Boringer. 6. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boringer. 6. november 2012"

Transkript

1 Boringer 6. november

2 Indholdsfortegnelse Side VURDERING AF BORINGER VED HJÆLP AF VANDKEMI 1-2 Geokemiker Lærke Thorling, GEUS UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER 3 4 Chefkonsulent, hydrogeolog Mikael Jørgensen, NIRAS A/S BOREARBEJDE FØR OG NU! 5-6 ERFARINGER FRA VANDCENTERSYD Hydrogeolog Johan Linderberg, VandCenter Syd SPREDNING AF FORURENING FRA TIDLIGERE INDVINDINGSBORING CASE FRA VORBASSE Civilingeniør Claus Westergaard, Orbicon A/S FORURENINGSSPREDNING FRA EN UTÆT UNDERSØGELSESBORING 9-12 Geolog Niels Just, Region Syddanmark Civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S MILJØBORINGER EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling UDFØRELSE AF BORINGER UDEN UTÆTHEDER Afdelingsleder Jens Baumann, GEO Til notater 17-20

3

4 VURDERING AF BORINGER VED HJÆLP AF VANDKEMI Geokemiker Lærke Thorling GEUS Baggrund og formål En af de vigtigste årsager til at indlede en diskussion om, hvorvidt en boring er utæt, er, at der er fundet uventede koncentrationer af fx pesticider - eller endnu værre - bakterier i en vandprøve. Ideelt set skal det vand, der pumpes op fra en boring, stamme fra de filtersatte lag. Vand fra højere liggende lag kommer kun ind i denne ideelle boring som følge af det ændrede strømningsmønster, der opstår som følge af den lokale sænkning af vandspejlet, når pumpen kører. En boring defineres som utæt, hvis boringskonstruktionen muliggør, at vand fra højere liggende lag, eller ligefrem fra terræn, kan løbe ned langs forerøret og ind i filteret eller gennem huller i forerøret. Utætte boringer giver problemer på to fronter For det første er det et væsentligt problem for vandværkerne i det omfang, at en indvindingsboring, der i princippet indvinder fra et grundvandsmagasin med god kvalitet, indeholder stoffer, der gør vandet uegnet til drikkevandsproduktion. For det andet kan det give misvisende resultater for overvågningsboringer, hvor man ønsker at kortlægge og monitere grundvandskvaliteten i et givet lag i grundvandsmagasinerne. Her kan det lede til fejlagtige fortolkninger af f.eks. grundvandsmagasinets sårbarhed. Vandkemi Vandkvaliteten i en overvågningsboring med korte filtre er normalt udtryk for en bestemt ligevægtssituation mellem sediment og vandets indhold af opløste stoffer. Indholdet af redoxaktive stoffer, karbonatsystemet mv. vil derfor holde sig inden for ret faste mønstre, der afhænger af grundvandets alder, den geologiske kontekst og de aktiviteter, der foregår ved terræn. Hvis vandets kvalitet fx svinger, eller der er mange jernudfældninger, eller der er tegn på, at der indgår bidrag af fremmed vand, fx nitrat i en ellers reduceret boring. kan det være tegn på utætheder. I en vandværksboring er det langt vanskeligere at identificere utætheder ud fra vandkvaliteten alene. Her er der ofte filtersat hen over vand med forskellig kemisk profil og kraftige lokale sænkninger øger den helt lokale nedsivning uanset om boringen er utæt eller ej. I alle tilfælde skal diskussionen om evt. utætheder kobles med granskning af borerapporten, herunder viden om afpropning, samt kendskab til de lag, boringen står i. 1

5 Litteraturhenvisning Forureningstransport via utætte boringer. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr John Bastrup og Hans Vesterby. Gode råd ved teknisk boringskontrol, et element i kildepladsvurderingen, Århus Amt, feb Red : Lærke Thorling, Ole Dyrsø Jensen, Richard Thomsen. 2

6 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER Chefkonsulent, hydrogeolog Mikael Jørgensen NIRAS A/S Baggrund og formål Der er mange eksempler på utætte boringer på eksisterende kildepladser med dårlig vandkvalitet til følge. Utæthederne kan skyldes forskellige faktorer såsom gennemtærede forerør, utætte samlinger, skorstenseffekt grundet manglende eller utæt forsegling eller udførelse af ældre boringer med flere filterstrækninger. Tidligere blev utætte boringer ofte sløjfet, og der blev udført en erstatningsboring. De senere år har der været øget fokus på at renovere utætte indvindingsboringer. Indlægget præsenterer forskellige eksempler på utætte indvindingsboringer, og hvordan disse er håndteret samt resultaterne af de udførte tiltag. Metode, teknik, Der vises eksempler på håndtering af utætte boringer med følgende teknikker: Indvendig udforing Overboring med og uden uddybning Ændring af pumpestrategien Resultater Resultaterne af det udførte arbejde viser, at utætte boringer ofte kan reddes og opnå en acceptabel vandkvalitet. Samtidig medfører de gennemførte tiltag ofte, at risikoen for forurening af det udnyttede grundvandsmagasin reduceres, og renoveringen kan dermed være med til at levetidsforlænge kildepladsen. Endvidere er det ofte billigere og hurtigere at udføre en renovering end at bore en erstatningsboring. Endeligt kan det være sværere at få tilladelse til at bore en erstatningsboring end til at udføre en renovering. Resultaterne peger derfor på, at de utætte boringer ikke bør opgives uden videre. Konklusion og perspektivering Som det fremgår ovenfor, er der god grund til at overveje, om en utæt indvindingsboring kan reddes ved renovering eller andre tiltag. Dette arbejde skal dog tilpasses den enkelte boring og er ikke altid en hyldevare. Dette giver særlige udfordringer i en tid, hvor der er krav om, at større vandforsyninger udbyder entreprenøropgaver over en vis størrelse. Det er således nødvendigt at sikre, at arbejdet ikke tildeles alene ud fra prisen, med mindre det er meget velbeskrevet i udbudsmaterialet. Endvidere er det ved renoveringsopgaver ofte nødvendigt at sikre en fleksibel tilgang til arbejdet, hvor strategien løbende kan tilpasses resultaterne af det udførte arbejde. Gør man det, så vil det ofte være value for money at renovere en utæt indvindingsboring. 3

7 4

8 BOREARBEJDE FØR OG NU! ERFARINGER FRA VANDCENTERSYD Hydrogeolog Johan Linderberg VandCenter Syd Formål Formålet med dette indlæg er at belyse forskellen på moderne boremetoder som lufthæve boringer og de goe gamle dage med tørboring og forerør. Jeg vil vise, at den nye metode ikke giver lige så godt et resultat som den gamle. Metoderne VandCenter Syd har haft eget borehold siden starten af 1950 erne og har udført et stort antal tørboringer. Arbejdet fortsatte, indtil borefolkene gik på pension i Metoden var ofte langsommelig og fysisk hård, når der skulle håndteres 20 stålborerør med gevind og sandspand på 600 kg. Det var tungt arbejde, da alt blev udført manuelt med kæder, løftestænger, tre-ben og en gammel motor uden elstart. Det tog ofte måneder at gennemføre, nogle over et halvt år, før boringen var filtersat, og borerørerne trukket op. Prisen på dette borearbejde er ikke opgjort, da vi var en kommunal forsyning, og borefolkene var tjenestemandsansatte. Dette kan selvfølgelig spille ind, at de jo var ansatte, og at de fik løn uanset tiden, og borearbejdet var ikke vundet i et udbud og dermed uden for konkurrence. Mange af disse indvindingsboringer er stadig i drift. De en meget god specifik kapacitet som ofte ligger pænt over 20 m3/meter sænkning. Eksempler som 150 m3/t med 3 4 meters afsænkning fra grusmagasiner er ikke usædvanligt for VCS. En af grundende til disse meget gode specifikke ydelser er, at jordprøverne blev sigtet omhyggeligt, og der blev foretaget en filterslidsberegning, som ofte lå noget højere end normen på D60. Ofte har vi valgt D70 eller højere. Dette medførte en lidt længere renpumpningstid, men resulterede i højtydende boringer, hvor tilklogningen ikke ses selv efter års drift. Efter 1996 har VCS fået udført en række boringer af forskellige brøndborerfirmaer fra Danmark med varierende succes. Nu var vi samtidig blevet selskabsgjort, og alt borearbejde skulle foregå efter tilbudsgivning. Her har prisen ofte været afgørende. Det har været svært, at ikke skulle vælge det billigste tilbud, da det er svært at opstille objektive kriterier, som kan berettige til at vælge en dyrere løsning. I udbudsmaterialet står der at boringen skal leveres sandfri. Det medfører ofte at brøndboreren går med livrem og seler når der skal filtersættes. Hellere mindre slidser end større, med risiko for lang renpumpningstid og dermed mindre overskud på arbejdet. Dette er vi desværre selv med til at definere i udbudsmaterialet. VCS har bedt om alternative bud på udførelse af tørboringer, men ingen af de adspurgte brøndborere kan tilbyde denne metode i dag. Det har betydet, at borearbejdet bliver med massivt brug af boremudder. Vi har oplevet flere gange, at brøndboreren - trods kendskabet til grove lag - pludselig taber boremudderet, når man nåede ned i grove sand og gruslag. 5

9 Flere gange er boringen styrtet sammen, og borearbejdet skal starte næsten forfra. Når boringen endelig skal filtersættes, har der ofte ikke været tid til at beregne en bedre filterstørrelse end standard 0,8 mm eller 1,5 mm slids og tilhørende gruskastning. Renpumpningen er ej heller særlig effektiv, da der ofte ikke er tilstrækkelig strømforsyning på stedet eller afledningsmuligheder, som kan modtage høje ydelser af vand. Resultater De boringer, som blev udført med 20 eller 16 borerør og sandspand, er som regel udbygget med 12 forerør af PVC eller Eternit og filter - ofte med diameter på 12 eller 8. Det hulrum, som opstår mellem borevæggen og forerørerne, når borerørerne er trukket op, er desværre blevet tilbagefyldt med sand eller grus. Dette er skriftligt dokumenteret! Derved har vi skabt en skorstenseffekt ved stort set alle vores egne indvindingsboringer. Dette er et problem. Renpumpning og prøvepumpning var ikke så besværlig i gamle dage. Boringerne blev udført tæt ved vandløb, hvor det var nemt at aflede selv store vandmængder, da der ikke var krav til iltning af vandet eller andre udledningskrav. De specifikke ydelser på vores indvindingsboringer, som er udført med tørboring med forerør, yder fra 20 til 85 m3/time per meter afsænkning. De nyere boringer, som er udført med lufthævemetoden, er udført i samme dimensioner, men her er hulrummet proppet af med bentonit fra top filter og til terræn. Disse boringer har ofte mere beskedne specifikke ydelser fra 2-20 m3/time per meter afsænkning. En af de væsentlige årsager er utilstrækkelig renpumpning/oparbejdning. VCS har med stort held oparbejdet nye boringer med en kombination af Hexametafosfat og mammutpumpning forbedret den specifikke ydelse fra 6 til 15 m3/t/m sænkning. Selv en boring som gav 19 m3/t/m sænkning ved afleveringen blev forbedret til 50 m3/t/m sænkning. Kravene til udledning af vand fra renpumpning af boringer med boremudder skaber ofte problemer overhovedet at gennemføre renpumpningen. Pumpning med stor ydelse på boringen uden et vandløb i nærheden til at tage fra volder ofte problemer. Konklusion og perspektivering Boringer med høj specifik kapacitet giver store fordele i den daglige drift med lave omkostninger til følge. Historisk set må vi i VCS sige, at trods skorstenseffekt ikke er problemer med tilklogning af filteret. Der har ikke været nødvendigt at oparbejde disse boringer og deres virkningsgrad er ofte meget høj (over 80 %).Nyere boringer med små filterslidser har en væsentligt dårligere specifik kapacitet, og der skal ikke så meget til, før disse falder yderligere i ydelse. Fremadrettet bør vi som forsyninger ikke være tilfredse med boringer, som ikke er ordentlig rene, da det godt kan lade sig gøre at udføre boringer med høj specifik kapacitet. Det bør være sådan, at en renpumpning efter boremudder dermed skal foregå efter best practice dvs. en ordentlig oparbejdning. 6

10 SPREDNING AF FORURENING FRA TIDLIGERE INDVINDINGSBORING - CASE FRA VORBASSE Civilingeniør Claus Westergaard Orbicon A/S Baggrund og formål Produktionen af asfalt og bitumenslam på et asfaltværk ved Vorbasse i perioden har bevirket, at jord og sekundært grundvand er blevet kraftig forurenet med olie- og tjærekomponenter. Det primære grundvandsmagasin i området udgør en del af et område med særlige drikkevandsinteresser. Orbicon har for Region Syddanmark gennemført en undersøgelse ved asfaltværket med henblik på at afklare, om forureningen fra asfaltværket udgjorde en trussel overfor det primære grundvand i området. I forbindelse med undersøgelsen opstod der mistanke om, at der sivede forurenet grundvand fra det terrænnære magasin til det underliggende primære magasin via en 22 m dyb tidligere indvindingsboring på asfaltværket. Undersøgelserne blev derfor udvidet til også at omfatte en nærmere undersøgelse af den tidligere indvindingsboring. Metode og resultater Analyser af såvel det terrænnære som det primære grundvand for indhold af en række organiske mikroforureninger og redoxfølsomme stoffer i øvrige boringer på lokaliteten viste, at den tidligere indvindingsboring var det den eneste boring i det primære magasin, hvori der blev påvist et markant indhold af olie- og tjærekomponenter. Desuden afveg indholdet af redoxfølsomme stoffer i grundvandet væsentligt fra indholdet af redoxfølsomme stoffer i andre boringer filtersat i det primære magasin ved asfaltværket. Analyseresultaterne indikerede, at der var lækage mellem det terrænnære grundvand og det primære magasin ved den tidligere indvindingsboring. På baggrund af en videoinspektion af den tidligere indvindingsboring konstateredes det, at der var en utæthed ved en forerørssamling i boringen ca. 6,7 m u. t. Fra utætheden sivede der grundvand ind i boringen. Der blev endvidere observeret kraftige belægninger på indersiden af forerøret fra den utætte samling og ned til grundvandsspejlet ca. 11,3 m u. t. Under grundvandsspejlet var der intet udsyn fra kameraets linser, da vandet i boringen var sort og uigennemsigtigt. Da boringen på baggrund af videoinspektionen blev vurderet at være kraftigt forurenet med oliekomponenter, måtte en planlagt gamma- og induktionslog af boringen opgives. Med henblik på at undersøge kvaliteten og forureningsgraden samt fluxen af det indsivende vand blev der installeret en packer og en diver lige over vandspejlet i boringen, ca. 10 m u. t. Efter 14 dage blev der udtaget en prøve af vandet, der havde samlet sig over packeren. Ud fra de loggede data af vandspejlsstigningen over packeren blev fluxen af det indsivende grundvand bestemt til 0,6 liter/time svarende til ca. 5,3 m3/år. 7

11 Efterfølgende blev den tidligere indvindingsboring sløjfet. Dette foregik ved at overbore boringen med 12 foringsrør og tilbagefylde med en blanding af bentonitpiller og flydende bentonit. Konklusion og perspektivering På baggrund af videoinspektionen af den tidligere indvindingsboring på asfaltværket kunne det konstateres, at påvirkningen af det primære magasin med olie- og tjærekomponenter skyldtes en utæthed i indvindingsboringen. Var der ikke gennemført en videoinspektion af boringen, var det formentlig fejlagtigt blevet vurderet, at forureningen i det primære magasin skyldtes lækage gennem den lavpermeable moræneler, der adskiller det terrænnære og det primære magasin. En forventning om en spredning af den kraftige forurening fra de terrænnære, vandførende lag til det primære magasin kunne have peget på et behov for en afværgeindsats, en indsats der viste sig overflødig, fordi der dels var tale om en begrænset spredning via den utætte boring, og dels fordi forholdene i det primære magasin muliggjorde naturlig nedbrydning af olie- og tjærekomponenterne. 8

12 FORURENINGSSPREDNING FRA EN UTÆT UNDERSØGELSESBORING Geolog Niels Just Region Syddanmark og civilingeniør Søren Rygaard Lenschow NiIRAS A/S Baggrund og formål I to forskellige forureningssager i Region Syddanmark har det i løbet af det seneste års tid vist sig, at tidligere udførte boringer, anvendt ved forureningsundersøgelser, var utætte, hvilket har medført spredning af forurening fra kilden via boringerne og ned i dybereliggende magasiner. Claus Westergaard, Orbicon, gennemgår på mødet den ene case. Dette indlæg omhandler den anden case Spredningen kan i sig selv udgøre et problem, men kan derudover, som falsk positive resultater, føre til forkerte antagelser om, hvor langt forurening er trængt ned gennem jordlagene, hvorved der er risiko for at der iværksættes unødige undersøgelser og evt. afværgeforanstaltninger. I indlægget gennemgås, hvorledes mistanken om utæthed opstod, og hvordan den blev bekræftet og imødegået. Formålet med indlægget er at medvirke til en skærpet opmærksomhed overfor risikoen for forekomst af utætte boringer og den deraf følgende risiko for fejlslutninger samt for vigtigheden af, at boringer udføres, så de ikke indebærer denne risiko. Den aktuelle sag drejer sig om et tidligere renseri, hvorfra der er påvist spild af PCE i jord og i det øvre grundvand. Boringen, som indlægget omhandler, blev i 2002 etableret som en undersøgelses- og moniteringsboring. Boringen blev udført med forerør og sandspand og udbygget med 2 stk. ø63 mm filtersætninger i hhv. primært magasin (23-26 m u.t.) og i et PCE-forurenet sekundært magasin (8-10 m u.t.). Mellem filtersætningerne blev boringen afproppet med bentonit ud for de mellemliggende lerlag. Der er en nedadrettet trykgradient mellem potentialet i de to filtre på ca. 3,5 meter vandtryk. 9

13 Figur 1. Koncentrationer af Forurening som funktion af renpumpning Metode, teknik, resultater Som følge af varierende analyseresultater fra år til år for indhold af PCE, m.m. i vandprøver fra den aktuelle borings dybe filter blev mistanken om en evt. utæthed vagt. For at afklare om den dybe forekomst af PCE skyldtes en utæt boring, eller om der var tale om en regulær spredning gennem jordlagene, blev der i første omgang udtaget og analyseret en serie vandprøver fra det dybe filter efter stedse længere renpumpning. Dette viste et tydelig fald i den målte koncentration jo længere tid, der var blevet renpumpet inden prøvetagning. Se ovenstående figur 1. Konklusionen heraf var, at boringen med stor sandsynlighed var utæt. Spørgsmålet var dernæst, om lækagen skyldtes et utæt blindrør eller en dårlig afpropning: I første tilfælde kunne problemet løses ved at lukke boringen med opfyldning af blindrøret med bentonit. I sidstnævnte tilfælde ville en løsning af problemet forudsætte udførelse af en overboring. For at afklare dette blev der foretaget en TV-inspektion af blindrøret, hvilket viste, at to af samlingerne i blindrøret tillod indsivning fra mere terrænnære, forurenede jordlag til blindrøret, hvorfra det så bredte sig ned til det dybereliggende magasin. En af samlingerne svarede til dybden for boringens øvre filter 8-10 m u.t., hvor der ikke var afproppet med bentonit, og hvorfra der derfor via gruskastningen kunne ske indtrængning ind i blindrøret. Inden sløjfning af boringen blev det søgt kvantificeret, hvilken forureningsflux lækagen havde medført. Det skete ved hjælp af en pakker under de utætte samlinger, fjernelse af vand over pakkeren, måling af nytilstrømning af vand over pakker ved hjælp af en tryktransducer samt analyse af det nytilstrømmede vand over pakkeren. Resultatet af vandanalysen var en PCEkoncentration, der næsten fuldstændigt svarende til den, der blev målt i vand fra det dybe filter inden renpumpning, hvilket yderligere bekræftede den opstillede forklaring på lækagen. Konklusionen af lækageundersøgelsen var således, at de ret høje PCE-værdier, der var målt i det dybe magasin, var udtryk for falsk positive resultater, og at det dybe magasin som sådan ikke var forurenet i en grad, der svarede til de målte værdier. Boringen er efterfølgende sløjfet ved opfyldning af blindrøret med bentonit. Efterfølgende er der etableret en ny moniteringsboring med et 110 mm filter, og på baggrund af volumen- 10

14 pumpning vurderes det, at den utætte boring ikke har givet anledning til væsentlig forurening af det primære magasin. Konklusion og perspektivering Boringer er et uundværligt værktøj til opnåelse af viden om forureningers udbredelse, mængde og sammensætning i jord og grundvand. Boringernes kvalitet skulle være sikret via brøndborerbekendtgørelsen og diverse vejledninger. Den aktuelle case viser, at virkeligheden ikke altid stemmer overens med forventningerne og de skrevne regler. Det vides ikke, hvor stort problemets omfang er, men i alle tilfælde er det relevant, at alle parter, der indgår i en undersøgelse, udviser omhu ved udførelsen af boringer samt kritisk agtpågivenhed overfor opnåede analyseresultater af vandprøver fra eksisterende boringer, så vi med boringerne undgår at gøre skade frem for gavn. Litteraturhenvisning Rapport udarbejdet af Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S, for Region Syddanmark, dec. 2011: Storegade 86, Holsted, Vejen Kommune. Undersøgelse af jordforurening. Supplerende undersøgelser (ligger på regionens hjemmeside) 11

15 12

16 MILJØBORINGER - EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Akademiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Baggrund og formål Ved miljøundersøgelser gennembores ofte lavpermeable aflejringer (ler o.lign.), der beskytter grundvandet. Miljøboringer, der ikke udføres korrekt, ikke vedligeholdes eller sløjfes, kan derfor udgøre en alvorlig risiko for, at forurening spredes til grundvandet. I Gladsaxe Kommune er der udført mellem til miljøboringer. Miljøboringer defineres i denne sammenhæng som filtersatte boringer (A-boringer). Hertil kommer et ukendt antal formentlig mindst lige så mange - ikke filtersatte boringer (B-boringer). Vi har særlig fokus på miljøboringer, hvor der efterlades filter, da vi ofte opdager disse boringer i forbindelse med miljøtilsyn på steder, hvor vi ved, at der er forurenet. Eksempel på filtersat boring, hvor der er direkte kontakt til det primære grundvandsmagasin Frem til 2007 er der udført op mod miljøboringer alene i Gladsaxe Kommune. Af dem er kun cirka halvdelen registreret i Jupiterdatabasen, og de fleste af dem oven i købet med utilstrækkelige data mht. boringsejer, manglende boreprofil, lokalisering m.m. Manglende oplysninger om boringsejer betyder, at vi ikke kan identificere, hvem der er ansvarlig for, og hvem der skal sløjfe boringen. Nogle af disse boringer har vi efterfølgende lokaliseret, og det viste sig, at de, udover ikke at være sløjfet, ikke havde korrekt boringsafslutning, og dermed var der direkte kontakt til det primære grundvandsmagasin, se ovenstående foto. Da vi overtog opgaven fra amtet i 2007, valgte vi at gøre noget ved problemet. Siden 2007 har vi meddelt tilladelse til cirka 600 miljøboringer. Ved at give tilladelse til miljøboringer og føre tilsyn med borearbejdet opnår vi mange fordele. 13

17 Vi sikrer os, at den ansvarlige for boringen bliver gjort bekendt med forpligtigelse til vedligeholdelse og sløjfning, at boringen bliver udført at personer, der har den relevante uddannelse, og som har kendskab til, hvordan boringerne udføres, så de ikke udgør en risiko for grundvandsforurening, at borerapporten, herunder boreprofil med geologiske oplysninger om gennemborede jordlag og lokalisering indberettes til Jupiterdatabasen, og at boringerne registreres hos kommunen. Konklusion og perspektivering Borefirmaerne og rådgivere ved, at de skal have en tilladelse for at lave filtersatte boringer, og at de skal anmelde, når de laver boringer. Derudover risikerer de, at vi fører tilsyn med borearbejdet og kontrollerer, om borefolkene har den fornødne uddannelse. Oplysninger om boringerne flere formål: 1. Vi opnår bedre kendskab til geologien, til brug i f.eks. grundvandsmodeller, 2. At oplysninger om geologien bliver offentligt tilgængelig i Jupiterdatabasen til gavn for kommende miljøundersøgelser, byggerier m.m., 3. At boringsejer er bekendt med at han er ansvarlig for vedligeholdelse og sløjfning af boringen 4. At boringerne kan lokaliseres 5. Eksisterende ikke-sløjfede boringer kan bruges til monitering af grundvandet. Vi mener, at vi fremadrettet kan sikre, at miljøboringer vil blive udført på en måde, så de ikke udgør en risiko overfor grundvandet, og vi undgår herreløse boringer, der står som åbne sår rundt om i kommunen og kan fungere som spredningsveje mht. forurening til vores grundvand. I forbindelse med indsatsplan og i den kommende Vandforsyningsplan vil vi lave en særlig indsats for at få lokaliseret og afproppet gamle boringer. Litteraturhenvisning Boringer, Miljøstyrelsen 2001 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bekendtgørelse nr juli 2007 med senere ændringer. Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, bekendtgørelse nr. 1453, 11. december 2007 med senere ændringer 14

18 UDFØRELSE AF BORINGER UDEN UTÆTHEDER Afdelingsleder Jens Baumann GEO Baggrund Den største hindring for udførelse af boringer af høj kvalitet uden utætheder er i bedste fald manglende kundskaber på området hos aktørerne, i værste fald er det bevidst tilsidesættelse af hensynet til grundvandsressourcen til fordel for den kortsigtede økonomi. Begge dele fører til elendigt og mangelfuldt udbudsmateriale, licitationer der alene fokuserer på pris og tid, manglende eller ukvalificeret tilsyn med arbejdet, fralæggelse af ansvar og dermed et stykke borearbejde, der kvalitetsmæssigt lader den laveste fællesnævner styre resultatet. Når det er sagt, skal det dog tilføjes, at der er sket en væsentlig forbedring i forbindelse med etablering af nye boringer de sidste 10 år. Det største problem i dag er nok fortidens synder, nemlig de eksisterende boringer, der er udført for mere end 10 år siden samt en stor del markvandingsboringer. Mange af disse er ikke udført med en tilstrækkelig god tætning langs forerøret, ligesom de ældste har forerør af stål, som efterhånden har omfattende tæringsskader. Hertil kommer naturligvis alle de boringer, som er glemt uden at være sløjfet på en sikker måde. Vi ved hvordan En ny boring skal ikke blot sikres mod utætheder, så længe den er i brug - den skal også forberedes for at blive sløjfet forsvarligt, ellers er en sædvanlig sløjfning nytteløs. Vi ved godt, hvordan man undgår utætte boringer, så hvorfor er det så stadig et problem hvis skyld er det? Er det lovgiverne? Er det myndighederne? Er det bygherren? Er det rådgiveren? Eller er det brøndboreren? Lovgiverne teoretisk politikerne, men i praksis Miljø- og Naturstyrelsen - giver os ikke et tilstrækkeligt klart grundlag at operere på. Myndighederne, som skal føre tilsyn på det offentliges vegne har ofte ikke de fornødne ressourcer og kompetencer. Mange bygherrer blander sig i bedste fald ikke - i værste fald tænker de kun kortsigtet. Rådgiverne sætter ofte folk uden den fornødne viden og erfaring på opgaverne, og resultatet er håbløst indrettede boringer, som er dømt til at blive utætte, og et tilsyn som ikke følger op på, om kvaliteten af arbejdet er som foreskrevet. Brøndboreren er som følge af ovenstående i hård priskonkurrence og vil blive mistænkt for at minimere sine omkostninger på bekostning af kvaliteten og det er der så nogen, der gør. 15

19 Hvad skal der til? Klarere lovgivning. Brøndborerbekendtgørelsen er på det overordnede plan god nok. Problemet er, at den stiller nogle funktionskrav, som har vist sig ikke at fungere i praksis. Der er behov for nogle mere detaljerede anvisninger af, hvordan dette og hint skal gøres. En vejledning til brøndborerbekendtgørelsen kunne være et skridt i den rigtige retning, men den skal have retsvirkning. Det er ikke nok, at der står, at forerøret bør forsegles på hele strækningen, for den bygherre, der kun ser på den kortsigtede økonomi, vil kun udføre dette, hvis der står skal. Myndighederne har i forbindelse med at, de giver tilladelse til A-boringer, mulighed for at stille krav til borearbejdet og udformningen af boringen. Der skal øgede ressourcer til både tilladelsesarbejdet og tilsynsarbejdet, og frem for alt skal myndighederne have større viden på området. Rådgiverne skal prioritere området højere, have større viden om borearbejde og endelig påtage sig et ansvar for, at de på deres klients (bygherren) vegne udbyder et seriøst projekt, der ikke går på kompromis med kvaliteten og miljøet. Endelig skal vi have en bedre uddannelse af brøndborere samt gerne certificering eller autorisation af brøndborerne, så de brådne kar kan blive sorteret fra. De gamle og de glemte boringer Det er tvingende nødvendigt at se i øjnene, at de boringer, som ikke ved udførelsen er forberedt for sløjfning, ikke kan sløjfes blot ved udstøbning med bentonit. De må nødvendigvis overbores, filter, forerør og gruskastning fjernes og derefter forsegles effektivt ved udstøbning med bentonit. De glemte boringer skal lokaliseres og sløjfes på samme måde. Omkostningerne til dette er store af samme størrelsesorden som etablering af en ny boring, men har vi råd til at lade være? Konklusion Så konklusionen er: Klart og detaljeret lovgrundlag med skal i stedet for bør Uddannelse af myndighederne, så de kan stille krav Ansvarlighed hos bygherren Uddannelse af rådgiverne, så de agerer ansvarligt Uddannelse og autorisation af brøndborerene 16

20 Notater 17

21 Notater 18

22 Notater 19

23 Notater 20

24 Notater 21

25 Notater 22

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Tryk: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd ATV møde nr. 89 Boringer Hydrogeolog Johan Linderberg Disposition Erfaringer fra VCS Borearbejde før Eksempler på utætheder Moderne borearbejde Forskelle

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere