Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune"

Transkript

1 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer vicekommunaldirektør til Skive Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Skive Kommune Stabene under vicekommunaldirektøren... 5 Forventningerne Vicekommunaldirektørens ansvar generelt Vicekommunaldirektørens opgaver på kort sigt Baggrund/ledererfaring... 8 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen...12

2 Vilkårene 1. Stillingen Det er på rigtig mange måder en spændende stilling Skive Kommune kan tilbyde. Vicekommunaldirektøren har det ledelsesmæssige ansvar for stort set alle stabsfunktioner. De stabe, der hidtil ikke har været en del af vicekommunaldirektørens ansvarsområder, kommer nemlig med i forbindelse med den reorganisering, der iværksættes sideløbende med besættelsen af stillingen. En del af det nye vil være, at vicekommunaldirektøren får en mere aktiv profil i forhold til erhvervslivet, da afdelingen Markedsføring og Erhverv bliver en del af ledelsesporteføljen. Medarbejdere og ledere i stabene glæder sig til såvel samlingen af stabene, som til at modtage en ny vicekommunaldirektørs bidrag til denne proces. At denne organisatoriske samling sker sideløbende med at alle stabene flytter fysisk sammen i et spritnyt rådhusbyggeri(etape 2) midt i maj, gør det ikke mindre attraktivt. Med denne indflytning er hele den kommunale administration samlet i nye, flotte rådhusbygninger i Skives bymidte, hvilket alt andet lige giver nogle helt nye muligheder for forbedrede samspil og nye synergier stabene imellem. Skive Kommune er på denne bane langt foran størstedelen af de danske kommuner. Det er kort sagt fysisk som organisatorisk en moderne, veldrevet kommune. På den politiske front kan man glæde sig over et samspil præget af ordentlighed og respekt. Der tales simpelthen pænt politikerne imellem og ligeledes imellem det politiske og administrative niveau. Det giver plads til, at man kan koncentrere sig om det, der betyder noget - kommunens udvikling frem for kiv og kævl. Noget der tjener hele det politiske spektrum til ære, og som gør arbejdsbetingelserne for direktionens medlemmer gode. Og netop direktionen er præget af stor gensidig respekt men også en dejlig direkte tone. Der er tydeligvis et godt klima, der er opbygget igennem en årrække, og man er sig meget bevist om, at en ny vicekommunaldirektør skal kunne gå ind i dette samspil med udgangspunkt i samme ordentlighed. Dette er jo ikke mindst vigtigt for den direktør, der skal lede stabene, da hun/han jo i sidste ende er den, der skal være brobygger imellem linje og stab i organisationen. Det vil absolut ikke være nogen ulempe for ansøgerne at være kvinde, da direktionen med fordel kan suppleres af et kvindeligt medlem. Men i sidste ende er det selvfølgelig vigtigst, at det bliver det rigtige menneske der kommer ind i den nye stilling - kvinde eller mand. side 2

3 Der er derfor brug for stærke ledelsesmæssige og analytiske kompetencer hos den nye vicekommunaldirektør, evne til at forstå og se muligheder og sammenhænge på tværs, lyst til at indgå og etablere netværk med erhvervslivet, flair for - også at kunne arbejde med tal samt ihærdighed og lyst til at arbejde på et ledelsesmæssigt hold. Men disse kompencer skal matches af tilsvarende stærke personlige kompetencer, hvor mennesket bag lederen er en vigtig del af det, vi vurderer kandidaterne på. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes som udgangspunkt på åremålsvilkår med en forventet løn på ca kr. Dertil kommer tillæg for åremål samt pension. 3. Skive Kommune En gammel købstad. En god geografisk sammenhængende kommune med en kommunestørrelse på knap indbyggere der giver den nødvendige pondus til at kunne agere og ikke kun reagere. Et rigt idræts- og kulturliv med udgangspunkt i et stærkt forankret foreningsliv, hvor man har formået at skabe stor bredde såvel som toppe. Toppene bedst symboliseret af eliteidræt på såvel holdsports- som individuelt niveau, og Skive-festivalen der i dag er alt for stor og velorganiseret en kulturbegivenhed til at kunne kaldes et beach-party. Endelig en fantastisk natur, hvor Limfjorden ligger som et naturens tag-selv bord og omslutter en stor del af kommunen og indbyder til aktivitet og liv. Der er ikke en sejler eller windsurfer med respekt for sig selv, der ikke kender til vandene omkring Skive. Da Skive Kommune skulle søge at sætte ord på de åbenlyse kvaliteter, tog man derfor ikke munden fuld, da man valgte: Skive - det er RENT LIV. Den kommunale økonomi er god. Der er en passende kassebeholdning, og der er i tide foretaget de nødvendige tilpasninger af service og administration så rationaliseringer ikke har været en panikdagsorden men en velordnet proces. Der er i forbindelse med kommunesammenlægningen samlet set over de 5-6 år skåret 16 % i de administrative ressourcer. Det ville være forkert at sige, at Skive ikke også kæmper med nogle af de problematikker som kommunerne beliggende uden for vækstcentrene i Østjylland har, herunder en svag nedgang i befolkningstallet. Det betyder, at der hele tiden skal kæmpes med næb og klør for at være foran udviklingen at kunne se, hvad der betyder noget om 10 og 20 år. Vicekommunaldirektøren forventes at kunne bidrage til denne tænkning status quo er ikke nok. side 3

4 Den politiske organisation: Skive Byråd har 31 medlemmer, og der er nedsat 7 udvalg ud over Økonomiudvalget. Det er: Udvalget for Børn og Familier, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi, Udvalget for Teknik- og Miljø, Udvalget for Social og Ældre, Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget Vicekommunaldirektøren deltager i økonomiudvalgsmøderne og byrådsmøderne sammen med den resterende del af direktionen og har derudover ansvaret for serviceringen af Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi i samarbejde med den tekniske direktør. Den administrative organisation: Skive kommune har samlet set medarbejdere(opgjort i fuldtidsstillinger). Som nævnt indledningsvist er der en reorganisering af den administrative organisation på vej. En del af baggrunden herfor er en slankning af direktionen fra 6 til 5 medlemmer. Der bliver derfor nedlagt en forvaltning og en direktørstilling. Vicekommunaldirektøren har samtidigt med dette valgt at gå på pension, hvorefter stillingen er blevet ledig men med et udvidet ansvarsområde på baggrund af reorganiseringen. Direktionen har en klart defineret opgavefordeling, der følger forvaltningsstrukturen. I diagrammet nedenfor kan man se hovedtrækkene i den nye administrative organisationsplan. Det er dog vigtigt at understrege, at detailudmøntningen, navngivning af forvaltninger/områder e.t.c. endnu mangler at falde endeligt på plads. side 4

5 HR er en ny stab under vicekommunaldirektøren(har indtil nu været en stab direkte under kommunaldirektøren). Derudover er markedsføring/erhvervsudvikling kommet til fra den nedlagte forvaltning (Erhvervs- og Kulturforvaltningen). MED-systemet fungerer godt, og der er en grundlæggende tillid til, at alle vil kommunens bedste ikke nødvendigvis i enighed men i respekt for hinandens roller. Der er en udpræget uformel stemning på gangene, hvor magtdistance ikke fylder noget imens den gode omgangstone og en fin humor på tværs af organisationen til gengæld fylder meget. Måske er det derfor, at der er et lavt sygefravær og til gengæld en høj trivsel i organisationen. 4. Stabene under vicekommunaldirektøren Stabene har i alt 65 medarbejdere. Fra kommunesammenlægningen og indtil medio maj har stabene økonomi, indkøb og løn og personale været placeret på det gamle rådhus i Breum, men bliver nu samlet med de øvrige stabe i sidste etape af det nye rådhus i Skive. Udgangspunktet for samarbejdet er derfor lidt forskelligt for stabene. Økonomi, løn og personale og indkøb har i samspil med den afgående vicekommunaldirektør haft et relativt tæt samarbejde. IT-afdelingen har været en del af samme portefølje men knap så integreret i samarbejdet som de øvrige 3 stabe også på baggrund af at afdelingen fra kommunesammenlægningen har været placeret på rådhuset i Skive. De sidste 2 stabe har haft hver deres tilknytning tidligere uden for dette regi. Der er derfor helt naturligt brug for at bearbejde samspil og holdfølelse i det nye fællesskab og ikke mindst kitte en ny ledergruppe sammen og at medskabe en stabsfølelse hos de 65 medarbejdere. Der er en tradition for at vicekommunaldirektøren får ansvaret for større projekter der går på tværs af forvaltningerne og det forventes, at det fortsat vil være således. Eksempler på dette har været implementering af det nye rådhusbyggeri samt det kommunale engagement i et stort geotermisk projekt (i dag Skive Geotermi). Økonomisk sekretariat: Økonomisk Sekretariat har 14 medarbejdere herunder en økonomichef og en regnskabsleder - der arbejder i et samspil med decentrale økonomifunktioner i de enkelte forvaltninger. Hovedopgaverne er: Sikring og koordination af økonomisk styring herunder beslutningsgrundlag til direktion, økonomiudvalg og byråd, Support, rådgivning og uddannelse af institutioner, afdelinger og forvaltninger, Koordination af budget, regnskab side 5

6 og budgetopfølgning i forhold til fagforvaltningernes økonomifunktionen samt bogføring/registrering af regnskabets poster. IT-afdelingen: IT-afdelingen har 17 medarbejdere herunder en IT-chef og 2 teamchefer. Hovedopgaverne er: Drift af IT-infrastrukturen, drift af IT- og fagsystemer (de fleste fagsystemer er dog fællessystemer driftet hos KMD), telefoni, support til kommunens IT-brugere, organisatorisk og teknisk implementering af både interne og borgerrettede digitaliseringsprojekter, teknologivalg og rådgivning samt IT-strategier. Løn og personale: Løn og Personale har ca. 15 fuldtidsansatte herunder en løn og personalechef. Der udføres løn- og personaleadministration for 4600 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Skive Kommune, svarende til 6700 personer, inkl. tjenestemandspensionister og familieplejere. Grundlæggende varetages de samlede løn- og personaleopgaver i kommunen herfra, herunder lønforhandlinger, overenskomstfortolkninger samt til/fratrædelser e.t.c. HR og Kommunikation: HR og Kommunikation har 6 medarbejdere herunder en HR-chef. Afdelingens hovedopgaver er; Personalepolitik herunder sundheds- og trivselsstrategi, direktionsbetjening herunder planlægning og afvikling af møder, drift af MED, organisationsudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling herunder kurser og MUS samt intern kommunikation herunder intranet og personaleblad. Indkøbsafdelingen: Indkøbsafdelingen har 4 medarbejdere herunder en indkøbschef. Hovedopgaverne er at koordinere, udbyde og indgå indkøbsaftaler vedr. alle indkøb af varer og tjenesteydelser som går på tværs af kommunen i samarbejde med de respektive forvaltninger, afdelinger, institutioner m.v. samt formidling af disse aftaler via kommunens elektroniske e- handelsløsning, oplæring af decentrale indkøbere i brug af aftalerne samt generel rådgivning om regler vedrørende indkøb Markedsføring og erhvervsudvikling: Markedsføring og Erhvervsudvikling har 7 medarbejdere herunder 1 chef og 2 tidsbegrænsede projektmedarbejdere. Afdelingen er blevet udskilt fra en kultur og markedsføringsafdeling og får følgende hovedansvarsområder: Erhvervsudvikling - herunder udarbejdelse af erhvervspolitikken og resultatkontrakt med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, den kommunale markedsføring, det administrative ansvar for Skive Kommunes Vækstpulje, tilrettelæggelse af kommunale events samt overordnet ansvar for koordinering af ekstern kommunikation herunder hjemmeside og designlinje side 6

7 Forventningerne 5. Vicekommunaldirektørens ansvar generelt Vicekommunaldirektøren indgår i direktionen, der har det overordnede administrative ansvar for Skive Kommune. Hun/han varetager ledelsen af 6 afdelingschefer i de ovenfor nævnte stabe og har ansvaret for at koordinere aktiviteterne i disse stabe samt at sikre stabenes positive samspil med de 3 fagforvaltninger. Vicekommunaldirektøren skal derudover: bistå kommunaldirektøren i rådgivning og betjening af Økonomiudvalget samt Byrådet være den der på direktørniveau er ansvarlig for kommunens økonomistyring på tværs. være garanten for udmøntning af politiske beslutninger på stabenes område være overordnet ansvarlig for stabenes overordnede budgetlægning, økonomistyring, opfølgning og dokumentation være med til at sikre fastholdelse og rekruttering af dygtige afdelingschefer og skabe gode betingelser for ledelsesudvikling af disse aktivt arbejde med udviklingen af stabenes medarbejdere sikre trivsel blandt medarbejderne på stabenes område generelt Det forventes, at vicekommunaldirektøren balancerer stabschefernes behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed og interesse for stabenes virke. Man skal opleves som nærværende, interesseret og engageret, og man skal have lyst til at engagere sig i de faglige udfordringer, der fylder noget i stabens hverdag. Man kan ikke alene svæve over vandene. Vicekommunaldirektøren skal være en del af direktionens udadvendte profil i forhold til erhvervslivet. Det sker direkte i form af det formelle ansvar for koblingen til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, men det forventes også, at man påtager sig en løbende aktiv rolle i udviklingen af samspil og projekter. Endelig indgår man i en task-force, hvor kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og den tekniske direktør er key-accountmanagers for en række større virksomheder, der dermed har en fast kontaktperson i den overordnede kommunale ledelse. side 7

8 6. Vicekommunaldirektørens opgaver på kort sigt Vicekommunaldirektøren skal på kort sigt (indenfor det første år) vie sin opmærksomhed til at: lede efter synergierne mellem de tilknyttede stabe men også være modig og italesætte de nødvendige organisatoriske udviklingstiltag udvikle chefgruppen i stabene fra bunden så det bliver en ledergruppe, der udvikler fælles kompetencer og ikke bare bliver et mødeforum fastholde den meget kompetente økonomistyring kommunen har opbygget herunder at sikre formidlingen af økonomistyringsdagsordenerne imellem stabe og politisk ledelse være en medspiller og udvikler af samspillene med erhvervslivet i kommunen herunder aktiv deltager i netværk være en aktiv og humørfyldt medspiller i direktionen herunder at byde ind med inspiration og hjælp til direktørkollegerne og evne at modtage hjælp fra de samme bidrage til at sikre rettidig og kompetent betjening af de politiske udvalg 7. Baggrund/ledererfaring Det forventes, at man har ledelseserfaring, hvor man har vist, at man kan rykke en organisation positivt fremad. Den helt overordnede nysgerrighed i forhold til kandidaterne retter sig imod niveau og talent for ledelse. Vi går efter evner, der er markant over gennemsnittet her. Man behøver ikke nødvendigvis have en lang ledelsesmæssig erfaring, men det vil være en styrke at have prøvet at lede andre ledere. Erfaringerne kan være fra en del af det faglige felt, der udgør stabene men det er ikke nogen nødvendig forudsætning. Der vil dog være en forventning om, at man har talflair på godt niveau. Man skal kunne indgå i formidlingen og oversættelsen i budget- og økonomistyringsprocesserne uden at man behøver at være én, der skal kunne gå ned i den enkelte detalje. Det er der dygtige folk, der tager sig af. Men politikere, direktion og forvaltninger skal bydes kvalificeret med- og modspil på denne bane og det er noget, vicekommunaldirektøren forventes at indgå i. Derudover bør man have et godt IT-niveau, så man kan indgå i sparring og udvikling af f.eks. digitaliseringsdagsordenen. Det er som direktør i en kommune en klar fordel at have prøvet, hvad det vil sige at have arbejdet i en politisk styret organisation. Det er dog her vigtigt at tilføje, at det politiske klima i Skive er så fint og kollegerne i direktionen så drevne på denne bane - så det ikke er en nødvendig forudsætning for at kunne søge jobbet, at man har denne erfaring. side 8

9 Det er en fordel at kende til de betingelser, erhvervslivet arbejder under. Det kan være opnået direkte via ansættelser eller qua samspil med erhvervslivet og dets repræsentanter. I forlængelse af dette vil branding af Skive Kommune blive et tema, man vil skulle kunne forholde sig kvalificeret til. Der forventes en uddannelse på et godt som udgangspunkt akademisk niveau. Det kunne være f.eks. en samfundsvidenskabelig/økonomisk uddannelse, men det allervigtigste er,at man har udvist en uddannelsesmæssig nysgerrighed, så den samlede uddannelsespakke giver det nødvendige fundament for en stilling på dette niveau. Det er derudover en fordel, hvis man kender til samarbejdet med medarbejderne i de formelle organer (MED) og har en ægte respekt for de roller, de forskellige har i dette system. Vicekommunaldirektøren forventes endelig at være et ordentligt menneske, der på den ene side har det analytiske og ledelsesmæssige niveau der skal til for at kunne være direktør, men på den anden side ikke har brug for at se sig selv som en med stjerner på skuldrene. Der skal være en god optimistisk stemning og virkelyst omkring én, og en omgængelighed der gør, at andre har lyst til at være sammen med vedkommende. Skive Kommune har intet problem med, at folk har en karriere, men vi vil ikke lægge skjul på, at man som ansøger bør have et mindst et 4 års sigte, når man søger denne stilling. Man skal ville Skive og indgå naturligt i de aktiviteter, der skaber udvikling og samarbejde i Skive Kommune. Det er derfor vigtigt, at man har en privatadresse der giver mulighed for at tilgodese disse behov. Person-/lederprofil Ingen ansøgere kan det hele men ansættelsesudvalget vil derudover kigge efter: stærke kommunikative evner der bringer dagsordenerne ud over rampen indadtil som udadtil evnen til at skabe mål og retning der er så tydelig, at der kan arbejdes hen imod den det at kunne konfrontere positivt troværdighed sammenhængen imellem det man siger, og det man gør humor der skal mindst være en god portion selvironi en dygtig og ambitiøs holdspiller en der er god til at spille de andre gode og fastholde fokus på fælles mål og resultater en værdibærer og rollemodel for den fælles kultur empati og situationsfornemmelse side 9

10 det at kunne tage initiativer og føre dem i mål tydelighed man må gerne være klar i mælet og også turde være fast og bestemt, når det er nødvendigt Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne på tlf eller eller Kommunaldirektør Per Mathiasen på tlf eller Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med kommunaldirektør Per Mathiasen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Økonomiudvalget Kommunaldirektør Per Mathiasen Børne- og familiedirektør Per Nors Økonomichef Jens Jørgen Iversen Medarbejderrepræsentant Bill Pharsen Medarbejderrepræsentant Jørgen Christensen Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. side 10

11 Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 10. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er sekretær Marianne Jessing er tovholder på ansættelsen. Marianne Jessing kan træffes på tlf Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 10. april 2012 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 12. april 2012 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 16. april 2012 kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles med chefkonsulent Jens Kaptain den 17. april Testen tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 23. april side 11

12 11. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye vicekommunaldirektør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye vicekommunaldirektørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med vicekommunaldirektøren og kommunaldirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Marts 2012 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen

Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Anlæg og Drift i By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen

Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen 18. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. AKTIVITETER OG METODE...5 3. ANALYSENS KONTEKST OG KLK S BEMÆRKNINGER TIL ANALYSEN...6

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere