Skat har en plan-2. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat har en plan-2. del"

Transkript

1 - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere sig for - og hvor der derfor er en større sandsynlighed for at blive udtrukket til kontrol. Planen benævnes Produktionsplan Projekter til reduktion af skattegabet. Sidste lørdag, den 30. marts 2013, blev omtalt følgende emner: Danske lægers arbejde i Norge, biler, anparter i vindmøller samt solcelleanlæg. Nedenfor omtales nogle yderligere forhold, som berører mange danskere. Professionelle topidrætsfolks aflønning i deres respektive klubber SKAT vil her undersøge, om professionelle klubber aflønner deres spillere og ledere efter gældende regler. Der er tale om et såkaldt pilotprojekt, dvs. at skattevæsenet i første omgang indhenter erfaringer på det pågældende område, før der igangsættes større projekter. Projektet vil koncentrere sig om danske idrætsklubber, der dyrker idræt på topniveau, og hvor der er penge forbundet med det at spille og lede, som fx i fodbold, håndbold, badminton, basketball, ishockey, bordtennis, tennis, golf, bowling mv. Skattevæsenet vil her undersøge, om spillere og ledere på topniveau betaler den korrekte skat af deres løn og frynsegoder.

2 - 2 Undersøgelsen vil efter skattevæsenets plan omfatte spørgsmålene om, hvorvidt der sker misbrug af reglerne, der alene gælder for frivillige ledere, trænere mv. Endvidere vil skattevæsenet undersøge, om der sker der misbrug af Idrætscirkulæret derved, at klubben ansætter en træner, men aflønner træneren som frivillig. Videre vil skattevæsenet undersøge, om der udbetales sort løn, om klubberne fører den fornødne kontrol ved udbetaling af kørselsgodtgørelse til ansatte, og om disse udbetalinger sker fra arbejdsgiver. Undersøgelsen igangsættes primo 2013 og forventes afsluttet medio Sort arbejde Bekæmpelse af sort arbejde er helt traditionelt og naturligt et af SKAT s indsatsområder. For det kommende år vil skattevæsenet angribe sort arbejde fra forskellige vinkler og med forskellige virkemidler. For det første vil der blive tale om en indsats, der er direkte rettet mod aktørerne på området. Der vil herunder blive tale om en særlig indsats mod personer, der driver virksomhed uden at være registreret hos SKAT, eller arbejder sort for sådanne virksomheder. Indsatsen skal sikre, at disse personer oplever en synlig risiko for at blive opdaget. Endvidere vil der blive tale om en indsats mod brug af sort eller illegal arbejdskraft indenfor udvalgte brancher. Der vil være fokus på flere brancher, men med særlig opmærksomhed på brancherne rengøring, byggeri og transport. Sideløbende med en konsekvent og synlig indsats mod modspillerne i brancherne vil køberne af ydelserne blive inddraget for at begrænse mulighederne for at afsætte det sorte arbejde. Andre aspekter af indsatsen mod sort arbejde og sort økonomi omfatter bl.a. styrket indsats mod social dumping, herunder i form af fællesaktioner mellem skattevæsenet, Arbejdstilsynet og politiet.

3 - 3 Ligeledes vil der blive tale om en indsats mod byggeri på privat grund samt omfakturering, opfølgning på reglerne om digital betaling, skiltning på byggepladser og varebiler, og omvendt moms i skrotbranchen, behandling og opfølgning på anmeldelser om sort arbejde, informations- og holdningsbearbejdende kampagner. Hertil kommer bl.a. kontroller og aktioner vedrørende socialt bedrageri. Hovedaktionærer og selskaber I 2013 er det tanken at igangsætte et nyt projekt rettet mod hovedaktionærer og deres selskaber. Her er der efter skattevæsenets opfattelse problemer med regelefterlevelsen. Målet med projektet er at ændre målgruppens adfærd og holdning til manglende regelefterlevelse gennem kontrol. Projektet vil derfor efter planen sætte fokus på konsekvens i form af ansvarssager og dermed den risiko, som man tager, når man vælger ikke at følge reglerne. Dette må forstås således, at der i videre omfang vil blive rejst krav om straffesager i form af bøder eller frihedsstraf. Efter planen skal opdagelsesrisikoen sættes i fokus. Ved at inddrage pressen vil resultaterne af SKATs kontrol og efterfølgende ansvarssager blive brugt i forsøget på at ændre befolkningens generelle holdning til skatteunddragelse og dermed gøre det mindre legalt at unddrage samfundets fælleskasse. Projektet vil blandt andet have fokus på kontrol af følgende emner: Fri goder, herunder f.eks. bil, bolig, sommerbolig, båd og jagt Køb og salg af fast ejendom mellem selskab og hovedaktionær Private udgifter, som betales og fratrækkes som driftsomkostninger i selskabet. Aktionærlån Manglende selskabsindtægter Særlig vedrørende aktionærlån bemærkes, at der her i 2012 blev vedtaget nye regler med virkning for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august Herefter kan der

4 - 4 blive tale om beskatning af en aktionær eller anpartshavere, hvis denne låner af selskabet. En sædvanlig, forretningsmæssig disposition som medfører, at aktionæren skylder selskabet penge, er ikke omfattet af reglerne om ulovlige aktionærlån. Det skal dog i denne sammenhæng bemærke, at skattemyndighederne trækker en særdeles snæver grænse, og der gælder ikke nødvendigvis samme kriterier skatteretligt som selskabsretligt. I en konkret sag, der blev offentliggjort den 11. februar 2013, havde en person købte en beboelsesejendom af det ham tilhørende selskab på ganske normale vilkår, og svarende til prisen i handel og vandel, dvs. ved optagelse af maksimalt kreditforeningslån, og udstedelse af et sælgerpantebrev for restkøbesummen. Beløbet i henhold til sælgerpantebrevet udstedt på helt normale vilkår blev karakteriseret som et aktionærlån, der skulle beskattes som løn eller udbytte med henvisning til, at selskabet ikke sædvanligvis opførte og solgte beboelsesejendomme. Formentlig ville der her ikke selskabsretligt være tale om et lån. For så vidt angår fri goder, herunder f.eks. bil, bolig, sommerbolig, båd og jagt bemærkes, at der er fastsat særlige regler, der kan føre frem til en ret voldsom beskatning af hovedaktionærer. Eksempelvis hvis blot denne har haft mulighed for at benytte en sommerbolig. Og det er her uden betydning, om hovedaktionæren overhovedet har opholdt sig i sommerboligen nogensinde. SKAT har samtidig hermed valgt sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at fokusere på regnskaber, hvor der er revisorforbehold eller angivelse af supplerende oplysninger i en revisorerklæring i årsrapporten for aktie- og anpartsselskaber. Sådanne forbehold m.v. skyldes ofte, at gældende lovgivning ikke er overholdt. Sandsynligheden for en skattemæssig revision er altså større, hvis der er revisorforbehold eller angivelse af supplerende oplysninger i en revisorerklæring i årsrapporten. Et sådant forbehold vil, ifølge SKAT s plan, medføre en øget afdækning af ulovlige aktionærlån. Som allerede nævnt vil også en række lovlige aktionærlån kunne udløse beskatning efter de nye regler.

5 - 5 Projektet igangsættes primo 2013 og forventes afsluttet medio 2014 Organiseret ulovlig grænsehandel Efter skattevæsenets plan er det tanken at prøve at begrænse den organiserede, ulovlige grænsehandel. Det er skattevæsenets erfaring, at illegal import af punktafgiftspligtige varer i et vist omfang kan begrænses gennem en styrket indsats i form af målrettede aktioner i de grænsenære områder, og konsekvent sanktionering af grossister og detailvirksomheder, som sælger ubeskattede varer, samt borgere, der under dække af indførsel til privatforbrug, ulovligt sælger varer videre eller tager varer med til naboer, venner og bekendte mv. Der vil blive gennemført en øget indsats overfor den organiserede, erhvervsmæssige illegale import og salg af punktafgiftspligtige varer, som fx sodavand, øl, slik og chokolade. Det drejer sig primært om kioskmiljøet, restaurationsbranchen og transportbranchen, herunder eventuelle bagmænd. Kontrollerne vil ifølge planen som hovedregel ikke være varslede og kan foregå på alle tidspunkter af døgnet, ligesom de vil være synlige i forhold til omverdenen. Aktionerne stresser de miljøer, hvor snyderiet foregår. Erfaringerne er, at det virker i forhold til at nedbringe ulovlighederne. Nogle af aktiviteterne vil foregå med bistand fra andre. Handel med punktafgiftspligtige varer i EU Efter skattevæsenets plan er problemet her, at nogle virksomheder køber punktafgiftspligtige varer i udlandet, men undlader at lade sig registrere for de nødvendige punktafgifter. Virksomhederne videresælger herefter de indkøbte punktafgiftspligtige varer til priser, som de lovlydige i branchen ikke kan sælge til. Erfaringer viser, at mange punktafgiftspligtige varer kommer til Danmark fra de øvrige EU-lande, der ikke er underlagt toldprocedurer.

6 - 6 Ikke alle unddragelserne sker med fortsæt. Flere større importører er ikke opmærksomme på, at deres varer er punkafgiftspligtige eller kan være omfattet af flere punktafgifter. Emballageafgift er et godt eksempel på en punktafgift, som importører ikke altid er opmærksomme på. Virksomheder, der i udlandet indkøber pantpligtige drikkevarer, glemmer ofte at lade sig registrere og tilmelde produkterne hos Dansk Retursystem. Den fremtidige indsats til derfor også være rettet mod medspiller virksomheder. Med indførsel af EMCS (Excise Movement and Control System) har de europæiske skatteforvaltninger fået mulighed for at gennemføre en mere effektiv kontrol af virksomheder, der handler med vin, øl, spiritus, tobak og energiprodukter (fx olie og gas) under afgiftssuspension over EUs indre grænser. De danske skattemyndigheders projekt vil have særlig fokus på de risici, som afdækkes af EMCS. Der er her tale om et igangværende projekt. Rådgivere på rette kurs Efter skattevæsenets plan har det vist sig, at nogle rådgivere, som udfører økonomisk rådgivning af borgere og virksomheder, ikke selvangiver deres indkomst og heller ikke angiver og betaler deres moms og A-skat på rette måde og til rette tid. Der er efter skattevæsenets opfattelse derfor en risiko for, at sådanne rådgivere tilskynder klienter til at gøre det samme og dermed forhøjer statens risiko for tab. På denne baggrund skal der efter planen ske en holdningsbearbejdning ved kontakt til og samarbejde med revisororganisationerne, Det danske Advokatsamfund og andre relevante brancheorganisationer, hvor emnet bliver sat på dagsordenen på kurser, generalforsamlinger samt i de respektive medlemsblade og informationskanaler. Indsatsen skal sikre, at rådgivere, som yder økonomisk rådgivning overfor borgere og virksomheder, lever op til lovgivningens krav, ligesom de ikke må være i restance til det offentlige. o

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

indsatsen mod momskarruselsvindel

indsatsen mod momskarruselsvindel Beretning til statsrevisorerne om indsatsen mod momskarruselsvindel September 2006 RB A303/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 12 A. Baggrund...

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Fairplay. fokus på holdninger

Fairplay. fokus på holdninger Fairplay fokus på holdninger Fairplay Oktober 2004 Udgiver: Regeringen København 2004 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skat.dk Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-52-2 ISBN: 87-90922-53-0 (Internet)

Læs mere

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012.

Information SKAT HAR UDPEGET DE OMRÅDER, DER VIL NYDE SÆRLIG OPMÆRK- SOMHED I 2012. 3000 VIRKSOMHEDER FÅR ET SÆRLIGT BESØG. Nr. 57 Marts 2012. Information Nr. 57 Marts 2012 Side 2 SENIORJOB Betaling til efterløn giver mulighed for et seniorjob, hvis dagpengene er væk og der er flere år til efterlønnen. Det er en gylden ordning. Men reglerne er

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere