Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner"

Transkript

1 Fleksibilitet i ledelse ud over og på tværs af traditionelle positioner Det Danske Ledelsesakademis 2012 konference den 3. og 4. december 2012 Ledelse af leverandørporteføljen i globale værdinetværk Forskningsbaseret paper Ph.d. studerende Anders Peder Lysholm Hansen Center for Industriel Produktion Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Tlf.: / Side 1 af 10

2 Abstract Formålet med dette paper er at give et teoretisk overblik over en række udfordringer, som danske virksomheder møder, når de outsourcer aktiviteter med særligt henblik på indkøb og sourcing. De temaer, som vil blive berørt, er: det at indgå i et værdinetværk i stedet for at have en traditionel værdikæde, indkøb og outsourcing samt leverandørsegmentering. De teoretiske pointer inden for disse temaer vil desuden blive suppleret med en række interessante perspektiver fundet i et pilotstudie af en større dansk projektvirksomhed. Som følge af den teoretiske diskussion og eksemplet fra pilotstudiet fremgår det, at der er behov for at gennemtænke den måde, som virksomheder arbejder strategisk og målrettet med sourcing og indkøb, herunder valg af leverandører og relationer til disse, organisering af indkøbsfunktionen, incitamentstrukturer i relation til sourcingprocessen. Indledning Baggrunden for dette paper er, at mange danske industrivirksomheder i stigende grad de seneste årtier har outsourcet aktiviteter, der ikke ses som kerneaktiviteter, herunder især produktion, da produktion anses som mindre værdiskabende end aktiviteter som eksempelvis R&D og salg/marketing (Arlbjørn et al. 2009). Ikke-kerneaktiviteter kan derfor relativt nemt outsources til andre lande med lavere lønninger, hvor den samme produktion er væsentligt billigere. En risiko, som er forbundet med at outsource dele af virksomheden, er imidlertid, at når produktionen afkobles fra eks. R&D og marketing, mister disse funktioner viden om produktionen, hvilket igen kan føre til, at eksempelvis produktudvikling/serviceudvikling lider skade (Arlbjørn et al. 2009, Hilmer, Quinn 1994). I yderste konsekvens risikerer virksomheden at miste sine kernekompetencer 1 (Lonsdale, Cox 2000). Eksempelvis er det vanskeligt hvis ikke umuligt at overføre og dele tavs viden uden at mødes fysisk (Ferdows 2006, Nonaka 1994, Nonaka, Toyama 2002). Udover at mange danske industrivirksomheder outsourcer produktionsenheden, er selvsamme virksomheder i stigende grad begyndt at outsource mere videnstunge aktiviteter med henblik på at kunne koncentrere sig om deres kernekompetencer. Eksempler på sådanne aktiviteter er R&D og marketing, som ikke opfattes som kerneaktiviteter (Arlbjørn et al. 2009, Dobrzykowski, Tran & Tarafdar 2010). 1 Kernekompetencer kan defineres som unikke færdigheder eller unik viden, som er indlejrede i virksomheden, og som er en vedvarende og langsigtet kilde til konkurrencemæssige fordele i form af nye produkter, services, produktionsformer med videre (Hilmer, Quinn 1994, Prahalad, Hamel 2006) Side 2 af 10

3 Værdinetværk Den traditionelle opfattelse af en værdikæde, som den bl.a. opfattes af Michael Porter, hvor virksomheden ses som én enhed bestående af direkte værdiskabende aktiviteter (eks. indkommende og udgående logistik, produktion, salg, service) og støttefunktioner (Johnson, Whittington 2009) er ikke længere relevant for virksomheder, som outsourcer i væsentligt omfang, da disse virksomheders værdikæde så at sige er disintegreret. I stedet for at funktionerne er placeret i én juridisk enhed, er virksomhederne i stedet en del af et interorganisatorisk værdinetværk, som omfatter mange separate juridiske enheder, der tilsammen udgør værdikæden (Shi 2004, Arlbjørn et al. 2009, Cheng, Johansen 2011, Rudberg, Olhager 2003). Et værdinetværk er blandt andet karakteriseret ved, at virksomhederne i netværket koncentrerer sig om deres særegne kernekompetencer relateret til eksempelvis udviklings-, produktions- og salgs/marketingsprocessen i forbindelse med produkter/services og outsourcer resterende ikke-kerneaktiviteter (Cheng, Johansen 2011, Möller, Törrönen 2003, Stabell, Fjeldstad 1998, Kotabe, Murray 2004). Selv om værdiskabelsen i et værdinetværk er karakteriseret ved at være fordelt over mange juridisk afgrænsede virksomheder, kan det stadig lade sig gøre at styre netværket strategisk og rette netværket og dermed produktionssystemet - hen mod at levere et konkurrencedygtigt produkt eller en konkurrencedygtig service (Shi 2004, Cheng, Johansen 2011). Netop det at kunne kontrollere og udnytte kritiske kapaciteter, som ikke ejes af virksomheden, er en vigtig nøgle til konkurrencemæssig succes (Dobrzykowski, Tran & Tarafdar 2010). Det er desuden muligt at opnå konkurrencemæssige fordele gennem kollaborative samarbejder med leverandører i værdinetværket (Ulaga 2003). Når en virksomhed outsourcer væsentlige dele af værdikæden, er det uhyre vigtigt, at der stadig er en sammenhæng mellem de dele af værdikæden, som er in-house, og de outsourcede dele samt i værdinetværket som helhed (Kotabe, Murray 2004). Strategiske nøgleaktiviteter for den enkelte virksomhed bliver dermed at rekonfigurere roller og relationer i en værdiskabelseskonstellation bestående af mange virksomheder, hvor produkter/services ses som manifestationer af disse relationer og roller (Normann, Ramirez 1993). Strategisk global sourcing medfører, at virksomheden tager ansvaret for at lede logistik og at lede interaktioner mellem kritiske dele af værdikæden (Kotabe, Murray 2004). Det bliver et væsentligt parameter for succes, at virksomheden er i stand til at interagere og reagere på en hensigtsmæssig måde i forhold til de andre deltagere i værdinetværket, når den er del af et sådant (Lindgreen, Wynstra 2005). Når der indgås et samarbejde med en leverandør, skal der desuden tages stilling til, hvilken karakter relationen skal have. To idealtyper for kontraktuelle relationer er armslængdeprincippet og strategiske partnerskaber. Ved armslængdeprincippet består forholdet primært af køb af relativt simple, ens produkter, og man søger at skabe konkurrence mellem forskellige potentielle leverandører for at opnå en lav pris. Ved strategiske partnerskaber er det tale om tætte langvarige relationer mellem køber og leverandør, hvor der i fælles projekter ud- Side 3 af 10

4 vikles nye produkter og services eller andre fordele (eks. mere strømlinet produktionsproces eller integration af IT) (Kotabe, Murray 2004). Derimellem er selvfølgelig en række mellemstadier, hvor der samarbejdes i varierende omfang. Et optimalt forhold mellem en køber og en leverandør er præget af tillid, engagement og tilfredshed for de involverede parter (Ulaga, Eggert 2005). Virksomheder, som outsourcer, skal på baggrund af ovenstående sørge for fleksibilitet i deres sourcing og indkøb. Fleksibiliteten kan eksempelvis bestå i at have en leverandør, som er fleksibel, eksempelvis i forhold til mængde, leveringstid og hasteordrer. Fleksibilitet kan bestå i, at virksomheden kan vælge mellem flere forskellige leverandører, som allerede er i porteføljen, når der skal produceres en komponent eller en service. Endelig kan fleksibiliteten bestå i virksomheden mulighed for helt at udskifte leverandører i deres portefølje. Indkøb Allerede i 1993 påpegede Stanley E. Fawcett, Laura Birou og Barbara Cofield Taylor, at en meget stor del af driftsomkostningerne og værdien i et produkt består af indkøb og outsourcede aktiviteter (Fawcett, Birou & Taylor 1993). Sourcing/indkøbsfunktionen bliver et centralt omdrejningspunkt for virksomheden, da det er denne afdeling, der indkøber en stor del af virksomhedens værdikæde og dermed værdiskabelse. En forudsætning for, at virksomheden kan samskabe værdi i en værdikæde / et værdinetværk, er, at den er i stand til at identificere, evaluere og vælge den rigtige leverandør og indgå den optimale relation (Day, Magnan & Moeller 2010). Ofte udspringer valg vedrørende, hvad der outsources, og hvem der vælges som leverandør, af forestillinger om sourcing, som er rodfæstet i bestemte brancher og virksomheder (Bowman, Ambrosini 2002). Der ligger således ikke altid en egentlig analyse bag dette valg. Værdi er et subjektivt koncept, som kan forstås som et trade-off mellem oplevede direkte og indirekte ydelser holdt op mod oplevede direkte og indirekte ofre (Ulaga, Eggert 2005). Traditionelt har indkøbsafdelinger lagt mere vægt på omkostninger (især pris) end værdi (bedre ydelser, herunder højere komponentkvalitet, bedre services med videre) forstået på den måde, at indkøbsafdelinger har tendens til at vælge en leverandør, som udbyder varen til en lavere pris og lavere kvalitet frem for en leverandør, som udbyder til en højere kvalitet og højere pris. Dette på trods af, at den samlede salgsværdi af slutproduktet kan være højere ved at vælge højkvalitets-komponenter. Derudover får indkøbere sjældent æren for værditilvækst, og de belønnes ofte for at forhandle sig til en lavere pris (Anderson, Thomson & Wynstra 2000). Der er også for meget fokus på kortsigtede og direkte omkostninger, når der outsources, frem for langsigtede fordele og besparelser (Hilmer, Quinn 1994). Dette er ikke altid en hensigtsmæssig adfærd (særligt ikke, når der sources videnstunge aktiviteter), og det er derfor nødvendigt med en strategisk tilgang til indkøb/sourcing, hvor der ikke kun fokuseres på omkostninger (Arlbjørn et al. 2009). Herunder er det vigtigt, at virksomheden kon- Side 4 af 10

5 tinuerligt vurderer en strategisk vigtig leverandørs potentiale for værdiskabelse (Möller, Törrönen 2003). I den forbindelse er der blevet foreslået nogle mere holistiske rammer for at valg og evaluering leverandører. Ét bud på kriterier for valg af leverandør stammer fra Wolfgang Ulaga og Andreas Eggert. De foreslår, at man vurderer ud fra følgende dimensioner: Produktkvalitet Services forbundet med produktet Kvalitet af leverancer Leverandør Know-How Time-to-market Personlig interaktion Direkte omkostninger Procesomkostninger (Ulaga 2003, Ulaga, Eggert 2005). En leverandørs opfyldelse af dimensionerne kan med fordel opstilles i et diagram som figur 1 Procesomkostninger Direkte omkostninger Produktkvalitet Services forbundet med produktet Kvalitet af leverancer Personlig interakdon Time- to- market Leverandør Know- How Figur 1: En model for leverandørevaluering (Ulaga 2003) Et andet bud, som handler om segmentering af leverandører, stammer fra Marc Day, Gregory M. Magnan og Morten Munkgaard Møller. De foreslår, at leverandører segmenteres ud fra: Side 5 af 10

6 Markedsvilkår Produkt/servicekarakteristika Leverandørkarakteristika Køberkarakteristika Relationelle faktorer (køber-leverandør relationer) Denne segmentering er en forudsætning for at vurdere, hvordan en relation skal udvikle sig (Day, Magnan & Moeller 2010). Der er også en række risici forbundet med valg af leverandør. Ud over den tidligere nævnte risiko for at miste viden gennem adskillelsen af dele af værdikæden, er der også risiko for, at der vælges en suboptimal leverandør, eller at leverandøren forsøger at udnytte virksomheden. Dette afhænger af magtforholdet mellem køber og leverandør, hvilket derfor også skal tages i betragtning og imødekommes, når der valget træffes (Cox 2004). Et bud på, hvordan en indkøbsafdeling kan arbejde strategisk med indkøbsprocessen, findes hos Shan Rajagopal og Kenneth N Bernard, som opstiller fire elementer i en indkøbsstrategiproces: Information (indkøbsafdelingen skal indsamle information om eksterne og interne forhold) Identifikation (indkøbsafdelingen skal identificere relevante problemstillinger i og omkring organisationen) Integration (problemstillingerne skal integrereres i indkøbsplanen) Intention (virksomhedens ledere og medarbejdere skal have en intention om at arbejde langsigtet og målrettet på at udvikle indkøb strategisk) (Rajagopal, Bernard 1993). Der er således et behov for, at virksomheder, som er en del af et globalt værdinetværk, arbejder seriøst og strategisk med at lede deres leverandørportefølje. Pilotstudie I projektgruppen Sourcing Excellence, hvori jeg indgår, har vi udført et pilotstudie af sourcing og indkøb i en større dansk projektvirksomhed. Ligesom mange andre, store industrivirksomheder i Danmark har denne virksomhed organiseret indkøb i kategorier, eksempelvis stål, elektronik, software osv. Studiet bestod dels af en 360 assessment af indkøb og sourcing i to indkøbskategorier (med inddragelse af en række forskellige interessenter, herunder projektledere, indkøbere, teknikere, leverandører og ledelse) og dels af en relativt åben og nysgerrig spørgen til sourcing- og indkøbspraksis samt organisering og processer. I undersøgelsen indgik 27 semistrukturerede, kvalitative interviews i virksomheden. I løbet af Side 6 af 10

7 pilotcasen blev vi opmærksom på en række problemstillinger og interessante perspektiver på indkøb og sourcing. En væsentlig pointe fra pilotstudiet er, at der i case-virksomheden ikke er en sammenhængende sourcing-proces og strategi, der lægges til grund for beslutninger som valg af leverandør og valg vedrørende interne interessenter. Der er således ikke nogen i virksomheden, som definerer, hvad det væsentlige er for virksomheden eller et projekt i relation til sourcing- og indkøbsprocessen. Sourcing og indkøb kobles ikke nødvendigvis sammen med den overordnede strategi og de differentierende kvaliteter, som virksomhedens produkter har. Dette manglende strategiske fokus gør, at hver enkelt afdeling eller medlem af et projektteam har hver sin opfattelse af, hvad der er væsentligt at lægge vægt på, når der sker en interaktion med en leverandør. Det ovenfor skitserede manglende strategiske fokus bliver forstærket yderligere af den måde, hvorpå organisationen er organiseret og anvender incitamenter. Organisationen er organiseret i funktionelle afdelinger, eksempelvis en projektafdeling, en teknisk afdeling, en R&D-afdeling og en indkøbsafdeling med hver deres chef. De enkelte afdelinger måles og belønnes på parametre, som traditionelt hører til deres funktionsområde. Eksempelvis belønnes indkøbere på baggrund af årlige procentvise prisreduktioner og har som følge deraf et uforholdsmæssigt stort fokus på cost sammenlignet med andre aspekter ved en komponent. Konsekvensen af dette er til tider, at andre processer i produktionen af virksomhedens produkter (projekter) lider skade. Indkøbere, som jager en prisreduktion, kan være tilbøjelige til at gå på kompromis med leveringstid, selv om leveringstid af andre interessenter opfattes som en af de mest centrale differentierende egenskaber ved virksomhedens projekter. Incitamenter og organisering er således ikke koblet til de væsentlige aspekter ved virksomheden produkter, som ifølge væsentlige interessenters opfattelse er det, som gør virksomheden konkurrencedygtig. De forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt i relation til indkøb og sourcing, udmønter sig også i interaktionen med virksomhedens leverandører. Nogle i virksomheden efterspørger kvalitet og god leveringstid, mens andre jagter prisreduktioner. Leverandørerne har derfor nogle gange svært ved at se, hvad det er, virksomheden ønsker af dem. Et illustrativt eksempel på de forskellige prioriteter fra de ansatte er, at flere projektledere uafhængigt af hinanden har givet udtryk for, at de nogle gang bevidst bygger systemer (konteringsstrenge m.v.), som tillader dem at gå uden om indkøbere i deres interaktion med leverandører på trods af at ledelsen har dikteret, at de altid skal gå gennem indkøb, når de skal købe komponenter eller services. Side 7 af 10

8 Casen er ikke nødvendigvis et enestående eksempel i Danmark, og den illustrerer, at der er behov for at gennemtænke den måde, hvorpå virksomheder arbejder strategisk med sourcing, hvordan de organiserer indkøb og kategorier, hvordan de arbejder med at nedbryde organisatoriske siloer eller arbejder sammen på tværs af disse samt hvordan, incitamentstrukturerne tilrettelægges i relation til indkøbsprocessen. Konklusion Ved inddragelse af både den teoretiske diskussion og det praktiske eksempel, som er blevet fremført i dette paper, fremgår det, at der er et presserende behov for at tænke strategisk omkring sourcing og indkøb i virksomheder, som outsourcer aktiviteter. Når der tænkes strategisk er det desuden vigtigt, at strategien hænger sammen med den måde, hvorpå sourcingprocessen organiseres, den måde måling og incitamenter anvendes og tilrettelægges ifht. indkøb og sourcing samt det, der prioriteres, når der interageres med leverandører. Grundlæggende må virksomheder gøre sig klart, hvad der er differentierende og værdiskabende egenskaber ved deres produkt eller service, og som dermed gør virksomheden konkurrencedygtig. Hvis virksomhedens kunders primære motivation for at vælge virksomhedens produkt eller service er prisen, må pris være i fokus i sourcingprocessen. Hvis kundernes primære motivation er kvalitet, må kvalitet være i fokus osv. I den forbindelse skal det dog nævnes, at prisen på komponenter eller services som købes ind, selvfølgelig altid spiller en rolle, når der sources. Det er dog ikke sikkert, at det er det vigtigste hensyn at tage. Når der skal vælges leverandør til en komponent eller en service, må der foretages en kvalificeret afvejning af forholdet mellem værdi og pris for komponenten/servicen, hvor der tages hensyn til det, som er differentierende ved virksomhedens produkt/service. Der skal desuden besluttes, hvilken relation der skal være til en given leverandør og der skal tages stilling til, om der skal være én eller flere leverandører. Dette gøres blandt andet med udgangspunkt i en risikovurdering. Der skal også vurderes, om der er mulighed for at indgå kollaborative udviklingsprojekter med en leverandør, hvis dette er relevant, og hvis leverandøren har potentialet. Leverandører bør også evaluereres løbende. Det kan i denne forbindelse være yderst gavnligt at anvende modeller for leverandørsegmentering og -evaluering, som inddrager andre aspekter end cost. Virksomheden bør dernæst organisere sourcingprocessen sådan, at væsentlige interessenter, herunder ledere, projektledere, teknikere og indkøbere, sammen tager stilling til, hvordan strategiske vigtige aspekter vedrørende sourcingbeslutningen og leverandørinteraktionen bedst imødekommes af indkøbere. Incitamenter og måling bør kobles på disse strategisk vigtige aspekter i stedet for at følge en typisk model for en funktion, eksempelvis at indkøbere eksempelvis automatisk måles og belønnes ifht. prisreduktion. Side 8 af 10

9 Litteratur: Anderson, J.C., Thomson, J.B.L. & Wynstra, F. 2000, "Combining value and price to make purchase decisions in business markets", International Journal of Research in Marketing, vol. 17, no. 4, pp Arlbjørn, J.S., Wæhrens, B.V., Johansen, J. & Pedersen, T. 2009, "Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer", Det Danske Ledelsesakademi,. Bowman, C. & Ambrosini, V. 2002, "Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy", British Journal of Management, vol. 11, no. 1, pp Cheng, Y. & Johansen, J. 2011, "Udviklingen i operationelle netværk Internalisering og eksternalisering af værdikædeaktiviteter" in Supply Chain Management, ed. O.S. Mikkelsen, Børsens ledelseshåndbøger, København. Cox, A. 2004, "Strategic outsourcing: avoiding the loss of critical assets and the problems of adverse selection and moral hazard", Business Briefing: Global Purchasing & Supply Strategies,. Day, M., Magnan, G.M. & Moeller, M.M. 2010, "Evaluating the bases of supplier segmentation: A review and taxonomy", Industrial Marketing Management, vol. 39, no. 4, pp Dobrzykowski, D.D., Tran, O. & Tarafdar, M. 2010, "Value co-creation and resource based perspectives for strategic sourcing", Strategic Outsourcing: An International Journal, vol. 3, no. 2, pp Fawcett, S.E., Birou, L. & Taylor, B.C. 1993, "Supporting global operations through logistics and purchasing", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 23, no. 4, pp Ferdows, K. 2006, "POM Forum: Transfer of Changing Production Know- How", Production and Operations Management, vol. 15, no. 1, pp Hilmer, F. & Quinn, J. 1994, "Strategic outsourcing", Sloan management review, vol. 35, no. 4, pp Johnson, G. & Whittington, R. 2009, Fundamentals of strategy with mystrategylab, Pearson Education. Kotabe, M. & Murray, J.Y. 2004, "Global sourcing strategy and sustainable competitive advantage", Industrial Marketing Management, vol. 33, no. 1, pp Lindgreen, A. & Wynstra, F. 2005, "Value in business markets: what do we know? Where are we going?", Industrial Marketing Management, vol. 34, no. 7, pp Side 9 af 10

10 Lonsdale, C. & Cox, A. 2000, "The historical development of outsourcing: the latest fad?", Industrial Management & Data Systems, vol. 100, no. 9, pp Möller, K.E. & Törrönen, P. 2003, "Business suppliers' value creation potential: A capability-based analysis", Industrial Marketing Management, vol. 32, no. 2, pp Nonaka, I. 1994, "A dynamic theory of organizational knowledge creation", Organization science, vol. 5, no. 1, pp Nonaka, I. & Toyama, R. 2002, "A firm as a dialectical being: towards a dynamic theory of a firm", Industrial and Corporate Change, vol. 11, no. 5, pp Normann, R. & Ramirez, R. 1993, "From value chain to value constellation: designing interactive strategy", Harvard business review, vol. 71, pp Prahalad, C.K. & Hamel, G. 2006, "The core competence of the corporation", Strategische Unternehmungsplanung Strategische Unternehmungsführung,, pp Rajagopal, S. & Bernard, K.N. 1993, "Strategic procurement and competitive advantage", Journal of Supply Chain Management, vol. 29, no. 4, pp Rudberg, M. & Olhager, J. 2003, "Manufacturing networks and supply chains: an operations strategy perspective", Omega, vol. 31, no. 1, pp Shi, Y. 2004, "A Roadmap of Manufacturing System Evolution", Evolution of Supply Chain Management,, pp Stabell, C.B. & Fjeldstad, ØD. 1998, "Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks", Strategic Management Journal, vol. 19, no. 5, pp Ulaga, W. 2003, "Capturing value creation in business relationships: A customer perspective", Industrial Marketing Management, vol. 32, no. 8, pp Ulaga, W. & Eggert, A. 2005, "Relationship value in business markets: the construct and its dimensions", Journal of Business-to-Business Marketing, vol. 12, no. 1, pp Side 10 af 10

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Axcel er en dansk kapitalfond, der gennem de sidste 23 år har lavet mere end 46 større investeringer

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Strategi for partnerskabelse. Oplæg ved Innovation X's vidensdag torsdag den 26. Jan. 2012. Af Peter Wilgaard Larsen, PartnershipConsulting

Strategi for partnerskabelse. Oplæg ved Innovation X's vidensdag torsdag den 26. Jan. 2012. Af Peter Wilgaard Larsen, PartnershipConsulting Strategi for partnerskabelse Oplæg ved Innovation X's vidensdag torsdag den 26. Jan. 2012. Af Peter Wilgaard Larsen, PartnershipConsulting Introduktion Hvem er jeg? PartnershipConsulting Ekstern lektor,

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet

Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Ledelse af upopulære forandringer, Fair Proces, beslutningsproces-design og organisatorisk effektivitet Bo Vestergaard, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn professionel

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Big Data. Sådan skaber du værdi med Big Data

Big Data. Sådan skaber du værdi med Big Data Big Data Sådan skaber du værdi med Big Data Kim Hanmark DIRECTOR OF PROFESSIONAL SERVICES, EMEA KH@TARGIT.C O M Agenda 1 2 3 4 5 Hvad skal vi egentlig med Big Data? Værdiskabelse med Big Data Hvor er Big

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

Supply chain som værdiskaber Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for bare et cost center?

Supply chain som værdiskaber Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for bare et cost center? Supply chain som værdiskaber Hvordan kan Supply Chain være værdiskabende frem for bare et cost center? Kim Sundtoft Hald, Associate Professor, Department of Operations Management Netværksmøde hos CBS ØST

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Artikel til Det Danske Ledelsesakademi 2011 Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Forskningsbaseret artikel Af: Jan Stentoft Arlbjørn*

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft

Den stærke værdikæde. Sådan skaber du konkurrencekraft Den stærke værdikæde Sådan skaber du konkurrencekraft 1 Background Einar has more than 20 years of experience as consultant working with Sourcing, supplier development, production and supply chains. Main

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Agenda. Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål

Agenda. Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål Agenda Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål METROPOLS UDVIKLING Kilde: Metropols årsrapport 2008 og 2015 ORGANISATION

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE & CERTIFICERING SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT UDDANNELSE Supplier Relationship Management eller SRM er den naturlige fortsættelse for de virksomheder, der

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere