Budgetkatalog Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund. T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2015. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund. albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68"

Transkript

1 Budgetkatalog 2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T

2 SIDE 2

3 Indhold Forord til budgetkatalog Reduktion af kommunens administrative puljer Reduktion på administrationens driftsramme Lønadministrationen hjemtages til Albertslund Kommune og effektiviseres Effektivisering på IT-området* Indhentning af gevinster på indkøb og udbud* Halv prisfremskrivning fra 2014 til Nedlæggelse af Klub Vest Reduktion af indsatsen i ungeboligen Reduktion af PPRs budget på specialundervisning Interne skoler vs. almen skoler i forbindelse med anbringelser Fra ekstern til kommunal støttekontaktperson Fra støttekontaktperson til klub Hjemtagelse af borgere fra botilbud til egen bolig Reduktion af personale i Tandplejen Seks dagbehandlingspladser ændres til seks særlige skoleopdateringsforløb Reduceret brug af aflastning Digitalisering af behandling af 42, tabt arbejdsfortjeneste Styrkelsen af sagsbehandlingen i Familieafsnittet Integration af udgifterne til Døgnplejekonsulenterne med de øvrige udgifter på familieplejeområdet Revidering af kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov Optimering af arbejdsgange i forbindelse med mellemkommunale refusioner Nedlæggelse af (eller reduktion i ) Dagplejen* Ændring af 60/40-fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere Reduktion af centrale puljer Reduktion af institutionernes driftsbudgetter Stordriftsfordele ved daginstitutionsdrift Ændrede procedurer på sprogvurderingsområdet Tidligere overgang fra børnehave til SFO Nedlæggelse af Lindegårdens familiepladser Reduceret service vedrørende Borgerservice Digital Nedlæggelse af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalgets "frie midler" Reduktion i Albertslund Idrætsanlægs bevilling Reduktion i tilskud til idræt og elite Færre kulturarrangementer for frivillige og foreninger Reduktion i sundhedsmidler Reduktion i udstillinger og udsmykning Besparelse på inventar på Rådhuset Besparelse på bygningsvedligeholdelse Effektiviseringer i Intern Service, trykkeriet Effektiviseringer i Intern Service, Rådhusets kontorhold Omlægning af hovedrengøring Øget brug af sanktionering over for kontanthjælpsmodtagere Tidlige samtaler med dagpengemodtagere SIDE 3

4 BUDGETKATALOG Afskaffelse af tilskud til mentorer i virksomheder Fjernelse af medfinansiering af boligsocialt arbejde Korps af frivillige mentorer* Flere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb Udtrædelse af Iværksætterkontaktpunktet Hjemtagelse af aktivering til Jobhuset Udvidelse af kontrolgruppen * Angiver, at forslaget i væsentlig grad afspejler temaer fra temamøde i Lederforum i foråret SIDE 4

5 * Forord til budgetkatalog 2015 Med administrationens budgetkatalog anvises forslag til tiltag i kommunen, som giver et økonomisk potentiale, der understøtter en balanceret økonomi i kommunen med plads til eventuelle nye politiske tiltag. Budgetkataloget for 2015 består af 50 selvstændige forslag, som samlet giver mulighed for budgetreduktioner for 49,0 mio. kr. i 2015, 56,3 mio. kr. i 2016, 56,7 mio. kr. i 2017 og 59,1 mio. kr. i Nedenstående skema giver en oversigt over budgetkatalogets konkrete forslag fordelt på afdelinger, mens de respektive forslag beskrives på de efterfølgende sider. Budgetkataloget for 2015 indeholder ikke forslag til tiltag på skoleområdet og på området Sundhed, Pleje og omsorg. Skoleområdet er udeladt af hensyn til implementeringen af den nye skolereform, som sker fra og med det kommende skoleår 2014/2015. Ligeledes er Sundhed, Pleje og Omsorg udeladt i dette års budgetkatalog på grund af ibrugtagningen af kommunens nye plejecenter og sundhedshus, som forventes at ske ultimo 2015/primo Hele kommunen Økonomi og Stab Reduktion af kommunens administrative puljer Reduktion på administrationens driftsramme Lønadministrationen hjemtages til Albertslund Kommune og effektiviseres Effektivisering på IT området Indhentning af gevinster på indkøb og udbud* Halv prisfremskrivning fra 2014 til Social og Familieafdelingen Nedlæggelse af Klub Vest Giver mulighed for alternativ anvendelse af ejendommen 2.2 Reduktion af indsatsen i ungeboligen Reduktion af PPRs budget på specialundervisning Interne skoler vs almen skoler i forbindelse med anbringelser Fra ekstern til kommunal støttekontaktperson Fra støttekontaktperson til klub Hjemtagelse af borgere fra botilbud til egen bolig Reduktion af personale i Tandplejen Seks dagbehandlingspladser ændres til seks skoleopdateringsforløb Reduceret brug af aflastning Digitalisering af behandling af 42 (tabt arbejdsfortjeneste) Styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet Integration af udgifterne til døgnplejekonsulenterne Revidering af kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov Optimering af arbejdsgange i forbindelse med mellemkommunale refusioner SIDE 5

6 BUDGETKATALOG 2015 Dagtilbud Nedlæggelse af (eller reduktion i) Dagplejen Ændring af 60/40 fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere Reduktion af centrale puljer Reduktion af institutionernes driftsbudgetter Stordriftsfordele ved daginstitutionsdrift Ændrede procedurer på sprogvurderingsområdet Tidligere overgang fra børnehave til SFO Nedlæggelse af Lindegårdens familiepladser Kultur, Fritid og Forebyggende indsats Reduceret service vedr. Borgerservice Digital Nedlæggelse af Kultur, Bevægelses og Sundhedsudvalgets frie midler ( dispositionsbeløbet ) Reduktion af Albertslund Idrætsanlægs bevilling Reduktion i tilskud til idræt og elite Færre kulturarrangementer for frivillige og foreninger Reduktion i sundhedsmidler Reduktion i udstillinger og udsmykning Miljø og Teknik Besparelse på inventar på rådhuset Besparelse på bygningsvedligeholdelsen Drift og Service Effektiviseringer i Intern Service, trykkeri Effektiviseringer i Intern Service, Rådhusets kontorhold Omlægning af hovedrengøringen Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser Øget brug af sanktionering over for 7.1 kontanthjælpsmodtagerne Tidlige samtaler med dagpengemodtagere Afskaffelse af tilskud til mentorer i virksomheder Fjernelse af medfinansiering af boligsocialt arbejde Korps af frivillige mentorer Flere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb Udtrædelse af Iværksætterkontaktpunktet Hjemtagelse af aktivering til Jobhuset Udvidelse af kontrolgruppen SIDE 6

7 1.1 Reduktion af kommunens administrative puljer til Det foreslås, at budgettet på de administrative puljer tilpasses. Kommunen har en række administrative puljer, som er med til at finansiere administrative udgifter, som ikke er direkte lønudgifter. Der har i flere år været et samlet mindreforbrug på de administrative puljer, og det skønnes derfor, at der vil kunne foretages budgetreduktioner på en lang række puljer. Som udgangspunkt foreslås, at de fleste puljer reduceres med 5 pct. Desuden foreslås, at der ud fra en konkret vurdering sker følgende tilpasninger: Kommunaldirektørens pulje til konsulentbistand mm. reduceres med kr. svarende til 10 pct. Arbejdsgiverpuljen/flexjob blive reduceret med kr. svarende til 4 pct. Puljen til afholdelse af folketingsvalg reduceres med kr. svarende til 30 pct. Puljen til kommunal info reduceres med kr. svarende til 10 pct. Omstillings- og kompetencepuljen (som er en pulje, der er til kommunaldirektørens disposition i forbindelse med bl.a. at øge kompetenceniveauet blandt kommunens medarbejdere) reduceres med kr. fra 2018, svarende til 56 pct. Forslaget vil kunne indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af budget Ingen direkte og indirekte konsekvenser for borgerne. En række puljer tilknyttet kommunens medarbejdere vil blive nedskrevet, hvilket kan medføre, at en række nye initiativer vil kræve en skarpere prioritering. Ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre områder og områdebevillinger. Tilpasning af de administrative puljer vil betyder færre midler til afholdelse af administrative udgifter. SIDE 7

8 BUDGETKATALOG 2015 Tabel 1. Områdebevilling i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn KD og Borgm. Pulje KD Kons. Bistand, rev Kurser og uddannelse Omstillings- & kom.puljer Diverse lønpuljer Arb.giverpulje Rådhuselever Personalegoder Tværfaglige udgifter Fælles rammebeløb Kommunal info Driftssikring Vestskoven Valg I alt SIDE 8

9 1.2 Reduktion på administrationens driftsramme Konto 6 Det foreslås, at administrationens driftsramme reduceres. Med henblik på besparelse foreslås det, at der foretages en reduktion på 10 pct. på driftsrammen, som blandt andet finansierer medarbejdernes kurser, uddannelser, IT-udstyr, inventar, materialer, befordring og forplejning. Besparelsen vil kunne blive fuldt udmøntet fra Ingen direkte konsekvenser for borgerne. Da en reduktion af driftsrammen kan påvirke lønbudgettet, idet der i dag er fri adgang til at veksle mellem løn og drift, vil der kunne ske en indirekte serviceforringelse. Idet der er fri adgang til at veksle mellem løn og driftsramme, vil der være en risiko for, at en reduktion af driftsrammen vil kunne påvirke afdelingernes samlede lønbudget. Ved at reducerer driftsrammen, vil der være færre ressourcer til at udvikle medarbejdernes kompetencer og begrænse indkøb af nyt udstyr som f.eks. kontorartikler og IT-udstyr. Forslaget vedrører områder i kommunens administration. Der vil kunne foretages en besparelse på kr. årligt. Tabel 1. Konto 6 driftsramme i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling SIDE 9

10 BUDGETKATALOG 2015 Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn BMB Områdesekretariat Direktørpulje - BMB Jobcenter Borger og Ydelsescenter Erhvervscenter Miljø og Teknik BKV Områdesekretariat Direktørpulje - BKV Kultur, Fri. & foreb. Sund Sund., Pleje og Omsorg Soc. & Fam.- Fællesadm Soc. & Fam. - Familieafs Soc. & Fam. - Voksenomr Soc. & Fam. - Pension Afdelingen for Dagtilbud Skoler og Uddannelse Kommunaldirektør Netværk - direktørpulje I alt SIDE 10

11 1.3 Lønadministrationen hjemtages til Albertslund Kommune og effektiviseres ØS løn og drift og 8291 ØS Administration og puljer Lønadministrationen hjemtages til Albertslund Kommune fra ekstern leverandør og effektiviseres. Kommunens lønadministration har været varetaget af KMD BPO i perioden 1. jan til 1. jan Kommunens planlægger at hjemtage opgaven og foretage en effektivisering. Denne beslutning er truffet i kommunalbestyrelsen den 11. marts 2014 (sag 13/16179). Begrundelsen bunder i, at: Kommunen vil opnå væsentlige bedre styringsmuligheder af lønudgifterne. Disse udgør ca. 1 mia. kr., hvilket er ca. 60% af det samlede kommunale driftsbudget Systemkapaciteten på kommunens OPUS-lønsystem vil kunne udnyttes fuldt ud, og der vil opstå et tæt samspil med de øvrige OPUS-systemer, her særligt til OPUS-økonomi, hvilket vil gøre det nemmere for kommunens ledere at styre deres budget, En intern lønfunktion vil give et kvalitetsløft i opgavevaretagelsen pga. smidigere arbejdsgange og større fleksibilitet, Det er pt. muligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til en lønfunktion. Forslaget implementeres ved, at kommunen ansætter 1 teamleder og 5 lønkonsulenter. Etableringen er ressourcekrævende, idet ingen af de tidligere lønkonsulenter er tilbage i organisationen, og det er meget få personer i Økonomi og Stab, der har de relevante kompetencer i relation til implementering af en intern lønfunktion. Det første års besparelse ved en intern lønfunktion bruges derfor til etableringsomkostninger i perioden inden 1. januar Det forventes, at der opnås en yderligere besparelse i 2017 og herefter på baggrund af effektiviseringsgevinster som følge af digitalisering, forbedret systemunderstøttelse, ændrede arbejdsprocesser og samspillet med de kommunale systemer, der vil kunne drages fordel af på sigt. Forslagets har ikke en direkte konsekvens for den service borgerne oplever. Forslaget vil betyde at personalet oplever en bedre service i forhold til deres lønudbetaling. Lønfunktionen vil få et bredt kendskab til organisationen og dermed bidrage til en bedre understøttelse af lederne. Udgifterne til KMD BPO har været opdelt på 3,6 mio. kr. fra Økonomi & Stab og 0,5 mio. kr. fra de øvrige områder (tal fra 2013). De øvrige områder betaler typisk for ekstra opgaver såsom aperiodiske kørsler og a conto udbetalinger. Hjemtagelsen af lønadministrationen vil derfor betyde, at de øvrige områder lønbudgetter nedjusteres (fordelt ligeligt) med 0,4 mio. kr. Når beløbet ikke justeres med 0,5 mio. kr. skyldes det, at kommunens lønadministration effektiviserer opgaven. Forslaget forventes at medføre en samlet effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsen på 1,0 mio. kr. for 2015 bruges allerede i 2014 til at opbygge og etablere lønadministrationen. SIDE 11

12 BUDGETKATALOG 2015 Tabel ØS Løn og Drift og 8291 ØS Administration og Puljer i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Lønadministration ØS løn mm I alt SIDE 12

13 1.4 Effektivisering på IT-området* Fælles IT Effektiviseringsmuligheder via it-kontraktstyring på tværs af organisationen Sammenlægning af it-drift Gevinstrealisering på it-investeringer Forslaget består af 3 spor: Der skal analyseres og gennemføres effektiviseringsmuligheder via it-kontraktstyring på tværs af organisationen (bedre aftaler) samt systemoptimering (udfasning af dupletter, monopolbrud) Der skal analyseres to modeller for sammenlægning af it-drift ( Roskilde vs. Ballerup ) Roskildemodellen omfatter sammenlægning af it-systemer, hvor det samme system bruges af flere kommuner. Ballerup-modellen omfatter sammenlægning af serverdrift. Gevinstrealisering på it-investeringer. Der skal udarbejdes og implementeres en model for gevinstrealisering af it-investeringer Forslaget forventes at kunne blive fuldt udmøntet i 2020, grundet KLs planer for implementering af fælles digitaliseringsstrategi samt udfasning af KMD systemer og erfaringer fra Ballerup kommune om sammenlægning (6 år). Forslaget om gevinstrealisering forventes at tages i brug ultimo Ingen direkte og indirekte konsekvenser for borgerne. Der vurderes, at kommunens it-systembrug kan optimeres med udgangspunkt i de eksisterende arbejdsgange i kommunen. Dette kan føre til mere effektive digitalunderstøttede arbejdsgange, reduktion af antal systemer og dermed reducere antal kontrakter. Der kan forventes ressourcetræk både i ØS og i den øvrige organisation i længere periode. Analysen af data- og systemmæssige sammenhænge kan lægge op til forhandlinger af bedre kontraktuelle forhold, f.eks. bedre udnyttelse af serviceplatformen. Ud af den forventede effektiviseringsgevinst på kontraktstyring i 2015 foreslås, at 0,5 mio. kr. reserveres til Albertslund Midtby - free wifi projekt. Foreløbigt findes der ingen evidens for de eksisterende modeller for sammenlægning af drift. De mulige gevinster og deres tidsmæssig realisering kan derfor først beregnes, når vi har indsamlet flere erfaringer fra de ovennævnte kommuner. Der forventes også et ressourcetræk og økonomiske investeringer i organisationen for at gennemføre projektet. Der er en risiko ved begge løsninger at Albertslund ved standardisering mister fleksibilitet i forhold til tilpasninger til kommunernes arbejdsgange og faglige strategier. De fleste it-investeringer handler om at gøre arbejdet enklere og mere effektivt. Der er en forventning om, at det nye tiltag vil resultere i gevinster, både økonomisk, fagligt og organisatorisk. Den største udfordring for at opnå større succes med gevinstrealiseringen er at forankre ejerskabet og ansvaret for gevinstrealiseringen de rigtige steder i organisationen. Manglende ejerskab og opfølgning samt manglende dedikerede ressourcer kan være de største udfordringer ved implementering af gevinstrealiseringsindsats i organisationen. Disse risici forventes at blive håndteret via etablering af en digitaliseringsstyregruppe, hvor arbejdet med gevinstrealisering skal forankres. SIDE 13

14 BUDGETKATALOG 2015 Tabel Fælles IT i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn 500 d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Fælles IT I alt SIDE 14

15 1.5 Indhentning af gevinster på indkøb og udbud* Flere områdebevillinger: 2080 Materialegården, 4210 Hjemmesygepleje, 4410 Dagtilbud, 4330 Tandplejen, 8290 Økonomi og Stab Forslaget har til formål at sikre, at de gevinster, der fremkommer, når der laves nye udbud eller købes ind på nye aftaler, bliver indhentet, så besparelserne dels kan dække yderligere årsværk i indkøbs- og udbudsenheden og til dels indgår i en effektiviseringspulje, som led i det årlige budgetkatalog. Økonomi & Stab har i samarbejde med LH konsulenterne udarbejdet en analyse af vores udbuds- og indkøbsområde med henblik på at vurdere mulighederne for at optimere vores udbud samt sikre en stram og konsekvent kontraktstyring. Analysen falder i tråd med, at regeringen har offentliggjort en strategi for intelligent offentligt indkøb, som skal sikre, at der opnås mest mulig værdi for borgernes penge, når der købes ind i den offentlige sektor. Senest med økonomiaftalen i 2016 vil regeringen indgå aftaler med kommunerne om konkrete mål for de kommunale indkøb. Det er derfor hensigtsmæssigt og rettidig omhu, at vi inden da har et klart overblik over området i Albertslund Kommune, og har taget de nødvendige skridt til at sikre, at området kører hensigtsmæssigt. Status på området På baggrund af analysen foreslås, at 25 pct. af de gevinster, der falder decentralt fra nye indkøbs- og udbudsaftaler, beholdes hos de enheder, der indhenter gevinsten, hvorfor effektiviseringsgevinsten for kommunen vil udgøre de resterende 75 pct. Denne fordeling sikrer desuden et økonomisk incitament til at bruge indkøbsaftalerne i enhederne. I 2015 foreslås dog, at hele gevinsten anvendes til finansiering af udgifterne til en ekstra udbudsjurist i både 2014 og Ingen konsekvenser Der ansættes et yderligere årsværk til indkøbs- og udbudsenheden med formålet at kunne realisere flere gevinster. Jf. tabel 2 har forslaget konsekvenser for en række områdebevillinger I 2014 foreslås det, at udgiften til en ekstra udbudsjurist finansieres inden for personalebudgettet under Økonomi og Stab, således at der realiseres indkøbsbesparelser i 2015 til finansiering i både 2014 og Derfor vil effektiviseringsgevinsten i 2015 udgøre 100 pct. af gevinsten hos enhederne, mens effektiviseringsgevinsten fra 2016 og frem vil udgøre 75 pct. af gevinsten i enhederne. Udbudsjuristen forventes at have kr. i lønudgift for et år. I 2014 er juristen kun ansat delvist, til en forventet udgift på kr., i 2015 er behov for finansiering af denne løn således , mens den fra 2016 er kr. jf. nedenstående tabel. SIDE 15

16 BUDGETKATALOG : Effektiviseringspulje (herunder årsværk) 2016 og frem: Gevinst der beholdes hos enhed 2016 og frem: Effektivisering i alt 2016 og frem: effektiviseringspulje Vejsalt Engangshandsker Aftørringspapir/håndhygiejne/poser Arbejdsbeklædning Sygeplejeartikler Ny udbudsjurist i Økonomi og Stab Total Overstående tabel viser den mekanisme, der foreslås for at indhente gevinsterne fra indkøbseffektiviseringerne med specifikke indkøbsområder trukket ud, da vi forventer en effektiviseringsgevinst af en vis størrelse på disse områder. Beregningen af effektiviseringsgevinsterne skal fremadrettet foretages hvert år, således at der hvert år hentes gevinster på de store udbud, der laves. Tabellen skal forstås således, at der på vejsalt i alt er et effektiviseringspotentiale på ca kr. Det fordeles fra 2016, således at kr. går til en effektiviseringspulje, herunder til finansiering af et nyt årsværk, mens enheden, der har haft gevinsten beholder kr. Det vil helt konkret sige, at budgettet til salt på Materialegården reduceres med kr. Tilsvarende vedrørende arbejdsbeklædning til hjemmeog sygeplejen, hvor der i alt kan hentes en effektivisering på kr. Ligesom sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler har et potentiale på kr. Hjemme- og sygeplejens driftsbudget reduceres med henholdsvis kr. og kr., da indkøbet er placeret her. Hjemme- og sygeplejen beholder fra 2016 selv henholdsvis kr. og kr. af den opnåede besparelse. En effektivisering på engangshandsker, aftørringspapir/ håndhygiejne og poser har en lidt anden karakter, da indkøbet her er fordelt på mange afdelinger, og derfor er der behov for en fordelingsnøgle. Potentialet ved engangshandsker realiseres ved, at driftsbudgetterne hos hjemme- og sygepleje, dagtilbud og tandplejen, som er de enheder, der benytter indkøbet, reduceres efter andel af lønbudgettet i de pågældende afdelinger. Tilsvarende fordeles besparelsen vedr. aftørringspapir/ håndhygiejne og poser ved at reducere driftsbudgetterne med i alt kr. hos hhv. hjemmesygepleje og dagtilbuds institutionerne. Dette sker også efter andel af lønbudgettet. Tabel 1 og 2 viser konsekvenserne for områdebevillinger og pengeposer. Dvs. ovenstående tabel er fordelt efter lønbudget til de beskrevne pengeposer. Tabel 1. Flere områdebevillinger: 2080 Materialegården, 4210 Hjemmesygepleje, 4410 Dagtilbud, 4330 Tandplejen, 8290 Økonomi og Stab a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling SIDE 16

17 Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Budgetvirkning Materialegården xx Hjemmesygepleje Dagtilbudsinstitutioner Tandpleje Økonomi og Stab I alt SIDE 17

18 BUDGETKATALOG Halv prisfremskrivning fra 2014 til 2015 Flere områdebevillinger Det foreslås, at visse arter alene fremskrives med halvdelen af fremskrivningen fra 2014 til Ved at fremskrive med halvdelen af den fremskrivningsprocent, som er udmeldt fra KL, på visse arter og bevillinger vil der kunne realiseres en besparelser på ca. 4,5 mio. kr. fra En lavere prisfremskrivning vil kunne indebære besparelser på nogle områder, som kan være i modstrid med andre politiske vedtagelser, hvorfor forvaltningen vil foretage en konkret vurdering af, hvilke bevillinger der undtagelsesvist skal udarbejdes med fuld prisfremskrivning. Undtagelser indebærer, at det anførte beløb på 4,5 mio. kr. er et cirka-beløb. Betydningen for serviceniveauet af en mindre fremskrivning svarende til 4,5 mio. kr. vurderes at være begrænset. Ingen Ingen Tabel 1. Flere områdebevillinger i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn I alt Flere pengeposer SIDE 18

19 2.1 Nedlæggelse af Klub Vest 4310 Børne- og Familieområdet Det foreslås, at Klub Vest nedlægges med udgangen af juli 2015 i forbindelse med skoleårsskift. I forbindelse med strukturreformen 2007 overtog Albertslund Kommune den tidligere amtslige institution Klub Vest. Klub Vest er en klub for psykisk udviklingshæmmede børn og unge samt andre med lignende problemstillinger i alderen år. Tilbuddet indeholder et fritidsklubtilbud, et ungdomsklubtilbud og et ferie-/fridagsklubtilbud. Tilbuddene hører under Servicelovens 36 for unge op til 18 år og Servicelovens 104 for medlemmer fra 18 år og opefter. Medlemstallet har været nedadgående siden overtagelsen i I 2011 blev der foretaget en analyse af klubben, som resulterede i en politisk beslutning om at bevare klubben mod at udvikle tilbuddet over en tre årig periode til også at kunne rumme børn og unge med andre diagnoser end psykisk udviklingshæmning, samt at klæde personalet på til at kunne håndtere de nye grupper. Beslutning om udvikling af tilbuddet medførte imidlertid ikke et øget medlemstal, hvilket også kan hænge sammen med, at der skete et lederskifte i perioden. Jævnfør nedenstående opgørelse er medlemstallet dalende: Samtidig er antallet af børn og unge fra Albertslund fortsat dalende. Ud af de 22 medlemmer af ungdomsklubben, er kun 2 fra Albertslund. Disse 2 er begge over 18 år og indgår også i tallene for både fritidsklubben og ferie/fritidsklubben. Alle 11 medlemmer i fritidsklubben kommer fra Albertslund. Af de 9 under 18 år, er én 11 år og gennemsnitsalderen for de øvrige er 14½ år. 5 medlemmer går i G-klassen på Herstedvester Skole. Ifølge PPR er alle G-klasseelever på nær én i udskolingen, og G-klasserne har ét henholdsvis to skoleår tilbage, inden de ophører. Der er ikke udsigt til oprettelse af nye G-klasser, hvorfor Klub Vests primære fødekæde forsvinder. Dog har eleverne fra G-klasserne i princippet ret til endnu et skoleår i 10. klasse, som de fx kan få på Albertslund Ungecenter. Det er dog ikke alle, som tager det, men skiftet af skole kan føre til skift af fritidstilbud. 3 af de 4 medlemmer, som ikke er fra G-klasserne, er i alderen 15 til knap 17 år og har henholdsvis 0, 1 og 2 skoleår tilbage. Den fjerde, som lige er startet i Klub Vest, har netop fået et skoletilbud på Skovmoseskolen i SIDE 19

20 BUDGETKATALOG 2015 Rødovre, hvor der ville kunne tilbydes et fritidstilbud. Alle medlemmer, der afslutter deres folkeskoleforløb, vil fortsat være i Klub Vest s målgruppe, når de begynder på ungdomsuddannelse (STU). De kan dog vælge et fritidstilbud, der er knyttet til deres STU. Timetallet i G-klassen vil ved skoleårets start blive udvidet med 1 time dagligt, hvor personale fra Klub Vest vil indgå i klassen, fordi børnene hidtil er kommet den time før i klubben. Den reelle åbningstid i selve klubben vil derfor blive reduceret med 1 time fra skoleårets start. Det hidtidige jævnt faldende medlemstal kombineret med, at G-klasserne ophører, og at flere børn kan inkluderes i normalområdet betyder, at det må forventes, at medlemstallet falder voldsomt over de næste 2-3 skoleår. Det vurderes samtidig, at det heller ikke fremover vil være muligt at øge medlemstallet. På denne baggrund foreslås det, at Klub Vest nedlægges. De 11 medlemmer og deres pårørende vil givetvis opleve en forringelse ved at skulle tilbydes lignende tilbud andetsteds enten i eller uden for kommunen. Der er dog allerede overvejelser i gang i forhold til at finde tilbud inden for voksenområdet til de 2 medlemmer over 18 år. Opsigelsesvarslet for medlemmer fra andre kommuner er 6 måneder og for egne medlemmer 3 måneder. Det kan dog anbefales, at opsigelsen følger skoleåret, hvor der i forvejen sker et trinskift i forhold til skoledelen. Hvis Klub Vest lukkes pr. 31. juli 2015, vil 3 af de 9 medlemmer have afsluttet nuværende skoletilbud og vil i forbindelse hermed blive tilbudt andet fritidstilbud. Til de 6 tilbageværende vil der skulle findes et andet lignende tilbud uden for kommunen. Det kan også overvejes, hvorvidt det i en overgangsperiode vil være muligt at oprette et tilbud om særlige pladser i en af kommunens almene klubtilbud. Personalenormeringen tilpasses hele tiden det faldende medlemstal, idet taksten fastlægges efter gældende regler og aftaler i KKR. Aktuelt er normeringen: 1 leder, 1,6 pædagog, 0,9 pædagogmedhjælper, 1 køkkenmedhjælper i 16 timer fleksjob samt studerende og 7 vikarer, som dækker ind efter behov. Det faste personale har en anciennitet fra 4 8 år. Ansættelsesperioden udløser ikke nogen engangsgodtgørelse. Opsigelsesvarslerne er på 4 eller 5 måneder.. Hvis Klub Vest nedlægges, skal brugerne have andre tilbud. Det har kommunen pligt til ifølge Serviceloven. Hvis tilbuddet er uden for kommunen, kan der blive udgifter til kørsel. Det kan også overvejes at oprette et lokalt tilbud i en almen klub i en overgangsperiode, som beskrevet ovenfor. Der vil være en engangsindtægt ved et eventuelt salg af bygninger, da alle andre omkostninger er indeholdt i taksterne. Tabel 1. Områdebevilling 4310 Børne- og Familieområdet navn i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling SIDE 20

21 Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn 4310xx I alt SIDE 21

22 BUDGETKATALOG Reduktion af indsatsen i ungeboligen 4310 Børne- og Familieområdet Reducering af indsatsen i Ungeboligen. Ungeboligens nuværende rammer - en lejlighed i alment etagebyggeri - vanskeliggør udvidelse på målgruppen og umuliggør udvidelse på antal pladser. Ved at vende tilbage til den oprindelige målgruppe, hvor det er tale om mindre komplekse problemstillinger hos de unge, kan der reduceres på bemandingsgraden såvel som på aktivitetsomfanget. Ungeboligen er besat med 2 fuldtidsmedarbejder, der dækker indsatsen omkring ungeboligens 4 unge samt andre eksterne opgaver (enkelte efterværns- og kontaktpersonsager). Besparelsen vil ikke have konsekvenser for den aktuelle beboersammensætning, der alle kan forblive i Ungeboligen. Finansieringsgrundlaget for stillingen i Ungeboligen er knyttet til effektiviseringer af den specialpædagogiske rådgivning og vejledning ved ophør af medarbejder (medio 2014) hvor den specialpædagogiske konsulent fratræder. Den specialpædagogiske rådgivning og vejledning overgår til andre medarbejdere i familiehuset som en del af deres opgaveportefølje, og der vil derfor heller ikke ske en ændring i serviceniveau og ydelser på dette område. Reduktionen vil betyde afskedigelse af en medarbejder, hvilket kan udgøre en udfordring ved en eventuel udvidelse af Ungeboligen senere. Endvidere vil besparelsen øge presset på andre medarbejdere i Familiehuset, der i større grad vil skulle supplere den tilbageværende ansatte i Ungeboligen foruden varetagelsen af den specialpædagogiske rådgivning og vejledning. Sidstnævnte er dog indfaset, som ovenfor beskrevet, ved udgangen af maj. Familieafsnittets mulighed for ungeanbringelser vil blive berørt, omend det er ikke muligt at beregne potentiel økonomisk konsekvens. Tabel 1. Områdebevilling 4310 Børne- og Familieområdet i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Familiehuset I alt SIDE 22

23 2.3 Reduktion af PPRs budget på specialundervisning 4310 Børne- og Familieområdet Reduktion af PPRs budget for specialundervisning for 0-18 år med 5 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i Dette års visitation til skoleåret 14/15 af elever, som har behov for specialundervisning, viser, at der forventes at være ca. 5 mio. kr. i overskud på budgettet for PPR har gennem de sidste 4 år haft et mindreforbrug. Mindreforbruget er dels blevet brugt til besparelser og dels til at dække et merforbrug i Familieafsnittet. Mindreforbruget i PPR de senere år er begrundet i, at der ikke ekskluderes elever i samme grad som tidligere. Derimod arbejder både PPR og skolerne på at skabe inkluderende rammer og undervisning for børn og unge. Der kommer således ikke det samme antal elever ind, som har behov for specialundervisning, som vi afgiver, hvilket samlet medfører mindre ressourceforbrug. Erfaringen gennem de sidste 5 år viser dog, at Albertslund kommune modtager mellem 2-7 handicappede tilflyttere hvert år, mens der ikke fraflytter samme antal fra kommunen. Det betyder et øget udgiftspres. Der er på nuværende tidspunkt kendskab til 6 småbørn, hvor vi kan forvente behov for specialundervisning i form af specialinstitution, specialskole eller specialklasse, hvorfor ressourcebehovet forventes at være højere fra og med Specialundervisningsbehovet hos børn og unge er kun delvis styrbart. Som et eksempel kan nævnes, at specialundervisning til 2 børn udgør ca. 3 mio. kr. Styringsudfordringen betyder, at der er behov for en fleksibilitet i budgettet. Det vil være umuligt at kunne imødese løbende behov inden for en ramme med en besparelse på ovennævnte beløb. Hvis servicen overfor borgerne ikke skal forringes kan det blive vanskeligt at overholde den budgetterede ramme. Ingen konsekvenser Idet en reduktion i budgettet for specialundervisning hænger sammen med en øget inklusion i almenmiljøet, skønnes det, at forslaget vil medføre en øget efterspørgsel på PPRs konsultative ydelser i skolerne for at kunne understøtte kvaliteten i skolernes inklusionsarbejde. PPR-medarbejdere indgår i skolernes arbejde med aktionslæring, hvilket også vil medføre et øget træk på PPR-medarbejdere. Tidligere blev PPRs mindreforbrug benyttet til dels at dække merforbrug i andre enheder, men også bidrage til andre udviklingsområder inden for børn og unge. Et eksempel på sådan et udviklingsområde er dannelsen af inklusionshold. Denne mulighed vil forsvinde med en reduktion af budgettet i denne målestok. Endelig skal nævnes, at den tidligere besluttede faglige tilgang til at fastholde de økonomiske midler i PPR, til blandt andet inklusionsfremmede tiltag i samarbejdet med skolerne, også bortfalder. Det bemærkes desuden, at mindreforbruget i PPR de senere år har finansieret et merforbrug på i Familieafsnittet, senest i forbindelse med overførselssagen for SIDE 23

24 BUDGETKATALOG 2015 Tabel 1. Områdebevilling 4310 Børne- og Familieområdet i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn PPR I alt SIDE 24

25 2.4 Interne skoler vs. almen skoler i forbindelse med anbringelser 4310 Børne- og Familieområdet Det foreslås, at antallet af døgnanbragte børn, som forbliver i eller tilknyttes det almene skoletilbud, øges. Når et barn anbringes kan det være på et anbringelsessted, hvor der ligeledes er mulighed for, at barnet kan gå i skole. Hvis et anbragt barn bruger anbringelsesstedets interne skoletilbud, betaler Albertslund kommune en højere takst, end hvis barnet forbliver i eller tilknyttes det almene skoletilbud. Der er flere elever, som i forbindelse med anbringelse tilknyttes anbringelsesstedet interne skole. Fagligt, udviklingsmæssigt og økonomisk er dette ikke altid hensigtsmæssigt for flere af eleverne. Nogle af eleverne vil i højere grad profitere af at forblive i den almene skole fremfor at blive tilknyttet en intern skole. På denne baggrund vurderes det, at der ved et målrettet samarbejde mellem PPR og Familieafsnittet, er muligt at reducere antallet af børn og unge, der tilknyttes intern skole i forbindelse med en anbringelse. Familieafsnittet og PPR er i gang med at implementere en praksis, der kan understøtte beslutningsstrukturer i forhold til disse børn og unge. Et eksempel på dette er, at bevillingsmøder nu foregår i et samarbejde mellem Familieafsnittet og PPR. Det skønnes, at minimum 2 børn vil kunne tilknyttes det almene skoletilbud svarende til en årligt besparelse på kr. Der skal dog tages forbehold for eventuelle øgede transportudgifter, såfremt et eller begge børn forbliver i det almene skoletilbud i bopælskommunen, i stedet for et tilbud i anbringelseskommunen. For den enkelte døgnanbragte elev vil forslaget medføre inkludering i det almene skoletilbud, enten i anbringelseskommunen eller bopælskommunen. Der er dermed en sikring af, at eleven modtager undervisning, der fagligt ligger på højde med gængse krav. Ydermere vil forslaget understøtter selve formålet med inklusion for den enkelte, idet eleven bliver en del af fællesskabet i almenmiljøet. Forslaget indbefatter et målrettet samarbejde mellem PPR og Familieafsnittet. Der er påbegyndt et tættere samarbejde mellem PPR og Familieafsnittet, og et større samarbejde vil betyde en anderledes brug af ressourcer, som vil kræve ændringer af strukturer i arbejdet. Derudover vil den ændrede struktur også have betydning for samarbejdet for de eksterne leverandører, idet det at beholde anbragte barn i det almene skoleområde ofte vil kræve en mere insisterende dialog med den eksterne leverandør. Forslaget vil tilføre Familieafsnittet en yderligere arbejdsopgave. Familieafsnittet vurderer dog, at denne arbejdsopgave vil kunne varetages inden for områdets bevilling. Forslaget skønnes at medføre en årlig besparelse på kr. på PPR s område. Tabel 1. Områdebevilling 4310 Børne- og Familieområdet i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling SIDE 25

26 BUDGETKATALOG 2015 Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn PPR SIDE 26

27 2.5 Fra ekstern til kommunal støttekontaktperson 4320 Voksne med særlige behov Den igangværende indsats med hjemtagelse af skp-indsatser fra eksterne/private leverandører til kommunens eget støttekontaktpersonkorps fortsættes/udvides. Albertslund har gennem en årrække haft fokus på hjemtagelse af eksterne skp-indsatser til kommunens eget skp-korps. På baggrund af en nærmere undersøgelse af området, som er foretaget af BDO i maj 2014, er afdelingen blevet opmærksom på, at forbruget af ekstern skp-støtte fortsat er højt i Albertslund sammenlignet med andre kommuner. Ved at tildele skp-indsatserne til kommunens eget skp-korps skabes en effektivisering ved, at sagsbehandlerne lettere kan styre tilgang og afgang af indsatserne. Det vurderes således, at det er lettere for kommunens sagsbehandlere at have en tæt dialog med interne skp ere omkring borgernes udvikling. Visitationsudvalget oplever desuden, at de kommunale skp ere oftere giver tilbagemelding om mindre støttebehov, mens de eksterne skp ere ikke i samme grad lægger op til at nedsætte indsatsen i takt med, at borgerne udvikler sine kompetencer. Ved at øge brugen af kommunale skp ere understøttes borgerens tilknytning til kommunen og dens værdier. De kommunale skp erne har således et større kendskab lokale tilbud, såsom klubber og væresteder, biblioteker, frivillighedscenter, ABC mm. Den lokale tilknytning kan være med til at øge borgernes egne handlekompetencer og netværk, hvilket vil øge borgerens proces mod recovery og mestring af hverdagen. På denne baggrund foreslås det, at der ansættes yderligere 1-2 interne skp-ere med henblik på at hjemtage en yderligere andel af de nuværende eksterne skp-indsatser. Tildelingen af støtte foregår altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Borgeren vil ved en omlægning af indsatsen skulle skifte støttekontaktperson. Der har været meget blandede tilbagemeldinger fra borgere, som tidligere har været gennem dette. Nogle er kede af at miste relationen, andre bemærker ikke forskellen. Og endelig er der dem, som ser det som en udvikling af sig selv, at de kan klare sig med ny støtte. Personalet vil skulle varetage indsatser for borgere, som har svært ved overgangen fra en relation til en anden. Dette har skp erne dog gjort tidligere og håndteret godt. Det foreslås, at ansættelsen af ekstra medarbejdere finansieres af mindre forbruget til eksterne skpindsatser. Der må forventes en periode med øgede udgifter i forbindelse med ansættelse af en medarbejder. Først efter ca. 6-8 måneder vil en besparelse træde i kraft. SIDE 27

28 BUDGETKATALOG 2015 Tabel 1. Områdebevilling 4320 Voksne med særlige behov i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Egne SKP Socialpæd. støtte I alt SIDE 28

29 2.6 Fra støttekontaktperson til klub 4320 Voksne med særligt behov Individuelle skp-forløb erstattes af gruppeforløb i aktivitetsstedet Klubben. I støttekontaktpersonkorpset i socialpsykiatrien er pt. ansat 15 medarbejdere, hvoraf én arbejder som ICM, og én som opsøgende medarbejder ( 99). De resterende medarbejdere arbejder som støttekontaktpersoner ( 85), klubmedarbejdere og/eller begge dele. Socialpsykiatrien har det store aktivitetssted Klubben og det mindre værested Kanalens Klubhus. Pr er 93 borgere visiteret til kommunal skp-støtte. Mindste indsats er 1 time hver 2.måned, mens største indsats er 4-6 timer ugentligt. I socialpsykiatriens borger-indsatser er identificeret gennemgående problematikker, som vil kunne samles og tilbydes i gruppeforløb i klubregi frem for udelukkende at tilbyde individuel skp-støtte eller uvisiteret brug af Klubben, som det er tilfældet i dag. Alle borgere har i samarbejde med deres sagsbehandler defineret hvilke mål, der skal arbejdes med i skpforløbet, og målsætninger i gruppeforløb kunne eksempelvis omfatte håndtering af psykisk sårbarhed, budgetlægning og posthåndtering, sund og billig mad, motion og bevægelse og strukturering af dagligdagsaktiviteter. I praksis skal borgere, som allerede er visiterede til individuelle skp-forløb, have revurderet deres indsats. Forslaget indebærer således, at der skal udarbejdes beskrivelser af gruppeforløbene, som vil blive en del af kommunens kvalitetsstandarder, og som sagsbehandlerne kan visitere efter. Ved at tilbyde gruppeforløb kan flere borgere modtage støtte og udvikle deres evner på samme tid, hvorved der frigøres skp-ressourcer. Dette kan give mulighed for personalereduktion og dermed besparelse. Imidlertid vurderes det at være hensigtsmæssigt at anvende ressourcerne til hjemtagelser fra private skp ere, jf. forslag Fra ekstern SKP-støtte til kommunal skp-støtte. Klubbens fysiske rammer vil godt kunne rumme flere borgere og aktiviteter samtidig med det almindelige samvær brugere og personale i mellem. Der vil dog være behov for at øge medarbejderantallet i Klubben. Borgere, som har igangværende skp-forløb, skal have revisiteret deres indsats efter en konkret og individuel vurdering. Medarbejderne i Klubben vil skulle varetage visiterede gruppeforløb og efterfølgende give tilbagemeldinger til sagsbehandlerne. Såfremt forslaget om hjemtagelser fra private skp er ikke medtages, vil dette forslag medføre, at der skal foregå en afskedigelsesproces og indregnes aftrædelsesperiode og evt. engangsgodtgørelse. For sagsbehandlerne vil ændringer i kvalitetsstandarderne forventes at kun medføre en øget borgerkontakt, evt. også i forbindelse med håndteringen af klager over ændrede vilkår for hjælp. Dette gør sig også gældende i forbindelse med de øvrige ændringer i kvalitetsstandarderne. Der kan forventes behov for ekstra samtaler med sagsbehandler i forbindelse med revisitation. Dette forventes dog at kunne ske inden for den afsatte bevilling på området. Det skønnes, at indsatser svarende til 12 skp-timer ugentligt kan konverteres til gruppeforløb svarende til en reduktion på kr. i 2015 og kr. årligt fra og med SIDE 29

30 BUDGETKATALOG 2015 Fremadrettet vil borgere kunne tilbydes gruppeforløb frem for individuel skp, hvis målene for indsatserne matcher den enkelte borgers målsætninger. Dette vil give mulighed for at udnytte ressourcerne til gavn for flere borgere samt at holde udgifterne til individuelle forløb nede. Tabel 1. Områdebevilling 4320 Voksne med særlige behov i kr. a. Mindre udgift til løn a. Mindre udgift til drift b. Merudgift til løn d. (a+b+c) Delsum e. Mindre indtægt g. (d+e+f) I alt på områdebevilling Tabel 2. Pengeposer i kr. Nr. Navn Egne SKP I alt SIDE 30

31 2.7 Hjemtagelse af borgere fra botilbud til egen bolig 4320 Voksne med Særlige behov Det foreslås, at der bevilges en udvidelse af kommunens støttekontaktpersonskorps med henblik på at kunne hjemtage borgere, som bor i botilbud, til egen lejlighed i Albertslund. Området for voksne med særlige behov er allerede i gang med en hjemtagelsesstrategi i forhold til borgere på midlertidige botilbud ( 107) for sindslidende. Borgerne hjemtages til egen bolig med daglig skp-støtte. Støtten består eksempelvis i morgenvækning og hjælp til at komme i beskyttet beskæftigelse, eftermiddagsog aftenaktiviteter, optræning af dagligdags færdigheder, reetablering af netværk og kontakt til viceværter. Umiddelbart efter flytningen vil borgerne have massivt brug for støtte, som vil aftage gradvist over tid. I forbindelse med hjemtagelser fra botilbud købes skp-støtten på nuværende tidspunkt hos private leverandører. Kommunens eget skp-korps har kompetencerne, men kan ikke levere så omfattende indsatser. Hjemtagelser kræver, at der friholdes en stor mængde timer, som lige nu bruges til de mindre skpindsatser. Derudover har borgerne ofte et behov for samtaler eller besøg i aftentimerne. Dette har eget korps heller ikke mulighed for at tilbyde regelmæssigt, da de er booket op i dagtimerne. Muligheden for på sigt at tilbyde samtaler aften, nat og weekend analyseres nærmere. Den faglige koordinator/sagsbehandler, som har kontakten med borgere i botilbud, fortæller, at det forventes, at tre borgere vil være klar til at flytte tilbage til Albertslund i løbet Alle tre borgere vil have behov for udvidet skp-støtte i boligen. På denne baggrund foreslås det, at der bevilges en udvidelse af kommunens eget skp-korps. Nogle af disse borgere har boet væk fra Albertslund i mange år. Det er derfor sårbart at skulle opbygge netværk igen. De tre borgere er dog allerede i dialog med deres sagsbehandler omkring en tilbageflytning til Albertslund, hvorfor dette vil være en forventet handling. Der er endnu ikke talt nærmere med de pågældende om, hvilken konkret støttekontakt person, der skal varetage deres indsats i Albertslund. De medarbejdere, som ansættes, vil blive en del at kommunens skp-korps. De vil blive tilknyttet den supervision, faglige sparring og temadage, som temaet afholder. Borgerne, som hjemtages, har til en start større behov for besøg fra skp, og kommunens skp-korps skal kunne sikre besøg under sygdom og ferie. Disse hjemtagelser fra botilbud afhænger af, hvornår og hvorvidt der kan tilbydes passende lejligheder til de pågældende borgere her i Albertslund. Medarbejderne skal ansættes, før borgerne kan flytte tilbage til Albertslund, og botilbuddet skal opsiges. Dette vil medføre en øget lønudgift i kommunens skp-korps. Idet borgerne flytter tilbage til Albertslund, vil udgiften til botilbuddet samtidig bortfalde, og forslaget vil således medføre en direkte besparelse for kommunen. Det forventes ikke, at de pågældende borgere vil skulle tilbage til botilbud, hvorfor besparelsen vil være permanent. SIDE 31

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016

Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 19. juni 2015 Administrationens forslag til Budgetkatalog 2016 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 Indhold Forord... 5 Analyse på området

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april/maj 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering. December 2014 3 Budget 2015-2018 Bog 3 - fremgangsmåde ved budgettering December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 2010 Miljø, plan, byg... 7 2020 Brandvæsen og beredskab... 8 2025 Vallensbæk Mose... 9 2030

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Høring om budget 2016-2019

Høring om budget 2016-2019 Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere