Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter 2013/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Arena CPHX P/S, c/o Realdania Jamers Plads Att: Christian Spang-Thomsen, Construction Manager 1551 København Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se VI.3) Yderligere oplysninger Internetadresse: I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Andet: Offentligt Privat Partnerskab Hovedaktivitet Fritid, kultur og religion Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Copenhagen Arena Entreprise E10.1 Kølemaskineri. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder 1/7

2 2/7 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, uanset med hvilke midler, efter den ordregivende myndigheds specifikationer Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ørestad Syd, København, Danmark. NUTS-kode DK011 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at udvikle en større indendørs arena i København, Danmark, gennem selskabet Arena CPHX P/S (herefter benævnt ACPHX). Arenaen skal imødekomme en stærk lokal og regional efterspørgsel efter underholdnings, kultur- og sportsarrangements faciliteter. Arenaen skal medvirke som generator for økonomisk vækst og udvikling. Copenhagen Arena vil udgøre en vigtig brik i Københavns image og bidrage til livet i byen, dens befolkning og besøgende i fremtiden. Copenhagen Arena vil blive markedsført nationalt og internationalt og være af høj kvalitet sammenlignet med tilsvarende faciliteter i verden, med henblik på at tiltrække de bedste kunstnere og arrangementer fra hele verden. Arenaen vil få en kapacitet på ca tilskuere og vil inkludere ca Premium Lounge-sæder, en række restauranter og lounges samt 16 loger med kapacitet til personer i hver. Anlægssummen er for hele arenaen samlet budgetteret til ca DKK. Live Nation har indgået aftale med Arena CPHX P/S om at leje arenaen ved dens færdiggørelse. Arenaen er placeret i Ørestad Syd, et nyt byområde mellem lufthavnen og den indre by, hvor arenaen skal virke som katalysator for investeringer i de planlagte udbygninger, der vil omgive arenaen. 3XN med underrådgiverteam (HKS, Arup, ME Engineers og Planit-ie) er udpeget som vinder af designkonkurrencen og projekterer arenaen i tæt samarbejde med Arena CPHX P/S og Live Nation. Arena CPHX P/S vil forestå byggeledelse, styring og koordinering mellem entrepriserne. Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og deltagelse udelukkende kan foregå via ByggeWeb Udbud, jf. punkt VI.3). Denne kontrakt Entreprise E10.1 er én af en række entreprisekontrakter, der udbydes i stor- og/eller fagentrepriser til udførelse af arenaen. Denne kontrakt omhandler levering og montering af kølermaskineri i forbindelse med opførelse af arenaen. Det er muligt at blive prækvalificeret til at afgive bud og evt. få tildelt mere end én kontrakt. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Der henvises til punkt II.1.5). Denne entreprisen omfatter, men er ikke begrænset til, komplet kølemaskineri inkl. tørkølere. Kølemaskineriet opstilles i to rum i tagkonstruktionen. Kølemaskineriet leveres som komplette containerløsninger med alt 2/7

3 3/7 II.2.2) II.2.3) II.3) indeholdt og med tørkølere monteret oven på containerne. Kølemaskineriet leverer køling til ventilationsanlæg og i mindre omfang til teknikrum og kontorer. Samlet kapacitet er på ca kw. Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: Ordregiver har pt. ikke planlagte optioner, men holder muligheden for fremtidige optioner åben. Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Påbegyndelse Færdiggørelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: 15 % i henhold til AB92 og udbudsmaterialet i øvrigt. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Bygherrens betalingsfrist er 20 kalenderdage efter modtagelse af faktura. Vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af entreprenører, skal konsortiedeltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og direkte hæftelse for Arena CPHX P/S, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld prokura over konsortiet. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Kontrakten er underlagt særlige vilkår, herunder ILO's konvention No. 94 vedrørende Løn- og Arbejdsvilkår, Københavns Kommunes krav til private virksomheder vedrørende beskæftigelse af praktikanter samt FN's Global Impact-regler særligt vedrørende sociale og etiske hensyn ved indkøb. AB92 med tilføjelser og fravigelser vil være gældende sammen med kontrakten. Kontrakten vil være underlagt dansk lovgivning. Udbudsmateriale og projektmateriale vil kunne forekomme på dansk og engelsk. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal afgive oplysninger i henhold til afleveringskrav på Byggeweb Udbud: 1) Oplysninger om ansøgeren, i form af firmanavn, adresse, telefonnummer, adresse, kontaktperson, ejerforhold/selskabsform og CVR-nummer eller tilsvarende. 2) Erklæringen om at ansøgeren ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e) og f) anførte situationer. Ansøgere, der befinder sig i en af de i art. 45, stk. 1 og 2, anførte situationer, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Skabelon findes på Byggeweb Udbud. Hvis ansøger er et konsortium, bedes dokumentation for punkt 1 og 2 fremlagt for hver enkelt deltager i konsortiet. Økonomisk og finansiel kapacitet 3/7

4 4/7 III.2.3) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal afgive oplysninger i henhold til afleveringskrav på Byggeweb Udbud: 1) Oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold i form af nøgletal for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår i form af omsætning, overskudsgrad og soliditet. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, skal der fremlægges nøgletal for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Virksomheder, der endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal dokumentere virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. 2) Erklæring fra virksomhedens revisor eller ledelse om, hvorvidt og i givet fald hvordan omsætning, overskudsgrad og soliditet for perioden siden aflæggelse af seneste regnskab afviger væsentligt fra nøgletallene i årsregnskabet. Skabelon findes på Byggeweb Udbud Såfremt ansøger er et børsnoteret selskab, vil en erklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse har været anledning til at afgive børsmeddelelser, være tilstrækkeligt. Såfremt der har været afgivet børsmeddelelser vedrørende regnskabet, skal disse vedlægges. 3) Dokumentation for relevant ansvarsforsikring med oplysning om forsikringsselskab og policenummer, ansvarsbegræsning og selvrisiko. Hvis ansøger er et konsortium, skal dokumentation for punkt 1), 2) og 3) foreligge fra hver enkelt deltager i konsortiet. Hvis ansøger planlægger at løse opgaven med væsentlig bistand fra underentreprenører, skal dokumentation for punkt 1), 2) og 3) foreligge fra de væsentligste underentreprenører. En underentreprenør er væsentlig, hvis hans entreprisesum skønsmæssigt udgør 20 % eller mere af den samlede entreprisesum. Hvis virksomheden er afhængig af den økonomiske og finansielle kapacitet i andre juridiske enheder, skal den ansøgende virksomhed præsentere et bindende tilsagn fra sådanne enheder om at sikre de nødvendige ressourcer. Ligeledes skal ansøgningen specificere sådanne enheders økonomiske og finansielle kapacitet. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal afgive oplysninger i henhold til afleveringskrav på Byggeweb Udbud: 1) Relevante referencer fra opgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet som den udbudte kontrakt inden for de seneste 5 (fem) år. Maksimalt 10 referencer bedes fremsendt. Referencerne bedes indeholde en kort beskrivelse af det udførte arbejde, oplysning om ansøgers rolle og ansvarsområder på den enkelte opgave, samt oplysning om opgavens størrelse i DKK. Skabelon findes på Byggeweb Udbud. 2) Nøgletal, der er sammenlignelige med tal beregnet af Byggeriets Evalueringscenter, for overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed og som modsvarer reglerne om brug af nøgletal inden for det statslige byggeri iht. bekendtgørelse nr af 16. december 2009, 9. Oplysningerne kan gives i form af et eller flere såkaldte faktablade og karakterbøger. Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år fra den daværende ordregiver, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne. Yderligere informationer og vejledning om nøgletal kan findes på 3) Oplysning om gennemsnitligt antal medarbejdere pr. år fordelt på faggrupper for hvert af de seneste 3 år. Hvis ansøger er et konsortium, skal dokumentationen for punkt 1)-3) foreligge for hvert enkel deltager i konsortiet. Hvis ansøger planlægger at løse opgaven med væsentlig bistand fra underentreprenører, skal dokumentationen foreligge for de væsentligste underentreprenører. En underentreprenør er væsentlig, hvis hans entreprisesum skønsmæssigt udgør 20 % eller mere af den samlede entreprisesum. 4/7

5 5/7 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Arena CPHX P/S vil udvælge de 5 ansøgere, der har de bedste kompetencer, vurderet ud fra oplysninger afgivet i henhold til del III.2.2) og III.2.3). Der vil særlig blive lagt på referencernes relevans og størrelse, ansøgerens økonomisk formåen, ansøgerens dokumenterede evne til at aflevere rettidigt, opretholde et godt arbejdsmiljø, aflevere i god kvalitet og til kundens tilfredshed og hensigtsmæssigheden af ansøgerens medarbejderantal og fordelingen heraf i relation til den udbudte kontrakt. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger 5/7

6 6/7 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) Anmodning om prækvalifikation skal ske via: Har du allerede et Byggeweb-Log in: 1. Log in ved at taste dine personlige brugerinformationer. 2. I»personligt område«vælg boksen»søg efter offentlige udbud«. 3. Indtast Byggeweb-udbudsnummer TN og tryk»søg«. 4. Når korrekt prækvalifikation er fundet, vælg»ok«. 5. Åbn prækvalifikationen ved at vælge fanebladet»applikationer«/»byggeweb Udbud«, og tryk på prækvalifikationsnavnet. 6. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig aflevering af prækvalifikationsansøgning. Mangler du et Byggeweb Log in: Gå til internetadressen: vælg»ny bruger«, og følg vejledningen. Har du mistet dine personlige brugerkoder: Vælg»Log in«, tryk»glemt brugernavn/password?«, og følg vejledning. Såfremt ansøger er et konsortium eller forventer at have underentreprenører, der udfører 20 % eller mere af den forventede entreprisesum, skal der rettes henvendelse direkte til Byggeweb på tlf med henblik på korrekt oprettelse på Byggeweb. i) Uanset at der ikke er tale om statsbyggeri, skal det oplyses, at byggeprojektet forventes evalueret i overensstemmelse med reglerne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggeri m.v. Kontrakten vil indeholde betingelser herom. Dette medfører, at alle entreprenører og underentreprenører skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsen. ii) Yderligere materiale om arenaen generelt findes på: iii) Eventuelle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Byggeweb Udbud. iv) Ansøgerne vil i forbindelse med tilbudsafgivelsen blive bedt om at aflevere en tro og love erklæring vedførende forfalden ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj v) Arena CPHX P/S forbeholder sig ret til at kræve en Serviceattest eller tilsvarende forud for kontraktindgåelse. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle København Ø Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Tidsfrister og procedure for at indgive klager er fastsat i Lov Nr. 492 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. af 12. maj I henhold til 7, stk. 1, i Lov nr. 492 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Arena CPHX P/S har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Senest samtidig med fremsendelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal kopi af klagen fremsendes til udbyder. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud 6/7

7 7/7 VI.5) Carl Jacobsens Vej Valby Telefon: Internetadresse: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /7

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98447-2015:text:da:html Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 249-434278. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 249-434278. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:434278-2013:text:da:html Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 249-434278 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere