Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget."

Transkript

1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi (udbudsplan) på baggrund af de vedtagne budgetter. I udbudsstrategien fastlægges de konkrete udbud, som Sorø Kommune vil fokusere på i det kommende år. Direktionen og chefgruppen har ansvaret for at politikken og udbudsstrategien udfoldes og efterleves i de enkelte Centre. Udbuds- og indkøbspolitikken gælder for alle kommunens arbejdspladser, og omfatter udover kommunens egne institutioner også selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen. Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Formål Det overordnede formål med Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at sikre rammer for, at kommunen som helhed kan købe alle nødvendige varer, service- og tjenesteydelser samt bygge og anlægsarbejder på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, vilkår og i overensstemmelse med såvel EU-regler som nationale regler for offentligt indkøb, ligesom udbuds-og indkøbspolitikken på et overordnet plan skal være med til at understøtte arbejdet med at gøre kommunen til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Hertil kommer at politikken har som hovedformål at sikre en så hensigtsmæssig og effektiv økonomisk disponering i henhold til de af byrådet vedtagne økonomiske politikker og budgetforslag. Udbuds- og indkøbspolitikken understøtter således direkte målsætninger om at sikre budgetoverholdelse og overskud på den løbende drift, herunder forbedre økonomien for kommunen som helhed. En ligestillet forudsætning for Sorø kommunes udbuds- og indkøbspolitik er endvidere, at de berørte leverandører lever op til de beskrevne krav om uddannelses- og arbejdsklausuler. Endvidere ønsker Sorø Kommune at adressere CSR og bæredygtighed ved bl.a. at gøre leverandørernes efterlevelse af UN Global Compact s principper til en del af Sorø Kommunes værdier ved leverandørvalg. Sorø Kommune sikrer en samordning og koordinering af kommunens indkøb, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt, og kommunen optræder som èn samlet kunde i forhold til leverandørerne, der hvor det giver mening og er muligt. Udbuds- og indkøbspolitikken skal endvidere sikre at der er et afbalanceret niveau af konkurrenceudsættelse i forhold til opgavernes karakter, og der skal arbejdes med ensartede løsninger i kommunen. 1

2 Lovgivning og regler Lovgrundlaget for udbuds- og indkøbspolitikken er Beskæftigelsesministeriets Cirkulære Nr af 30/06/ 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og tilhørende vejledning, EUudbudsdirektivet og Tilbudsloven. De overordnede mål med udbudsdirektivet er at sikre ligebehandling, proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed under udbudsprocessen. Kommunens udbudspligt samt hvilken lovgivning, der er gældende, afhænger af kontraktens art, indhold og værdi. Sorø Kommune følger dermed cirkulæret og det indebærer, at alle medarbejdere og tilknyttet arbejdskraft hos leverandører og disses underleverandører, som udfører opgaver for kommunen, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres. I forhold til udlicitering af opgaver pålægger arbejdsmiljølovens 33a kommunen at sikre, at udbudsmaterialet tager hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. I forhold til omlægning af driftsområder, der ved udbud eller anden konkurrenceudsættelse bliver berørt, er kommunen forpligtet til at informere og inddrage samarbejdsudvalget i alle forhold, der har betydning for personale- og arbejdsforhold. Forpligtelsen fremgår af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (KL). Sorø kommune gør brug af de muligheder som Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i paragraf 8 og tilhørende vejledning (Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 30/06/2014), giver adgang til. Cirkulæret udmønter ILO-konvention nr. 94 i dansk ret. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, gælder det, at kommunen ikke må antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Endvidere skal kommunen kræve, at tilbudsgiver afgiver en tro og loveerklæring på, i hvilket omfang tilbudsgiveren har en sådan gæld. Kommunens leverandører skal i henhold til bekendtgørelse nr. 206 af 11 marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder sende regninger til kommunen i et elektronisk format, der er læseligt for kommunens fakturerings- og økonomisystem. I henhold til LOV nr af 18/12/2012 kan kommunen ikke forlange længere betalingsbetingelser end 30 dage netto. Rammerne for udbuds- og indkøbspolitikken udgøres herudover af bestemmelserne i finanslov Politikken for Sorø Kommune skal ses som et supplement til initiativerne aftalt i staten og aftalt mellem staten og KL. Udbuds typer EU udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning i kontraktperioden (tærskelværdi) på mere end kr (2014) skal udbydes efter udbudsdirektivets regler, for Bygge og anlægsarbejder er tærskelværdien kr (2014). 2

3 Sorø Kommune vil bruge flest ressourcer på de udbud, hvor der forventes at være et reelt økonomisk rationale for kommunen. Ved EU-udbud kan tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud eller Laveste pris benyttes. Det vil i det enkelte udbud komme an på en konkret vurdering, hvilket af tildelingskriterierne der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte udbud. Når tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes, kan følgende underkriterier fx bruges økonomi/pris, kvalitet, service, leveringsbetingelser, faglighed, miljø mv. underkriterierne tildeles en procentvis vægt som er proportionelt med omfanget af ønsker. Valget af tilbudstype og vægtningen af tildelingskriterier må dog ikke kunne tilsidesætte nævnte krav om arbejdes-, uddannelses og sociale klausuler. Annonceret udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning (tærskelværdi) på mellem kr og kr (2014) skal annonceres (i henhold til Tilbudsloven, hvis de er omfattet af denne). Samme tildelingskriterier som ved EU-udbud benyttes, dog uden krav om fastsættelse af den procentvise vægtning. Konkurrenceudsættelse: Er tærskelværdien under kr skal man sikre økonomisk ansvarlighed og sikre gennemsigtighed og ligebehandling, hvilket i praksis også betyder et behov for konkurrence. Dette kan ske ved indgåelse af samhandelsaftaler. Enkeltindkøb: I forbindelse med enkeltindkøb der ikke er dækket af de indgåede rammeaftaler, og som hverken er omfattet af EU-direktivets tærskelværdier eller af tilbudsloven, skal der indhentes mindst 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud, for at udvise konkurrence. Indkøbsaftaler Det er hensigten at alle relevante indkøb af varer og tjenesteydelser i Sorø Kommune bliver omfattet af fælles indkøbsaftaler. Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler, medmindre der er tale om et engangsindkøb eller bygge og anlægsarbejder, for en given periode (2-7 år alt efter typen af det udbudte samt kompleksiteten), med en eller flere leverandører for hvert vare-/tjenesteydelsesområde, dvs. at kommunen i kontraktperioden og inden for rammeaftalens vilkår og fastsatte priser har mulighed for at indkøbe de varer og ydelser, der er omfattet af aftalen. I relation til tjenesteydelseskontrakter skal det udbudsansvarlige Center, institution eller afdeling efter indgåelsen af kontrakten udpege en kontraktansvarlig, der kan styre og rådgive kommunens Centre og institutioner m.fl. om brugen af rammeaftalen. Sorø Kommune tager initiativ til, at der i samarbejde med Centrene/institutionerne indgås skriftlige aftaler indenfor flest mulige indkøbsområder. Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, skal aftalerne anvendes af alle indkøbere. Oplysninger om sammensætning af forbrug, kravspecifikationer samt andre lokale forhold, der har betydning for arbejdet med at indgå fælles indkøbsaftaler, skal stilles til rådighed for Sorø Kommune. Såfremt der indgås aftaler decentralt, skal der sendes en kopi af denne til Sorø Kommune. 3

4 Finansiering, leasing og afbetaling mv. Ønsker et Center/institution at indgå en leje- eller leasingkontrakt (huslejeaftaler undtaget), skal denne godkendes af Sorø Kommune, herunder efterleve de lokale finansielle strategier og retningslinjer i kommunen. Professionelt indkøb Kommunens institutioner handler årligt med flere tusinde forskellige leverandører, for at sikre at kommunens behov for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlæg imødekommes. Sorø Kommune arbejder ud fra et strategisk perspektiv. Med dette forstås, at der løbende analyseres og optimeres på sortiment og leverandører. Det operationelle indkøb foretages decentralt, men Indkøbsfunktionen har ansvaret for at det decentrale indkøb kan foretages på en rationel og effektiv måde ved at alle relevante oplysninger vedr. brug af de enkelte indkøbsaftaler, er formidlet og tilgængelige via Sorø Kommunes Indkøbsportal, at der følges op på indkøbsaftaler, og at decentrale indkøbere tilbydes relevant vejledning i brugen af aftalerne samt fremsøgning på Indkøbsportalen. Kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser foretages ud fra forretningsmæssige principper og efter gældende regler for offentlige indkøb. Som en markant indkøber i nærområdet, har Kommunen en vigtig rolle at spille. Derfor etableres og udbydes indkøbsaftaler, som både sikrer Kommunen en god økonomi, men som også udvikles i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Kommunen ønsker en løbende dialog med sine leverandører med henblik på at klargøre hensigter, effektivisere indkøbsprocesser og øge leverandørens bevidsthed omkring miljø og socialt engagement. Desuden lægger kommunen vægt på: At indgå eller tilslutte os indkøbsaftaler på flest mulige indkøbsområder (Se også afsnit fællesoffentlige samarbejder) At standardisere og substituere inden for de enkelte indkøbsområder At ensrette betalingsbetingelser for alle leverandører (30 dage netto) At reducere antallet af leverandører på områder, hvor spredningen er utilsigtet stor At princippet om tilstrækkelighed varetages, så der ikke indkøbes varer eller tjenester af en bedre kvalitet end nødvendigt At TOC (Total Cost of Ownership) inddrages i de udbud hvor det findes relevant Samfundsansvar (CSR) Kommunen har både rollen som myndighed og arbejdsgiver. Som myndighed er der en særlig forpligtelse til at inddrage det omgivende samfund i at løfte det sociale ansvar og som arbejdsgiver medvirke til at sikre, at det sker. Kommunen vil udvise samfundsansvar ved at have fokus på uddannelse, arbejdsvilkår og de vanskeligt stillede når kommunen udbyder tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Når Kommunen selv gennemfører udbud, vil der altid blive stillet krav om arbejdsklausuler, sociale klausuler skal benyttes i omfang og metode, således at det afspejler samfundsudviklingen. Sociale klausuler skal være afbalanceret i forhold til den udbudte opgave, dvs., at der skal være en reel mulighed for, at leverandøren kan løfte de sociale hensyn. 4

5 Sorø kommune ønsker at den enkelte virksomhed er socialt ansvarlig og stiller derfor krav om, at de virksomheder som kommunen handler med har en CSR profil. Der er ikke yderligere formkrav til virksomhedens profil, og kravet om CSR profil må ikke betyde, at lokale virksomheder bliver ekskluderet i forhold til at kunne give tilbud. Fælles for arbejdsklausuler og sociale klausuler er, at de udfolder sig indenfor de muligheder, som Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og tilhørende vejledning, giver adgang til. Uddannelse Kommunen ønsker at så mange som muligt får mulighed for at gennemføre en uddannelse. Kommunen vil arbejde efter, at så mange som muligt får mulighed for at starte, fortsætte eller afslutte deres uddannelse for aktiviteter, der udbydes af Kommunen. Kommunen vil føre dialog med leverandører om uddannelse og oprettelsen af lære- og praktikpladser. Dialogen føres også med vores omgivelser i øvrigt, bl.a. uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og deres repræsentanter, fagforbund mv. Dialog og partnerskaber er Kommunens førsteprioritet i forhold til uddannelse. Uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsudbud håndteres via konstruktiv dialog samt indenfor rammerne af partnerskabsaftalen mellem Sorø Kommune, Dansk Byggeri, Selandia Slagelse og UU-Vestsjælland. Det vurderes at partnerskabsaftalen vil bidrage til oprettelsen af praktikpladser. Uddannelsesklausuler anvendes i service- og tjenesteydelseskontrakter, som har en varighed på mindst 6 måneder og hvor kontraktværdien/lønsummen i øvrigt er proportionel med klausulen (tommelfingerregel en praktikant for hver kr. 2 mio. i lønomkostning / 5 mio. kr. i kontraktværdi.). Arbejdsklausuler Kommunen ønsker at de muligheder for kommunale myndigheder, som Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 12. juni 2014 og tilhørende vejledning giver adgang til, følges fuldt ud. Det indebærer, at ansatte hos leverandører og dennes underleverandører, der udfører opgaver for Kommunen, ikke har ansættelsesvilkår, der er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Kommunen ønsker at kunne foretage kontrol af om bestemmelserne om arbejdsklausuler overholdes. Leverandøren skal derfor til enhver tid kunne dokumentere overfor Kommunen, at arbejdet udføres i overensstemmelse med kommunens arbejdsklausul. Dette gælder også for eventuelle underleverandører. Anvendelse af arbejdsklausuler, leverandørens kædeansvar og adgangen til at kontrollere disse, vil være indarbejdet i kontrakten (fx konkrete dokumentationskrav og misligholdelsesbestemmelser m.v.), og er en fast del af Kommunens praksis, når der indgås kontrakter. Såfremt leverandøren ikke overholder de forpligtigelser der flyder af kontrakten træder de almindelige misligholdelsesbestemmelser i kontrakten i kraft. 5

6 For udbud foretaget alene for Sorø Kommune indsættes arbejdsklausulen i alle kontrakter med eksterne leverandører, som en del af udbudsmaterialet, og inden for de rammer der er fastsat i beskæftigelsesministeriets cirkulære. Det vil altid være et minimumskrav for en tilbudsgiver, såfremt arbejdsklausuler bringes i anvendelse. Det betyder, at vi ikke må acceptere tilbud fra tilbudsgivere, der ikke accepterer klausulen eller tager forbehold for klausulen. Arbejdsklausulen beskriver nærmere hvilke forhold der skal iagttages og den særlige kontrol der skal gennemføres for udbudskontrakter på 5 mio. kr. og derover. I kontrakten som anvendes er opremset de konkrete dokumentationskrav og misligeholdelsesbestemmelser m.v., som gælder for den af kommunen anvendte arbejdsklausul. Sociale klausuler socialt ansvar Ud over muligheden for at gøre brug af arbejdsklausuler, vil Kommunen føre dialog med relevante leverandører om muligheden for at løfte et socialt ansvar for borgere, der ikke kan være ansat på normale vilkår. Omfanget af dialogen er naturligt betinget af omfanget af kontrakten, og der vil blive foretaget en konkret vurdering fra gang til gang. Kommunen vil være behjælpelig med at oplyse om virksomhedens muligheder for at løfte et socialt ansvar, herunder muligheder for støtte, værktøjer, inddragelse af erfaringer mv. Indkøbsfunktionen vil være behjælpelige med at formidle kontakt mellem virksomhedsservice i kommunens Jobcenter og leverandørerne, for gennemgang af mulighederne for at indgå et samarbejde med Jobcenteret. Opfølgning og kontrol Kommunen vil hvert år udarbejde en skriftlig opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler, kontrollen vil blive fortaget af de personer som har den daglige kontakt med kontraktområdet. På områder hvor der er partnerskab, vil det ske i samarbejde med partnerne. Opfølgningen forelægges Byrådet. Sorø Kommune sætter de nødvendige ressourcer af til udøvelse af kontrol med henblik på håndhævelse og sikring af kontraktbestemte klausulers overholdelse. I det omfang det er muligt, kan kontrollen organiseres som et samarbejde med Sorøs nabokommuner og der kan desuden være en løbende kontakt med faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger m.v. for derved at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag. Konkret udøvelse af kontrol sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik samt arbejds- og uddannelsesklausulerne. Herudover er følgende gældende: Der bliver foretaget en aktiv og systematisk kontrol ved kontrakter og udbud over 5. mio. kr. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol ved udbud under denne tærskelværdi på 5. mio. kr. Kontrol bliver foretaget i alle tilfælde, hvis kommunen modtager en henvendelse om at forholdene ikke er i orden hos en leverandør, eller hvis Kommunen selv har begrundet mistanke. Konkret hvilke områder yderligere, der udpeges til kontrol afgøres også ved den årlige forelæggelse af udbudsplanen for det kommende år. Kommunen vil løbende i forbindelse med kontrollen, være i kontakt med erhvervslivet, faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger mv., for at kunne udføre kontrollen i de tilfælde, hvor Kommunen ikke selv har de nødvendige oplysninger til rådighed. Der foretages en evaluering af principperne for opfølgning og kontrol efter 2 år. 6

7 Miljø Sorø Kommune arbejder løbende på at nedbringe ressourceforbruget, fx energi-, brændstof eller vandforbrug under produktion og anvendelse af produktet, og minimere miljøpåvirkninger, herunder særligt CO2-belastningen. Der lægges vægt på, at varer og materialer er fremstillet og distribueret på en optimal miljøvenlig måde, således at miljøet belastes mindst muligt ved brug, ligesom bortskaffelse skal ske ud fra bæredygtige principper. Sorø Kommune inddrager bæredygtighed og specifikke miljøkrav, som ikke strider mod gældende ret, typisk sættes der højere miljøkrav ved varekøb og ved materialer til bygge- og anlægsopgaver. Under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser vil der i de forskellige udbud blive indført miljømæssige mindstekrav, og hvor det er muligt og relevant vil der blive indført miljø som tildelingskriterium, som på lige fod med de øvrige tildelingskriterier, vil indgå i tilbuds vurderingen af de indkommende tilbud. Leverandører og erhvervslivet Sorø Kommune lægger vægt på seriøse og dynamiske samarbejdsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af hæderlighed og professionalisme, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne. Kommunen vil behandle alle leverandører, eksisterende som potentielle, med baggrund i ligebehandling, gennemsigtighed og saglighed. Ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra ikke saglige krav. Lokale leverandører konkurrerer på lige fod med alle andre leverandører. Sorø Kommune er klar over at især mindre leverandører, kan have svært ved at byde på en komplet opgaveløsning hos en offentlig myndighed. Sorø Kommune vil derfor afholde orienteringsmøder, hvor fokus er på information om udbud på varer og tjenesteydelser samt på kommunens igangværende og planlagte byggeprojekter og hvorledes de enkelte projekter vil blive udbudt. Inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at medinddrage hensynet til små og mellemstore virksomheder. Udbud kan designes, således at de mindre tilbudsgivere også har mulighed for at byde ind. Dette kan gøres enten ved at opdele udbuddet i flere delaftaler eller udbyde mindre dele/lokaliteter. Der vil særligt i forbindelse med tjenesteydelser og bygge- /anlægsopgaver være mulighed for at udbyde mindre delaftaler, og hermed sikre, at små og mellem store virksomheder kan være konkurrencedygtige tilbudsgivere. En væsentlig del af Kommunens erhvervssegment består af netop de små og mellemstore virksomheder. Ved derfor at designe udbuddet så disse kan byde ind, tilgodeser man også Kommunens virksomheder og medvirker til innovation. Fællesoffentlige samarbejder Effektivisering af arbejdsgangene og stordriftsfordele kan i endnu højere grad opnås ved, at kommunerne laver udbud i fællesskab. Indkøbsvolumen øges, og arbejdsbelastningen minimeres for alle de kommuner som ikke driver udbuddet. Fællesudbud medfører som altovervejen- 7

8 de hovedregel ikke, at kommunen afgiver deres selvstændige kompetence, da fællesudbud fortsat vil medføre, at der indgås kontrakt i hver enkelt kommune, samt at relevante fagpersoner fortsat inddrages i arbejdet. Sorø Kommune vil derfor arbejde på, at oplagte områder, særligt varekøb og tjenesteydelser, udbydes sammen med andre kommuner. Sorø Kommune har i dag (2014) samarbejde omkring udbud og indkøb med følgende samarbejdspartnere: FUS (Fællesudbud Sjælland 16 kommunen i Region Sjælland) SKI (Statens og Kommunens Indkøbs Service) OS2 (Fællesoffentligt digitaliserings samarbejde) IT-klynge (IT samarbejde mellem 14 kommuner i Region Sjælland) FK29 (IT indkøbssamarbejde mellem 29 kommuner i Danmark) FM (Statens Indkøb) Brugerinddragelse I forbindelse med egne udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på større områder nedsætter Sorø Kommune, i samarbejde med institutioner/afdelinger/centre brugergrupper. Brugergrupperne består af medarbejdere med særlige faglige kompetencer, erfaringer eller interesser i relation til det pågældende produktområde eller opgave og, hvor relevant, personer med særlig viden om f.eks. arbejdsmiljø eller miljø. Brugergruppens opgaver er at: Deltage i udarbejdelsen af kravspecifikationer. Deltage i vurderingen af de indkomne tilbud. Deltage i udvælgelsen af kommende leverandører. Deltage i løbende evaluering af de indgåede aftaler. Deltage i risikovurdering. Inddragelsen skal sikre at de krav som sættes fagligt til udbuddet, stemmer overens med de konkrete behov som skal opfyldes i organisationen. I forbindelse med udbud gennemført af en af de fællesoffentlige samarbejder, inddrages relevante faglige medarbejdere, til at kvalitetssikre og kommenter på udbudsmaterialet inden offentliggørelse. Ved enhver form for udbud, skal relevante faglige medarbejdere altid inddrages. Dette gælder både i forhold til kravspecifikationen men også i særdeleshed i forhold til implementering af det enkelte udbud. Overvejes en udlicitering er det vigtigt, at den pågældende ledelse for det pågældende område, som overvejes udliciteret, påtager sig et ansvar for at inddrage de implicerede medarbej- 8

9 dere i overvejelserne. Dette er både af hensyn til medarbejdernes tryghed samt for at opnå en faglig sparring, så der sikres kvalitet i udbuddet. Ved udlicitering skal de til enhver tid gældende retningslinjer om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering samt MED-aftalerne for kommunen overholdes. Det relevante MED-udvalg skal så snart, det overvejes at udlicitere en opgave, informeres herom og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser, som udliciteringen vil medføre. Dialogen skal yderligere medvirke til at skabe klarhed over de fremtidige arbejds- og ansættelsesforhold og medvirke til at sikre et positivt samarbejde under processen. Medarbejdernes synspunkter og forslag kan endvidere indgå i det politiske beslutningsgrundlag. Ved udbud af større serviceområderne skal der som udgangspunkt afgives et kontrolbud. Direktionen vil i hvert udbud konkret tage stilling til omfanget af kontrolbud. Kontrolbuddet på driftsopgaver udarbejdes som en full cost beregning, i forhold til Indenrigsministeriets vejledning, hvor alle omkostninger indregnes, så det kan sammenlignes direkte med de private tilbud. Ved kontrolbud sikres det, at der i forbindelse med kontrolbuddet altid er fuld og indskærpet adskillelse mellem de personer i en afdeling eller institution som afgiver kontrolbud og de personer, der foretager udbuddet. 9

10 Bilag til Sorø Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik Arbejdsklausul Arbejdsklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø Kommune Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, samt voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Sorø kommune har særskilt besluttet, at der for alle udbud, hvor der er tale om kontrakter med en kontraktværdi på 5 mio. kr. eller derover, sker der en særlig kontrol jf. de efterfølgende afsnit i arbejdsklausulen. Bestemmelserne kan også være gældende for kontakter på mindre end 5 mio. kr., hvis det er blevet bestemt i forbindelse med drøftelse af det årlige udbud. Medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af eksempelvis billedlegitimation. Ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører Sorø Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem dokumentation og redegørelse. Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at Leverandørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Sorø Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Sorø Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler evt. sammenholdt med arbejdssedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser 10

11 samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af lønog arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Sorø Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter. Redegørelse Såfremt Sorø Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Sorø Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold. Frister Dokumentationen skal være Sorø Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Sorø Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Sorø Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Sorø Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 14 arbejdsdage for dokumentation og 14 arbejdsdage for redegørelsen. Videregivelse af dokumentation Sorø Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed. Sorø Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold. Kontrolbesøg Sorø Kommune vil i kontraktens løbetid løbende og efter stikprøve kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sorø Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst. Sorø Kommune ønsker at understrege, at hvis vi vælger at foretage en kontrol eller lignende, er det ikke udtryk for en generel mistillid til den pågældende Leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på kontraktkravet. Anvendelse af ekstern bistand Sorø Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sorø kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. Sanktion ved manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Sorø Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten. Sorø Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. 11

12 Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. Såfremt leverandøren ikke overholder bestemmelsen, er Sorø Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter i Sorø Kommune, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden. 12

13 Bilag til Sorø Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik - Uddannelsesklausul Uddannelsesklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø Kommune Kommunen indgår i en konstruktiv dialog med leverandører på bygge- og anlægsområdet om oprettelse af elev- og praktikpladser. Denne dialog suppleres med partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Denne klausul finder anvendelse i udbud vedrørende service- og tjenesteydelser. Klausul 1. Leverandøren skal sikre, at mindst det krævede antal af de årsværk (1 årsværk = 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten af såvel Leverandøren selv som underleverandører, besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e). En praktikant/lærling er en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er)/lærling(e) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter/lærlinge, svarer til beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) i kontraktens løbetid. Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er)/lærling(e), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det arbejde, som kontrakten omhandler. Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter/lærlinge tilsvarende. Det krævede antal årsværk lærlinge for de enkelte entrepriser udgør [x%] af de skønnede fagrelevante arbejdstimer. Eksempel: arbejdstimer x 10% /(1924)= 1,56 årsværk 2. Forpligtelsen til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) bortfalder, hvis leverandøren ikke er i stand til at finde en praktikant/lærling som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter/lærlinge på eller foretaget en passende annoncering i et andet EU land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant/lærling til ansættelse. 3. Hvis uddannelsesklausulen mod forventning ikke kan opfyldes, udarbejdes der en redegørelse for hvilke omstændigheder der har gjort sig gældende i forhold til den manglende opfyldelse af klausulen. Redegørelsen følger den pågældende udbuds- hhv. indkøbssag. 13

14 4. Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge er opfyldt, dokumentationen skal foreligge efter senest 7 arbejdsdage. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende beskæftigelse eller leverandøren ikke opfylder sin pligt om at meddele, at der er manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e), kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren, redegørelsen skal foreligge efter senest 7 arbejdsdage. Hvis kommunen herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan leverandøren meddeles, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter, fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav a) at kræve en bod på DKK [indsæt beløb] pr. påbegyndt uge pr. årsværk (ikke begrænset til hele årsværk) praktikant/lærling, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation. eller b) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for arbejdets udførelse. 6. Såfremt det kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK [indsæt beløb] pr. manglende årsværk praktikant. Eksempel: Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,25 årsværk praktikant(er)/lærling(e) ifalder denne altså en bod på DKK [indsæt beløb] 7. Sorø Kommune vil i kontraktens løbetid løbende og efter stikprøve kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sorø Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden leverandøren eller underleverandørers mellemkomst. 8. Sorø Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sorø kommune til opgaven, ligesom leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. 14

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX] Sags nr..: 2014-0191043 Dokument

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere