Re: Vedrørende vandfly - København - Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Re: Vedrørende vandfly - København - Aarhus"

Transkript

1 Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Lasse Rungholm Sendt: 11. august :32 Til: Bertram Tobias Hacke (bth); Emne: Re: Vedrørende vandfly - København - Aarhus Kære alle I fortsættelse af min mail nedenfor skal jeg herved oplyse detaljer på ansøger, som var gledet ud. Ansøger er: NORDIC Seaplanes Invest ApS Kvægdriften Beder CVR Telefon NORDIC Seaplanes Invest ApS er et binavn (registreret hos CVR) til DHC6 Invest ApS men mere sigende, nu hvor vi er gået fra bare at eje fly til også at skulle drive flyvepladser. NORDIC Seaplanes A/S er et andet selskab, der skal sælge billetter og markedsføre ruten. (virtuelt luftfartsselskab/billetagent) Med venlig hilsen NORDIC Seaplanes Lasse Rungholm Fra: Lasse Rungholm Dato: onsdag den 15. juli 2015 kl Til: Emne: Vedrørende vandfly - København - Aarhus Trafik- og Byggestyrelsen - Center for Luftfart Journal nr: TS Casper Bruun Andersen; Kenneth Hinze; Per Schmock; Jesper Bildstedfelt; Kystdirektoratet 1

2 Dokument nr: 11/ Bertram Tobias Hacke Trafik- og Byggestyrelsen Journal nr: TS Julie Flagsø Udviklingsselskabet By & Havn I/S Havnefoged Morten Johansen Københavns Kommune - Center for Miljøbeskyttelse Journal nr: , Johan Galster/Marina B. Andersen Aarhus Havn Havnedirektør Jacob Flyvbjerg Christensen Aarhus Kommune - Center for Miljø og Energi Journal nr: 14/ Hans Kunnerup Kære myndigheder Vedrørende vandfly - København - Aarhus Aarhus Mange tak for den imødekommenhed, der er udvist fra alle involverede myndigheders side. Dejligt. Der er nu stiftet 2 selskaber; NORDIC Seaplanes Invest Aps, der står for fly og flyvepladserne m.v., og NORDIC Seaplanes A/S, der skal markedsføre og sælge billetterne. Selskaberne er stiftet, der er indbetalt den nødvendige arbejdskapital, vi er i gang med at indkøbe materiel og slutte kontrakter med leverandører og samarbejdspartnere, der er ansat personale, og der er indkøbt fly til ruten m.m. Billeder af flyet, der nu er på værksted til eftersyn og montering af pontoner, og den nye bemaling, kan ses vedhæftet. Flyet, der blev leveret til os i december 2014, stod i Dubai i 5 måneder og ventede på en såkaldt NOC fra myndighederne dernede og blev først frigivet i maj efter velvilligt pres fra Trafik- og Byggestyrelsen. Tak for det. Forsinkelsen gør, at vi ikke kan nå at starte på ruten i år. Der planlægges derfor nu med opstart på ruten den Da vi således mister et år i forhold til de givne tilladelser og godkendelser, der alle udløber i marts 2018, er jeg beklageligvis nødt til at besvære jer med at ansøge igen. Investeringen er på ca. 26 millioner kroner for eet fly, og der er beregnet ca. 7 mio kr til brug for infrastruktur og personale m.v. Det er således en betragtelig investering, og det er nødvendigt at være sikre på, at vi kan drive ruten i i hvert fald de tre år, der er givet tilladelser og godkendelser til tidligere. Derfor 2

3 skal jeg ansøge om, at der udstedes nye tilladelser og godkendelser som hidtil dog med udløb tidligst i marts 2019 i stedet - dog gerne efteråret Samtidig ensrettes alle ansøgninger, så det nu er den samme juridiske enhed, NORDIC Seaplanes Invest ApS, CVR , der er ansøger, og endelig er der nogle få justeringer i det ansøgte jf nedenfor fremhævet med fed skrift. Dette er situationen, som jeg har forstået det: 1. Kystdirektoratet skal give tilladelse til anvendelse af arealet ud for Aarhus Havn udenfor havneområdet. Det foreslås, at det vedr. Lynetteløbet ændres jfr pkt. 4. nedenfor. 2. Aarhus Havn skal give tilladelse til brug af Aarhus havn indenfor havneområdet. Der er givet lov til at bruge såvel Østhavnen til start og landing i kraftig østenvind, som Miljøhavnen til normalt brug for flydebro m.v. Ingen ændringer. 3. Trafik- og Byggestyrelsen skal give tilladelse til anvendelse af arealer ud for Trekroner udenfor havneområdet samt anlæg af flydebroer i Aarhus havn og i Københavns havn. Tilladelsen bør vel også nævne etablering af flydebro i Aarhus? 4. By & Havn skal give tilladelse til brug af Københavns havn indenfor havneområdet. Det foreslås, at brug af Lynetteløbet eller Kronløbet aftales konkret med havnefogeden og By & Havn, da det meget vel kan tænkes at være bedre for alle parter på visse tidspunkter med ind- og udsejling via Kronløbet. Det er ikke et støjmæssigt problem, mener jeg. Punktet bør måske derfor kun og i ændret form fremgå af aftalen med havnen og slettes alle andre steder? 5. Aarhus kommune skal give miljøgodkendelse for det areal, der bruges generelt; operationer uden for Aarhus havn samt anlæg af flydebro og rampe. Jeg kan oplyse, at AirBP vil levere 2 moderne brændstoftanke med dobbelt bund ligesom dem, der anvendes af lægehelikopterne, og stå for tilsyn og vedligeholdelse. I lighed med miljøgodkendelse fra Københavns Kommune, side 8-9, 8 pkt. 3, 2. afsnit, bør der måske medtages en bemærkning om, at der i de få tilfælde, hvor det vil være nødvendigt på grund af østenvind, kan startes og landes i Østhavnen, således som det er aftalt med Aarhus Havn og Trafik- og Byggestyrelsen. Det kræver ikke en selvstændig støjmåling. 6. Københavns kommune skal give miljøgodkendelse for det areal, der bruges generelt; operationer uden for Trekroner samt flydebro m.m. Ingen bemærkninger. Se pkt 5 ovenfor vedr brændstoftanke. 7. Trafik- og Byggestyrelsen - Center for Luftfart - skal fastsætte vilkår for rute- og charterflyvning herunder tilladelse til drift af flyvepladser jf BL 3-36, og den tilladelse omhandler alt det, der skal være på plads, for at en flyveplads kan anvendes til rute- eller charterflyning herunder sikkerhedsudstyr m.v. Alt operationelt fastsættes også heri i det omfang, det ikke allerede er reguleret i luftfartslovgivningen. Det er under udarbejdelse i forhold til de sidste detaljer. 3

4 Spørgsmål: skal der indsendes specifikke formularer med ny ansøgning, eller kan dette brev/denne ansøgning danne grundlag for nye tilladelser og godkendelser? Der er ingen andre ændringer udover de nødvendige datoændringer. En anden ting. I forhold til miljøgodkendelsernes krav om beregning af antal ækvivalente operationer vedhæftes regneark, der påtænkes anvendt som en kombination af den krævede log i forhold til Trafik- og Byggestyrelsen for flyvepladsen inkl vejrlog m.v, og af den påkrævede journal i forhold til støjbelastning og Miljøgodkendelserne. Den er selvforklarende - håber jeg. Hvis den kan godkendes, vil den blive udvidet til at omfatte et helt kalenderår med een måned per faneblad/ark per flyveplads. Kan den det? På forhånd mange tak og med venlig hilsen NORDIC Seaplanes Lasse Rungholm 4

5 Samsoe Seaplanes v/ Rune Balle Landevejen 48, Nordby 8305 Samsø Dato: Dokumentnr. 11/ Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: Tidsbegrænset tilladelse til at anvende to udpegede områder ved Københavns Havn og Aarhus Havn som søflyvepladser til søflyvning mellem København og Aarhus. Kystdirektoratet modtog d. 4. december 2011 en ansøgning fra Samsø Seaplanes om tilladelse til at anvende to områder ved henholdsvis Københavns Havn og ved Aarhus Havn som søflyvepladser. Efterfølgende har Kystdirektoratet været i løbende dialog med ansøger, og løbende modtaget ændringer i ansøgningen. Oprindeligt var der søgt om yderligere to placeringer ved Samsø, som dog blev opgivet, idet de lå tæt på et Natura 2000 område. Den konkrete placering af søflyveplads ved henholdvis Aarhus Havn og Københavns Havn kan ses af Bilag 1 og 2. Søflyvepladsen i Aarhus har en radius på 500 meter fra position 56⁰8'35 minutter NORD, 010⁰15'20 minutter ØST. Søflyvepladsen i København har en radius på 500 meter fra position 55⁰42'28 minutter NORD, 012⁰37'40 minutter ØST. Afgørelse Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse til anvendelse af de udpegede områder til søflyvning. Idet der er tale om en aktivitet, som ikke tidligere er afprøvet i Danmark, er tilladelsen alene gældende i en tidsbegrænset periode på 3 år gældende fra denne tilladelsesdatering. Efterfølgende kan tilladelsen tages op til revision. Tilladelsen gives med henvisning til 16 a i kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har i forbindelse med afgørelsen vurderet, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering for projektet. Afgørelsen er truffet under henvisning til bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2009 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet har endvidere besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). 1/12

6 For tilladelsen gælder følgende vilkår: 1) Tilladelsen må ikke uden Kystdirektoratets godkendelse overdrages til andre 2) Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning. 3) Søflyvepladserne må ikke fysisk afmærkes. 4) Piloten skal i hvert enkelt tilfælde fastsætte et sikkerhedsområde inden for hvilken start og landing kan foregå. Disse sikkerhedsområder planlægges før hver flyvning. Sikkerhedsområdet skal kunne overvåges fuldt ud. 5) Der må ikke forekomme start og landing hvis der befinder sig nogen form for fartøj eller personer i sikkerhedsområdet. 6) Søflyvepladserne må ikke anvendes til start eller landing i mørke eller dårligere sigtbarhed end 3 km flyvesigtbarhed. 7) Anvendelse af søflyveområderne, skal foregå med flytypen, Cessna Caravan, eller et tilsvarende fly, der ikke overstiger denne flytypes støjværdier. 8) Der må maksimalt forekomme 5 starter og 5 landinger i dagperioden (kl ) samt 1 start og 1 landing i aftenperioden (kl ) ved hver søflyveplads. 9) Krydstogtsskibenes benyttelse af drejebassin liggende nordvest for Middelpult samt øvrig besejling af Københavns Havn skal respekteres af søflyene. 10) Indsejlingen til Københavns Havn skal foregå gennem Lynetteløbet. 11) Søflyet bliver underlagt søvejsreglerne, og kan ikke pådrage skibstrafik en vigesituation og vigepligt. 12) Ansøger skal tage kontakt til Geodatastyrelsen med henblik på en markering af områderne i de officielle søkort inden ibrugtagningen. 13) Ansøger skal meddele detaljer om områderne til Efterretninger for Søfarende inden 4 uger før søflyvepladserne ibrugtages. 14) Denne tilladelse erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet. 15) Tilladelsen bortfalder efter tre år fra datoen for denne afgørelse. Ønskes fortsat anvendelse af søflyvepladserne, skal indgives en ny ansøgning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at der vil kunne rejses et erstatningskrav efter reglerne i fiskeriloven, såfremt fiskeriaktiviteterne ikke kan sameksistere med søflyvepladserne, og der derved er tabt fortjeneste for fiskerne jf. høringssvar fra NaturErhvervstyrelsen. Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på, at det er oplyst af Københavns Kommune, at søflyvepladsen er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbe- 2/12

7 skyttelseslovens kapitel 5 pkt. H101. Det er Aarhus Kommune samt Københavns Kommune, der er myndighed herfor. Endelig skal søflyene godkendes af Trafikstyrelsen, som tilgodeser de flyvetekniske og sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med flyvningen. Offentliggørelse Kystdirektoratets afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljømæssig vurdering i forbindelse med projektet, offentliggøres i Politiken snarest muligt, jf. 9, i bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). Vurdering vedrørende VVM Projektet er omfattet af 2, stk. 1 nr. 4 i bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). Det betyder, at Kystdirektoratet skal træffe beslutningen om VVM under hensyn til kriterierne anført i bilag III til VVM-direktivet og indhentede udtalelser fra berørte myndigheder. På baggrund af beskrivelsen af projektet og det ansøgtes placering, samt på baggrund af de modtagne høringssvar og egen vurdering af projektets forventede miljømæssige påvirkninger vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør gennemføres en miljøvurdering i henhold til bekendtgørelse nr. 809 af 22. august Det er blandt andet vægtet, at støjgrænserne, der ligeledes har været forelagt kommunerne for kommentarer, ikke bliver overskredet for områderne. Endvidere er det vægtet, at søflyvepladserne kan sameksistere med de nuværende aktiviteter, herunder erhvervsaktiviteter som godssejlads, havneaktiviteter og fiskeri. Søflyvepladserne vil derved ikke ændre arealanvendelsen for områderne, da aktiviteterne vil kunne sameksistere. Endvidere er det vægtet, at flyvningerne ikke vil forekomme under fod i særligt beskyttet eller udpeget naturområder. Kystdirektoratet har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVM- redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til 9, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. Vurdering vedrørende konsekvensvurdering Alle planer og projekter skal vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. 3, i bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte offentlige myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en 3/12

8 beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning, jf. 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 874 af 2. september Ved landing og letning ved Aarhus Havn, kan det ikke udelukkes, at bilag IV-arten marsvin kan befinde sig i projektområdet. Grundet flyets støj fra bl.a. planingen på vandet, vil marsvinene søge væk fra området ved start og landing. Derudover er det vægtet, at der findes mange aktiviteter i nærheden af søflyvepladserne, således forekomsten af marsvin, herunder særligt hvilende marsvin, må anses som begrænset. På baggrund heraf samt efter høring af øvrige myndigheder, er det Kystdirektoratets opfattelse, at projektet ikke vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for bilag IV-arten marsvin. Nærmeste Natura 2000 område ligger mere end 4 kilometer væk fra Aarhus Havn, mens nærmeste Natura 2000 område ved Københavns Havn ligger 6 kilometer væk. På baggrund heraf vurderer Kystdirektoratet ikke, at søflyvepladserne vil have en negativ påvirkning af disse. Oprindeligt blev der søgt om 2 landingspladser ud for Samsø. Det fremgår af høringssvar af 11. november 2011 fra Naturstyrelsen, at ved benyttelse af Maarup Havns Søflyveplads som landingsbane fra øst mod vest og startbane fra vest mod øst gøres opmærksom på, at den lave flyvehøjde kan have betydning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området nr. 55. Landingspladserne ved Samsø blev derfor opgivet. Det er oplyst af ansøger, at der altid vil blive fløjet i en højde af minimum 1000 fod med undtagelse af start og landing, hvorfor flyene ikke vurderes at få væsentligt indvirkning på evt. Natura 2000 områder ved overflyvning. Kystdirektoratet vurderer således, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering for projektet, efter 3 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2009 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Begrundelse for afgørelsen Der har tidligere været givet en tilladelse til en søflyveplads ud for Aarhus, men denne tilladelse blev aldrig udnyttet. Søfly er dog afprøvet i en række øvrige lande, hvor flyene blandt andet flyver i store dele af Canada, Australien samt tæt ved Danmark, herunder i Flensborg Fjord. Flyene lander i nogle tilfælde i eller tæt på havne med tæt trafik. Erfaringer fra disse lande peger ikke på problemer i forhold til disse aktiviteter og søflyaktiviteterne. Søflyene betragtes som et hvert andet overfladefartøj, der overholder søvejsreglerne som alle andre på vandet. Søflybaserne er flere steder ikke afmærket på anden måde, end ved noter i søkort og havnelods, og Kystdirektoratet vurderer, at søflyene vil kunne fungere problemfrit sammen med den øvrige trafik i de pågældende søflyveområder. Idet man ikke har erfaringer med søfly i Danmark finder Kystdirektoratet dog, at der skal gives en tidsbegrænset tilladelse. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at Københavns Kommune har påpeget, at det er muligt, at der på et tidspunkt skal skiftes vindmøller ud ved Lynetten, ligesom der er ved at blive etableret en krydstogtsterminal i Københavns Havn nær søflyvepladsen. Der er ligeledes projekter ved 4/12

9 Aarhus, der med tiden kan have en påvirkning for områderne udlagt som søflyvepladser. Søfly sætter som udgangspunkt ikke fysiske spor efter at flyene har forladt en given position, idet de ikke kræver fysiske anlæg eller afmærkning. Søflyene kan dog generere støj ved landing og ved afgang. Ud fra de beregnede støjværdier ses det dog, at de gældende grænseværdier, vil være overholdt for områderne både ved Aarhus og ved København. Støjberegningerne har været forelagt både Aarhus Kommune og Københavns Kommune. Der forekommer erhvervsfiskeri i området ved søflyvepladsen ved Københavns Havn, men det forventes, at aktiviteterne kan sameksistere, hvorfor der som udgangspunkt ikke oprettes en fiskeriforbudszone. Der vil dog kunne rejses et erstatningskrav såfremt aktiviteterne ikke kan sameksistere og der derved er tabt fortjeneste for fiskerne jf. Fiskerilovens (se høringssvar fra NaturErhvervstyrelsen). Ansøger er gjort bekendt hermed og har accepteret dette. Kystdirektoratet har modtaget flere indsigelser vedrørende faren for kollision med særligt sårbare brugere af søområdet, herunder roere og nybegyndere af sejlere. Kystdirektoratet har forståelse for bekymringerne, og har bl.a. haft sagen i høring i Søfartsstyrelsen, der er den myndighed, der har ansvaret for sejladssikkerheden i Danmark. Det fremgår af høringssvaret fra Søfartsstyrelsen, at sejladssikkerheden anses for tilgodeset, idet flyet ikke må starte/lande, hvis området ikke er frit. Når flyet er på vandet skal søvejsreglerne følges. Det er derfor vurderet, at flyvningen vil kunne forekomme i sameksistens med de eksisterende aktiviteter i områderne. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at piloten skal have visuelt overblik over hele området inden der forekommer start og landing samt at områderne skal være frie inden start og landing. Endvidere er det vægtet, at piloten til hver en tid, kan afbryde eller udskyde landingen, hvis der skulle forekomme en situation, hvor der er behov for dette. Søflyet skal altid respektere den eksisterende trafik og de aktiviteter, der allerede findes i området. I forbindelse med søflyvepladsen ved både Aarhus Havn og Københavns Havn, har der været bemærkninger i forhold til forekomster af kapsejladser i områderne. Det er vurderet, at søflyvepladserne ikke vil begrænse disse kapsejladser, idet ansøger, Samsø Seaplanes, vil være i dialog med relevante sejlklubber således en midlertidig søflyveplads kan anvendes efter aftale med havnene, når disse kapsejladser finder sted. Det er desuden vægtet, at flyene ligeledes har mulighed for at lande på land, såfremt landing på søterritoriet viser sig ikke at være muligt. Kystdirektoratet har endvidere vægtet, at der ikke forekommer start og landinger inden for beskyttede naturområder samt at støjværdierne overholdes for de pågældende områder i umiddelbar nærhed af søflyvepladserne. Sammenholdt med, at de eksisterende aktiviteter i de berørte områder uhindret kan fortsætte, finder Kystdirektoratet, at der kan gives en tidsbegrænset tilladelse til søflyvepladser ved Aarhus Havn og Københavns Havn. Tilladelse gøres tidsbegrænset, således der kan evalueres, hvorvidt der skal findes alternative søflyvepladser, såfremt søflyvningen fortsat ønskes i de pågældende områder. 5/12

10 Projektbeskrivelse Samsø Seaplanes har søgt om tilladelse til at anvende to søflyvepladser til flyvning mellem Aarhus, Samsø og København. Søflyvepladserne skal fungere som områder hvor der kan forekomme start og landing med søfly. Søflyvepladserne har en radius på 500 meter, og vil ikke være afmærket. Centrum for søflyvepladsen ved Aarhus Havn er 56 grader 8'35 minutter NORD 010 grader 15'20 minutter ØST, mens positionen for søflyvepladsen ved Københavns Havn er 55 grader 42'28 minutter NORD, 012 grader 37'40 minutter ØST. Søflyvepladserne udgør en radius på 500 meter fra ovennævnte centrum. Søflyvepladsernes positioner fremgår af bilag 1 og 2. I de mest trafikerede måneder, vil der kunne forekomme fem starter og landinger i dagperioden (kl ) og én start og landing i aftensperioden (kl ). Flyvningerne vil flyve efter Visuelle Flyve Regler VFR, hvilket indebærer, at det skal være lyst, og der skal være mindst 3 km flyvesigtbarhed ved flyvehastighed på under 140 knob / 260 km/t. Endvidere skal flyet være fri af skyer og piloten skal have jordsigte, og der må ikke flyves lavere end 500 fod / 160 meter over ubebyggede områder, medmindre flyvningen foregår som en del af start eller landing. På vandet er søflyene underlagt samme regler som skibe. Søflyene er udstyret med VHF radio, således der kan kommunikeres med øvrig trafik på vandet samt havnekontor med mobil maritim VHF. Ved anflyvning til Københavns Havn, vil piloten være i kontakt med Kastrup lufthavn inden landingen foretages. Ved kapsejlads i de pågældende områder, informeres dette i god tid til Samsø Seaplanes, således der kan anvendes en midlertidig alternativ placering ved start og landing. Piloten vil før og efter start og landing på vandet kontakte havnekontorene via marine VHF-radio og aftale herom. Ansøger har været i løbende dialog med interessenter for de pågældende områder, herunder, lystsejlere, erhvervsfiskere og friluftsorganisationer. Ansøger afholdt bl.a. et informationsmøde d i Marselisborg Lystbådehavn, hvor ansøger gav en beskrivelse af, at flyvningen, ud fra ansøgers synspunkt, godt vil kunne sameksistere med de eksisterende aktiviteter, herunder sejlads og bløde aktiviteter såsom f.eks. roning. Da de udvalgte søflyvepladser ikke ligger i eller i umiddelbar tilknytning til et Natura 2000 område, flyves der ikke under fod i de udpegede Natura2000- områder. Udtalelser fra andre myndigheder Ansøgningen har været forelagt en række myndigheder og interessenter: Aarhus Kommune, Samsø Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Fiskeridirektoratet (nu NaturErhvervstyrelsen), Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søværnets Operative Kommando, Naviair, Danmarks Rederiforening, Danske Havne, Aarhus Havn, By & Havn, Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Foreningen af lystbådehavne i Danmark, Dansk sejlunion, Dansk kano & kajak for- 6/12

11 bund, Danmarks naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation, Fritidshusejernes Landsforening samt Dansk Ornitologisk Forening. Endvidere har ansøgningen været offentliggjort i Samsø Posten, Århus Onsdag samt i Politiken. Flere indsigelser har anført samme problematik i forbindelse med sejladssikkerheden. Nedenstående gengives uddrag af høringssvar og indsigelser som Kystdirektoratet har modtaget. Søfartsstyrelsen svarer i mail af 2. januar 2012 samt i mail af 8. oktober 2012, at styrelsen ud fra en sejladssikkerhedsmæssig betragtning kan acceptere søflyvning såfremt: Piloten i hvert enkelt tilfælde fastsætter et sikkerhedsområde inden for hvilket start/landing kan foregå Sikkerhedsområdet skal kunne overvåges fuldt ud At det er en forudsætning for at start eller landing kan foregå, at der ikke befinder sig nogen form for fartøj eller personer i sikkerhedsområdet At sikkerhedsområdet bør planlægges før hver flyvning. Danmarks Rederiforening har i mail i mail af 31. januar 2012 udtalt, at Rederiforening umiddelbart ikke har indvendinger mod, at der gives tilladelser til etablering af søflyvepladser på dansk søterritorium. Rederiforeningen finder dog, at såfremt tilladelse til søflyvepladser gives, er der en række forhold som bør overvejes i forbindelse med udstedelsen af tilladelserne: Søflyveren skal forud for start og specielt landing have et fuldstændigt overblik over den skibsmæssige trafik i området. Rederiforeningen anbefaler, at der i vilkårene for en evt. tilladelse medtages, at søflyveren i forbindelse med landingen skal planlægge den således, at flyet når det kommer i kontakt med vandet, og hermed bliver underlagt søvejsreglerne, ikke pålægger anden skibstrafik en vigesituation og vigepligt. Særlig i forbindelse med evt. etablering af en søflyveplads ud for Københavns Havn, skal man være opmærksom på, at større skibe i Kongedybet (lige op ad den ansøgte position) kan have begrænset manøvremuligheder på grund af det snævre løb. Trafikstyrelsen har i mail af 11. januar 2012 udtalt, at Trafikstyrelsen ikke har bemærkninger til spørgsmålet om, hvorvidt der skal gennemføres en VVMundersøgelse i forbindelse med etablering af de ansøgte søflyvepladser. Såfremt Kystdirektoratet beslutter sig herfor, skal styrelsen anmode om, at Trafikstyrelsen inddrages på et tidligt tidspunkt i processen, således at det sikres, at flyveveje, operationsmønstre med videre ikke strider imod bestemmelser i medfør af luftfartslovgivningen. NaturEhvervstyrelsen svarer i mail af 23. januar 2012 samt i mail af 21. februar 2013, at der for området i København drives erhvervsfiskeri. Herunder både garn og rusefiskeri efter især torsk, pighvar, rødspætter, ising og skrubber. Rusefiskeriet er hovedsageligt efter ål. Den periode hvor der drives mindst fiskeri i området er 7/12

12 januar, februar, marts måned, resten af året drives der fiskeri efter ovennævnte arter. Der gøres opmærksom på, at såfremt der bliver tale om fiskeriforbud i området, eller at der forekommer tabt fiskeri grundet søflyveaktiviteten, vil man forbeholde sig ret til erstatning for tabt fiskeri jf. Fiskerilovens Naturstyrelsen har i høringssvaret kun haft bemærkninger til søflyvepladsen ved Maarup Havn, hvorfor dette høringssvar ikke bliver gengivet, da ansøger har trukket dette område fra sin ansøgning. Dansk sejlunion har i mail af 18. september 2012 svaret, at placeringen af landingsområdet ved Københavns Havn er i et relativt smalt område og tæt på to af Danmarks største lystbådehavne. Denne placering vil efter Dansk Sejlunions vurdering ikke kunne undgå at skabe konflikter mellem fritidsfartøjer og vandflyver, ligesom de mange hurtiggående fartøjer i området vil indebære en sikkerhedsrisiko. Dette gør sig også gældende for Århusbugten, dog i mindre grad, da der her er mere plads. Endvidere gør unionen opmærksom på, at ved placeringen af sejlsportsbaner ved større stævner i Århus Bugten, skal der naturligvis tages hensyn til den kommercielle trafik til og fra Århus Havn. En placering af et landings- og startområde vil yderligere begrænse mulighederne for at afvikle store internationale stævner på Århus Bugten. Dansk Sejlunion oplyser derfor, at De derved ikke anbefaler, at der lægges en søflyveplads ved København eller tæt på Århus i Århus Bugten. Foreningen af lystbådehavnene i Danmark har i mail af 19. september 2012, udtalt, at etablering af søflyvepladser i nærheden af lystbådehavnene forventes generelt at få betydning for havnenes evne til dels at fastholde og tiltrække nye bådejere til havnene, og til dels at tiltrække sejlerturister, idet trafik fra luften vil skabe utryghed og potentielt farlige situationer, som vil få sejlere til at søge andre havne. Foreningen af lystbådehavnene i Danmark beskriver endvidere, at en søflyveplads i Marselisborg vil få vidtrækkende konsekvenser for havnens aktuelle udvidelsesplaner, og planer om etablering af et eventområde med tilskuerpladser til kapsejladser og store mesterskaber sydøst for havnen. Marselisborg Havn har i mail af 16. august 2012 fremsendt bemærkninger til søflyvepladsen ved Aarhus Havn. Marselisborg Havn udtrykker bl.a. bekymring for, at en placering af en søflyveplads som ansøgt vil kunne blokere for havnens udvidelsesplaner, som der har været arbejdet på i flere år. Marselisborg Havn giver udtryk for, at denne ikke mener at udvidelsesplanerne med de deraf følgende yderligere aktiviteter vil kunne lade sig gøre med en søflyveplads lige udenfor havnen. Marselisborg Havn beskriver, at de på det kraftigste fraråder at en sådan tilladelse gives, da det vil have stor negativ indvirkning for brugere af søterritoriet ved og omkring Marselisborg Havn. Marselisborg Sejlklub har i mail af 9. august 2012 fremsendt bemærkninger i forhold til ansøgningen om søflyvning ved Aarhus Havn. Sejlklubben udtrykker bl.a. 8/12

13 betænkelighed ved at placere en søflyveplads i et kystnært område, der er så trafikeret med fritidssejlere. Sejlklubben oplyser desuden, at klubben bl.a. er bekymret for at sejlklubbens kursustilbud vil være mindre attraktiv med et landingsområde 10 minutters sejlads fra havnen. Endvidere beskriver sejlklubben, hvorledes der kan være ulemper ved, at området ikke er markeret i forhold til at informere nye sejlere i området, herunder turister, at det pågældende område er udlagt som søflyveområde. Sejlklubben Lynetten har i mail af 31. juli 2012, udtalt at klubben indgiver en indsigelse mod planen om at give tilladelse til beflyvning af et større område ved Københavns Havn, idet området bruges til kapsejladsstævner og lignende aktiviteter. Sejlklubben Lynetten anmoder endvidere, at få præciseret, at søflyene får en forpligtelse til at respektere den allerede eksisterende trafik og aktiviteter. Klagevejledning Vi gør opmærksom på, at dette dokument indeholder afgørelser truffet efter tre forskellige regelsæt, som har forskellige klageregler: 1) Kystdirektoratets tilladelse til anvendelse af områderne til søflyvepladser og/eller de for denne stillede vilkår kan påklages til transportministeren, jf. 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj Der kan klages både over retlige og faktiske forhold i denne afgørelse. Klagefristen er 4 uger, der beregnes fra den dag, afgørelsen er meddelt til ansøger. 2) Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljømæssig vurdering i forbindelse med projektet, jf. 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM), kan påklages til transportministeren inden for en rimelig tidsfrist. 3) Afgørelse vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og de beskyttede arter og naturtyper truffet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter mv., kan ligeledes påklages til transportministeren, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 874 af 2. september Der kan kun klages over retlige forhold i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger, den beregnes fra den dag, afgørelsen er meddelt til ansøger. Indgivelse af klagen skal gives til Kystdirektoratet, som videresender den til transportministeren sammen med sagens akter. Denne tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, da vi har modtaget indsigelser under sagens behandling. Hvis der klages rettidigt må tilladelsen heller ikke udnyttes før klagen er afgjort, medmindre transportministeren bestemmer andet, jf. 3, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj /12

14 Med venlig hilsen Bertram Tobias Hacke Kopi af denne afgørelse er fremsendt til de parter, der er blevet hørt i sagen, samt de parter, der har fremsendt bemærkninger i høringsperioden. 10/12

15 Bilag 1: Oversigt over søflyveplads ved Københavns Havn - Centrum af søflyveplads i København er 55⁰42'28 minutter NORD, 012⁰37'40 minutter ØST 11/12

16 Bilag 2: Oversigt over søflyveplads ved Aarhus Havn - Centrum af søflyveplads i Aarhus er 56⁰8'35 minutter NORD, 010⁰15'20 minutter ØST 12/12

17 Samsoe Seaplanes v/ Rune Balle Landevejen 48 Nordby 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 11/ Ref. Bertram Tobias Hacke Forlængelse af tidbegrænset tilladelse til at anvende et udpeget område ved Aarhus til søflyveplads I af 16. oktober 2014 søger du på vegne af Samsoe Seaplanes om forlængelse af oprindelige tidbegrænset tilladelse af 27. marts Den oprindelige tilladelse udløber i 2016, hvorfor der ønskes en forlængelse af tilladelsen gældende i tre år fra foråret Af din ansøgning om forlængelse fremgår det bl.a. at tilladelsen endnu ikke er udnyttet grundet manglende indhentning af nødvendige tilladelser mv.. Disse er nu indhentet, hvorfor det ønskes, at udnytte eksisterende tilladelse med behov for fristforlængelse. Ansøgningen hos Kystdirektoratet om fristforlængelse af eksisterende tilladelse omfatter området ved Aarhus. Trafikstyrelsen har overtaget ressortansvaret for Københavns Havn. Trafikstyrelsen gav i afgørelse af 14. november 2014 fristforlængelse til anvendelse af søflyvepladsen ved Københavns Havn. Afgørelse Kystdirektoratet meddeler på denne bagrund fristforlængelse for så vidt angår udnyttelse af den oprindelige tilladelse af 27. marts 2013, således området ved Aarhus kan anvendes som søflyveplads til og med d. 27. marts Der henvises i øvrigt til den oprindelige tilladelse dok. nr. 11/ , hvis vilkår i øvrigt fortsat er gældende med undtagelse af vilkår nr. 9 og 10, der er omfattet af Trafikstyrelsens afgørelse af 14. november Begrundelse Kystdirektoratet vægter, at ansøgningen om fristforlængelse af eksisterende tilladelse kan imødekommes, da der ikke er væsentlige hensyn der til imod dette. Kystdirektoratet har endvidere vægtet, at der ikke er kommet indsigelser eller bemærkninger, der taler imod fristforlængelsen. Slutteligt har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at fristforlængelsen ønskes på sagligt grundlag, i det de nødvendige tilladelser mv. har trukket ud, hvorfor tilladelsen ikke har kunnet udnyttes før nu. Udtalelser fra andre myndigheder Ansøgningen om fristforlængelse af tilladelse har været forelagt en række myndigheder og interessenter: Aarhus Kommune, Samsø Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

18 Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søværnets Operative Kommando, Naviair, Danmarks Rederiforening, Danske Havne, Aarhus Havn, By & Havn, Geodatastyrelsen, Foreningen af lystbådehavne i Danmark, Dansk sejlunion, Dansk kano & kajak forbund, Danmarks naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation, Fritidshusejernes Landsforening samt Dansk Ornitologisk Forening. Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger. Københavns Kommune skrev den 21. oktober 2014 følgende: Københavns Kommune har ingen indvendinger mod en fristforlængelse af den midlertidige tilladelse. Dette er begrundet i - tilladelsens midlertidige karakter - det begrænsede antal flyvninger på ruten - at der ingen natoperationer skal finde sted - operatørens pligt til indberetning af antal flyvninger til de kommuneale myndigheder - Københavns Kommunes vurdering af, at selv ved operationer på vestsiden af Trekroner vil støjgenerne være begrænsede.. Aarhus Kommune skrev den 29. oktober 2014 følgende: Aarhus Kommune har ingen bemærkninger til den ansøgte fristforlængelse af tilladelse til søflyvning. Det forudsættes i den forbindelse, at den forlængede tilladelse vil udløbe i foråret Danske Havne skrev den 30. oktober 2014 bl.a. følgende: Danske Havne har ingen bemærkninger By&Havn skrev den 31. oktober 2014 følgende: By & Havn har ingen bemærkninger til projekt for søflyveplads ved Århus Havn, da det ligger udenfor By & Havns administrationsområde. Det bemærkes, at By & Havn har modtaget fornyet ansøgning vedr. søflyveplads i Københavns Havn fra Trafikstyrelsen, hvortil vi afgiver vore bemærkninger Miljøstyrelsen skrev den 31. oktober 2014: Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til høringen. Naturstyrelsen skrev den 3. november 2014 følgende: NST har ikke bemærkninger til denne høring.. Søfartsstyrelsen skrev den 23. oktober 2014 følgende: Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til en forlængelse af tilladelsen ved Aarhus og København. På given foranledning skal jeg dog henlede Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

19 opmærksomheden på det uheldige i, at søflyvepladserne nu har været vist i søkortet i længere tid uden at blive anvendt.. Værnsfælles Forsvarskommando skrev den 3. november 2014 følgende: Værnsfælles Forsvarskommando (VFK), Flyverstaben har via Marinestaben modtaget høringsmail vedr. søflyvepladser. Det fremgår af mail fra Per Horsholm herunder, at Marinestaben ikke har bemærkninger til forlængelsen. Flyverstaben har ligeledes ingen bemærkninger. Værnsfælles Forsvarskommando har således ingen bemærkninger til forlængelse af tilladelsen. Aarhus Havn skrev den 22. oktober 2014 følgende: Aarhus Havn har ingen bemærkninger til en fristforlængelse af flyvning fra Aarhus Havn, Søflyvning Aarhus København. Tilladelsen vil således udløbe foråret Høringssvarene blev d. 13. november sendt til dig til orientering og eventuel kommentering. Klagevejledning Kystdirektoratets afgørelse om fristforlængelse af søflyveplads ved Aarhus, kan påklages til miljøministeren. Der kan alene klages for så vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage indgives til Kystdirektoratet, som videresender klagen til miljøministeren sammen med sagens akter. Med venlig hilsen Bertram Tobias Hacke Kopi til: Aarhus Kommune, Samsø Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Søværnets Operative Kommando, Naviair, Danmarks Rederiforening, Danske Havne, Aarhus Havn, By & Havn, Geodatastyrelsen, Foreningen af lystbådehavne i Danmark, Dansk sejlunion, Dansk kano & kajak forbund, Danmarks naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation, Fritidshusejernes Landsforening samt Dansk Ornitologisk Forening. Kystdirektoratet Højbovej Lemvig Tlf CVR EAN (drift) EAN (anlæg)

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk

Rune Balle Seaplanes. Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Rune Balle Seaplanes Sendt elektronisk til redaktion@flyv.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tidsbegrænset tilladelse til at

Læs mere

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget. Peter Lendal Hestetorvet 7, 1.TV 4000 Roskilde Dato: 05-04-2013 Dokumentnr. 12/00782-25 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Tilladelse til etablering af flydende vinterbadeanlæg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser, på de vilkår som fremgår nedenfor. COWI A/S Casper Skandshus Jensen Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/00708-9 Ref. Anna L. S. Østergaard 13-08-2015 Tilladelse til at foretage geotekniske undersøgelser i Mariager

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Vejdirektoratet Peter Holt Guldalderen 12 2640 Hedehusene Kystdirektoratet J.nr. 15/00288-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-06-2015 Sendt på mail til ph3@vd.dk Tilladelse til erosionsbeskyttelse ved Ny Lillebæltsbro

Læs mere

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 Forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til at anvende et

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Marc Christiansen 4. januar 2016 15:58 Jeppe Bech Carlsen (jbc) J.nr. 15/01129-3 - Vedr. Tilladelse til Bolværk og Slæbested

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor. Hundested Havn Amtsvejen 2 3990 Hundested Kystdirektoratet J.nr. 15/00374-19 Ref. Laura Storm Henriksen 09-06-2015 Tilladelse til renovering af nordmolen i Hundested Havn, Halsnæs Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirk Property A/S Damhaven 5d 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 15/00664-24 Ref. Laura Storm Henriksen 26-08-2015 Tilladelse til opfyldning afsluttet med spuns ud for matr. nr. 34 a Engene, Vejle Jorder,

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje HH Ferries Helsingör ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til hqr@grontmij.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Lindø Port of Odense V. Niels Kiersgaard Noatunvej 2 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00806-12 Ref. Bertram Tobias Hacke 08-09-2015 Sendt på mail til nk@odensehavn.dk Tilladelse til geotekniske

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet

Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH Nyropsgade 1 1602 København V Sendt elektronisk til EEON@kff.kk.dk Tilladelse til permanent placering af havnebadet Fisketorvet elektronisk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. Miljøgodkendelse. Nordic Seaplanes ApS. 14. januar 2015

Virksomhedens navn. dd. måned 2013. Miljøgodkendelse. Nordic Seaplanes ApS. 14. januar 2015 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 Miljøgodkendelse Nordic Seaplanes ApS 14. januar 2015 1 Journalnr.: 14/020561 Sagsbeh.: Hans Kunnerup K.S.:

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Midlertidig tilladelse til anlæggelse af flydebro - Green Island Copenhagen - Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til anlæggelse af flydebro - Green Island Copenhagen - Københavns Havn Green Island Aps Åbenrå 28, st. th. 1124 København K Att. Rasmus Heinesen Sendt elektronisk til heinesen@ceunit.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Palle Rosendahl Hansen Ægirsvej 8 6000 Kolding Pr. mail til: pharo@pc.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00543-13 Ref. Thomas Larsen 01-09-2015 Tilladelse til fortøjningspæle og ankerblok ud for Ægirsvej 8,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør

Tilladelse til renovering af søindfatning nord ved Helsingør HH Ferries Helsingør ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til Henriklund.rasmussen@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. COWI A/S Lars Hansson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 16/02327-10 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til Lars Hansson Tilladelse til geotekniske

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bjørn Outzen Rasmussen Bredgade 24, lejl. 302 6000 Kolding Sendt på mail til outzen6000@gmail.com Kystdirektoratet J.nr. 16/00368-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Tilladelse til udlægning af en

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Køge Marina Bådehavnen 2 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 15/01242-15 Ref. Laura Storm Henriksen 18-01-2016 Tilladelse til etablering af bro med krible krableplatform i Køge Marina ud for matr. nr. 11tø,

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn

Tilladelse til renovering og fremtidssikring af Gilleleje Havn Gilleleje Havn Havnekontoret, Havnen 5 3250 Gilleleje Sendt elektronisk til gillelejehavn@gmail.com og kbo@niras.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7.

A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø. Sendt elektronisk til Journal TS Dato 7. A/S Havnen ved Kolby Kås Brattingsborg 1B 8305 Samsø Sendt elektronisk til jh@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Mark Sousa Köpenhamnvägen 24 A 21743 Malmö Sverige. Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-187 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014

Mark Sousa Köpenhamnvägen 24 A 21743 Malmö Sverige. Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-187 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Mark Sousa Köpenhamnvägen 24 A 21743 Malmö Sverige Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-187 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af anlæg i Erdkehlgraven ud

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens Corfitzen Ådalsvej 259 5250 Odense SV Kystdirektoratet J.nr. 15/00829-12 Ref. Laura Storm Henriksen 20-10-2015 Tilladelse til etablering af bro i tilknytning til eksisterende slæbested ud for matr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Kystdirektoratet J.nr. 14/00870-13 Ref. Bertram Tobias Hacke 09-12-2014 Tilladelse til opfyldning i bassin

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirsten Eskesen Kaalundsvej 43 5230 Odense M Kystdirektoratet J.nr. 15/00727-16 Ref. Laura Storm Henriksen 15-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsbøje ud for matr. nr. 1ah, Langø, Stubberup,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Anne Bytofte Vode-Nielsen Kullinggade 21 5700 Svendborg Sendt på mail til: mie.vode.moll@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00540-30 Ref. Jeppe Bech Carlsen 29-04-2016 Tilladelse til etablering af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen)

Tilladelse til etablering af Redmolekanalen i Københavns Havn (Nordhavnen) Udviklingsselskabet By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 113 København K Sendt elektronisk til LAU@moe.dk og info@byoghavn.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17

Ansøgning om tillægsaftale til tilladelse til geoteknisk forundersøgelse i Roskilde Fjord, J.nr. 14/00659-17 Dato 4. februar 2015 Sagsbehandler Agnete Jørgensen Mail agjo@vd.dk Telefon 7244 2411 Dokument 15/02363-10 Side 1/2 Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Søterritoriet Att.: Anne Villadsgaard og Bertram

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved

Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Dato: 08-01-2014 Dokumentnr. 13/00653-55 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. mindre forlængelse af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Sendt til leif@dansketursejlere.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00515-34 Ref. Thomas Larsen 28-09-2015 Tilladelse til etablering af 37 turbøjer i 4 områder: 1.

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn

Tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn Forsvarsministeriet v/forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste Att.: Projektleder, Byggedivisionens Projektteam Vest, Eva Hancock Sendt elektronisk til esh@mil.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset Københavns kommune, TMF Byen udvikling Njalsgade 13. 5. sal 2200 København S Danmark Att. Lars Anker Agantyr Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk

Læs mere

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Dato: 3.2.2009 Dokumentnr. 08/00637-32 Sagsbehandler: Natalya Møller Direkte tlf.nr.: 99 63 63 07 Deres reference: Principiel

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et betonanlæg til brug ved dykning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et betonanlæg til brug ved dykning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Dykkerklubben Regina Maris V. Johan Wedel Nielsen Bøgeskoven 127 2600 Glostrup Kystdirektoratet J.nr. 15/00519-39 Ref. Anna L. S. Østergaard 01-04-2016 Tilladelse til etablering af et dykkeranlæg på søterritoriet

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en bølgeskræm i Doverodde Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en bølgeskræm i Doverodde Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Doverodde Lystbådehavn Doverodde Havnevej 2 7760 Hurup Thy Kystdirektoratet J.nr. 16/00059-13 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-06-2016 Tilladelse til etablering af bølgeskærm i Doverodde Lystbådehavn ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord

Tilladelse til etablering af anlæg på søterritoriet ved Mariagerfjord A1 Consult Att.: Joe J. Jensen Normansvej 1, 2. sal 8920 Randers NV Sendt elektronisk til jj@a1consult.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Halsnæs Kommune Parkovsvej 9 3300 Frederiksværk Sendt på mail til jacl@halsnaes.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/00063-9 Ref. Jeppe Bech Carlsen 24-02-2016 Tilladelse til etablering af flydebro ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Kommune Teatergade 6 4700 Næstved Pr. mail: naestved@naestved.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01025-16 Ref. Thomas Larsen 04-12-2015 Tilladelse til etablering af flydebro - Pouls Vig, matr.nr. 1be

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kongelig Dansk Yachtklub Tuborg Havnepark 15 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 15/01249-13 Ref. Jeppe Bech Carlsen 23-02-2016 Tilladelse til etablering af fortøjningsanlæg i Tuborg Havn ud for matr.nr.

Læs mere

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn

Tilladelse til moleforlængelse i Sletten Havn Fonden Sletten Havn Sletten Havn 1 3050 Humlebæk Sendt til uan@niras.dk og Emidan.frederiksen@gmail.com Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780201 Fax 7262 6790 lih@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere