Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Ny Frederiksberg Skole Smedeparken 1 Kontaktpunkt(er): Sorø Kommune Att: Flemming Nytofte Nielsen 4180 Sorø Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Emil Møllersgade 41 Att: Carsten Amtrup Sørensen 8700 Horsens Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Emil Møllergade 41 Att: Carsten Amtrup Sørensen 8700 Horsens Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Emil Møllersgade 41 Att: Mette Flarup Albertsen 1/6

2 2/6 I.2) I.3) I.4) 8700 Horsens Telefon: Mailadresse: Internetadresse: Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Uddannelse Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Sorø Kommune, udbud af nedrivningsarbejdet, Ny Frederiksberg Skole. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder Udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederiksberg Skole, Smedeparken 1, 4180 Sorø. NUTS-kode DK022 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Nedrivningsentreprisen omfatter nedrivning af eksisterende skolebygninger i 2 etaper. Skolen er opført som betonelementbyggeri/montagebyggeri, kaldet Fynsplans Skoler, i flere etaper, opført i årene 1971, 1975 og Blokkene er opført med bærende system i betonelement-søjler/vægge, -bjælker og etagedæk som ribbeplader/dæk. Der er foretaget miljøundersøgelser af de eksisterende bygninger, som indeholder bly, asbest og PCB. Nedrivningsarbejdet i etape 1 skal udføres forår/sommer 2014 og etape 2 udføres sommer I forbindelse med udbuddet udføres en kortlægning som skal opfølges i en håndteringsplan som skal udarbejdes og anvendes af nedbrydningsentreprenøren. Kun tilbudsgiver som kan dokumentere min. 2 referencer for udførte PCB håndteringsplaner og 2 referencer for PCB nedrivning/sanering, vil være konditionsmæssige. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej Oplysninger om alternative tilbud 2/6

3 3/6 II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Nedbrydningen omfatter ca m 2 i etape 1, og ca i etape 2. Til begge etaper tilhører afgravning og miljøhåndtering af PCB holdig jord omkring bygninger. Anslået værdi eksklusive moms: interval: mellem og DKK Oplysninger om optioner Optioner: nej Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Påbegyndelse Færdiggørelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Entreprenør skal stille sikkerhed i h.t. AB92. Vil fremgå af udbudsmateialet. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Vil fremgå af udbudsmateialet. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Såfremt tilbud afgives som en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Beskrivelse af de særlige vilkår: Sorø Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Entreprenøren og dennes evt. underentreprenører forpligter sig derfor til at sikre at medarbejdere, i forbindelse med udførelsen af nærværende opgave, arbejder under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Overholder entreprenøren ikke dette krav og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagere, kan Sorø Kommune tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblikpå at sikre arbejdstagerne løn- og ansættelsesvilkår som svarer til hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Sorø Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og ansættelsesvilkår for arbejdstagere lever op til forpligtelsen. Entreprenøren skal, efter skriftligt krav, fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underentreprenørers medarbejdere. Dokumentationen skal Sorø kommune i hænde senest to arbejdsdage efter modtagelsen af kravet. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskaber, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets gennemførelse udpege en uafhængig evaluator samt underlægge sig evaluering. Alle omkostninger forbundet med evalueringen skal være indeholdt i tilbuddet. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Til brug for ordregivers vurdering af tilbudsgivernes økonomiske og personlige forhold, skal de herunder angivne oplysninger vedlægges tilbud. Tilbud som ikke i fyldestgørende omfang indeholder den krævede dokumentation og/eller oplysninger vil blive afvist. 1. Tilbudsgivers navn, adresse, selskabsform, telefonnr., kontaktperson og CVR nr. 2. Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Erklæringen skal været dateret og underskrevet og må ikke være ældre end 7 kalenderdage fra datoen for afgivelse af tilbud. Paradigme for tro- og loveerklæring vil fremgår af udbudsbetingelserne. 3. Der vil blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, 6 for tilbudsgiver, der indgås kontrakt med. Den tilbudsgiver, der afgiver den konditionsmæssige laveste pris, vil umiddelbart efter tilbudsåbningen blive anmodet om at fremsende en erklæring fra pengeinstitut eller lignende om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse på 15 % af tilbudssummen ekskl. moms. Såfremt bygherre ikke har modtaget denne erklæring senest 5 arbejdsdage efter anmodningen, vil tilbuddet blive kasseret. 4. Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring. 5. Nøgletalsevalueringer af entreprenørers tidligere udførte arbejder, iht. Bekendtgørelse nr. 675 af Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Til tilbud skal vedlægges 2 relevante referencer for udarbejdelse af PCB håndteringsplaner samt 2 relevante referencer for udførte PCB nedrivninger/saneringer, udført inden for de sidste 3 år. De angivne referencer skal kunne dokumentere entreprenørens erfaring med PCB håndtering samt nedrivningsarbejder af samme størrelse. Såfremt dette ikke er kan dokumenteres vil tilbud blive betragtet som ikke konditionsmæssigt. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Type procedure Offentlig Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Laveste pris Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: ja Yderligere oplysninger om elektronisk auktion: Der skal afgives elektronisk tilbud via Byggeweb. 4/6

5 5/6 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Login kode for downloading af udbudsmateriale og afgivelse af tilbud vil blive fremsendt til de bydende, efter fremsendt interessetilkendegivelse. Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud) Åbning af bud Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Oplysninger om EU-midler Yderligere oplysninger Interessetilkendegivelse skal fremsendes til: Emil Møllersgade Horsen Skal fremsendes digitalt til: vedlagt oplysning om mailadresse som skal tildeles adgang til Byggeweb for download af udbudsmateriale. Skal fremsendes senest d kl Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Kampmannsgade København V Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal foreligge Klagenævnet for udbud, Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Der skal vedlægges et klagegebyr på DKK. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 5/6

6 6/ /6

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere