00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger"

Transkript

1 Økonomiudvalget

2 Økonomiudvalget i hele kr. Økonomiudvalget BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Natur Miljø Byggesager Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikl. af yder- og landdistriktområder Lønpuljer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Økonomiudvalget i alt

3 Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Mindevej 1, Vejen Rådhuspladsen, Nørregade 19, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer. Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. De næste gennemgange er i 2016 og i Der er i 2016 afsat kr. til formålet Driftsudgifter vedrørende energistrategi for kommunale ejendomme I budgettet er afsat udgifter til anskaffelse og drift af materiel, som anvendes i arbejdet med at lokalisere og indhente besparelser som følge af kommunens energistrategi. I 2015 er afsat kr Beboelsesejendomme Vorupvænget og og 73-79, Vejen Vejen Boligforening administrerer og udlejer boligerne for Vejen Kommune, og der er budgetteret med kommunens andel i overskuddet ved udlejninger. 3

4 Andre faste ejendomme Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Der er ansat en forpagter, som har bolig på ejendommen og betaler en månedlig husleje Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes to udlejningsboliger på første sal, som giver en indtægt Nørregade 16-20, Brørup Ejendommen Nørregade i Brørup er erhvervet af Vejen Kommune som en del af et byfornyelsesprojekt. Grunden skal sælges. Der er afsat budget til forbrugsafgifter VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen Baungårdsvej udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til aflønning af rengøringspersonale samt til drift af grunde og bygninger Det tidligere plejehjem, Egely, Fr. den 7 s gade 3a, Vejen Bygningerne i Vejen har huset det tidligere plejehjem Egely. Bygningerne er nedrevet og der er afsat budget på kr. til vedligeholdelse af udenomsarealer Det tidligere plejehjem, Åhaven, Vestergade 21, Holsted Det tidligere plejehjem Åhaven nedrives i 2015, og der er afsat budget til driftsudgifter på kr. i Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte skoler til rådighed for lokale foreninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Det drejer sig om følgende bygninger: Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Øster Lindet Skole Tidligere Sdr. Hygum Skole Byfornyelse Det afsatte budget på kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er blevet ændret. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgiften vil forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I 2015 er afsat kr. Det afsatte budget er justeret i overslagsårene i forhold til de forventede udbetalinger. I 2018 er budgettet kr. 4

5 Redningsberedskab Redningsberedskabet gennemgår i løbet af 2015 en strukturændring, som er aftalt i økonomiaftalen for Strukturændringen betyder, at redningsberedskaberne i kommunerne samles i større enheder på tværs af kommunegrænserne. Der er indregnet en besparelse på kr., som forventes realiseret i forbindelse med strukturændringen. Kommunerne i Trekantområet Danmark undersøger pt. mulighederne for at etablere et samordnet/fælles beredskab i Trekantområdet Fællesudgifter og / indtægter Personale Der er budgetteret med tre fuldtidsstillinger i 2015, og der er i alt afsat kr. til lønninger og indsatsledervagt. Uddannelse Budgettet skal dække uddannelse af eget personale, de frivillige i de sønderjyske brandværn og nye indsatsledere. Der er i alt afsat kr. til almindelig uddannelse af det frivillige beredskab og det centrale personale. Falck-aftale Vejen Kommune har indgået aftale med Falck om hovedaftale, vagtcentral og kommunikationssystemet SINE. Hovedaftalen indeholder brandslukning, kørsel til færdselsuheld, m.v. i områderne omkring Holsted, Brørup og Vejen. Den nuværende aftale er gældende til udgangen af Vagtcentralen styrer udkaldene for de fem brandstationer i Vejen Kommune, samt for de fire brandstationer uden for kommunen, som dækker Vejen Kommune. Alle automatiske alarmer sendes desuden til denne vagtcentral. SINE er beredskabets nye fælles radiosystem, der skal sikre samarbejde og koordinering på tværs af beredskabet. Radiosystemet skal både bruges til hverdag og når der er behov for en fælles koordineret indsats. Det samlede budget for aftalen med Falck er på kr. Brandværn I Rødding-området er der et frivilligt kommunalt brandværn i byerne Rødding, Jels og Skodborg. Der er afsat kr. til rådighedsbeløb og diverse udgifter, som brændstof, sikkerhedsudstyr og brandøvelser vedr. brandværnene. Der er indgået aftale med de frivillige brandværn for perioden fra 1. februar 2012 til 31. december Entreprenørudgifter Falck-aftalen blev genforhandlet til 2012, hvilket indebar ændringer i aftaleindholdet, herunder en ændring omkring entreprenørudgifter i de første 24 timer efter en alarm. Der er derfor afsat kr. til forureningsuheld og assistance ved brand. Bådberedskab Jels Brandværn varetager i relation til bådberedskab i Jels. Der er afsat kr. til løbende drift til Jels Brandværns udgifter i forbindelse med opgaven. Diverse udgifter Der er afsat budgetbeløb til diverse udgifter vedrørende beredskabet i Vejen Kommune. Budgetbeløbet skal dække udgifter til sikkerhedsudstyr, helbredsundersøgelser og lignende. Telefon På denne konto er der afsat budget til 14 mobiltelefoner, leje af kredsløb, tre fastnetforbindelser og tre ADSL-forbindelser. 5

6 Kontingenter Der betales bl.a. kontingent til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Dansk Brandog Sikringsteknisk Institut. Transportudgifter (biler mv.) Der er budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af indsatslederbiler og køretøjer vedrørende de frivillige i Vejen Kommune. Maskiner og materiel Budgettet til maskiner og materiel skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens og de frivillige brandværns maskiner og materiel. Budgettet til leasing skal dække udstyr og beklædning til brandmandskabet inklusiv indsatsledere, samt leasingydelser til materiel i form af en lift, tankevogne og autosprøjte. Budgettet for er tilført kr. til indgået aftale om leasing af en ny indsatslederbil. Aftalen løber over 6 år. I alt er afsat kr. til leasing af materiel. Tekniske anlæg Budget til tekniske anlæg på kr. dækker over almindelige udgifter til vedligeholdelse af vandforsyning, brandhaner og branddamme samt udgifter til afvikling af branddamme, som ikke længere bruges til brandslukning. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer for blinde alarmer til kommunale og private virksomheder Drift og vedligeholdelse af bygninger Beredskabets bygninger består af følgende: Brandstation, Gl. Vejenvej 2, Skodborg Brandstation, Rødding Nygade 6, Rødding Brandstation, Jels Søndergade 17B, Jels Brandhus, Brudsigvej 4, Skodborg (øvelsesplads) Beredskabsstation, Fabriksvej 11, Brørup Budgetterne til ovenstående bygninger indeholder udgifter til vand, renovation, el, opvarmning, skatter og afgifter samt løbende vedligeholdelse. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale pulje, under funktion Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt, under funktion Fællesudgifter og administration m.v Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 6,75 kr. årligt pr. stemme i Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr af 8. december I budgettet for 2015 er afsat kr. til partitilskud. 6

7 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Økonomi og Indenrigsministeriet. Vederlaget til en borgmester i en kommune med indbyggertal på er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemand i staten. Der er afsat kr. til aflønning af borgmester. Faste vederlag For medlemskab af byråd ydes et fast vederlag på kr. pr. år (2014-priser) til alle byrådets medlemmer udover borgmesteren. Vederlaget reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes ud fra lønudviklingen på det kommunale arbejdsmarked. Økonomi- og indenrigsministeriet melder årligt reguleringsprocenten ud. Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med kr. pr. år. Beløbet justeres med samme procentsats som det faste vederlag. I 2015 er afsat kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Udvalgsvederlag Udgifter til vederlag til viceborgmestre og nedsatte udvalg kan maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens løn, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. Udvalgsformænd og viceborgmestre aflønnes med procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. I hele kr. Beløb Viceborgmester, 5 % Anden viceborgmester, 3 % Formandsvederlag, fem stående udvalg á 30 % Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 % Formandsvederlag Folkeoplysningsvederlag, 5 % I alt 170,50 % af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsmedlemmer er fastlagt som procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. I hele kr. Beløb Næstformænd, fem stående udvalg á 6 % Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer á 2,75 % Økonomiudvalget, seks medlemmer á 2,75 % Børn & Ungeudvalget, et medlem 1,4 % I alt 116,65 % af borgmestervederlag Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til kr. pr. år. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn. Ydelsen reguleres som det faste vederlag. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à kr. 7

8 Uddannelse Der er afsat kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. I første år i valgperioden er afsat yderligere kr. til uddannelse på grund af forventet interesse for uddannelse hos nye byrådsmedlemmer. I 2018 er således afsat kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Budgettet kan opdeles på følgende poster: I hele kr. Beløb Forplejning kantine: Udvalgsmøder og byrådsmøder, mv Øvrige mødeaktiviteter Gaver Ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer Rejser og repræsentation i øvrigt (inkl. budgetseminar) I alt Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til otte tidligere borgmestre, heraf seks fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat kr. til pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der er afsat kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet, i alt budgetteres med en indtægt på kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager Beboerklagenævn Der er afsat kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 8

9 1 medlem fra senioraktiviteter 1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse, 8 faste møder møder ekstraordinært møde Mødediæter til 5 ikkebyrådsmedlemmer 8 faste møder ekstraordinært møde Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 560 kr. pr. medlem Administrationsudgifter til Telefon, porto, it m.v. 800 formand Aktiviteter Døvetolk samt uddeling af handicappris Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: I hele kr. Beløb Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse 11 faste møder (møder) ekstraordinære Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder ekstraordinære Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 577 kr. pr. medlem Kontingenter Danske Ældreråd Administrationsudgifter til Telefon, porto, it formand og sekretær Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget Valg m.v. Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 15. september 2011, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i Der er afsat kr. til afholdelse af valg. 9

10 EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i Næste valg til Europaparlamentet er i Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i Der er afsat kr. til formålet Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Bobølmarkvej 8, Bobøl Østergade 24, Rødding Skovvej 36, Vejen Lindetorvet, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) og lejer følgende administrationsbygninger: Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen (Jobcenter) Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) Fællesudgifter og -indtægter Udgifter mv. til fem pedeller er budgetteret med kr. til lønudgifter og kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab Administrationsbygninger Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år Vestergade 4A, Vejen Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen (ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt I perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2015 lejer Vejen Kommune endvidere 194 m² i tilknytning til Jobcentrets lokaler på Nørregade 11 i Vejen. Den årlige leje er kr. 10

11 Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under funktion Sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager Fællesudgifter og -indtægter Puljer Ved budgetlægningen for 2011 blev der indregnet egentlige besparelser på konto 6 på 9,5 mio. kr. samt 4 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftalen. Puljerne skal hentes ved reduktion i personale og organisationstilpasninger. I 2015 resterer en besparelsespulje på kr. til personalereduktioner og kr., som skal findes ved organisatoriske tilpasninger. Uddannelse Der er afsat en pulje på kr., som er sammensat af følgende: Formål Beløb Pulje til kommunomuddannelse Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) Øvrige diplomuddannelser Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse Beløb til ledelsesstøtte efter behov Pulje til direktionens initiativer I alt Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. 11

12 Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende kommunikationsteamet Kommunikationsteamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, indkøb af flag, skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Tryksager, papir og forbrugsstoffer til trykkeriet Leasing af printere Klikafgift for printere Indtægter fra salg til institutioner I alt Trykkeriet kan levere tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Kommunikationsteamet er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat kr. i 2015 til det kriminalpræventive Sekretariat. Falck-abonnement Der er afsat kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. vejhjælp til kommunens egne og leasede køretøjer. Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision Advokatbistand Øvrig konsulentbistand I alt Vejen Kommune har indgået en aftale med BDO Kommunernes Revision fra 2015 til 2018 vedrørende revision af kommunens regnskaber. Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Administrationsgebyr Vejen Kommune betaler et administrationsgebyr for opkrævning af statsafgifter for spildevand og ledningsført vand. 12

13 Gebyret har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet og sikre mindre spildevandsudledning. Der er afsat kr. til gebyret. Arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af fysiske og elektroniske arkiver. I budgettet er indregnet kr. til arkiver i 2015 og kr. i overslagsårene. Kontorhold Der er afsat en central pulje på kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Budgettet er ved budgetlægningen for 2015 reduceret med kr. som en følge af indgåelse af en ny indkøbsaftale. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Herudover er afsat budget på kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de administrative afdelinger er afsat et budget til tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. Porto Udgifterne til porto mv. fordeler sig på følgende måde: Område Beløb KMD (FAS, BBR, underholdsbidrag, m.v.) Facility Services hos Post Danmark: - Afhentning af post Oplukning og levering af post Porto Øvrige udgifter (pakker, gebyrer, pjecer, m.v.) I alt Annoncer Budgettet til annoncer skal dække annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene, stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt annoncer og brochurer vedrørende administrationen. I alt er afsat kr. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat kr. Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar. 13

14 Biler Budgettet til biler på kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune. Interne administrationsudgifter Ved regnskabsafslutningen overføres en udgift fra konto 6 til konto 5 svarende til den beregnede udgift til central administration i forbindelse med de takstfinansierede institutioner. Beregningerne foretages for samtlige pladser i Vejen Kommunes sociale institutioner. Administrationsgebyrer I forbindelse med renovering og ombygning af Lundtoft i Brørup er budgetlagt en indtægt i 2015 på kr. til støttesagsgebyrer og andel af byggesagshonorar. Som følge heraf er afsat kr. til administrative opgaver ved byggeprocessen, som er fordelt mellem Udvalget for social og ældre og Økonomiudvalget Teknik & Miljø Afdelingen Teknik & Miljø under funktion udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion samt funktion og funktion , som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, naturstiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. Udkontering egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. I budgettet for 2015 er indregnet et beløb på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Vejen Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en spildevandsplan. Planen er under revision og forventes godkendt primo Spildevandsplanen afventer statens vandplaner. Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat kr. Lokalplanlægning Budgettet på kr. skal dække udgifter til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO 2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO 2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. 14

15 Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på kr. i Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Vejen Kommune har en medarbejder ansat til at følge op på de indgående kontrakter med rengøringsselskabet og koordinere rengøringen i Vejen Kommune Sundhed & Familie Forløbskoordinatorer Under diverse udgifter er afsat budget til kommunale forløbskoordinatorer. Der er afsat kr. til driftsudgifter vedrørende to ansatte forløbskoordinatorer. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket Borgerservice Kørselskontor Vejen Kommune har etableret et kørselskontor, som skal optimere den borgerrettede kørsel. Der er indregnet besparelser på 1,795 mio. kr. i 2015 faldende til 1,393 mio. kr. i Ved budgetlægningen for 2015 er der hentet besparelser for i alt 1,9 mio. kr. Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere under afdelingens område. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Restancegebyrer Der er budgetteret med kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Takster findes i takstbladet. 15

16 Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger mv. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til opgaven Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med kr Intern Service HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af ledere. Der er afsat kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker op til 25 sager pr. år. BS-gebyrer Der er afsat kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lign Udvikling & Erhverv Fagpersonale Udvikling & Erhverv er ved budgetlægningen for 2015 blevet opnormeret med et årsværk til ansættelse af en idræts- og bevægelseskonsulent. Medarbejderen skal medvirke til at sikre en kobling mellem velfærdsområderne og de faciliteter, som der ønskes en bedre benyttelse af. Kommuneplanlægning Der er afsat kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på digitalisering af kommuneplanen, borgermøder mv. 16

17 Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Der er afsat kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Analyser og undersøgelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. Udgifter til fælles lægekonsulentbetjening er budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Lægekonsulenthonorar 45 uger à kr kr. Kørsel 4 kvartaler à kr kr. Lægekonsulent kr. Projekt Hurtig Afklaring Projekt Hurtig Afklaring handler om screening af borgerne med henblik på, at borgeren hurtigst muligt får det rette tilbud. Formålet med projektet er at reducere udgifterne til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen er indeholdt i aftalen med Falck Healthcare MED-organisation Budgettet til MED-organisation skal dække: Økonomisk kompensation for medarbejderes deltagelse i MED-organisationen Møder og kørsel Uddannelse af MED-repræsentanter Det samlede budget til MED-organisation er på kr Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats indenfor sundheds- og socialområdet. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Formanden for KKR Syddanmark vælges for en valgperiode, som følger de kommunale valg. 17

18 Udgifterne til sekretariaterne finansieres af alle kommuner i Region Syddanmark ved årlig udfakturering af udgifter Fælles it og telefoni It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. It-afdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller via indkøbsdatabasen. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budget til it på det pædagogiske net er placeret under Udvalget for skoler og børn. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal der udarbejdes en business case. Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under it skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på kr. i 2015 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Område Budget i hele kr. Infrastruktur: - Opkobling af institutioner Servere Telefoni, hjemmeopkobling, mv I alt Leasing Vejen Kommune har indgået en aftale om en 5-årig leasingramme på 5 mio. kr. Aftalen anvendes til indkøb af hardware og lign. med en forventet levetid over fem år. Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås en faktureringsaftale med KMD, som dækker it-løsninger, der leveres af KMD. I 2015 er i alt afsat kr. til aftalen med KMD. Budgettet til faktureringsaftalen er ved budgetlægningen for 2015 reduceret med 1 mio. kr. som følge af det fælleskommunale udbud på it-systemer, som der i dag er monopol på. Udbuddet giver et øget ressourcetræk på kommunens organisation, og der er derfor afsat midler til midlertidig opnormering i Intern Service, Borgerservice og Jobcenteret. Den samlede forventede besparelse på monopolsystemerne stiger til 2 mio. kr. i Faglicenser Der er afsat kr. til faglige licenser og systemer, som ESDH, antivirus-program, blanketsystem, lovinformation, CSC, TN3270 og DME-synk. Digitaliseringspuljen I budget 2015 er afsat kr. til digitaliseringspuljen. Puljen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. Business-casen behandles i digitaliseringsgruppen, som indstiller til direktionen, om projektet skal gennemføres. 18

19 GIS Der er afsat kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser Jobcentre Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til budgettet. Lægeerklæringer Det afsatte budget på kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Budgettet til lægeerklæringer er i 2015 reduceret med kr. pga. anvendelse af itsystemet Netforvaltning Sundhed, som giver mulighed for at genanvende lægeerklæringer. Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovbefalet kontrakt med Region Syddanmark, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale Miljø Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her. Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager Voksen-, ældre og handicapområdet Tolkning Budgettet til tolkning på kr. skal dække udgifter til tolke hos Jobcenteret og i Integrationsteamet. Det afsatte beløb er beregnet ud fra en forventning om, at flygtningene ikke har behov for tolkning ud over introduktionsperioden. 19

20 Ved budgetlægningen er budgettet reduceret med kr. pga. øget anvendelse af videotolkning. Vejen Kommune forventes i 2015 at skulle modtage 45 nye flygtninge, jf. udmelding fra Udlændingeservice. Budgettet for 2015 er tilført kr. til øget behov for tolkebistand pga. flere flygtninge fra hovedsageligt Syrien. Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Lægeerklæringer Afdelingen for Social & Ældre afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under Socialområdet. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Integration Under Social & Ældre er der afsat budgetbeløb til Integrationsteamet. Der er afsat kr. til drift af bil til integrationsmedarbejderne. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat kr. i budgettet Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgifter til tilbagebetaling af de lån, som er optaget i forbindelse med opstarten af Udbetaling Danmark. I 2018 er et af de lån betalt ud, og administrationsbidraget er derfor reduceret med 1,5 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark. Det endelige administrationsbidrag for 2015 fastsættes på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 6 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark i juli Diverse indtægter og udgifter Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på kr. i 2015 og overslagsår. Budgettet skal dække: Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Det resterende budgetbeløb kan anvendes til diverse tilskud og projekter. Kontoen administreres af chefen for Udvikling & Erhverv. Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lignende i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. 20

21 Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding Turisme Eventpulje til profilering af Vejen Kommune I budgettet er afsat kr. til en eventpulje. Puljen skal anvendes til projekter, som kan profilere Vejen Kommune regionalt og nationalt. Trekantområdet Danmark pulje til sport, event og konferencer Vejen Kommune deltager i Trekantområdet Danmarks strategiske handleplan. Handleplanen er et fælles tiltag, som skal tiltrække, medfinansiere og sikre gennemførelse af events og sportsbegivenheder i Trekantområdet af national og international kaliber. Budgettet udgør 2,50 kr. pr. indbygger i Vejen Kommune Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Vejen Kommunes andel i Danmarks fælles miljøportal udgør 2,75 kr. pr. indbygger. Der er afsat et budgetbeløb på kr. UdviklingVejen UdviklingVejen tilbyder kontorfaciliteter, netværk og rådgivning til iværksættere og mindre virksomheder. Vejen Kommune yder et årligt tilskud til projektet på kr. UdviklingVejen og Vejen Kommune har indgået et offentligt-privat-samarbejde, EnergiVækstVejen, som skal udvikle Vejen Kommune som en klimabevidst kommune. Projektet løber i 2014 og 2015, og i budgettet er afsat kr Vejen Kommune er medlem af Dansk Fagcenter for Biogas, som har hjemsted i Innovationshus Syd. Der er afsat kr. til formålet i Erhvervsservice og iværksætteri I budgettet er indarbejdet følgende tilskud: Område Årligt tilskud i kr. Markedsføring Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark Udviklingscentret for Turisme og Erhverv Erhvervs- og turistfremme samarbejdet med Esbjerg, Varde, Fanø og Tønder kommuner (SVUF) Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark EUSD Deltagelse i Legoland Billund Resort Væksthuse I alt Udvikling i yder- og landdistriktområder Der er afsat to puljer til udvikling i yder- og landdistriktsområder: LAG pulje på kr. Tilskudspulje på kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd og Forum Rødding. 21

22 Lønpuljer, herunder øvrige puljer Barselspulje Barselspuljen dækker 80 % af forskellen på lønudgiften og den modtagne dagpengerefusion for medarbejderen, som er på barsel. De resterende 20 % af forskellen på udgift til løn og dagpengerefusion dækker afdelingen/institutionerne selv ind via sin lønsum. Der afsættes årligt et beløb til barselspuljen. I 2015 er der afsat kr. til barselspuljen. Midler til et sammenhængende sundhedsvæsen Byrådet har i forlængelse af Økonomiaftalen for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntning af puljen besluttes i Herudover er der under Udvalget for sundhed, kultur og fritid afsat 0,25 mio. kr. til samarbejdet i praksisplanudvalgene. Besparelsespulje til energistyring og besparelser I budgettet fra 2009 og fremefter blev der indregnet besparelser på energi som følge af energibesparende investeringer. I 2015 og overslagsår resterer en besparelse på kr. Tværgående rammebesparelse I budgettet for 2014 er indregnet besparelser som følge af gevinster på digitaliseringsprojekter. Der er indregnet kr. i besparelse i Energistrategi Vejen Kommune har som vision at være blandt de kommuner i Danmark, som har det laveste energi- og vandforbrug. Byrådet godkendte derfor i 2010 en energistrategi, som har det formål at reducere CO 2 -udslippet med 2 % pr. år frem til Der er afsat budget til indsatser på kr. i 2015, samt forventede besparelser på kr. Investeringspulje til kreative løsninger Byrådet godkendte i foråret 2011 kommunens effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der afsættes en pulje til arbejdet med en øget risikovillighed. Puljen skal anvendes til effektiviseringsprojekter, som institutioner og arbejdspladser kan søge til at dække omkostninger til skæve, risikofyldte og eksperimenterende effektiviseringsprojekter. Der er afsat kr. årligt til formålet. I forbindelse med budgetvedtagelsen er en del af puljen disponeret til godkendte effektiviseringsforslag og budgetønsker. Der resterer således kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Hensat overskud til serviceramme I budgettet for 2015 er indregnet en budgetpulje på 3,5 mio. kr. Puljen er en reservepulje, som der ikke kan disponeres over. I beregningen af kommunens likviditet i budget 2015 er det forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Vejen Kommune udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd fra de fire sammenlagte kommuner. Hertil har kommunen overtaget amtskommunale medarbejdere, som på samme 22

23 vis får udbetalt tjenestemandspension fra kommunen. I 2015 er der budgetlagt med 100 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på kr Forsikringsadministration Alle kommunens forsikringer er samlet på den centrale konto, idet forsikringer er udbudt samlet for hele kommunen. Risikostyring Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Denne pulje skal anvendes til sikring af kommunens aktiver og forebyggende foranstaltninger, fx alarmer og materiel som kan forhindre nedslidning af medarbejderne. Der er afsat kr. i Præmier Der er i alt afsat kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv. Skader Til selvrisiko mv. er afsat kr. til skader vedrørende bygning og løsøre samt kr. til motorskader. Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration Der er afsat kr. til diverse øvrige udgifter, herunder honorar til forsikringsmægler, mv. Arbejdsskader Vejen Kommune er som udgangspunkt selvforsikret og skal selv afholde alle udgifter til arbejdsskader. I tilfælde af ulykker af større omfang er der dog tegnet en katastrofeforsikring. Der er i budgettet afsat en pulje til arbejdsskader på kr. årligt. Uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til efterfølgende år Generelle reserver Hensat overskud til servicerammen I det omfang det er muligt budgetterer Vejen Kommune med en reservepulje. Puljen skal være med til at sikre, at en hensigtsmæssig prioritering af service- og overførselsudgifter uden at servicerammen overskrides. Derudover gør puljen det muligt at opretholde kommunens regler om overførsel af uforbrugte budgetmidler mellem årene. Puljen udgør 17,14 mio. kr. I beregningen af kommunens likviditet i budget 2015 er det forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter. 23

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.25 Faste ejendomme 17.340 16.403 16.670 16.352 10 Fælles formål 16.827 15.940 16.258 15.940 11 Beboelse -530-530 -530-530 13 Andre

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget B2017 BO2018 BO2019 BO2020 00.25 Faste ejendomme 16.739 17.014 16.639 16.203 10 Fælles formål 16.850 17.176 16.850 16.465 11 Beboelse -463-463

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 16.978 16.572 16.103 16.027 10 Fælles formål 17.255 16.926 16.531 16.531 11 Beboelse -469-469 -469-469 13 Andre faste

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere