Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleudvalget Omprioriteringskatalog budget 2010-2013"

Transkript

1 Omprioriteringskatalog budget

2 SU 1 Omlægning af læsetiltag Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye tiltag, der samlet set skal styrke læseindsatsen mhp at forbedre det generelle læseniveau for elever i Køge Kommune. Disse tiltag gennemføres som udgangspunkt inden for den økonomi, der hidtil har været anvendt til de læseaktiviteter, som nu erstattes af nye. De nye og forventeligt bedre - tiltag kan gennemføres inden for en reduceret budgetramme, hvorfor den foreslåede mindreudgift ikke medfører forringelser, men rummer en effektivisering inden for området. De hidtidige læsetiltag (årsvirkning) Nedlæggelse af sprogbørnehaveklassen på Ellemarkskolen fra skoleåret 2008/2009, svarende til 1.85 stilling kr. Nedlæggelse af sprogbørnehaveklassen på Asgård Skole fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1.77 stilling kr. Nedlæggelse af læseklassen for tosprogede fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1,10 stilling kr. Nedlæggelse af læsekursusklassen fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1,75 stilling kr. Læsetiltag efter Læsehandleplanen: (årsvirkning) Læsecamp kr. Støtte til tosprogede elever Læsevejlederuddannelse ,- kr. Aktiviteterne efter læsehandleplanen muliggør således en reduktion på i alt mil.kr. (Årsvirkning)

3 SU 2 Reduktion, skoleudviklingsprojekt Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: I Køge Kommunes skolevæsen er der årligt afsat 3,4 mil. kr. til udvikling af skolevæsenet med henblik på at styrke de gældende indsatsområder i skolevæsenet. Det foreslås at reducere udviklingsmidlerne med 1,0 mil. kr. årligt i 2010 og overslagsårene. Konsekvensen af reduktionen er, at skolevæsenets muligheder for eksempelvis afholdelse af store fælles arrangementer inden for skoleudviklingsprojektet mindskes. Evt. fællesarrangementer vil dog fortsat kunne afholdes, for så vidt skolerne bidrager økonomisk dertil via egne budgetmidler. Den øvrige aktivitet inden for skoleudviklingen vil kunne opretholdes på uændret niveau. 3

4 SU 3 Rummelighedspuljen til skolerne Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Tildelingen til skolernes specialundervisning indeholder bl.a. en såkaldt rummelighedspulje. Puljen benyttes hovedsageligt til AKT (Adfærd/Kontak/Trivsel)-indsatser af forskellig art, tilpasset den enkelte skoles behov. For de elever, som har det svært inden for de almindelige rammer for undervisningen har skolerne gennem rummelighedspuljen mulighed for at tilrettelægge et individuelt tilbud over for disse børn. Hensigten hermed er, at der skal sættes ind med en tidlig indsats mhp. at undgå en senere udskilning fra almenundervisningen. Rummelighedspuljen udgør 3,7 mil. kr. Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af dette beløb med 1,0 mil. kr. (årsvirkning) Det vurderes, at en reduktion i rummelighedspuljen opvejes af en mere indgribende indsats i relation til elever i vanskeligheder, som blandt andet visiteres til specialklasser, tildeling af resurser til ikke-visiteret enkeltintegration samt udvikling af varierede undervisningsformer i normalundervisningen. 4

5 SU 4 PC til undervisningsbrug i folkeskolen Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Computerbestanden i skolevæsenet er efter Køge Kommunes officielle indberetninger ca elevpc ere, indkøbt via det centrale budget. Da det samlede elevtal i skolevæsenet er ca elever, er der således i gennemsnit 3,4 elever pr. pc. Dette er et acceptabelt tal, som giver skolerne gode muligheder for at inddrage pc ere i undervisningen, som det forventes efter folkeskoleloven. Supplerende kan det tilføjes, at de enkelte skoler herudover hvert år indkøber et antal pc ere, således at der i dag reelt er flere pc ere til rådighed end de angivne Det centrale budget til indkøb af computere til elevbrug er i kr. Den foreslåede reduktion af det centrale anskaffelsesbudget med 1.0 mil. kr. vil medføre en nedgang i antallet af elevmaskiner over tid, idet der, for så vidt det angivne niveau skal opretholdes, vil være behov for at anskaffe ca. 525 pc ere pr. år, idet levetiden teknisk set for disse maskiner er fire år. En reduktion af de afsatte midler vil medføre en forringelse af skolernes pædagogiske IT-tilbud, dog vurderes det, at det aktuelle niveau vil kunne bære en vis tilbagegang i en afgrænset periode. På den baggrund foreslås det, at reduktionen kun gennemføres i 2010 med henblik på, at behovet for nyindkøb af elevpc ere tages op til ny vurdering i forbindelse med budget 2011 og ses i sammenhæng med udviklingen af investeringen i IT-infrastrukturen i skolevæsenet i det hele taget. 5

6 SU 5 Udskydelse af den løbende følgeinvestering i IT-infrastrukturen Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: KITU er Køge Kommunes projekt til omlægning/ udvikling og fremtidig drift af IT netværk på skolerne til undervisningsbrug. På baggrund af en forskydning i tidsplanen omkring IT-projekt KITU kan en del af følgeinvesteringerne tilsvarende rykkes, hvorfor denne reduktion ikke påvirker aktuel drift. Det er dog en forudsætning, at IT-afdelingens serviceniveau tilpasses i forhold til forskydningen af tidsplanen for KITU-projektet. 6

7 SU 6 Reduktion af holdtimer i klasse Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,81 4,35 4,35 4,35 Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring. Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i klasse 5,54 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 133 årlige timer til holddeling, svarende til 4,43 ugtl. lektioner. Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 4,15 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 99,6 årlige timer til klassen, svarende til 3,32 ugentlige lektioner. Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget. 7

8 SU 7 Reduktion i holdtimer i klasse Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,75 4,2 4,2 4,2 Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring. Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i klasse 5,54 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 133 årlige timer til holddeling, svarende til 4,43 ugtl. lektioner. Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 4,15 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 99,6 årlige timer til klassen, svarende til 3,32 ugentlige lektioner. Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget. 8

9 SU 8 Reduktioner i holdtimer i klasse Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,86 9,26 9,26 9,26 Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring. Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i klasse 11,64 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 279,36 årlige timer til holddeling, svarende til 9,31 ugtl. lektioner. Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 8,73 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 209,52 årlige timer til klassen, svarende til 6,98 ugentlige lektioner. Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget. 9

10 SU 9 Reduktion i tildeling af ikke-visiteret specialundervisning Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,42 5,81 5,81 5,81 Den ikke-visiterede specialundervisning udgør i 2009 i alt timer, som gives til skolerne til forskellige pædagogiske tiltag, der tilgodeser elever med mindre faglige problematikker, med henblik på forebyggelse. Ressourcen fordeles i dag ud fra en slags belastningsmodel hvor der tages udgangspunkt i den enkelte skoles situation, f.eks. omkring generelle forhold som f.eks. boligområde. Det foreslås, at der foretages en reduktion af den ikke-visiterede specialundervisning på i alt 25 %, således at der i skoleåret 2010/2011 tildeles i alt ,5 årlige timer. Virkningen af en reduceret tildeling til den ikke-visiterede specialundervisning vil være en forringelse af skolens muligheder for at understøtte undervisningen af børn i faglige vanskeligheder. 10

11 SU 10 Omlægning af forholdet mellem katedertid og udvidet undervisningsbegreb Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,37 5,68 5,68 5,68 I Køge Kommune er forholdet mellem katedertid (det klassiske undervisningsbegreb) og det udvidede undervisningsbegreb (f.eks. skolebiblioteksvirksomhed, lejrskole) opgjort til 22,75/2,25. Det foreslås at omlægge dette forhold til fremover at være 23,00/2,00. Virkningen af dette vil medføre en mindre forøgelse af katederundervisningen for den enkelte lærer, svarende til en reduktion af lærerantallet i skolevæsenet på 5,68 stilling. (årsvirkning) En mindre forøgelse af undervisningsforpligtelsen for den enkelte lærer vil reducere ressourcerne til øvrige aktiviteter på skolerne. Disse vil kunne udmøntes forskelligt fra skole til skole. Eksempler på udmøntning kan være mindre samarbejdstid, mindre tid til forældresamarbejde. 11

12 SU 11 Reduktion af naturskoletilbud Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ???? I Køge Kommunes skolevæsen tilbydes eleverne undervisningsaktiviteter inden for det naturfaglige område på to lokaliteter, nemlig Køge Naturskole og Skovbo Naturskole. Begge skoler tilbyder dermed principielt samme pædagogiske muligheder. Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af naturskoletilbuddet mhp. at den ene af de to naturskoler nedlægges med virkning fra skoleåret 2010/2011. Den foreslåede reduktion medfører en mindreudgift på kr. Det vurderes, at opretholdelse af en af de to naturskoler vil kunne tilgodese skolernes behov for undervisning i naturfag m.v., idet der dog ikke kan ses bort fra en befordringsproblematik i den sammenhæng. 12

13 SU 12 PUC, reduktion af driftstilskud Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget omfatter en reduktion af den samlede drift på PUC på 1.0 mil.kr. Udmøntningen af denne reduktion kan ske såvel inden for den almindelige drift som ved personalereduktioner gennem tilpasning af aktivitetsniveauet. 13

14 SU 13 Sfo, bortfald af støtte til tosprogede Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,35-1,8-1,8-1,8 Med henblik på at styrke de tosprogede børns muligheder for at udvikle deres danske sprogforståelse, tilbyder sfo p.t. forskellige sprogstimulerende aktiviteter. På baggrund af den eksisterende praksis på dagtilbudsområdet (0-6 år) gennemføres der sprogscreening af alle tosprogede børn i Køge Kommune, og pædagoger såvel indenfor 0-6 årsområdet som inden for sfo er blevet uddannet til bedre at kunne håndtere disse problematikker inden for det almindelige tilbud. På baggrund heraf foreslås en reduktion af støtten på 50 %, som fordeles forholdsmæssigt til skoler/sfo er med flere end 10 % tosprogede elever. Støtten andrager i 2009 i alt mil. kr. En halvering heraf udgør kr. 14

15 SU 14 Sfo, ændring af normeringsgrad for Sfo I Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: , Normeringsfaktoren for sfo-personale i Køge Kommune er p.t. 10,60 for Sfo I (For hver 10,60 børn indskrevet i sfo tildeles timer til ansættelse af 1 pædagog.) Det foreslås, at der gennemføres en ændring af normeringen fra 10,60 til 11,66 for Sfo I svarende til en nedgang i pædagogstillinger på 13 stillinger. (årsvirkning mil. kr.) Den umiddelbare pædagogiske konsekvens er en forringelse af de indskrevne børns kontakt med de tilstedeværende pædagoger, samt en risiko for øgede vanskeligheder med at opretholde fuldtids pædagogstillinger i Køge Kommunes sfo er. Ligeledes kan det få konsekvens for mulighederne for samarbejdet mellem skolens undervisningsdel og skolens fritidsdel. Af Analyse af serviceniveauet på sfo-området fra juni måned 2008 fremgår det, at Køge har den bedste beregningsfaktor i Sfo I i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med i analysen. Køge 10,60 Næstved 13,90 Roskilde 10,61 Slagelse 12,50 15

16 SU 15 Forhøjelse af forældrebetaling samt afledte virkninger heraf. Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forældrebetalingen i sfo 1 udgør i dag 1425 kr. pr. måned. Det foreslås, at forældrebetalingen øges fra 1425 kr. til 1475 kr., d.v.s. med i alt 50 kr. pr. måned. Dette vil medføre en reduktion af sfo-budgetterne på i alt mil. kr. (årsvirkning) Det vurderes, at forslaget vil medføre en afledt virkning på søskenderabat, fripladser m.m., opgjort til kr. Den reelle virkning af forslaget vil derfor udgøre mil. kr kr., i alt mil. kr. Forslaget medfører ikke direkte konsekvenser for serviceniveauet på det pædagogiske niveau, men forældre vil naturligvis opleve at skulle betale mere for det samme tilbud. 16

17 SU 16 Sfo, udfasning af 20.2 klasse Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,54-1,62-1,62-1,62 En 20.2 specialklasse på Holmebækskolen udfases naturligt med udgangen af skoleåret 2009/2010, idet eleverne derefter efter ophør af undervisningspligten overgår til andre tilbud. På baggrund heraf foreslås en nedlæggelse af 4 specialpladser svarende til kr. (årsvirkning) Forslaget medfører ikke konsekvenser for serviceniveauet. 17

18 SU 17 Sfo II, ( kl.) reduktion af fleksibel åbningstid Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,05-4,06-4,06-4,06 I Sfo II gives der tid til, at der kan holdes ekstraordinært åbent i den enkelte sfo i forb. lokale arrangementer, ferier m.m. Det foreslås at reducere dette budget fra 5 ugtl. timer til 2,5. Herved reduceres personalebehovet med 4,06 stillinger, svarende til kr.(årsvirkning) 18

19 1. Nr og overskrift SU 18 Skolebodsdrift, medfinansiering Funktion: Ændring af serviceniveau Bruttoudgift - finansieret inden for skolernes rammer Nettoudgift: I forbindelse med vedtagelse af Kostpolitikken for skoleområdet har eleverne i skolerne haft mulighed for i skoleåret 2008/2009 at købe et sundt måltid mad udbudt af Årstidernes Køkken. På grund af den ringe brug af ordningen ca. 3 % - måtte ordningen ophøre i februar 2009, da Årstidernes Køkken ønskede at blive løst fra kontrakten på grund af for lille omsætning. For fortsat at understøtte politikken anbefaler Referencegruppen for Skolebespisning, at der afsættes midler til medfinansiering af drift af en skolebod på skolerne med opstart august Forslaget betyder, at der gives et tilskud til hver skole til aflønning af køkkenpersonale. Det er samtidig en del af forslaget, at skolerne i forbindelse med driften af skoleboden som minimum bidrager med et tilsvarende beløb, finansieret inden for skolens egne driftsmidler. Skoleboden skal drives i overensstemmelse med Kostpolitikken og det er Skolebestyrelsens opgave at sikre dette. Det er forudsat, at der på hver skole afsættes tre arbejdstimer dagligt i 200 skoledage til driften af skoleboden. Udgiften til medfinansiering af skolebodsdrift: 1,5 timer i 200 skoledage på 16 skoler, svarende til i alt kr. Konsekvensen af forslaget medfører en tilsvarende udgift på skolerne indenfor rammen på i alt kr., som må tilvejebringes via reduktioner på skolernes øvrige driftsområder, eksempelvis skolens lønbudget til lærere og pædagoger. 19

20 1. Nr. SU 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubben i Præsteskovgård Fritidscenter Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: +141 Forslaget er fremsendt fra Holmebækskolens skolebestyrelse. Bestyrelsen genfremsætter forslag om forsøgsvis udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubben i Præsteskovgård Fritidscenter. Forslaget har ikke været politisk behandlet. Forslaget beskrives som yderst relevant og nødvendigt på baggrund af de forventede ændringer i ungdomsklubstrukturen. Forvaltningen gør opmærksom på, at budget ( ,00 kr.) er baseret på oplysninger fra Holmebækskolens sfo-ledelse. 20

21 SU 20 Oprettelse af familieklassetilbud på Asgård Skole og Holmebækskolen (SAMholdet) Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt af skolebestyrelserne ved Asgård Skole og Holmebækskolen. Skolerne har i skoleåret 2008/2009 sammen med Køge Familiecenter deltaget i projektet Familien i centrum. Projektet er finansieret af midler fra SATS-puljen. SATS-puljen bortfalder fra Erfaringerne fra projektet er yderst positive for elever og forældre, og det vurderes, at projektet rummer potentielle effekter i form af besparelser på de sociale budgetter, som på lang sigt vil opveje den aktuelle omkostning. Økonomisk overslag: 2 lærere i 10 ugentlige lektioner m.m. = kr. 2 familieterapeuter i 10 ugentlige lektioner = kr. I alt = kr. 21

22 SU 21 Trivselsambassadørgruppe på Skovboskolen Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt fa Skolebestyrelsen ved Skovboskolen. Skovboskolen ønsker at etablere og igangsætte en trivselsambassadørgruppe på skolen. Omkostning ved forslagets gennemførelse kr. 22

23 SU 22 Udvikling af fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: + 30 Forslaget er fremsendt af Skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole: Arbejde med og udvikling af fælles ledelse og samarbejde mellem de to skoler. Omkostning ved forslagets gennemførelse kr. Forslaget motiveres af Skovboskolens ledelse sådan: Det at skulle skabe og udvikle en fælles ledelse for Skovboskolen og Gørslev Skole er en omfattende opgave,: De fleste store opgaver er dobbelte (fagfordeling, visitationer m.m.) Begge skoler har været uden kontinuerlig ledelse i længere tid. Manglende psykologdækning i længere tid. Meget af den nye ledelses tid går derfor med genopretning og akutte opgaver. Vi har derfor brug for at få overskud og overblik til at planlægge strategisk og pædagogisk. Det kan bl.a. ske i form af coaching af teamet og individuelt samt i periodevis frikøb af enkelte opgaver. 23

24 SU 23 Uddannelse af medarbejdere på Ellebækskolen Specialskoler Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen: Skolen ønsker forsat at videreudvikle skolen som et kompetence- og videnscenter. En større udskiftning i personalet over de seneste år samt en ændring i elevklientellet etablerer et behov for opgradering af kendt personale samt oplæring af nyansatte personaler. Vi ønsker, at alle lærere og pædagoger gennemfører mindst et modul i PD specialpædagogik. Ellebækskolen søger uddannelsesmidler: kr. i 2009/2010 og kr. i 2010/2011. Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for denne særlige uddannelsesaktivitet, men gør opmærksom på, at forøgelser af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev. 24

25 SU 24 Lejrskole for alle elever på Ellebækskolen Specialskoler Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen: Ellebækskolen ønsker at få tilført kr /1.600 pr. elev årligt til afvikling af lejrskole for alle elever. Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for udvidelser af denne særlige aktivitet, men gør opmærksom på, at forøgelser af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev. 25

26 SU 25 Fysiske aktiviteter for elever på Ellebækskolen Specialskoler Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen. Ellebækskolen ønsker at få tilført kr til dækning af deltagelse i fysiske aktiviteter samt transport hertil: svømning (elever ud over klassetrin), ridning eller fitness afhængig af den enkelte elevs behov. Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for disse yderligere fysiske aktiviteter, men gør opmærksom på, at forøgelser af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev. 26

27 SU 26 Etablering og drift af 10. klasse Køge Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: Forslaget er fremsendt af Skolebestyrelsen ved Ellemarkskolen. Baggrunden for forslaget er dels ny lovgivning vedr. 10.klasser dels en øget søgning til 10.klassetilbuddet, som p.t. er placeret på Ellemarkskolen. Forlagets elementer: Behov for ekstra IT-udstyr: kr. (engangsudgift) Udvidelse af lokalekapaciteten ved opstilling af pavillon: kr. (engangsudgift) Leje af pavillon: kr. (løbende udgift) Internationalt samarbejde og andre aktiviteter: kr. (løbende udgift) 10. klasses koordinator: kr. (løbende udgift) Samlede udgifter: kr. Forvaltningens vurdering er, at der i skoleåret 2009/2010 af kapacitetsmæssige årsager ikke bør optages elever fra andre kommuner på Ellemarkskolens 10. klasseafdeling. I forbindelse med drøftelser omkring nyanlæg på kommunalt plan bør 10. klasses fremtidige struktur/lokalebehov m.v. analyseres nærmere. Skolens øvrige forslag til driftsudvidelser bør vurderes i samme sammenhæng. 27

28 SU 27 Oprettelse af elitesportsklasse på Hastrupskolen skoleudvalget Funktion: - Ændring af serviceniveau 2009 pris- og lønniveau Nettoudgift: ,12 5,10 5,10 5,10 I forlængelse af det af s godkendte forsøg med elitesportsklasse på Hastrupskolen, ansøger skolen om ressourcer til fastholdelse af forsøget, idet forsøget ikke, som først antaget, kan finansieres af skolens normale ressourcetildeling. Elitesportsklassen er påbegyndt på 7. klassetrin i skoleåret 2008/2009 og bliver i skoleåret 2009/2010 til 8. elitesportsklasse. I skoleåret 2009/2010 finansieres den eksisterende 8. elitesportsklasse i en kombination af skolens egne ressourcer og en ekstrabevilling inden for s budget for Denne finansiering vil ikke fremover være holdbar. Det påtænkes i skoleåret 2009/2010 at oprette endnu en 7. elitesportsklasse og det er intensionen, at eleverne skal være tilknyttet klassen til de forlader folkeskolen efter 9. klasse. Når ordningen er fuldt udbygget, vil der således være eliteidrætsklasser på 7., 8., 9. klassetrin. Oprettelse af elitesportsklasserne medfører, når ordningen er fuldt udbygget, en udvidelse af antallet af klasser i det samlede skolevæsen med i alt tre klasser. Udvidelsen af klasseantallet vil være permanent såfremt, der fortsat vil være søgning til ordningen. 2009/ kl. + (8. kl.), 2010/ kl kl kl., 2011/ kl kl kl. 28

29 Klassetrin Stilling Kroner Stilling Kroner Stilling Kroner Stilling Kroner. (1.000 ). (1000 ). (1000). 7. kl. - start 1/1-1, , , , kl. - start 1/8-0, , , , kl. - start 1/8-0, , , , I alt 3, , , , I beregningen er anvendt 25 elever pr. klasse. 29

30 SU 28 Etablering af værested på Kogleaksvej Skolefritidsordninger Funktion: Ændring af serviceniveau Nettoudgift: ,18 0,18 0,18 0,18 Der blev i sommeren 2005 etableret et værested på Kogleaksvej, som ejes af Køge Boligselskab. Forskellige afdelinger i Køge Kommune har støttet op om projektet, dels med ressourcer, dels med vejledning og rådgivning. Aktuelt holder værestedet, som primært er baseret på beboerrådgiverens og frivilliges indsats, åbent 2 gange om ugen. Værestedet bruges fast af 12 drenge og mere løst af 3-4 drenge fra Hastrupparken. Der er tilknyttet en medarbejder fra Spidsen, som er der en gang ugentligt i 3,5 timer. Der er desuden i 2007/08 etableret en pigeklub, der har åbent 1 gang om ugen i et lokale på Hastrupskolen. Her er der ligeledes tilknyttet en medarbejder 3,5 timer om ugen. Den årlige kommunale udgift til løn af fast medarbejder 7 timer pr. uge, aktiviteter samt ledelse og administration er opgjort til kr. Der er ikke i nogen forvaltninger afsat midler til at videreførelse af Værestedet på Kogleaksvej og Pigeklubben på Hastrupskolen. har godkendt støtte til værestedet i 2009 med henblik på optagelse af ordningen som et omprioriteringsforslag til den kommende budgetproces for

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:

Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: Notat 02-05-2011 Sagsbeh: HPA Sagsnr.: 2011-7144 Dokumentnr.: 2011-52902 Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift.

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Høringssvar til Afdækningskatalog for Budget 2013

Høringssvar til Afdækningskatalog for Budget 2013 Høringssvar til Afdækningskatalog for Budget 2013 Skolebestyrelsen Søndergades Skole Besparelser har været på dagsordnen i Børne- og Skoleudvalget domæne i hvert fald de seneste 4 år. Til trods for en

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere