Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf"

Transkript

1 Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: Til stede Fraværende Herudover til stede: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn Svend Aage Eghøj, 3F Lis Mulvad Kingo TR for AC Pædagoguddannelsen i Odense Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for HK Blangstedgårdsvej Gitte Stokholm TR for Ergoterapeutforeningen uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Tina Westphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Niels Kvium, TR for AC - Læreruddannelsen i Jelling Jytte Beck, TR for DSR Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Didde Auring TR for Dansk Socialrådgiverforening (DS) - Den sociale Højskole Lene Iversholt TR for AC EVU Ledelsesrepræsentanter: Erik Knudsen Rektor (Formand) Keld Vorup Sørensen Studierektor Læreruddannelsen Allan Kjær Hansen - Ressourcedirektør Alice Rasmussen Studierektor Samfundsfaglige uddannelser Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen Jørgen Juul uddannelseschef Læreruddannelsen i Jelling Jens Kjær Larsen CFU chef Jørgen Hansen - EVU chef Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Lars Lynge Nielsen Studierektor Pædagoguddannelsen Ulla Mulbjerg - studierektor for uddannelserne til Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Lars V. Lund økonomichef (til stede ved punkt 2 og 3) Side 1/15

2 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 3. kvartal Budget Orientering om lønforhandlinger Strategi 2015 implementeringsplan (Partnerskaber) Kønsopdelt lønstatistik Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) (Udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Revision af ansættelses- og afskedigelsespolitik fortsættelse fra HSU møde den 1. november Læreruddannelsen (udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Status på byggeløsning i UC Lillebælt Campusstrategi Revideret LSU struktur for U&V og EVU Meddelelser Eventuelt Foreløbige punkter til næste HSU mød den 14. marts Side 2/15

3 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. HSU godkendte dagsorden. 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2010 Det indstilles, at HSU tager budgetopfølgningen til efterretning Det akkumulerede resultat for UC Lillebælt pr. 30. september 2010, er et overskud på 20,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 7,9 mio. kr. Det realiserede resultat i perioden er således 12,5 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Konklusion: HSU tog orienteringen til efterretning. 3. Budget 2011 Det indstilles, at HSU drøfter forslag til budget Allan Kjær Hansen orienterede om budget 2011(-14): Budgetlægningen tager udgangspunkt i den mellem Regeringen og Dansk Folkeparti indgåede Aftale om genopretning af dansk økonomi, Regeringens forslag til finanslov samt Aftalen om finansloven. Budgetlægningen tager derudover udgangspunkt i budgetforudsætninger fastlagt af direktionen. Budget 2011: Økonomien for 2011 ser som udgangspunkt fornuftig ud. Væsentligste udfordring er læreruddannelsen, og i særdeleshed læreruddannelsen i Jelling. Der er på budget 2010 afsat midler til at realisere forsøg i forhold til den fremtidige campusløsning i Odense. Fællesomkostningerne er holdt på samme niveau som året før. Der blev ved sidste HSU møde efterlyst, hvorvidt administrationen bidrager til udgiften af HSU. Uddannelsernes andel er reduceret med kr , hvilket svarer til fællesadministrationens andel. Budget : For denne periode er der mange ukendte faktorer herunder Globaliseringsmidlernes fortsættelse. I 2012 udløber Globaliseringsmidlerne. Det bliver først kendt, hvorvidt disse midler forsætter i forbindelse med finansloven I budgettet (eftersendt til dagsordenen) er der opstillet 3 resultater: Side 3/15

4 Delresultat 1: Summen af ordinære indtægter og udgifter. Delresultat 2: Delresultat 1 fratrukket fordelingen af fællesomkostningerne. Delresultat 3: Delresultat 2 fratrukket investeringer til fremtidige campusløsninger og strategier. Ændringen i taksterne i 2011 reducerer UC Lillebælts indtægter med 7,68 mio. kr. I mio. kr., i ,5 mio. kr. og i ,3 mio. kr. De største reduktioner ligger på effektivisering af CFU, effektiv administration, generel effektivisering og ambitiøs it. Der lægges op til bestyrelsen, at vi allerede i starten af 2011 begynder at arbejde med udfordringer i forhold budget 2012 bl.a. med afsæt i nøgletal. Udfordringerne er af en sådan karakter, at traditionelle besparelser alene gør det ikke. Bemærkninger fra B-siden: 1. Er omkostninger til elever inkl. de 3 måneder, som de tilbydes efter endt uddannelse?. 2. Kan der ske opsparing på afdelingsniveau? Svar fra Allan Kjær Hansen: AD 1) Ja. AD 2) Der kan ikke opspares på afdelingsniveau, men der gives afdelingerne en fleksibilitet i forbindelse med den interne buffer på 1 pct. Er denne ikke brugt i slutningen af året, er det muligt for den enkelte afdeling at disponere over denne inden årets udløb. Konklusion: HSU tog orienteringen om budget 2011 til efterretning. Der var forslag om, at der jf. også næste pkt. afsættes en halv eller en hel dag på at kvalificere nøgletal og grundlag for budgettet. Erik Knudsen gav tilsagn om et sådant møde, såfremt B-siden kan finde de fornødne timer inden for allerede afsatte timer. 4. Orientering om lønforhandlinger 2011 Det indstilles, at HSU godkender den udarbejdede tidsplan. Allan Kjær Hansen orienterede om lønforhandlinger 2011: Der er ligesom tidligere år afsat 2 mio. kr. inkl. pension mv. Tids- og opgavefordelingen ligner den fra Side 4/15

5 Kriterier: De lokale kriterier er de, der anvendes. Udgangspunkt tages i strategi 2015(differentieret mellem uddannelserne). Der er ligesom tidligere lagt op til lokale forhandlinger. Dog er der områder med centrale forhandlinger (Løn og personale, økonomi og kommunikation). Der lægges op til en fordeling af midler mellem vedvarende og engangsvederlag. Bemærkninger fra B-siden: 1. Hvornår er puljen fordelt? 2. Alle ansøgninger (såvel for lokale som centrale forhandlinger) bør sendes til Løn og Personale 3. Der er ikke tilslutning til en nogenlunde ligelig fordeling mellem vedvarende og engangsvederlag, og det er også B-sidens opfattelse, at det heller ikke var sigtet med NY løn. Der blev henvist til et notat herom (det blev ikke konkretiseret hvilket notat der var tale om). B-siden ønsker alene vedvarende tillæg. 4. Der anmodes om, at Løn og Personale udarbejder protokollat for forhandlingsprocessen. Spørgsmål til bilag Pengestrømme i professionshøjskolerne/uc Lillebælt HSU-mødet den 1. november 2010: 5. Hvordan er tallene på uddannelserne opgjort (ratio)?. Det skal understreges, at, at underviserne laver meget andet end at undervise. 6. Er tallene tænkt til eksternt brug? Svar fra A-siden: AD 1) Dette udmeldes snarest. AD 2) Der er enighed om, at det er mest hensigtsmæssigt. AD 3) Udfordringen ved at give vedvarende tillæg er, at de akkumuleres årerne fremover samtidig med, at taksameterne reduceres, hvilket udfordrer økonomien i UC Lillebælt, men A-siden noterer sig, at der ikke er tilslutning til det foreslåede. AD 4) Vejledning for forhandlingsprocessen er under udarbejdelse. AD 5) Det foreslås, at der afsættes halv eller en hel dag på at kvalificere de omtalte nøgletal. Erik Knudsen gav tilsagn om et sådant møde, såfremt B-siden kan finde de fornødne timer inden for allerede afsatte timer. AD 6) Nøgletallene er ikke i sin nuværende form anvendelige i en ekstern sammenhæng og vil derfor ikke blive brugt som sådan. Side 5/15

6 Handlepunkter: Mulig udmelding af lønpuljefordeling udmeldes snarest. Plan for tids- og opgavefordeling revideres jf. ovenstående (udsendes med referatet). Vejledning t for forhandlingsprocessen udarbejdes. Med henblik på kvalificering af ovennævnte nøgletal foreslås møde mellem A- og B-siden. Konklusion: HSU godkendte tids- og opgavefordelingen for lønforhandlinger 2011 med ovenstående handlepunkter. 5. Strategi 2015 implementeringsplan (Partnerskaber) Det indstilles, at HSU tager orienteringen om Strategi 2015 Partnerskaber til efterretning. Lena Venborg orienterede med udgangspunkt i udleveret bilag (vedlagt dette referat) om Partnerskaber som strategisk satsning i forbindelse med strategi Et partnerskab er frivilligt og forpligtende. Det er frivilligt at indgå i. Når der er indgået aftale, er det forpligtende. Definition på en partnerskabsaftale: Organisatorisk læring, d.v.s. en partnerskabsaftale har fokus på at gøre en forskel (next practice). Der skal være en sammenhæng til kernegaverne Det skal være organisatorisk forankret Formålet med en partnerskabsaftale: Politisk sigte, strategisk mål for institutionen. Strategisk politik niveau. På lederniveau og på medarbejder niveau. Fagligt sigte for uddannelserne Forretningsmæssigt sigte udvikle nye uddannelser Strategiske opgavefelter: Udvikle redskaber til at effektmåle. Interventionsformer Side 6/15

7 Borgerdeltagelse Implementeringsstrategier Professionelle roller og metoder - udvikling af f.eks. sygeplejerskernes roller Nye professionsarenaer og velfærdsmodeller Status: Der er pt. aftale med Nordfyns og Fredericia Kommune, erhvervsakademiet (i henhold til loven), SDU (obligatorisk som i forhold til erhvervsakademier), Team Danmark samt med konsulentvirksomheder. Der vil systematisk blive arbejdet med at få aftale med samtlige kommuner. Merværdien fremgår af side 4 i det udleverede bilag. Der er afsat 1.6. mio. kr. af globaliseringsmidlerne til at implementere denne strategiske satsning. Bemærkninger fra B-siden: 1. Kan partnerskaber både være på UC Lillebælt og afdelings- niveau?. Svar fra A-siden: AD 1) Det er ikke umiddelbart til at sige, hvad der er mest hensigtsmæssigt. For at sikre transparens, skal Erik Knudsen involveres og underskrive en partnerskabsaftale. Dette udelukker dog ikke, at en sådan kan afvikles på afdelingsniveau. Konklusion: HSU tog orienteringen om Strategi 2015 Partnerskaber til efterretning. 6. Kønsopdelt lønstatistik Det indstilles, at HSU drøfter tabellen, og tager denne til efterretning. Alle virksomheder med mindst 35 ansatte, skal en gang årligt udarbejde en kønsopdelt lønstatistik, når der på virksomheden er grupper af medarbejdere med mindst 10 personer af hvert køn. Kravet om mindst 10 personer af hvert køn, skal sikre, at de enkelte personers aflønning ikke bliver identificerbar. Derved sikres den enkelte medarbejders anonymitet. Statistikken skal behandles i virksomhedens samarbejdsudvalg. Af statistikken fremgår det, at kvinderne i personalekategori 0173, som omfatter undervisere med en grunduddannelse indenfor sundheds- og socialrådgiver- Side 7/15

8 området, samt undervisere i personalekategori 0211, som primært er undervisere på PIO og læreruddannelsen på Fyn - har højere gennemsnitlig løn end mændene. Personalekategori 0211 benyttes ikke længere på nyansatte, således er gruppen i denne personalekategori medarbejdere med relativ lang anciennitet. For de øvrige gruppers vedkommende (personalekategori 0049, 0201 samt 0240), har mændene en højere gennemsnitsløn end kvinderne. Bemærkninger fra B-siden: 1. Selvom det det ikke er lovens krav, anmodes om en statistik, der omfatter alle ansatte. 2. Der er lønforskellene underviserne imellem (inden for samme køn). Dette hører ikke til denne diskussion, men problematikken kunne være interessant at få belyst på et tidspunkt. Svar fra A-siden: AD 1) Det undersøges, hvorvidt det er muligt, at lave en mere dækkende statistik.. Handlepunkter: Det undersøges, hvorvidt det er muligt at udarbejde en mere dækkende statistik (der går ud over lovens minimumskrav). Konklusion: HSU tog tabellen over kønsopdelt lønstatistik til efterretning. 7. Oversigt over Job på særlige vilkår (fleksjob) (Udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Det indstilles, at HSU tager bilag 8.2 til efterretning. Der er stort set samme antal medarbejdere ansat på særlige vilkår som i 2009, og fordelingen følger også oversigten fra Bemærkninger fra B-siden: Der er på et tidspunkt behov for en diskussion om, hvordan ansatte på særlige vilkår er stillet i forbindelse med besparelser. Handlepunkter: Side 8/15

9 Drøftelse om, hvordan ansatte på særlige vilkår er stillet i forbindelse med besparelser. Konklusion: HSU tog oversigt over job på særlige vilkår til efterretning. 8. Revision af ansættelses- og afskedigelsespolitik fortsættelse fra HSU møde den 1. november 2010 Det indstilles, at HSU godkender ændringerne i ansættelses- og fratrædelsespolitikken. Bemærkninger fra B-siden: 1. Der er behov for præciseringer for om der er tale om overførsler eller nyansættelser, så det er med i et og samme dokument. Lene Iversholt sender forslag. 2. Vedr. o pslag: Job i Staten mv. (pkt. 1.1i bilag 8.1). Hvem vurderer om det er relevant at opslå andet steds?. 3. Vedr. ansættelsesbreve (pkt. 1.4 i bilag 8.1): Det er ikke relevant, at have med i en politik, at ansættelsesbreve er ansøgeren bekendt inden denne opsiger sin stilling andet steds. 4. Stillingsopslag bør udarbejdes i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Svar fra A-siden: AD 1) Forslaget imødekommes. AD 2) Ansættelsesudvalget inddrages i, hvor stillingsopslag opslås. Det skal dog ses i sammenhæng med stillingstype og økonomien. Dette skrives ind i politikken. AD 3) Det er der enighed i. Vilkårene skal være ansøgeren bekendte. AD 4) Stillingsopslag godkendes af ansættelsesudvalg, hvori tillidsrepræsentanten er med. Handlepunkter: Ansættelses- og fratrædelsespolitikken revideres i forhold til ovenstående. Lene Iversholt fremsender bidrag jf. ovenstående til Løn og Personale. Side 9/15

10 Konklusion: HSU godkender ansættelses- og fratrædelsespolitikken, når ovenstående er indarbejdet. 9. Læreruddannelsen (udsat fra HSU møde den 1. november 2010) Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Keld Vorup Sørensen orienterede: Der er en begrænset afgang i forbindelse med sammenlægning af Odense og Skårup Seminarium. Sammenlægningsplanen holder derfor. Udfordringen er nu læreruddannelsen i Jelling. Der udarbejdes en plan for omlægning af afdelingen i Jelling. Jellings profil som generel læreruddannelse med et matrikelbaseret udbud af en større del af linjefag ændres i følgende retning: Den nedsatte task-force har udformet en platform for den samlede læreruddannelse i UC Lillebælt Jelling specialiseres herunder som et uddannelsestilbud rettet mod de årige. Arbejdet med at udvikle afdelingen i denne retning foregår i tættest muligt samarbejde med Pædagoguddannelsesafdelingen i Jelling. Målet med samarbejdet er ikke blot drift af et specialiseret læreruddannelsesudbud, men tillige udvikling af helt nye uddannelsestilbud, der efterfølgende kan akkrediteres som en selvstændig uddannelse. Der etableres for så vidt muligt sammen med UC Syd et netbaseret udbud af øvrige linjefag, der kan tilbydes de studerende på 3 og 4 år. De samme linjefag undtagen linjefaget historie - afvikles som matrikelbaserede fag allerede fra sommeren Erik Knudsen supplerede med, at bestyrelsen følgelig skal forholde sig til profilen og økonomien. Vejle Kommune har tilkendegivet, at de vil afklare, hvordan de kan understøtte ovennævnte profil. Bemærkninger fra B-siden: B-siden anfører forståelse for den studerendes holdning til læreruddannelsen i Jelling. Bemærkninger fra A-siden: Erik Knudsen understreger at det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan man italesætter læreruddannelsen i Jelling. Herudover kvitterer Erik Knudsen for at ledelse og medarbejdere har været fælles efter indledende kritik af processen - om at finde løsninger på denne udfordring. Side 10/15

11 Konklusion: HSU tog orienteringen om læreruddannelsen til efterretning. 10. Status på byggeløsning i UC Lillebælt Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning. Erik Knudsen orienterede om status på byggeløsninger i UC Lillebælt: Svendborg: Der pågår stadig drøftelse med Svendborg Erhvervsskole om køb på Rytterivej i Svendborg. Det forudsætter dog, at Baagøs Alle kan sælges. Prisen for bygninger på Rytterivej er der endnu ikke enighed om, men der forventes en snarlig afklaring. Niels Bohrs Alle: Her er ikke umiddelbart noget nyt. Der er dog signaler, om at der kan findes en løsning, men stadig ikke noget konkret. Vejle: Der er planer for en byggeløsning Boulevarden også andre planer end der tidligere er orienteret om. Politikerne tøver, så her er også en del uklarheder, men der gøres forskellige sonderinger udmelding sker inden for overskuelig fremtid. Konklusion: HSU tog orienteringen om byggeløsning i UC Lillebælt til efterretning 11. Campusstrategi Det indstilles, at oplæg til campusstrategi drøftes og herunder metoder til inddragelse af studerende og medarbejdere efter vedtagelsen af strategien. Erik Knudsen orienterede med udgangspunkt i udleveret bilag (vedlagt dette referat): Campusstrategien for Odense skal behandles på bestyrelsesmødet den 16. december Forud har der været arbejdet med strategien i regi af en nedsat styregruppe med repræsentanter for både medarbejdere og ledelse, der har været afholdt en visionsworkshop for styregruppen og endelig har der den 4. november været afholdt en visionsworkshop for medarbejdere, studerende og ledelse. SIGNAL Arkitekter, som er processtyrer på campusstrategien, arbejder aktuelt på at udarbejde et oplæg til en campusstrategi, som indeholder flere scenarier. Baggrunden for at der skal beskrives flere scenarier er, at campusstrategien både skal kunne anvendes i den nuværende situation med mange udbudssteder (uddannelser) og spredt administration og i en fremtidig situation med egentlige campusløsninger. Der er fire scenarier for fremtidig strategi, som beskriver en række handlepunkter for, hvordan man gerne vil udnytte de fysiske rum, og hvilken adfærd man gerne vil have for at sikre den bedste rumudnyttelse: Side 11/15

12 1. Beskriver, hvordan fremtidens UC Lillebælt kan se ud i de eksisterende fysiske rammer i Odense. 2. Beskriver et UC Lillebælt samlet i en ikke nærmere defineret fysisk kontekst i Odense. 3. Sætter et samlet campus ind i en bestemt fysisk kontekst i Odense. 4. Beskriver en fremtid, hvor UC Lillebælt er placeret med to fysisk adskilte campusser i Odense. Fremtidsscenarierne er opdelt i tre niveauer: 1. Beskrivelse af de enkelte scenarier, som den vil tage sig ud for de enkelte brugersegmenter. 2. Beskrivelse af de enkelte initiativer, som skal til for at virkeliggøre visionerne. 3. Sortering af de samme initiativer inden for tre parametre efter, hvilken type indsats, der skal gøres for at realisere dem. Det videre arbejde på længere sigt: Udnyttelse af faciliteter over tid. Udnyttelse af faciliteter på de enkelte uddannelser. Bemærkninger fra B-siden: 1. Det foreslås, at se på andre UC er f.eks. VIA, hvor der bygges idrætshal for alle studerende og kollegium i fysisk tilknytning til uddannelserne. 2. Effekten af, at medarbejderne ikke har en fast arbejdsplads bør overvejes, da det ikke blot er tale om adfærdsregulering, men også noget praktisk med hvor materiale, opgaver, mapper mv. skal være. Sidst men ikke mindst er det væsentligt i forhold til at være forankret et sted som medarbejder, hvilket B-siden mener, har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, ligesom det fra sygeplejerskeuddannelsens side blev fremført, at kontorfaciliteter fra ledelsens side bl.a. var et ønske om undervisernes tilstedeværelse i en vis grad af hensyn til studiemiljøet. Bemærkninger fra A-siden: Det er en proces, som må tilrettes undervejs. Konklusion: HSU tog orienteringen om campusstrategi til efterretning. Side 12/15

13 12. Revideret LSU struktur for U&V og EVU Det indstilles, at HSU tiltræder modellen for en ændret LSU-struktur på fællesadministrationen og EVU - så en mere entydig repræsentation for medarbejdere i udviklingsstillinger. Der lægges op til at der etableres et fælles LSU for EVU, Udvikling & Viden samt medarbejdere tilknyttet videncentre. Ændringen betyder, at dækningsområdet for det nuværende LSU for Efter- og Videreuddannelsen udvides, mens dækningsområdet for LSU for Fællesadministrationen formindskes. Bemærkninger fra B-siden: 1. Det er en god ide at etablere et fælles LSU for EVU, Udvikling & Viden samt medarbejdere tilknyttet videncentre. Spørgsmålet er bare, hvordan LSU et skal arbejde, når der ikke er én leder for bordenden, som hvor der er ét LSU for hver uddannelse?. 2. Hvor hører bibliotek og pedellerne hjemme?. Bemærkninger fra A-siden: AD 1) Første step er at få placeret U&V. Det nye LSU vil virke som LSU et for fællesadministrationen, hvor den enkelte le der for områderne ikke er med i udvalget, men hvor Allan Kjær Hansen er formand. Lederen fra EVU skal være formand for dette LSU. AD 2) Pedellerne hører til i fællesadministrationens LSU. Det afklares, hvor biblioteket Hører til. Handlepunkter: Erik Knudsen og Helle Waagner afklarer, hvor i samarbejdsudvalgsstrukturen Biblioteket hører til. Ny organisationsplan udsendes med referatet. Konklusion: HSU tiltræder modellen for en ændret LSU-struktur på fællesadministrationen og EVU. Side 13/15

14 13. Meddelelser 1. Orientering om nedsættelse af udvalg, der skal definerer underudvalg i den nye samarbejdsudvalgsstruktur (jf. HSU referat af den 1. november 2010) Erik Knudsen og Helle Waagner laver plan for arbejdet inden jul. Fra B-siden deltager: Helle Waagner Jytte Beck Laila Damkjær Pedersen Fra A- siden deltager: Allan Kjær Hansen Lars Lynge Nielsen Ulla Refstrup Mulbjerg Der henvises til pkt. 2 i referatet for HSU den 1.november Der er uklarhed om, hvad udvalgets opgave er, idet B-siden har den opfattelse, at udvalget både skal drøfte samarbejde generelt og hvordan samarbejdet lokalt bør organiseres, hvor der er flere lokale samarbejdsudvalg på samme matrikel (Jelling, Soldalen og Blangstedgaardsvej). Erik Knudsen tilkendegav, at der alene, jf. referat: Formand og næstformand for HSU nedsætter et udvalg som kommer med forslag til, hvordan den fremtidige lokale koordinering kan finde sted på lokationer, som er dækket af flere LSU er. 2. Orientering om nedsættelse af udvalg i forhold til HSU-/SU-kursus (jf. HSU referat af den 1. november 2010) Fra B-siden deltager: Aase Stamp Jørgensen Fra A-siden deltager: Erik Knudsen 3. Status på Udvikling af digitale kompetencer Der er pt. andre opgaver, der prioriteres lokalt. Der er afsat midler på budgettet, som understøtter udvikling af de digitale kompetencer, så det sikres, at det fremadrettet prioriteres. Alle uddannelser skal lave en statusrapport, men der er ikke mange uddannelser, der har igangsat dette arbejde. Det er imidlertid vigtigt, at alle uddannelser får denne udarbejdet nu. Side 14/15

15 14. Eventuelt 15. Foreløbige punkter til næste HSU mød den 14. marts 2011 Årsregnskab 2010 (orientering, da årsregnskabet ikke er færdigt til næste HSU møde) Sygefraværsstatistik 2010 Fordeling af kompetencemidler APV Nyt fra sikkerhedsudvalget Strategi 2015 implementeringsplan Status for bygningsløsning i UC Lillebælt Campusstrategi Drøftelse omkring omstilling i forbindelse med den nye struktur. NÆSTE MØDE I HSU, MANDAG DEN 14. MARTS 2011, KL PÅ SOLDALEN Side 15/15

16 GÆLDENDE TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE 2011 (Ajourført i henhold til bemærkninger på HSU møde den 6. december 2010) Opgaver Marts - april 2011 April april - 1. juli 2011 Ultimo september 2011 TR Orientering til medarbejdere om lønforhandlingsprocessen (både medlemmer og ikke-medlemmer) Lokale forhandlinger: Forhandle med lokale ledelsesrepræsentanter Medarbejdere Lokale og centrale forhandlinger: Modtage ansøgninger fra Løn og Personale senest den 8. april 2011 (for HK) Øvrige: 15. april 2011 Lokale og centrale forhandlinger: Begrundet ansøgning sendes til Løn og Personale Centrale forhandlinger: Forhandle med centrale ledelsesrepræsentanter Lokale forhandlinger: Afvente forhandlingsresultat. Løn og Personale giver besked om forhandlingsresultat, hvis resultatet er positivt. Har ansøgning/ indstilling ikke har udløst tillæg fremsendes ingen meddelelse. Lederen giver en individuel mundtlig orientering. Centrale forhandlinger: Afvente forhandlingsresultat. Løn og Personale giver besked om forhandlingsresultat, hvis resultatet er positivt. Har ansøgning/indstilling ikke udløst tillæg fremsendes ingen meddelelse. Lederen giver en Side 1 af 4

17 GÆLDENDE TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE 2011 (Ajourført i henhold til bemærkninger på HSU møde den 6. december 2010) Ledere Lokale forhandlinger: Orienterer medarbejdere, der ikke er dækket af tillidsrepræsentant om lønforhandlings-processen. Lokale og centrale forhandlinger: Sende indstillinger til Løn og Personale Frist: 15. april 2011 individuel mundtlig orientering. Lokale forhandlinger: Forhandle med TR/faglig organisation. Give Løn og Personale besked om forhandlingsresultatet. Medarbejdere som ikke gives tillæg, orienteres individuelt og mundtligt. Centrale forhandlinger: Løn og Personale giver lederen besked om forhandlingsresultatet. Løn- og Personale Lokale forhandlinger: Udsende info og puljefordeling til ledere og TR (medarbejdere, der ikke har TR modtager info fra nærmeste leder). Behjælpelig med lønoversigter efter forespørgsel til det respektive team. Info på Fronter og Ajour. Lokale og centrale forhandlinger: Modtage begrundede ansøgninger fra medarbejderne og indstillinger fra lederne. Videresendes til TR (hvor sådan forefindes) senest den 9. april 2011.(HK). Øvrige: 19.april Medarbejdere som ikke gives tillæg, orienteres individuelt og mundtligt Lokale forhandlinger: Modtage besked om forhandlingsresultatet, samt give de medarbejdere, der gives tillæg besked om resultatet. Centrale forhandlinger: Bistå ved de centrale forhandlinger. Modtage besked om Lokale forhandlinger: Udmønte lønforhandlingerne. Resultaterne udmøntes løbende efterhånden som de modtages. Datoen er en deadlinedato, hvis øvrige aktører overholder de i tidsplanen nævnte datoer. Side 2 af 4

18 GÆLDENDE TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE 2011 (Ajourført i henhold til bemærkninger på HSU møde den 6. december 2010) Centrale forhandlinger: Udsende info og puljefordeling til ledere og TR (medarbejdere, der ikke har TR modtager info fra nærmeste leder). Behjælpelig med lønoversigter efter forespørgsel. Info på Fronter og Ajour. Medarbejdere på rengøringsområdet orienteres pr. brev. forhandlingsresultatet, samt give lederne og de medarbejdere, der gives tillæg besked om resultatet. Centrale forhandlinger: Udmønte lønforhandlingerne. Resultaterne udmøntes løbende efterhånden som de modtages. Datoen er en deadlinedato, hvis øvrige aktører overholder de i tidsplanen nævnte datoer. Side 3 af 4

19 GÆLDENDE TIDSPLAN OG OPGAVEFORDELING LØNPULJE 2011 (Ajourført i henhold til bemærkninger på HSU møde den 6. december 2010) Hvem er A-sidens forhandlere? Lokale forhandlinger: Undervisere/konsulenter(Studierektorer + EVU- og CFU-chef) U & V (Susanne Tellerup/Lena Venborg) International (Lars Lynge Nielsen) IT-afdelingen (Christian Wang) Bibliotek (Tom K. Poulsen) Forsendelsesmedarbejdere, Karlavej (Jens Kjær Larsen) Bibliotekarer og it-medarbejdere ved CFU (Jens Kjær Larsen) Kommunikationsafdelingen (Niels Jørgen Søndergaard) HK på uddannelserne herunder EVU og CFU (Studierektorer + EVU- og CFU-chef) Bygningsområdet (Christian Jansson) Centrale forhandlinger (Allan Kjær Hansen): Ledelsessekretariatet (HK + AC) Økonomi (HK + AC) Løn & personale (HK + AC) Side 4 af 4

20 side 1 HSU møde Partnerskaber sætte forskelle i spil i gensidige afhængighedsrelationer STATUS UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE UDDANNELSER I UDVIKLING Center for Undervisningsmidler

21 side 2 Definition partnerskab Et frivilligt og forpligtende samarbejde mellem 2 eller flere parter En partnerskabsaftale har fokus på organisatorisk læring med henblik på at udvikle next pratice som svar på samfundsmæssige udfordringer. Partnerskabsaftalen er såvel organisatorisk forankret som konkret udmøntet i løsning af kerneopgaver for alle parter UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

22 side 3 Formål Troværdig samarbejdspartner Politisk sigte, strategiske mål for institutionen Fagligt sigte for uddannelserne (GU/EVU/CFU) Forretningsmæssigt sigte (UCL/GU/EVU/CFU) Udvikling af samspillet med omverden kræver top-down styring og identifikation af relevante partnere, der kan understøtte et strategisk perspektiv, men samtidigt indebærer den øgede forandringshastighed og de komplekse vilkår for opgavevaretagelsen, at det konkrete samspil opstår gennem bottom-up initiativer i forbindelse med det løbende samarbejde UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

23 side 4 Strategiske opgavefelter Borgerdeltagelse (eksistensberettigelsen og afgivelse fra ekspertposition) Interventionsformer (redskaber og metoder) Effektmåling af ny praksis (dokumentere en forskel) Implementeringsstrategier (forandring og forankring) Professionelle roller og metoder (professionsudvikling) Nye professionsarenaer og velfærdsmodeller (sætte professionernes gældende praksis i spil) UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

24 side 5 Sociale infrastrukturer Partnerskab Videncenter Anvendt forskning og udvikling Konsulentbåren viden Uddannelsesbåren viden Netværksbåren viden Personbåren viden Bindende aftale om systematisk samarbejde på flere professionsområder og på tværs af professionsområder mhp. organisatorisk læring Systematisk dialogbaseret vidensorganisering med professionsfelter, universiteter og uddannelser. Produktion af ny viden i samarbejde mellem undervisere, professioner, forskere, studerende Ikke-konceptualiseret vidensformidling gennem samarbejde med professioner om konkrete opgaver Konceptualiseret vidensformidling erhvervet gennem projekter og videncenterarbejde Udveksling af ny udviklings- og forskningsviden nationalt og internationalt Faglige, forskningsmæssige, udviklingsmæssige og formidlingsmæssige kompetencer UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

25 side 6 Hvor passer UC Lillebælts ydelser ind i Odense kommunes tænkning? Organisationsudvikling Tværgående proces facilitering Sparring på politikudvikling Hvordan kan vi samarbejde så kommende medarbejdere har de bedst mulige aftagerrelevante kompetencer og de sker læring på tværs i kommunen? Kompetenceudvikling af medarbejdere fagprofessionelle og personlige kompetencer, ledelse og samarbejdsrelationer, konflikthåndtering, innovation, m.m. Fælles forsknings- og udviklings Projekter Fælles videncenter aktiviteter Formidlingsopgaver i fht. ny viden Praktik for studerende i professionsuddannelserne Kombinationsstillinger for medarbejdere og undervisere Områdestrategier Kompetencestrategier Implementeringsstrategier Dokumentation Analyser, statistikker Effektmåling Kvalitetssikring og -udviklingssystemer Omsætning af strategier gennem handleplaner, Udførelse og opfølgning Analyser via bacheloropgaver Inddragelse af studerende i udviklings-/forandringsopgaver UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

26 side 7 Hvem kan vi indgå partnerskab med og hvordan starter det? Kommuner (Nordfyn, Odense, Fredericia, Vejle..) Regioner ( Region Syddanmark) Viden- og uddannelsesinstitutioner (Erhvervsakademiet Lillebælt, Syddansk Universitet) Private virksomheder (Forlagsvirksomheder,.) Organisationer (Team Danmark ) Konsulentvirksomheder ( Ankerhus, COK, Brøndum.. ) m.fl. UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

27 side 8 Merværdien UCL Genstandsfelt Kommune Systematisk erfaringsopsamling, viden i spil og professionerne i spil Borgerdeltagelse Mere kvalificeret opgaveløsning, praksis i spil Udvikling af læremidler Interventionsformer Organisationsudvikling Forbundethed med praksis kompetenceudvikling tværfagligt og i forhold til procesledelsen Facilitering af de læringsarenaer, hvor de studerende i forvejen skal ud Samtidighed Strategisk udkigspost til at omlægge eller gentænke kerneopgaver (uddannelsesudvikling, -tænkning) Vi producerer nye behov for kompetenceudviklingsbehov hos partneren tydeliggørelse af egne kompetenceudviklingsbehov Effektmåling Implementering Professionsroller og metoder Nye professionsarenaer og velfærdsmodeller Tværfaglig kompetenceudvikling Borgeren får nogle bedre livsbetingelser og kommunen får reduceret udgifter til indsatser Fornyet opmærksomhed på hvorfor det er afgørende at få uddannet kommunens unge og forståelse for hvorfor det er er vigtigt at bidrage til uddannelsen af professioner UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

28 side 9 Kompetencer for partnerskabskoordinatorer Organisationsforståelse Anerkendelse af forskellige vidensformer Lede sagen og processen trække metaperspektiver ud af ursuppen og kunne trække af (akademisk kompetence) Samarbejdskompetencer liv med andre og i processer Kommunikative kompetencer, gode formidlingsevner Projektbeskrivelser 2. ordens refleksion metaperspektiv og reflektere over antagelser Kunne tage nogle strategiske valg og prioritere Faglig eller tværfaglig legitimitet Fungerer i iterative processer, i kaos Mestre konfliktuelle situationer Villighed til faglig sparring og selv være i proces UNIVERSITY COLLEGE Center for Undervisningsmidler

29 side 1 Campusstrategien UDKAST (drøftes efterfølgende på styregruppemøde d. 10. december 2010

30 side 2 Udfordringen: Forandring er et vilkår. Hvordan udnytter vi de muligheder der opstår når ting forandres? Hvordan kan vi i fremtiden skabe et campusmiljø med plads til flere studerende på de eksisterende eller måske færre kvadratmeter? svaret er ikke at gøre som vi plejer

31 side 3 Vores nye campusstrategi skal bidrage til at Fremme tværfagligheden og styrke et attraktivt uddannelses og kompetenceudviklings udbud og et spændende studie- og læringsmiljø Gøre os synlige og styrke relationer indadtil og udadtil Øge tilgængeligheden så faciliteterne kan bruges hele døgnet, gøre det muligt at studere over alt på uddannelsesstederne samt iværksætte initiativer så det er attraktivt at blive på stedet hele dagen? og optimalt anvende moderne læringsmedier og metoder der uafhængigt af tid og rum, kan støtte individuelle behov og forskellige læringsstile Udfordre skellene mellem faggrupperne og de studerende samt opfattelsen af, at man ikke kan dele faciliteter, så man ikke bare bliver ved med at gøre det man plejer?

32 side 4 Vores nye campusstrategi Ud af UCLs Vision 2015 samt styregruppens visioner formuleres fire strategier, som beskriver en række handlingspunkter for hvordan man gerne vil udnytte det fysiske rum og hvilken adfærd, man gerne vil have rummet til at understøtte. Strategierne bliver prøvet af på fire beskrevne Scenarier Beskrives en rækker Initiativer konkrete anvisninger på, hvad man kan gøre for at realisere visionerne Scenarier e r visioner for hvordan et fremtidigt UCL, hvor strategierne er implementeret, kan folde sig ud i forskellige fysiske kontekster.

33 side 5 Vores nye campusstrategi Scenarier: Er visioner for hvordan et fremtidigt UCL, hvor strategierne er implementeret, kan folde sig ud i forskellige fysiske kontekster. Scenarie A beskriver, hvordan fremtidens UCL kan se ud i de eksisterende fysiske rammer, hvor uddannelserne er spredt ud over en række forskellige lokationer. Scenarie B beskriver et UCL samlet på ét campus i en ikke nærmere defineret fysisk kontekst - det kunne være på Niels Bohrs Allé, men også andre lokationer - et campus X. Scenarie C sætter et samlet campus ind i en bestemt fysisk kontekst; en sammenflytning på den eksisterende lokation på Blangstedgårdsvej, hvor der bygges det nødvendige areal til for at kunne rumme alle uddannelser. Scenarie D beskriver en fremtid hvor UCL er placeret med to fysisk adskilte campuser; et på Blangstedgårdsvej og ét på en ikke nærmere bestemt lokation - et campus Y.

34 side 6 Vores nye campusstrategi Scenarier.. Beskrivelsen af fremtidsscenarierne er delt op i tre niveauer: 1) Beskrivelse af de enkelte scenarier, som den vil tage sig ud for de enkelte brugersegmenter. En prosa-agtig fortælling, som tegner sigtelinierne for hvilke initiativer, man konkret kan sætte ind med i en forandringsproces som tager udgangspunkt i UCLs strategi. 2) Herefter følger en beskrivelse af de enkelte initiativer, som skal til for at virkeliggøre visionerne. 3) Til sidst sorteres de samme inititativer inden for tre parametre efter, hvilken type indsats der skal gøres for at realisere dem.

35 side 7 Svaret er en Campusstrategien som De fire nedslag er en måde at oversætte UCLs visioner på til tidslige og spatielt operative strategier. I koblingen til de enkelte scenarier forsøger de endvidere at give svar på følgende tre indsigter: Læring og udvikling er et fælles anliggende, som alle brugere har et fælles ansvar for at bidrage til. UCLs rum kan være den træningsbane, som giver brugerne muligheder for at dele deres erfaringer og øver dem i at samarbejde De kommende år vil der være et større antal studerende til at deles om de samme kvadratmeter. Det skaber et grundlæggende behov for at tænke i nye baner, hvis den nødvendige plads skal kunne allokeres Strategien er både et byggeprojekt, men ikke mindst er det del af et kulturprojekt,som har til hensigt at udfordre vaner og samtidig åbne muligheds

36 side 8 Campusstrategien- hvad har undersøgelserne vist? Undersøgelserne indeholder: (nøgletal, pedelobservationer, interviews, Signals Arkitekternes observationer, fotodagbog og voxpop) Det kan bl.a. konstateres at På alle uddannelser er der ledig kapacitet, men de ledige rum er usynlige og lukkede. morgnerne er de mest intenst udnyttede, efter frokost er der ledig kapacitet blandt alle rumtyper. Med andre ord: der er faktisk et stort potentiale i den eksisterende bygningsmasse.

37 side 9 Opstart på kort sigt/ forslag til pilotprojekter Alle uddannelser PC-undervisningslokaler udfases, så der til sidst kun er 1-2 tilbage på hele UCL som deles på tværs af alle uddannelser. UCL indkøber et antal laptops til alle uddannelser,som kan lånes ud til studerende over en kortere periode Blangstedgårdsvej Der er åbent for kaffe- og madudsalg indtil kl. 21 om aftenen. Fællesarealer og gangzoner udsmykkes med artefakter og udstillinger, som visereksempler på elevarbejder samt formidler den nye vidensproduktion I gangarealerne placeres der små studiearbejdspladser og en del af redskaberne og samlingerne fra faglokalerne anbringes her. Der indkøbes et displaysystem, som skaber ensartethed i udstillingerne Der indrettes kursistloungefaciliteter omkring kantineområdet adskilt fra de studerende på grunduddannelsen

38 side 10 Rømersvej I hovedbygningen indrettes underviserarbejdspladser som kompetenceklynger medflydende arbejdspladser. I de tiloversblevne lokaler indrettes vejlednings-, møde og grupperum, som kan benyttes af alle brugere I en række undervisningslokaler samt i en del af fællesarealerne fjernes tavler ogwhiteboards. De erstattes af bemalede felter med whiteboardmaling, som gør detmuligt at bruge alle vægge til at undervise på. Læreruddannelsen, Middelfartvej Fredagsbaren får nyt inventar som gør det attraktivt både at bruge rummet som festlokale op til weekenden og som studiepladser i hverdagene Faglokaler inddrages hvor indretningen tillader det undervisningslokaler Det ene lærerforberedelsesrum gøres tilgængeligt for de studerende. Dette lokale er et fordybelsesrum, hvor der er stille og brugerne ikke må forstyrre hinanden. Detandet indrettes som projektrum for underviserne.

39 side 11 Læreruddannelsen, Asylgade Der etableres et formaliseret samarbejde mellem læreruddannelsens husgerningshold og kokkeskolen EVU, Asylgade Uddannelseslederkontor på 2. etage bytter plads med undervisningslokale på 3.etage, så de ansattes rum knyttes tættere sammen Tolderlundsvej Ét af de eksisterende undervisningslokaler i stueetagen omdannes til laboratorium En del af de 46 cellekontorer slås sammen og der indrettes underviserarbejdspladser som kompetenceklynger med flydende arbejdspladser. Administrative medarbejdere placeres ligeledes i kompetencefællesskaber De tiloversblevne lokaler indrettes til vejlednings-, møde og grupperum, som kan benyttes af alle brugere

40 side 12 Det videre arbejde på længere sigt Udnyttelse af faciliteter over tid Alle uddannelser 10% af undervisningslokalerne nedlægges og anvendes til andre formål, eksempelvis studiezoner eller underviser- og administrationsfaciliteter. Klasseundervisningen bredes ud over et større tidsrum af dagen Udnyttelse af faciliteter på de enkelte uddannelser Alle uddannelser Der skal ved udskiftning af vægge med glas skabes en større synlighed af de aktiviteter der foregår, dels for at skabe et mere dynamisk miljø, men også for at øge tilgængeligheden til rummene. Der etableres læringsklynger på de enkelte uddannelser som indeholder: kompetencefællesskaber for hhv. studieadministration og undervisere, delte, åbne projekt- og mødemiljøer for de ansatte samt vejlednings-, møde- og forberedelsesfaciliteter som tillige deles med de studerende

41 side 13 Der indrettes laboratorier på alle uddannelserne. De simulerer i videst mulig grad de praksisrum, de studerende senere skal ud og agere i. Indretningen er fleksibel og giver plads til at de studerende kan eksperimentere med flere forskellige opstillinger og indretninger. Aktiviteterne i dette rum er synlige fra fællesarealerne, eksempelvis gennem glasvægge Inventar udskiftes løbende med møbler, som understøtter flere forskellige læringsformer. Der brydes vægge ned mellem gangzoner og de undervisningslokaler der nedlægges. De indrettes til studiezoner med forskelligt inventar, som understøtter forskellige former for studier og socialt samvær

42 side 14 Læreruddannelsen, Middelfartvej Laboratorium indrettes i ét af de eksisterende undervisningslokaler i hovedbygningen. EVU, Asylgade Der inddrages lokaler i stueetagen til studiepladser i tilknytning til biblioteket. Pædagoguddannelsen Lucernemarken Lucernemarken nedlægges. Kurser som afholdes her, flyttes tibage til Rømersvej,hvor tidsrammen for undervisning udvides til om eftermiddagen og til andre uddannelsessteder, hvor der er ledig kapacitet. Pædagoguddannelsen, Rømersvej Biblioteket nedlægges og indrettes til laboratorium. Der bibeholdes en bibliotekarservice, som er tilknyttet fællesarealerne i Fløjen

43 side 15 Sundhedsuddannelserne, Blangstedgårdsvej Biblioteket opgraderes til at være et learning support center med dertil hørende ekstra faciliteter. Eksisterende studieceller nedlægges og der indføres en mere fleksibel zoning til studiepladser, som bedre er i stand til at udnytte rummet. Ved samme lejlighed flytter studievejledningen til denne del af huset sammen med den centrale studieadministration. Det centrale torv ved hovedindgangen indrettes til studiezoner og laboratorier. Gangarealer langs med aksen fra hovedindgangen omdannes til udstillingsareal og studiepladser

44 side 16 Den videre proces 1. Bestyrelsen godkender det foreløbige arbejde med campusstrategien 2. Campusstrategien bredes ud til samtlige medarbejdere og studerende 3. Pilotprojekterne skal udvælges og implementeres

45

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSU. Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 7. september 2009 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle (Mødelokale 12) Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten Agergaard TR (DM) (næstformand) Allan

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale. Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand) Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Mødested: Til stede Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Svend Aage Eghøj, 3F Aase Stamp Jørgensen TR for HK EVU Leila Pedersen TR for

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 25. januar 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.06 Journalnummer: Til stede Fraværende Erik Knudsen Rektor (Formand) Karsten Agergaard

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. september 2011 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødereferat HSU Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 9. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 11 Journalnummer: 0200-8-2010

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: L1.22 Journalnummer: HSI Medlemmer: Indkaldte suppleanter: Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Mødereferat HSU - udkast

Mødereferat HSU - udkast Mødereferat HSU - udkast Mødedato: Mandag den 7. december 2009, kl. 13-16. Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale C1.05 Journalnummer: Til stede Erik Knudsen Rektor (formand) Karsten

Læs mere

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum

Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødereferat Strategisk Uddannelseforum Mødedato: Mandag den 29. november 2010 Mødested: Journalnummer: 0200-1159-2010 Dokument ID 71848 Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Allan Kjær Hansen,

Læs mere

Dagsorden HSU. Mødedato: Mandag den 6. december Start: Kl. 13:00. Slut: Kl. 16:00. Soldalen 8, 7100 Vejle. Mødested: Mødelokale: Lokale 12

Dagsorden HSU. Mødedato: Mandag den 6. december Start: Kl. 13:00. Slut: Kl. 16:00. Soldalen 8, 7100 Vejle. Mødested: Mødelokale: Lokale 12 Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 6. december 2010 Start: Kl. 13:00 Slut: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokale 12 Journalnummer: Medlemmer: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede.

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede. Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 1. november 2010 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer: Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt

Følg med på mit.ucl.dk/move. Projektbeskrivelse. Strategiprojekt otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 12-jan-2012 TWHV Journalnummer: - Dokumentnavn: 168014.Strategiprojekt.doc Følg med på mit.ucl.dk/move Projektbeskrivelse Strategiprojekt

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (frokost i kantinen fra kl. 12:30) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsen

Mødereferat Bestyrelsen Mødereferat Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 15. december 2011 Mødested: Journalnummer: 0200-1667-2010 Til stede Fraværende Hotel Knudsens Gård, Hunderupsgade 2, 5230 Odense M Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense)

Souschef Kirsten Larsen (Pædagoguddannelsen i Odense) Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 12. november 2008 Mødested: Journalnummer: Til stede Fraværende Mediasyd, Boulevarden 17, 7100 Vejle HSI Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen)

Lokalt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 13. december 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne)

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Referat fra HAU-møde Mødedato: 27. marts 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt

Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. University College Lillebælt Til medlemmer af: Uddannelsesudvalget v/radiografuddannelsen University College Lillebælt Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde ved Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Torsdag den 13. marts kl.

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle

Til HSI. Dato 4. oktober Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl CVU Lillebælt Soldalen 8 DK 7100 Vejle Til HSI Dato 4. oktober 2007 Referat fra møde i Hovedsikkerhedsudvalget den 18. september 2007, kl. 12 14. Til stede: - Lone Hougaard Vicerektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Arbejdsleder - Kirsten

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT

LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT Mødeleder: ULRM Referent: LEBA Afbud fra: JERA, BEMA Dagsorden: Punkter til drøftelse: 1. Mål og strategi Motivering: Punktet

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere