MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2014 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder

2 Formandens forord Vigtige problemstillinger har præget dette års arbejde Så er endnu et år gået og Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) kan udgive sin årsberetning for året Institutionen har nu eksisteret i lidt over 2 år og har fået mere erfaring med såvel klagebehandlingen som med informationsindsatsen. Mæglings- og klageinstitutionen har i 2014 modtaget en række klager, der har omhandlet vanskelige problematikker om virksomheders efterlevelse af OECD s retningslinjer, herunder bl.a. tilbageholdelse af medarbejderes pas, salg af risikoprodukter i udlandet samt spørgsmålet om tilstrækkelig due diligence hos en dansk virksomhed, der etablerer sig i tredjelande. I 2014 offentliggjorde Mæglings- og klageinstitutionen sin første generelle udtalelse. Her udtaler Mæglings- og klageinstitutionen sig overordnet om en problemstilling, der fx har været behandlet i en konkret sag. I institutionen mener vi, at det også er en vigtig opgave at oplyse og rådgive andre danske virksomheder, der kan være i risiko for at havne i samme situation, som virksomheden i den konkrete sag. Den generelle udtalelse er også blevet delt i vores internationale netværk således, at andre OECD-landes nationale kontaktpunkter kan videreformidle informationen til deres lokale virksomheder. I 2014 har vores informationsaktiviteter været målrettet såvel det nationale som det internationale, ligesom det har været vigtigt for os at være i dialog med såvel potentielle klager som virksomhederne og deres rådgivere. Det er ofte sket i samarbejde med andre aktører på området. Aktiviteterne er beskrevet på de følgende sider. Her vil jeg særligt nævne debatmødet afholdt i juni 2014 i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar om samfundsansvar i offentlige indkøb. Det er en prioritet for institutionen at sætte fokus på, at offentlige myndigheder har et ansvar på linje med private virksomheder, når de køber ind har været et spændende år for MKI I 2015 har MKI eksisteret i 3 år. Det er en anledning til at gøre status og vurdere vor praksis med henblik på at finde eventuelle forbedringsmuligheder. Vi vil derfor i dialog med interessenter og i et tæt samarbejde andre Mæglings- og klageinstitutioner i OECD evaluere MKI og se på om noget kan gøres anderledes. Vi ser frem til mange nye udfordringer i På vegne af institutionen Mads Øvlisen, formand I vores informationsindsats arbejder vi fortsat med at informere om Mæglings- og klageinstitutionen specifikt og OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder generelt. 2

3 Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Mæglings- og klageinstitutionen er sat i verden for at behandle sager, hvor OECD s retningslinjer kan være overtrådt. Formålet er at bidrage til, at virksomhederne efterlever OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Mæglings- og klageinstitutionen er en såkaldt ikke-retlig institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan få behandlet tvister om krænkelser af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Klager, der rejses i MKI, vedrører typisk problemstillinger, der ikke findes enkle løsninger på. For det første er der ofte tale om krænkelser, der foregår langt uden for Danmarks grænser. For det andet kan der være tale om forhold, for eksempel blandt underleverandører, som den enkelte virksomhed kan have svært ved at påvirke direkte. OECD-retningslinjerne skaber et vigtigt udgangspunkt, der skal hjælpe alle parter til løse konflikter på en tilfredsstillende måde. Det danske OECD kontaktpunkt OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd forpligter de lande, der har tilsluttet sig at oprette såkaldte nationale kontaktpunkter National Contact Points (ofte forkortet NCP). Mere end 40 lande har tiltrådt OECD-retningslinjerne og har dermed forpligtet sig til at oprette et nationalt kontaktpunkt. Mæglings- og klageinstitutionen er det danske OECD kontaktpunkt. MKI har ikke alene mulighed for at behandle sager om private virksomheder, men også om danske offentlige myndigheder. OECD retningslinjer for multinationale virksomheder Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed? Det hjælper OECD s retningslinjer med at få klarhed over. Formålet med retningslinjerne er dels at få virksomheder til at bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang, dels at minimere de krænkelser og den negative påvirkning, som virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til. Medlemmer: Mæglings- og klageinstitutionens fem medlemmer: Fra venstre: Sagkyndigt medlem Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder, Jens Erik Ohrt, Konsulent i LO, indstillet af LO, Formand: Mads Øvlisen, tidligere erhvervsleder og nuværende rådgiver for FN Global Compact, udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren, Karin Buhmann, lektor ved CBS, indstillet af 92-gruppen og Kim Haggren, chef for erhvervsjura og CSR i DI, indstillet af DI. 3

4 Konkrete sager i 2014 Mæglings- og klageinstitutionen har i løbet af 2014 modtaget i alt 6 egentlige klager om påståede overtrædelser af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Af de 6 klager er 4 klager blevet afvist eller videresendt til behandling i andre nationale kontaktpunkter. Afviste sager Klage henhørte under andet NCP: Denne klage angik spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, en dansk virksomhed, gennem en forretningsforbindelse (en virksomhed i Israel) havde overtrådt OECD's retningslinjer ved at bidrage til alvorlige krænkelser af folkeretten og menneskerettigheder i Israel. Mæglings- og klageinstitutionen vurderede, at sagen var sagligt begrundet og angik forhold, der er omfattet af OECD s retningslinjer. Den virksomhed, som klagen var rettet mod, var imidlertid et dansk datterselskab af en engelsk virksomhed. Datterselskabet var ikke leverandør, underleverandør, aftager, samarbejdspartner eller moderselskab for virksomheden i Israel. Den indklagede danske virksomhed kunne således ikke forbindes direkte med virksomheden i Israel og dennes forretningsmæssige aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser. MKI vurderede, dermed at virksomheden i Israel ikke kan betragtes som den danske virksomheds forretningsforbindelse i MKI-lovens forstand, hvorfor MKI ikke kunne behandle klagen. Klager blev i forbindelse med afvisningen vejledt om, at vedkommende havde mulighed for at indsende en klage til det britiske NCP, som vurderedes at være rette NCP til at behandle sagen. Afvist på grund af forældelse og manglende dokumentation: Den anden klage vedrørte forurening i Danmark og i udlandet samt salg af farlige produkter i udlandet. Sådanne forhold er omfattet af OECD s retningslinjer, og MKI kunne derfor som udgangspunkt behandle klagen. En klage skal imidlertid være indbragt senest fem år efter, at den omstridte handling eller undladelse er ophørt. I den pågældende klage drejede klagepunktet sig om forurening i Danmark, der var ophørt for mere end 5 år siden, og MKI kunne derfor ikke behandle denne del af klagen. Andre punkter i klagen drejede sig om salg af farlige produkter til og anvendelse af disse produkter i udlandet. Disse forhold vedrørte aktuelle, altså ikke forældede, forhold. MKI vurderede imidlertid, at klagepunkerne ikke var tilstrækkeligt underbygget af konkret dokumentation, som med en rimelig grad af klarhed præciserede, på hvilken måde indklagede havde overtrådt OECD s retningslinjer. MKI afviste derfor klagen. MKI understregede i afgørelsen, at der ikke kræves beviser for en mulig overtrædelse, når man indbringer en klage, men der må kræves en vis konkretisering af, hvordan indklagede har forbrudt sig mod OECD s retningslinjer. Dette kan også fungere som vejledning af klagere ift. fremtidige sager. Sager der falder uden for OECD s retningslinjer: I to tilfælde afviste MKI sagen, da det blev vurderet, at klagepunkterne ikke faldt ind under OECD s retningslinjer. Viderebehandlede klager MKI har i 2014 efter sin indledende vurdering godkendt to klager til videre behandling. Sag løst parterne imellem efter MKI s indledende vurdering: Den ene klage vedrørte mulig utilstrækkelig due diligence fra en virksomheds side i forbindelse med virksomhedens etablering af datterselskaber i flere lande i Vestafrika. Sagen blev efter den indledende vurdering i MKI godkendt til videre handling og blev sendt til mægling parterne imellem. Det lykkedes parterne at indgå en aftale, som de efterfølgende sendte til institutionen. MKI vurderede, at aftalen mellem parterne forholdt sig til samtlige punkter, som var indeholdt i den oprindelige klage, og at den var i overensstemmelse med OECD s retningslinjer. På baggrund af aftalen afsluttede MKI sagen. Endelig udtalelse: Klage fra 3F over Greenpeas Enterprise ApS. Den anden klage var indbragt af fagforbundet 3F over en dansk gartnerivirksomhed, Greenpeas Enterprise ApS. 3F mente, at virksomheden havde overtrådt OECD's retningslinjer ved at underbyde løn- og arbejdsforholdene i de lande, hvor indklagede opererede samt overtrådt de ansattes rettigheder ved at tilbageholde pas mv. Sideløbende med MKI s behandling af sagen formåede parterne at forlige de lønog overenskomstmæssige forhold i det fagretlige system, hvorefter fagforbundet meddelte, at man trak klagen tilbage. Et flertal af MKIs medlemmer fandt imidlertid ikke, at sagen var afsluttet i overensstemmelse med MKI-loven og grundlaget i OECD-retningslinjerne, fordi parterne alene havde løst sagen, for så vidt angik de fagretlige spørgsmål, mens forliget ikke tog stilling til de øvrige klagepunkter, herunder klagens påstand om tilbageholdelse af medarbejderes pas. Tilbageholdelse af pas er en grov krænkelse, idet det begrænser de berørtes bevægelsesfrihed. Det følger af MKIloven, at MKI skal foretage en egentlig undersøgelse af sagen, hvis der er tale om sådanne grove overtrædelser af OECD's retningslinjer, jf. MKI-loven 7, stk. 4. MKI besluttede derfor at fortsætte behandling af sagen og undersøge dette forhold nærmere. På baggrund af undersøgelsen fandt MKI det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at indklagede havde tilbageholdt ansattes pas. På den baggrund udtalte MKI ikke kritik i den konkrete sag, men kom som følge af sagens principielle karakter med en generel udtalelse (se side 5). 4 Alle udtalelser og afgørelser er tilgængelige online her

5 Generel udtalelse om inddragelse af medarbejderes identitetspapirer Mæglings- og klageinstitutionen kan med baggrund MKI-loven og eventuelt på baggrund af afsluttede sager, udarbejde vejledninger og udtalelser af mere generel karakter. I generelle udtalelser udtaler Mæglings- og klageinstitutionen sig overordnet om en problemstilling, der fx har været behandlet i en konkret sag, og kommer med anbefalinger til, hvordan en virksomhed bør forholde sig i en lignende situation. Formålet er at dele viden og bistå andre virksomheder til at undgå at begå samme krænkelse, ved at formidle erfaringen fra en virksomhed ud til mange andre virksomheder. Mæglings- og klageinstitutionen udsendte i august 2014 sin første generelle udtalelse MKI har udsendt den generelle udtalelse til relevante erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og NGO er med en kort beskrivelse af sagens problematik, MKI s anbefalinger og et link til den endelige udtalelse på MKI s hjemmeside. Derudover er den generelle udtalelse blevet oversat til engelsk, og OECD har sendt udtalelsen til de andre nationale kontaktpunkter. MKI har modtaget megen positiv feedback fra flere NCP er, der har tilkendegivet, at de støtter udtalelsen og vil drøfte den med deres medlemmer. Tilbageholdelse af medarbejderes identifikationspapirer kan medføre, at personerne ikke har mulighed for at forlade arbejdspladsen eller ikke har mulighed for at bevæge sig frit indenfor et lands grænser, eller forlade landet, hvis personen ønsker dette. MKI anerkender, at en arbejdsgiver kan have behov for at sikre kendskabet til ansattes identitet, herunder hvis virksomheden udbetaler lønforskud, men det er uberettiget at tilbageholde medarbejderes identifikationspapirer. MKI anbefaler i stedet, at virksomheder eksempelvis beder de ansatte om at medbringe en kopi af deres pas, eller at arbejdsgiveren efter aftale tager en kopi af de ansattes pas eller tilsvarende. Den endelige udtalelse og en komplet beskrivelse af sagsforløbet findes på MKI s hjemmeside: Udtalelsens indhold Mægling- og klageinstitutionen modtog i oktober 2013 en klage, der vedrørte en arbejdsgivers tilbageholdelse af udenlandske medarbejderes pas. I den konkrete sag blev det ikke dokumenteret, at virksomheden havde tilbageholdt ansattes pas, og MKI udtalte derfor ikke kritik. For at bidrage til, at andre virksomheder ikke kommer i en lignende situation, har MKI ønsket generelt at understrege, at det er en grov overtrædelse af OECD s retningslinjer at inddrage medarbejderes pas. OECD s retningslinjernes kapitel om menneskerettigheder bygger blandt andet på FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Heraf fremgår det af artikel 8, at ingen må beordres til at udføre tvangs- eller andet pligtarbejde, samt af artikel 12, at enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal inden for dette have ret til at færdes frit og til frit at vælge sit opholdssted. 5

6 Informationsaktiviteter i Danmark Mæglings- og klageinstitutionen inviterede i samarbejde med Rådet for Samfundsansvar til et debatmøde i juni om samfundsansvar i offentlige indkøb. Mæglingsog klageinstitutionen skal også informere offentlige myndigheder og virksomheder om OECD s retningslinjer og behandle klager over dem. Det har derfor været en prioritet for institutionen at få sat fokus på de særlige udfordringer, der er forbundet med som offentlig indkøber at tage samfundsansvar. Det er et område, som også Rådet for Samfundsansvar har arbejdet med gennem længere tid, hvorfor de to institutioner havde valgt at gå sammen om et fælles arrangement. Formålet med arrangementet var oplysning, erfaringsudveksling og debat om samfundsansvar i offentlige indkøb. På mødet orienterede private virksomheder, der har erfaringer med ansvarlig leverandørstyring, og indkøbere fra kommunalt og statsligt niveau om deres respektive arbejde med samfundsansvar i indkøb og udbud. En repræsentant fra det statslige sundhedsvæsen i Sydøst-Norge redegjorde for etisk handel og leverandørstyring i den norske sundhedssektor. Man har i Norges sundhedsvæsen mange og gode erfaringer med leverandørstyring og auditering i Asien. Der var præsentation af flere cases om leverandørstyring og samarbejder i forbindelse med produktion af operationsbeklædning fra Indien og produktion af gummihandsker og kirurgisk udstyr i Malaysia. Sammenfattende blev det konstateret, at der fortsat er mulighed at skærpe fokus på samfundsansvar i offentlige indkøb og at fortsætte informationsindsatsen om OECD s retningslinjer i den forbindelse. Arrangement om skjult tvangsarbejde ved CSR Awards 2014 Mæglings- og klageinstitutionen åbnede Socialministeriets deltagelse ved årets CSR Awards i Holstebro den 30. oktober. Indlægget koncentrerede sig om skjult tvangsarbejde og virksomhedernes muligheder for at undgå det og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd. I denne forbindelse blev menneskehandlens udfordringer præsenteret sammen med eksempler på, hvordan udenlandske og danske virksomheder har håndteret udfordringen. Der blev givet konkrete eksempler fra en dansk virksomhed i rengøringsbranchen, som har været ramt af skjult tvangsarbejde hos underleverandører, og der blev delt erfaringer. Socialstyrelsen præsenterede sin nye guide, særligt rettet til små og mellemstore virksomheder om, hvordan man undgår skjult tvangsarbejde. Guiden er tilgængelig på: Samarbejde om palmeolie med Fødevareministerie I forbindelse med Fødevareministeriets indsats med nedsættelse af en arbejdsgruppe om ansvarlig produceret soja og palmeolie har Mæglings- og klageinstitutionen i marts 2014 i arbejdsgruppen præsenteret forventninger til virksomheders arbejde med due diligence med særlig fokus på dokumentationskrav og rapportering, som de er beskrevet i OECDs retningslinjer. DI Fødevarer har efterfølgende i juni 2014 lanceret et palmeolie-initiativ, som de opfordrer virksomheder til at tilslutte sig. Ved at tilslutte sig initiativet forpligter virksomhederne sig til at den palmeolie, de bruger, er ansvarligt produceret senest ved udgangen af Fotografer: Ole Mortensen og Helena Lundquist

7 Institutionens informationsarbejde i udlandet Ekspertmøde om effektive ikke-juridiske klagemekanismer i Haag april 2014 MKI-medlem Karin Buhmann deltog i et ekspertmøde om 'Improving the effectiveness of non-judicial grievance mechanisms' i Haag den april arrangeret af den hollandske organisation Access Facility i samarbejde med bl.a. FNs arbejdsgruppe om virksomheder og menneskerettigheder. Mødet fokuserede på den tredje søjle i FN s vejledende principper om virksomheder og menneskerettigheder, Access to Remedy (adgang til klageinstitutioner og oprejsning), især på kriterier for effektiv adgang til klageinstitutioner og retsmidler. FN s vejledende principper omfatter under den tredje søjle både statslige og virksomhedsbaserede klageinstitutioner og retsmidler. Diskussionen under mødet omfattede såvel OECD s nationale kontaktpunkter, andre statslige klageinstitutioner og oprejsning som virksomhedsbaserede. Det blev især drøftet, hvad der skal til for, at klageinstitutioner og oprejsning skaber positive resultater for de grupper, som påvirkes negativt af virksomhedsaktiviteter, og hvordan de kan medvirke til at skabe bæredygtige løsninger og undgå flere konflikter fremover. Erfaringer fra nationale kontaktpunkter, herunder MKI, udgjorde en væsentlig del af diskussionsgrundlaget. I mødet deltog over 40 personer fra alle regioner. Deltagerne repræsenterede civilsamfund, virksomheder, myndigheder, nationale kontaktpunkter, internationale finansieringsinstitutioner, internationale organisationer og nationale myndigheder. Årligt fællesmøde for de nationale kontaktpunkter i OECD, Paris juni 2014 Med henblik på at øge samarbejdet mellem de nationale kontaktpunkter og sikre større udbredelse af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder afholder OECD 2 møder årligt for alle de ca. 40 NCP er. Møderne afholdes i juni og december, hvor informationsaktiviteter, fælles aktiviteter og konkrete sager præsenteres og drøftes. Møderne er vigtige for at skabe et fælles fortolkningsgrundlag med baggrund i OECDs retningslinjer. Ved junimødet var der i 2014 særligt fokus på den indledende vurdering af om en klage skal behandles eller afvises, som NCP erne foretager, når man modtager en klage. MKI bidrog med de danske erfaringer på området, der er særlige, da Danmark som det eneste OECD-land har lovgivning på området. Hvert år udarbejder OECD bl.a. en fælles rapport for sager og aktiviteter i de nationale kontaktpunkter i den forgangne år. Du kan finde den på Deltagelse i UN Global Forum i Geneve, december 2014 Som led i informationsudbredelsen af FN s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder afholder FN s arbejdsgruppe for erhvervsliv og menneskerettigheder en gang om året et stort globalt forum med deltagelse fra stater, erhvervsorganisationer, fagforeninger og NGO er mv. På årets forum deltog MKI-medlem Karin Buhmann med et oplæg under en side-event med titlen Ensuring access to effective judicial and non-judicial remedies: progress, trends & recommendations. Karin Buhmanns oplæg fokuserede på, hvordan MKI arbejder med at udbrede kendskabet til OECD s retningslinjer, og især hvordan MKI arbejder proaktivt med at skabe viden om, hvordan virksomheder kan overholde retningslinjerne. I oplægget beskrev Karin Buhmann blandt andet, hvordan MKI i løbet af 2014 har taget udgangspunkt i en sag, som MKI har været involveret i, til at forklare en bredere kreds af virksomheder, virksomhedsorganisationer, myndigheder m.fl., hvordan og hvorfor det er en krænkelse af retningslinjerne at tilbageholde ansattes pas eller identifikationspapirer, og at der har været international interesse for MKIs generelle udtalelse om spørgsmålet. 7

8 Samarbejde med andre nationale OECD-kontaktpunkter Internationalt indgår MKI aktivt i samarbejdet mellem de øvrige nationale kontaktpunkter (NCP) i OECD. Konkret samarbejde i sagsbehandlingen Ved en konkret sag eller en konkret problemstilling, der fx vedrører virksomheder, der driver virksomhed både i Danmark og i andre lande, kan samarbejdet med det lokale kontaktpunkt være af væsentlig betydning for sikre, at sagen behandles på den mest effektive måde for såvel klager som virksomhed. I 2014 behandlede MKI en sag, der foranledigede et tæt samarbejde med det britiske kontaktpunkt. Sagen, der omhandlede en virksomhed i Israel, trak både tråde til såvel moderselskabet i Storbritannien, som en af selskabets øvrige datterselskaber i Danmark. Her var en løbende fortrolig dialog med det britiske kontaktpunkt i forhold til hurtigt at få klarhed over, hvilken virksomhed der var rette indklagede i sagen, hvilket MKI vurderede var moderselskabet. Sagen blev derfor afvist og der blev henvist til det britiske NCP. Læs yderligere om sagen ovenfor side 5. Workshop om mægling i Oslo for NCP er Det løbende samarbejde mellem de nationale kontaktpunkter både i OECD-sammenhæng, men også ved konferencer og seminarer organiseret af de enkelte kontaktpunkter. Disse er vigtige i forhold til at skabe samarbejdsrelationer, der kan bruges i forbindelse med konkrete sager, for at drøfte fortolkningen af OECD-retningslinjerne og i forhold til sikring af effektiv og tillidsvækkende sagsbehandling i kontaktpunkterne. I marts 2014 deltog Mæglings- og klageinstitutionen i en 2-dags workshop om mægling i Oslo organiseret af det norske kontaktpunkt. Med udgangspunkt i OECD retningslinjerne og med et stærkt fokus på de nationale kontaktpunkters rolle som mæglingsinstitution, blev der undervist i mægling og mediation og udvekslet erfaringer mellem de nationale kontaktpunkter. Frokostdrøftelse hos den danske OECD-ambassadør i Paris I juni 2014 stod Udenrigsministeriet i samarbejde med den danske mæglings- og klageinstitution bag et arrangement på den danske ambassade for en række af de øvrige NCP er i forbindelse med det årlige NCP-møde i Paris. Formålet med arrangementet var at udveksle erfaringer om informationsindsatser vedrørende OECD s retningslinjer med henblik på at udbrede kendskabet til retningslinjerne og de nationale kontaktpunkter. Der var en uformel drøftelse af, hvordan NCP er vejleder og informerer om OECD retningslinjerne med henblik på at indhente inspiration og læring fra andre lande. 8

9 Overblik over MKIs sagsbehandlingsproces Offentliggørelse: Klage Indledende vurdering Er de formelle kriterier opfyldt? Nej Afvises Ingen offentliggørelse eller aktindsigt Ja Max 2 uger fra henvendelsen indgives* Løsning på egen hånd Institutionen opfordrer parterne om at prøve at løse uoverensstemmelsen Hvis parterne løser uoverensstemmelsen Afsluttes Ingen offentliggørelse eller aktindsigt Max 2½ måneder fra henvendelsen indgives* Forundersøgelse Hvis parterne ikke løser uoverensstemmelsen, afslutter institutionen en forundersøgelse mhp. at beslutte om uoverensstemmelsen skal behandles i institutionen Afvises Kort udtalelse offentliggøres uden benævnelse af parternes navne Accepteres Mægling Hvis institutionen tilbyder mægling, indkaldes parterne til møde mhp. at afgøre om der kan mægles i sagen eller om sagen skal undersøges Undersøgelse Der foretages en undersøgelse af sagen Max 3 måneder fra henvendelsen indgives* Mægling faciliteres af formanden Hvis mæglingen ikke lykkes Påstanden kan ikke dokumenteres Hvis mæglingen lykkes Max 6 måneder fra henvendelsen indgives* Afsluttes Udtalelse om at klagen ikke er begrundet Offentliggørelse om mægling eller undersøgelse med parternes navne Mæglingsresultat offentliggøres med parternes navne Udtalelse om manglende begrundelse offentliggøres med parternes navne Klagen kan dokumenteres Udtalelse på baggrund af undersøgelse Institutionen kommer med en udtalelse og forslag til forbedringer Udtalelse offentliggøres med parternes navne *Vejledende tidsfrister Max 9 måneder fra henvendelsen indgives* 9

10 Når konfliktløsning virker på virksomhedsniveau Det er en vigtig del af sagsbehandlingsprocessen i Mæglings- og klageinstitutionen at parterne (klager og indklagede) får tilbud om og tid til at løse sagen på egen hånd. Når MKI i den indledende vurdering vurderer, at en klage kan godkendes til videre behandling, opfordrer MKI parterne i sagen til at løse sagen indbyrdes inden for 2 måneder. Hvis parterne formår selv at løse sagen, involverer institutionen sig ikke yderligere i klagen. Hvis Mæglingsog klageinstitutionen således godkender den løsning, som parterne er nået frem til, afsluttes sagen uden nogen form for offentliggørelse fra institutionens side. I 2014 har institutionen behandlet en klage, som part erne efterfølgende selv løste på egen hånd. Den følgende beskrivelse er godkendt af parterne. Mellemfolkeligt Samvirke havde gennem en længere periode været i dialog med Arla Foods om salg af mælkepulver i udviklingslande. Dialogen var indledt på baggrund af, at Mellemfolkeligt Samvirke gennem en længere periode havde peget på visse negative konsekvenser af eksport af europæisk subsidieret mælkepulver til udviklingslande, hvor den lokale mejerisektor primært består af småproducenter og småbønder. Arla Foods planlægger at øge sin forretning i Afrika syd for Sahara frem til Det skal især ske gennem salg af mælkepulver og langtidsholdbar UHT-mælk. Arla Foods har hidtil solgt sine produkter i Nigeria og Elfenbenskysten, og virksomhedens strategiske fokus er derudover rettet mod markederne i Ghana, Senegal, Congo samt en række lande i Østafrika. Mellemfolkeligt Samvirke indsendte en klage til MKI, hvor der bl.a. blev efterlyst øget opmærksomhed fra Arla Foods side om udvisning af nødvendig omhu (due diligence) med henblik på at identificere og forebygge mulige negative påvirkninger. Efter MKI havde opfordret parterne til selv at løse sagen, indgik Arla Foods og Mellemfolkeligt Samvirke i december 2014 en aftale om, at Arla iværksætter en række tiltag, der bl.a. sikrer følgende: udviser den nødvendige omhu i forbindelse med salg af mælkepulver i udviklingslande for at undgå utilsigtede negative konsekvenser for bl.a. småproducenter og småbønder. overholdelse af OECD s retningslinjer for Multinationale Selskaber samt FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv i tillæg til FN s Global Compact. gennemførsel af due diligence processer forud for nye opkøb eller partnerskabsaftaler i udviklingslande, der skal sikre efterlevelse af førnævnte retningslinjer, når Arla Foods udvider forretningen i et udviklingsland. undersøgelse af eksisterende forretning i Elfenbenskysten og Nigeria for at sikre, at der ikke er eventuelle negative konsekvenser for lokale aktører. Denne sag understreger, at den danske model, hvor MKI - efter at have modtaget en klage - kan tilbyde parterne, at de endnu en gang får mulighed for at løse sagen på egen hånd, giver gode resultater. Man kan læse mere om Arla Foods og samfundsansvar i udviklingslande her: 10

11 Workshop i Indien I november deltog Mæglings- og klageinstitutionen i to workshops om ansvarlig virksomhedsadfærd på den danske ambassade i Indien. Arrangementerne var dels målrettet de medarbejdere, der arbejder med CSR på de danske ambassader i Asien, og som er vigtige formidlere af information om Mæglings- og klageinstitutionen til både virksomheder og potentielle klagere, dels de indiske virksomheder, der er underleverandører til danske virksomheder samt danske virksomheders datterselskaber i Indien. Workshoppen med medarbejdere på de danske ambassader havde form af et tre dages træningsforløb i gennemførelse af CSR-forandringsprojekter hos lokale leverandører til danske virksomheder. De CSRansvarlige medarbejdere i Eksportrådet, der deltog i træningsforløbet, er lokalt ansatte på ambassaderne, men har et vidtgående kendskab til de internationale CSR-standarder, og hvordan de gennemføres i praksis i deres land. Mæglings- og klageinstitutionens bidrag til workshoppen sigtede på at give de CSR-ansvarlige medarbejdere indsigt i, hvordan OECD-retningslinjerne kan indgå i deres løbende samarbejde med virksomhederne, og hvordan virksomhederne kan få mest muligt ud af dem og af institutionen. Workshoppen med virksomheder var direkte rettet til medlemmerne af Indo-Danish Business Association. Udenrigsministeriet holdt oplæg om den aktuelle internationale CSR-politik og MKI præsenterede OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder og MKI, hvilket blev efterfulgt af indlæg om kravene i ny lovgivning om CSR-aktiviteter i Indien. Denne ramme var meget velegnet for indlæg om de internationale retningslinjer, oprettelsen af MKI og institutionens måde at arbejde på. For mig er der ingen tvivl om, at workshops af denne type er en rigtigt god måde at præsentere Mæglingsog klageinstitutionen på. Når vi møder virksomheder og lokale interessenter som NGO er, fagforeninger og myndigheder, skal den sættes ind i en dagligdags CSRsammenhæng og ikke præsenteres isoleret, udtaler Carl Christian Hasselbalch, Danmarks Eksportråd. Du kan læse mere på virksomhedsadfaerd.dk, som bliver løbende opdateret med information om sager samt institutionens udtalelser. 11

12 Kontakt Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Telefon Andre nyttige links Svanemærket tryksag

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 ÅRSBERETNING MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Velkommen ved formanden Formandens

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 2 Formandens forord Et år med fokus

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk oki@eogs.dk 22. januar 2012 Foreningen Verdens Skoves bemærkninger til udkast til forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI)

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Dette er første version af sagsbehandlingsvejledningen. Det er muligt, at der kan komme ændringer til

Læs mere

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI)

Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Vejledning for sagsbehandlingen Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) Dette er anden version af sagsbehandlingsvejledningen. Det er muligt, at der kan komme ændringer til

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1

Notat om internationale regler og rammevilkår på det sociale område 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om internationale regler og rammevilkår

Læs mere

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 25. juni2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 SEKRETARIAT: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Tlf. 33 30 77 00 rfs@eogs.dk www.raadetforsamfundsansvar.dk

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Bestyrelseskonference 2016

Bestyrelseskonference 2016 Bestyrelseskonference 2016 INDFLYDELSE. HANDLING. ANSVAR Det sociale ansvar i bestyrelseslokalet På årets konference vil vi helt overordnet sætte fokus på, hvordan man beskæftiger sig med socialt ansvar

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere