Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013

2 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende selskaber (herefter RF) køber på de mest økonomiske og fordelagtige vilkår den rette kvalitet til bedste pris og efter saglige og forretningsmæssige vurderinger. For at sikre dette, skal alle indkøb koordineres så RF udnytter indkøbsressourcerne optimalt og fremstår som én kunde over for leverandørerne. På den måde opnår RF både forretningsmæssige og administrative fordele. Indkøbspolitikken skal fungere sammen med de øvrige politikker og er en del af RF overordnede strategiplan. Indkøbspolitikken skal understøtte RFs primære forretningsområder og organisation, hvor forsyningssikkerhed og økonomisk fordelagtige betingelser af strategisk vigtige varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver opnås. RF skal fremstå, som en troværdig, dynamisk og professionel samhandelspartner og som en økonomisk og kvalitetsbevidst indkøber, der i relevant omfang tager hensyn til miljø- og energimæssige, sociale, etiske, æstetiske, sikkerhedsmæssige og lokale forhold. Leverandører der på vegne af RF udfører arbejde, som er synligt i det offentlige rum, skal benytte RFs kommunikationsparadigmer. Det er for at sikre ensartethed i kommunikation til RFs kunder. Grundlæggende princip Det grundlæggende princip i RFs indkøbspolitik er: Rette kvalitet til den bedste pris Dette betyder, at når der konkurrenceudsættes i RF, skal det sikres, at opgaverne løses bedst og billigst. Leverandørerne skal konkurrere på pris og kvalitet og eventuelt andre parametre, hvor det er relevant. Derudover bidrager processen til, at RF i forberedelserne internt definerer den opgave, som skal løses. Dette sikrer, at opgaveløsningen bliver afgrænset til de forhold, der i sidste led skal skabe værdi for kunden. 2 Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik

3 Organisering Indkøbsprocessen ser således ud: Med henblik på at sikre overholdelse af interne procedurer på indkøbsområdet, har RF defineret roller og kompetencer i indkøbsprocessen (bilag 1). Det er for at sikre, at de indgåede aftaler anvendes. Det vil sige, at der foreligger skriftligt aftalegrundlag ved aftaleindgåelse, samt overholdelse af Internt overvågningsprogram for RF. Udbudspolitik Når RF foretager indkøb, skal indkøbet i udbud, hvis det beløbsmæssigt overstiger visse tærskelværdier. Det er RFs samlede indkøb af den pågældende ydelse, som er afgørende for om indkøbet er over tærskelværdier, hvilket afhænger af genstanden, der bliver udbudt. Udbud er et lovkrav, men også en drivkraft for RF for udvikling og fornyelse. RF ønsker herved at sikre at fokus på at effektivisering fastholdes, og tilstræber levering af den bedste og billigste løsning. Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik 3

4 RFs krav til leverandør RF lægger vægt på at skabe et konstruktivt og individuelt samarbejde med både leverandører og øvrige parter. Det sker med henblik på til enhver tid at sikre de bedst mulige betingelser for at understøtte indkøbspolitikken. Desuden ligges der vægt på seriøse og dynamiske relationer, hvor forholdet er præget af gensidig respekt. Pris, leverancesikkerhed og kvalitet er de væsentligste parametre for RF. Det forventes, at leverandører til RF leverer i henhold til den aftalte pris, mængde og kvalitet. Ved levering kræves det som minimum en detaljeret pakkeliste/følgeseddel med henvisning til RFs indkøbsordre nummer samt varenummer. Udover pris, levering og kvalitet har RF en vigtig opgave i at tænke miljø, sociale og etiske forhold ind i indkøb. Konsekvenser for arbejdsmiljøet hos leverandører, underleverandører og producenter samt hos medarbejderne i RF indgår i denne vurdering. Miljø og energi RF lægger vægt på at mindske miljøbelastningen ved sine indkøb, ved bl.a. at vælge produkter der i fremstilling, distribution, anvendelse og senere bortskaffelse belaster miljøet mindst muligt. RF vil ved nyanskaffelser tilstræbe energibesparende foranstaltninger. RF lægger vægt på, at leverandører, tjenesteydere og entreprenører har et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Sociale og etiske hensyn RF ønsker at fremme social ansvarlighed i udbud ved at give sine leverandører reelle incitamenter til at udvikle social ansvarlig ledelse. Ved social ansvarlighed forstås indkøb, der tager hensyn til et eller flere af følgende sociale aspekter, overholdelse af sociale rettigheder og arbejdsmarkedsrettigheder, social integration, lige muligheder, tilgængelighed, design for alle under hensyntagen til bæredygtighedskriterier og spørgsmål i tilknytning til etisk handel 4 Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik

5 og bredere frivillig overensstemmelse med virksomhedernes sociale ansvar. Mange sociale hensyn kan dog afhængigt af deres natur kun indgå i bestemte faser af indkøbet. Desuden skal RF fra udbud til udbud beslutte, hvilke sociale hensyn der er relevante for deres indkøb afhængigt af kontraktgenstanden og de mål, de følger. Følgende sociale hensyn kan være relevante for indkøb: Fremme beskæftigelsesmuligheder f.eks. lærlingepladser Fremme værdigt arbejde Fremme overholdelse af sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder Beskyttelse mod overtrædelse af menneskerettighederne og fremme overholdelsen af menneskerettighederne Derfor kræver RF bl.a., at forsyningens leverandører og deres eventuelle underleverandører (kædeansvar) overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Ved alle udbud af vare og tjenesteydelser er følgende grundlæggende ILO-konventioner omfattet: Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konventionen r. 29 (1930) om tvangsarbejde og ILO konvention nr. 105 (1957) om anskaffelse af tvangsarbejde. Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 (1958) om diskrimination og ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn. Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 (1973) om minimumsalder og ILO konventionen nr. 182 (1999) om anskaffelse af de værste former for børnearbejde. Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 (1948) om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO konventionen nr. 135 (1971) om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter. Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 (1981) om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser tilføjes følgende ILO konvention: Arbejdsforhold, jf. ILO konventionen nr. 94 (1955), der sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne hos leverandøren og eventuelle underleverandører af de udbudte ydelser, herunder krav om kædeansvar. Derudover stiller RF krav om overholdelse af sociale klausuler i de udbud, hvor udbuddet efter en konkret vurdering bliver fundet egnet hertil. I forbindelse med udlicitering af RFs opgaver og ved større udbud af tjenesteydelser og bygge- og Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik 5

6 anlægsopgaver skal mulighederne for anvendelse af sociale klausuler derfor altid nøje vurderes. I disse overvejelser indgår elementer som kontraktstørrelse og løbetid samt naturligvis den udbudte opgaves karakter. Herudover vurderes det, hvilken effekt klausulerne kan forventes at have på de indkomne tilbud samt, hvad der i praksis er af mulighed for leverandørerne for at efterleve de konkrete krav. Det afgørende for den endelige vurdering er, at der er proportionalitet mellem krav og kontrakt. I relation til ILO konvention nr. 94 stiller RF specifikt krav om, at den både bliver overholdt af RFs leverandør og af eventuelle underleverandører (kædeansvar). RF gør endvidere leverandøren opmærksom på, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol af arbejdsforholdene. Med henvisning til bestemmelserne i ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler ønsker RF at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejdernes løn (herunder særlige ydelser), til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende dag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn og ansættelsesvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiger hos underentreprenører. RF kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være RF i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelsesbeviser. Det er vigtigt at understrege, at hvis RF vælger at foretage en stikprøvekontrol eller lign. i en konkret kontrakt med relation til ILO nr. 94, er det ikke et udtryk for en generel mistillid til den pågældende leverandør. Men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på et bestemt kontraktkrav. 6 Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik

7 Roskilde Forsyning A/S Betonvej Roskilde

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere