V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings- og museumsbesøg, vandreudstillinger og bortlodning af indkøbte kunstværker. 2 Medlemskab: Som medlem kan være enhver, der er ansat ved eller pensioneret fra en ansættelse ved Lyngby-Taarbæk kommune. 3 Indmeldelse: Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, Indmeldelse kan ske i løbet af et regnskabs år. 4 Kontingent: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet tilbageholdes i løn/pension af personalekontoret. Hvis dette ikke er muligt indbetales på foreningens bankkonto. 5 Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til foreningens kasserer. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes. Kontingentrestance ved kalenderårets udgang betragtes som udmeldelse. 6 Lodtrækning: På den ordinære generalforsamling bortloddes kunstværker indkøbt i det forudgående kalenderår. Lodtrækningen foregår blandt de medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen eller er repræsenteret ved fuldmagt.

2 Bemærkninger: På generalforsamlingen får hvert medlem eller fuldmagtshaver udleveret en kuvert med det antal lodder, medlemmet har optjent. Medlemmet lægger herefter lodderne i den skål eller pose, der bruges til udtrækningen. Denne fremgangsmåde betyder, at medlemmerne slipper for at høre de samme navne blive trukket igen og igen uden vedkommende er til stede. Betaling af medlemskontingent for hele det forudgående kalenderår er en forudsætning for deltagelse i det pågældende års udlodning af indkøbte varer. Et medlem, der i løbet af et kalenderår indmeldes, udmeldes eller fratræder kommunen, deltager i lodtrækningen for det år, i hvilket indeller udmeldelse/fratræden har fundet sted ved indbetaling af det resterende årskontingent til kassereren inden kalenderårets udgang. Der vælges mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge medlemmerne er udtrukket. Et medlem, der ikke ved første års lodtrækning opnår en gevinst, deltager ved næste år lodtrækning med 2 lodder, og hvis gevinsten da heller ikke opnås, tillægges der yderligere 1 lod for hver efterfølgende lodtrækning, indtil gevinst opnås, dog kun med mulighed for 1 gevinst i samme lodtrækning. Intet medlem kan deltage med mere end 10 lodder. Når et medlem opnår gevinst, bortfalder samtlige lodder. Et medlem, hvis lod bliver udtrukket, har ret til at afslå fra at modtage gevinsten. Vedkommendes lodder går da videre til næste år. Eftersyn vil kunne finde sted 2 dage før udlodningen på et nærmere angivet sted. BESTYRELSEN Valg af bestyrelse og revisorer: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år på følgende måde: 7 a. Formanden for foreningen vælges direkte af generalforsamlingen på lige år. b. Kassereren for foreningen vælges direkte af generalforsamlingen på ulige år. c. Der vælges herudover 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Der vælges 3 bestyrelsessuppleanter hvert år på den ordinære general forsamling.

3 Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen og er ikke på valg samme år. Der vælges 1 revisorsuppleant hvert år på den ordinære generalforsamling. Kun medlemmer af foreningen kan vælges. Genvalg kan finde sted. 8 Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling ved valg af næstformand og sekretær. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed. Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret om aktiviteter i foreningen gennem meddelelser på Lyngby-Taarbæk Kommunes intranet (LyNET) og på Kunstcirklens hjemmeside: Bestyrelsen indkøber kunstgenstande til udlodning blandt medlemmerne. Ved indkøb af kunstgenstande skal et flertal af bestyrelsen være enige. Bestyrelsen afholder et møde, når formanden eller ét af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt. 9 Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af uenighed under bestyrelsens møder afgøres spørgsmål ved simpelt flertal. Bestyrelsessuppleanter deltager i møderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret. 10 Regnskab og revision: Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren for foreningen fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og udfærdiger årsregnskab og sender dette til revisorerne.

4 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. Foreningens midler indsættes på girokonto eller i pengeinstitut, hvor over der kun kan disponeres af formanden og kasserer i forening. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision og har pligt til at gøre det mindst én gang om året. Foreningens regnskabsførelse og dens likvide midler samt det afsluttede regnskab skal kritisk gennemgås af revisorerne. Det således reviderede regnskab skal hvert år være bestyrelsen i hænde inden udgangen af januar måned. GENERALFORSAMLING 11 Afholdelse: Ordinær generalforsamling afholdes ultimo februar/marts. Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden og liste over de indkøbte kunstværker til bortlodning, udsendes til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 20% af medlemmerne stiller motiveret forslag herom over for bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling sker skriftligt med dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling til samtlige medlemmer, med mindst 14 dages varsel. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 12 Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent fra Indkomne forslag 6. Valg: a. Formand/kasserer b. Bestyrelsesmedlemmer c. Bestyrelsessuppleanter d. Revisorer e. Revisorsuppleant 7. Eventuelt

5 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning bortloddes de indkøbte kunstværker. 13 Stemmeret: Fuldmagt: Ethvert medlem af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Ethvert medlem er berettiget til at lade sig repræsentere og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt, når følgende betingelser er opfyldt. 1. Fuldmagt skal være skriftlig. 2. Der kan kun gives fuldmagt til medlemmer af foreningen. 14 Beslutningsdygtighed m.v.: Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uden hensyn til antallet fremmødte medlemmer. Almindelig afstemning: De behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning: Stemmelighed: Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis mindst 25 tilstedeværende medlemmer ønsker det. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet. Ændring af foreningens Til vedtægtsændringer kræves, at ¾ af de afgivne stemmer er for vedtægter: forslaget Referat af generalforsamlingen: Sekretæren udfærdiger referat af generalforsamlingen, der underskrives af sekretæren og dirigenten. Foreningens opløsning: Beslutningen om foreningens opløsning kan træffes på en i den anledning indkaldt mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt, og hvor ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 17 Når foreningen opløses, skal de tilstedeværende midler anvendes til indkøb af kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne. Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 1994,

6 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 2004 Ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2013 Ændret på generalforsamlingen den 10. marts 2013

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere