Benchmarking er vejen til. bedre resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking er vejen til. bedre resultater"

Transkript

1 Benchmarking er vejen til bedre resultater

2 Benchmarking projektet omfatter indtil videre følgende analyser, som er offentliggjort på Overordnet fordeler benchmarkinganalyserne sig inden for tre spor: SPOR 1: Organisation og økonomi Regionernes administration Støttefunktionerne rengøring og vask Nøgletalsanalyse på indkøbsområdet Håndtering og organisering af det udvidede frie sygehusvalg samt visitation Regional udvikling SPOR 2: Løn og personale Anvendelse af CT skannere Sygefravær Lægesekretæranvendelse Beskæftigelsesudvikling på sygehuse Udgifter til vikarer SPOR 3: Faglig udvikling of kvalitet Psykiatrien Benchmarking af behandlingspraksis inden for* Skulderoperationer Rygoperationer Medicinske patienter (kronikere) Fedmeoperatoner Knæoperationer Hjerteområdet Hofteoperationer Operationer på ankel og fod *I pjecen er der givet eksempler på elementer i tre af de gennemførte benchmarking af behandlingspraksis: Skulderoperationer, rygoperationer og medicinske patienter. De øvrige kan læses på Danske Regioners hjemmeside. Benchmarking er vejen til bedre resultater Danske Regioner 2013 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt: ISBN elektronisk:

3 Benchmarking er vejen til bedre resultater At måle sine resultater og sammenligne dem med andres er en grundlæggende forudsætning for at forbedre sig. Derfor arbejder regionerne også målrettet og offensivt med fælles benchmarking. Med det fælles regionale benchmarkingprojekt kan regionerne dele viden, lære af hinandens metoder og erfaringer og finde inspiration til at udvikle de bedste løsninger i hver enkelt region. Det er ønsket om at skaffe bedre sundhed og bedre økonomi, der driver analyserne. Ikke alle løsninger kan umiddelbart kopieres på tværs af regioner, men videndeling af erfaringer og resultater er et vigtigt redskab til at sikre bedre behandling og mere effektiv drift. Og regionerne arbejder aktivt videre med resultaterne både i fælleskab mellem regioner og internt i de enkelte regioner. Regionerne har i fælleskab gennemført eller igangsat benchmarking inden for 19 udvalgte områder og der kommer flere til. I denne pjece præsenteres et udvalg af de forskellige benchmarking-analyser. Alle analyser offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside. 3 / DANSKE REGIONER 2013

4 CASE 1 Smartere administration En benchmarking af regionernes administration viser, at regionerne samler strategiske funktioner i fælles enheder for at udnytte stordriftsfordele og for at samle spidskompetencer. Eksempelvis er flere ansatte i den centrale indkøbs- og logistikfunktionen en bevidst og strategisk satsning for at opnå de forudsatte besparelser på driften. Stærke centrale byggeafdelinger og nye decentrale projektorganisationer har ansvar for at styre de kommende 8-10 års sygehusbyggerier til cirka 52 milliarder kroner. Antallet af administrative medarbejdere på centralt niveau er steget, mens det på det decentrale niveau er faldet. Antallet af administrative medarbejdere i alt er faldet. Antal ansatte, udvikling Analyserne sammenligner også på tværs af regioner og viser stor ensartethed i de fem regioners samlede administrative personaleforbrug, der svinger mellem 6,4 og 6,8 procent af alle ansatte. Analysen opdateres årligt og indgår i vurderingen af, om regionerne lever op til økonomiaftalens forudsætninger. Den seneste opgørelse for 2012 er offentliggjort i april 2013 på 4 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

5 CASE 2 Effektive fællesindkøb Regionerne har en fælles målsætning om at frigive over en milliard kroner via effektivisering af indkøb og logistik frem mod Besparelserne skal ske gennem opfyldelse af otte konkrete målsætninger, blandt andet at regionerne optimerer lagerfunktionen samt de interne varestrømme, og at varer indkøbes på fællesaftaler, så snart det er relevant målet for fællesudbud er foreløbigt 35 procent af alle varer. Det forventes også, at samtlige regioner har aftaledækket alle relevante varer, og at der er 100 procents efterlevelse blandt brugerne inden Effekt af en strategi for indkøb og logistik, akkumuleret besparelse Kilde: Indberetninger fra regionerne Note: og 2013-tal er regionsfordelt på basis af samlede varekøb. Måltal er baseret på regionernes fælles effektiviseringsstrategi Regionerne følger løbende op på de målsætninger, man i fælleskab har sat sig i strategien, gennem benchmarking-analyser og statusrapporter. Disse indgår også i den løbende vurdering af, hvorvidt regionerne opfylder økonomiaftalens forudsætninger. 5 / DANSKE REGIONER 2013

6 CASE 3 Støttefunktionerne rengøring og vask En benchmarking af udgifter til vask og rengøring viser, at der er stor forskel på, hvad de enkelte hospitaler betaler for ydelserne. Eksempelvis varierer prisen for rengøring fra 200 til 400 kroner per kvadratmeter. Spændet i udgifter til vask er endnu større. Analysen viser også, at privat rengøring alt andet lige er 15 procent billigere, end hvis det offentlige selv står for rengøringen. Omvendt viser analysen, at det er 5 procent billigere selv at løse vaske-opgaven frem for at overlade den til private. Omkostningsdrivere inden for rengøring og vask Udefrakommende Rengøring Lokalefordeling Modtagefunktion Lokaleudnyttelse Renoverings- og byggeår for lokalerne Omfang af weekendarbejde Indefra besluttede: Rengøring Leverandør, herunder offentlig/ privat Organisering Rengøringsparadigme Stabsfunktion og ledelse Godkendte lokaler Sygefravær Vask Hospitalets fysiske udformning og geografi Andel af medarbejdere der anvender uniform Længden af behandlinger Vask Leverandør, herunder offentlig /privat Pulje- og personmærket tøj Styring af svind og uniformsautomater Tilrettelæggelse af logistikopgaven Varianter i sortiment Holdbarhed og bekvemmelighed Leveringssikkerhed Afregningsform Analysen, som blev offentliggjort på i oktober 2011, identificerer de omkostningsdrivere, der påvirker udgifterne til rengøring og vask, og de indgår i regionernes videre arbejde med at optimere områderne. 6 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

7 CASE 4 Regionerne investerer i vækst De regionale vækstfora investerer hvert år knap 1 milliard kroner i regional erhvervsudvikling i form af midler fra regionsråd og EU s strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden). I 2011 gik tæt på en fjerdedel af de samlede investeringer til innovation, knap en fjerdedel til turisme mv. og endnu knap en fjerdedel til kompetenceudvikling. Vækstforaene prioriterer hver især områder, hvor de har erhvervsmæssige styrkepositioner. Det kan f.eks være inden for f.eks energi, fødevarer eller velfærdsteknologi. På den måde fokuseres indsatsen på de områder, hvor der er de bedste muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Vækstforuminvesteringer i 2011 (procent) Hele landet De 6 vækstfora: Nordjylland Midtjy lland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm 0% 20%4 %40% 60%8 %80% 100% Innovation Anvendelse af ny teknologi Iværksætteri / nye virksomheder Menneskelige ressourcer Turisme / oplevelseserhverv Aktiviteter i yderområderne Andre aktiviteter Kilde: Danske Regioner, Kortlægning af vækstforaenes investeringer, 2011 Det er lykkedes regionerne at skabe en stærk opbakning bag de regionale strategier og indsatser. Det viser sig bl.a. ved, at der hvert år er en medfinansiering på langt over 1 milliard kroner fra virksomheder, fonde, institutioner og kommuner. 7 / DANSKE REGIONER 2013

8 CASE 5 Fokus på sygefravær For fjerde år i træk faldt sygefraværet i regionerne markant i Det betyder, at der i dag er 571 flere medarbejdere på arbejde hver dag året rundt, end hvis sygefraværet havde haft samme niveau som i En kommende benchmarking af forskelle og ligheder i sygehusenes sygefravær mellem og internt i regionerne skal øge fokus og indsigt i fraværsproblematikker på de enkelte sygehuse. Faldet i sygefraværet indebærer lavere udgifter til løn under sygdom og vikardækning. Samtidig er fast personale vigtig for kvalitet og effektivitet. Sygefravær i regionerne, sygedage per medarbejder 13 12,9 12,6 12, ,0 11, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Sjælland HovedstadenG ngennemsnit Kilde: Kommuner og regioners løndatakontor (KRL) Sygefraværet er et tilbagevendende tema, der løbende gøres til drøftelse på strategisk niveau, såvel som i ERFA grupper både i de enkelte regioner og tværregionalt. De positive erfaringer med at nedbringe sygefraværet i regionerne viser, at der er mange veje til lavere fravær, blandt andet anerkendende ledelse, god vagtplanlægning mv. 8 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

9 CASE 6 Lægesekretærer under lup En benchmarking af lægesekretærområdet ud fra umiddelbart tilgængelige tal - viser en vis variation i normeringen af lægesekretærer i forhold til omfanget af patientkontakt på sygehusene. Analysen viser normeringen af lægesekretærer i forhold til antallet af kontakter af forskellig karakter (et vægtet mål af antal udskrivninger, ambulante besøg og skadestuebesøg) samt lægesekretærernes andel af alle: Lægesekretærer i forhold til alle ansatte og aktivitet på hospitalerne i 2011 Lægesekretærer Lægesekretærandel, procent Aktivitetsenheder Enheder pr ansat Nordjylland 935 9, Midtjylland , Syddanmark , Sjælland , Hovedstaden , Somatik og psykiatri i alt , Kilde: Kommuner og regioners løndatakontor (KRL) De overordnede tendenser i lægesekretærbelastningen kan i dette tilfælde bruges som indikator for, hvor der kan iværksættes nærmere analyser af forskelle og ligheder i sygehusenes lægesekretærbemanding mellem og internt i regionerne. 9 / DANSKE REGIONER 2013

10 CASE 7 Sygehusbeskæftigelse følges tæt Hvert kvartal udveksles fælles ledelsesinformation til regionerne om forskelle og ligheder i udviklingen i beskæftigelsen på sygehusene. Aktuelt ser man, at de seneste års beskæftigelsesudvikling er vendt til en stagnerende beskæftigelse i slutningen af 2011 og en stigende tendens i 2012 i regionerne under ét: Beskæftigelse på offentlige sygehus Kilde: Beskæftigelsen på offentlige sygehuse fra egne beregninger Den nedadgående tendens i beskæftigelsen på de offentlige sygehuse som man har set i takt med de snævrere økonomiske rammer for offentlig forbrug ses mest markant fra årsskiftet 2010/2011. Udviklingen i sygehusbeskæftigelsen i de enkelte regioner afhænger af en række forhold, blandt andet hjemtagning, ændret sygehusstruktur, økonomiske tilpasninger mv. Statistikken anvendes i regionerne til at få en pejling af, hvordan udviklingen er i andre regioner i forhold til egen udvikling. 10 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

11 CASE 8 Målrettet opfølgning på vikarforbrug Regionerne har siden 2007 fulgt det aktuelle forbrug af vikarer og hinandens kontinuerlige, målrettede indsats for at planlægge arbejdsopgaverne optimalt og anvende de fastansatte medarbejderes arbejdstid bedst muligt. Indsatsen har resulteret i, at de samlede udgifter til eksterne vikarer i 2012 udgjorde en tredjedel af udgiften i I de senere år har regionerne også brugt færre vikartimer fra sygehusenes egne vikarbureauer. Tendensen ses i alle regioner: Årlig ændring i udgifter til private vikarer fra 2007 til 2012, mio. kr NordjyllandM dmidtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde: Indberetninger fra regioner Når regionerne prioriterer færre eksterne vikarer, er det med til at forbedre kvaliteten og kontinuiteten i behandlingen af patienterne, fordi det fastansatte personale i forvejen kender de enkelte afdelinger og arbejdsgangene på det enkelte hospital. 11 / DANSKE REGIONER 2013

12 CASE 9 Psykiatrien En benchmarking af psykiatrien har vist store regionale forskelle i blandt andet diagnostik, behandling og ressourceforbrug. Analysens resultater har blandt andet dannet grundlag for et kvalitetsudspil for psykiatrien, hvor fokus er på bedre diagnostik, systematisk pårørendeinddragelse, retningslinjer for medicinhåndtering samt helbredstjek. Herudover er der fra 1. januar 2013 indført ambulante pakkeforløb for ni diagnoser, og der er flere på vej inden for bl.a børne- og ungdomspsykiatrien.med pakkeforløbene sikres patienterne behandling af ensartet høj kvalitet. Benchmarkinganalysen gentages årligt og giver regionerne et overblik over, hvordan udviklingen på en række nøgletal er i regionen og i forhold til de øvrige regioner. Andel patienter i en region med en given diagnose i voksenpsykiatrien Organiske psykiske lidelser Misbrugsbetingede psykiske lidelser Skizofreni og lign. Mani - depression Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Gennemsnit 12 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

13 CASE 10 Behandlingspraksis for rygpatienter En sammenligning af behandlingspraksis for patienter, der har fået en rygoperation, viser blandt andet, at væksten i antallet af rygopererede varierer fra region til region. Antal rygopererede pr indbyggere Bopælsregion Vækst i procent Nordjylland 1,8 1,6 1,8 1,8 1,1 Midtjylland 1,9 1,6 1,8 2,0 6,0 Syddanmark 1,9 1,9 2,1 2,5 31,5 Sjælland 1,8 1,8 1,9 2,1 15,7 Hovedstaden 1,6 1,7 1,7 1,9 17,7 Hele landet 1,8 1,7 1,9 2,1 15,9 Resultatet kan i dette tilfælde føre til, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved årsagerne til den store forskel i behandlingspraksis, samt hvordan de håndteres. På baggrund af den konstaterede vækst er regionerne sammen med Sundhedsministeriet blevet enige om at lave nye fælles retningslinjer for visitation af patienter til rygoperation. For eksempel vurderes det, om mindre indgribende behandling kan klare problemerne. 13 / DANSKE REGIONER 2013

14 CASE 11 Behandlingspraksis for medicinske patienter (kronikere) En sammenligning af behandlingspraksis for medicinske patienter viser blandt andet et overordnet fald i antal indlæggelser og gennemsnitlige indlæggelsestid. En udvikling som modsvares af en stigning i den ambulante behandling. Regionernes fokus på forløbsprogrammer og accelererede patientforløb ses dermed afspejlet i regionernes behandlingspraksis. Indlæggelsestid og ambulante besøg for KOL-patienter pr indbyggere Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Udviklingen har været et bidrag til, at regionerne har taget initiativ til at arbejde for nye løsninger sammen med kommunerne, når det gælder de borgere, vi er fælles om. Det gælder kronikere såvel som de ældre medicinske patienter, multisyge samt personer med en psykisk sygdom. 14 / BENCHMARKING ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER

15 CASE 12 Behandlingspraksis for skulderoperationer En opdatering af benchmarkingtal for behandlingspraksis for patienter opereret i skulderen viser blandt andet, at væksten i antallet af skulderoperationer er stagneret fra 2010 og endog faldet i nogle regioner. Resultaterne indikerer, at der sker en uvurderlig videnspredning i selve analyseprocessen. Antal skulderopererede pr indbyggere, Region Vækst i procent Vækst Nordjylland 2,8 3,0 3,5 4,0 3,4 19,2-15,0 Midtjylland 3,1 2,9 3,1 3,4 3,3 6,6-2,9 Syddanmark 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 26,7 3,6 Sjælland 2,4 2,2 2,5 2,9 2,7 9,7-6,9 Hovedstaden 1,7 1,6 1,7 1,9 1,9 10,5 0,0 Hele landet 2,4 2,3 2,5 2,8 2,7 13,6-3,6 På baggrund af den konstaterede vækst er regionerne sammen med Sundhedsministeriet blevet enige om at lave nye retningslinjer for visitation for behandling på skulderområdet, der kom i For eksempel vurderes det om mindre indgribende behandling kan klare problemerne. Retningslinjerne medvirker til ensartet behandling ud fra et sundhedsfagligt funderet grundlag og dermed sikre størst mulig kvalitet i behandlingen af patienterne. 15 / DANSKE REGIONER 2013

16

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde

Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde Inspirationskatalog til MED-udvalgene Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde Her kan du læse om økonomistyring og budgetlægning i en region. Du kan blandt andet læse, hvordan budgettet

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Analyse af kapaciteten i psykiatrien Analyse af kapaciteten i psykiatrien 11. december 2012 1 Analyse af kapaciteten i psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien 3 2. Indledning 11 2.1. Baggrund og

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

BUDGET a 2015 Indholdsfortegnelse Sammenfatning af budget... 5 1. En økonomi i balance... 21 1.1 Budgettet i hovedtal... 21 1.2. Økonomiaftalen... 21 1.3. Sundhedsområdet - udfordringer på

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2014 2 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere