Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget."

Transkript

1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fastlægges der en udbudsstrategi (udbudsplan) på baggrund af de vedtagne budgetter. I udbudsstrategien fastlægges de konkrete udbud, som Sorø Kommune vil fokusere på i det kommende år. Direktionen og chefgruppen har ansvaret for at politikken og udbudsstrategien udfoldes og efterleves i de enkelte Centre. Udbuds- og indkøbspolitikken gælder for alle kommunens arbejdspladser, og omfatter udover kommunens egne institutioner også selvejende institutioner, der har indgået driftsaftale med kommunen. Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Formål Det overordnede formål med Sorø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at sikre rammer for, at kommunen som helhed kan købe alle nødvendige varer, service- og tjenesteydelser samt bygge og anlægsarbejder på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, vilkår og i overensstemmelse med såvel EU-regler som nationale regler for offentligt indkøb, ligesom udbuds-og indkøbspolitikken på et overordnet plan skal være med til at understøtte arbejdet med at gøre kommunen til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Hertil kommer at politikken har som hovedformål at sikre en så hensigtsmæssig og effektiv økonomisk disponering i henhold til de af byrådet vedtagne økonomiske politikker og budgetforslag. Udbuds- og indkøbspolitikken understøtter således direkte målsætninger om at sikre budgetoverholdelse og overskud på den løbende drift, herunder forbedre økonomien for kommunen som helhed. En ligestillet forudsætning for Sorø kommunes udbuds- og indkøbspolitik er endvidere, at de berørte leverandører lever op til de beskrevne krav om uddannelses- og arbejdsklausuler. Endvidere ønsker Sorø Kommune at adressere CSR og bæredygtighed ved bl.a. at gøre leverandørernes efterlevelse af UN Global Compact s principper til en del af Sorø Kommunes værdier ved leverandørvalg. Sorø Kommune sikrer en samordning og koordinering af kommunens indkøb, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt, og kommunen optræder som èn samlet kunde i forhold til leverandørerne, der hvor det giver mening og er muligt. Udbuds- og indkøbspolitikken skal endvidere sikre at der er et afbalanceret niveau af konkurrenceudsættelse i forhold til opgavernes karakter, og der skal arbejdes med ensartede løsninger i kommunen. 1

2 Lovgivning og regler Lovgrundlaget for udbuds- og indkøbspolitikken er Beskæftigelsesministeriets Cirkulære Nr af 30/06/ 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og tilhørende vejledning, EUudbudsdirektivet og Tilbudsloven. De overordnede mål med udbudsdirektivet er at sikre ligebehandling, proportionalitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed under udbudsprocessen. Kommunens udbudspligt samt hvilken lovgivning, der er gældende, afhænger af kontraktens art, indhold og værdi. Sorø Kommune følger dermed cirkulæret og det indebærer, at alle medarbejdere og tilknyttet arbejdskraft hos leverandører og disses underleverandører, som udfører opgaver for kommunen, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres. I forhold til udlicitering af opgaver pålægger arbejdsmiljølovens 33a kommunen at sikre, at udbudsmaterialet tager hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. I forhold til omlægning af driftsområder, der ved udbud eller anden konkurrenceudsættelse bliver berørt, er kommunen forpligtet til at informere og inddrage samarbejdsudvalget i alle forhold, der har betydning for personale- og arbejdsforhold. Forpligtelsen fremgår af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (KL). Sorø kommune gør brug af de muligheder som Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i paragraf 8 og tilhørende vejledning (Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 30/06/2014), giver adgang til. Cirkulæret udmønter ILO-konvention nr. 94 i dansk ret. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, gælder det, at kommunen ikke må antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Endvidere skal kommunen kræve, at tilbudsgiver afgiver en tro og loveerklæring på, i hvilket omfang tilbudsgiveren har en sådan gæld. Kommunens leverandører skal i henhold til bekendtgørelse nr. 206 af 11 marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder sende regninger til kommunen i et elektronisk format, der er læseligt for kommunens fakturerings- og økonomisystem. I henhold til LOV nr af 18/12/2012 kan kommunen ikke forlange længere betalingsbetingelser end 30 dage netto. Rammerne for udbuds- og indkøbspolitikken udgøres herudover af bestemmelserne i finanslov Politikken for Sorø Kommune skal ses som et supplement til initiativerne aftalt i staten og aftalt mellem staten og KL. Udbuds typer EU udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning i kontraktperioden (tærskelværdi) på mere end kr (2014) skal udbydes efter udbudsdirektivets regler, for Bygge og anlægsarbejder er tærskelværdien kr (2014). 2

3 Sorø Kommune vil bruge flest ressourcer på de udbud, hvor der forventes at være et reelt økonomisk rationale for kommunen. Ved EU-udbud kan tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud eller Laveste pris benyttes. Det vil i det enkelte udbud komme an på en konkret vurdering, hvilket af tildelingskriterierne der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte udbud. Når tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes, kan følgende underkriterier fx bruges økonomi/pris, kvalitet, service, leveringsbetingelser, faglighed, miljø mv. underkriterierne tildeles en procentvis vægt som er proportionelt med omfanget af ønsker. Valget af tilbudstype og vægtningen af tildelingskriterier må dog ikke kunne tilsidesætte nævnte krav om arbejdes-, uddannelses og sociale klausuler. Annonceret udbud: Alle varer og tjenesteydelser som har en omsætning (tærskelværdi) på mellem kr og kr (2014) skal annonceres (i henhold til Tilbudsloven, hvis de er omfattet af denne). Samme tildelingskriterier som ved EU-udbud benyttes, dog uden krav om fastsættelse af den procentvise vægtning. Konkurrenceudsættelse: Er tærskelværdien under kr skal man sikre økonomisk ansvarlighed og sikre gennemsigtighed og ligebehandling, hvilket i praksis også betyder et behov for konkurrence. Dette kan ske ved indgåelse af samhandelsaftaler. Enkeltindkøb: I forbindelse med enkeltindkøb der ikke er dækket af de indgåede rammeaftaler, og som hverken er omfattet af EU-direktivets tærskelværdier eller af tilbudsloven, skal der indhentes mindst 3 samtidige og af hinanden uafhængige tilbud, for at udvise konkurrence. Indkøbsaftaler Det er hensigten at alle relevante indkøb af varer og tjenesteydelser i Sorø Kommune bliver omfattet af fælles indkøbsaftaler. Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler, medmindre der er tale om et engangsindkøb eller bygge og anlægsarbejder, for en given periode (2-7 år alt efter typen af det udbudte samt kompleksiteten), med en eller flere leverandører for hvert vare-/tjenesteydelsesområde, dvs. at kommunen i kontraktperioden og inden for rammeaftalens vilkår og fastsatte priser har mulighed for at indkøbe de varer og ydelser, der er omfattet af aftalen. I relation til tjenesteydelseskontrakter skal det udbudsansvarlige Center, institution eller afdeling efter indgåelsen af kontrakten udpege en kontraktansvarlig, der kan styre og rådgive kommunens Centre og institutioner m.fl. om brugen af rammeaftalen. Sorø Kommune tager initiativ til, at der i samarbejde med Centrene/institutionerne indgås skriftlige aftaler indenfor flest mulige indkøbsområder. Af hensyn til effekten af de indgåede fælles aftaler, skal aftalerne anvendes af alle indkøbere. Oplysninger om sammensætning af forbrug, kravspecifikationer samt andre lokale forhold, der har betydning for arbejdet med at indgå fælles indkøbsaftaler, skal stilles til rådighed for Sorø Kommune. Såfremt der indgås aftaler decentralt, skal der sendes en kopi af denne til Sorø Kommune. 3

4 Finansiering, leasing og afbetaling mv. Ønsker et Center/institution at indgå en leje- eller leasingkontrakt (huslejeaftaler undtaget), skal denne godkendes af Sorø Kommune, herunder efterleve de lokale finansielle strategier og retningslinjer i kommunen. Professionelt indkøb Kommunens institutioner handler årligt med flere tusinde forskellige leverandører, for at sikre at kommunens behov for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlæg imødekommes. Sorø Kommune arbejder ud fra et strategisk perspektiv. Med dette forstås, at der løbende analyseres og optimeres på sortiment og leverandører. Det operationelle indkøb foretages decentralt, men Indkøbsfunktionen har ansvaret for at det decentrale indkøb kan foretages på en rationel og effektiv måde ved at alle relevante oplysninger vedr. brug af de enkelte indkøbsaftaler, er formidlet og tilgængelige via Sorø Kommunes Indkøbsportal, at der følges op på indkøbsaftaler, og at decentrale indkøbere tilbydes relevant vejledning i brugen af aftalerne samt fremsøgning på Indkøbsportalen. Kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser foretages ud fra forretningsmæssige principper og efter gældende regler for offentlige indkøb. Som en markant indkøber i nærområdet, har Kommunen en vigtig rolle at spille. Derfor etableres og udbydes indkøbsaftaler, som både sikrer Kommunen en god økonomi, men som også udvikles i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Kommunen ønsker en løbende dialog med sine leverandører med henblik på at klargøre hensigter, effektivisere indkøbsprocesser og øge leverandørens bevidsthed omkring miljø og socialt engagement. Desuden lægger kommunen vægt på: At indgå eller tilslutte os indkøbsaftaler på flest mulige indkøbsområder (Se også afsnit fællesoffentlige samarbejder) At standardisere og substituere inden for de enkelte indkøbsområder At ensrette betalingsbetingelser for alle leverandører (30 dage netto) At reducere antallet af leverandører på områder, hvor spredningen er utilsigtet stor At princippet om tilstrækkelighed varetages, så der ikke indkøbes varer eller tjenester af en bedre kvalitet end nødvendigt At TOC (Total Cost of Ownership) inddrages i de udbud hvor det findes relevant Samfundsansvar (CSR) Kommunen har både rollen som myndighed og arbejdsgiver. Som myndighed er der en særlig forpligtelse til at inddrage det omgivende samfund i at løfte det sociale ansvar og som arbejdsgiver medvirke til at sikre, at det sker. Kommunen vil udvise samfundsansvar ved at have fokus på uddannelse, arbejdsvilkår og de vanskeligt stillede når kommunen udbyder tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Når Kommunen selv gennemfører udbud, vil der altid blive stillet krav om arbejdsklausuler, sociale klausuler skal benyttes i omfang og metode, således at det afspejler samfundsudviklingen. Sociale klausuler skal være afbalanceret i forhold til den udbudte opgave, dvs., at der skal være en reel mulighed for, at leverandøren kan løfte de sociale hensyn. 4

5 Sorø kommune ønsker at den enkelte virksomhed er socialt ansvarlig og stiller derfor krav om, at de virksomheder som kommunen handler med har en CSR profil. Der er ikke yderligere formkrav til virksomhedens profil, og kravet om CSR profil må ikke betyde, at lokale virksomheder bliver ekskluderet i forhold til at kunne give tilbud. Fælles for arbejdsklausuler og sociale klausuler er, at de udfolder sig indenfor de muligheder, som Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr af 30/06/2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og tilhørende vejledning, giver adgang til. Uddannelse Kommunen ønsker at så mange som muligt får mulighed for at gennemføre en uddannelse. Kommunen vil arbejde efter, at så mange som muligt får mulighed for at starte, fortsætte eller afslutte deres uddannelse for aktiviteter, der udbydes af Kommunen. Kommunen vil føre dialog med leverandører om uddannelse og oprettelsen af lære- og praktikpladser. Dialogen føres også med vores omgivelser i øvrigt, bl.a. uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og deres repræsentanter, fagforbund mv. Dialog og partnerskaber er Kommunens førsteprioritet i forhold til uddannelse. Uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsudbud håndteres via konstruktiv dialog samt indenfor rammerne af partnerskabsaftalen mellem Sorø Kommune, Dansk Byggeri, Selandia Slagelse og UU-Vestsjælland. Det vurderes at partnerskabsaftalen vil bidrage til oprettelsen af praktikpladser. Uddannelsesklausuler anvendes i service- og tjenesteydelseskontrakter, som har en varighed på mindst 6 måneder og hvor kontraktværdien/lønsummen i øvrigt er proportionel med klausulen (tommelfingerregel en praktikant for hver kr. 2 mio. i lønomkostning / 5 mio. kr. i kontraktværdi.). Arbejdsklausuler Kommunen ønsker at de muligheder for kommunale myndigheder, som Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter af 12. juni 2014 og tilhørende vejledning giver adgang til, følges fuldt ud. Det indebærer, at ansatte hos leverandører og dennes underleverandører, der udfører opgaver for Kommunen, ikke har ansættelsesvilkår, der er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Kommunen ønsker at kunne foretage kontrol af om bestemmelserne om arbejdsklausuler overholdes. Leverandøren skal derfor til enhver tid kunne dokumentere overfor Kommunen, at arbejdet udføres i overensstemmelse med kommunens arbejdsklausul. Dette gælder også for eventuelle underleverandører. Anvendelse af arbejdsklausuler, leverandørens kædeansvar og adgangen til at kontrollere disse, vil være indarbejdet i kontrakten (fx konkrete dokumentationskrav og misligholdelsesbestemmelser m.v.), og er en fast del af Kommunens praksis, når der indgås kontrakter. Såfremt leverandøren ikke overholder de forpligtigelser der flyder af kontrakten træder de almindelige misligholdelsesbestemmelser i kontrakten i kraft. 5

6 For udbud foretaget alene for Sorø Kommune indsættes arbejdsklausulen i alle kontrakter med eksterne leverandører, som en del af udbudsmaterialet, og inden for de rammer der er fastsat i beskæftigelsesministeriets cirkulære. Det vil altid være et minimumskrav for en tilbudsgiver, såfremt arbejdsklausuler bringes i anvendelse. Det betyder, at vi ikke må acceptere tilbud fra tilbudsgivere, der ikke accepterer klausulen eller tager forbehold for klausulen. Arbejdsklausulen beskriver nærmere hvilke forhold der skal iagttages og den særlige kontrol der skal gennemføres for udbudskontrakter på 5 mio. kr. og derover. I kontrakten som anvendes er opremset de konkrete dokumentationskrav og misligeholdelsesbestemmelser m.v., som gælder for den af kommunen anvendte arbejdsklausul. Sociale klausuler socialt ansvar Ud over muligheden for at gøre brug af arbejdsklausuler, vil Kommunen føre dialog med relevante leverandører om muligheden for at løfte et socialt ansvar for borgere, der ikke kan være ansat på normale vilkår. Omfanget af dialogen er naturligt betinget af omfanget af kontrakten, og der vil blive foretaget en konkret vurdering fra gang til gang. Kommunen vil være behjælpelig med at oplyse om virksomhedens muligheder for at løfte et socialt ansvar, herunder muligheder for støtte, værktøjer, inddragelse af erfaringer mv. Indkøbsfunktionen vil være behjælpelige med at formidle kontakt mellem virksomhedsservice i kommunens Jobcenter og leverandørerne, for gennemgang af mulighederne for at indgå et samarbejde med Jobcenteret. Opfølgning og kontrol Kommunen vil hvert år udarbejde en skriftlig opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler, kontrollen vil blive fortaget af de personer som har den daglige kontakt med kontraktområdet. På områder hvor der er partnerskab, vil det ske i samarbejde med partnerne. Opfølgningen forelægges Byrådet. Sorø Kommune sætter de nødvendige ressourcer af til udøvelse af kontrol med henblik på håndhævelse og sikring af kontraktbestemte klausulers overholdelse. I det omfang det er muligt, kan kontrollen organiseres som et samarbejde med Sorøs nabokommuner og der kan desuden være en løbende kontakt med faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger m.v. for derved at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag. Konkret udøvelse af kontrol sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik samt arbejds- og uddannelsesklausulerne. Herudover er følgende gældende: Der bliver foretaget en aktiv og systematisk kontrol ved kontrakter og udbud over 5. mio. kr. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol ved udbud under denne tærskelværdi på 5. mio. kr. Kontrol bliver foretaget i alle tilfælde, hvis kommunen modtager en henvendelse om at forholdene ikke er i orden hos en leverandør, eller hvis Kommunen selv har begrundet mistanke. Konkret hvilke områder yderligere, der udpeges til kontrol afgøres også ved den årlige forelæggelse af udbudsplanen for det kommende år. Kommunen vil løbende i forbindelse med kontrollen, være i kontakt med erhvervslivet, faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger mv., for at kunne udføre kontrollen i de tilfælde, hvor Kommunen ikke selv har de nødvendige oplysninger til rådighed. Der foretages en evaluering af principperne for opfølgning og kontrol efter 2 år. 6

7 Miljø Sorø Kommune arbejder løbende på at nedbringe ressourceforbruget, fx energi-, brændstof eller vandforbrug under produktion og anvendelse af produktet, og minimere miljøpåvirkninger, herunder særligt CO2-belastningen. Der lægges vægt på, at varer og materialer er fremstillet og distribueret på en optimal miljøvenlig måde, således at miljøet belastes mindst muligt ved brug, ligesom bortskaffelse skal ske ud fra bæredygtige principper. Sorø Kommune inddrager bæredygtighed og specifikke miljøkrav, som ikke strider mod gældende ret, typisk sættes der højere miljøkrav ved varekøb og ved materialer til bygge- og anlægsopgaver. Under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser vil der i de forskellige udbud blive indført miljømæssige mindstekrav, og hvor det er muligt og relevant vil der blive indført miljø som tildelingskriterium, som på lige fod med de øvrige tildelingskriterier, vil indgå i tilbuds vurderingen af de indkommende tilbud. Leverandører og erhvervslivet Sorø Kommune lægger vægt på seriøse og dynamiske samarbejdsrelationer med professionelle og konkurrencedygtige leverandører. Samarbejdet skal bære præg af hæderlighed og professionalisme, og der skal herske åbenhed og fortrolighed mellem parterne. Kommunen vil behandle alle leverandører, eksisterende som potentielle, med baggrund i ligebehandling, gennemsigtighed og saglighed. Ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra ikke saglige krav. Lokale leverandører konkurrerer på lige fod med alle andre leverandører. Sorø Kommune er klar over at især mindre leverandører, kan have svært ved at byde på en komplet opgaveløsning hos en offentlig myndighed. Sorø Kommune vil derfor afholde orienteringsmøder, hvor fokus er på information om udbud på varer og tjenesteydelser samt på kommunens igangværende og planlagte byggeprojekter og hvorledes de enkelte projekter vil blive udbudt. Inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at medinddrage hensynet til små og mellemstore virksomheder. Udbud kan designes, således at de mindre tilbudsgivere også har mulighed for at byde ind. Dette kan gøres enten ved at opdele udbuddet i flere delaftaler eller udbyde mindre dele/lokaliteter. Der vil særligt i forbindelse med tjenesteydelser og bygge- /anlægsopgaver være mulighed for at udbyde mindre delaftaler, og hermed sikre, at små og mellem store virksomheder kan være konkurrencedygtige tilbudsgivere. En væsentlig del af Kommunens erhvervssegment består af netop de små og mellemstore virksomheder. Ved derfor at designe udbuddet så disse kan byde ind, tilgodeser man også Kommunens virksomheder og medvirker til innovation. Fællesoffentlige samarbejder Effektivisering af arbejdsgangene og stordriftsfordele kan i endnu højere grad opnås ved, at kommunerne laver udbud i fællesskab. Indkøbsvolumen øges, og arbejdsbelastningen minimeres for alle de kommuner som ikke driver udbuddet. Fællesudbud medfører som altovervejen- 7

8 de hovedregel ikke, at kommunen afgiver deres selvstændige kompetence, da fællesudbud fortsat vil medføre, at der indgås kontrakt i hver enkelt kommune, samt at relevante fagpersoner fortsat inddrages i arbejdet. Sorø Kommune vil derfor arbejde på, at oplagte områder, særligt varekøb og tjenesteydelser, udbydes sammen med andre kommuner. Sorø Kommune har i dag (2014) samarbejde omkring udbud og indkøb med følgende samarbejdspartnere: FUS (Fællesudbud Sjælland 16 kommunen i Region Sjælland) SKI (Statens og Kommunens Indkøbs Service) OS2 (Fællesoffentligt digitaliserings samarbejde) IT-klynge (IT samarbejde mellem 14 kommuner i Region Sjælland) FK29 (IT indkøbssamarbejde mellem 29 kommuner i Danmark) FM (Statens Indkøb) Brugerinddragelse I forbindelse med egne udbud og indgåelse af indkøbsaftaler på større områder nedsætter Sorø Kommune, i samarbejde med institutioner/afdelinger/centre brugergrupper. Brugergrupperne består af medarbejdere med særlige faglige kompetencer, erfaringer eller interesser i relation til det pågældende produktområde eller opgave og, hvor relevant, personer med særlig viden om f.eks. arbejdsmiljø eller miljø. Brugergruppens opgaver er at: Deltage i udarbejdelsen af kravspecifikationer. Deltage i vurderingen af de indkomne tilbud. Deltage i udvælgelsen af kommende leverandører. Deltage i løbende evaluering af de indgåede aftaler. Deltage i risikovurdering. Inddragelsen skal sikre at de krav som sættes fagligt til udbuddet, stemmer overens med de konkrete behov som skal opfyldes i organisationen. I forbindelse med udbud gennemført af en af de fællesoffentlige samarbejder, inddrages relevante faglige medarbejdere, til at kvalitetssikre og kommenter på udbudsmaterialet inden offentliggørelse. Ved enhver form for udbud, skal relevante faglige medarbejdere altid inddrages. Dette gælder både i forhold til kravspecifikationen men også i særdeleshed i forhold til implementering af det enkelte udbud. Overvejes en udlicitering er det vigtigt, at den pågældende ledelse for det pågældende område, som overvejes udliciteret, påtager sig et ansvar for at inddrage de implicerede medarbej- 8

9 dere i overvejelserne. Dette er både af hensyn til medarbejdernes tryghed samt for at opnå en faglig sparring, så der sikres kvalitet i udbuddet. Ved udlicitering skal de til enhver tid gældende retningslinjer om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering samt MED-aftalerne for kommunen overholdes. Det relevante MED-udvalg skal så snart, det overvejes at udlicitere en opgave, informeres herom og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser, som udliciteringen vil medføre. Dialogen skal yderligere medvirke til at skabe klarhed over de fremtidige arbejds- og ansættelsesforhold og medvirke til at sikre et positivt samarbejde under processen. Medarbejdernes synspunkter og forslag kan endvidere indgå i det politiske beslutningsgrundlag. Ved udbud af større serviceområderne skal der som udgangspunkt afgives et kontrolbud. Direktionen vil i hvert udbud konkret tage stilling til omfanget af kontrolbud. Kontrolbuddet på driftsopgaver udarbejdes som en full cost beregning, i forhold til Indenrigsministeriets vejledning, hvor alle omkostninger indregnes, så det kan sammenlignes direkte med de private tilbud. Ved kontrolbud sikres det, at der i forbindelse med kontrolbuddet altid er fuld og indskærpet adskillelse mellem de personer i en afdeling eller institution som afgiver kontrolbud og de personer, der foretager udbuddet. 9

10 Bilag til Sorø Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik Arbejdsklausul Arbejdsklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø Kommune Beskæftigelsesministeriets Cirkulære nr af 30/06/2014 og tilhørende vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, samt voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Sorø kommune har særskilt besluttet, at der for alle udbud, hvor der er tale om kontrakter med en kontraktværdi på 5 mio. kr. eller derover, sker der en særlig kontrol jf. de efterfølgende afsnit i arbejdsklausulen. Bestemmelserne kan også være gældende for kontakter på mindre end 5 mio. kr., hvis det er blevet bestemt i forbindelse med drøftelse af det årlige udbud. Medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af eksempelvis billedlegitimation. Ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører Sorø Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. Registrering af udenlandske tjenesteydere Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem dokumentation og redegørelse. Dokumentation Leverandøren har bevisbyrden for at Leverandørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Sorø Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. Sorø Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere. Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler evt. sammenholdt med arbejdssedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser 10

11 samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af lønog arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Sorø Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter. Redegørelse Såfremt Sorø Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. Sorø Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold. Frister Dokumentationen skal være Sorø Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Sorø Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Sorø Kommune i hænde senest 7 arbejdsdage efter Sorø Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 14 arbejdsdage for dokumentation og 14 arbejdsdage for redegørelsen. Videregivelse af dokumentation Sorø Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed. Sorø Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold. Kontrolbesøg Sorø Kommune vil i kontraktens løbetid løbende og efter stikprøve kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sorø Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst. Sorø Kommune ønsker at understrege, at hvis vi vælger at foretage en kontrol eller lignende, er det ikke udtryk for en generel mistillid til den pågældende Leverandør, men derimod en helt naturlig og vigtig opfølgning på kontraktkravet. Anvendelse af ekstern bistand Sorø Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sorø kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. Sanktion ved manglende overholdelse af forpligtelsen Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Sorø Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten. Sorø Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. 11

12 Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. Såfremt leverandøren ikke overholder bestemmelsen, er Sorø Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter i Sorø Kommune, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden. 12

13 Bilag til Sorø Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik - Uddannelsesklausul Uddannelsesklausul der anvendes i udbud foretaget alene for Sorø Kommune Kommunen indgår i en konstruktiv dialog med leverandører på bygge- og anlægsområdet om oprettelse af elev- og praktikpladser. Denne dialog suppleres med partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Denne klausul finder anvendelse i udbud vedrørende service- og tjenesteydelser. Klausul 1. Leverandøren skal sikre, at mindst det krævede antal af de årsværk (1 årsværk = 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten af såvel Leverandøren selv som underleverandører, besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e). En praktikant/lærling er en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er)/lærling(e) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter/lærlinge, svarer til beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) i kontraktens løbetid. Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er)/lærling(e), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det arbejde, som kontrakten omhandler. Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter/lærlinge tilsvarende. Det krævede antal årsværk lærlinge for de enkelte entrepriser udgør [x%] af de skønnede fagrelevante arbejdstimer. Eksempel: arbejdstimer x 10% /(1924)= 1,56 årsværk 2. Forpligtelsen til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) bortfalder, hvis leverandøren ikke er i stand til at finde en praktikant/lærling som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter/lærlinge på eller foretaget en passende annoncering i et andet EU land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant/lærling til ansættelse. 3. Hvis uddannelsesklausulen mod forventning ikke kan opfyldes, udarbejdes der en redegørelse for hvilke omstændigheder der har gjort sig gældende i forhold til den manglende opfyldelse af klausulen. Redegørelsen følger den pågældende udbuds- hhv. indkøbssag. 13

14 4. Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge er opfyldt, dokumentationen skal foreligge efter senest 7 arbejdsdage. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende beskæftigelse eller leverandøren ikke opfylder sin pligt om at meddele, at der er manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e), kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren, redegørelsen skal foreligge efter senest 7 arbejdsdage. Hvis kommunen herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan leverandøren meddeles, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter, fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav a) at kræve en bod på DKK [indsæt beløb] pr. påbegyndt uge pr. årsværk (ikke begrænset til hele årsværk) praktikant/lærling, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation. eller b) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for arbejdets udførelse. 6. Såfremt det kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK [indsæt beløb] pr. manglende årsværk praktikant. Eksempel: Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,25 årsværk praktikant(er)/lærling(e) ifalder denne altså en bod på DKK [indsæt beløb] 7. Sorø Kommune vil i kontraktens løbetid løbende og efter stikprøve kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Sorø Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden leverandøren eller underleverandørers mellemkomst. 8. Sorø Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Sorø kommune til opgaven, ligesom leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand. 14

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017)

Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune. (Revideret januar 2017) Udbuds- og indkøbspolitik for Sorø Kommune (Revideret januar 2017) 1 Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Sorø Kommune. Politikken revideres mindst

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen UDBUDSPOLITIK Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Bilag 13 Leverandørens samfundsansvar samt Arbejdsklausul Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner

BILAG A-E. Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner BILAG A-E Til rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner 25. maj 2016 Bilag A Selfbilling procedure Ørestads Boulevard 35 2300 København S Telefon 33 95 33 95 CVR-NR.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere