Referat fra ordinært menighedsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært menighedsrådsmøde"

Transkript

1 Afbud fra Anne Sørensen og Grete Sørensen. Revideret dagsorden godkendt. Punkt 1 Punkt 2 Nyt fra sognepræsterne: Lone orienterede om Provstiets præstetur til Lund. Endvidere har provsten gjort opmærksom på Natkirken i Horsens, især med fokus på refektoriumdelen. Et glimrende sted, centralt, for at diskutere kristelige spørgsmål. Orientering om gangen i Lidenlund. Konfirmandundervisning er planlagt. Bl.a. med hele dage på mandage. Dette styrer sognepræsten selv tidsmæssigt. Der har været afholdt et enkelt minikonfirmand hold. Omtale af Høstgudstjeneste med udstilling ved Erik Foersom og Anette Neupart. Ønsker til en fremtidig gudstjenesteliste tages op på mødet d. 1. okt. i fællesmøde med Lundum- Hansted sogne. Vedr. indsamling til fordel for flygtninge fra Horsens Provsti s kirker, vedtaget at vi bakker op om initiativet. Dette meddeler formanden, provsten. Indsamlingen fra Højskoledagen i kirkens bøsser går til Folkekirkens Nødhjælp. Nyt fra kontaktpersonen: Vedr. ombygning i køkken, er der aftalt møde med kontaktpersonen, Henning Grabow og Niels Valeur i uge 38. Der er udfærdiget ansættelsesbrev for Christian Naldal vedr. ansættelse i 15 timer pr. uge. Menighedsrådet skal betale løn + pension, og herefter supplereres der op via Horsens Kommune. De forskellige data er overgivet kontaktpersonen fra kirkegårdslederen. Punkt 3 Nyt fra kirkeværgen: Intet. Der henvises til kirkegårdslederens orientering under punkt 7. Punkt 4 Opfølgning på referat fra Kirke- og Kirkegårdssyn: Kirkegårdslederen har givet Kirkedøren 2 gange algebehandling, og det ser ud til at det hjælper en smule. Malerfirmaet er kontaktet vedr. konsulentbesøg. Dette afventes i nærmeste fremtid. Det erindres om, at Henning Grabow skal prøve at lave en tidsberegning for et prøvevindue vedr. fjernelse af kit og maling af træværk. Indgangs kapillærer er afrenset. Stander ved gammel fyrkælder er fjernet. Læmur mod præstegården og kirkegårdens toiletter kalkes snarest. Der er behandlet for alger. Der er udskiftet bundskinne i kapellet, isat ny stålskinne. Dørene i kapellet er malet. Igen henvises til punkt 7 vedr. andre arbejder. Der afholdes møde vedr. kirkegårdspersonale tirsdag, d kl på kirkegårdskontoret i Østbirk. Punkt 5 Let budgetopfølgning/revisionsprotokollat for 2014: Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab Menighedsrådet udtrykker stor anerkendelse for det udførte arbejde. Protokollatet underskrevet. Vedr. bevilling på kr ,- til færdiggørelse af : Side 1 af 5

2 Heraf er der brugt kr ,- Rest kr ,- som skal bruges til renovering af kviste og vinduer i vestgavl samt spir på taget. Vedr. kirkegårdskort: Bevilling kr ,- Brugt kr ,- Resten afventer, om vi selv skal betale for installering hos Brandsoft. Bevilling på 1 mio. kr. til restaurering af sarkofager, og kr ,- til orgelrensning er hensat på særlige konti. Arbejdet skal først udføres i Orgelrensning sker EFTER RENOVERING af tagkonstruktion og pålægning af nyt tag. Efter henvendelse fra Horsens Provsti, er der lavet nyt budget for kirkekassen, da den nu bliver opdelt pr , således at der overføres kr ,- til Sdr. Vissing og Grædstrup Præstegårde. Efter aftale mellem Birgitte Søhoel og formanden, er pengene overført til Sdr. Vissing kirkekasse, således at man derfra, i en periode, bestyrer de 2 præstegårde, indtil en egentlig sammenlægning finder sted med Brædstrup og Tønning-Træden sogne. Der er modtaget nyt budget for Østbirk-Yding Præstegårdskasse på kr ,- Herefter skal der senest indsendes budget for Præstegårdskassen til Horsens Provsti. Efter 2. budgetsamrådsmøde d er der modtaget endeligt budget for Ligningen til driften af Østbirk-Yding Præstegårdskasse udgør kr ,- Den alm. drift kr ,- Ligning til anlæg: Renovering af tag på Østbirk Kirke kr ,- Vedr. Sdr. Vissing Præstegård: Afdrag og lån kr ,- i alt kr ,- Samlet kr ,- Punkt 6 Punkt 7 Provstiet har beregnet kirkekassens indtægter til alt at udgøre ,- Provstiet har fastsat kirkekassens udgifter til løn og øvrige drift på baggrund af diverse fremskrivningsprocenter, og den udgør kr ,- Regnskabsfører afstemmer divergensen på det foreløbige ligningsbeløb på kr ,- og den udmeldte beløb på kr ,- på regnskabsportalen. Melder herefter tilbage til formanden! N.B.! Der udspandt sig en diskussion om forbrug vedr. el, vand, varme delvis og telefon. Regnskabsføreren kontakter bl.a. TDC. Godkendt tag projekt: Orientering om modtagelse af diverse godkendelser fra Kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet og Aarhus Stift. Formanden har talt med arkitektfirmaet Wilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, Aarhus, ved arkitekt Bruno, som er informeret om at man snarest skal gå i gang med detailplanlægning, hvorefter sagen igen skal fremsendes til de godkendende myndigheder. Formanden har haft en samtale med Kgl. Bygningsinspektør, der mener at det er problemfrit at Marxen gennemfører arbejdet som tilsynsførende og projekterende arkitekt. Nyt fra kirkegårdsleder og personale: Drøftelse af afsnittet, Skovkirkegård + nyt urneafsnit kaldet I. Formanden omtalte brevet, der er fremsendt til kirkegårdskonsulent. Formanden kontakter kirkegårdskonsulenten for at få et tidspunkt for evt. opstart. Side 2 af 5

3 Punkt 8 Punkt 9 Punkt 10 Punkt 11 Personalet har tid p.t. til at få plantet hække. Der drejer sig især om afsnit I, da der ikke er flere urnegravsteder i området. Trolle kommer i uge 38 og udpeger træer i Skovkirkegården. I uge 37 er der sunket 15 grave, som er reetableret. Der er problemer med den blå traktor. Repareres nødtørftigt. Kirkegårdslederen overvejer udskiftning. Indhenter evt. tilbud. Musical projekt David : Den udsendte dagsplan blev gennemgået. Aftalt, at Lone Buhl indkøber saftevand og 2 pølsehorn pr. mand. Der kommer ca. 150 deltagere. Olga Nielsen sørger for at der bliver bagt kage. Der anvendes serviet og hvide plastikkrus. Medhjælpere er Olga Nielsen, Preben Hansen. Olga Nielsen sørger for at organisere medhjælpere fra frivillige i sognets netværk. Opstilling af podie, lærred, projektor etc. sker d kl i kirken, og her er medhjælper Peder og Susanne, lærer Karen Bjarnov, Hans Holm og P.E. Bevilling på kr ,- er modtaget fra Horsens Provsti. Hans Holm har indvilget i at gennemføre projektet til kr ,- Årlig arbejdsmiljø drøftelse: Da kontaktpersonen er sygemeldt, foregik der en bred drøftelse og efterfølgende kan punktet genoptages. Kirkegårdsleder og personale har drøftet de 5 pinde i arbejdspapirer af Punkterne blev drøftet og gennemgået. Formanden renskriver disse, og de rundsendes. Gaveregulativet: Under jubilæer tilføjes 10 års tjeneste. Præstesekretæren anmodes om, at lægge menighedsrådsmedlemmernes data ind i et program, sådan at datoen popper op, I GOD TID og at der herefter kan gives kontaktpersonen en reminder om evt. jubilæum, rund fødselsdag etc. Reminder gælder også ansattes data. Formanden tilretter og lægger det i Dropbox. Nyt fra Aktivitetsudvalget: Orientering givet om de kommende arrangementer. Første arrangement er udflugten til Viborg. Endvidere tages aktivitetsudvalgets arbejde op på fællesmødet med Yding d Op Re Punkt 12 Opfølgning af referat fra : Referatet godkendt og underskrevet. Punkt 13 Nyt fra formanden: - Orientering fra 2. budgetsamråd d Materiale blev udleveret til de medlemmer, der ikke var tilstede på budgetsamrådet. - Der blev udleveret takstblad vedr. nye kirkegårdstakster for Der er sket en reduktion i taksterne for grandækning, og gravstedsforlængelse, ud over fredningsperioden, er nu også gjort gratis. - Omtale af ansættelse i Kirkens Korshær. Person Eddie Lyna. Menighedsrådet afventer personalekonsulentens udspil, og herefter overlades sagen til regnskabsfører til videre foranstaltning, med hensyn til lønudbetaling. Side 3 af 5

4 - Menighedsrådet har tilmeldt 5 personer til provsti weekenden d okt. i Middelfart. Vi afventer den endelige tilmeldingsfrist, som er d og herefter får vi sikkert svar. - Omtale af fællesmøde med Lundum-Hansted d Der henvises til punkt 15 vedr. mødernes afholdelse. Det er aftalt med Carina Kjærgaard, Yding Menighedsråd at Yding dækker bord. At der bestilles håndholdt sandwich til mødet kl , og der bestilles smørrebrød til fællesmødet med Lundum- Hansted kl Orientering om møde med Canon d med Rune Jakobsen. Der er problemer med kopimaskinen. Kan kun trykke i sort/hvid. Rune Jakobsen undersøger, om der er mulighed for at reparere farvedelen. Fremsender et tilbud på en ny, brugt maskine som dækker vores behov. Formanden deltager i møde angående årlig lønforhandling for kirkefunktionærer. Mødet afholdes d fra kl i Horsens Klostergård. Deltager sammen med Kontaktpersonen. - Orientering om henvendelse fra provsten vedr. betjening i sygehuskapellet, Horsens med bistand fra Østbirk-Ydings organist og kirkesanger. Formanden har meddelt, at med vores nuværende normeringer, rådighedstid, arbejdsopgaver og Aktivitetsniveau, så er muligheden ikke foreliggende. Provsten har efterfølgende meddelt, at hun kunne forestille sig at opgaven blev lagt oveni den øvrige normering. Vi hører nærmere herom, såfremt det bliver aktuelt. - Der har været besøg i kirke og i præstegård fra firma Sicom, og der er fremsendt målerapport og Anlægsoversigt. Regnskabsføreren har modtaget regning. - Der er modtaget synsforretningspapirer tilbage på syn over Østbirk Kirke afholdt d Provsten meddeler, at renovering af kirkens kalkningstilstand og kirkens indvendige kalkning besigtiges ved provstesyn i Vedr. : Udskiftning af 5 fags vinduer i kviste og renovering af sternbrædder og belysning på kirkegården er godkendt af egne midler. - Drøftelse af henvendelse fra Østbirk Pensionistforening om at låne lokalerne hver anden onsdag i lige uger. Formanden meddeler afslag til Musse Christiansen. - Kort drøftelse af jubilæet d Punkt 14 Anne Grete Bording og Preben Egeholt laver evaluering af budgetproces 2015, og fremsender denne til Horsens Provsti. Åbent for tilføjelser: Intet. Side 4 af 5

5 Punkt 15 Eventuelt: Næste møde: Torsdag, d kl , ordinært i Østbirk Menighedsråd, herefter fællesmøde med Yding menighedsråd kl , og herefter stort fællesmøde med Lundum-Hansted Menighedsråd kl Forplejning: Yding Menighedsråd v/carina Kjærgaard Ref. redigeret og godk. d Underskrifter: Side 5 af 5

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 29. august 2013. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 28. august 2014 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 19. marts 2014 kl. 16 19 i store sal Indkaldte: Lis Lynge, Karen Diemer, Litzie Christensen, Ulla og Gerhard Stærmose, Vibeke Johansen,

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere