Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt"

Transkript

1 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale infrastruktur 3. Krav til analysens indhold 4. Tidsplan 5. Samarbejde mellem leverandør og Region Hovedstaden 6. Leverancer 1. Indledning og formål Dette papir indeholder en kravspecifikation for den analyse af regionens funktion som internationalt transportknudepunkt, Region Hovedstaden gerne vil have udført. Regionsrådet vedtog i sit møde den 18. juni 2013 at afsætte en samlet ramme på i alt 1,0 mio. kr. Rammen skal udover selve analysen dække udgiften til en referencegruppe samt diverse trykkeudgifter. Til selve analysen, som denne kravspecifikation beskriver, er der afsat i alt kr. I den regionale udviklingsplan og i trafikaftalen mellem Region Hovedstaden KKR Hovedstaden udnævnes infrastrukturen som en vigtig vækstdriver. Den internationale tilgængelighed er en vigtig rammebetingelse for, at regionen på langt sigt kan fastholde og tiltrække arbejdspladser og være attraktiv for virksomheder, som opererer globalt. Den internationale tilgængelighed har stor betydning for hovedstadsregionen, da vi er beliggende i udkanten af Europa. Historisk har vi haft en dårligere tilgængelighed via vej og bane, men en relativ god tilgængelighed med fly som følge af at Københavns Lufthavn er nordeuropæisk knudepunkt for luftfartstrafikken. Med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen forbedres adgangen på vej og bane, og regionen fremstår hermed som et vigtigt transportbindeled mellem Skandinavien og Nordeuropa. Regionsrådet har derfor ønsket at få et større og mere indgående kendskab til de gevinster og udfordringer, som er knyttet til regionens geografiske beliggenhed som knudepunkt og bindeled. 2

3 Men analysen skal også beskrive den samlede trafikbelastning og medvirke til fremadrettet at kunne udpege konkrete indsatsområder på det regionale udviklingsområde. Regionen har allerede på nuværende tidspunkt fået udført en række analyser med relevans for regionen som et transportknudepunkt. Vi ønsker derfor at få disse analyser sammenstillet og eventuelt suppleret med nye delanalyser, således at der kan tegnes et samlet billede af regionen som et internationalt transportknudepunkt. 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale infrastruktur Den regionale udviklingsplan Det trafikpolitiske udgangspunkt og rammen for regionens arbejde med infrastruktur er den fælles trafikaftale med KKR Hovedstaden, der blev indgået i september 2011, og som også udgør trafiktemaet i den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan er der fokus på den internationale dimension som en vigtig vækstdriver. Vi kan gennem en trafikalt integreret Øresundsregion, gode transportforbindelser til naboregionerne og til de store europæiske og globale knudepunkter sikre os, at vi bliver en del af et større netværk.. Derfor er følgende indsatsområder udpeget: At vi fortsat satser på den strategiske udvikling af attraktive flyforbindelser for at styrke lufthavnen At der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til lufthavnen At sammenhængene i Øresundsregionen styrkes gennem udbygningen af det kollektive tognet, såvel S-bane, metro som regional banebetjening. I forhold til den regionale tilgængelighed med fokus på naboregionerne peges på: En ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf: En ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej. Andre regionale analyser og samarbejdsprojekter Regionen er i dag en aktiv medspiller i udviklingen af internationale trafikforbindelser. Vi deltager i flyruteudviklingsprojektet Copenhagen Connected, som indtil videre har medvirket til at tiltrække 11 nye ruter, bl.a. til Shanghai, Toronto og Dubai. Vi arbejder med muligheden for at bygge nye højhastighedstog/hurtige tog, der forbinder os med Skandinavien og Centraleuropa gennem de to EU-støttede projekter Green STRING Corridor mod Hamborg og COINCO - den skandinaviske 8- millioners by mod Gøteborg og Oslo med 3

4 tilkobling til Stockholm. I begge projekter arbejdes der ligeledes med interregionale InterCity-tog og grønne godstiltag. Begge projekter afsluttes i løbet af I forbindelse med projektet COINCO - den skandinaviske 8- millioners by har Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, i december 2012 udarbejdet en kortlægning af demografi, beskæftigelse og erhverv i en korridor mellem Oslo og København. En egentlig analyse af de socioøkonomiske strukturer i samme geografi er under færdiggørelse, og vil kunne indgå i selve analysearbejdet. Det internationale perspektiv og regionens funktion som vækstmotor for hele Danmark førte i efteråret 2012 til, at Mandag Morgen for regionen udgav særnummeret Infrastruktur nye veje til vækst. I publikationen belyses bl.a. den strategiske betydning af at have en stærk opkobling til det globale marked. Herudover har regionen fået udført en række analyser, som med fordel kan indgå i analysen. Fx kan konsulenten fra rapporterne få en række af de data, som indgår i de elementer, regionen ønsker, skal indgå i analysen. Fx trafikbelastningen, CO2 belastningen af forskellige trafiktiltag, Femernforbindelsens betydning for en række erhverv etc. : 1. Højhastighedstog i Norden. Effekter på lufttrafikken og miljøet. Copenhagen Economics. November Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i hovedstadsregionen. Grontmij. Januar Godsstrømme med relation til Region Hovedstaden. Grontmij. Juni Vurdering af trafikstrømme og CO2-udslip Sammendrag og hovedrapport. COWI. Juni Trafikstrømme til og gennem regionen, 2010 og Tetraplan. Juli Krav til analysens indhold Hovedstadsregionen har på grund af sin geografiske beliggenhed en vigtig funktion som bindeled mellem nord og syd, øst og vest i Europa. Denne funktion ønsker Regionsrådet at udbygge, og i den regionale udviklingsplan har vi derfor fokus på, at hovedstaden skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for andre transportformer. Følgende elementer skal som minimum indgå, og det er op til tilbudsgiver i tilbuddet at pege på yderlige elementer: Overvejelser om hvad et velfungerende transportknudepunkt er gerne suppleret med eksempler fra andre storbyregioner En kort beskrivelse af regionens funktion i dag, som også skal omfatte demografi, beskæftigelse og erhverv herunder uddannelse og forskning. 4

5 Trafikbelastningen: Nu-situationen og et relevant prognose år, fx 2030 omfattende alle transportformer herunder en beskrivelse af planlagte udbygninger på infrastruktur- og logistikområdet, inkl. luftfartsområdet. En beskrivelse af, hvilke erhverv og øvrige samfundsområder, som især påvirkes af en god tilgængelighed og en veludbygget infrastruktur. En vurdering af hvilken effekt den planlagte infrastruktur som især Femern Bælt-forbindelsen og udvidelser af Københavns Lufthavn vil få for regionen som helhed. En vurdering af effekterne af at være et internationalt transportknudepunkt herunder nytteværdierne som fx adgangen til arbejdskraft og nye kompetencer, merværdien for regionen i form af mere turisme. En vurdering af udfordringerne og en udpegning af områder hvor regionen, efter konsulentens vurdering bør sætte ind, hvis vi skal være et vigtigt trafikalt knudepunkt i Nordeuropa. Med andre ord hvad mangler vi for at være et Nordeuropæisk forbillede! Analysen skal tage afsæt i den regionale udviklingsplan og den fælles trafikaftale med KKR Hovedstaden. Analysen skal herudover inddrage og bygge videre på de under punkt 2 nævnte regionale analyser samt rapporter og andet materiale fra de samarbejder, regionen indgår i. Endelig har andre aktører, som fx Femern Bælt A/S, Øresundsbron, Øresundsinstituttet, ministerier mm. gennem de seneste år publiceret flere rapporter som har relevans for analysen. Konsulenten bedes derfor i tilbuddet redegøre for, hvilke øvrige hovedkilder konsulenten ønsker at anvende samt hvilke supplerende analyser, som konsulenten skønner, skal udføres for at tegne et samlet billede af regionen som knudepunkt. 4. Tidsplan Analysen skal udføres i løbet af efteråret Analysens hovedresultater skal derfor foreligge senest den 15. november Hovedresultaterne skal forelægges politisk på møder inden årets udgang - for Regionaludvalget 3. december, forretningsudvalget 10. december og i Regionsrådet 17. december Den endelige afrapportering og øvrigt materiale skal være færdigt inden udgangen af Region Hovedstaden ønsker løbende at få afrapporteret delresultater. 5. Samarbejde mellem Region Hovedstaden og leverandøren Leverandøren skal være løbende i dialog med Region Hovedstaden omkring udarbejdelse af analysen og inddrage regionen i mellemregningerne. Region Hovedstaden nedsætter en projektgruppe med repræsentanter fra regionen til at følge arbejdet. Projektgruppen skal inddrages i alle beslutninger, som vedrører analysens fremdrift. 5

6 For at sikre et højt tværfagligt niveau nedsætter regionen efter samråd med konsulenten en referencegruppe på 2-3 personer, som skal have mulighed for at følge arbejdet. Det forventes, at referencegruppen mødes med konsulenten og regionen 2-3 gange i forløbet. Det forventes, at konsulenten bidrager med dagsorden, oplæg og referatskrivning i forbindelse med møderne. Udgiften til referencegruppen afholdes af regionen. Region Hovedstaden ønsker at være orienteret om al inddragelse af andre aktører og konsulenter. Invitation til at holde oplæg om analysen, workshops o.l. skal altid aftales med Region Hovedstaden. 6. Leverancer Leverandøren skal udarbejde en hovedrapport, bilagsrapport, en resumerapport og en pppræsentation. Til resumerapport og pp-præsentationen skal regionens designmanual anvendes. Vi forventer at omfanget af hovedrapporten ikke overstiger 30 sider inkl. illustrationer. Resumerapporten skal have et omfang på 6-8 sider, mens en pp-præsentation bør holdes på et omfang på slides. Sproget skal være dansk. Hovedrapporten skal være meget formidlingsvenlig og målrettet såvel politikere, presse og embedsmænd. Omfanget af såvel hovedrapport samt bilagsrapport skal aftales med Region Hovedstaden. Resultatet skal være en overskuelig rapport, der ikke er teksttung, men med illustrationer og visuel fremstilling af data. Bilagsrapporten skal være overskuelig, men indeholde alt relevant materiale som underbygger analysens resultater. Resumerapport og pp-præsentationen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden. Datamateriale, rapporter, relevante illustrationer mm. skal overleveres elektronisk til Region Hovedstaden og i et dataformat, som kan anvendes af regionen. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo,

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Analyse af Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Ole Kveiborg, olek@cowi.dk COWI A/S

Analyse af Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Ole Kveiborg, olek@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. oktober 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. oktober 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. oktober 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

International tilgængelighed på skinner

International tilgængelighed på skinner International tilgængelighed på skinner Hovedrapport November 2014 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn,

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Korridoren Femern Øresund

Korridoren Femern Øresund Korridoren Femern Øresund ibu-øresund 1 IBU-ØresUnd delaktivitet 3 KorrIdoren Femern-ØresUnd Projektledelse Henrik Sylvan Redaktion Sammenfatning af aktiviterne i Korridoren Femern- Øresund bygger på delrapporter

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Brevid 1518600 Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere