Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: 1. september 2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 31. august 2010 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Økonomikoordinator Britta Søndergaard (afbud) (afbud) (afbud) Afbud sker til Inge-Lise Madsen eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 53/10 Sager til orientering /10 Regionens budgetmodel /10 Budgetopfølgning juni /10 Budget 2011 og budgetoverslagsår /10 Iværksættelse af ny zonestruktur /10 Udrulningsplan for Rejsekort i Sydtrafik /10 Vestbanen Regionens beslutning og det videre forløb /10 Puljeansøgning om midler til analyse af Ribe - Esbjerg - Varde Nærbane /10 Puljeansøgninger 1. september /10 Trafikplanens 1. implementeringsfase /10 Klagesag til udbudsnævnet /10 Repræsentantskabsmøde den 7. september /10 UITP kongres 2011 i Dubai /10 Visions- og målsætningsseminar /10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse /10 Rejsekortprojektet Status fra det fælles projekt (lukket sag)

2 53/10 Sager til orientering J. nr Dato: 20. juli 2010 Indstilling Til orientering Vedtagelse Orientering foretaget. Der blev endvidere orienteret om, at der er udsendt et nyt materiale til brugerne af flextrafik og at Ekstra Bladet har bedt om aktindsigt i repræsentationsudgifter til bestyrelsen og direktionen fra

3 54/10 Regionens budgetmodel J. nr Dato: 12. august 2010 Indstilling At bestyrelsen fastholder, at styring af internt fastsatte budgetrammer er et anliggende for den enkelte kommune/regionen. At Sydtrafik afregner forskellen mellem a conto opkrævede tilskud fastsat i forbindelse med Sydtrafiks bestyrelses godkendelse af budgettet og faktisk tilskud på baggrund af det godkendte regnskab som hidtil og At Region Syddanmark meddeles, at det er Regionens ansvar, at afgive konkrete rutefastlagte/aktiviteter bestillinger på kørsel, der svarer til de midler Region Syddanmark ønsker at anvende på kollektiv trafik. Sagsresume Ifølge vedtægterne ( 32 stk. 2) for Sydtrafik og Lov om Trafikselskaber vedtager selskabets bestyrelse senest den 15. september budget for det kommende år samt overslagsårene. Ifølge styrelsesloven skal kommuner og regioner senest 15. oktober vedtage årsbudget og budget for overslagsårene. I det kommende årsbudget indgår den fastlagte køreplan 2010/11, kun for perioden frem til sommeren 2011, hvorfor køreplantimerne for 2. halvår 2011 som udgangspunkt vil være som 2. halvår 2010, idet planlægningen af køreplanen 2011/12 endnu ikke er afsluttet. Disse forhold betyder, at der kan opstå ændringer i forhold til det af Sydtrafik vedtagne budget, dels som følge af besparelser/udvidelse vedtaget i Region/kommuner efter vedtagelsen i Sydtrafiks bestyrelse, dels på baggrund af ændrede ønsker til kørsel. Region Syddanmark har i regionsmøde den 21. december 2009 jf. dagsordenens punkt 3.1. vedtaget en budgetmodel for mer-/mindreforbrug i trafikselskaberne. På samme møde blev Sydtrafiks trafikplan for perioden tiltrådt, hvilket indebærer at implementeringen af trafikplanens regionale ruter sker i køreplanårene i overensstemmelse med regionens principper og indenfor regionens budgetramme. Hovedprincippet er at regnskabsmæssige afvigelser i forhold til de vedtagne budgetter (Regionens) for Sydtrafiks vedkommende finansieres af Regionens likvide aktiver og for Fynbus via selskabets egenkapital. Det fremgår at: Udligning af mer-/mindreforbruget foretages for de pågældende regnskabsår +2, når det faktiske regnskabsresultat er kendt således, at efterreguleringen fastlægges konkret sammen med budgetlægningen for det følgende år. Altså at underskud/overskud i regnskabsår 2009 reguleres fra og med budgetår 2011, og fremgangsmåden fastlægges sammen med budgetlægningen i

4 I høringssvar vedr. Sydtrafiks budgetforslag for 2011, takstforslag 2011 og finansieringsprincipper fremgår det, at Region Syddanmark kan godkende Sydtrafiks budgetforslag for 2011 under forudsætning af, at Sydtrafiks budget 2011 og budgetoverslagsårene for den regionale trafik tilpasses den budgetramme, som er afsat i Region Syddanmarks budget til kollektiv trafik hos Sydtrafik i Lovgivningen Det fremgår af bemærkningerne til Lov om trafikselskaber afsnit 3.4, at oprettelse af og fastlæggelse af de regionale ruter vil ske efter ønske fra den enkelte region, idet regionerne selv finansierer de regionale ruter. Økonomi Se sagsfremstillingen Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 100

5 55/10 Budgetopfølgning juni 2010 J. nr Dato: 31. august 2010 Indstilling At budgetopfølgningen juni 2010 godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. Sagsresume Der er nu udarbejdet en budgetopfølgning for budget Opfølgningen er udarbejdet på grundlag af regnskab 2009 og forbrug i januar til juni Hovedtallene for budgetopfølgning juni 2010 er: kr. Årets Budgetopfølgning Budgetopfølgning Budget 2010 Regnskab 2009 priser juni 2010 april 2010 Indtægter Udgifter Finansiering Forventet resultat inkl. finansiering I forhold til seneste budgetopfølgning fra april 2010 er der følgende overordnede ændringer: Kørselsudgifter er opdateret med data fra juni Køreplantimer er reduceret fra timer i budget 2010 til timer i budgetopfølgning juni 2010 på baggrund af seneste data. Dette medfører, at kørselsudgifterne er 2,6 mio. kr. højere end i budgetopfølgningen fra april, men 6,6 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget Note 1 vedr. indtægter på posten Sydtur, her forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser er rettet i overensstemmelse med DSB/Arrivas forslag til a conto betaling, dette medfører i alt 2,2 mio. kr. i øget tilbagebetaling. Note 9 Betaling fra DSB/Arriva er ligeledes rettet i overensstemmelse med DSB/Arrivas forslag til a conto betaling, her forventes i alt en merindtægt på 0,5 mio. kr. Note 11 Indtægter på handicapkørsel er justeret ned med 2,5 mio. kr. som følge af lavere realiserede indtægter. Der forventes nu indtægter på 6,4 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. som tidligere budgetteret. Note 12 Drift af busruter, er justeret op med 2,6 mio. siden sidste budgetopfølgning, dette sker på baggrund af opdaterede tal for hhv. køreplantimer og omkostninger. Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber, er justeret i forhold til den seneste indgåede aftale omkring a conto beløb. Noten er justeret ned med 2,5 mio. kr. Note 15 Drift af rutebilstationer og trafikinformation er indtægten på posten Betaling for chaufførfaciliteter justeret op med 0,2 mio. kr. på baggrund af realiseret forbrug i første halvdel af

6 Note 17 vedr. posten Rejseplanen A/S. Her er der sket en efterregulering vedr. perioden , hvilket medfører en tilbagebetaling fra Rejseplanen A/S på i alt ca. 0,5 mio. kr. For note 20 Driftudgifter handicapkørsel forventes i samme ombæring et lavere forbrug på i alt 4,3 mio. kr. Note 21 Flextrafik er udvidet med ca. 0,2 mio. på posten Midttrafik samarbejdsaftale. Endvidere er strukturen på noten efterfølgende ændret således, at budgetbeløbet erstattes af posterne adm. Bidrag til Flextrafik der findes under hhv. Tilkalderuter, Sydtur, Handicapkørsel og Kommunal Flextrafik. Denne struktur blev indført i forbindelse med budgetforslag 2011 fra april Der er ligeledes kommet budgetbeløb på note 23 Kommunal Flextrafik. Her er budgettet udvidet med i alt 6,0 mio. kr., hvilket dækker over hhv. opstart og udvikling af Kommunal Flextrafik samt kørselsudgifter og administrationsbidrag. Flextrafikken er startet op i Tønder, Varde og Sønderborg. Kompensationer til Region Syddanmark fra hhv. Aabenraa og Sønderborg Kommune som følge af gratis skolekort er medtaget (i forhold til budgetopfølgningen fra april). Tallene er fremkommet på baggrund af passageranalyser. Kompensationerne beløber sig til kr. for Aabenraa og kr. for Sønderborg. Derudover er fordelingerne af budgettal på kommuner med hensyn til Sydtur, Kommunal Flextrafik og Handicapkørsel revurderet på baggrund af de seneste forbrugstal. Økonomi Der henvises til budgetopfølgningen juni Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 102

7 56/10 Budget 2011 og budgetoverslagsår J. nr Dato: 24. august 2010 Indstilling at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 7. september 2010 til godkendelse og at endeligt Budget for 2011 og overslagsårene godkendes og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. Sagsresume Budgetforslag 2011 blev udarbejdet på baggrund af regnskab 2009 og godkendt i Sydtrafiks bestyrelse den 29. april Herefter blev budgetforslag 2011 og takstforslag 2011 sendt i høring hos kommuner/region i Sydtrafiks område og takstforslaget blev sendt i høring hos DSB og Arriva. De indkomne høringssvar blev behandlet på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 25. juni Budget 2011 er udarbejdet med baggrund i regnskab 2009 og de indkomne høringssvar fra høringen af budgetforslag 2011 og takstforslag Budget 2011 ses i se bilag 1. I budgetforslag 2011 fra april 2010, var der følgende ændringer ift. budgetoverslagsår 2011 i budget 2010: Indtægter er vurderet (og reduceret) på baggrund af regnskab 2009, og er fremskrevet til 2011-niveau. Fra 2009 til 2010 er der anvendt en fremskrivning på 4,0%, på de poster hvor efterspørgslen er uelastisk, mens der er anvendt en fremskrivning på 2,6%, hvor efterspørgslen er elastisk. Fra 2010 til 2011 er der fremskrevet med takststigningsloftet på 0,0%. Lønsumsafgift er medtaget som 5,33% af lønsummen for henholdsvis administrationen i Vejen samt rutebilstationen i Kolding og busterminalen i Vejle. Ligeledes er der medtaget 5,33% af det beløb lønbudgettet er udvidet med. Udgifter til deltagelse i UITP-konferencen er medtaget. Cross border leasing er medtaget i kørselsudgifterne. Vestbanen: Der er indgået kontraktforlængelse for halvandet år, frem til sommeren Virkningen for 2011 er medtaget i budgettet. Dette er sket jf. kontraktforlængelsen med Arriva. Rejsekort er medtaget på såvel udgifts- som indtægtssiden, udgifterne i note 22 og indtægterne i note 3. Der er ligeledes medtaget renter og afdrag i kommunefordelingen. Udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget. Budgetforslag 2011 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter, og køreplantimer på tilkalderuter som grundlag, i alt køreplantimer. I budget 2010 var der i alt køreplantimer. 103

8 I det endelige budget 2011, er der følgende ændringer i forhold til budgetforslag 2011 fra april måned: Note 1 Indtægter på busruter, er justeret ned med 0,5 mio. kr. for de regional ruter. Note 6 Nettoindtægter nabotrafikselskaber: Her justeres noten op med 1,0 mio. kr. Dette sker som følge af ændringer i forbindelse med justeringer foretaget i forbindelse med trafikplanens 1. fase. Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser er rettet i overensstemmelse med DSB/Arrivas forslag til a conto betaling, dette medfører i alt 2,2 mio. kr. i øget tilbagebetaling i forhold til budgetforslaget fra april måned. Note 9 Betaling fra DSB/Arriva er ligeledes rettet i overensstemmelse med DSB/Arrivas forslag til a conto betaling. Note 11 Indtægter på handicapkørsel, er justeret ned i forhold til oprindeligt budgetforslag Der forventes nu indtægter på 6,4 mio. kr. på posten Handicap egenbetaling. Note 12 Drift af busruter er opdateret med seneste data samt usikkerhedstillæg på 0,75%, dette medfører at noten samlet set er justeret op med 2,3 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2011 fra april måned. Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber, er justeret i forhold til den seneste indgåede aftale omkring a conto beløb samt konsekvenserne af første fase af trafikplanen. Noten er justeret ned med 5,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetforslag Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer, er justeret i henhold til seneste opgørelse af af Sydtrafiks andel af Rejseplanen, noten er justeret ned med 0,2 mio. kr. Note 19 Administration, er justeret i forhold til de ændrede indeks for fremskrivning, lønposten justeres i denne forbindelse ned med 0,2 mio. kr. Note 20 - Driftudgifter handicapkørsel, er ligeledes justeret ned i forhold til oprindeligt budgetforslag 2011, hvor budgetbeløbet var på 52,7 mio. kr. Efter justeringen af budgettet lyder beløbet nu på 39,2 mio. kr. Note 23 - Kommunal Flextrafik, er ligeledes justeret siden det oprindelige budgetforslag Her lød budgetbeløbet på 7,3 mio. kr. mens det justerede budgetbeløb lyder på 8,9 mio. kr. Kompensationer til Region Syddanmark fra hhv. Aabenraa og Sønderborg Kommune som følge af gratis skolekort er opdateret i forhold til oprindeligt budgetforslag Tallene er fremkommet på baggrund af passageranalyser. Kompensationerne beløber sig til kr. for Aabenraa og kr. for Sønderborg. Fordelinger af hhv. Sydtur, Handicapkørsel og Kommunal Flextrafik er revurderet på baggrund af opgørelser af realiseret forbrug efter opstart i de involverede kommuner. Køreplantimer for tilkalderuter er medtaget i opgørelsen af samlede antal køreplantimer. Dermed indgår disse i fordelingen af fællesomkostningerne. Kolding Kommunes andel af indtægter på busruter er nedskrevet med 0,6 mio. kr. efter eget ønske. De 0,6 mio. kr. er ikke nedskrevet i det samlede budget men overført til finansieringsenheden Udenfor fordeling, hvilket ses af kommunefordelingen. Der er medtaget Usikkerhedstillæg vedr. brændstofpriserne på 0,75% af driftomkostningerne i note 12. Dette sker på baggrund af indeksændring foretaget af Trafikselskaberne i Danmark. En detaljeret udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget dette har budgetmæssige konsekvenser i noterne: 1, 6, 12 og 14 i forhold til oprindeligt budgetforslag 2011, samt virkning af Midttrafiks planer for kørsel i Region Syddanmark har meddelt Sydtrafik, at tilskuddet i 2011 vil være 96,372 mio. kr. i priser, som følge heraf indgår der i budgettet en ikke udmøntet rammebesparelse på 2,241 mio.kr. og en ikke udmøntet reduktion på køreplantimer. Budget 2011 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter, og køreplantimer på tilkalderuter som grundlag, yderligere er der tillagt

9 køreplantimer til Region Syddanmark som følge af 1. fase af trafikplanen - i alt køreplantimer. I budget 2010 var der i alt køreplantimer. Hovedtallene for budgetforslag 2011 er: kr. Årets priser Budget 2011 Budget 2010 Regnskab 2009 Indtægter Udgifter Forventet resultat af driften Finansiering Delingsaftaler Rejsekort Investering Tilskudsbehov i alt Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi. Der henvises til Budget Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Repræsentantskabsmødet afholdes den 7. september

10 57/10 Iværksættelse af ny zonestruktur J. nr Dato: 16. august 2010 Indstilling At det ny zonesystem iværksættes med virkning fra 16. januar 2011 At der iværksættes sms-klippekort til afløsning for chipkort og traditionelle klippekort. Sagsresume Trafikselskabets bestyrelse godkendte i mødet i december 2009, punkt 87/09 principperne for det ny harmoniserede zonesystem. Samtidig besluttedes det, at det ny zonesystem implementeres, så snart det er billetmaskineteknisk muligt. De endelige zonegrænser er nu fastlagt, og der er udarbejdet zonematrix. Ud fra erfaringerne fra Fynbus sommeren 2008, hvor kunder og chauffører på samme tid skulle orienteres om indførelse af nye zoner, nye takster, nye rutenumre og ny linjeføring, er det opfattelsen, at ændringer bør ske gradvist og at et Big Bang så vidt muligt bør undgås. Ændringerne i zonesystemet bør derfor ske i januar 2011, således at der i forbindelse med trafikplanarbejdet kan informeres om nyt rutenet i forbindelse med køreplanskifterne i juni 2011 og juni 2012 og Rejsekortet kan indføres i perioden derimellem. Overgangen til det ny zonesystem medfører en række udfordringer for brug af chip- og papklippekort, og det anbefales derfor, at muligheden for at udfase disse til fordel for SMSklippekort undersøges nærmere. Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber fastsættes takster og billetsystemer, herunder zonesystemer af trafikselskabets bestyrelse. Økonomi Forslaget til nyt zonesystem er udarbejdet under præmissen om provenuneutralitet for Sydtrafik som helhed, idet det samtidig er forsøgt i videst muligt omfang at mindske udsvingene i provenuet for den enkelte kommune, regionen eller togoperatørerne samt udsving i prisen for kunderne. Vedtagelse Sagen udsættes til næste møde. 106

11 58/10 Udrulningsplan for Rejsekort i Sydtrafik J. nr.: Dato: 15. august 2010 Indstilling At der påbegyndes prøvedrift for Rejsekortet med kunder i Esbjerg-området fra 1. april Rejsekortet udrulles derfra mod Øst over sommeren 2011 frem til en endelig fladedækning inkl. Takstområde SYD i november At Esbjerg vælges som prøvedriftsområde da det er det område, hvor stoppestedsdata er bedst opdateret, og at både Arriva og DSB kommer med i prøvedriften. At installation af rejsekortudstyr påbegyndes på garager og busser i Esbjerg-området i efteråret 2010 og færdiggøres i ØST og SYD over sommeren Ovenstående er under forudsætning af at de igangværende forhandlinger, mellem leverandøren og Rejsekort A/S, afsluttes positivt i løbet af sensommeren og at movia ruller ud på Vest og Sydsjælland. Sagsresumé I Orienteringen til bestyrelsesmødet i marts 2010 skrev vi: Forudsætningen for at rulle ud i Sydtrafik området var, at hovedstaden er udrullet og det dermed er bekræftet at systemet virker efter hensigten. Denne forudsætning kan nu ikke opfyldes, da leverandøren først vil ændre sin arkitektur, inden der sættes så mange kunder på systemet. Situationen er nu, at det gamle Vestsjællands amt og det gamle Storstrøms amt forventes i drift i løbet af Hvis Movia kan drive de to områder med adskillige tusinde kunder, kan der derefter startes en prøvedrift i Sydtrafiks område. Prøvedriften startes inden Hovedstaden fuldt kommer på. Prøvedriften har til formål at give erfaringer med salg, information, kundernes oplevelser, installation og vedligehold af rejsekortudstyret samt håndtering af det bagvedliggende back-office system. Det vurderes, at det til dette formål er passende med en prøvedrift i omegnen af kunder. Samtidig skal prøveriften være geografisk afgrænset for at chauffører og salgspersonale kan opnå den fornødne erfaring og gerne med kombinationsrejser mellem Bus og Tog. Esbjergområdet er et passende sådant afgrænset område, idet der her både kan køres i bybusser og med tog til og fra Ribe og Varde. Samtidig er Esbjerg-området Sydtrafiks bedste område med hensyn til kvaliteten af stoppestedsdata. Efter et halvt til helt års prøvedrift forventes der opnået erfaringer med systemet, der muliggør udrulning til fuld drift i hele Sydtrafiks område. Den fuldstændige dækning med Rejsekort forudsætter dog, at Sydtrafiks back-office funktioner er fuldt funktionsdygtige og bl.a. kan fordele indtægterne til ruter og ejere. Prøvedriften planlægges, med den i øjeblikket kendte tidsplan, til at starte i foråret 2011 og siden at være færdig med udrulningen i hele Sydtrafik sidst på året

12 Tidsplanen herfor er dog med forbehold, idet den er en del af tillægsaftale V og dermed afhængig af, hvornår denne kan indgås. På bestyrelsens møde i oktober forventes behandling af følgende Rejsekortemner: Nye Rejsekort takster, rabattrin, korttyper m.m. Under forudsætning om sikring af hidtidigt provenu foretages beregninger og udkast til rejsekorttakster, rabattrin, korttyper m.m., der fremsendes til høring hos togoperatørerne. Bestyrelsen skal herefter officielt vedtage disse. Tiltrædelse af CR 72 Under forudsætning af, at Rejsekort A/S fremsender dokumenter til underskrift, skal der ske en officiel tiltrædelse af CR 72, som er ændringen fra, at Sydtrafik kun er tilsluttet Rejsekortet i takstområde ØST til at være fuldt tilsluttet for hele Sydtrafiks område. Forud for denne tilslutning skal ske en endelig opgørelse over antallet af bestykkede busser og garageanlæg. Tiltrædelse af Tillægsaftale V Under forudsætning af, at Rejsekort A/S færdigforhandler en tilllægsaftale V med leverandøren skal denne fremlægges til endelig godkendelse hos Rejsekort A/S ejere, d.v.s. trafikselskaberne og DSB. Lovgivningen Intet Økonomi Ved ibrugtagning af udstyret, forfalder der betalinger som det fremgår af budget Vedtagelse Indstillingen tiltrådt 108

13 59/10 Vestbanen Regionens beslutning og det videre forløb J. nr Dato: 12. juli 2010 Indstilling Til drøftelse Sagsresume Region Syddanmark besluttede i rådsmødet den 28. juni 2010, at fortsætte banedriften på Vestbanen idet det forudsættes At driften og infrastrukturforvaltningen hjemtages til egen driftorganisation, At togdriften har samme driftsniveau som i dag, At der anskaffes nyt togmateriel, At der sker samdrift på strækningen Varde Esbjerg jfr. den besluttede vision, At samdriften sker under en økonomisk 0-løsning, At Varde kommune yder et kapitalindskud på op til 40 mio. kr., At region Syddanmark/Sydtrafik leverer et kapitalindskud på 65 mio. kr., At der afsættes en økonomisk driftsramme (netto) på 15 mio. kr. årligt incl. infrastruktuforvaltning, At der yderligere afsættes 2,5 mio. kr. årligt til afskrivning og forrentning af kapitalindskuddet på 65 mio. kr. Beslutning i Regionsrådet den Et flertal på 21 medlemmer (Socialdemokratiet bortset fra Carl Erik Jensen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Freddie H. Madsen, Thies Mathiasen og Lars Aarup) stemte for et forslag om, at Vestbanen videreføres under forudsætning af, at Vestbanen A/S hjemtager driften for 15 mio. kr. årligt netto, hertil kommer investeringer på 105 mio. kr. hvoraf Varde Kommune bidrager med kapitalindskud på 40 mio. kr. Etableringsomkostninger vedr.. hjemtagning af organisationen forudsættes finansieret af Vestbanen A/S. 20 medlemmer af regionsrådet (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Carl Erik Jensen og Bjarne Juel Møller) stemte imod forslaget. Økonomi Af regionsrådets beslutning fremgår At driften hjemtages At regionen stiller en driftsramme på ca. 15 mio. kr. årligt (netto) til rådighed (prisniveau 2010) At der afsættes en investeringsramme på 105 mio. kr. (prisniveau 2010) hvoraf Varde Kommune skal bidrage med et kapitalindskud på op til 40 mio. kr. Fra Direktør Mogens Sehested Kristensen, RSD, er samtidig tilkendegivet, at Regionsrådet yderligere stiller 2,5 mio. kr. til rådighed årligt til investeringer (afdrag og rente/leasing). 109

14 Varde Kommune har med brev af 2. juli 2010 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeren om dispensation for lånebekendtgørelsen. (se bilag) I dialogmøde den 7. maj 2010 mellem Varde Kommune og Region Syddanmark blev betingelserne for den fremtidige Vestbanedrift drøftet. Af materiale fra mødet (RSD) fremgår: At der skal foretages investeringer på 105 mio. kr. heraf 55 mio. kr. på sikkerhed og 50 mio. kr. til indkøb af 2 tog og At investeringen deles mellem aktionærerne, At den årlige drift kalkuleres til mio. kr. forudsat der realiseres en billigere hjemtagning og en økonomisk 0-løsning vedr. samkørslen. (at der er minimale skaleringsmuligheder af frekvens og udnyttet skinnestrækning) At Region Syddanmarks økonomiske ramme er 7,1 mio. kr. plus ekstra 10 mio. kr. Varde Kommune er indstillet på At Vestbanen bevares og udvikles, At ville indarbejde jernbanen i sin planlægning (gods og passagerer), således at Vestbanen understøtter kommunens udvikling og medvirker til at minimere trafikkens miljøgener, At nærbane visionen gennemføres og tilfører indtægterne yderligere 1 mio. kr. årligt, At banen hjemtages, At kommunalt kapitalindskud reducerer driftstilskuddet med ca. 1,5 mio. kr. årligt. I brev af 27. maj 2010 fremsender Varde Kommune sine bemærkninger til mødet (bilag). Heraf fremgår At Kommunen er villig til at deltage i de nødvendige materiel og infrastrukturinvesteringer i form af kapitaltilskud, At kommunen er villig til at overveje forskellige modeller for kapitalindskud, At kommunens kapitaltilskud begrænses i starten til maksimalt 40 mio. kr., At kommunens mulighed for at foretage kapitalindskud gøres afhængig af dispensation for lånebekendtgørelsen (BEM: Ansøgning er afsendt), At Kommunen er villig til en langsigtet dækning af den risiko, der er forbundet med driften af Vestbanen, med en fordeling af udgifterne svarende til kommunens ejerandel, At kommunen er indstillet på, at frigive nøglepersoner til at styre og koordinere etableringen af driftsorganisationen under forudsætning af, at omkostningerne hertil afholdes af Vestbanen A/S, At Vestbanen gives tid til udgangen af oktober 2010 til at bekræfte, et selskabet er villig til at udføre den ønskede togtrafik mellem Nr. Nebel og Varde. Herudover fremsætter kommunen ønsker til busløsningen, hvis ikke togløsningen vælges. For Sydtrafik stiller denne opsætning nogle spørgsmål om den fremadrettede økonomi: 110

15 Det kapitaltilskud, som aktionærerne skal levere (her Sydtrafik), er det omfattet af de midler Region Syddanmark stiller til rådighed (65 mio. kr.), og som fremstår som driftsomkostninger til forrentning og afskrivning på 2,5 mio. kr. årligt. I givet fald skal der laves en aftale mellem Sydtrafik og RSD om tilvejebringelsen af denne kapital for Sydtrafik. Ud over at flere forhold skal falde på plads inden økonomien kan vurderes indenfor eller uden for rammen vil den fremadrettede driftsøkonomi (tillige med investeringer) skulle sikres, så Sydtrafik ikke inden for den samlede ramme, der stilles til rådighed til kollektiv trafik for Regionen skal bytte tog for busser. I driftsrammen stiller Varde Kommune sig til rådighed med langsigtet dækning af den risiko, der er forbundet med driften af Vestbanen, med en fordeling af udgifterne svarende til kommunens ejerandel. Den formulering må samtidig betyde, at Sydtrafik/Region Syddanmark i givet fald må/skal finansiere øvrige omkostninger. Da RSD har meddelt rammen kan dette resultere i at bytte tog for busser. I forbindelse med Sydtrafik beslutning om, at indgå en midlertidig kontrakt med Arriva Tog A/S for perioden sommeren 2012 i bestyrelsesmødet den 30. marts 2010 var det fra RSD bl.a. meddelt, at regnskabsoverskuddet i 2009 kunne anvendes til finansieringsmankoen i 2011 og 2012, jfr. Regionens budgetmodel for trafikselskaberne. Efterfølgende har det vist sig, med RSDs høringssvar omkring Budget 2011, at der ikke var det forventede regnskabsoverskud i henhold til RSDs budgetter, hvorfor finansieringen skal ske over budgetmodellens præmisser. Den samlede finansieringsmanko for kontraktforlængelsen er ca. 4,0 mio. kr. årligt. (Samlet udgift 21,5 mio. kr. netto. Tilskud fra RSD 7,5 mio. kr. plus ekstra 10 mio. kr.) Bestyrelsen udtalte i mødet, at man fortsat ikke finder det hensigtsmæssigt, at en forlængelse af Vestbanen kan betyde reduktioner af den regionale bustrafik og dermed den samlede kollektive trafik i Sydtrafik område. Med mail af 21. juli 2010 udbygger Direktør Mogens Sehested Kristensen, RSD kapital og driftsscenarierne: 1) Sydtrafiks kapitalindskud forestiller jeg mig håndteret på samme måde som indskuddet til rejsekortet. Dvs. at kapitalen stilles til rådighed fra Region Syddanmark og, at der som afdrag og forrentning til hovedkassen sker reduktion af tilskudsrammen. I det omfang driftsomkostninger + ydelserne til kapitalindskuddet overstiger 17,5 mio. kr. vil det alt andet lige indebære, at der bliver færre midler til buskørsel. 2) Vedrørende driftsrisikoen. Det bliver jo umiddelbart Sydtrafik som står med driftsrisikoen, med mulighed for udjævning via budgetmodellen. Men Sydtrafik vil jo under alle omstændigheder kunne anmode Region Syddanmark om at omprioritere midlerne til regional udvikling, hvis økonomien vedrørende driften af Vestbanen i givet fald udvikler sig væsentligt i forhold til forudsætningerne Vedtagelse Drøftelse foretaget. 111

16 60/10 Puljeansøgning om midler til analyse af Ribe - Esbjerg - Varde Nærbane J. nr Dato: 5. august 2010 Indstilling At projektansøgningen godkendes til fremsendelse til Trafikstyrelsen og at der afsættes kr. under budgetpunkt Kvalitetsprojekter i budget 2011 til Sydtrafiks andel af medfinansieringen. Ansøgning sker under forudsætning af, at Sydtrafik højst bidrager med 50 % af den samlede medfinansiering af projektet, svarende til 25 % af projektets samlede omkostninger. Sagsresume Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Sydtrafik har en fælles vision om en styrket kollektiv trafik. Det er ønsket, at flere rejsende i fremtiden skal benytte den kollektive trafik, og at den kollektive trafik i højere grad end i dag tilpasses de rejsendes ønsker om en hurtig rejse og høj frekvens på hovedruterne. Sydtrafik, Varde og Esbjerg Kommuner vurderer, at en nærbane i Ribe-Esbjerg-Varde-området vil løfte den kollektive trafik i området, og give pendlere og andre rejsende bedre muligheder for at benytte den kollektive trafik. Derfor er der et fælles ønske om at undersøge muligheder og perspektiver i etablering af en nærbane på det eksisterende skinnenet nærmere. I statens Passagerpulje er det muligt at ansøge om midler til delfinansiering af bl.a. projekter og foranalyser af projekter, der kan medvirke til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Sydtrafik, Esbjerg Kommune og Varde Kommune har i fællesskab udarbejdet en ansøgning (bilag) til fremsendelse til Trafikstyrelsen den 1. september 2010, som er sidste ansøgningsfrist i Analysen, som skal udarbejdes af en rådgiver, vil kunne fungere som grundlag for en evt. senere politisk beslutning om grundlag for etablering af en nærbane i Esbjerg Varde-området. I analysen vil der blive lagt stor vægt på sammenhængen i hele den kollektive trafik i området, og analysen vil således både skulle omhandle nødvendige tiltag for at etablere nærbanen, potentialet ved nærbanen samt tilpasning af bustrafikken i det berørte område. Det forventes, at der vil foreligge svar på ansøgninger til puljerne i december Opnås der tilsagn til projektet fra Trafikstyrelsen, vil 2 3 rådgivende virksomheder blive bedt om at komme med tilbud på opgaven. Analysearbejdet vil herefter blive igangsat i marts 2011, og det forventes, at analysen foreligger ultimo Projektansøgningen udarbejdes som nævnt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Esbjerg Kommune behandler sagen i Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget i august 2010, og Varde Kommune behandler sagen den 25. august

17 Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Økonomi Omkostningerne af analyseprojektet vil i alt udgøre kr. Passagerpuljen ansøges om finansiering på kr. eller 50 % af de samlede omkostninger. Den resterende omkostning på kr. eller 50 % af de samlede udgifter finansieres af Sydtrafik, Esbjerg Kommune og Varde Kommune, fordelt på følgende beløb: Sydtrafik: Esbjerg Kommune: Varde Kommune: kr kr kr. Af Sydtrafiks andel udgør kr. medarbejdertimer, mens kr. udgør udgifter til konsulent. Der er på budgetposten Kvalitetsprojekter i 2011 afsat kr., blandt andet til puljeprojekter. Sydtrafiks omkostninger til konsulent i forbindelse med analysen af Ribe - Esbjerg Varde Nærbane vil således kunne finansieres fra denne budgetpost. Ovenstående er med forbehold for positiv tilbagemelding fra Trafikstyrelsen. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 113

18 61/10 Puljeansøgninger 1. september 2010 J. nr Dato: Indstilling At ansøgningerne godkendes til fremsendelse til Trafikstyrelsen og At der reserveres kr. til Sydtrafiks medfinansiering af puljeprojekterne på budget Sagsresume Sydtrafiks ansøgninger Den 1. september 2010 er der ansøgningsfrist til statens puljer til forbedring af kollektiv bustrafik. Til denne ansøgningsrunde forventer Sydtrafik at indsende 4 ansøgninger, der er udarbejdet internt: 1. GPS-analyse af fremkommelighedsproblemer 2. Prøv regionalbussen gratis 3. Stoppestedsforhold analyseprojekt 4. Forbedrede forhold for cyklister ved busstoppesteder analyseprojekt I bilag 61.1 er nærmere beskrivelser af projekternes formål, indhold og økonomiske konsekvenser. Andre ansøgninger i Sydtrafiks område til orientering Fanø Kommune indsender en ansøgning, som er udarbejdet i samarbejde med Sydtrafik. Ansøgningen omhandler midler til en analyse af den kollektive trafik på øen og til et forsøg med etablering af en ny rute på øen. X-bus indsender 3 ansøgninger. Der ansøges om midler til projektet Indholdstjeneste i X bus, som går ud på at etablere et system, så rejsende med X-bus får mulighed for at se film, høre musik eller lydbøger på rejsen. Der søges om midler til Opgradering af materiel, dvs. midler til en opgradering interiør i eksisterende, ældre busser i X-bus-systemet. Endelig ansøges om midler til etablering af realtidsinformation i X busserne. Der er i øjeblikket overvejelser om en fælles ansøgning fra Cowi, Region Syddanmark og en del af kommunerne i Sydtrafiks område. Projektet Trafikkorridorprojekt Padborg Fredericia omhandler en analyse af mulighederne for at styrke jernbanekorridoren Fredericia Padborg med f.eks. bedre parkeringsforhold, cykelparkering og lignende. Sydtrafik har deltaget i det indledende møde den 17. august 2010, og afventer på nuværende tidspunkt en nærmere projektbeskrivelse. Vurderes det som værende relevant, at Sydtrafik aktivt deltager i projektet, vil sagen blive forelagt Bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde. Fremtidige ansøgningsrunder I august 2010 er bekendtgørelsen for puljerne ændret, således at der i fremtiden kun vil være én ansøgningsrunde om året. Ansøgningsfristen vil således fremover være i juli måned. 114

19 Sydtrafik vil frem mod denne ansøgningsrunde arbejde med at konkretisere en projektansøgning omhandlende etablering af et system til korrespondancesikring. Det er tanken, at der på længere sigt skal udføres en analyse af, hvor der er relevante korrespondancer i bus- og tognettet, og passagerer skal på skærme i busser og på større stoppesteder kunne få information om eventuelle forsinkelser og mulighederne for at opnå korrespondance med andre busser. Systemet skal også kunne bruges som beslutningsstøtte for chauffører, der således bedre kan vurdere, om de skal afvente andre forsinkede busser for at sikre de rejsende korrespondancer. Bestyrelsen vil skulle tage stilling til dette projekt ved et bestyrelsesmøde i Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden Bekendtgørelserne for puljerne er senest ændret 12. august Bekendtgørelserne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, Trafikstyrelsen.dk. Økonomi De samlede omkostninger ved de 4 projekter udgør i alt kr. Sydtrafik ansøger om finansiering fra puljerne svarende til 50 % af omkostningerne, og omkostningerne ved projekterne udgør for Sydtrafik således i alt kr., hvoraf kr. er Sydtrafiks medarbejdertimer. Et beløb på kr. skal således, hvis ansøgningerne fremsendes til Trafikstyrelsen, reserveres på budget 2011 under budgetposten Kvalitetsprojekter til dækning af konsulentudgifter og lignende. På Budget 2011 er afsat kr. til Kvalitetsprojekter. Med sag 60/10 foreslås afsat kr. til Nærbaneanalyse incl kr. mandtimer. Med denne sag foreslås afsat kr. incl kr. mandtimer. Det samlede forbrug af Kvalitetsprojekter - Budget 2011 vil således være kr. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 115

20 62/10 Trafikplanens 1. implementeringsfase J. nr Dato: 19. august 2010 Indstilling Til orientering Sagsresume Trafikselskabets bestyrelse godkendte Sydtrafiks Trafikplan den 10. september Trafikplanen indeholder en trinvis implementering af et nyt rutenet, fordelt på fem arbejdsfaser med 12 pakker. Til sommer 2011 skal de første pakker implementeres: Billund Lufthavn (del 1), som indeholder alle direkte forbindelser mellem Billund Lufthavn og de væsentlige rejsemål Esbjerg henholdsvis Vejle. Desuden forbindelserne fra Billund Lufthavn til Vejen og mod Silkeborg. Det centrale Trekantområde indeholder alle tiltag for ruter, der kører mellem de væsentlige/vigtige rejsemål Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. Desuden medtages implementering af regionalruten mellem Varde og Grindsted. Denne rute var oprindelig med i pakken Vestbane-området, som pga. usikkerheden med Vestbanens fremtid er blevet udskudt. I bilag 62.1 findes en principskitse, hvordan denne del af det regionale rutenet skal ser ud. Samtidig skal der nedlægges en del nuværende regionale ruter, der ikke svarer til regionens Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning og derfor ikke er med i trafikplanen. Dette gælder især regionsgrænseoverskridende ruter til Midttrafiks område. I bilag 62.2 findes en liste med alle ruter der arbejdes med i 1. implementeringsfase. I de efterfølgende år skal der arbejdes med resten af pakken Vestbane samt de tre tilbageværende implementeringsfaser: 2. implementeringsfase (sommer 2012) indeholder pakkerne Billund Lufthavn (del 2), Als og Kongeå. 3. implementeringsfase (sommer 2013) indeholder pakkerne Billund Lufthavn (del 3), Fra Kolding mod Syd og Tønder. 4. implementeringsfase (sommer 2014) indeholder pakkerne Esbjerg Kolding og Sønderjylland på tværs. i bilag 62.3 findes en oversigt over de forventede regionale bestillinger, som svarer til de enkelte implementeringsfaser. P.t. udarbejdes i samarbejde med kommunerne og Region Syddanmark foreløbige køreplanudkast til alle ruter, der er berørt af den 1. implementeringsfase. Mellem væsentlige rejsemål som Billund Lufthavn, Vejle, Esbjerg og Kolding skal der etableres en kombination af en hurtigrute og en 116

21 regionalrute, der tilsammen tilbyder 2 afgange pr. time, dvs. tilnærmelsesvis halvtimesdrift. De andre strækninger, som delvis også er togbetjente, vil få regionalruter med timedrift. Første (foreløbige) køreplanudkast er drøftet på embedsmandsniveau med såvel Region Syddanmark som alle kommuner i det berørte område (Vejle, Billund, Varde, Fredericia, Kolding, Vejen, Esbjerg) i løbet af primært juni måned. Implementeringen følger principperne i trafikplanen, og der har på de afholdte møder været en stor forståelse omkring de fremlagte køreplanudkast. Enkelte problemer blev drøftet meget konstruktivt, og Sydtrafik arbejder nu videre med at prøve at løse også disse detaljer. Det er aftalt med regionen, at forholdet til deres principper aftales i forbindelse med den detaljerede implementering. Denne proces sker nu for den 1. implementeringsfase. Generelt lægges ved planlægningen vægt på: 1. Mere direkte ruteforløb samt overholdelse af trafikplanens krav om kortere rejsetider. Dette indebærer, at enkelte bysamfund vil miste deres regionalbusbetjening. 2. Gode korrespondancer imellem ruterne og til relevante togforbindelser. Derfor er det vigtigt, at ruterne helt overvejende planlægges med éns ruteforløb og med fast minuttal. Kun om morgenen vil der være afvigelser for bedre at kunne tilgodese såvel erhvervspendlere som uddannelsessøgende med deres mødetider. 3. Effektiv udnyttelse af busresurser. Som konsekvens af de nye regionalruter opstår nye udfordringer for de berørte kommuner. De vigtigste problemstillinger og ændringer er: Billund Kommune Alle ruter til Billund lufthavn fra syd, vest og øst vil i fremtiden få et ens ruteforløb igennem Billund (undtagen den nye hurtigrute 43). Dette gælder regionalruterne fra Esbjerg, Vejen og Vejle samt hurtigruten fra Esbjerg. Dermed vil strækningen Billund Centret Legoland Billund Lufthavn være betjent med 4 busafgange per time. Esbjerg Kommune Fra sommer 2011 bliver det pga. nye ramper ved motorvejsfrakørslen 74 (Esbjerg lufthavn) muligt, at køre hurtigere mod Esbjerg ved at benytte et stykke af motorvejen. Dette gælder såvel den fremtidige regionalrute til og fra Billund Lufthavn som den fremtidige hurtigrute til og fra Billund Lufthavn. Idéen er, at begge ruter kører ind til Esbjerg midtby ad forskellige forløb: hurtigruten ad den korteste vej via Storegade, regionalruten via Kjersing. De endelige ruteforløb drøftes p.t. med de berørte parter. Andrup vil i fremtiden ikke være betjent med regionalrute 144, da busserne kører til Esbjerg ad motorvejen (se ovenpå). Fredericia Kommune Skærbæk vil i fremtiden ikke være betjent med regionalrute 410. Det forventes, at Fredericia Kommune vil justere dens bestilling for bybuslinjerne 4 og 5, som i forvejen betjener Skærbæk. Varde Kommune Skovlund vil i fremtiden kun blive betjent med enkelte afgange af regionalrute 98. Skovlund er den mindste ud af fire byer med over 200 indbyggere på strækningen mellem Varde og Grindsted, og byen er samtidig den, der ligger mest uheldig i forhold til vejnettet. Da godt 20 % af den nuværende rutes passagerer stiger enten på eller af i Skovlund skal de vigtigste afgange (pendlerafgange, uddannelseskørsel) på trods af omvejen køre til Skovlund. De andre afgange på rute 98 standser derimod kun ved Mølby-krydset i nærheden af Skovlund (ca m fra byens centrum). Det forventes at Varde Kommune vil justere deres bestilling for rute 95 (Varde Hodde Tistrup) for at skabe yderligere forbindelser mellem Skovlund og Varde. 117

22 Fåborg vil i fremtiden ikke være betjent med regionalrute 44, da den nye regionalrute kører via Glejbjerg. Det forventes at Varde Kommune vil justere deres bestilling for rute 93 (Varde Roust Årre Agerbæk). Det undersøges, hvor der kan indrettes korrespondance til regionalruten. Vejen Kommune Glejbjerg betjenes i fremtiden med den nye regionalrute 144 (nuværende rute 44). Rejsemulighederne fra Glejbjerg til Esbjerg og til Grindsted vil forbedre sig markant. Den nye rute kan erstatte andre ruter helt eller delvis, som i dag betjener byen (f.eks. rute 60 fra Agerbæk til Bramming). Dog skal det under planlægningsprocessen sikres, at der er gode rejsemuligheder mellem Vejen og Glejbjerg. Vejle Kommune Hvidbjerg og Høll vil i fremtiden ikke være betjent med regionalrute 204. Dette skyldes på den ene side at omvejen ville kræve for meget køretid, og på den anden side at der i forvejen kun kommer 1,8% af rutens passagerer fra dette område. Det forventes at Vejle kommune vil justere dens bestilling for rute 750 (Børkop Gårslev Hvidbjerg Brejning) for at betjene såvel Hvidbjerg som Høll og skabe korrespondance til den nye regionalrute 104 i f.eks. Gårslev. Som alternativ overvejes også en fælleskommunal lokalrute i samarbejde med Fredericia Kommune, somme kunne få korrespondance til den nye regionalrute 104 i f.eks. Egeskov. Randbøldal, som i dag er betjent med enkelte afgange af rute 244, vil i fremtiden ikke være betjent med regionalruten. Det forventes at Vejle kommune vil justere dens bestilling for rute 736 (Randbøldal Vandel Ny Nørup) for at betjene Randbøldal og skabe korrespondance til den nye regionalrute 143 eller til den nye hurtigrute 43 i enten Ny Nørup eller Vandel. Målet er attraktive køreplaner, der kan være med til at tiltrække nye kunder. Selv om nogle af de eksisterende kunder pga. de mere direkte ruteforløb vil få længere afstand til deres nærmeste regionalrute vil højere frekvenser og bedre korrespondancer være til gavn for langt de fleste (potentielle) passagerer. Der forventes passagerstigninger i løbet af de efterfølgende år. I august 2010 er de enkelte køreplanudkast gennemarbejdet og forbedret yderligere, bl.a. på basis af indgåede kommentarer. Det forventes, at såvel Region Syddanmark som de berørte kommuner vil tage udgangspunkt i disse køreplanudkast, når de skal bestille væsentlige ændringer til køreplanen Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber skal trafikselskaberne fastlægge serviceniveauet for den kollektive trafik i deres område. Region Syddanmark og de enkelte kommuner har rollen som bestillere. Økonomi I forbindelse med trafikplanens udarbejdelse blev der lavet et groft skøn, der viste et stort set uændret antal køreplantimer i forhold til de eksisterende regionalruter, og de foreløbige køreplanudkast ser stort set ud til at bekræfte dette, når principperne vedrørende frekvens, aftenog weekendbetjening m.m. tolkes på et relativt beskedent niveau. Noget tyder imidlertid på, at en mere konsekvent brug af principperne vil medføre en forøgelse af antallet af køreplantimer på 5-10%. Tallet er dog stadig noget usikkert, da køreplanerne endnu ikke er fuldt færdige og ej heller har været drøftet med hensyn til mere praktiske forhold med de berørte vognmænd. 118

23 Det kan ikke undgås, at enkelte kommuner skal supplere med enkelte afgange på udvalgte (oplands-)ruter til betjening af mindre bysamfund som f.eks. Randbøldal. Desuden vil det være kommunernes opgave, at etablere enkelte nye stoppesteder (f.eks. i Bække og Vorbasse, hvor regionalruten i fremtiden ikke vil køre omvejen til rutebilstationerne). Samtidig forventes dog, at kommunerne også kan spare lidt: Eksempelvis kan den fælleskommunale rute 60 sandsynligvis fuldstændig nedlægges, da Glejbjerg vil blive betjent med regionalruten mellem Grindsted og Esbjerg. Vedtagelse Orientering foretaget. 119

24 63/10 Klagesag til udbudsnævnet J. nr Dato: 22. juli 2010 Indstilling At Advokat Henning Biil fra advokatfirmaet Johan Schlüter varetager trafikselskabernes interesser i sagen og At sagen i øvrigt tages til orientering Sagsresume E-Bus Aps har anlagt sag ved Klagenævnet for Udbud mod Midttrafik og Sydtrafik for brud på udbudsreglerne i forbindelse med 1. udbud af Flextrafik. Påstanden er at vinderen af udbudspakke 30 (garantivogn i Esbjerg) Toptrafik Aps burde have været afvist, og at udbudspakken i stedet skulle have været tildelt E-Bus Aps. Herfor stilles krav om erstatning. Midttrafik og Sydtrafik har hele vejen igennem forløbet støttet sig til rådgivning fra advokat Henning Biil, som er Bektra-samarbejdets faste juridiske konsulent og specialist i udbudsretten på dette område. Med henvisning hertil fastholder Midttrafik og Sydtrafik at tildelingen af garantivogn 30 er sket i overensstemmelse med tildelingskriterierne i udbuddet og udbudslovgivningen. Advokat Henning Biil, advokatfirmaet Johan Schlüter, vil varetage trafikselskabernes interesser i sagen. Lovgivningen EU-udbudsreglerne Økonomi Der er rejst krav fra E-Bus Aps. om erstatning på kr. med tillæg af procesrente, hvis klager får medhold. Advokathonorar, som p.t. ikke kan oplyses, dækkes over konsulentkontoen. Fordeling af udgifterne mellem Midttrafik og Sydtrafik aftales, når sagen er yderligere afklaret. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. MAA 120

25 64/10 Repræsentantskabsmøde den 7. september 2009 J. nr Dato: 20. juli 2010 Indstilling At dagsorden for mødet godkendes. Sagsresume I Sydtrafiks mødeplan for 2010 er afsat et (ordinært) repræsentantskabsmøde den 7. september 2010 kl. 14 til 16 på Hotel Skibelund Krat Følgende dagsorden foreslås: * Forelæggelse af revisionens beretning 2009 (orientering) * Endeligt Budget 2011 med overslagsår (orientering) * Godkendelse af finansieringsforhold Budget 2011 * Orientering om Vestbanen * Orientering om Rejsekort * Orientering om Sønderborgsagen I henhold til 13 i trafikselskabets vedtægt, skal der årligt afholdes mindst ét Repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægtens 34 stk. 5 orienteres om Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom samt i henhold til vedtægtens 11 godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Herudover kan bestyrelsen i henhold til vedtægtens 11 stk. 2 forelægge sager, hvori repræsentantskabet skal træffe beslutning. Der er i 2010 mødekalenderen afsat (og afholdt) et repræsentantskabsmøde den 12. maj Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 121

26 65/10 UITP kongres 2011 i Dubai J. nr Dato: 12. juli 2010 Indstilling Der skal tages stilling til deltagelse i kongressen og hvem der deltager. Sagsresume Invitation til UITPs kongres i DUBAI er nu modtaget. Program med mere vedlægges. Der er udarbejdet en dansk oversættelse af programmet. Møderne under konferencen simultantolkes til tysk, engelsk og fransk. Det overordnede tema for konferencen er: Boosting Public Transport. Action! (Øgning af kollektiv trafik. Aktion!) Økonomi Der er i Budget 2011 afsat kr. til deltagelse i konferencen. Kongresgebyr: Euro * (1E= 7,50 DKK)) = kr. Flybillet:**) ca kr. Hotelovernatninger (lørdag til fredag = 6 overnatn. a ca kr.) = ca kr. Samlet pris pr. deltager excl. time/dagpenge og måltider m.m., der ikke er med i programmet: ca kr. *) Rabat ved tilmelding senest den 30. november **) Der overveje direkte fly fra Hamburg ellers fra Billund med skifte. Der udbetales time dagpenge med fradrag for betalte måltider. Vedtagelse Poul Rosendahl, Bente Bendix Jensen, Jan Riber Jakobsen, Peter Christensen, Morten Kristensen og Preben Friis-Hauge deltager. 122

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen Spørgsmål & Svar OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Da den endelige køreplan stadig er under udarbejdelse, blandt andet som følge af politiske beslutninger, kan der fortsat ske ændringer.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20.12.10 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 17. december 2010 kl. 12.00 Mødet starter med frokost Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4,

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 5. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 02.09.11 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 30. august 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 25. april 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere