Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget 16. januar Rev. efter beslutning i Byrådet 27. januar 2014 Indhold: 1. Indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser Indkøbspolitikkens formål og omfang Overordnede principper Indkøbsaftaler Leasing m.v Det centrale indkøbskontor Eksternt indkøbssamarbejde SKI Leverandører Processen for konkurrenceudsættelse (varer og tjenesteydelser) Initiativ Egne indkøbsaftaler eller eksternt samarbejde Forskellige former for konkurrenceudsættelse Samlet eller opdelt konkurrenceudsættelse Udbudsform Brugerinddragelse Særligt om it-udbud og -annonceringer Særligt om udliciteringer og kontrolbud Kompetenceplan Indholdet af konkurrenceudsættelsesmaterialet Krav til leverandørerne (varer og tjenesteydelser) Krav til varen / ydelsen (varer og tjenesteydelser) Tildelingskriterier Fokus på resultater Kvalitet Andre krav Miljø og sikkerhed (varer og tjenesteydelser) Retssikkerhed (tjenesteydelser) Overdragelsesklausuler (tjenesteydelser) Kontraktlængde (varer og tjenesteydelser) Krav i relation til medarbejdere (ikke udlicitering) Supplerende krav i relation til medarbejderne ved udlicitering (tjenesteydelser) Kommunalt vundne udbud (tjenesteydelser) Kommunens bud på andre myndigheders opgaver (tjenesteydelser og bygge- og anlæg) by-gruppen ændret til KomUdbud Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: Organisation og Personale Jurateamet Sagsnr.:10/81663 Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Om indkøbs- og udbudspolitikken Indkøbs- og udbudspolitikken indeholder kommunens retningslinjer for samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser, bortset fra afsnittet om bud på andre myndigheders opgaver, som også omfatter bygge- og anlægsopgaver. Politikken indeholder desuden kommunens beslutninger om, hvordan konkurrenceudsættelser (EUudbud og annonceringer) af varer og tjenesteydelser skal afvikles, og hvilke krav kommunen stiller i forbindelse med konkurrenceudsættelserne. Desuden indeholder politikken byrådets beslutninger i forhold til kommunalt vundne udbud og for kommunens bud på andre myndigheders opgaver. Indkøbs- og Udbudspolitikken er senest vedtaget af Økonomiudvalget i 2013, jf. styrelsesvedtægtens 11. Principperne om uddannelsesklausuler er tidligere vedtaget af Byrådet den 25. oktober Principperne om arbejdsklausuler er tidligere vedtaget af byrådet den 25. maj Politikken bruger udtrykket konkurrenceudsættelse. Dette begreb dækker over: 1. EU-udbud af vare- eller tjenesteydelseskøb efter udbudsdirektivet, herunder udlicitering 2 2. Annonceringer af vare- eller tjenesteydelseskøb efter tilbudsloven 1. Indkøbspolitik for varer og tjenesteydelser 1.1. Indkøbspolitikkens formål og omfang Det overordnede formål med Silkeborg Kommunes indkøbspolitik er at skabe rammerne for en samordning og koordinering af kommunens indkøb. Indkøbspolitikken omfatter alle varer og tjenesteydelser, som kommunen ikke selv producerer eller udfører. Alle kommunens afdelinger og institutioner skal leve op til indkøbspolitikken Overordnede principper I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler og dermed realisere indkøbsområdets optimeringspotentiale skal det sikres: At kommunen optræder som én kunde, og at der indgås indkøbsaftaler gældende for hele kommunen med henblik på at opnå forretningsmæssige og administrative fordele. De indgåede indkøbsaftaler skal således være obligatoriske for kommunens afdelinger og institutioner. I forhold til aftaler med en lav kontraktværdi der er indgået uden forudgående konkurrenceudsættelse, bemyndiges indkøbskontoret til at vurdere, om disse aftaler skal gøres obligatoriske. At aftaler som udgangspunkt er eneleverandøraftaler, idet eneleverandøraftaler som hovedregel udløser de bedste kontraktbetingelser og efterfølgende kontraktstyrring. 2 Udtrykket udlicitering dækker over, at en konkurrenceudsættelse fører til, at en opgave (tjenesteydelse), som tidligere er blevet varetaget af kommunen selv, fremover varetages af en ekstern leverandør. Side 2

3 Der søges indgået aftaler med leverandører med henblik på: At opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet At opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leverings- og betalingsbetingelser At opnå mindst mulig miljøbelastning og fremme sikkerheden for brugerne At økologiske indkøb prioriteres i videst muligt omfang At opnå bedst mulig service At fremme e-handel At varetage eventuelle sociale forpligtelser som følge af sociale klausuler ved køb af tjenesteydelser At bakke op om social økonomisk virksomheder. For at realisere indkøbspolitikkens formål skal der i forbindelse med konkurrenceudsættelse skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence mellem potentielle leverandører Indkøbsaftaler Det er Silkeborg Kommunes mål, at flest mulige køb af varer og tjenesteydelser omfattes af kommunens obligatoriske indkøbsaftaler. Hvis en ydelse eller en vare, kun benyttes begrænset af en afdeling eller institution, vil der dog normalt ikke blive indgået en indkøbsaftale. Af hensyn til effekten af de indgåede indkøbsaftaler, vil alle indkøbsaftaler fremadrettet være obligatoriske for kommunens afdelinger og institutioner at bruge. Såfremt en decentral indkøbende enhed skulle få tilbudt en vare, der er omfattet af fælles indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser end den gældende indkøbsaftale, berettiger dette ikke til indkøb udenom Silkeborg Kommunes indkøbsaftaler. Dette vil være aftalebrud, og i stedet skal det centrale indkøbskontor underrettes, således at problemstillingen tages op i forhold til den nuværende leverandør. Samtlige indkøbsaftaler der indgås i Silkeborg Kommune skal opfylde de retningslinjer, der er beskrevet i denne indkøbs og udbudspolitik. Silkeborg Kommune tilbyder selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen at deltage i kommunens indkøbsaftaler Leasing m.v. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage leasing, langtidsleje eller afbetalingskøb. Undtagelsesvis kan der dog foretages leasing ved større anskaffelser som busser, maskiner og lignende. I disse tilfælde skal Økonomi- og IT-staben, jf. kommunens overordnede økonomistyringsprincipper, godkende aftalen inden indgåelse af kontrakt Det centrale indkøbskontor Det centrale indkøbskontor er en serviceorganisation, der bidrager til optimering af kommunens indkøb og derved skaber frirum til udvikling af den kommunale driftsorganisation. Indkøbskontoret Side 3

4 rådgiver de decentrale indkøbere og tilvejebringer attraktive indkøbsvilkår ved at gennemføre konkurrenceudsættelser. Indkøbskontoret har ansvaret for, at e-handelssystemet, der indeholder gældende indkøbsaftaler m.m., er tilgængeligt og brugervenligt. E-handelssystemet indeholder desuden generelle oplysninger om indkøb, nyheder fra indkøbskontoret, markering af miljøvenlige indkøbsaftaler og aftaler med mulighed for elektronisk ordreafgivelse, samt oplysninger om miljøforhold Eksternt indkøbssamarbejde Silkeborg Kommune er sammen med 14 andre jyske og fynske kommuner medlem af det fælleskommunale indkøbsfællesskab, KomUdbud se Formålet med samarbejdet er gennem fælles udbud at opnå ressourcer- og økonomiske besparelser for de enkelte kommuner. Derudover vil Silkeborg Kommune etablere samarbejde med øvrige samarbejdspartner, hvor det skønnes fordelagtigt. Silkeborg Kommune deltager som udgangspunkt i alle de forpligtende SKI-udbud. Se de forpligtende SKI udbud på https://www.ski.dk/ 1.7. SKI SKI er en indkøbsorganisation, som er ejet af staten og KL i fællesskab. Regeringen og KL har besluttet, at der årligt skal etableres en række koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Aftalerne skal bidrage til det effektiviseringsarbejde, som allerede er i fuld gang på indkøbsområdet i kommunerne Leverandører Der tilstræbes en saglig, åben og forretningsorienteret holdning til leverandørsiden. Silkeborg Kommune ønsker at være i dialog med leverandørerne om løsning af de indkøbsmæssige spørgsmål og ønsker indkøbsrelationer præget af gensidig tillid og respekt. 2. Processen for konkurrenceudsættelse (varer og tjenesteydelser) 2.1. Initiativ Initiativet til konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, som kan føre til udlicitering, kommer typisk fra byrådet eller udvalgene, men det vil også kunne komme fra administrationen. I tilfælde, hvor varen eller opgaven ikke i forvejen leveres af kommunen, følger det ofte af lovgivningen, at der skal ske konkurrenceudsættelse, hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdierne for annoncering eller EU-udbud. Desuden skal kontrakter/aftaler løbende genudbydes eller genannonceres. Side 4

5 Et forslag om konkurrenceudsættelse med henblik på en indkøbsaftale fremkommer enten fra afdelinger og institutioner eller fra Indkøbskontoret, som selv kan tage initiativ til etablering af indkøbsaftaler på områder, hvor det vurderes økonomisk fordelagtigt Egne indkøbsaftaler eller eksternt samarbejde Hvis det skønnes mest fordelagtig at foretage udbud i KomUdbud regi gennemføres udbuddet efter de procedurer, som er vedtaget for KomUdbud. Hvis det er mest fordelagtigt at foretage konkurrenceudsættelse i kommunens eget regi, gennemføres det efter procedurerne i denne indkøbs- og udbudspolitik Forskellige former for konkurrenceudsættelse Når kontraktværdien er under kr. kan der indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere (direkte tilbudsindhentning) eller annoncering. Ved kontraktværdi under kr. kan der indhentes flere tilbud. Ved kontraktværdi kr., anbefaler Silkeborg Kommune at indhente 2-3 tilbud Kommunen formulerer i så fald minimumskrav til ydelsen og eventuelt tildelingskriterier. Modtager kommunen enslydende tilbud fra en tilbudsgiver inden- og udenfor kommunen, vælges den tilbudsgiver der har virksomhed i Silkeborg Kommune. Når kontraktværdien er på over kr. skal der annonceres efter tilbudsloven (dog ikke Bilag II B-ydelser, jf. nedenfor). Annonceringspligten er gældende for alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af krav vedr. EU-udbud. Annonceringen vil være bundet af EFtraktatens almindelige principper ved udarbejdelse af annonceringsmaterialet og tildeling af en kontrakt, herunder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Når kontraktværdien er på over ca kr. 3. skal der gennemføres et EU-udbud, i henhold til Udbudsdirektivet 2004/18/EF. Der er særlige regler vedr. gennemførelse af bilag II B-tjenesteydelse over ca kr. 4. Silkeborg Kommune er ikke forpligtet til udbud eller annoncering uanset kontraktværdien, dog skal bestemmelser i EU s Udbudsdirektiv følges. Ordregivere vil fortsat være underlagt EU-Traktatens principper, som bl.a. indeholder krav til ligebehandling og gennemsigtighed, hvis det vurderes, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, uanset kontraktværdien. Der skal altid offentliggøre en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt. 3 Med virkning fra den 1. januar Med virkning fra den 1. januar 2013 Side 5

6 Tærskelværdierne reguleres hvert andet år. De til enhver tid gældende kan ses på: Uanset kontraktværdien kan kommunen lovligt vælge at lade opgaven løse af en intern enhed i kommunen. Hvis kommunen på forhånd beslutter at lade en opgave løse af en intern enhed, skal der ikke ske konkurrenceudsættelse. Ved indkøb af varer og tjenesteydelser for beløb under kr. (udbudstærsklen i tilbudsloven), kan Silkeborg Kommune, hvor det er relevant, indgå aftale med socialøkonomiske virksomheder*. *Det er politisk i Silkeborg Kommune vedtaget at definere socialøkonomisk virksomhed således: Har et socialt, sundheds- og / eller miljømæssigt formål Har et salg af ydelser og / eller produkter Er en not-for-profit -virksomhed. Det vil sige, at et eventuelt overskud geninvesteres helt i virksomheden og formålet. Opererer mellem tre sektorer den private, den frivillige og den offentlige sektor - og kan som sådan trække på de fordele, der er i alle tre sektorer Har et CVR-nummer Er innovativ blandt andet ved at lave nye produkter, tilbyde nye ydelser eller tænke i nye måder at involvere samarbejdspartnere Involverer brugere og forankrer sig lokalt Etablerer partnerskaber på tværs af sektorer Socialøkonomiske virksomheder kan være organiseret på forskellige måder, f.eks.: Enkeltmandsejet virksomhed Selskab (A/S, ApS, I/S, A.m.b.a. eller lign., men der skal være fastsat særlige regler om, at overskud geninvesteres i virksomheden og således ikke går til aktionærerne, anpartshaverne, andelshaverne osv.) Fond (som udgangspunkt erhvervsdrivende, idet den sælger ydelser og / eller produkter) Forening 2.4. Samlet eller opdelt konkurrenceudsættelse Silkeborg Kommune foretager inden en konkurrenceudsættelse en forhåndsvurdering for at afklare, i hvilket omfang vare- eller tjenesteydelsesindkøbet bør opdeles i forskellige vareområde, ydelsestype eller geografisk område for at opnå størst mulig konkurrence. Dog må der ikke ske opdeling med den hensigt at komme under tærskelværdier. Indkøbsaftaler indgås som hovedregel som eneleverandøraftaler. Dog overvejer Silkeborg Kommune aftaler med flere leverandører, hvis særlige forhold gør sig gældende. F.eks. for at sikrer et bredt sortiment eller af hensyn til leveringssikkerhed. Side 6

7 2.5. Udbudsform Silkeborg Kommune overvejer ved hver konkurrenceudsættelse, hvilken udbudsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende. Det fremgår af Udbudsdirektivet, hvilke udbudsformer der kan anvendes Brugerinddragelse Der tages ved indgåelse af indkøbsaftaler vidtgående hensyn til de decentrale disponenters ønsker bl.a. i forhold til produktkrav, lagermuligheder, indkøbsvolumen, leveringsfrekvens mv. Varetagelse af disse hensyn varetages bl.a. via faggrupper. I forbindelse med konkurrenceudsættelse og indgåelse af indkøbsaftaler på baggrund heraf, er det obligatorisk at inddrage faggrupper i processen i den grad det er muligt. Faggruppen søges inddraget i hele konkurrenceudsættelsesforløbet, dvs. fra udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbudsvurdering, produktudvælgelse, afprøvning, formidling af aftalen til den efterfølgende evaluering af aftalerne. Det tilstræbes, at faggrupperne sammensættes så bredt som muligt for at sikre, at brugernes ønsker og faglige ekspertise bliver kendt, ligesom grupperne efter behov kan suppleres med ekspertise på miljø- og sikkerhedsområderne. Brugergrupperne sammensættes fra gang til gang, men vil typisk bestå af decentrale indkøbere og brugere. Hvor der er tale om konkurrenceudsættelser i KomUdbud regi, er der beskrevet procedure for nedsættelse af faggrupper. I særlige tilfælde kan faggruppen for Silkeborg Kommune nedsættes parallelt med en overordnet faggruppe for KomUdbud. I situationer, hvor der ikke er tale om en indkøbsaftale, involveres brugerne også i relevant omfang Særligt om it-udbud og -annonceringer Alle centrale og decentrale konkurrenceudsættelser af it-systemer sker under anvendelse af kommunens skabelon herfor (skabelon for udbuds- / annonceringsmateriale med tilhørende kontraktudkast), medmindre der benyttes en ekstern konsulent, som benytter et andet skabelonmateriale. Efterfølgende kontrakter skal så vidt muligt være i overensstemmelse med kommunens kontraktskabelon for it-kontrakter. Ved eventuelle fælles konkurrenceudsættelser af it-systemer sammen med andre kommuner søger kommunen ligeledes at sikre, at de forhold, der er taget højde for i kommunens skabelon (herunder it-sikkerhedsmæssige forhold), også håndteres forsvarligt i forbindelse med den fælles konkurrenceudsættelse Særligt om udliciteringer og kontrolbud Ved konkurrenceudsættelser, som kan indebære rationalisering eller omstilling, herunder personalereduktioner, kontrolbud og / eller udlicitering, følger kommunen Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt eventuelle lokalt aftalte retningslinjer for medindflydelse og medbestemmelse. Side 7

8 Når en kommunal driftsopgave i Silkeborg Kommune ønskes konkurrenceudsat, udarbejdes som klart udgangspunkt et kontrolbud. Silkeborg Kommune iværksætter de fornødne midlertidige organisationsændringer for at sikre, at den enhed, som afvikler konkurrenceudsættelsen (den bestillende enhed) er uafhængig af den enhed, som udarbejder kontrolbuddet (den udførende enhed). Den udførende enhed tilbydes den fornødne interne og eksterne bistand til at udarbejde kontrolbuddet. Hvis der er behov herfor, får den udførende enhed en periode til at effektivisere og rationalisere sin opgaveløsning, inden konkurrenceudsættelsen igangsættes. I så fald offentliggøres det, at der påtænkes gennemført en konkurrenceudsættelse, ligesom hovedtrækkene i det påtænkte serviceniveau og den overordnede kravspecifikation offentliggøres. Silkeborg Kommune følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om omkostningskalkulationer Kompetenceplan I forbindelse med konkurrenceudsættelser skal der bl.a. træffes beslutning om indholdet af udbudsmateriale samt tildeling af kontrakt efter endt konkurrenceudsættelse. Disse beslutninger behandles i: IT-systemer, som erstatter et eksisterende it-system uanset værdi EU-udbud og annonceringer af indkøbsaftaler om varer eller tjenesteydelser, som erstatter eksisterende indkøbsaftaler Annonceringer under udbudstærskelværdien EU-udbud og annonceringer over udbudstærskelværdien Annoncering / EUudbud, som kan medføre udlicitering af Administrationen Fagudvalget Økonomiudvalget Byrådet X X X x X X Side 8

9 højst 5 fuldtidsstillinger Annoncering / EUudbud, som kan medføre udlicitering af mere end 5 fuldtidsstillinger Annonceringer / EUudbud, som medfører budgetoverskridelser eller personalereduktioner uanset værdi X X X X X EU-udbud / annonceringer, som efter ovenstående skal behandles administrativt, men som konkret har en særlig politisk interesse, behandles dog af det pågældende fagudvalg. Eventuelle annulleringer behandles af samme instans, som har taget stilling til konkurrenceudsættelsesmaterialet. 3. Indholdet af konkurrenceudsættelsesmaterialet 3.1. Krav til leverandørerne (varer og tjenesteydelser) Silkeborg Kommune ønsker kun at kontrahere med seriøse eksterne leverandører, som har en reel mulighed for at udføre opgaven i overensstemmelse med serviceniveauet, kvalitetskravene, krav til leveringssikkerhed og eventuelle andre krav, der måtte være stillet. Silkeborg Kommune indhenter altid en tro og love-erklæring fra tilbudsgiverne om deres eventuelle ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige samt om andre relevante forhold, som belyser deres økonomiske formåen m.v. (minimumskrav eller udvælgelseskriterier). Kommunen beskriver, om kommunen accepterer gæld og i givet fald under hvilke forudsætninger. Kommunen accepterer højst gæld på kr., uanset om der er stillet sikkerhed eller indgået afdragsordning med kreditor. Silkeborg Kommune indhenter altid oplysninger eller en tro og love-erklæring om bestikkelse eller lign. lovovertrædelser m.v. I forbindelse med kontraktafklaring kan der indhentes serviceattest. Silkeborg Kommune stiller altid såvel faglige som økonomiske minimumskrav i forbindelse med udbuddet f.eks. indhentelse af relevant referencer, oplysninger om økonomiske nøgletal. (udvælgelseskriterium). Evt. kan det være kontraktkrav. Side 9

10 Silkeborg Kommune sikrer, at leverandøren også under kontraktforholdets forløb overholder kommunens forudsætninger omkring økonomisk formåen, hvis der er tale om en kontrakt med løbende levering. Der stilles endvidere relevante krav om sikkerhedsstillelse. (Kontraktkrav) Silkeborg Kommune stiller krav om, at leverandørerne lever op til reglerne om e-faktura i lov om offentlige betalinger (kontraktkrav). Silkeborg Kommune vurderer ved opstart af udbuddet, hvorvidt der skal stilles krav til leverandørerne om e-handel dvs. der skal i henhold til de beskrevne procedure afleveres godkendt e-katalog Krav til varen / ydelsen (varer og tjenesteydelser) Tildelingskriterier Silkeborg Kommune udbyder i henhold til tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud f.eks. med underkriterierne økonomi, kvalitet, service og miljø Fokus på resultater For at skabe de bedst mulige rammer for leverandørernes metodeudvikling, innovation i arbejdstilrettelæggelse mv., fokuserer Silkeborg Kommunen ved opstillingen af tildelingskriterier og kontraktkrav så vidt muligt på resultater og virkninger af varen eller tjenesteydelsen i stedet for at vægte eller stille specifikke krav vedrørende ressourcer og arbejdstilrettelæggelse. Dog tages der hensyn til personale og arbejdsmiljø, som fremgår nedenfor Kvalitet I kontrakten stiller Silkeborg Kommune de fornødne krav til varernes / ydelsernes kvalitet. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til, at der kan foretages alle relevante undersøgelser af kvaliteten, men kommunen tilrettelægger det konkrete kvalitetssikringsarbejde efter dialog med leverandøren. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage undersøgelserne selv eller ved en ekstern part. Men i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, overlades udførelsen af de konkrete undersøgelser til leverandøren. I så fald tilrettelægges kontrollen i enighed med kommunen, og kommunen modtager de fornødne afrapporteringer bl.a. for at sikre, at kontrollen foretages på en forsvarlig måde Andre krav Miljø og sikkerhed (varer og tjenesteydelser) Silkeborg Kommune arbejder målrettet på at øge antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede miljø- og klimahensyn, eksempelvis gennem en reduktion i udledningen af CO2. Ved indgåelse af indkøbsaftaler overvejes miljø- og klimaspørgsmål derfor, ligesom økologiske indkøb prioriteres, og Side 10

11 hvor det skønnes relevant, opstilles der miljøorienterede udvælgelseskriterier, tildelingskriterier eller kontraktkrav i det omfang, det ikke strider mod gældende ret, herunder EU-direktivet. I forbindelse med udbud af indkøb af specielt hårde hvidevarer, biler, IT og Pc er stilles krav til energimærkning og CO 2 -udledning i forbindelse med daglig drift Retssikkerhed (tjenesteydelser) Silkeborg Kommune henviser til regler om tavshedspligt og andre forvaltningsretlige regler, som eventuelt måtte gælde direkte efter lovgivningen (kontraktkrav). Hvor det er relevant i forhold til opgaven, stiller Silkeborg Kommune endvidere supplerende forvaltningsretlige krav, så f.eks. en udlicitering ikke indebærer en forringelse af borgernes retssikkerhed (kontraktkrav). Silkeborg Kommune beskriver altid klagereglerne, så der ikke kan opstå tvivl om borgernes muligheder for at klage over leverandøren eller ydelserne (kontraktkrav). Silkeborg Kommune tager også stilling til håndtering af personoplysninger ved hjemtagning eller overdragelse til andre leverandører (kontraktkrav) Overdragelsesklausuler (tjenesteydelser) Silkeborg Kommune tager i forbindelse med konkurrenceudsættelser, som kan føre til udlicitering, stilling til overtagelse af bygninger, udstyr, lejeaftaler og andre aktiver og rettigheder i tilfælde af, at der senere sker hjemtagning af opgaven eller overdragelse til andre leverandører. Silkeborg Kommune medtager bestemmelser, som sikrer mod sikkerhedsopsigelser, f.eks. i form af bestemmelser, der forpligter den nuværende eksterne leverandør til tidligt at afklare med en eventuel ny leverandør (eller kommunen selv i tilfælde af hjemtagelse), om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse Kontraktlængde (varer og tjenesteydelser) Aftaler indgås som udgangspunkt for en tidsbegrænset periode. Aftaleperioder afhænger af udbudsform, varetype / ydelsestype og økonomiske og servicemæssige betingelser. Hvis tidsperioden undtagelsesvist ikke begrænses, sikres det, at det er muligt at opsige aftalen med et rimeligt varsel Krav i relation til medarbejdere (ikke udlicitering) Medarbejdernes kvalifikationer (tjenesteydelser) Silkeborg Kommuner stiller relevante krav til uddannelse og efteruddannelse af de medarbejdere, som udfører opgaven med henblik på at sikre kvaliteten i opgaveudførelsen. Kommunen henviser i kontraktmaterialet til eventuelle lovgivningsmæssige krav. (Så vidt muligt tildelingskriterium. Evt. i stedet kontraktkrav.) Side 11

12 Arbejdsmiljø og sikkerhed (tjenesteydelser) Ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser stiller Silkeborg Kommune udtrykkelige krav om, at lovgivningens regler om arbejdsmiljø, arbejdspladsvurderinger og sikkerhedsorganisation overholdes. Herunder vurderes det om der er grundlag for at stille krav om grøn smiley fra Arbejdstilsynet i det omfang, den pågældende branche er blevet gennemgået af tilsynet. (Kontraktkrav) Silkeborg Kommune stiller desuden udtrykkelige krav om, at lovgivningens regler om medarbejderindflydelse overholdes (kontraktkrav). Uddannelsesklausuler (tjenesteydelser) Ved større udbud 5 af tjenesteydelser 6 skal kommunen fra 1. januar 2014 overveje at benytte uddannelsesklausuler og enten fastsætte sådanne klausuler, eller forklare, hvorfor der ikke fastsættes klausuler ( Følg eller forklar-princippet ). 7og8 I udbud, som ikke er så store, at de er omfattet af Følg eller forklar-princippet, kan kommunen også overveje uddannelsesklausuler 9. Sociale klausuler (tjenesteydelser) Silkeborg Kommune kan ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser opstille sociale klausuler med henblik på optagelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt og forsvarligt i forhold til opgaven. Kravene skal modsvare kommunens tilsvarende tiltag i relation til skånejobs, fleksjobs, revalidering, jobtræning mv. (Kontraktkrav). Silkeborg Kommune ønsker ved konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser at sikre, leverandørerne beskæftiger personer med varigt nedsat arbejdsevne ansat på særlige vilkår. (fx personer i fleksjob). Det ønskes sikret, at andelen af ansatte med nedsat arbejdsevne så vidt muligt er mindst 10%. Arbejdsklausuler (tjenesteydelser) Silkeborg Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn og ansættelsesvilkår, at sikre ordentlige vilkår for medarbejderne hos leverandøren af udbudte ydelser 10. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle 5 Kontrakten udføres i Danmark, har et driftselement (f.eks. rengøring eller kantinedrift), en varighed på min. 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og / eller en lønsum på min. 4 mio. kr. 6 Gælder også for bygge- og anlægsprojekter af en vis størrelse 7 Denne forpligtelse er aftalt mellem regeringen og KL (samt Danske Regioner). 8 Det bemærkes, at Byrådet også har besluttet, at kommunen som udgangspunkt skal benytte uddannelsesklausuler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver, idet afdelingerne skal overveje, om den konkrete opgave egner sig hertil set i lyset af reglerne om proportionalitet og ikke-diskrimination. 9 Der er dog snævrere rammer for uddannelsesklausuler i mindre udbud pga. principperne om proportionalitet. 10 Det bemærkes, at beslutningen om arbejdsklausuler også gælder i forhold til bygge- og anlægsopgaver. Side 12

13 underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Silkeborg Kommune har tillid til, at leverandørerne overholder ovennævnte krav. Overholder leverandøren mod forventning ikke disse, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Silkeborg Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Silkeborg Kommune kan, hvis kommunen har begrundet mistanke om, at kravene ikke er overholdt, udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandøren arbejdstagere. Dokumentationen skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Socialøkonomiske virksomheder (varer og tjenesteydelser) Det er Silkeborg Kommunes klare hensigt, at bakke op om socialøkonomiske virksomheder og kommunen ønsker derfor at indgå forpligtende samarbejder med relevante leverandører, der er socialøkonomiske virksomheder. Dette kan ske for køb af varer og tjenesteydelser for under kr., hvor der ikke er udbudspligt i henhold til tilbudsloven eller EU-direktiverne I forbindelse med gennemførelse af udbud i indkøbsfællesskabet KomUdbud, vil Silkeborg Kommune vurdere mulighederne for, at indgå forpligtende samarbejder med Sociale Økonomisk Virksomheder indgår i vurderingen Supplerende krav i relation til medarbejderne ved udlicitering (tjenesteydelser) Virksomhedsoverdragelse Ved udlicitering, hvor der vil ske overdragelse af medarbejdere fra kommunen til en ekstern leverandør, vil det fremgå udtrykkeligt af konkurrenceudsættelsesmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven gælder. Ligeledes vil Silkeborg Kommune indlede en proces som informerer medarbejderne om den forestående virksomhedsoverdragelse, jf. Retningslinjer ved udbud, som kan indebære rationalisering eller omstilling. Silkeborg Kommune medtager bestemmelser, som sikrer mod sikkerhedsopsigelser op mod kontraktens udløb, f.eks. i form af bestemmelser, der forpligter den eksterne leverandør til tidligt at Side 13

14 afklare med en eventuel ny leverandør (eller kommunen selv i tilfælde af hjemtagelse), om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Tjenestemænd Ved udlicitering, hvor tjenestemænd er blandt de berørte medarbejdere, afgøres det i samråd med den enkelte tjenestemand og den faglige organisation, om tjenestemanden skal udlånes, omplaceres eller fratræde. Særlige uddannelsesklausuler I det omfang der udliciteres opgaver, hvor kommunen er forpligtet til at tage praktikanter / elever ind eller hidtil har haft praksis for at gøre det 11 stiller Silkeborg Kommune krav om, at den private leverandør løfter denne opgave i samme omfang som kommunen. Der stilles endvidere krav om, at leverandøren instruerer eleverne i et sådant omfang, at modtagelsen af elever ikke går ud over kvaliteten. (Kontraktkrav). 4. Kommunalt vundne udbud (tjenesteydelser) Hvis kommunens kontrolbud viser sig økonomisk mest fordelagtigt (eller billigst, hvis tildelingskriterium laveste pris er anvendt), annulleres konkurrenceudsættelsen, og der indgås ikke kontrakt med nogle af tilbudsgiverne. Herefter skal opgaven løses af kommunens selv (den udførende enhed) i overensstemmelse med kontrolbuddet ved intern kontraktstyring af den udførende enhed. Den udførende enhed skal leve op til de samme krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service over for kommunen (den bestillende enhed) m.v., som hvis en ekstern leverandør havde vundet konkurrenceudsættelsen. Silkeborg Kommune udfører som udgangspunkt kontrol på samme måde, som hvis der var tale om en ekstern leverandør. 5. Kommunens bud på andre myndigheders opgaver (tjenesteydelser og bygge- og anlæg) Silkeborg Kommune kan byde på andre myndigheders opgaver i det omfang, der er tale om en opgave, som kommunen ville kunne udføre for sig selv. 11 Dette er pr. oktober 2013 f.eks. tilfældet i forhold til pædagogstuderende, pædagogisk assistentelever samt socialrådgiverpraktikanter og studerende i praksisstudiet. Organisation og Personale kan kontaktes for en opdateret liste. Side 14

15 Silkeborg Kommune er positiv over for at byde ind i andre offentlige myndigheders konkurrenceudsættelser. Det forudsættes, at arbejdet falder inden for afdelingens / institutionens naturlige arbejdsområde, og der er tale om en opgave, som afdelingen / institutionen normalt varetager. Det forudsættes desuden, at der ikke er tale om aktiviteter, som indebærer en urimelig økonomisk eller lign. risiko for Silkeborg Kommune. Endelig forudsættes det, at udførelsen af arbejdet ikke betyder, at afdelingen / institutionen får problemer med at varetage opgaver, som den skal udføre for Silkeborg Kommune. Side 15

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Bilag C til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Indkøbs- og udbudspolitik for Silkeborg Kommune Godkendt af Silkeborg Byråd den 28. november 2011 Rev. efter beslutning i Økonomiudvalget

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR IKAST - BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ikast-Brande Kommunes indkøbspolitik...3 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål...4 2. Indkøbspolitikkens omfang

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi

Silkeborg kommunes finansielle strategi Bilag A til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune

INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune INDKØBSPOLITIK For Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet 26.09.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FORMÅL OG OMFANG REGLER PRINCIPPER FOR INDKØB KRAV TIL KVALITET OG MILJØ SOCIALE KLAUSULER ANSVAR OG OPGAVER

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere