VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009"

Transkript

1 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret 2010 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2009

2 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen VEU for personer uden medlemskab af a-kasse (ikke-forsikrede) Statistik Formålet med den løbende statistikopfølgning er at belyse, hvordan VEU ordningen virker. Rapporten vedrører VEU-ordningen i 2009, men de fleste steder belyses også udviklingen i forhold til Der redegøres kort for baggrunden for VEU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger, herunder hvordan tildelingerne fordeler sig på godtgørelsesmodtagernes køn og alder og på de skoletyper, de går på. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på bl.a. bevillingskombinationer samt afslagsstatistik. Afsnit 4 indeholder ekspeditionstidsstatistik. Alle beløb er opgjort i løbende priser. Publikationen kan ses på styrelsens hjemmeside Henvendelser vedrørende publikationen kan ske til: Specialkonsulent Hans Helmuth Bruhn

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Tildelingsstatistik for ikke-forsikrede Ansøgningsstatistik for ikke-forsikrede Ekspeditionstid for ikke-forsikrede...13 Bilag...16

4 1. Indledning Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) trådte i kraft den 1. januar 2001 og afløste hovedsageligt den tidligere lov om AMU-kursusgodtgørelse. Lovens vedtagelse var et led i en voksenuddannelsesreform, hvor de tre tidligere ordninger AMU-kursusgodtgørelse, uddannelsesorlovsydelse og voksenuddannelsesstøtte blev ændret til to ordninger: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), der kan gives til uddannelse på folkeskoleniveau, gymnasialt niveau og videregående niveau, og godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse). VEU-godtgørelse skal være med til at sikre, at kortuddannede ikke af økonomiske årsager må afstå fra at efter- og videreuddanne sig. Godtgørelsen udgør pr. uge et beløb, der svarer til den maksimale dagpengesats, og det vil i 2009 sige kr. om ugen. Godtgørelsen udbetales pr. time for højst 37 timer om ugen, og den gives som erstatning for tabt arbejdsindtægt eller for mistet arbejdsmulighed i forbindelse med uddannelsesforløbet. Ordningen retter sig imod beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse 1. VEU-godtgørelsens administration er delt mellem arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte: Arbejdsløshedskasserne administrerer og udbetaler godtgørelse til deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, både beskæftigede og ledige. Uddannelsesstederne administrerer godtgørelse til deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Styrelsen forestår den systemmæssige understøttelse af administrationen, herunder også udsendelse af bevillingsbreve, udbetaling af godtgørelse m.m. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udsteder og fortolker de generelle regler på hele området. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vejleder desuden både arbejdsløshedskasser og uddannelsessteder. Denne statistikrapport omhandler VEU-godtgørelse, der blev tildelt til personer i 2009, og som ikke var medlem af en a-kasse. Hertil kommer en opgørelse over tildelt befordringstilskud. Mange steder i teksten bliver udviklingen mellem 2008 og 2009 endvidere belyst. I den sammenhæng skal det bemærkes, at alle beløb, der er anført i rapporten, er opgjort i løbende priser. Begrebet tildeling defineres som det tilsagn om VEU-godtgørelse, der kan gives på en ansøgning om VEU-godtgørelse. Ansøgninger kan vedrøre mere end ét kursus, og disse kurser behøver ikke nødvendigvis at være fagligt nært beslægtede. F.eks. kan en tildeling i princippet omfatte godtgørelse til en person, der først har været på gaffeltruckcertifikatkursus og derefter på kursus i metoder og teknikker ved investeringsrådgivning. I denne rapport anvendes termen forløb om det eller de kurser, som ansøgningen/tildelingen omfatter. Det skal bemærkes, at en modtager af VEU-godtgørelse kan have mere end en tildeling, i løbet af et kalenderår. Antallet af tildelinger er derfor større end antallet af personer, der modtog VEUgodtgørelse i en given periode. VEU-godtgørelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I 2008 og 2009 var satsen henholdsvis kr. og kr. pr. uge. 1 Fra 1. august 2009 er ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse udgået af godtgørelsesordningen og kan i stedet modtage uddannelsesydelse under Beskæftigelsesministeriet 4

5 2. Tildelingsstatistik for ikke-forsikrede I alt blev der tildelt 187,8 mio. kr. i VEU-godtgørelse fordelt på tildelinger i Tabel 2.1 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Handels- og tekniske skoler Antal Fordeling Mio. kr. Fordeling % % ,2 25,8 54,6 45,2 29,1 26,4 Handelsskoler ,6 32,5 48,3 34,9 25,7 20,4 Tekniske skoler ,0 18,8 34,7 39,5 18,5 23,1 AMU centre ,8 11,2 19,2 20,0 10,2 11,7 Landbrugsskoler ,3 0,2 2,2 0,2 1,2 0,0 Slagteriskoler ,9 0,6 1,8 3,4 1,0 2,0 Social og sundhedsskoler ,6 1,8 9,6 6,7 5,1 3,9 Universiteter ,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,0 CVU ,0 0,4 0,0 1,7 0,0 1,0 Professionshøjskoler ,9 3,1 8,4 5,1 4,5 3,0 Private udbydere af AMU uddannelser ,6 5,6 8,7 14,3 4,6 8,4 I alt ,0 100,0 187,8 171,2 100,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Der blev tildelt 10 % mere i VEU-godtgørelse i 2009 set i forhold til Antallet af tildelinger, som disse bevillinger knyttede sig til steg også med 10 % (jf. tabel 2.1). Det betyder, at det gennemsnitlige udbetalte godtgørelsesbeløb pr. tildeling i 2009 (ca kr.) svarede til niveauet for

6 Tabel 2.2 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper og varighed af godtgørelsen Handels- og tekniske skoler Varighed godtgørelsesuger* Antal tildelinger i alt > 8 Fordeling Tildelt godtgørelse gennemsnit antal tildelinger antal % kr. Indeks , Handelsskoler , Tekniske skoler , AMU centre , Landbrugsskoler , Slagteriskoler , Social og sundhedsskoler , Universiteter , CVU , Professionshøjskoler , Private udbydere af AMU uddannelser , I alt , Fordeling i % 82,3 9,4 3,5 1,7 2,4 0,7 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En tildeling om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Det ses af tabel 2.2, at størstedelen af tildelingerne i 2009 rettede sig mod forløb på indtil 1 uge (82 %), og at der oftest var tale om kurser på Handelsskoler og/eller Tekniske skoler (78 %). Det ses endvidere af tabellen, at antallet af tildelinger, hvor den tildelte VEU-godtgørelse modsvarer mere end 4 ugers maksimale dagpenge var i 2009, svarende til 3,1 % af samtlige tildelinger, mens det i 2008 var 1.936, svarende til 3,4 %. Samtidig var andelen af tildelinger, hvor der blev tildelt VEUgodtgørelse svarende til maksimalt en uges dagpenge, godt 82 procent, hvilket svarer til niveauet i 2008 (jf. tabel 2.2 samt bilagstabel 2). Det ses endvidere af tabellen, at den gennemsnitlige VEU godtgørelse varierede forholdsvist meget mellem de forskellige institutionstyper, hvilket primært relaterer sig til de store variationer i kursusvarigheden institutionstyperne imellem. Tabel 2.3 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Ingen afsluttet uddannelse Antal Fordeling Mio. kr. Fordeling % % ,6 40,3 86,7 85,0 46,2 49,6 Erhvervsuddannelse ,2 45,0 76,4 66,0 40,7 38,6 Anden uddannelse, ,9 7,5 9,3 7,7 5,0 4,5 ej benyttet Anden uddannelse, benyttet ,4 7,2 15,3 12,5 8,1 7,3 I alt ,0 100,0 187,8 171,2 100,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 6

7 Sammenlagt steg antallet af tildelinger med knap mellem 2008 og 2009, svarende til 10 %. Set i forhold til 2007, er antallet af tildelinger steget med ca , jf. bilags tabel 3. Det svarer til en stigning på 74 % mellem 2007 og Væksten i antallet af tildelinger til personer med en afsluttet uddannelse anvendt eller ej - udgjorde med kun 1/4 af den samlede vækst mellem 2008 og 2009, til trods for, at tildelinger til denne gruppe udgjorde 60 % af samtlige tildelinger i Til gengæld er antallet af tildelinger til personer uden en afsluttet uddannelse steget med ca , svarende til 20 %, og udgjorde dermed omtrent 3/4 af den samlede vækst mellem 2008 og Tabel 2.4 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund og varighed af godtgørelsen Varighed godtgørelsesuger * Antal tildelinger Tildelt godtgørelse > 8 Fordeling Fordeling antal tildelinger antal % kr. % Ingen afsluttet uddannelse ,6 86,7 46,2 Erhvervsuddannelse ,2 76,4 40,1 Anden uddannelse, ej benyttet ,9 9,3 5,0 Anden uddannelse, benyttet ,4 15,3 8,2 I alt ,0 187,8 100,0 Fordeling i % 82,3 9,4 3,5 1,7 2,4 0,7 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Tabel 2.5 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på bevillingskombination befordringstilskud og/eller VEU-godtgørelse Antal tildelinger Tildelt befordringstilskud Tildelt VEU-godtgørelse Bevillingskombination Fordeling Fordeling Fordeling antal % kr. % kr. % I alt med VEU-godtgørelse , , ,0 - Alene VEU-godtgørelse ,7 0 0, ,2 - Både befordringstilskud og VEU-godtgørelse , , ,8 Alene befordringstilskud* , ,2 0 0,0 I alt , , ,0 * f.eks. elever og lærlinge, førtidspensionister, folkepensionister, personer der lever af egen formue eller forsørges af ægtefælle. Der blev tildelt knap 11 mio. kr. i befordringstilskud fordelt på i alt bevillinger i 2009, hvilket svarer til et gennemsnit på 576 kr. pr. bevilling. Ca. 71 % af godtgørelsesmodtagerne fik alene VEU-godtgørelse. 7

8 Tabel 2.6 Tildelinger af VEU-godtgørelse og personer der modtog VEU-godtgørelse i 2009 fordelt efter køn og alder. Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Alder (ultimo året) Mænd Kvinder I alt Fordeling Fordeling antal tildelinger % kr. % Under 18 år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,8 Over 65 år , ,7 I alt , ,0 Procent 68,6 31,4 100,0 Godtgørelse (1.000 kr.) Fordeling i % 70,1 29,9 100, i alt Personer Gennemsnitlig antal antal Fordeling Godtgørelsesuger* pr. person Mænd Kvinder I alt % Mænd Kvinder I alt Under 18 år ,7 0,2 0,2 0, år ,0 1,2 0,7 0, år ,5 1,6 1,3 1, år ,1 1,4 1,4 1, år ,4 1,2 1,2 1, år ,3 0,8 1,0 0, år ,4 0,7 0,6 0,7 Over 65 år ,6 0,5 0,6 0,6 I alt ,0 1,3 1,1 1,2 Fordeling i % 67,3 32,7 100,0 Tildelinger pr. person 1,5 1,4 1, Personer ialt Tildelinger pr. person 1,6 1,4 1,5 1,3 1,2 1,3 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. De VEU-tildelinger i 2009, fordelte sig på ca personer. I gennemsnit fik disse personer VEU-godtgørelse til 1,5 uddannelsesforløb, jf. tabel 2.6. Mændene udgjorde 2/3 af modtagerne af VEU-godtgørelse; kvinderne blot 1/3. En relativ stor andel af modtagerne af VEU-godtgørelse var i alderen år (37 %). De modtog 45 % af den samlede tildelte VEU-godtgørelse. Godtgørelsesordningen for ikke-forsikrede synes således især at blive benyttet af den yngre del af arbejdsstyrken. 8

9 Tabel 2.7 Personer der fik VEU-godtgørelse i 2009 fordelt efter uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus. Uddannelsesbaggrund Ingen afsluttet uddannelse Beskæftigelsesstatus Erhvervsuddannelse Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet I alt Fordeling Gennemsnitligt antal godtgørelses uger* pr. person antal personer % uger Lønmodtager ,2 1,2 Selvstændig ,8 1,1 Ialt ,0 1,2 Fordeling i % 45,2 41,2 6,2 7,3 100 Tildelinger pr. person 1,4 1,2 1,7 1,7 1, ialt ,0 1,3 Fordeling i % 44,6 43,7 5,2 6,5 100 Tildelinger pr. person 1,4 1,6 2,2 1,7 1,5 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse Langt størstedelen af de ikke-forsikrede VEU-modtagere i 2009 var lønmodtagere. Det gjaldt 93 %, mens ca. 7 % var selvstændige. Det ses endvidere af tabel 2.7, at knap hver 5. af de selvstændige, der fik VEU i 2009, ikke havde en afsluttet uddannelse; blandt lønmodtagerne gjaldt det 47 %. Set i forhold til 2008 er andelen af VEU-godtgørelsesmodtagere i 2009 uden en afsluttet uddannelse steget en smule. Tabel 2.8 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på modtager af den udbetalte VEU-godtgørelsen Modtager af VEU-godtgørelse Tildelinger Tildelte VEU godtgørelse Gennemsnitligt antal kursus* pr. tildeling antal % kr. % Arbejdsgiver , ,3 3,9 Kursist , ,1 6,3 Godtgørelse udbetalt delvist til arbejdsgiver hhv. kursist , ,6 5,6 I alt , ,0 4,1 * Hele med VEU-godtgørelse Den tildelte VEU-godtgørelse blev oftest udbetalt til kursistens arbejdsgiver. I 2009 gjaldt det 87 %, hvilket dog er et fald på godt 5 procentpoint set i forhold til Beløbsmæssigt drejede det sig om 83 % af den samlede udbetalte VEU-godtgørelse, hvilket kun var et fald på ca. 0,3 procentpoint set i forhold til 2008, jf. tabel 2.8 og tabel 4 (vedrørende 2008) i bilaget. 9

10 3. Ansøgningsstatistik for ikke-forsikrede De ansøgninger som statistikken i dette afsnit omhandler, blev modtaget på uddannelsesstedet i 2009, og blev senest primo februar 2010 færdigbehandlet. Det bemærkes, at der således ikke er en en-til-en overensstemmelse med statistikken vedrørende tildelinger, der beskriver aktiviteten en givent kalenderår, men hvor ansøgningen kan være modtaget i et andet. Tabel 3.1 VEU-ansøgninger og ansøgninger om befordringstilskud fordelt efter bevilling og helt eller delvist afslag Ansøgning om VEU og/eller befordringstilskud Tildelt Fuldt afslag Delvist afslag I alt Fordeling Fordeling antal % Alle ansøgninger ,0 Fordeling i procent 91,7 8,2 0,1 100,0 - Har ikke søgt befordringstilskud ,0 - Ansøgninger om befordringstilskud ,0 100,0 Heraf tildelt befordringstilskud ,3 Afslag på befordringstilskud , alle ansøgninger Fordeling i procent 91,5 8,3 0,2 100,0 Af de knap ansøgninger i 2009 blev der i godt 8 % af tilfældene givet fuldt afslag. Hver tredje ansøgning gjaldt befordringstilskud, som blev bevilget i næsten 9 ud af 10 tilfælde, jf. tabel

11 Tabel 3.2 VEU-ansøgninger fordelt efter uddannelsesbaggrund og varighed* af den søgte VEU-godtgørelse Varighed Ingen afsluttet uddannelse Erhvervs uddannelse Uddannelsesbaggrund Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet I alt Fordeling uger* antal % - 1 uge ,8-2 uger ,2-3 uger ,3-4 uger ,6-8 uger ,4 Over 8 uger ,7 I alt ,0 Procent 44,0 39,3 8,1 8,7 100,0-1 uge 80,5 84,6 80,1 89, ,8-2 uger 10,0 8,5 11,2 7, ,2-3 uger 3,9 2,8 4,5 1, ,3-4 uger 2,0 1,3 1,8 1, ,6-8 uger 2,9 2,2 2,1 0, ,4 Over 8 uger 0,8 0,7 0,4 0, ,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal * Fuldtidsuger der er søgt VEU-godtgørelse for. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Godt 8 ud af 10 VEU-ansøgninger i 2009 gjaldt forløb på indtil 1 uge (jf. tabel 3.2). Navnlig de ansøgere, der havde en erhvervsuddannelse, søgte om VEU-godtgørelse til forløb af varighed på indtil en uge. Set under ét gjaldt det 84,6 %, svarende til godt 5 ud 6. Det gjaldt i lidt mindre grad de ansøgere, der ikke havde nogen afsluttet uddannelse, men godt 4 ud af 5 blandt disse søgte dog om VEU-godtgørelse til disse korte forløb. Til gengæld søgte relativt mange fra denne gruppe VEU til forholdsvist lange forløb; 8,7 % af ansøgningerne gjaldt VEUgodtgørelse til forløb af mindst 3 ugers varighed, hvilket kun gjaldt 6,7 % af ansøgningerne fra personer med en erhvervsuddannelse (benyttet eller ej). 4. Ekspeditionstid for ansøgninger for ikke-forsikrede De ansøgninger som statistikken i dette afsnit omhandler, blev modtaget på uddannelsesstedet i 2009, og blev senest primo februar 2010 færdigbehandlet. 11

12 Tabel 4.1 VEU-ansøgninger fordelt på tidspunkt for modtagelse og ekspeditionstid Ekspeditionstid Over 50 I alt Fordeling modtaget antal % 1. kvartal ,0 2. kvartal ,0 3. kvartal ,0 4. kvartal ,1 I alt , % kvartal 65,0 12,5 5,4 4,9 12,2 100,0 2. kvartal 62,3 15,1 7,1 4,4 11,2 100,0 3. kvartal 50,1 14,3 10,8 9,3 15,5 100,0 4. kvartal 57,1 13,5 11,1 8,9 9,3 100,0 Hele året 59,5 13,8 8,5 6,7 11,6 100, ,1 14,3 9,8 5,3 11,4 100,0 Anm: Ekspeditionstiden er beregnet som antallet af fra modtagelse af ansøgning hos administrator indtil støttemeddelelsen til ansøger bliver udskrevet. Hertil lægges én dag af de i alt indgivne VEU-ansøgninger i 2009 blev besvaret indenfor 20, hvilket svarer til 59,5 % af samtlige indgivne ansøgninger; Godt 73 % af alle ansøgninger blev besvaret indenfor 30. Højsæsonen for indgivelser er i 4. kvartal, hvor i alt 30 % af årets ansøgninger blev indgivet, jf. tabel

13 Tabel 4.2 VEU-ansøgninger fordelt efter ekspeditionstid særskilt for skoletype Ekspeditionstid Over 50 I alt Fordeling antal % Handels- og tekniske skoler ,1 Handelsskoler ,6 Tekniske skoler ,1 AMU centre ,1 Private udbydere af AMU ,6 uddannelser Landbrugsskoler ,2 Slagteriskoler ,8 Social- og sundhedsskoler ,7 Universiteter ,1 Professionshøjskoler ,9 I alt , % Handels- og tekniske skoler 54,0 17,9 9,6 7,3 11,1 100,0 Handelsskoler 43,8 15,9 12,3 9,4 18,7 100,0 Tekniske skoler 78,5 10,1 4,3 3,0 4,1 100,0 AMU centre 87,8 6,5 2,2 2,2 1,4 100,0 Private udbydere af AMU 75,4 12,6 5,6 3,5 2,9 100,0 uddannelser Landbrugsskoler 36,4 11,4 14,1 17,0 21,1 100,0 Slagteriskoler 35,0 14,5 5,1 11,9 33,6 100,0 Social- og sundhedsskoler 51,6 10,1 7,2 7,5 23,5 100,0 Universiteter 64,6 11,0 12,2 6,1 6,1 100,0 Professionshøjskoler 85,1 6,1 3,1 2,2 3,6 100,0 I alt 59,5 13,8 8,5 6,7 11,6 100,0 I 2009 blev i alt ansøgninger - svarende til hver tredje - blev indgivet på en handelsskole. På handels og tekniske skoler blev der indgivet 27 % af samtlige VEU-ansøgninger i 2009, og de tekniske skoler modtog 18 % af ansøgningerne. Sammenlagt modtog handels- og/eller tekniske skoler næsten 8 ud af 10 indgivne VEU-ansøgninger i AMU-centrene modtog 9 % af alle indgivne ansøgninger; øvrige institutioner modtog sammenlagt ca. 13 % af ansøgningerne, jf. tabel 4.2. Ekspeditionstiden varierede forholdsvist meget skoletyperne imellem, og gennemsnittene varierede også forholdsvist meget de enkelte skoler imellem. Der henvises til rapportens bilagstabel 1, hvor ekspeditionstiden er fordelt på enkeltadministratorer. 13

14 Bilag Tabel 1 Ansøgninger fordelt efter ekspeditionstid efter institutionstype og særskilt efter skole Handels og tekniske skoler Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Bornholms erhvervsskole 44,0 23,2 13,6 16,0 3,2 100,0 125 Business College Syd Mommark 79,8 9,0 4,6 1,8 4,8 100,0 788 CELF 38,4 19,1 8,9 8,6 25,0 100,0 884 CEUS 88,4 7,3 2,9 0,0 1,5 100,0 69 CPH West, Uddannelsescenter 68,3 15,0 7,7 3,1 5,9 100,0 287 EUC Lolland 52,0 28,0 8,0 0,0 12,0 100,0 25 EUC Nord 80,9 10,6 3,9 1,7 2,9 100,0 692 EUC Nordvest 65,6 13,8 8,5 5,8 6,4 100,0 378 EUC Nordvestsjælland 83,7 9,0 5,3 1,1 0,9 100,0 645 EUC Ringsted 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 68 EUC Vest 55,6 15,2 9,3 11,4 8,6 100, Erhvervsskolen Nordsjælland 34,5 19,0 10,1 9,4 27,1 100, Erhvervsskolerne Aars 70,5 16,0 10,5 1,5 1,5 100,0 332 Grindsted Erhvervsskole 55,7 0,0 0,0 3,3 41,0 100,0 61 Selandia - CEU 63,3 13,2 9,8 11,8 2,0 100, Svendborg Erhvervsskole 82,1 3,2 5,3 8,4 1,1 100,0 95 Tietgenskolen 42,1 9,9 9,1 5,5 33,4 100,0 506 Viden Djurs 54,5 25,6 12,1 4,9 3,0 100, I alt 54,0 17,9 9,6 7,3 11,1 100, Handelsskoler Aalborg Handelsskole 9,0 10,0 14,3 18,5 48,2 100, BEC Business Education College 45,6 9,0 15,4 5,7 24,3 826 (Ballerup EUC) 100,0 Business College Horsens 60,5 17,6 7,6 3,1 11,1 100,0 641 Esbjerg Handelsskole 51,6 24,6 17,1 0,9 5,8 100,0 467 Frederikshavn Handelsskole 33,9 13,0 14,0 8,9 30,3 100,0 723 Haderslev Handelsskole 52,9 11,0 14,2 11,9 10,0 100,0 854 Handelsfagskolen 51,0 18,5 13,9 8,7 7,9 100,0 531 Handelsskolen Kbh. Nord 81,7 13,4 1,8 1,3 1,8 100,0 224 Handelsskolen Minerva 60,9 16,4 7,1 3,8 11,8 100, Handelsskolen Sjælland Syd 40,8 13,5 18,1 7,5 20,1 100, Holstebro Handelsskole 42,8 6,3 20,0 2,2 28,8 100,0 559 IBC Int. Business College 63,4 18,8 12,6 2,2 3,1 100,0 325 Køge Handelsskole 60,5 18,4 7,0 1,7 12,4 100,0 299 Lemvig Handelsskole 87,5 6,3 6,3 0,0 0,0 100,0 16 Niels Brock 68,5 12,9 5,6 0,6 12,4 100, Ribe Handelsskole 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2 Ringkjøbing Handelskole og Handelsgymnasium 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 100,0 15 fortsættes 14

15 fortsat Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Roskilde Handelsskole 23,4 27,2 17,9 17,5 14,1 100, Silkeborg Handelsskole 52,7 10,7 17,6 6,9 12,2 100,0 131 Skanderborg-Odder, Center for uddannelse 44,3 17,5 11,7 19,5 7,1 100,0 652 Skive Handelsskole 90,2 7,3 2,4 0,0 0,0 100,0 41 Tønder Handelsskole 85,7 0,0 0,0 14,3 0,0 100,0 7 Varde Handelsgymnasium og 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2 Handelsgymnasium Vejen Handelsskole 61,7 9,0 13,7 9,6 6,0 100,0 648 Vejle Handelsskole 59,7 14,0 6,5 3,3 16,5 100, Vestfyns Handelsskole 82,4 0,0 0,0 0,0 17,7 100,0 34 Vestjydsk Handelsskole og 68,8 31,3 0,0 0,0 0,0 100,0 16 Handelsgymnasium Viborg Handelsskole 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3 Århus Købmandsskole 94,2 3,6 0,9 0,7 0,7 100,0 449 I alt 100, Tekniske Skoler Aarhus Tekniske Skole 62,5 17,2 10,2 6,0 4,1 100,0 714 Dansk Center for 96,3 3,7 0,0 0,0 0,0 100,0 27 Jordbrugsuddannelser Den Jydske Håndværkerskole 56,8 21,6 12,2 5,4 4,1 100,0 74 EUC Lillebælt 91,9 4,1 1,5 0,9 1,6 100, EUC Midt 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 EUC Sjælland 58,0 18,8 11,2 5,7 6,3 100,0 383 EUC Syd 86,0 7,5 3,4 2,8 0,4 100,0 563 Hansenberg 85,9 7,7 3,9 0,0 2,6 100,0 78 Herningsholm Erhvervsskole 66,5 15,8 8,7 6,4 2,6 100,0 266 Holstebro Tekniske Skole 91,8 6,5 0,9 0,5 0,3 100,0 635 Hotel og Restaurantskolen 84,4 7,6 4,8 2,0 1,2 100,0 250 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 86,2 9,0 1,4 2,8 0,7 100,0 145 Kold College 94,4 4,2 0,0 1,4 0,0 100,0 72 Københavns Tekniske Skole 70,6 16,5 4,3 2,4 6,3 100, Mercantec 62,0 17,4 9,9 5,2 5,6 100,0 841 Odense Tekniske Skole 49,5 22,8 3,0 5,9 18,8 100,0 101 Randers Tekniske Skole 75,5 6,3 5,2 11,2 1,9 100,0 269 Roskilde Tekniske Skole 79,3 13,9 3,3 1,7 1,8 100,0 545 Silkeborg Tekniske Skole Adm. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 Silkeborg Tekniske Skole 98,8 0,6 0,0 0,0 0,6 100,0 163 Skive Tekniske skole 99,0 0,0 1,0 0,0 0,0 100,0 97 Syddansk Erhvervsskole, Odense- 48,5 17,7 8,6 9,8 15,4 100,0 722 Vejle TEC Teknisk Erhvervsskole Center 90,3 4,7 2,2 1,0 1,8 100, Tech College Aalborg 71,7 9,9 4,3 3,8 10,4 100, Udd.center Ringkjøbing-Skjern 83,3 13,2 1,7 0,4 1,4 100,0 287 Vejle Tekniske Skole 95,5 4,1 0,0 0,4 0,0 100,0 244 I alt 78,5 10,1 4,3 3,0 4,1 100, fortsættes 15

16 fortsat AMU Centre Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal AMU Hoverdal 84,1 2,9 5,8 7,3 0,0 100,0 69 AMU Nordjylland 83,4 11,1 2,8 1,9 0,8 100, AMU SYD 91,7 3,3 2,4 1,5 1,2 100, AMU Djursland 91,8 2,5 2,0 2,0 1,6 100,0 489 AMU Fyn 85,6 7,6 2,1 2,8 1,9 100, AMU Vest 92,0 2,9 1,0 2,4 1,7 100, Medieskolerne, Viborg Mediecenter 90,0 0,0 0,0 0,0 10,0 100,0 10 I alt 87,8 6,5 2,2 2,2 1,4 100, Private udbydere af AMU uddannelser Center Ellested A/S 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 Cramers køreskole ApS 68,4 5,3 0,0 5,3 21,1 100,0 19 Dansk Brand og Sikringsteknisk 55,9 13,5 15,3 8,1 7,2 100,0 111 institut Dansk Transportsikkerhed ApS 98,8 0,0 1,3 0,0 0,0 100,0 80 Dansk Uddannelsescenter 86,7 6,8 2,7 2,2 1,7 100,0 783 Erhvervskøreskolen ApS 86,7 6,7 0,0 0,0 6,7 100,0 15 Grøns Køretekniske Anlæg 40,0 40,0 13,3 0,0 6,7 100,0 15 Juuls Køreskole 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 41 Kørerlærercentret 37,5 62,5 0,0 0,0 0,0 100,0 16 Nygaard Gruppen Vejle A/S 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2 TUC Syd ApS 62,3 17,9 7,6 7,6 4,7 100,0 106 Udd.center for Kollektiv Transport 72,9 14,9 6,5 3,6 2,1 100, Vestjysk Storvognsskole 62,5 16,7 4,2 12,5 4,2 100,0 24 Tastet i SUstyrelsen 42,4 10,2 6,8 10,2 30,5 100,0 59 Ialt 75,6 12,3 5,6 3,6 2,9 100, Landbrugsskoler Bygholm Landbrugsskole 27,6 15,0 36,2 15,5 5,7 100,0 246 Dalum Landbrugsskole 21,2 13,4 23,4 10,4 31,6 100,0 231 Klærgårds Landbrugsskole 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 192 Nordjyllands Landbrugsskole 28,7 12,3 8,3 23,2 27,5 100,0 846 I alt 36,4 11,4 14,1 17,0 21,1 100, Slagteriskoler Slagteriskolen i Roskilde 35,0 14,5 5,1 11,9 33,6 100,0 574 I alt 35,0 14,5 5,1 11,9 33,6 100,0 574 fortsættes 16

17 fortsat Social og Sundhedsskoler Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Bornholms Sundheds- og 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2 Sygeplejeskole Humanica 50,8 16,0 9,9 7,2 16,0 100,0 181 Randers Social og Sundhedsskole 0,0 30,8 15,4 0,0 53,9 100,0 13 SOSU C Social og Sundhedsuddannelsescentret 19,3 9,3 9,7 9,7 52,1 100,0 259 SOSU Nord 74,3 15,8 4,0 5,0 1,0 100,0 101 SOSU Nykøbing Falster 87,5 4,2 0,0 0,0 8,3 100,0 24 SOSU Næstved Center for Social 74,1 5,6 1,9 3,7 14,8 100,0 108 og Sunhedsuddannelser SOSU uddannelser Greve 7,7 0,0 23,1 7,7 61,5 100,0 13 Social og Sundhedsskolen, Herning 84,6 11,5 0,0 3,9 0,0 100,0 26 Social og Sundhedsskolen Esbjerg 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 100,0 5 Social og Sundhedsskolen Fyn 90,5 3,6 2,3 1,8 1,8 100,0 220 Social og Sundhedsskolen Skive 23,3 32,6 11,6 11,6 20,9 100,0 43 Thisted Viborg Social og Sundhedsskolen Syd 56,0 13,0 3,8 7,6 19,6 100,0 184 Social og Sundhedsskolen Vestsjælland 71,2 3,0 9,1 12,1 4,6 100,0 66 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg 65,8 10,5 2,6 7,9 13,2 100,0 38 Social og Sundhedsskolen i Fredericia 46,2 14,3 12,1 5,0 22,5 100,0 182 Horsens Social og Sundhedsskolen, Kbh. 55,0 8,3 8,7 7,9 20,3 100,0 242 Århus Social og Sundhedsskole 10,7 3,3 8,0 18,7 59,3 100,0 150 I alt 51,6 10,1 7,2 7,5 23,5 100, Universiteter Københavns Universitet Det 64,6 11,0 12,2 6,1 6,1 100,0 82 Biovidenskabelige Fakultet I alt 64,6 11,0 12,2 6,1 6,1 100,0 82 Professionshøjskoler Metropol 57,9 26,3 5,3 0,0 10,5 100,0 19 Syd University College 41,7 8,3 5,6 19,4 25,0 100,0 36 UCC University College 36,8 16,5 13,7 9,9 23,1 100,0 182 VIA University College 91,2 4,8 1,9 1,0 1,0 100, I alt 85,1 6,1 3,1 2,2 3,6 100, I alt 59,5 13,8 8,5 6,7 11,6 100,

18 BILAGSTABELLER VEDRØRENDE TIDLIGERE GODTGØRELSESÅR (bilagstabel 2-5) Tabel 2 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper og varighed af godtgørelsen Handels- og tekniske skoler Varighed godtgørelsesuger* Antal tildelinger i alt > 8 Fordeling Tildelt godtgørelse gennemsnit antal tildelinger antal % kr. Indeks , Handelsskoler , Tekniske skoler , AMU centre , Landbrugsskoler , Slagteriskoler , Social og sundhedsskoler , Universiteter , CVU , Professionshøjskoler , Private udbydere af AMU uddannelser , I alt , Fordeling i % 82,5 9,5 3,4 1,2 2,4 1,0 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En tildeling om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 18

19 Tabel 3 VEU-ansøgninger fordelt efter uddannelsesbaggrund og varighed* af den søgte VEU-godtgørelse Varighed Ingen afsluttet uddannelse Erhvervs uddannelse Uddannelsesbaggrund Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet I alt Fordeling uger* antal % - 1 uge ,3-2 uger ,4-3 uger ,3-4 uger ,2-8 uger ,1 Over 8 uger ,8 I alt ,0 Procent 40,6 43,0 9,4 7,1 100, % antal % - 1 uge 77,2 87,9 90,9 79, ,3-2 uger 12,9 6,6 6,1 10, ,4-3 uger 4,5 2,1 1,7 5, ,3-4 uger 1,6 0,9 0,5 1, ,2-8 uger 2,5 2,0 0,7 2, ,1 Over 8 uger 1,3 0,5 0,2 0, ,8 I alt Antal * Fuldtidsuger der er søgt VEU-godtgørelse for. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Tabel 4 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Antal Fordeling Mio. kr. Fordeling % % Ingen afsluttet uddannelse ,3 43,8 85,0 63,1 49,6 51,1 Erhvervsuddannelse ,0 44,5 66,0 47,4 38,6 38,4 Anden uddannelse, ej benyttet ,5 5,1 7,7 4,6 4,5 3,7 Anden uddannelse, benyttet ,2 6,5 12,5 8,3 7,3 6,7 I alt ,0 100,0 171,2 123,3 100,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 19

20 Tabel 5 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på modtager af den udbetalte VEU-godtgørelsen Modtager af VEU-godtgørelse Tildelinger Tildelte VEU godtgørelse Gennemsnitligt ntal kursus* pr. tildeling antal % kr. % Arbejdsgiver , ,6 3,7 Kursist , ,7 9,3 Godtgørelse udbetalt delvist til arbejdsgiver hhv. kursist 312 0, ,7 5,6 I alt , ,0 4,1 * Hele med VEU-godtgørelse 20

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2008

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2008 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret 2009 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2008 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2007

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2007 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret april 2008 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2007 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2007 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2006 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret Juni 2006 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed SVU-statistikpublikationen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009

Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009 Sektorregnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Indledning Institutioner for erhvervsrettet uddannelse er selvejende institutioner og omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret juli 2008 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2007 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2007.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

Nyt kursusmiljø til Elevplan 20. august

Nyt kursusmiljø til Elevplan 20. august Nyt kursusmiljø til 20. august UNI C har længe ønsket sig kraftigere maskiner til at drive kursusmiljøet i. Samtidigt har vi hen over det sidste års tid konstateret begrænset aktivitet på ca. halvdelen

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser Godr af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser inden for transportområdet - gældende pr 1 januar 2010 Indeholder oversigt over alle TUR`s FKB`ere fordelt på institutioner Side nr 1 Godsforudsætninger Hvor

Læs mere

Anlægsteknik Plejeteknik

Anlægsteknik Plejeteknik pr. 31/10. 2015 AMU Nordjylland 13 15 29 6 66 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 19 95 78 192 Kold college 10 27 28 65 Roskilde Tekniske Skole 25 126 123 29 307 Selandia - CEU 12 42 36 90 Tech College

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere