DGI Fodbold Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 dgi.dk/fodbold 2 Senest opdateret oktober 2014 Turneringsreglement Indefodbold Revideret november 2014 3 1 Formål 1.2. Målsætning 2

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas Holdleder info fra dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk Sådan afvikler jeg en holdkamp lzxcvbnmqwertyuiopa 26-08-12 Claus Eskildsen sdfghjklzxcvbnmqwer

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopas Holdleder info fra dfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjk Sådan afvikler jeg en holdkamp lzxcvbnmqwertyuiopa 17-10-2011 Claus Eskildsen sdfghjklzxcvbnmqwer

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Revideret 26. november Reglementer

Revideret 26. november Reglementer Revideret 26. november 2012 Reglementer Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 3 Klassificering og tilmelding 13 Reglement for individuelle turneringer 15 Retningslinjer for udtagelse til LM 18 Side

Læs mere

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER

FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER FHF SÆRLIGE BESTEMMELSER 1 Det er det til enhver tid siddende Turneringsudvalg under FHF der udfærdiger de særlige bestemmelser. Hvor der i disse SÆRLIGE BESTEMMELSER skulle forekomme tvivl, træffer Bestyrelsen

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne.

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne. Turnerings reglement 2017/2018 SENIOR INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere