CSR- & miljøredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR- & miljøredegørelse"

Transkript

1 CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel A/S

2 generelle oplysninger Virksomhed: Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Reg SE-nr Tlf.: Fax.: Koncernforhold: Gabriel A/S er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede selskab Gabriel Holding A/S. Branche: Tekstilindustri. Hovedaktiviteter: Produktion af møbelstoffer omfattende produktionsprocesserne farvning og efterbehandling. Lovgrundlag: Gabriels aktiviteter i Danmark er omfattet af miljølovgivningen generelt og reguleringer fastlagt af Aalborg Kommune. Tilsynsmyndighed: Aalborg Kommune Regnskabsår: Antal ansatte: 106 Ekstern auditor og akkrediteret miljøverifikator: DNV/DS Certificering Akkrediterings nr NACE-kode: Fremstilling af færdige tekstiler undtaget beklædning. CSR- og miljøredegørelsen for regnskabsåret 2013/14 vil blive offentliggjort i december

3 CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Indhold 02 Generelle oplysninger 04 Ledelsens beretning 05 CSR- og miljøpolitik 06 Fra råvare til færdigt produkt 08 Materialer og ressourcer 10 Ansvarlig produktion og leverandørstyring 12 Miljømærkning og certificeringer 14 Udvikling og innovation 15 Arbejdsmiljø 16 Gabriel Erhvervspark 17 Konsoliderede data 18 Noter: Målemetoder og beregningsgrundlag 19 Verifikators påtegning 3

4 Ledelsens beretning Arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR) indgår naturligt i koncernens arbejde. For Gabriel betyder CSR, at virksomheden tager ansvar for at skabe værdi, som direkte og indirekte bidrager til en positiv samfundsudvikling. Virksomheden tilslutter sig principperne, der er fastlagt i FN s Global Compact og arbejder målrettet med selskabets CSR- og miljøpolitikker og -aktiviteter. At være en ansvarlig virksomhed er centralt i den måde Gabriel drives på og et fast punkt på den strategiske dagsorden. CSR er ikke et modefænomen, men en strategisk driver på linje med produktudvikling, salg m.v. Gabriel tager et ekstraordinært ansvar for, hvordan produkter frembringes, også på områder hvor koncernen ikke har ejerskab. Gabriels miljøarbejde ses som en delmængde af CSR. Denne rapport omhandler begge perspektiver og vil tage udgangspunkt i de forhold, som vurderes mest væsentlige. Formålet med rapporten er at dele information om Gabriels arbejde med CSR og miljø med selskabets interessenter. Ambitionen er at dele viden om selskabets forhold samt at forpligte til løbende forbedringer ved offentligt at informere om mål, aktiviteter og opnåede resultater. Hovedoverskrifterne i CSR- og miljøredegørelsen for regnskabsåret 2012/13 beskriver virksomhedens fokus i det store perspektiv såvel som i detaljen. I løbet af året har Gabriel aktivt deltaget i udviklingen af den næste generation EU Ecolabel med det formål at sikre høj udbredelse af mærket. Derudover har selskabet været involveret i en række nationale projekter, der sætter fokus på produkters livscyklus og lukkede ressourcekredsløb. Internt udvikles CSR-strategien løbende, og den effektures i stigende grad i nært samarbejde med selskabets primære kunder, hvor der ligeledes er stor fokus på afvejning af produkternes CSR- og miljøpåvirkninger. I detaljen opleves stigende fokus på det kemiske indhold i produkterne, hvor nye faktorer om kemiske stoffer løbende dukker op fra kunder og fra offentligheden generelt. Gabriel støtter disse nye opmærksomhedspunkter og oplever, at det årelange arbejde med miljø gør det til en overkommelig opgave at håndtere de nye krav og dermed gør det let for kunden at vælge det bedste alternativ. De følgende sider beskriver selskabets målsætning, specifikke politikker på CSR- og miljøområdet, konkrete påvirkninger fra gennemførte aktiviteter og det kontinuerlige arbejde med de værdikæder, som selskabet er del af. For detaljeret gennemgang af Gabriel A/S henvises til Gabriels profil, som findes på selskabets hjemmeside, hvor selskabets seneste årsrapport ligeledes er tilgængelig. I det store perspektiv er selskaberne ZenXit A/S, UAB FurnMaster og Gabriel GmbH blevet etableret i årets løb. Hos UAB FurnMaster er der gennemført en række forbedringer af den lejede bygning, både hvad angår indre og ydre miljø. Aalborg, 6. november 2013 Anders Hedegaard Petersen CEO Kurt Nedergaard Business Manager Quality, Environment and Production 4

5 csr- og miljøpolitik CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Målsætning for kvalitet, miljø & CSR Ydelser fra Gabriel skal nøje svare til kundernes behov og forventninger. Virksomhedens produktion og distribution foregår under hensyntagen til, at der sker en løbende reduktion af ressourceforbrug samt udledninger, der måtte belaste miljøet. Gabriel fremstår som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, synliggjort gennem certificeringer i henhold til ISO 9001, ISO og EMAS-ordningen. Målsætningen udleves gennem et sæt politikker. Politikkerne gælder for alle aktiviteter og har også indflydelse på, hvorledes Gabriel samarbejder i værdikæden. CSR-politik Gabriel tilslutter sig principperne i FN s Global Compact og fokuserer på følgende områder: Gabriels produkter og ydelser skal udvikles og fremstilles under hensyntagen til brugernes sikkerhed og sundhed. Ved produktfrembringelsen skal påvirkning af miljøet minimeres, og dyrevelfærden respekteres. Et godt arbejdsmiljø sikres i hele forsyningskæden og overholder landespecifik lovgivning samt Gabriels egne krav. Kravene omfatter konkrete tekniske specifikationer og forhold, som fremgår af Gabriels Code of Conduct. Kontinuerlig kompetence- og jobudvikling prioriteres højt for alle ansatte. Gabriel ønsker at støtte studerende med praktikophold og indgå i uddannelsesprojekter til gavn for de studerende og virksomheden. Gabriel kommunikerer åbent om virksomhedens CSR-aktiviteter og støtter udbredelsen af CSR som ledelsesaktivitet. Miljøpolitik Miljøstyringssystemet omfatter alle aktiviteter hos Gabriel og alle produkter og ydelser, som virksomheden leverer: Virksomhedens overordnede mål dokumenteres i en forretningsplan, som udarbejdes en gang om året, gældende for perioden 1/10 til 30/9. Planen omfatter miljømål, der sammen med ansvar og kompetence skal være kendt af alle ansatte. Energi udgør en væsentlig miljøbelastning, og energiledelse er en integreret del af Gabriels miljøstyring. Energiledelse omfatter forsyningsanlæg med et væsentligt energiforbrug. Miljømål og miljøhandlingsprogram skal omfatte energiforhold og sikre løbende forbedringer i energiforbruget. Renere teknologi og miljøforbedringer indføres løbende i forsyningskæderne under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser, og forurening skal forebygges. Gabriel fører en åben og tæt dialog med myndigheder om miljøkrav. Selskabet er forpligtet til at overholde relevant lovgivning og relevante myndighedskrav på miljøområdet samt andre bestemmelser, som virksomheden har tilsluttet sig. Gabriel anvender produktmærkning med miljømærket EU Ecolabel og sundhedsmærket Oeko-Tex. Mærkningsordninger er valgt under hensyn til, at forbrugerne har tillid til disse ordninger, og kendskabsgraden til ordningerne er stigende. Gabriel forholder sig til alle faserne af produkternes livscyklus og prioriterer miljøindsatsen på de områder, hvor indflydelse og effekt er størst. Gabriel vil fastholde sin position som First Mover inden for branchen, hvilket betyder, at Gabriel går forrest i forhold til at tage stilling til og implementere nye tiltag til forbedring af miljøforhold. Gabriel udarbejder i forbindelse med årsregnskabets afslutning en redegørelse, der bl.a. indeholder oplysninger om CSR, væsentlige miljøpåvirkninger og miljømål. Redegørelsen gøres offentligt tilgængelig og omdeles til alle ansatte i virksomheden. Selskabets medarbejdere med kundekontakt skal være i stand til at give korrekt information om Gabriels miljømålsætning og politikker. Kunder og brugere skal vejledes om væsentlige miljømæssige aspekter i forbindelse med brug, genanvendelse og bortskaffelse af virksomhedens produkter. Selskabets underleverandører skal udvælges efter deres evne til at opfylde miljøkrav og deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde for at opnå optimale løsninger. Entreprenører, der arbejder i Gabriels anlægsområde i Aalborg, skal opfylde samme miljøkrav, som gælder for Gabriel. 5

6 FRA RÅVAre TIL FÆRDIGT PRODUkt: processer OG AktiViteter Gabriel er en nichevirksomhed, som i hele værdikæden fra koncept til møbelbruger, udvikler, fremstiller og sælger møbeltekstiler, komponenter, polstrede overflader og relaterede produkter og services. Gabriel er organiseret i en række selvstændige strategiske forretningsenheder (Masters) med egne visioner, mål, strategier og budgetter. Gabriel har indflydelse hele VEjen fra råmateriale til ffærdigt, polstret produkt og har derfor et medansvar i alle led både lokalt og globalt. Målsætningen og politikkerne sætter rammer for Gabriels CSRarbejde i værdikæden, herunder hvordan der samarbejdes med udvalgte partnere. Gabriel har indflydelse hele vejen fra råmateriale til færdigt, polstret produkt og har derfor et medansvar i alle led både lokalt og globalt. Tilgangen til værdikæden er altid med CSR og værdiskabelse in mente. For at opnå størst mulig miljøeffekt af indsatsen er der fokus på ydelsernes komplette livscyklus. Det sikrer, at et trin i livscyklus ikke optimeres uden øje for, hvordan det påvirker miljøpræstationen på de efterfølgende trin. Samtidig sikrer det, at indsatsen prioriteres der, hvor miljøeffekten vil være størst. Vejen fra råvare til færdigt produkt er illustreret i modellen på næste side. Væsentlige miljøforhold bestemmes ud fra systematiske miljøkortlægninger, herunder målinger af input (råvarer, vand, kemiske hjælpestoffer og energi), måling af output (spildevand, affald og emissioner) samt opstilling af nøgletal. Herudover følger Gabriel løbende analyser og rapporter udarbejdet af institutter, myndigheder og andre, som har indgående kompetence på miljøområdet for at identificere relevante miljøforhold. Kortlægningen viser, at følgende er at betragte som væsentligste miljøforhold i produkternes livscyklus: Råvarer, som omfatter uld fra New Zealand. Råvarer, som omfatter polyesterfibre. Råvarer, som omfatter andre produkter anvendt til polsteropgaver, eksempelvis skum, metal og plast. Energiforbrug og spildevand særligt ved vask, farvning og efterbehandling. Kemikalieforbrug. Energiforbrug. Affald fra produktion. Spildevand. Transport af råvarer og færdigvarer. Bortskaffelse, herunder genanvendelse af produkterne. Disse forhold relaterer primært til leverandører og kunders aktiviteter (indirekte miljøpåvirkninger). Gabriels miljøarbejde er produktorienteret, og der arbejdes i høj grad med disse forhold i samarbejde med leverandører og kunder. Det er derfor essentielt, at Gabriel har et godt forhold til leverandørerne, således at krav og målsætninger kan formidles. Miljøforhold relateret direkte til Gabriels aktiviteter og ejendomme: Energi- og varmeforbrug. Støj. Affaldsgenerering. Transport til kundebesøg, leverandøropfølgning og andre møder. Prioriterede områder Gabriels indsatser er beskrevet under seks hovedområder, som danner basis for udmøntning af målsætninger og politikker for CSR og miljø. Disse seks prioriterede områder er udvalgt efter følgende kriterier: Forhold prioriteret af Gabriels CSR- og miljøpolitik. Forhold vurderet som væsentlige af lovgivning. Forhold vurderet som væsentlige i produktmærkninger, herunder C2C, Oeko-Tex samt EU Ecolabel. Forhold, hvor Gabriel har indflydelse på forbedring af forholdet. Den relative væsentlighed af miljøforholdet. De seks hovedområder Materialer og ressourcer. Ansvarlig produktion og leverandørstyring. Miljømærkning og certificeringer. Udvikling og innovation. Arbejdsmiljø. Gabriel Erhvervspark. Disse områder er uddybet på de følgende sider, hvor der gives overblik over holdninger, gennemførte aktiviteter, resultater og nye mål. Samlet set er dette Gabriels miljøhandlingsprogram, der detaljeret viser, hvordan virksomheden vil arbejde med påvirkninger relateret til CSR og miljø i 2013/14. 6

7 Fra råvare til færdigt produkt Råvarefremstilling Fårehold Klippe Uldvaske Uld polyester Udvinde råolie Raffinere råolie CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Råvarebearbejdning Materialefarve Karte Spinde Garnfarve Tvinde Petrokemisk proces Granulat Smelte granulat Udspinde fibre VæVe Fremstilling af tekstil FaRVe Vådbehandle, farve, efterbehandle distribuere konfektionere Udskære, sy, polstre anvende Bortskaffe Genanvende Ombearbejde Ny anvendelse 7

8 materialer og ressourcer kan polyester genanvendes til andre produkter efter brug. Gabriel samarbejder kun med leverandører, der kan levere polyester garner af høj kvalitet, som også opfylder Gabriels miljøkrav. Gabriel tilbyder produktet Comfort+, som består af 37% recirkuleret polyester. Der arbejdes kontinuerligt med at afdække mulighederne for at udvide andelen af tekstiler baseret på recirkuleret materiale. Med etableringen af UAB FurnMaster i 1. kvartal 2012/13 har Gabriel fået endnu større indflydelse på polster- og syarbejdet RELATERET til komponenter og færdige møbler. Med etableringen af UAB FurnMaster i 1. kvartal 2012/13 har Gabriel fået endnu større indflydelse på polster- og syarbejdet relateret til komponenter og færdige møbler. Dette åbner op for, at systemerne skal kunne håndtere og vurdere miljøpåvirkningerne ved en række nye materialer som eksempelvis skum og metal. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at opdatere kravspecifikationer, så særlige forhold vedrørende polsteraktiviteterne omfattes. Den største ressource i Gabriels produkter er ren ny uld fra New Zealand. Gabriel har et langvarigt samarbejde med Wools of New Zealand, som er garanti for høj råvarekvalitet og ordentlige forhold for dyrene. Ulden har helt unikke farveegenskaber, hvor farven optages i fiberen, og materialet absorberer lys, hvilket betyder, at der opstår meget smukke farver med megen dybde og ingen lysrefleksion. Ulden bevarer sit flotte udseende under brug, hvilket giver det færdige produkt en lang levetid. Gabriel ønsker kun at anvende uldråvarer af høj kvalitet, hvilket muliggør, at mange kemiske efterbehandlinger kan undgås. De senere år er polyester kommet til at udgøre en større del af Gabriels produktprogram. Polyester er verdens mest udbredte fiber, og den har egenskaber, der gør den velegnet til møbelstof. Desuden Kemiske hjælpestoffer er nødvendige i produktionsprocesserne, men Gabriel styrer valg og anvendelse af farvestoffer og kemikalier i leverandørernes produktion. Derfor anvendes der ikke: Chlorerede forbindelser. Organiske opløsningsmidler. Farvestoffer, der indeholder tungmetaller. Farvestoffer og pigmenter, der kan udskille kræftfremkaldende stoffer. PVC. Bromerede brandhæmmere. Sølv-ioner eller andre bakteriedræbende behandlinger. Imprægnering mod møl (mølimprægneringsmidler er giftige). Øvrige stoffer, der blandt andet er klassificeret som kræftfremkaldende eller kan forårsage genetiske skader. Dette er i høj grad styret gennem Gabriel Generel Requirements, som indeholder lister over uønskede risikosætninger og uønsket kemi samt minimumskrav om tekstilernes performance. Der arbejdes også med, hvordan ressourcerne kan genanvendes til andre produkter efter brugsfasen, særligt med fokus på at bevare ressourcernes høje værdi. Efter brugsfasen kan komponenterne håndteres som almindeligt ufarligt affald eller recirkuleres til nye produkter. 8

9 CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Materialer og ressourcer: Mål og resultater Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 Der er indgået bindende aftale med modtager af polyesterspild, hvor de specifikke mængder samt anvendelse af spildproduktet er aftalt. Der er etableret et kontinuert samarbejde om logistik vedrørende håndtering af spildmateriale. Det er afklaret, hvorvidt eget spildprodukt kan indgå som ressource til nye tekstilprodukter. De kvalitets- og miljømæssige krav til materialet er klarlagt, herunder renheden af materialet for at det kan indgå som ressource til nyt garn. Der er endnu ikke indgået en bindende aftale med en modtager af polyesterspild til recirkulering til nyt garn. Gabriel har i løbet af året besøgt en række faciliteter, som på forskellig måde kan recirkulere polyesterspild. Afdækningen viser, at der er meget få faciliteter, der kan recirkulere materialet til nyt garn af den ønskede kvalitet. Materialernes renhed er meget kritisk for at opnå en høj kvalitet i det recirkulerede produkt, og Gabriel har fået afdækket specifikke krav. Erfaringerne viser også, at det er essentielt at opnå en kritisk mængde materiale. Der gennemføres et udviklingsprojekt, hvor recirkuleret garn indgår som en komponent. Der er stor fokus på mulig hederne for at lukke materialekredsløb, både på nationalt og internationalt niveau, og Gabriel vil følge og være direkte involveret i disse projekter. Der er lanceret mindst ét nyt produkt, der er baseret på en recirkuleret polyesterfiber. Produktet er ikke færdigudviklet inden for perioden pga. lange leveringstider og tidsforbrug til test af produktets fysiske egenskaber. Målet fortsætter til næste periode og er således stadig at lancere mindst ét nyt produkt, der er baseret på en recirkuleret polyesterfiber. Hos UAB FurnMaster er der etableret brug af vandbaseret lim, og der er installeret limsystemer til dette formål. FSC-certificering af træprodukter er etableret hos UAB FurnMaster. Specificeringen af ZenXits miljøog kvalitetsegenskaber fortsættes. Gennemføre test der klarlægger, i hvilke mængder recirkuleret og nyt materiale kan blandes. Der har i perioden primært været fokus på udvikling af de kvalitetsrelaterede egenskaber i produktet. Opnå CE-mærkning af produktet for at kunne teste og lancere på særlige anvendelsesområder. 9

10 AnsVArlig PRODUktion OG LEVerAndørstyring Det forventes, at samarbejdspartnere overholder Gabriels Code of Conduct, som er et regelsæt, der tjener som vejledning med hensyn til forretningsadfærd og hjælper med at fastholde en etisk korrekt adfærd. Code of Conduct er udviklet på baggrund af FN Global Compact og er i overensstemmelse med brancheorganisationen Dansk Mode & Textils anbefalinger. Gabriel deltager i brancheorganisationen Dansk Mode & Textils CSR-udvalg for fremme af CSR i branchen. Læs mere på Gabriel har initieret et LEVERANDørprojekt, der skal sikre et fortsat stærkt og åbent leverandørsamarbejde, med løbende optimeringer i fokus. Den daglige opfølgning i forhold til Gabriels partnere i Europa varetages af teamet fra Aalborg, mens Gabriel Asia Pacific varetager tilsvarende daglig opfølgning hos samarbejdspartnere i deres region. Udviklingen af systemer og krav samt godkendelse af nye leverandører sker dog i tæt dialog. Der er et tæt samarbejde med Gabriels delvist ejede farveri UAB Scandye, hvor der løbende følges op på miljøprojekter og forbedringer. Miljøpåvirkningerne fra processerne i farveriet udgør en væsentlig del af de miljøpåvirkninger, der kan tilskrives produktet i dets livstid. Nedenstående mål- og resultatoversigt viser dele af Scandyes miljøresultater i regnskabsåret 2012/13. Gabriel samarbejder kun med gode partnere i leverandør kæden, som formår at leve op til de krav, der stilles til produkter og ydelser. Der arbejdes aktivt med at udvælge og forbedre de bedst mulige samarbejdspartnere. Ved opfølgninger hos underleverandører er vurdering af miljøforhold et højt prioriteret område, og Gabriel kræver blandt andet, at producenterne opfylder alle lokale myndighedskrav. Samtidigt vurderes leverandørerne i forhold til Gabriels egne miljøkrav, og sammen med underleverandører gennemføres handlingsplaner, som sikrer, at miljøpåvirkninger løbende reduceres. Mærkningsordningerne Oeko-Tex og EU Ecolabel stiller også direkte krav til leverandørerne, hvor overholdelse også verificeres af tredjepart. Fremover ønsker Gabriel et udvidet fokus på de resultater, der opnås i forsyningskæden, og rapporteringen vil derfor omfatte nøgledata vedrørende de væsentligste leverandørers aktiviteter fremfor specifikke data fra Scandye. I den forbindelse har Gabriel initieret et leverandørprojekt, der skal sikre et fortsat stærkt og åbent leverandørsamarbejde med løbende optimeringer i fokus. UAB FurnMaster, som blev etableret i 2012, er fuldt integreret i kvalitetsledelsessystemet for Gabriel A/S. Lokalt arbejdes der med at dokumentere lokale kvalitets- og miljøledelses processer, og der er foretaget en række forbedringer af de fysiske forhold. Transport er en relevant faktor, da det binder produktion og kunder sammen. Gabriel arbejder fortsat med at optimere transporten, således at størstedelen transporteres via skib eller lastbil. Dette er også væsentligt ud fra en økonomisk betragtning. 10

11 Ansvarlig produktion og leverandørstyring: Mål og resultater CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 ISO 9001 og ISO certificeringen for Gabriel opdateres, således at den omfatter ny polsterleverandør og bygges op omkring den enkelte Master. Projektet er påbegyndt i flere Masters, og den første Master står over for en certificering. Mindst fem Masters har opnået en individuel certificering ved udgangen af regnskabsåret 2013/14. Dette omfatter, at den enkelte Master vurderer sine kerneprocesser og ydelser, herunder hvordan kvalitetsog miljøforhold øver indflydelse på den enkelte Masters ydelser. Gennemføre uddannelse for relevante afdelinger i Gabriel, der kobler CSR, leverandører og værdikæden sammen. Uddannelsesforløbet blev gennem ført i samarbejde med KPMG og Væksthus Nordjylland i marts/april med deltagelse af DesignMaster, QEP-Master, LogisticsMaster, SampleMaster, MarketingMaster og tre udefrakommende deltagere. Gennemføre træning i de enkelte Masters vedrørende ledelsessystemer og processer som led i udrulningen af den individuelle certificering. Det skal undersøges, hvorledes der kan opstilles relevante KPI er og mål for transportområdet gældende fra næste års miljøregnskab. Der er opstillet KPI vedrørende fragt af varer fra Kina til det europæiske lager, hvor valget af transportvej har væsentlig miljø- og prismæssig betydning. Fordelingen mellem sø- og lufttransport viser, at 98,5% af de kinesisk producerede varer transporteres ud via søvejen. Andelen af søtransport fra Kina skal fortsat øges og som minimum fastholdes på 98,5%. Rapporteringen udvides til at omfatte nøgledata vedrørende de væsentligste leverandørers CSR-resultater. Der fastlægges en række indikatorer, som inkluderes i næste periodes rapportering. Opnå EMAS-certificering af farveriet Scandye. Projektet er igangsat men endnu ikke færdiggjort, så målet fortsættes. Opnå EMAS-certificering af farveriet UAB Scandye. Reducere vandforbruget hos UAB Scandye til 135 l/kg tekstil. Reducere elektricitetsforbruget hos UAB Scandye til 1,48 kwh/kg tekstil. Som minimum fastholde gasforbruget hos UAB Scandye på 1,08 m 3 /kg tekstil Vandforbruget er 143 l/kg tekstil og er øget 2% i forhold til sidste år. Elektricitetsforbruget er 1,5 kwh/kg tekstil og er reduceret 1% i forhold til sidste år. Gasforbruget er 1,02 m 3 /kg tekstil og er reduceret med 6% i forhold til sidste år. UAB Scandye fastsætter fortsat reduktionsmål for at skabe løbende forbedringer, som fremadrettet indgår i den udvidede rapportering af leverandørers nøgledata. 11

12 MiljøMÆRKNING OG CERTIFICERINGER Gabriel anvender bredt accepterede og internationalt anerkendte produktmærkninger og certificeringer. På produktsiden er EU Ecolabel, Oeko-Tex, Cradle to Cradle samt den nordiske Svane udvalgt, da disse er bredt udbredt og anerkendte. Gabriel har ofte været frontløber inden for industrien til at tage nye mærker ind. I 2002 fik Gabriel, som den første møbelstofproducent i verden, EU Ecolabel på en stor del af sortimentet, og i 2010 var Gabriel den første danske virksomhed til at opnå en Cradle to Cradle produktcertificering. Produktmærkningen er med til at sikre, at der er objektivt belæg for, at kommunikationen om produkterne er korrekt. Mærkningsordningerne betyder, at produktprogrammerne er underlagt en række forskellige krav samt eksterne tests og godkendelser, som er kundens garanti for produkternes performance. Det gælder både internationalt anerkendte produktstandarder, eksempelvis vedrørende slidstyrke og brandsikring, og det gælder på miljøområdet. Gabriels krav er, at et miljømærket produkt skal kunne opfylde alle kundens behov på samme niveau eller bedre end et produkt, der ikke er miljømærket. Hos Gabriel skal alle produkter opfylde høje krav, som afspejler de krav, der gives af Oeko-Texordningen eller EU Ecolabel. På udvalgte områder er der også inkluderet en certificering efter Cradle to Cradle-ordningen, og det forventes, at dette område vil udvides i fremtiden. Gabriel er certificeret efter ISO 9001, ISO samt EMAS. Dette sikrer en systematisk styring af alle parametre i produktudvikling og frembringelse og løbende forbedringer i performance. Gabriel har mange miljø- og kvalitetsdata til rådighed på produkterne og kan således også bidrage med specifik viden, hvis en kunde ønsker en særlig mærkning af sit produkt rettet mod et bestemt marked. Der foretages en løbende identificering og prioritering af, om nye produktmærkninger skal ind i virksomhedens portfolio, da det kan være en vej ind på nye markeder. Miljømærkning og certificeringer: Mål og resultater Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 Alle nye produkter skal mærkes med enten EU Ecolabel eller Oeko-Tex. Tre nye produkter har opnået certificering efter EU Ecolabel. Otte nye produkter har opnået certificering efter Oeko-Tex. Endvidere har en stor del af det eksisterende polyester- og Trevira CS-program opnået certificering efter Oeko-Tex klasse III, hvor det tidligere var klasse IV. Alle nye produkter skal mærkes med enten EU Ecolabel eller Oeko-Tex. For at støtte salget på nogle af Gabriels nyere markeder undersøges forskellige mærkningsordninger mht., om disse kan være relevante. Produktprogrammet er revideret og opdateret til at imødekomme nye krav i EU Ecolabel, som forventes vedtaget i marts De nye kriterier forventes vedtaget i november Gabriel har sammen med de vigtigste leverandører fungeret som rådgiver for EU Kommissionens arbejdsgruppe under revisionen af mærkningen. Dialogen har fokuseret på, at kravene skal være kommercielt ansvarlige og teknologisk mulige, således at EU Ecolabel fortsat kan være en udbredt mærkning, der repræsenterer de bedste produkter på markedet. Deadline for revidering og opdatering af produktprogrammet er Når de nye kriterier vedtages, igangsættes eventuelle nødvendige ændringer i Gabriels eksisterende produkter. Herudover opdateres produktkrav, således at nye produkter udvikles med de opdaterede krav for øje. Udvidelse af C2C-programmet med mindst ét nyt polyesterprodukt. Projektet er i de afsluttende faser før endelig lancering og forventes gennemført inden for de næste måneder. Udvidelse af C2C-programmet med mindst ét nyt polyester produkt. 12

13 EU Ecolabel EU Ecolabel (Blomsten) er den europæiske unions miljømærke. Mærket forholder sig til miljøforhold i hele produktets livscyklus med fokus på energi, vand og kemikalier og prioriterer at reducere de væsentligste miljøpåvirkninger for et givent produkt. For tekstiler betyder det, at der er fokus på mængden af pesticidrester i råvaren, vask af den rå uld, brugen og udledningen af farlige kemikalier i produktionen samt mængden af sundhedsskadelige stoffer og tungmetaller i det færdige produkt. Derudover stiller EU Ecolabel krav om produktets kvalitet, således at det miljømærkede produkt er mindst lige så godt som det ikke-mærkede alternativ. CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Oeko-Tex Oeko-Tex er verdens førende sundhedsmærkning for tekstiler. Mærket viser, at varen er testet og godkendt ud fra de krav, den internationale Oeko-Tex-forening har stillet. Krav, der drejer sig om indholdet af kemiske stoffer, der kan eller mistænkes for at kunne skade kroppen. Mærkningen er mere omfattende end lovgivningen, og kravene er opdelt i fire klasser afhængig af tekstilets anvendelse (hvor tæt på kroppen tekstilerne er). Nogle af de stoffer, der er krav om, er eksempelvis formaldehyd, kemikalierester med sur eller basisk virkning, pesticider, fenoler, tungmetaller, særlige farvestoffer samt ftalater. Cradle to Cradle Cradle to Cradle (C2C) gør op med den måde, hvorpå ressourcer anskues (udvind, brug, smid væk) og arbejder for at skabe lukkede kredsløb med enten tekniske eller biologiske næringsstoffer. Konceptet er formuleret af tyskeren Michael Braungart og amerikaneren William McDonough i 2002, men ideerne bag konceptet breder sig nu i flere kredse. En C2C-certificering vurderer produktet i forhold til fem kategorier: fornybar energi, vandforbrug, materialernes sundhed, social ansvarlighed og materialegenanvendelse. Resultatet er en certificering på ét af fem niveauer. Ordningen administreres af The Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Ledelsessystemer: ISO 9001, ISO14001 og EMAS ISO 9001 og ISO er begge standarder for henholdsvis kvalitets- og miljøledelse, som en virksomhed kan vælge at lade sig certificere efter. Begge standarder bygger på princippet om at skabe løbende forbedringer ved at gennemføre en fast cyklus: nuværende situation vurderes, der sættes mål og formuleres politikker, nødvendige handlinger implementeres og til slut måles resultatet. På baggrund af dette vurderes det, om handlinger og mål er tilstrækkelige, og der foretages forbedringer og sættes nye mål. ISO 9001 fokuserer på parametre med betydning for en virksomheds kvalitetsperformance, mens ISO vedrører de forhold, der har betydning for miljøpræstationen. I den forbindelse er audit et væsentligt redskab til at vurdere, om systemerne fungerer efter planen. EMAS (the EU Eco-Management and Audit Scheme) har mange paralleller til ISO14001, eftersom alle krav i ISO er indbygget i EMAS. På nogle områder er ordningen dog mere ambitiøs; eksempelvis stilles der krav om en offentliggjort miljøredegørelse og målbare miljømæssige forbedringer år for år. ec.europa.eu/environment/emas/ Gabriel: 10 års garanti Gabriel yder 10 års garanti mod gennemslidning på alle møbelstoffer i prislisten ved normal kontor- eller hjemmebrug, normal vedligeholdelse samt velegnet polstring. Mærket er designet af Gabriel. Endvidere har Gabriel en omfattende pletfjerningsguide, som også kan bruges til at holde tekstilet flot og rent. Gabriel: Fri for tungmetaller Mærket blev udviklet af Gabriel tilbage i 1980 erne for at signalere over for kunderne, at Gabriel kunne tilbyde farveprogrammer uden brug af tungmetaller. Gabriel var den første danske tekstilproducent til at introducere dette, og i dag anvendes der ikke tungmetaller til at farve kollektionerne. Siden dengang er miljømærkerne kommet til, og de regulerer også grænseværdier for tungmetaller. Mærket bruges også som et symbol på vores tradition for at gå forrest i branchen. 13

14 UDVikling OG INNOVAtion Innovation og værdiskabende samarbejde er fundamentet for Gabriels mission, og dette afspejler sig også i måden, hvorpå der arbejdes med miljøpåvirkninger. Gabriel ønsker at være de primære kunders foretrukne udviklingspartner, således at kunden ser det som naturligt at tage Gabriel med på råd om nye udfordringer. Gabriel kan løfte miljøopgaver i hele produktets livscyklus gennem det tætte partnersamarbejde, og videndeling i leverandørkæden er en væsentlig styrke. Samtidig ønsker Gabriel også at inspirere kunder til nye veje og fokus i deres arbejde, afdække nye muligheder og dermed tilbyde kunderne nye løsninger, der kan gavne deres forretning. Gabriels politikker er fastlagt ud fra ønsket om at være førende på området, og politikkerne rækker længere, end hvad der er givet af lovgivningen. Det beskytter også Gabriels produkter imod stramninger i lovgivningen, da selskabet allerede er på forkant, når nye krav gøres obligatoriske for alle. Der er et tæt samarbejde mellem Masters i Gabriel om udviklingen af nye produkter. Gabriels QEP-Master (kvalitet, miljø og produktion) er involveret tidligt i udviklingsforløbet, således det sikres, at krav og nye muligheder er klarlagt og integreret i produktudviklingsprocesserne. Der er samtidig sket en opprioritering af miljøarbejdet i produktudviklingsprocessen, hvor der blandt andet er meget fokus på Cradle to Cradle og genanvendelse af materialer som vigtige udviklingsdrivere. På netværkssiden har Gabriel fortsat et godt samarbejde med forskellige videnspartnere, blandt andet Dansk Mode & Textil, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, Aalborg Universitet, EPEA Hamborg og CradlePeople som nogle af de væsentligste. Dette er også med til at sikre, at Gabriel konstant udfordres på politikker og handlinger og er opdateret om den nyeste viden. De senere år har QEP-Master også anvendt sine kompetencer over for eksterne partnere, der ikke er involveret i Gabriels traditionelle værdikæder. Dette er med til at udvikle kvalitets- og miljø arbejdet hos disse partnere, og samtidig udvider QEP-Master sit forretningsområde. Udvikling og innovation: Mål og resultater Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 Udvide kundeportefølje for ekstern rådgivning. QEP-Master er valgt som rådgiver i et forløb under Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og skal bistå en række virksomheder med at formulere planer for bæredygtig forretningsudvikling. QEP- Master indgår i et konsortium med Milestone Pro og COWI om opgaven, hvor QEP-Master fungerer som primær projektleder. Udvide kundeportefølje for ekstern rådgivning. Sikre konsolidering af metoder og udvide ydelsesbeskrivelsen i kvalitets- og miljøledelsessystemet. Gennemføre Cradle to Cradle træningsprogram i samarbejde med EPEA, inklusiv deltagelse af eksterne parter. Gennem et øget internt samarbejde om Cradle to Cradle i produktudviklingsprojekterne er der sket en viden- og kompetenceopbygning i flere Masters. Udarbejde livscyklusvurdering (LCA) for to typer af hovedprodukter og kommunikere resultatet til interne og eksterne interessenter. Livscyklusvurderingen er udført af en gruppe studerende fra uddannelsen Environmental Management and Sustainability Science fra Aalborg Universitet. Analysen er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt. Der foregår et datavalideringsarbejde i samarbejde med en større kunde, og det forventes, at resultaterne kan offentliggøres i løbet af Videreudviklingen af LCAmodellerne og resultaterne fortsættes med henblik på at kunne offentliggøre de vigtigste konklusioner og indarbejde disse i Gabriels miljøledelsessystem. 14

15 ArbejdsMILJØ CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Gabriel skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere med rette kompetencer og viden for fortsat at kunne skabe innovation og vækst som en international virksomhed. Gabriel prioriterer, at alle anvender, udvikler og deler viden og kompetencer. Alle ansatte informeres løbende om Gabriels vision, strategi, mål samt aktivitetsplaner og får løbende information om deres arbejdssituation i forbindelse med medarbejdersamtaler og afdelingsmøder. Dette sikrer, at alle medarbejdere arbejder efter klare mål og ansvarsområder, og at den faglige og personlige udvikling stimuleres. Gabriel tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere og påtager sig også et socialt ansvar i lokalsamfundet og agerer som en rummelig arbejdsplads. Dette sker blandt andet ved oprettelse af fleksjobs, praktikpladser og arbejdsprøvninger. Endelig ønsker Gabriel at støtte studerende med praktikophold og indgå i uddannelsesprojekter, der kan være til gavn for både de studerende og virksomheden. Desuden arbejdes der med sundhedsfremme; der er fokus på sund kost i kantinen, medarbejderne tilbydes gratis frugt, der ydes et årligt tilskud til sportsaktiviteter, og der arrangeres deltagelse i den årlige DHL-stafet i Aalborg. Alle medarbejdere er derudover omfattet af en sundhedsforsikring. Arbejdsmiljø: Mål og resultater Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 Gennemføre trivselsmåling og opnå et resultat på 4,1 eller bedre. Det er besluttet at ændre formen på trivselsmålingen. Den gav i 2012 et højt resultat på 4,1 ud af 5, men der er et behov for at kunne undersøge andre og nye parametre vedrørende eksempelvis kultur og innovation. Gennemføre undersøgelsen i den reviderede form og analysere resultatet. Gennemføre alle obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler samt gennemføre halvårlige opfølgningssamtaler. Alle obligatoriske samtaler er gennemført. Gennemføre alle obligatoriske medarbejderudviklingssamtaler samt gennemføre halvårlige opfølgningssamtaler. Starte målinger på sygefravær og opnå sygefravær på maks. 3,5%. Registrering af sygefravær er initieret, men data er ikke fyldestgørende. Fra 1. oktober lanceres et nyt tidsregistreringssystem, som gør registreringen til en integreret del af virksomhedens arbejdsprocesser. Derved forbedres mulighederne for at analysere data. Opnå sygefravær på maks. 3,5%. Gennemføre vurdering af hvordan en OHSAS certificering kan gennemføres i Aalborg. Det er vurderet, at en certificering efter OHSAS18001 vil være relevant i forhold til at forbedre muligheden for at stille krav i værdikæden, og der er identificeret andre systemer, som kan give lignende fordel. Området opprioriteres og gennemføres som led i udrulningen af Gabriels opdaterede kvalitetsog miljøledelsessystem. Der sættes øget fokus på transport og transportsikkerhed, da det udgør et væsentligt globalt arbejdsmiljøforhold. 15

16 gabriel erhvervspark Gabriel skal ikke længere have specielle miljøgodkendelser til f.eks. udledning af spildevand, idet der ikke længere er produktion i Aalborg. Krav til støj, der er fastlagt af Aalborg Kommune, er overholdt. Vilkår er gengivet under Noter. Beredskabsplanen er netop blevet opdateret, og Gabriels ansatte er trænet i anvendelsen af denne. Derudover har en række medarbejdere været på kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter. Desuden er andre lejere informeret om indholdet af beredskabsplanen og opfordret til at træne egne ansatte i anvendelsen af denne. Hovedkontoret for Gabriel A/S ligger stadig på den samme placering, hvor det hele begyndte i De gamle erhvervsbygninger er omdannet til lyse kontorlokaler med et godt og spændende arbejdsmiljø. I dag fungerer ejendommen som moderne hovedkontor for Gabriel og som arbejdsplads for en lang række virksomheder, der lejer sig ind hos Gabriel Erhvervspark. Gabriel har ansvaret for driften af bygningen, herunder beredskabsplaner. De væsentligste direkte påvirkninger, relateret til Gabriels aktiviteter, opstår i forbindelse med virksomhedens aktiviteter på adressen i erhvervsparken. Disse er energiforbrug, varmeforbrug, vandforbrug og affaldsgenerering. Der er udviklet en fordelingsnøgle på miljøpåvirkninger mellem de forskellige lejere i Gabriel Erhvervspark: ved regnskabsårets afslutning udgjorde Gabriels andel således 54% af det samlede areal af ejendommen. Denne redegørelse oplyser det samlede forbrug for erhvervsparken, da mange af faciliteterne er fælles. I samråd med lejerne er der etableret måling af særligt store påvirkninger, hvor installationerne er opbygget på en måde, så forbruget direkte kan henføres til de lokaler, lejeren anvender. Hovedkontoret for Gabriel A/S ligger stadig på den samme placering, HVOR det hele begyndte i De gamle erhvervsbygninger er OMDANNET til lyse KONTORLOKALER med et godt og spændende arbejdsmiljø. I regnskabsåret 2012/13 er reduktionen i varmeforbrug fra det forrige regnskabsår fastholdt, og forbruget er på samme niveau. Elforbruget er øget 3%, dog var det forventet, at stigningen havde været større pga. etablering af køleanlæg i det gamle væveri. Anlægget blev først installeret i de sidste kvartaler af regnskabsåret og har ikke givet anledning til en væsentlig stigning. Pr. 30. september 2013 har Gabriel Ejendomme A/S udlejet ca m 2, hvilket svarer til næsten fuld udlejning af det renoverede bygningsareal. Ledelsen vurderer til stadighed, hvorledes ejendommens værdi og indtægter kan udvikles og optimeres til fordel for både lejere og ejere. I disse overvejelser indgår også hensyn til elektricitets- og varmeforbrug. Gabriel Erhvervspark: Mål og resultater Mål 2012/13 Resultat 2012/13 Mål 2013/14 Fastholde varmeforbruget på 251 MWh. Varmeforbruget er fastholdt med et årligt forbrug på 250 MWh. Der er ikke korrigeret for graddage. Fastholde varmeforbruget på 250 MWh. Etablere bedre kildesortering af affald fra kontorområder Området har ikke været prioriteret og overføres ikke til næste periode. 16

17 Konsoliderede data Redegørelsen omfatter perioden 1. oktober 2012 til 30. september CSR- & miljøredegørelse 2012/13 Miljødata Aalborg Nøgleindikatorer og miljødata 2012/ / / /10 Fjernvarme (m 3 ) Fjernvarme (MWh) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet SO 2 emission (ton) <1 <1 <1 <1 El (MWh) Beregnet CO 2 emission (ton) Beregnet SO 2 emission (ton) <1 <1 <1 <1 Andel fornybar elektricitet (%) Total energi (MWh) Total beregnet CO 2 emission (ton) Spildevand (m 3 ) Affald Industriaffald (ton) 15,3 14,5 16,4 22,0 Pap til genbrug (ton) 2 4,3 5,1 5,5 Plast til genbrug (ton) 0 1,2 0 1,2 Arealanvendelse Samlet grundareal (m 2 ) Bebygget grundareal (m 2 ) Veje og parkeringsareal (m 2 ) Råvareforbrug Garn (ton) Polyestervarer (ton) transport Andel af transportarbejde på sø (%) 98,5 99,1 75,4 68,6 produktmærkning Andel Oeko-Tex (%) 80 Andel EU Ecolabel (%) 40 miljødata UAB scandye Data vedrørende UAB Scandyes miljøbelastninger findes på side 11 i denne rapport. 17

18 NOTER: MÅleMetoder OG BEREGNINGSGRUndlAG Anvendt regnskabspraksis CSR- og miljøredegørelsen er udarbejdet med henblik på at opfylde krav i EMAS-forordningen. Oplysninger til redegørelsen er baseret på data fra løbende interne og eksterne målinger og rapporteringer i henhold til miljøledelsessystemet. I miljøredegørelsen indgår både absolutte mængder og nøgletal. Historiske data Data fra før 2009/10 er ikke medtaget, eftersom tidligere data omfatter produktion. Det vil derfor ikke give et sammenligneligt billede med nuværende påvirkninger, hvis disse medtages. Produktionen blev i maj 2009 endeligt outsourcet til farveriet UAB Scandye. Nøgleindikatorer Rapporteringen af nøgledata følger EMAS-III anbefalinger om at udtrykke værdien A (de årlige samlede input/påvirkninger på det pågældende område), værdien B (det samlede årlige output) samt værdien R (forholdet mellem A og B). Energi Ved omregning af m 3 fjernvarme til KWh er der anvendt en afkøling på 35 C. Ved beregning af udledning af CO 2 for Aalborg er der anvendt miljødeklaration fra Aalborg Fjernvarme Den anvendte fjernvarme er primært spildvarme fra fremstilling af el. Andel af elektricitet fra vedvarende kilder er baseret på information i Generel Deklaration på el 2012 fra Energinet.dk. Udledninger relateret til fremstilling af elek tricitet er baseret på Miljødeklaration af el til Grønt Regnskab fra Energinet.dk. Udledning af NO x og CH 4 er ikke medtaget, idet de udledte mængder er vurderet som uvæsentlige. Spildevand Udledning af spildevand i Aalborg svarer til den købte mængde af kommunalt drikkevand. Affald Affaldsregistreringen omfatter ikke bygnings- og metalaffald som følge af renovering af bygninger/maskinanlæg. Arealanvendelse Data for arealanvendelse stammer fra BBR-oplysninger. Ikke-bebygget areal udgør et parkområde, der grænser op til åen, som var en forudsætning for den valgte placering af virksomheden i Råvareforbrug Det oplyste råvareforbrug indeholder spild under produktionen, som udgør ca. 5%. Derudover indeholder det også handelsvarer. Transport Transportfordelingen for de kinesisk producerede varer mellem sø og luft er udregnet på baggrund af fakturaer vedrørende fragt. Fordelingen er udregnet på baggrund af transporternes samlede vægt i kg. Transporten er opgjort pr. kalenderår og følger ikke regnskabsåret. Det betyder, at tallet opgjort for 2011/12 viser data fra Tallet opgjort for 2012/13 er således ikke årets endelige resultat, men kan stadig ændres. Produktmærkning Andel af mærkede produkter er beregnet ved opgørelse af det samlede antal af produkter i Gabriels standardkollektion pr , holdt op imod det samlede antal produkter mærket med enten EU Ecolabel eller Oeko-Tex. Støjkrav H1 h1 Kolonihaver B1 R1 kærby let industri Kærby boliger K.P.till.2.33 Kærby Frydendal Dag Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Mandag-fredag Lørdag, søndag og helligedage Maksimalværdi af støjniveau om natten De anførte grænseværdier for støjbidraget er fastsat ud fra den forudsætning, at de skal overholdes inden for følgende tidsrum: For dagperioden kl (kl mandag-fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastende time. For natperioden kl (kl mandag-fredag) skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum på en halv time. 18

19 verifikators påtegning CSR- & miljøredegørelse 2012/13 DS Certificering A/S erklærer at have verificeret, om nedenstående firma som angivet i miljøredegørelsen fra organisationen: Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Udfærdiget: EMAS Miljøverifikator: 6003 CVR nr.: NACE-kode: erklærer DS Certificering A/S, akkrediteret til påtegnede Nacekode og brancheområde, at have verificeret: Attest 635 om hele organisationen som angivet i miljøredegørelsen fra organisationen med registreringsnummer "DK "opfylder alle kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Ved min underskrift erklærer jeg: - at verifikationen og valideringen er udført i fuld overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1221/ at resultatet af verifikationen og valideringen bekræfter, at intet tyder på mangler i efterlevelsen af gældende lovgivning - at data og oplysninger i organisationens miljøredegørelse, tegner et pålideligt, troværdigt og korrekt billede af alle organisationens aktiviteter inden for det omfang, der er angivet i miljøredegørelsen. Reference til miljøredegørelse: Miljøredegørelse , dateret , affattet på dansk Reference til miljøledelsessystem: Miljøhåndbog for Gabriel A/S, udgave af Anders Lindgren Certificeringschef DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK 2920 Charlottenlund Denmark DS Certificering A/S indestår ikke for korrektheden af miljøredegørelsens oversættelse til andre sprog Dette dokument kan ikke sidestilles med EMAS-registrring. EMAS-registrering kan kun foretages af registreringsorganet i medfør af forordning (EF) nr. 1221/2009. Dette dokument kan ikke i sig selv anvendes som en meddelelse til offentligheden. 19

20 Gabriel A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.:

CSR- & miljøredegørelse

CSR- & miljøredegørelse CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Gabriel A/S 2 CSR- & miljøredegørelse 2013/14 Indhold 4 Generelle oplysninger 5 Ledelsens beretning 6 CSR- og miljøpolitik 8 Fra råvare til færdigt produkt 10 Materialer

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2009/10

MILJØREDEGØRELSE 2009/10 MILJØREDEGØRELSE 2009/10 Miljøredegørelse 2009/10 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 GODE GRØNNE ARGUMENTER... 4 GABRIEL PROFIL... 5 MILJØPOLITIK... 7 MILJØSTYRINGSSYSTEMET... 7 LEDELSENS MILJØBERETNING...

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Gode grønne argumenter

Gode grønne argumenter Miljøredegørelse 2004/05 Gode grønne argumenter Procesoptimering Vandforbruget reduceret Gode grønne argumenter Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

Miljøredegørelse 2002/03

Miljøredegørelse 2002/03 Gode grønne argumenter GODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA GABRIEL A/S Gabriel er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel varetager forædlingsprocessen,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG

G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S A KTIVITETER FØR ANLÆGSOMRÅDET G ABRIEL, AALBORG G ODE GRØNNE ARGUMENTER FOR AT ANVENDE KVALITETSMØBELSTOFFER FRA G ABRIEL A/ S Gabriel A/S er Europas største producent af kvalitetsmøbelstoffer i uld. Gabriel A/S varetager forædlingsprocessen, der starter

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

Miljøredegørelse 2010/11

Miljøredegørelse 2010/11 Gaja C2C polstret på Ahrend kontormøbel Gabriel er som den første danske virksomhed blevet certificeret i henhold til cradle to cradle - en helt ny måde at tænke bæredygtighed på. Gaja er således et lækkert

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Senge i dag og i morgen

Senge i dag og i morgen Senge i dag og i morgen Auping og Cradle to Cradle tro mod naturen Virksomheders sociale ansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) er blevet et tema for stadig flere virksomheder. CSR betyder, at

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

EMAS - praktiske anliggender

EMAS - praktiske anliggender EMAS - praktiske anliggender Indhold Trin i miljøledelse... 0 Miljøredegørelsen... 1 Beskrivelse af virksomheden... 2 Miljøpolitik og ledelsessystem... 3 Beskrivelse af virksomhedens væsentligste miljøpåvirkninger...

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere