MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 MOMSFORHOLD for

2 I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt giver problemer i hverdagen. For en mere uddybende momsgennemgang henvises til Aarhus Universitets Momsinstruks samt foreliggende konteringsinstrukser. II. Definitioner Indledningsvis er det relevant at få defineret og afgrænset nogle centrale begreber, i den momsverden som universitetet er en del af. 1. Statslig afløftningsmoms Statslig afløftningsmoms knytter sig til de aktiviteter, som universitetet ikke afregner moms af. Da universitetets tilskud og bevillinger er nettobevillinger, sikrer den statslige afløftningsordning momsmæssig neutralitet, så der opnås refusion af de momsbelagte udgifter, der medgår til ikke- momspligtige aktiviteter. 2. Kommercielle aktiviteter Universitetet har en række kommercielle aktiviteter, hvor der i forbindelse med projektets oprettelse skal tages stilling til, om aktiviteten er momspligtig eller ej. Sådanne aktiviteter er ikke omfattet af den statslige afløftningsordning, hvorfor eventuel ret til momsfradrag knytter sig til aktivitetens momsmæssige status. 3. Konteringsforhold Det ligger uden for vejledningens formål at give specifikke anvisninger på konkrete forhold, hvorfor der i øvrigt henvises til foreliggende konteringsinstrukser mv. III. Den momsmæssige behandling af salg/afsætning af varer og ydelser Universitetet sælger en række varer og ydelser, og salget af disse sker til en række forskellige fysiske og juridiske personer. Nedenfor gennemgås de mest typiske salgssituationer. Side 2 af 8

3 Gennemgangen er ikke udtømmende. F.eks. er handel med udlandet ikke gennemgået. Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets Momsinstruks, som nærmere beskriver de forskellige momsforhold. Ved nedenstående gennemgang af salg af varer og tjenesteydelser, forskning/samarbejdsaftaler samt myndighedsbetjening gælder der et generelt princip om, at salg til institutioner indenfor samme ministerområde er momsfritaget. Dette betyder, at salg til eller inden for Videnskabsministeriet altid vil være fritaget for moms. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål i relation til dette materiale bedes kontaktet. 1. Salg af varer og tjenesteydelser Særligt i forbindelse med undervisning Salg af kompendier og andet undervisningsrelateret materiale til de studerende er momsfritaget. Salg af tilsvarende materiale til andre end de studerende er momspligtigt. Salg af andet end kompendier og undervisningsrelateret materiale til de studerende vil typisk være momspligtigt. Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteter, der i universitetets regnskab oprettes som kommerciel indtægtsdækket virksomhed, vil i forbindelse med oprettelsen få afklaret, hvorvidt de er momspligtige eller ej. Øvrige salg Øvrige salg vil generelt være momspligtige. Der kan dog være visse undtagelser, f.eks. vil salg af sundhedsydelser på personer altid være momsfritaget. Salg af arbejdskraft (viderefakturering af løn) vil typisk være momspligtig. Ompostering af løn inden for SLS vil typisk blive vurderet som bevillingsomflytning og vil ikke være omfattet af momspligten. 2. Forskning/Samarbejdsaftaler Som hovedregel vil universitetet ikke skulle afregne moms af bevillinger/tilskud, der modtages til forskning. Der er dog i stigende grad behov for at foretage en momsmæssig vurdering af hver bevilling, tilskud eller samarbejdsaftale for at sikre, at denne hovedregel kan finde anvendelse i den konkrete situation. Side 3 af 8

4 Det afgørende for, om der skal afregnes moms af eksterne midler mv. er, om der skal præsteres en modydelse for modtagelse af disse midler. Denne modydelse kan præsteres enten over for bevillingsgiver eller en tredjepart. Hvis bevillinger/tilskud gives under betingelse af, at der alene skal ske en økonomisk og forskningsmæssig afrapportering, så er disse midler ikke momspligtige, idet universitetet ikke leverer en modydelse. Der kan dog være en række forhold, som medfører, at udgangspunktet om momsfrihed må fraviges. Som eksempel kan nævnes: Hvis bevillingsgiver har instruktionsbeføjelser over for de involverede forskere. Hvis bevillingsgiver helt eller delvist har indflydelse på offentliggørelse eller rettigheder i øvrigt. Hvis der er tale om egentlig rekvireret forskning. I sådanne situationer foreligger der en egentlig modydelse for bevillingen, som medfører, at denne er momspligtig i forhold til modydelsens omfang, f.eks. 1/3 eller 1/5 af bevillingsbeløbet. I en række forskningsprojekter deltager flere parter foruden bevillingsgiver. I disse situationer er det væsentligt at få klarlagt den indbyrdes rollefordeling mellem disse parter. Hvis parterne optræder på lige fod, vil den momsmæssige vurdering være den samme over for alle disse parter. Dette ændres ikke ved, at kun én part fremstår som projektansvarlig over for bevillingsgiver, hvis denne rolle alene er tildelt en part ud fra en praktisk synsvinkel. Hvis universitetet derimod er eneste modtager af eksterne midler og selvstændigt vælger at knytte andre parter til projektet, skal der ske en selvstændig bedømmelse af de leverancer, der sker fra en sådan part. I disse situationer er det kun universitetet, der umiddelbart er synlig over for bevillingsgiver, mens de øvrige involverede parter deltager, fordi universitetet har entreret med dem. Herved får disse parter en status som leverandør af ydelser til en tilskudsmodtager (universitetet). Sådanne leverancer vil som hovedregel være momspligtige, uanset den momsmæssige status af forholdet mellem universitetet og bevillingsgiver. Hvis en ekstern part som led i samarbejdet erhverver rettigheder (før eller senere) vil værdien heraf være momspligtig. 3. Myndighedsbetjening De ydelser, der leveres til et ministerområde som led i en kontrakt indgået med det pågældende område om udførelse af forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse, er momspligtige. Såvel myndighedsbetjeningen som den forskningsbaserede indsats, der ligger til grund for myndighedsbetjeningen, er omfattet af momspligten. Side 4 af 8

5 Andre midler, der modtages fra samme område, kan være omfattet af samme aftale uden at blive defineret som myndighedsbetjening med momspligt til følge. Der skal således tages selvstændig stilling til, om der skal opkræves moms af disse midler eller ej. Tilsvarende gælder for andre salg af varer og tjenesteydelser til samme ministerområde. Leverancer inden for eget ministerområde er ikke momspligtige leverancer. For AU s vedkommende betyder dette, at myndighedsunderstøttelse til Videnskabsministeriet ikke er momspligtig. Hvis universitetet selvstændigt beslutter at entrere med andre parter som led i kontraktopfyldelsen, vil leverancer fra den part, som universitetet entrerer med, som hovedregel være momspligtige, medmindre denne parts ydelser er af en sådan art, at de selvstændigt kan kvalificeres som momsfritagne, f.eks. visse ydelser inden for sundhedssektoren. IV. Den momsmæssige behandling af køb/produktionsomkostninger Universitetet afholder løbende en række omkostninger til indkøb af varer og tjenesteydelser. En lang række af disse indkøb vil være pålagt moms. I det følgende gennemgås, hvorledes denne købsmoms skal behandles af universitetet i en række situationer. Som hovedregel kan angives, at købsmomsen skal håndteres på samme måde som den afsætning af varer og tjenesteydelser, som købet relaterer sig til. Særligt om den statslige afløftning af moms Den statslige ordning om afløftning af moms finder anvendelse i de situationer, hvor aktiviteten ikke er momspligtig. I disse situationer giver momsloven ikke adgang til fradrag, men momsen af disse køb refunderes derfor til universitetet efter denne ordning med henblik på at gøre universitetets tilskud og bevillinger til nettobeløb. Der gælder samme ret til refusion, som momsloven giver ret til fradrag. Det betyder, at refusionsadgangen er begrænset i samme omfang, som momsloven begrænser adgangen til fradrag. Det har især betydning for udgiftsarter som f.eks. hotel og restaurationsydelser, hvidpladebiler mv. Nedenfor gennemgås de mest typiske udgiftsarter og den momsmæssige behandling af disse: 1. Mad til medarbejdere Der er ikke adgang til at afløfte moms af køb af mad til medarbejdere. Det dækker bl.a. de situationer, hvor universitetet sætter frugt frem til medarbejderne, indkøber kaffe/the til medarbejderne eller serverer mad til møder mv. Side 5 af 8

6 Der er ingen forskel på, om maden er indkøbt fra et cateringfirma eller direkte fra f.eks. en slagter. Mad, der leveres fra universitetets kantiner, giver heller ikke adgang til fradrag. Se dog nedenfor omkring bespisning i kantinens lokaler. 2. Repræsentationsudgifter Der er som hovedregel ikke adgang til at afløfte moms af udgifter til repræsentation. Dette udgangspunkt fraviges dog i relation til moms af hotel- og restaurationsydelser, hvor der er en begrænset fradragsret. Nedenfor gennemgås visse typiske arter af repræsentationsudgifter. Hotel- og restaurationsydelser Momsloven giver adgang til ¼ momsfradrag, dvs. 6,25%, af udgifter til hotel- og restaurationsydelser i forbindelse med tjenstlige aktiviteter. Personkredsen omfattet af adgangen til fradrag er både medarbejdere, tidligere medarbejdere og forretningsforbindelser. Begrebet restaurationsydelser skal forstås bredt. Begrebet dækker således foruden egentlige restauranter også motorvejsbistroer, cafeterier og lignende. Begrebet dækker dog ikke take away, fordi man her kun køber maden, og denne indtages ikke i restauranten. Begrebet dækker ligeledes spisning i kantiner, der drives af andre end universitetet, som i denne sammenhæng anses for en restaurant, således at der er adgang til at få refunderet 6,25% moms af den faktura, der modtages. Ovennævnte medfører f.eks. at afholdes en frokost i egne lokaler og leveres maden fra universitetets kantine, er der ingen adgang til refusion. Hvis frokosten i stedet holdes i kantinen, vil der være adgang til refusion af 6,25% af momsen, for den del som universitetet afholder. Gaver Der er ikke momsfradrag ved køb af gaver, uanset om der er tale om lejlighedsgaver eller gaver til særlige formål. Anvendes logovarer/bøger og lignende, der oprindeligt er indkøbt til andre formål, som gave, skal momsen omposteres som en udgift til gave. Øvrig repræsentation Afholder universitetet receptioner, symposiemiddage og lignende, vil der ikke være fradrag for udgifter til sådanne arrangementer, medmindre arrangementet afholdes i en ekstern restaurant eller i en af de udliciterede kantiner. Side 6 af 8

7 3. Biler Der er ikke adgang til momsfradrag ved indkøb og drift af hvidpladebiler. Der er fuld momsafløftning for køb og drift af alle gulpladebiler. 4. Viderefakturering af udgifter Ved viderefakturering af udgifter til virksomheder og organisationer uden for Videnskabsministeriets område, skal momsbelagte udgifter viderefaktureres med moms. Hvis en momsfritaget leverance, f.eks. en flybillet, skal viderefaktureres, så accepteres det i praksis, at viderefaktureringen sker uden moms. Det er dog en forudsætning, at det er den faktiske udgift, der viderefaktureres. I de situationer, hvor der sker viderefakturering af hotel- og restaurationsudgifter, rammes universitetet ikke af fradragsbegrænsningen, idet denne i stedet rammer den, der viderefaktureres til. Hvis der viderefaktureres udgifter, der var momsbelagt i udlandet, skal viderefaktureringen ske uden tillæg af dansk moms. Viderefaktureringen skal inkludere den udenlandske moms, der blev betalt. V. Oversigt over centrale bestemmelser i momsloven Momslovens 3 definerer kredsen af afgiftspligtige personer, dvs. hvem der er omfattet af momslovens bestemmelser. Omfattet er juridiske og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Offentlige virksomheder er omfattet, hvis de foretager leverancer i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Momslovens 4 definerer, hvornår momsen skal betales. Det afgørende er, at der foretages en leverance af varer eller ydelser, og at der modtages et vederlag for denne bestemte leverance. Generelle tilskud og bevillinger falder således uden for dette begreb, fordi der ikke leveres en konkret modydelse for tilskuddet/bevillingen. Momslovens 9 fastslår, at leverancer inden for samme ministerområde ikke anses for momspligtige leverancer. Momslovens 13 definerer, hvilke leverancer, der anses for momsfritaget. Herunder falder bl.a. sundhedsydelser og visse undervisningsydelser. Momslovens definerer omfanget af momsfradragsretten. Denne er afhængig af, om virksomheden eller en given aktivitet er fuldt ud momspligtig eller ej. Hvis en virksomhed har både momspligtige og momsfrie aktiviteter opgøres fradragsretten efter en omsætningsbrøk. Har en virksomhed både momspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, der falder helt uden for momslovens anvendelsesområde opgøres fradragsretten efter et skøn. Side 7 af 8

8 Der findes endvidere særlige fradragsregler i momslovens 42, der helt eller delvist afskærer fradragsretten for visse ydelser som f.eks. hotel- og restaurationsydelser samt gaver. Momsloven indeholder også bestemmelser om grænseoverskridende køb og salg af varer og ydelser. VI. Afslutning Hvis der er spørgsmål vedr. moms og afgifter skal hovedområdes økonmiafdelinger kontaktes. Hvis problemet ikke bliver løst her skal kontaktes. Det vil så være (Else Griis, telefon ), som kan give svar på det konkrete momsmæssige problem. Side 8 af 8

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI Energirigtig renovering Om Udbudsfri OPI Håndbog om Udbudsfri OPI 1. Baggrund og formål s. 4 2. juraen og MODELlen s. 15 3. udbudsfri OPI trin for trin s. 27 4. SUPPLERENDE AFTALER OG HJÆLPEBILAG s. 45

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere