GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98."

Transkript

1 GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Forenklet prospekt dateret januar 2012 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF med senere ændringer Dette Forenklede prospekt indeholder oplysninger om Global Growth Fund, der er en Afdeling i William Blair SICAV ( Investeringsinstituttet ). Der henvises til Investeringsinstituttets fuldstændige prospekt, der er dateret januar 2012, for yderligere oplysninger. Termer, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og som ikke er defineret i dette dokument, er defineret i det Fuldstændige prospekt. Investeringsinstituttet har udnævnt RBS (Luxembourg) S.A. et société anonyme, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Luxembourg og med hjemsted på adressen 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, som Investeringsinstituttets Forvaltningsselskab. Investeringsmål og -politik Investeringsmål: Global Growth Fund søger at opnå langsigtet kapitalvækst udtrykt i USD. Primære investeringsstrategier: Ved normale markedsforhold investerer Global Growth Fund mindst 80 % af de samlede nettoaktiver i en diversificeret portefølje af egenkapitalinstrumenter, inklusive ordinære aktier og andre former for egenkapitalinvesteringer (f.eks. værdipapirer, der kan konverteres til ordinære aktier), der er udstedt af alle størrelse virksomhed verden over, og hvor Investeringsforvalteren mener, at disse har en vækst, rentabilitet og kvalitetsmæssige træk, der ligger over gennemsnittet. Investeringsforvalteren søger investeringsmuligheder i virksomheder på forskellige udviklingstrin fra større, veletablerede virksomheder til mindre virksomheder på tidligere udviklingstrin. Global Growth Funds investeringer fordeles normalt blandt mindst seks forskellige lande, og der må på intet tidspunkt investeres mere end maksimalt 65 % af besiddelsen af kapitalandele i Global Growth Fund i værdipapirer fra udstedere i ét land. Ved normale markedsforhold investeres mindst 35 % af Global Growth Funds aktiver i virksomheder uden for USA. Normalt fordeles Global Growth Funds investeringer i USA, det kontinentale Europa, Storbritannien, Canada, Japan og markederne i Stillehavsbassinet. Global Growth Fund kan investere enten 35 % af nettoaktiverne eller det dobbelte af komponenten af nye markeder ( emerging markets ) i MSCI All Country World (ACW) Investable Market Index (IMI) (netto), alt efter hvad der er størst, i nye markeder, hvilket omfatter alle verdens lande med undtagelse af USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, Hongkong, Singapore og de fleste vesteuropæiske lande. Global Growth Fund kan investere i egenkapitalinstrumenter gennem børsintroduktioner (IPO er) og private placeringer. Global Growth Fund vurderes i forhold til MSCI All Country World (IMI)-indekset (netto) som det primære indeks og MSCI All Country World Index-Growth som det sekundære indeks. Global Growth Fund kan anvende udelukkende teknikker og instrumenter, som beskrevet i Bilag B under overskriften Særlige teknikker og instrumenter i det Fuldstændige prospekt, til afdækningsformål (f.eks. kurssikring mod risikoen for ugunstige bevægelser på aktiemarkedet, renteudsving, valutaudsving), forudsat at Global Growth Fund sikrer, at der er sammenhæng mellem teknikkerne og instrumenterne i forhold til de værdipapirer eller valutaer, der afdækkes. Global Growth Fund duplikerer ikke sammensætningen af et indeks og/eller indgår afledte OTC-transaktioner, som dette er beskrevet i Bilag A - 1 -

2 under overskriften Investeringsbeføjelser og -begrænsninger i det Fuldstændige prospekt. Global Growth Fund kan i begrænset omfang investere i warrants og konvertible værdipapirer, der er beskrevet i det Fuldstændige prospekts Bilag B. Investeringsproces Ved valget af investeringer består Investeringsforvalterens primære investeringskriterier af en grundlæggende virksomhedsanalyse og aktieudvalg. Investeringsforvalteren søger generelt egenkapitalinstrumenter, inklusive ordinære aktier, i virksomheder, der historisk set har haft god vækst, rentabilitet og kvalitet set i forhold til lokale markeder og i forhold til virksomheder inden for samme branche på globalt plan, og hvor det forventes, at virksomhederne vil fortsætte med at opnå lignende resultater. Sådanne virksomheder har generelt bedre forretningsmæssige grundbegreber, inklusive førerposition inden for deres felt, produkter eller tjenesteydelser af høj kvalitet, karakteristisk markedsføring og distribution, fleksibilitet i prisfastsættelsen og indtægter fra produkter eller tjenesteydelser med et fast, tilbagevendende forbrug. Disse forretningsmæssige kendetegn bør være ledsaget af en ledelse med fokus på afkast til investorerne og brug af en konservativ anvendt regnskabspraksis. Der fokuseres primært på virksomheder med en egenkapitalforrentning over gennemsnittet, stærke balancer og en konsekvent vækst i indtjeningen over gennemsnittet. Ved aktieudvælgelsen tages der højde for både lokale og globale sammenligninger. Investeringsforvalteren varierer diversificeringen i Global Growth Fund, hvad angår sektor og geografi baseret på Investeringsforvalterens løbende evaluering af de økonomiske, markedsrelaterede og politiske tendenser globalt. Når Investeringsforvalteren træffer beslutninger omkring fordelingen blandt forskellige lande, tager Investeringsforvalteren højde for faktorer såsom de forhold og det vækstpotentiale, der gælder for forskellige økonomier og værdipapirmarkeder, valutakurser, teknologisk udvikling i de forskellige lande og andre relevante økonomiske, sociale, nationale og politiske faktorer. Risikoprofil Der er ingen garanti for, at Global Growth Fund opfylder sit investeringsmål. Da Global Growth Fund investerer de fleste af aktiverne i egenkapitalinstrumenter i virksomheder på nye markeder, er den primære risiko, at værdien af egenkapitalinstrumenterne i afdelingen kan falde som reaktion på aktiviteterne i virksomhederne eller markedet og de økonomiske forhold. Dermed kan afkastet i Global Growth Fund svinge, og investor kan tabe penge ved at investere i Global Growth Fund. Udenlandske investeringer indebærer tit yderligere risiko, inklusive politisk ustabilitet, forskelle inden for regnskabsaflæggelsesstandarder og mindre strengt tilsyn med værdipapirmarkederne. Da værdipapirerne i Global Growth Fund normalt er denomineret i andre valutaer end USD, kan ændringer i valutakurserne påvirke værdien af Global Growth Funds investeringer i negativ retning. Da depotbankgebyrerne i forbindelse med investering i udenlandske værdipapirer er højere, forventer Global Growth Fund at pådrage sig driftsudgifter, der er højere end driftsudgifterne for de investeringsforeninger, der udelukkende investerer i amerikanske egenkapitalinstrumenter. Disse risici ved udenlandsk investering er højere på mindre veletablerede, nye markeder. Desuden kan Global Growth Fund investere i værdipapirer i mindre virksomheder, der kan være mere volatile og mindre likvide end værdipapirer i større virksomheder. Hvis Global Growth Fund investerer en væsentlig del af aktiverne i ét land, vil Global Growth Fund være mere sårbar over for risici for negative økonomiske eller politiske kræfter i det pågældende land. Global Growth Funds investeringer i IPO er er underlagt høj volatilitet og begrænset tilgængelighed. Værdipapirer, der erhverves ved private placeringer kan klassificeres som illikvide og vanskelige at værdiansætte

3 Investeringer i værdipapirer i lande på nye markeder indebærer større risiko end de risici, der er forbundet med udviklede lande, inklusive større valutarisiko, økonomisk og politisk risiko, afviklingsrisiko, kursvolatilitet, og kan have gældsforpligtelser, der ikke er vurderet af internationalt anerkendte kreditvurderingsinstitutter. Værdipapirerne i mindre og mellemstore virksomheder er mere volatile og mindre likvide end værdipapirer i større virksomheder. Desuden kan mindre og mellemstore virksomheder handles i lavere kvantum, hvilket kan øge volatiliteten. Afdelingens tidligere resultater Grafen oven for illustrerer tidligere resultater i USD. Tidligere resultater er ingen garanti for de fremtidige resultater. Beregningerne er indre værdi til indre værdi og med fradrag af gebyrer. Resultaterne vises fra driftens påbegyndelse den til 31. december Typisk investorprofil Global Growth Fund er kun forbeholdt institutionelle investorer. Grundet Global Growth Funds investeringsstrategi kan den være egnet for investorer, der: søger langsigtet kapitalvækst og ikke ønsker en løbende indkomst fra deres investeringer og er villige til at acceptere de større risici, som følger med investering i udenlandske værdipapirer og kan modstå volatiliteten i værdien af deres aktier. GLOBAL GROWTH FUND INDEBÆRER ET HØJERE RISIKONIVEAU OG ER EVT. IKKE EGNET FOR ALLE. Afdelingen er beregnet til langsigtede investorer. Desuden er afdelingen beregnet - 3 -

4 til investorer, der er villige til at acceptere de risici, der er forbundet med at investere i udenlandske værdipapirer. Der er naturligvis ingen garanti for, at afdelingen opnår formålet. Afdelingens referencevaluta er USD. Aktierne i Global Growth Fund er inddelt i fem (5) klasser, der hver især har følgende Handelsvaluta: Aktieklasser Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse Z Handelsvaluta USD EUR GBP USD USD Indtægtsbehandling Indtægter og kapitalgevinst fra Global Growth Fund geninvesteres. Aktiernes værdi afspejler kapitaliseringen af indtægt og kapitalgevinst, og der foretages ingen indtægtsudlodning gennem udbytteerklæringen. Provisioner og udgifter Gebyrer, der pålægges investor for: Klasse A, B, C, D og Z Udstedelsesprovision: Indløsningsprovision: Op til 3,0 % af den Indre værdi pr. aktie Intet Driftsudgifter, som opkræves direkte hos Global Growth Fund og afspejles i den Indre værdi: Klasse A, B og C Forvaltningsgebyr Op til 1,30 % af nettoaktiverne Klasse D Forvaltningsgebyr Op til 1,70 % af nettoaktiverne Klasse Z Forvaltningsgebyr Intet Individuelle investorer i klasse Z opkræves et Forvaltningsgebyr og andre servicegebyrer i overensstemmelse med en særskilt aftale, der skal - 4 -

5 forhandles og indgås mellem den individuelle investor og Investeringsforvalteren. Der påløber andre udgifter for Global Growth Fund, hvilke udgifter omfatter, men ikke er begrænset til gebyrer til Depotbank, Forvaltningsselskab, Noteringsagent, Central administration, Aktiebogfører og Overførselsagent samt juridiske gebyrer og gebyrer i forbindelse med revisions, trykning, marketing, offentliggørelse af den indre værdi samt andre omkostninger, der kan betales af aktiverne, som dette fremgår af Prospektet og Investeringsinstituttets stiftelsesoverenskomst. Samlet omkostningsgrad: Institutionel/Klasse A, B og C Med en øvre grænse på 1,60 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i Global Growth Fund Institutionelle / Klasse D Med en øvre grænse på 2,0 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i Global Growth Fund Institutionelle / Klasse Z Med en øvre grænse på 0,3 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i Global Growth Fund Beskatning Ifølge den nuværende lovgivning og praksis svarer Investeringsinstituttet ikke indkomstskat i Luxembourg, og udbytte, der betales af Investeringsinstituttet, er desuden heller ikke underlagt udbytteskat i Luxembourg. Dog skal Investeringsinstituttet betale årlig skat i Luxembourg, hvor denne beregnes til 0,01 procent af nettoaktiverne i klasse A-, B-, C-, D- og Z-aktier i Global Growth Fund. Skatten betales kvartalsvist på grundlag af nettoaktiverne i Global Growth Fund og beregnes ved udgangen af det kvartal, som skatten relaterer sig til. Der betales ingen stempelafgift eller anden form for afgift i Luxembourg i forbindelse med aktieudstedelse. Ifølge den nuværende lovgivning og praksis betales der ikke kapitalindkomstskat på den realiserede kapitalvækst af Investeringsinstituttets aktiver. Kommende investorer skal holde sig orienteret og i relevant omfang rådføre sig om gældende love og bestemmelser (f.eks. vedrørende beskatning og valutakontrol), som gælder tegning, køb, besiddelse og indløsning af Aktier i det land, hvor de er statsborgere, har bopæl eller opholdssted. Offentliggørelse af dagskurs Global Growth Fund værdiansættes dagligt, og den Indre værdi pr. aktie beregnes på hver Værdiansættelsesdag. Den Indre værdi pr. aktie for Global Growth Fund fastsættes på grundlag af de senest tilgængelige kurser på Værdiansættelsesdagen i Luxembourg. Den Indre værdi pr. aktie og den Indre værdi pr. afdeling offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemsted. Investeringsinstituttet kan arrangere, at oplysningerne offentliggøres i førende finansielle aviser i Global Growth Funds Referencevaluta og/eller i den pågældende Klasses Handelsvaluta, alt efter hvad der er relevant, samt i enhver anden valuta, som Bestyrelsen måtte bestemme. Udstedelses og indløsningskurserne offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemmeside: på engelsk, på tysk. Medmindre andet fremgår af lovgivningen, forordninger og/eller administrativ praksis i den relevante jurisdiktion, sker sådan offentliggørelse udelukkende på Investeringsinstituttets hjemmeside

6 Investeringsinstituttet accepterer ikke ansvaret for fejl i eller forsinkelse ved offentliggørelse eller for manglende offentliggørelse af kurser. Transaktioner Forvaltningsselskabet forbeholder sig retten til at afvise anmodninger eller til kun at acceptere anmodninger delvist. Forvaltningsselskabets Bestyrelse forbeholder sig retten til på enhver tid og uden varsel at indstille udstedelsen og salget af Aktier i enhver Klasse i Global Growth Fund. Sådan købes Aktier Initiale anmodninger om Aktier skal stiles til den Centrale administration i Luxembourg eller til udlodningsagent, der fremgår af tegningsanmodningen. Tegninger af Aktier, der modtages af den Centrale Administration før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag. Alle anmodninger, som den Centrale administration modtager efter Tegningsfristen, ekspederes på den følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Handelsdag. Betalinger skal modtages af Depotbanken i den pågældende Klasses Handelsvaluta senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag. På den relevante Værdiansættelsesdag arrangerer den Centrale administration eventuelle nødvendige valutatransaktioner for at konvertere tegningsbeløbene fra Tegningsvalutaen til Handelsvalutaen for den relevante Klasse. Sådan valutatransaktion ekspederes for aktietegnerens omkostning og risiko. Valutatransaktioner kan dog forsinke udstedelsen af Aktier, da den Centrale administration efter eget skøn kan vælge at forsinke ekspeditionen af enhver valutatransaktion, indtil den har modtaget clearede midler. Mindste første og efterfølgende investering (USD) Klasse A, B, C og D Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 1 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Intet Klasse Z Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 20 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Intet Det kræves, at investorer tilvejebringer de identitetsbeviser, der kræves i henhold til gældende lovgivning og forordninger i relation til forhindring af hvidvask af penge. Tegninger ekspederes ikke, før sådanne oplysninger er modtaget. Sådan sælges Aktier Anmodninger om indløsning af enten alle eller nogle Aktier skal omfatte (i) det pengemæssige beløb, som investoren ønsker at indløse efter fradrag af den relevante Indløsningsprovision, eller (ii) det antal - 6 -

7 Aktier, som investoren ønsker at indløse, samt investorens personlige oplysninger og investorens kontonummer. Tilvejebringes disse oplysninger ikke, kan det medføre, at anmodningen bliver forsinket, mens man forsøger at indhente bekræftelse fra investoren. Betaling for Aktier, der indløses, ekspederes i den relevante Handelsvaluta for den pågældende Klasse senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag. Indløsningsanmodninger, som den Centrale administration modtager før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag til den Indre værdi pr. aktie som fastsat for den relevante Handelsdag. Alle anmodninger, som den Centrale administration modtager efter Indløsningsfristen, behandles på den næste følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Værdiansættelsesdag. Generelt Anmodninger om efterfølgende tegninger og indløsninger skal ske pr. fax eller pr. brev til den Centrale administration eller til en (eventuel) udlodningsagent. Der sendes bekræftelse til ansøgeren pr. almindelig post så snart, som det med rimelighed er praktisk efter Værdiansættelsesdagen, med alle oplysninger om transaktionen. Yderligere vigtige oplysninger Investorer kan anmode om at modtage kopi af Investeringsinstituttets Fuldstændige prospekt, kopi af den seneste Årsrapport med de reviderede regnskaber og af Halvårsrapporten (hvis en sådan rapport er offentliggjort efter den seneste Årsrapport). Kopier er også tilgængelige på Investeringsinstituttets hjemsted. Global Growth Fund er stiftet i en ubegrænset periode. Afdelingens lanceringsdato: 1. oktober 2007 Juridisk struktur: Afdeling i William Blair SICAV Promoter: William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Tilsynsmyndighed: Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (www.cssf.lu) Forvaltningsselskab: RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg Depotbank, Noteringsagent, Central administration og Aktiebogfører og Overførselsagent: Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Vertigo Building Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L Luxembourg, Luxembourg Investeringsforvalter og Global udlodningsagent: William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Revisor: Ernst&Young SA, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5369 Münsbach Referencevaluta: USD Yderligere oplysninger - 7 -

8 Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte Forvaltningsselskabet eller Investeringsinstituttets Centrale administration i Luxembourg eller Deres lokale repræsentant

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012 www.standardlifeinvestments.com Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Danske Invest Allocation

Danske Invest Allocation Danske Invest Allocation Société d'investissement à Capital Variable stiftet i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg Afdelingen "Danske Invest Allocation: Stable" (i det følgende benævnt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

FAST - ASIA FUND Y-ACC-GBP 31 AUGUST 2015

FAST - ASIA FUND Y-ACC-GBP 31 AUGUST 2015 FAST ASIA FUND YACCGBP Tilgang og stil Suranjan Mukherjee mener, at udsigterne for og værdiansættelsen af de enkelte virksomheder kan forudsiges mere nøjagtigt end makroøkonomiske tendenser og faktorer.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 AUGUST 2015

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 AUGUST 2015 US HIGH YIELD FUND AACCEURO (HEDGED) 31 AUGUST 2015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i USDdenominerede, højtforrentede erhvervsobligationer. Der lægges vægt på et bottomup valg af udstedere,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

US HIGH YIELD FUND A-GBP 31 JULI 2015

US HIGH YIELD FUND A-GBP 31 JULI 2015 US HIGH YIELD FUND AGBP 31 JULI 015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i USDdenominerede, højtforrentede erhvervsobligationer. Der lægges vægt på et bottomup valg af udstedere, due diligence

Læs mere

US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31 JULI 2015

US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31 JULI 2015 US HIGH YIELD FUND AACCUSD 31 JULI 015 Tilgang og stil Fonden investerer hovedsageligt i USDdenominerede, højtforrentede erhvervsobligationer. Der lægges vægt på et bottomup valg af udstedere, due diligence

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C Investeringsforeningen PFA Invest Tegningsprospekt for afdeling Balance C Offentliggjort d. 21. april 2015 Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for tegningsprospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

LATIN AMERICA FUND A-USD 31 AUGUST 2015

LATIN AMERICA FUND A-USD 31 AUGUST 2015 LATIN AMERICA FUND AUSD Tilgang og stil I strategien anvendes en disciplineret bottom upmetode i aktievalget, hvor der trækkes på Fidelitys hold af investeringseksperter med erfaring inden for aktieinvestering

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under

DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND. En Celle under 14. januar 2013 DANSKE INVEST HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND En Celle under DANSKE INVEST PCC LIMITED (et protected cell-investeringsselskab med begrænset ansvar registreret i Guernsey med registreringsnummer

Læs mere