ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN"

Transkript

1 NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGSTERMIANAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 002 VERSION 001 UDGIVELSESDATO 19. november 2014 UDARBEJDET TNES KONTROLLERET INAN GODKENDT TNES

4

5 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Projektets formål og baggrund 8 3 Anlæggets karakteristika Kumulation med andre projekter Affaldsproduktion Forurening og gener Risiko for uheld 10 4 Anlæggets placering 11 5 Potentiel miljøpåvirkning 12 Bilag 1: Udstyknings og udlejningsplan 14 Bilag 2: Placering af optionsarealer 15 Bilag 3: Oversigtskort 16

6

7 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 7 1 Indledning På vegne af Yara Danmark Gødning A/S sendes hermed VVM-anmeldelse efter 2 i VVM-bekendtgørelsen 1, om etablering og drift af en gødningsterminal for tons gødning pr. år. Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 26: Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Projektet er dermed omfattet af VVM-pligt. Virksomheden etableres på Vordingborg Havn, Masnedø, på en forestående havneudvidelse. Virksomheden placeres på dele af Matr. nr. 1cx og 1cz Masnedø, Vordingborg Jorder. Ansøgers adresse er: Yara Danmark Gødning A/S Vesterballevej Fredericia. Kontaktperson fra Yara Gødning Danmark A/S: Jørgen Berg Yara Gødning Danmark A/S Tronholmen Randers SØ Tlf Kontaktperson fra COWI A/S: Tine Eis COWI A/S Visionsvej Aalborg Tlf.: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr af 06/11/2014

8 8 ETABLERING AF GØDNINGSLAGER PÅ VORDINGBORG HAVN 2 Projektets formål og baggrund Projektet omfatter etablering og drift af en gødningsterminal på Vordingborg Havn. Terminalen vil beskæftige sig med oplag og håndtering af gødning. Terminalens formål er at modtage importeret gødning og videredistribuere gødningen, enten som opsækket gødning i 750 kg s storsække (Big Bags) eller som løsvare til danske jordbrugere eller mellemhandlere. Virksomhed er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK 669 af 18/06/2014. Virksomhedens aktiviteter indplaceres under bekendtgørelsens listepunkt J 209: Virksomheder, omfattet af 5 (kolonne3- virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne C201, C204 og D212.(s)

9 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 9 3 Anlæggets karakteristika Kapacitet og produktion Virksomheden vil modtage gødning, pakke det i sække og videredistribuere gødning. Det vil således ikke foregå egentlig produktion. Oplagskapaciteten forventes at være max tons i alt, heraf max tons NS Håndteringskapaciteten forventes at blive ca ton gødning pr.år. Transport fra terminalen kan ske af søvejen eller med lastbil. Gødningen vil primært ankomme af søvejen til terminalen. Der forventes etableret to haller på ca. 40 x 100 m + kontorlokale (se bilag 1 Yara er angivet som "Lejer: N.N.2" og markeret med lyserød). Placering og størrelse af haller ligger endnu ikke fast og kan ændres. Virksomheden planlægger at modtage og opbevare forskellige typer gødning, hvoraf én er NS 27-4, som er omfattet af risikobekendtgørelsen. 3.2 Kumulation med andre projekter Vordingborg Havn planlægger en udvidelse af havnen på Masnedø. Planen er derved, at flere virksomheder etablerer sig, og at eksisterende virksomheder eventuelt udvider. Yaras gødningslager planlægges etableret på denne havneudvidelse. På naboarealerne findes DLG kornlager samt et oplag af materialer, bl.a. nedknuste byggematerialer, grus og sand. Det er endnu ikke fastlagt hvilke andre virksomheder, der vil etablere sig i området, men flere af dem vil sandsynligvis have behov for adgang til havnen og vil generere skibstrafik.

10 10 ETABLERING AF GØDNINGSLAGER PÅ VORDINGBORG HAVN 3.3 Affaldsproduktion Der er kun beskedne mængder affald fra et gødningslageret. Primært stammer affaldet fra emballage til tomme storsække, sekundært af pap og papir, affaldet samles i container. Gødningsspild som typisk er en blanding af gødning og sand, sandet stammer fra opsugning af fugt, spildblandingen fyldes i storsække, som efterfølgende genanvendes. Evt. gødningsspild fra håndtering opsamles straks og genanvendes. Andet affald vil blive håndteret efter kommunens anvisninger. 3.4 Forurening og gener Emission til luft Ved opsækning af gødning vil der fremkomme støv. Ved lastning af biler med løsvare, kan der forekomme en meget beskeden støvmængde ved påfyldning. Ved losning kan der fremkomme støvemission ved tømning af grab, dette reduceres ved mindst mulig faldhøjde fra grabben. Spilde- og overfladevandvand Virksomhedens spildevand består af sanitetsspildevand samt overfladevand. Det er endnu ikke afklaret, hvor spildevand ledes til. Støjkilder Der vil ikke være væsentlige stationære støjkilder. Maskiner til opsækning og transport af gødning placeres indendørs. Støj fra gummigedskørsel vil forekomme i terminalens åbningstid, i det væsentlige, i dagtid, det samme gør trafikstøj, forårsaget af lastbiler samt intern kørsel med læssemaskiner. 3.5 Risiko for uheld Mulige driftsforstyrrelser Udendørsspild af gødning kan medføre udslip til kloak, for at minimere dette fortages håndtering så vidt muligt indendørs. Spild opsamles straks. I tilfælde af stærk opvarmning i og omkring gødning kan der dannes nitrøse gasser, i den forbindelse er det vigtigt, at opvarmningskilden straks elimineres, og at gødningen afkøles. Terminalen er endnu ikke etableret, men den planlægges udført og konstrueret af ikke brandbare materialer.

11 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 11 4 Anlæggets placering Virksomheden er placeret på Masnedø på Vordingborg Havn, på dele af matr. nr. af 1cx og 1cz Masnedø, Vordingborg Jorder. Beliggenheden fremgår endvidere af bilag 1 og 2. Yara har desuden option på et areal sydøst og sydvest for området på i alt m 2 se bilag 2. Området, hvor virksomheden placeres, er omfattet af Vordingborg Kommunes lokalplan nr. H Vesthavnen, Masnedø af maj Lokalplanen har til formål at give bedre mulighed for at virksomheder på havnen kan opføre større bebyggelse. Virksomheden ligger på den nordlige del af Masnedø umiddelbart op til Storstrømmen. På den anden side af sundet ligger Vordingborg. Der er ca. 800 m til det nærmeste boligområde. Området, hvor virksomheden placeres, er et opfyldt areal. Sydøst for området findes et eksisterende industriområde med drivhuse og kraftvarmeværk. Arealet mod nordøst benyttes delvist til oplag af materialer så som grus og nedknuste byggematerialer, mens området, hvor virksomheden skal placeres samt området sydøst herfor, ligger uudnyttet hen. Området østnordøst for virksomheden er omfattet af lokalplanen og benyttes bl.a. til havnekontor og DLG, som har kontor samt kornsiloer på stedet. Masnedø er desuden gennemskåret af Brovejen, som forbinder broerne i øens nordlige og sydlige del og dermed forbinder Sjælland og Falster.

12 12 ETABLERING AF GØDNINGSLAGER PÅ VORDINGBORG HAVN 5 Potentiel miljøpåvirkning I VVM redegørelsen vil anlæggets virkninger blive vurderet for følgende forhold jf. VVM bekendtgørelsen: I VVM redegørelsen vil anlæggets virkninger blive vurderet for følgende forhold jf. VVM bekendtgørelsen: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem faktorerne. Virkningerne af anlægget vil blive sammenlignet med 0-alternativet, som beskriver den situation hvor anlægget ikke udføres. VVM-redegørelsen vil endvidere indeholde forslag til projektoptimering og afværgeforanstaltninger for uønskede miljømæssige virkninger. VVM redegørelsens forventes i hovedtræk at følge nedenstående disposition: Indledning Ikke-teknisk resumé Projektbeskrivelse, herunder anlægsfase og driftsfase Beskrivelse af alternativer, herunder 0-alternativet Planforhold og relation til anden lovgivning Forhold vedrørende risiko Trafik Luftforurening og klima Støj Overfladevand Natur Råstoffer, affald og håndtering af jord Landskab Mennesker, sundhed og samfund, herunder afledte socioøkonomiske effekter Eventuelle mangler i videngrundlaget Referencer.

13 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 13 Et særligt fokusområde forventes at være risikoforhold. Det kvalificeres yderligere efter 1. offentlighedsfase og Vordingborg Kommunes vurderinger.

14 14 ETABLERING AF GØDNINGSLAGER PÅ VORDINGBORG HAVN Bilag 1: Udstyknings og udlejningsplan

15

16 ETABLERING AF GØDNINGSTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN 15 Bilag 2: Placering af optionsarealer

17 16 ETABLERING AF GØDNINGSLAGER PÅ VORDINGBORG HAVN Bilag 3: Oversigtskort

18 Kommende gødningstetminal på Vordingborg Havn, Yara Danmark Gødning A/S, Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:50000 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Yara Danmark Gødning A/S

Yara Danmark Gødning A/S Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal Tronholmen 59 DK 8960 Randers VVM anmeldelse Yara Danmark Gødning A/S Randers Terminal VVM anmeldelse Side 1 Yara Danmark Gødning A/S gødningsterminal Tronholmen

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Bionaturgas Månsson A/S

Bionaturgas Månsson A/S VVM-redegørelse og miljørapport Bionaturgas Månsson A/S DECEMBER 2013 VVM-redegørelse og miljørapport Bionaturgas Månsson A/S Rekvirent Bionaturgas Danmark A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Tlf.: 63 15 64

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 15. juli 2015 Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2013 Udarbejdet i forbindelse med lokalplan 1015 Unitterminal i Køge Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-25 Forslag til tillæg

Læs mere

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune

Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse okt 2007 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15 Dato:3. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

VVM for CMC Biologics A/S

VVM for CMC Biologics A/S VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November 2013 1 VVM-redegørelse

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere