Lønsumsstyring. Doknr /13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsumsstyring. Doknr. 148687/13"

Transkript

1 Lønsumsstyring Doknr /13

2 Økonomisk decentralisering Principper og vilkår for aftalestyring Ønske om ansvar og øget fokus på målstyring. Mere info: HTKalle/Ledercockpit/Styringsredskaber/ samt i Principper for økonomistyring (PØS) punkt 3.1 Generelle principper for lønsumsstyring Overholdelse af lønsum med sikring af personalepolitik og den økonomiske styring Mere info: Principper for økonomistyring (PØS) punkt 3.2

3 Definitioner Normeringsstyring Lederen har ansvaret for overholdelse af en fastsat personalenormering. Eksempel Lederen af en daginstitution har ansvaret for at overholde en normering på 8,5 stilling - uden en præcis binding på kronebudgettet for lønnen.

4 Definitioner Lønsumsstyring Lederen har ansvaret for overholdelse af lønbudgettet udtrykt i kroner. Lederen har kompetencen til at disponere over lønsummen ved lønforhandling og ved ansættelser. Eksempel Lederen af en daginstitution har ansvaret for at overholde en lønsum på 2,2 mio. kr. - uden en præcis binding på normeringen.

5 Hvorfor lønsumsstyring? Formål At øge effektiviteten ved at øge frihedsgraderne for institutioner og afdelinger. Det sker ud fra den betragtning, at den decentrale leder er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for den enkelte institution, og derved opnå den mest optimale udnyttelse af lønsummerne. Udmønte formålene med Ny Løn.

6 Hensigt Sikkerhed for den samlede lønudgift. Bedre styring og øget fokus på kommunens værdier.

7 Principperne i Høje-Taastrup Kommune Overordnet princip: De gældende politiske serviceniveauer, aftaler, lovgivning mv. skal til enhver tid overholdes. a) Løndele, der indgår. b) Afgrænsning af personalegruppen /lønbudgettet. c) Beregning af lønsummen ved opstart. d) Regulering af lønsummen. e) Puljer og lignende. f) Overførsel mellem løn og øvrig drift.

8 a)løndele, der indgår i lønsummerne Grundløn. Funktions-, kvalifikations- og resultatløn. Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg. Vikarudgifter, herunder barsel. Dagpengerefusioner mv. Over- og merarbejdsbetaling. Feriefridage, pensionsbidrag (overenskomstansatte og tjenestemænd/reglementsansatte), ATP-bidrag og særlig feriegodtgørelse. AKUT-bidrag (et øre-beløb pr. ATP-pligtig arbejdstime) til Amtskommunernes (nu Danske Regioner) og Kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter

9 VEU-bidrag (Voksen erhvervsuddannelsesstøtte). AUB-bidrag (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag). Fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge for fratrådte medarbejdere.

10 b) Afgrænsning af personalegruppe/lønbudget Bestemmes af det ledelsesmæssige ansvar for den budgetansvarlige. Lederløn for den budgetansvarlige indgår ikke. c) Beregning af lønsummen Beregnet ud fra en gennemsnitsløn for hver enkel stillingskategori og for hvert lederniveau. Ressourcetildelingsmodeller anvendes som beregningsgrundlag Gennemsnitsbaseret lønsum har dette formål: Undgå at fastholde tilfældige forskelle i anciennitet. Sikre lige muligheder for alle institutioner.

11 d) Regulering af lønsummen Årlige reguleringer af alle lønsummer med den af KL udmeldte generelle fremskrivningsfaktor (pris og lønfremskrivning). Promillepuljen 1 %o til løn + 1 %o til IT e) Puljer og lignende Barselsudligningsordningen. Tjenestemandspensioner (ligger centralt).

12 f) Overførsel mellem løn og øvrig drift Fuld overførselsadgang mellem løn og øvrige driftsmidler (med mindre direkte bindinger)

13 Styring i dagligdagen Hvilke værktøjer er der til rådighed til at styre lønsummen? Lønsumsstyring Quick Lønsumsstyring Udvidet hjul

14

15 Et eksempel på Quick Eksempel vises

16 Eksempel på udvidet: Hjulet Eksempel vises

17 Løbende opfølgning Hyppighed er afhængig af afdelingens størrelse minimum 4 gange. Kurser

18 Formål Ledelseskontrol At der via ledelseskontrol sikres, at kommunens midler bliver brugt i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på en forsvarlig måde. At den enkle budgetansvarlige leder via (stikprøve)kontrol og/eller fastlagte forretningsgange skaber sikkerhed for, at de formelle krav, der gælder på pågældendes område (lovgivning m.v.) efterleves, samt minimere risiko for svig og svindel. doknr /13

19 Ledelseskontrol Ledelseskontrol via Prisme Gennemgang af finansposteringer Lønkontrol af personalelister (lønudbetaling) Stikprøvekontrol Personaleweb eller Tjenestetid Ledelsestilsynet via HTK LIS Dialogbaseret Regnskabsresultat forventet forbrug for budgetår doknr.

20 doknr. PØS Principper for økonomistyring (PØS) er et nyt moderne beskrevet regelsæt, som tager udgangspunkt i ØIMs regler om budget- og regnskabsvæsen samt styrelseslovens 42. I hverdagen handler det for dig om: Sund fornuft, og at finde det rigtige snit, mellem styring, ansvar, kvalitet og kontrol. God økonomisk styring sammenkoblet med risikostyring er sund fornuft, og minimerer i sidste ende, dine ressourcer til interne kontroller og ledelseskontrol. En pligt for dig som leder uanset niveau, og en del af dit ledelsesansvar. Sund fornuft fordi det skaber det nødvendige overblik på dit område. Kender I til kommunens PØS og har I læst PØS?

21 Hvor finder jeg PØS? doknr.

22 PØS detaljerede principper doknr.

23 Hvorfor PØS? Dels et lovkrav og fordi vi vil Fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur Give dig det nødvendige overblik til styring af din økonomi Skabe sammenhæng mellem dine mål og midler Skabe sammenhæng mellem dit ledelsesansvar og budgetansvar Sikre en effektiv og korrekt administration af din økonomi, hvor du tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko. doknr.

24 Gruppeopgave 1. Må jeg udbetale gratiale til mig selv for min fantastiske indsats? 2. Må jeg købe en gave til min mor med institutionens dankort og selv betale senere? 3. Er konteringen med eller uden moms ligegyldig, bare der sker bogføring? 4. Cafeén afleverer dagens indtægter i en kuvert som jeg opbevarer i pengeskabet inden aflevering til banken er det ok? 5. Må en faktura på kr. deles op i to betalinger på kr.? 6. Må jeg bestille mad til julefrokosten fra Julemad ApS ejet af min søster? doknr.

25 Overordnede pointer Få styr på interne kontroller og ledelseskontrol Udpluk af indhold i en aktiv ledelseskontrol Dialogbaseret budgetopfølgning Ledelseskontrol i Prisme Ledelsesinformation (afrapportering) af udført tilsyn/kontrol Ager på problemstilling i stedet for brandslukning Tag initiativ til fejlretning af fundne problemstillinger (vidensdeling) Udarbejd en lokal tilsynshandleplan doknr.

26 PØS Spørgsmål? Yderste konsekvens ved manglende efterlevelse af PØS: - Oftest vil der være tale om en tjenstlig samtale - Alvorlige overskridelser kan medføre politianmeldelse NB! Så er du i tvivl omkring reglerne i kommunen, må du hellere spørge èn gang for meget end slet ikke, så kontakt altid ØDC, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til PØS! doknr.

27 Retningslinjer for indkøb og udbudsstrategi Niels Tiedemann, ØDC

28 ØDC Indkøbsteamet Digitaliserings- og indkøbsenhed (pt. ledig) Indkøbsteamet Jan Hansen Rasmus Krighaar Niels Tiedemann

29 Jeres udbytte Inspiration til God ledelse baseret på Overblik over indkøb Viden om roller og ansvar

30 Ordbog Indkøb: HTK s anskaffelse af varer og tjenesteydelser til brug for driften Rammeaftale: Kontrakt indgået efter udbud om levering af varer og tjenesteydelser efter løbende bestilling (alle vilkår fastsat undtagen mængde) eller mini-udbud Konkurrenceudsættelse: HTK skaber konkurrence mellem flere interesserede virksomheder om tildeling af en kontrakt f.eks. ved udbud eller tilbudsindhentning Tilbudsindhentning: HTK indhenter tilbud fra en eller flere virksomheder, som HTK efter eget valg retter henvendelse til Udbud: Fremgangsmåde ved indgåelse af en kontrakt med konkurrence EU-udbud: Fremgangsmåde ved indgåelse af offentlig kontrakt med konkurrence efter EU-regler Annoncering: National fremgangsmåde ved indgåelse af en kontrakt med konkurrence og annoncering i Udbud.dk Licitation: Fremgangsmåde ved konkurrenceudsættelse af bygge- og anlægsarbejde Udlicitering/outsourcing: HTK indgår aftale med en privat virksomhed om udførelse af opgave, som HTK hidtil selv har varetaget internt (Byrådet beslutter) Kontrolbud: HTKs interne kalkulation af pris for fortsat intern opgavevaretagelse ved konkurrenceudsættelse af opgave, som HTK hidtil selv har varetaget internt

31 Overblik 1 Udbudsstrategi Byrådets beslutning om opgavevaretagelse internt eller eksternt Udbudsregler Lovregler om fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige kontrakter Indkøbsretningslinjer Interne regler om fremgangsmåden ved indkøb

32 Udbudsreglerne EUF traktaten Overblik 2 EU s udbudsdirektiv ( EU-udbud ) Tilbudsloven ( Annoncering ) Lov om håndhævelse af udbudsreglerne Kontraktgenstand og kontraktværdi bestemmer Hvilke udbudsregler (EU eller nationale regler) Tilladte fremgangsmåder Offentliggørelse (EU-Tidende, Udbud.dk eller hjemmeside) Udbudsform (Offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud med forhandling)

33 Overblik 3 Udbud i en nøddeskal Procedureregler med krav om Offentliggørelse Ligebehandling Gennemsigtighed EU-udbud: Detaljerede regler Annoncering: Få, enkle regler

34 Overblik 4 Interne retningslinjer for indkøb (Nye retningslinjer forventes vedtaget af Økonomiudvalget i efteråret 2014) Interne forretningsgange skal sikre indkøb på økonomisk forsvarlig måde overholdelse af udbudsreglerne varetagelse af hensyn til miljø og samfundsansvar som ønsket af Byrådet

35 Overblik 5 Interne retningslinjer for indkøb Udnyttelse af stordriftsfordele ved koordineret indkøb på tværs af kommunen Pligt til brug af rammeaftaler (standardindkøb) Egne SKI, Statens Indkøb Indkøbsfællesskab (VIF)

36 Standardindkøb Indkøb i praksis Indkøb ved brug af bestående rammeaftale Individuelle indkøb Behov/krav Kontraktvilkår Fremgangsmåde

37 Indkøb i praksis (individuelle indkøb) Kontraktværdi under kr. Ingen regler om fremgangsmåden. Direkte henvendelse til leverandør efter frit valg. Når kontraktværdien er over kr., gælder der regler om fremgangsmåde for indkøbet. For varer og tjenesteydelser fremgår fremgangsmåden af tabellen nedenfor. Kontraktværdi (kr.) Fremgangsmåde Tilbudsindhentning Annoncering og derover EU-udbud Der gælder særlige regler om de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser (sundhed, sociale ydelser mv.)

38 Gennemsigtighed i indkøb Indkøbsprognose og indkøbsrapport Forskudsregistrering og selvangivelse Indkøbsanalyser big data analyser

39 Roller Alle indkøb foretages af den enhed, som er ansvarlig for indkøbet (rådighed over budgetpost) Viden om kontraktgenstand (behov og krav) Praktisk gennemførelse (fremgangsmåde) Rådfører sig med Indkøbsteamet om fremgangsmåden Varemodtagelse og fakturakontrol Betaling Reklamation Indkøbsteamet Viden om proces (udbudsret, kontrakter) Udbudsretlige vurderinger Rådgivning og konsulentbistand Praktisk initiativ til rammeaftaler Effektivisering og optimering Prisme Indkøb Vejledninger ( Drejebog for indkøb )

40 Ansvar Den enkelte enhed er selv ansvarlig for indkøb i overensstemmelse med indkøbsretningslinjerne Overholdelse af indkøbsretningslinjerne er et linjeansvar

41 Nethindebillede Hver enhed gennemfører selv sine indkøb Standardindkøb (Prisme Indkøb) Individuelle indkøb (egen fremgangsmåde) Overholdelse af indkøbsretningslinjerne er et linjeansvar Indkøbsteamet er klar til at rådgive, vejlede og bistå om alle aspekter af indkøb

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Principper for ØkonomiStyring (PØS)

Principper for ØkonomiStyring (PØS) 2015 Principper for ØkonomiStyring (PØS) Acadre: 138413-14 Sag: 14/3163 Indholdsfortegnelse 1. OM PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING PØS EN...4 1.1 DET POLITISKE ANSVAR FOR ØKONOMISTYRING...4 1.2 ÆNDRINGER...4

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune

UDKAST. Spilleregler for decentral ledelse og central styring. Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Spilleregler for decentral ledelse og central styring UDKAST Fælles administrationsgrundlag for aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Dialogbaseret aftalestyring...

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere