Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 Kontaktpunkt(er): Vestsjællands Almene Boligselskab Att: Claus Moesgaard 4450 Jyderup DANMARK Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Offentligt organ Hovedaktivitet Boliger og offentlige faciliteter Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse / gennemførelse af helhedsplaner. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 1/6

2 2/6 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vestsjælland. NUTS-kode DK022 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5 Rammeaftalens varighed Varighed i måneder: 48 Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid Anslået værdi eksklusive moms: DKK Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ca. 170 boligafdelinger i 8 vestsjællandske kommuner og har dermed en stærk position på det almene boligområde. Det er VAB's målsætning at udvikle og opføre alle typer af almene boliger, herunder ungdoms-, familie- og ældreboliger, i de større byer inden for VAB's optagelsesområde. VAB's optagelsesområde omfatter Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø, Ringsted, Køge og Slagelse Kommune. Inden for de kommende 4 år har VAB til hensigt at igangsætte nye byggerier med en samlet anskaffelsessum på ca DKK samt gennemføre 4-6 helhedsplaner med en samlet anskaffelsessum på ca DKK. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier. Totalrådgivernes ydelser kan omfatte ydelserne beskrevet i FRI og Danske ARK's ydelsesbeskrivelse»byggeri og Planlægning, 2012«, herunder bl.a.: forprojekt og myndighedsbehandling ansøgning om byggetilladelse hovedprojekt / detailprojektering afholdelse af byggemøder og rapportering til bygherre byggeledelse fagtilsyn og projektopfølgning tegninger rettet som udført afholdelse og opfølgning af / på 1-års eftersyn. samt udarbejdelse af helhedsplaner, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: 2/6

3 3/6 II.2.2) II.2.3) II.3) Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ca. 220 nye almene boliger fordelt på flere byggerier (og rådgiveraftaler) og i forbindelse med udarbejdelse af 4-6 helhedsplaner, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Anslået værdi eksklusive moms: DKK Oplysninger om optioner Optioner: nej Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der henvises til udbudsbetingelsernes bemærkninger herom. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Betalingsvilkår i henhold til udbudsbetingelserne. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Samtlige deltagere i et konsortium eller lignende sammenslutning af leverandører skal hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og for opfyldelsen af de kontrakter, som korsortiet mv. tildeles på grundlag af rammeaftalen. Konsortiet mv. skal desuden udpege en / flere fælles fuldmægtig(e), som er berettiget til at træffe beslutninger med bindende virkning for konsortiet mv. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: De totalrådgivningskontrakter, som indgås på grundlag af rammeaftalen, indeholder dels en social klausul om praktik og lærlinge pladser med krav om beskæftigelse af praktikanter i sædvanligt omfang for branchen ved udførelsen af kontrakten, dels en social klausul om overholdelse af de løn- og arbejdsvilkår, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgerne skal aflevere følgende for at dokumentere sine personlige forhold: 1) Fuldstændigt firmanavn, adresse og telefonnummer. Oplysninger om selskabets form, CVR-nummer og organisation. Kortfattet firmabeskrivelse. 2) Tro og love-erklæring om, at ansøgeren ikke er omfattet af nogle af de udelukkelsesgrunde, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1 og 2 i direktiv 2004/18/EF (»udbudsdirektivet«). 3) Tro og love-erklæring om, at ansøgeren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger DKK, og som ansøgeren ikke har stillet sikkerhed for betalingen af, jf. 1 og 2 i lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. (LBK nr. 336 af ). 4) Indgives prækvalifikationsansøgningen af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, skal konsortiet mv. vedlægge en af deltagerne underskrevet erklæring om, at samtlige deltagere i konsortiet mv. 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset for tilbuddet og for opfyldelsen af de kontrakter, som konsortiet mv. tildeles på grundlag af rammeaftalen samt angive konsortiets mv. fælles fuldmægtige, jf. pkt. III.1.3) ovenfor. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgerens revisorpåtegnede balance og resultatopgørelse for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal den nævnte dokumentation fremlægges for de år, hvori ansøgeren har eksisteret. Hvis ansøgeren er et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, som er etableret med henblik på at afgive tilbud på nærværende opgave, skal den nævnte dokumentation fremlægges for hver af konsortiedeltagerne mv. Hvis ansøgeren baserer sig på en anden / andre virksomhed(er)s økonomiske og finansielle kapacitet, skal den nævnte dokumentation fremlægges for denne / disse virksomhed(er), ligesom ansøgeren skal godtgøre at råde over den / de pågældende virksomhed(er)s ressourcer, f.eks. ved fremlæggelse af rådighedserklæring. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Liste over referencer med beskrivelse af de 10 største opgaver, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år inden for totalrådgivning vedrørende almene boliger eller byggerier med tilsvarende funktion og/eller kompleksitet, herunder med angivelse af kontraktpart, kontraktsum og opgavens hovedbestanddele. Har ansøgeren eksisteret i mindre end 3 år, skal referencelisten omfatte de år, hvori ansøgeren har eksisteret indtil nu. Hvis ansøgeren er et konsortium eller anden lignende sammenslutning af virksomheder, som er etableret med henblik på at afgive tilbud på nærværende opgave, skal referencelisten fremlægges for hver af konsortiedeltagerne mv. Hvis ansøgeren baserer sig på en anden / andre virksomhed(er)s tekniske kapacitet, skal den nævnte dokumentation fremlægges for denne / disse virksomhed(er), ligesom ansøgeren skal godtgøre at råde over den / de pågældende virksomhed(er)s ressourcer, f.eks. ved fremlæggelse af rådighedserklæring. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 10 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgernes erfaring med udførelse af totalrådgivning vedrørende opførelse af almene boliger og / eller boliger med tilsvarende funktion og / eller kompleksitet, jf. pkt. III.2.3). Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen 4/6

5 5/6 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Ansøgning om prækvalifikation skal indleveres i 2 eksemplarer 1 papirudgave og 1 elektronisk udgave (på USB-stik eller CD-rom). Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne Der findes intet mæglingsorgan i Danmark Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): En ansøgers klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. 5/6

6 6/6 VI.4.3) VI.5) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /6

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere