INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

2 Indhold 1. Indledning Gentofte Kommunes vision Formål, målsætninger og rækkevidde Organisering Dokumenter med tilknytning til spolitikken Udbuds- og indkøbspolitikkens vedtagelse

3 1. Indledning Denne politik udgør de overordnede rammer for indkøb i Gentofte Kommune. Politiken er vedtaget af Økonomiudvalget, jf. Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring. Det er Gentofte Kommunes Direktion der har ansvaret for at politikken implementeres og efterleves i kommunens opgaveområder. Udbuds- og indkøbspolitikken er fulgt af en indkøbsstrategi, en CSR-strategi og Retningslinjer for og Udbud. 2. Gentofte Kommunes vision Gentofte Kommune har en vision om at være et godt sted at bo, leve og arbejde. Gentofte Kommune vil være kendt for et højt serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi og for at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses. En krone sparet på indkøb, er den krone der kan sikre den nødvendige kvalitet, fastholde høj effektivitet og give frirum til at tænke fornyelse 2.1 Gentofte Kommunes spolitik Gentofte Kommunes indkøb er en væsentlig faktor i forhold til kommunens samlede økonomi. En effektiv og professionel indkøbsadfærd, er en forudsætning for at kunne fastholde og udvikle kommunens vision og strategi. En krone sparet på indkøb, er den ekstra krone der kan sikre den nødvendige kvalitet, fastholde høj effektivitet og give frirum til at tænke fornyelse elementer der samlet set bidrager til understøttelse af Gentofte Kommunens kerneværdier. 2.2 Vision for indkøb i Gentofte Kommune Gentofte Kommunes indkøb skal håndteres professionelt, ud fra forretningsmæssige og udviklingsorienterede principper. Kommunens høje serviceniveau, vision om effektivitet og fornyelse, medfører stadigt mere komplekse anskaffelser, med deraf følgende krav til kompetencer. Udbuds- og indkøbspolitikken skal bidrage til fortsat professionalisering af indkøb i hele organisationen, hvilket vil give resultat i form af sund økonomi, bedre kvalitetsoplevelse, ligesom det vil understøtte kommunens image som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner. 2

4 3. Formål, målsætninger og rækkevidde Udbuds- og indkøbspolitikken gælder for alle kommunens ansatte, og omfatter kommunale enheder og institutioner, samt selvejende institutioner der har driftsoverenskomst med kommunen. Formålet med Udbuds- og indkøbspolitikkens er, at Gentofte Kommunes indkøb samlet set foretages på et optimalt, lovligt og samfundsmæssigt ansvarligt grundlag. Udbuds- og indkøbspolitikken gælder alle kommunens ansatte 3.1 Målsætninger Udbuds- og indkøbspolitikken skal overordnet indfri 3 målsætninger. At Gentofte kommunes indkøb foretages på et koordineret grundlag efter forretningsmæssige principper, med en kommerciel målsætning om udnyttelse af stordriftsfordele til opnåelse af optimale indkøbsvilkår At Gentofte kommunes indkøb foretages på et konkurrencemæssigt lovligt grundlag både nationalt i henhold til Annonceringspligten, og i EU-regi i henhold til Udbudsdirektivet. At Gentofte kommunes indkøb foretages ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang, med indarbejdelse af konkrete initiativer i kontrakter og leverandørsamarbejder Forretningsmæssige principper Det er Gentofte Kommunes målsætning at indkøb foretages på bedst mulige kommercielle vilkår. Enhver anskaffelse skal tænkes på tværs af kommunens institutioner, for at afdække hvorvidt der er sammenfaldende behov. Når der er sammenfaldende behov, er der grundlag for større indkøbsvolumen, samt en bredere afdækning af behovet i forhold til kommunens serviceniveau. efter forretningsmæssige principper 3

5 Bedst mulige kommercielle vilkår vurderes ud fra en helhedsbetragtning, og dækker over den samlede omkostning for anskaffelse, dvs. pris, anvendelse, vedligeholdelse og bortskaffelse. Den lave pris er ikke altid bedst mulige kommercielle løsning De bedst mulige kommercielle vilkår, tilvejebringes ved dels en markedsafdækning og en konkurrenceudsættelse. Markedsafdækningen skal sikre at det vi påtænker at anskaffe, svarer til det markedet optimalt set kan tilbyde. En systematisk konkurrenceudsættelse sikrer at flest mulige potentielle leverandører kommer i spil, og at markedet får mulighed for at tilvejebringe de bedst mulige vilkår. Gentofte Kommune foretager i stort omfang indkøb i samarbejde med andre offentlige myndigheder. Fælles indkøb foretages ud fra samme forretningsmæssige principper, herunder også med en klar målsætning om at anvende færrest mulige og bedst mulige ressourcer på indkøb. Koordinering der er som regel flere i kommunen der har samme behov Helhedsbetragtning en lav pris er ikke altid den billigste løsning Lovgivning Det er Gentofte Kommunes målsætning, at alle anskaffelser sker i overensstemmelse med gældende udbudsregler, love og direktiver på området. Leverandører, interesseorganisationer og konkurrencemyndighederne har stor fokus på lovliggørelse og regeloverholdelse i relation til offentlige indkøb. Gentofte Kommune er underlagt reglerne for offentlige indkøb, hvilket medfører at langt de fleste anskaffelser skal ske gennem en lovbestemt proces, og indebærer en udbudspligt. Når der foretages anskaffelser for offentlige midler, har alle leverandører krav på at det sker i offentlighed, med stor fokus på ligebehandling og gennemsigtighed. Alle leverandører skal have lige adgang til alle informationer på hvilket som helst tidspunkt i en anskaffelsesproces. Gennemsigtighed indkøb skal ske i offentlighed, med fuld ligebehandling og gennemsigtighed 4

6 Alle der foretager anskaffelser i Gentofte Kommune, skal sikre sig at det sker på et lovligt grundlag. Det er som udgangspunkt den enkelte indkøbers ansvar, at en disposition foretages efter gældende regler. foretaget via et udbud, via en central indkøbsaftale, eller via kommunens indkøbssystem kan forudsættes som værende foretaget på lovligt grundlag. Af retningslinjer for og Udbud, fremgår reglerne i relation til anskaffelser og udbudsprocesser. Retningslinjer for og Udbud giver overblik over gældende regler Samfundsansvar Det er Gentofte Kommunes målsætning, gennem sine anskaffelser, at udvise samfundsansvar i forhold til omgivelserne. Kommunens overordnede principper omhandler miljøhensyn, arbejdsklausuler og oplæg til dialog i forhold til uddannelse og aktivering. I tillæg til udbuds- og indkøbspolitikken, udarbejdes en CSRstrategi, der indeholder Gentofte Kommunes til en hver tid vedtagne målsætninger i forhold til samfundsansvar, herunder miljørigtige indkøb, arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Indholdet af CSR-strategien vedtages løbende af Direktionen. Samfundsansvar samfundsansvar er et væsentligt element når Gentofte kommune køber ind Gentofte Kommunes overordnede principper følger herunder. Løn og ansættelsesvilkår I overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsvilkår i offentlige kontrakter skal leverandøren sikre, at de ansatte, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejdet af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Arbejdsklausul det skal sikres at ansatte der beskæftiges som led i en ydelse til kommunen, arbejder under ordnede forhold 5

7 Gentofte Kommune kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for leverandøren lever op til ovennævnte krav. Leverandøren skal efter påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egen som eventuelle underleverandørers arbejdstageres løn- og ansættelsesforhold, herunder at entreprenøren skal kunne dokumentere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. at kommunen kan bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte udstyres med korrekt ansættelsesbevis og sikre at de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel. at kommunen kan videregive dokumentationen til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet. Arbejdsklausul der skal stilles krav til dokumentation Uddannelse Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at så mange som muligt får en uddannelse, og inviterer til dialog og interaktion med arbejdsmarkedets parter, med det formål at optimere vilkår for uddannelse og tilgængelighed af lære- og praktikpladser. Alle leverandører til kommunen, opfordres til at tage ansvar i forhold til optimering af vilkår for uddannelse og oprettelse af lære-og praktikpladser. Leverandører forpligter sig til at deltage i dialogmøde med kommunen når dette kræves, ligesom der stilles konkrete krav til lære- og praktikplader i udvalgte udbud. Aktivering Gentofte Kommune vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som Kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Job og uddannelse kommunen vil gennem leverandørsamarbejder fremme antallet af praktikpladser og skabelsen af det rummelige arbejdsmarked 6

8 Leverandører der antages på kontrakt forpligter sig til at deltage i et dialogmøde med Kommunen. Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger Kommunen kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige i virksomheden. Gentofte Kommune kan endvidere stille krav om en politik for ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Miljø Gentofte Kommune vil udvise miljøhensyn ved at stille miljøkrav til leverandører. Endvidere vil man ud fra en helhedsbetragtning foretage miljørigtige produktvalg, i alle tilfælde hvor rationalet i form af positiv miljøpåvirkning står mål med en evt. merinvestering. Gentofte Kommune vil fra 2013 løbende indarbejde de miljømål der fastlægges i regi af Partnerskabet for offentlige grønne indkøb. Som udgangspunkt vil der blive foretaget en konkret afvejning i forhold til konkrete anskaffelser, hvordan der sikres hensyn til etik, miljø- og arbejdsmiljø i forhold til tilblivelsen og efterfølgende brug og bortskaffelse. Miljø sikre hensyn til etik, miljøog arbejdsmiljø ift. til tilblivelse, brug og bortskaffelse 7

9 4. Organisering sfunktionen () er placeret i den centrale økonomifunktion. består af en faglig ledelse (indkøbschef) samt udbuds- og indkøbskonsulenter. koordinerer kommunens samlede indkøb, udarbejder markedsanalyser, gennemfører udbud og indgår indkøbsaftaler. stiller indkøbsaftalerne til rådighed via kommunens indkøbssystem. følger systematisk op på decentrale enheders anvendelse af indkøbsaftaler, samt udarbejder og dokumenterer konsekvenser af udbud og indkøbsaftaler. Det er der har den strategiske opgave med at sikre kommunen bedst mulige indkøbsvilkår. Resultaterne heraf fremlægges løbende for kommunens direktion. er kommunens centrale kompetencecenter på alle indkøbsrelaterede opgaver. skal inddrages i alle spørgsmål vedr. udbud, indkøbsaftaler og leverandørsamarbejder, og fungerer derudover som rådgivningsfunktion i alle andre aspekter inden for indkøb. Gentofte kommunes centrale indkøbsfunktion har som hovedopgave at rådgive, lave udbud, og indgå indkøbsaftaler foretager systematisk opfølgning på enhedernes anvendelse af indkøbsaftaler Gentofte Kommune har i dag formelt samarbejde omkring udbud og indkøb med: SPAR5 (Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Frederiksberg og Gentofte kommuner) SKI (Statens og Kommunernes s Service) SI (Statens ) 8

10 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken Bilag 1. Struktur for udbuds- og indkøbspolitik (under udarbejdelse) Bilag 1a. Bilag 1b. Bilag 1c. Bilag 1d. sstrategi (under udarbejdelse) Retningslinjer for og Udbud (under udarbejdelse) CSR-Strategi (under udarbejdelse) Arbejdsklausul (under udarbejdelse) 6. Udbuds- og indkøbspolitikkens vedtagelse Nærværende udbuds- og indkøbspolitik er jf. Gentofte kommunes styrelsesvedtægter, vedtaget af Økonomiudvalget marts

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere